فهرست مطالب

فرهنگ و ادبیات عامه - پیاپی 10 (پاییز 1395)
 • پیاپی 10 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا حق پرست، محمد جعفر یاحقی صفحات 1-32
  تاکنون برای زندگی قاعده مند و تکرارپذیر قهرمان در روایت های قهرمانی سراسر جهان، الگوهای متعددی پیشنهاد شده است که فارغ از برخی جزئیات، در کلیت خویش با یکدیگر مشابهت های بسیار دارند. این پژوهش پس از معرفی و نقد الگوهای قهرمانی موجود، مشهورترین و جامع ترین آن ها را نمونه وار با وقایع زندگی رستم می سنجد و نشان می دهد که بسیاری از ارکان این الگوها با برجسته ترین نمود جهان پهلوان و فراتر از آن با ساختار زندگی پهلوانان خاندان سام، همخوانی مطلق ندارند و برای طبقه بندی ساخت کلی زندگی پهلوان ایرانی، طراحی یک الگوی بومی ضروری و راهگشاست. ازاین رو، نگارندگان پس از بررسی چارچوب زندگی روایی پنج پهلوان نخست این خاندان، یعنی گرشاسب، نریمان، سام، زال و رستم، عناصر تکرارپذیر آن ها را نمایان کرده اند و بر این اساس، الگوی تازه ای از زندگی پهلوان ایرانی پیشنهاد داده اند که از دوازده گزاره تشکیل می شود که در پنج بخش ویژگی های پدر و مادر پهلوان، خصوصیات شگفت پهلوان از بدو تولد و خردسالی، عزیمت برای نبرد، دلدادگی و ازدواج، و در نهایت بزهکاری و مرگ بررسی شده است.
  کلیدواژگان: الگوهای پهلوانی، الگوی بومی، پهلوان ایرانی، جهان پهلوان، خاندان سام
 • علی ذبیحی، محمدرضا گودرزی صفحات 33-57
  امیر پازواری، مشهورترین شاعر بومی سرای مازندران است. زمان و مکان زندگی او به درستی مشخص نیست. خاورشناسان در سده سیزدهم هجری دیوانش را ثبت کردند و برنهارد دارن آن را تنظیم و با نام کنزالاسرار مازندرانی در سن پترزبورگ منتشر کرد. اشعار برجای مانده از امیر پازواری، بیانگر وجود دیوانی مکتوب، تا دست کم دو سده پیش از کتاب کنزالاسرار است؛ ولی آنچه امروزه به آن استناد می شود همین کتاب مذکور است. امیر در میان پژوهشگران، یادآور نام امیر تیمور قاجار ساروی نیز هست که در زمان محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می زیست و نصاب طبری (مازندرانی) اثر منتشرشده اوست. در حال حاضر امیر، مشهور به «امیر مازندرانی» است و با امیر پازواری که در اسناد برجای مانده به «امیر مازندرانی» شهرت دارد، تفاوت یافته است؛ اما با شناخته شدن نسخ خطی متعدد، تعلق پسوند «مازندرانی» به امیر تیمور و عنوان امیر پازواری، پرسش ها و تردیدهایی را در پی دارد. پژوهش حاضر، با اشاره به پیشینه زبان تبری و جایگاه امیر پازواری در ادب عامه، به این مسئله می پردازد که مصادره به نفع خود از ویژگی های فرهنگ و ادب عامه است و امیر غیر از پسوند پازواری، به استناد منابع چاپ شده، با پسوندهای دیگری نیز شناخته می شده است. نگارندگان با استناد به نسخه های خطی شناسایی شده، به بررسی دو پسوند پازواری و مازندرانی و دلایل جابه جایی این انتساب ها می پردازند. طرح این موضوع یکی از پرسمان ها و مولفه های ناشناخته در تاریخ ادبیات بومی مازندران است که در فحوای کلام امیری پژوهان- به خصوص پژوهشگران بومی- نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: امیر پازواری، امیر مازندرانی، پسوند پازواری، پسوند مازندرانی، منابع چاپی، نسخه های خطی
 • محمدحسین خان محمدی، اکرم دولتی سیاب صفحات 59-83
  ساکنان استان لرستان، به دو گویش لری بختیاری و لری فارسی و زبان لکی سخن می گویند. لک زبانان ساکن شمال و غرب لرستان، بسیاری از آداب و رسوم و فرهنگ خود را در قالب تک بیتی به زبان لکی به صورت شفاهی یا کتبی بیان کرده اند. از جمله این تک بیتی ها - که بیانگر آداب و رسوم و فرهنگ مردم این خطه است- می توان به تک بیتی های فال «چل سرو» و «مور» اشاره کرد. مقاله حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و هدف از آن، کشف رابطه میان تک بیت ها و پوشش زنان و مردان لک زبان است. در تک بیتی های فال «چل سرو» - که به آن اشعار شادیانه هم گفته می شود- معمولا پوشش زنان ازجمله سرون، سرداری، کلنجه، کوش، کراس، ژیرجامه، و زیورآلات مختلف زنانه، توصیف شده است که حاکی از اهمیت و تنوع پوشش زنان لک زبان، جایگاه اجتماعی و میزان دارایی آنان است. در ابیات «مور» (مویه) نیز که مضامین غمناک و اندوه آلود را دربر دارد، پوشش مردان بیشتر از پوشش زنان توصیف شده است. در برخی از این ابیات، به شباهت پوشش دولت مردان ماد و آیین زردشت با پوشش لک زبانان این استان، اشاره شده است.
  کلیدواژگان: لباس، لرستان، قوم لک، چهل سرود، مویه
 • وحید سبزیان پور، هدیه جهانی صفحات 85-111
  در مجمع الامثال میدانی، 1000 ضرب المثل عربی به نام «المولدون» ذکر شده است که در تعریف آن ها گفته اند: «امثالی که هویت عربی ندارند، در ادب عربی بی سابقه اند و از فرهنگ های دیگر به زبان عربی سرایت کرده اند»، میدانی درباره هویت این امثال نظری نداده است؛ ولی از آنجا که به اعتقاد صاحب نظران، فرهنگ ایرانی تاثیر گسترده ای در تکوین ادب عربی داشته است، اثبات خاستگاه ایرانی این امثال گامی در نمایاندن چهره فرهنگی ایرانیان قبل از اسلام برمی دارد که در غبار حوادث تاریخی گم شده است. به همین سبب در چند پژوهش جداگانه تلاش شده است هویت ایرانی شماری از این امثال، از طریق بررسی مضامین و واژگان و ردیابی در آثار ایرانی مشخص شود. در این پژوهش از طریق تطبیق مضامین امثال مولد و داستان های امثال ایرانی، تلاش کرده ایم سرنخ هایی از هویت ایرانی این امثال را نشان دهیم؛ زیرا در فرهنگ و ادب ایرانی داستان هایی دیده می شود که نتیجه آن ها عینا معادل ضرب المثل مولد است، به گونه ای که تردیدی درباره ریشه مشترک آن ها نیست. با آنکه میدانی مدعی است که همه داستان های مربوط به امثال را نقل کرده، هیچ یک از داستان های مورد استناد در این پژوهش را ذکر نکرده است و این نشان می دهد که این داستان ها در ادب عربی، در روزگار میدانی شهرت نداشته است.
  وجود این داستان ها در فرهنگ و ادب فارسی قراینی است که آبشخور برخی از امثال عربی را در فرهنگ ایرانیان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مجمع الامثال، ابوالفضل میدانی، امثال مولد، داستان امثال
 • جواد دهقانیان، اسدالله نوروزی، مهناز پارسانسب صفحات 113-139
  یکی از مهم ترین ساکنان سرزمین ایران قوم ترک زبان قشقایی هستند. این قوم ادبیات و فرهنگ غنی دارند که به نظر می رسد در جریان یکسان سازی و فرایند مدرنیته جامعه ایران در حال اضمحلال است. قصه ها بخشی از ادبیات و فرهنگ شفاهی قشقایی است. تاکنون مطالعه ای با رویکرد ساختاری بر روی قصه های قشقایی صورت نگرفته، لذا در این پژوهش ده قصه برای نمونه بررسی شده است. روش بررسی بر اساس خویشکاری های پیشنهادی خدیش است که خود برگرفته از الگوی ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ، محقق فرمالیست روسی، است. برای این کار ابتدا قصه ها تجزیه و تحلیل شده اند و سپس الگوی هر قصه به همراه ترکیب حرکت های آن ذکر شده است. این بررسی نشان می دهد که قصه های قشقایی قابلیت بررسی ساختاری را دارند و تا حد زیادی با الگوی دیگر قصه های ایرانی همخوانی دارند.
  کلیدواژگان: قصه های قشقایی، ریخت شناسی، فرمالیسم، ساختارگرایی
 • ذوالفقار علامی، کبری بهمنی صفحات 141-164
  خاستگاه جمعی و عمیق قصه ها سبب ایجاد شباهت های شگفت انگیز در میان قصه های ملل مختلف شده است. در کنار دیدگاه هایی که درباره خصلت آموزشی قصه و ارتباط آن با دوران بلوغ و مسائل جنسی مطرح است، دیدگاه های دیگر نیز بر ارتباط قصه با الگوهای جمعی و اساطیری تاکید دارند. براین اساس، قصه دربردارنده حرکت درونی انسان برای رسیدن به انسجام و یکپارچگی است و روند آن بر ارتباط بین خودآگاه و ناخودآگاه متمرکز شده است. برای رسیدن به کمال، خودآگاه باید بتواند زبان رمزی ناخودآگاه را تفسیر کند. قهرمان قصه کسی است که به این ارتباط درونی تحقق بخشد. او قهرمان دنیای درون است و به دنبال مرکز وجود خود از نیروهایی یاری می گیرد که همگی درونی هستند. قهرمان قصه سفر اساطیری خود را با گسست از روزمرگی و تکرار آغاز می کند و در انتها به شناختی متفاوت از خود، هستی و توانمندی هایش می رسد.
  قصه شناسی تطبیقی با رویکرد روان شناسانه نشان دهنده میراث مشترک بشر فارغ از زمان و مکان است. فرافکنی مراحل فرایند فردیت و خصیصه مشترک ناخودآگاه جمعی، الگوی یکسانی را در قصه ها ایجاد کرده است. اگرچه فرهنگ های گوناگون بستری متنوع برای افسانه ها و قصه ها شمرده می شوند؛ اما در ژرف ساخت قصه، دل مشغولی واحدی منعکس می شود و پایان همه به یک نقطه ختم می شود.
  کلیدواژگان: قصه شناسی تطبیقی، ناخودآگاه جمعی، فردیت، آنیما، پیر
 • محمد مرادی صفحات 165-189
  بررسی جنبه های ساختاری و عناصر شاعرانه در دوبیتی ها ، به دلیل جایگاه آن در اتصال شعر رسمی و عامه، می تواند برخی از ویژگی های متمایز این دو حوزه را تبیین کند. باتوجه به اهمیت نقش قافیه و ردیف در این قالب، در این مقاله به روش تحلیلی- مقایسه ای، ضمن بررسی بیش از 3،000 دوبیتی عامه، زوایایی چون شباهت ها و تفاوت های لفظی و معنایی و تسامح های مرسوم در موسیقی کناری آن ها، متناسب با تفاوت اقلیم، تحلیل و با ادب رسمی مقایسه شده است.
  خلاف جلوه های جغرافیایی، روستایی، فردی و طبیعی، مباحث ایدئولوژیک، فلسفی، اجتماعی و شهری در موسیقی کناری دوبیتی های عامه نمود ندارد. از جنبه های تمایز کله فریادهای خراسان، نگاه نسبتا زمینی به معشوق و اشاره مستقیم به نام زنان در جایگاه ردیف است. همچنین در شروه ها، اصرار بر برخی التزام های آوایی و همچنین استفاده از تلمیح و جناس (به ویژه جناس مرکب) بسامد بسیاری دارد. از تسامح های لفظی مرسوم در قافیه گزینی، شگردهایی همچون استفاده از ردیف به جای قافیه، رعایت نکردن حرف قبل از روی، تکیه بر حرف یکسان قبل از روی، استفاده از ضمایر، شناسه ها به جای قافیه و حذف صامت میانی، ویژه شعر عامه است و در دوبیتی های رسمی کمتر از آن ها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: دوبیتی، شروه، کله فریاد، قافیه و ردیف، حرف روی
 • فیروزه محسنی صفحات 191-206
  با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی گیلان، افسانه ها جایگاه ویژه ای در ساختار فرهنگی مردم آن دارد. از جمله این افسانه ها، «خاتون چهارشنبه سوری» است که نقش برجسته ای در فرهنگ بومی گیلان در گذر زمان ایفا کرده است و آداب و رسوم ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان افسانه خاتون چهارشنبه سوری، به نمادشناسی و اسطوره شناسی آن اشاره می شود. سپس از منظر نظریه های مربوط به آن، ازجمله نظریه الیاده پژوهش و بررسی می شود. این مقاله با هدف بررسی مفاهیم اسطوره ای و نمادین افسانه خاتون چهارشنبه سوری، آیین ها و باورهای مربوط به آن، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و سپس تحلیل داده ها تهیه شده است.
  کلیدواژگان: افسانه، خاتون چهارشنبه سوری، میرچا الیاده، گیلان
|
 • Leila Haghparast, Mohammadjafar Yahaghi Pages 1-32
  So far several models have been proposed in order to systematically classify hero`s replicable life in heroic narratives around the world. These models, except for some few cases of difference, are very similar to each other. After the introduction and criticism of Hero patterns available, this study compares and contrasts the most famous and comprehensive ones as examples for Rustam`s life events. It shows that many parts of these patterns do not match with the most prominent representative of the idea of "world champion" and beyond that with the life structure of heroes Sam`s Clan and it is needed to design a native pattern to classify overall life structure of Iranian heroes. Therefore, the authors have determined the life structure of five first Iranian champions i.e. Garshasp, Nariman, Sam, Zal and Rustam and have shown their replicable parts. Accordingly, they have suggested a new pattern of Iranian heroe's life that consists of five distinct sections of characteristics of hero`s parents, amazing properties of the hero from birth and childhood, departure for battle, love and marriage, and finally guilt and death.
  Keywords: hero patterns, native pattern, Iranian hero, world's champion, Sam's Clan
 • Ali Zabihi, Mohammad Reza Gudarzi Pages 33-57
  The representation of kinship relationships in Persian proverbs has been studied in this research. Method of the research is descriptive-analytic and during that some proverbs were extracted from the Great Dictionary of Persian Proverbs and those proverbs which were from non-Persian languages and dialects were deleted. Finally, 3332 Persian proverbs relevant to kinship relationships have been received. The proverbs were firstly classified based on kinship mentioned on them and abundance of the proverbs of each kinship received. Then based on Murdock Theory, kinfolks were classified and compared according to the kind of kinship, marriage kinship, blood or half-blood kinship, the degree of kinship, first, second and third degree and far kinship. Gender, generation and decent of kinfolk, gender of self and kind of family were also considered and were set as the basis for comparison of the mentioned kinship in the proverbs. Those proverbs related to the woman (as the wife) are more than the other kinfolks, while those proverbs related to marriage kinship are more than blood and half-blood kinship. After the woman, father has the second place and the child has the third one. Female kinfolks were mentioned more than male kinfolks in the proverbs, but at the same time, the abundance of those proverbs relevant to men kinfolks are more than women kinfolks.
  Keywords: Sociolinguistics, anthropolinguistics, proverb, kinship words, Murdock Theory
 • Mohammad Hossein Khanmohammadi*, Akram Dowlati Siyab Pages 59-83
  Residents of Lorestan province have two distinguished dialects: “Bakhtiari Lori” and “Persian Lori” and Laki dialect where Laki speakers of North and west of Lorestan express many of their traditions, customs and cultural attributes in the form of distiches in Laki oral or written. From these distiches, which express people’s traditions, customs and culture in this region, we can mention some of distiches of divination in “Chelsoru” and “Mur”. The aim of this article, which has been done based on the sources of library benefiting from descriptive and analytical method, is to dis cover the relationship among distiches and Laki women and men, and in this field, it is noted in the distiches of divination in “Chel soru” , which is called happy poems, women’s clothing has been described as “ Sarvan, Sardari, Kolanjah, Koush, Keras, Zeir Jamah and different jewels where we can easily observe their social status and properties. In “Mur”, poems which contain sad and melancholic themes, it seems that men’s clothing is better described than women’s cover. In some verses of these poems, the similarity of clothing between Median authorities and Zoroastrian speakers of this province has been noted.
  Keywords: Clothing, Lorestan, Lak people, Chehel sorud, Mur
 • Vahid Sabzeyan Poor, Hediyeh Jahani Pages 85-111
  It is in Meydani's Majma Al Amsal that 1000 Arabic proverbs of Al Movaledun have been defined:"Amsal hasnt Arabic identity, they have been borrowed from other cultures to Arabic language". Meydani has no idea about the identity of Amsal , but whereas commentators believed that Iranian culture has been excessively influenced by revolving Arabic literature, it is lost to approve Iranian origin of Amsal to show Iranian cultural face before Islam through different events. Since there are multiple studies have been conducted to show Iranian identity of Amsal by examining concepts, and vocabularies of Iranian works. This study has tried to compare the concepts of Amsal Movaled and Iranian Tales of Amsal, in order to show the veins of Iranian identity in Amsal, because, Iranian culture and literature show the tales which conclude to those of Movaled proverbs, therefore, there is no doubt on their origins. While Meydani believes that all of the tales of Amsal were quoted, there is no tale to support the documentation of the study, it shows that the tales were not famous in Arabic literature in Meydani career. Such tales of Persian literature and culture are examples of Arabic Amsal in Iranian culture.
  Keywords: Majma Al Amsal, Abolfazl Meydani, Amsal Movaled, Amsal Tales
 • Javad Dehghanian, Assadollah Nowrouzi, Mahnaz Parsa Nasab Pages 113-139
  One of the most important Turkish tribe in Iran is Qashqai. This tribe has had its own culture, literature and language. It seems that in the process of modernization and Homogenization in Iran, this culture especially its literature is vanishing. Then, it is necessary to do some researches to protect it from being destroyed. Qashqai tribe has rich oral literature and culture whose stories are a part of it. Since up to now, no study with structural approach has been performed on these stories; we have examined ten stories as case study. The Methodology of the study is based on morphological model of Vladimir Propp, Russian formalist researcher. For this purpose, at first, all stories are analyzed and then each story’s model is mentioned with combination of their motions. This study shows that Qashqai tribe’s stories has the ability of structural study and to great extent is compatible with Iranian stories.
  Keywords: folklore, Qashqai, morphology, formalism, structuralism
 • Zolfaghar Alami, Kobra Bahmani Pages 141-164
  The most important manifestation of the underlying collective human mind is in the folk tales and legends projection, even if the story is written for children and young people in different areas and with different languages as long as the story is repeated. There is always interesting stories and legends to express the good wishes. What is interesting and worth mentioning is the secret of the story for the adults with educational scopes and its reading is valuable, and it should not forget that their creators and narrators have this type of literature. The story of the origin of mass and surprising similarities between the story of how the actions of nations and iterative structures happen, lead to the layers of analysis which are encoded in the term of analytical stories. Based on the projection process of individuation and the collective unconscious common feature shared by a number of stories to choose from myths or legends of the Azerbaijani and English, this study tries to investigate the possible influence of this process which is obvious for human cultures. They forget that their creators and narrators have this type of literature. Although admission to the diverse cultures have created myths and stories, but its deep structure, reflects the same preoccupation and the end of all is the same.
  Keywords: Legends of Azerbaijan, the story of English, comparative Folk, Individuation, Anima, Collective unconsciousness
 • Mohammad Moradi Pages 165-189
  Quatrain is one of sub forms of formal literature and perhaps is the most important ancient form of folk poetry and local literature. Local poets and Fars land people have long been familiar with this form and a considerable number of traditional quatrains among the public speakers of Persian language and literature has been written by historical Fars poets. In this paper, while the frequency, practices and techniques of using rhyme and row in more than 1100 traditional quatrains among Fars people have been examined by an analytical- descriptive method, differences and similarities of using rhyme and row in these poems have been derived and analyzed compared to formal literature.
  The result of this study is that Fars local quatrains row's structure are not very complicated; the point where being personal and memory-based concept is compatible with knowledge, compose environment and poem's concepts narrative. Also poets and poem's narrators (in composing or reading quatrains) have used distinct eight main tricks with formal rhyme rules to simplify their poem's rhymes.
  Keywords: quatrain, folk poems, rhyme, row, Fars local literature
 • Firoozeh Mohseni* Pages 191-206
  Khatun-e-Chaharshanbesoori (Last Wednesday’s Khatun) is a Guilani legend which has a place beyond a typical legend in the culture of the people of Guilan because, in a ceremonial night, it has devoted many customs to itself. Hence, this myth is repeated by them every year.
  In this paper, through expressing the legend of Khatun-e-Chaharshanbesoori, its semiotics and mythology has been addressed. Then, the theories are expressed and studied based on the theory of Mircea Eliade, which is among some ceremonial sample called images of gods and mythology, and the present human being repeats them, the following question is addressed: Is this legend rooted in ancient beliefs of Guilan inhibitants? In the initial response, it can be said that many ancient beliefs, in accordance with the conditions of time, place and its progress in various fields, are outdated or, it can see the traces of the mythological themes in fairy tales and ritual.
  Using the methodology of data collection in libraries and data analysis, the present article aims to examine the symbolic and mythical implications of Khatun- Chaharshanbesoori, and the rituals and beliefs relating to it in Guilan province.
  Keywords: Khatun, e, Chaharshanbesoori, Legend, Mircea Eliade, Guilan