فهرست مطالب

آموزش و اخلاق در پرستاری - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید اسماعیل مناقب*، یحیی صادقی مزیدی صفحات 1-7
  مقدمه
  توجه به اخلاق حرفه ای پزشکی باعث افزایش اهمیت محتوای این درس شده است. نظر استادان نسبت به آموزش نقش بسیار موثری دارد. این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه مدرسین درس اخلاق پزشکی در مورد اولویت های موضوعات این درس در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391 انجام شد.
  روش کار
  این تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مدرسین درس اخلاق پزشکی در دو دانشگاه مذکور بود. نمونه گیری به روش سرشماری و شامل تمام مدرسین درس اخلاق پزشکی در دانشگاه شیراز و جهرم بود. تعداد 23 نفر وارد تحقیق شدند. ابزار پژوهش بر اساس پرسشنامه محقق ساخته شده که روایی آن با نظر 5 نفر از کارشناسان تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با 74% تعیین شده بود. داده ها وارد نرم افزار شده و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  به ترتیب، بیان اخبار ناگوار با میانگین نمره 8/4، ارتباط پزشک با بیمار 7/4، موارد سوء رفتار در طب 4/4، حقوق پزشک و بیمار 4/4، دارای بالاترین رتبه و شبیه سازی با میانگین نمره 1/3، اخلاق در پژوهش 1/3، اخلاق در لانه حیوانات 5/3 دارای پایین ترین رتبه بودند.
  نتیجه گیری
  مهم ترین موضوعات در درس اخلاق پزشکی مباحث ارتباط پزشک با بیمار و بیان اخبار ناگوار و مهارت های ارتباطی پایه بود. برخی از موضوعات مانند شبیه سازی و اخلاق در لانه حیوانات اهمیت کمتری داشتند.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، اخلاق زیست پزشکی، اخلاق حرفه ای، ارتباط پزشک و بیمار
 • حمیده الهی عسگرآباد *، حمیدرضا بهنام وشانی، فاطمه حشمتی نبوی، زهرا بدیعی صفحات 9-16
  مقدمه
  عوارض گوارشی از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی است که بر پذیرش درمان از سوی مددجو موثر است. بنابراین شناخت این عوارض و راه حل های پیشگیری از آنها در بهبود سیر درمان و جلوگیری از بستری شدن های مکرر و همچنین بقاء این بیماران بسیار کمک کننده
  می باشد. این پژوهش با هدف تاثیر توانمند سازی مادران بر پیشگیری از عوارض گوارشی کودکان انجام شده است.
  روش کار
  این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح گروه کنترل نامعادل در بیمارستان دکتر شیخ مشهد درسال 1392 با دو گروه آزمودنی و کنترل انجام گردید. برنامه توانمند سازی در قالب سه جلسه آموزشی با تمرکز بر توصیه های سلامتی به منظور پیشگیری از عوارض تهوع و استفراغ، اسهال، یبوست و بی اشتهایی به گروه آزمون طبق مدل توانمند سازی گیبسون آموزش داده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد گزارش عوارض جانبی شیمی درمانی در سه مرحله؛ هفته اول، ششم و دوازدهم مداخله در اختیار دو گروه قرار گرفت . پرسشنامه توسط آنها تکمیل گشت. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون های تی مستقل و زوجی، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین عوارض جانبی بعد از مداخله درگروه آزمون کمتر از گروه شاهد بوده است. درصورتی که در گروه شاهد بین میزان بروز عوارض قبل از مداخله و بعد از آن تفاوت معنا داری مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  اجرای الگوی توانمندسازی در بیماری های مزمن همچون سرطان، در کودکان می تواند با کمک به مراقبت کننده اصلی نقش اساسی در کشف واقعیت، استفاده از تفکر انتقادی، افزایش توانایی و مهارت ها ، موجب کاهش بروز عوارض گوارشی در کودکان تحت شیمی درمانی گردد.
  کلیدواژگان: کودک، شیمی درمانی، توانمندسازی، عوارض گوارشی، مادران
 • حمید حژجتی*، سمیه ارازی، ناهید مظفری، زهرا قزلسفلی، گلبهار آخوندزاده، نفیسه حکمتی پور، جمیله میرزاعلی صفحات 17-23
  مقدمه
  نگرش منطقی پرستاران نسبت به مرگ می تواند در مراقبت از بیماران رو به مرگ و خانواده انان موثر باشد . لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش پرستاران بیمارستانهای تامین اجتماعی استان گلستان نسبت به مراقبت از بیماران در حال مرگ در سال 1393انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 106 پرستار شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان به روش سرشماری، از بین افراد واجد شرایط مطالعه انجام گرفت. اطلاعات توسط پرسشنامه استاندارد نگرش به مرگ (FATCOD) جمع آوری و توسط نرم افزار آماری 16spss به کمک آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ANOVA و تی مستقل) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان نگرش به مرگ در پرستاران با میانگین و انحراف معیار(9 ± 108) بالاتر از میزان میانگین بود (05/0p<). به طوری که نگرش نسبت به مرگ در گروه آموزش دیده بیشتر بود. همچنین بین نگرش پرستاران نسبت به مراقبت های پایان عمر با جنس (18/0p=)، تاهل (45/0p= )، بخش محل کار (17/0p= )، سن (7/0p= ) و سابقه کار (06/0p= ) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بر مناسب بودن نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار محتضر تاکید دارد. استفاده از روش های آموزشی جهت مراقبت از بیمار محتضر شامل: مراقبت های تسکینی و غیر تروماتیک، مراقبت های معنوی از این بیماران و خانواده و نزدیکان آنان مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، پرستاران، مراقبت های پایان عمر
 • منصور سلطانی، محمدرضا حاجی آبادی*، یحیی محمدی، سید مصطفی محسنی زاده، اکرم خزاعی صفحات 25-31
  مقدمه
  شناسایی عوامل موثر بر عملکرد دانشجویان حرف پزشکی جزو ضروریات سیاست گذاری آموزشی به شمار می رود. عملکرد دانشجویان نسبت به مراقبت از بیماران می تواند تحت تاثیرنگرش آنان به انسان و ماهیت روحانی او تغییر نماید. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر جنبه قداست شناختی آیه شریفه «و نفخت فیه من روحی» بر عملکرد دانشجویان هوشبری در آی سی یو بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. حجم نمونه شامل، 46 نفردانشجو که به روش سرشماری انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه 23 نفری تقسیم شدند.جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیست روا و پایا شده انجام شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS:16 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر سن،جنس و علاقه به کار با ونتیلاتور، همچنین نمرات پیش آزمون قبل از مداخله تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد. اما تفاوت بین نمره عملکرد گروه کنترل و مداخله پس از آزمون معنی دار بود(001/0p=).
  نتیجه گیری
  تبیین و عمق بخشی مفاهیم قرآنی در حیطه پزشکی بر ارتقای عملکرد دانشجویان در محیط های بالینی موثر است.
  کلیدواژگان: قداست شناختی، عملکرد، دانشجویان، دستگاه ونتیلاتور، قرآن
 • رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394
  سمانه مشرقی کاویجانی، آناهیتا خدابخشی کولایی، رحیم حمیدی پور، لیلی مصلی نژاد صفحات 33-41
  مقدمه
  راهبردهای مقابله با استرس در حوزه پزشکی اهمیت دارد. همچنین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی جزو عوامل مهم و تاثیرگذار در بهزیستی ذهنی و مهارت تصمیم گیری افراد محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران بود.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش شامل 195 نفر از دستیاران پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394 که با نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. آنها به 3 پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل، راهبردهای مقابله بل و سازگاری اجتماعی موس و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده نرم افزار spss 16، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و راهبردهای حل مساله، حمایت اجتماعی و ارزیابی شناختی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و بین هوش اخلاقی و راهبرد مقابله ای مهار جسمانی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). همچنین بین سازگاری اجتماعی و راهبرد مقابله ای مهارهیجانی ارتباط مثبت و معنادار مشاهده شد (01/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج بر اهمیت مولفه های اخلاقی و اجتماعی در بهبود راهبردهای مقابله ای کارآمد در محیط بیمارستان تاکید دارند. از این رو، پیشنهاد می گردد، در برنامه های مبتنی بر ارتقای توانمندی مقابله ای دستیاران متخصص این عوامل بیشتر مدنظر قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: اخلاق، هوش، هوش اخلاقی، سازگاری اجتماعی، رفتارهای مقابله ای، استرس
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده* صفحات 43-50
  مقدمه
  امروزه پرستاران خصوصا در بخش های مراقبت ویژه با چالش های اخلاقی متفاوتی روبرو می شوند. اگر این شرایط حل نشود، منجر به پیامدهای جدی برای پرستاران، بیماران و سیستم های بهداشتی خواهد شد. در روند این چالش ها پدیده حسابرسی اخلاقی می تواند نقش مرکزی را در ثبات ارزشهای شخصی پرستاران ایفا نماید. لذا این پژوهش با هدف بررسی پدیده حسابرسی اخلاقی در پرستاران صورت گرفته است.
  روش کار
  مطالعه حاضر پژوهش، مقطعی- تحلیلی است که بروی 211 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه در استان خراسان جنوبی در سال 1394 صوت گرفت. پرستاران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته 36 سوالی با روایی 82/0 و پایایی85/0 جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین ، انحراف معیار، فراوانی...) و تحلیلی (تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میانگین نمره حسابرسی اخلاقی در پرستاران 5/0±27/3 بوده است. بین میانگین حسابرسی اخلاقی با سن و تعداد سال های خدمت رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که افراد با تجربه تر در محیط کاری با موفقیت بیشتری مراحل حسابرسی اخلاقی را سپری کرده و شاید بتوانند نقش حمایتی نسبت به سایر افراد تیم درمانی خصوصا افراد کم تجربه داشته باشند.
  کلیدواژگان: حسابرسی اخلاقی، چالش اخلاقی، بخش های مراقبت ویژه، پرستاران
 • مهدی ناخدایی زاده، آرش سلحشوری، فاطمه رییسی دهکردی، مصطفی جیبا صفحات 51-59
  مقدمه
  تدوین برنامه های آموزشی در زمینه پیشگیری از عفونت های ادراری از ضرورت های بهداشتی است. با توجه به میزان بروز بالا و عوارض عفونت های ادراری در ایران و اینکه یکی از راه های موثر مقابله با آن آموزش است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری در بهورزان زن شهرستان شهرکرد انجام شده است.
  روش کار
  دراین مطالعه نیمه تجربی 96 بهورز زن شاغل درشهرستان شهرکرد به شیوه سرشماری انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (48نفر) و کنترل (48نفر) تقسیم بندی شدند. قبل از اجرای برنامه آموزشی هر دو گروه به شیوه خود گزارش دهی، پرسشنامه محقق ساخته پایا و روا و مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی را تکمیل کردند. سپس افراد گروه مداخله آموزش هایی درباره علل و عوارض و رفتارهای بهداشتی مرتبط با عفونت های ادراری را به صورت سخنرانی ، بحث گروهی، بارش افکار و پرسش و پاسخ درشش جلسه دریافت کردند. دو ماه پس از مداخله آزمون ثانویه انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آمار16 spss تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خود کارآمدی درک شده و عملکرد درگروه مداخله تفاوت معنی دار بود(001/0>p).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه برنامه آموزشی طراحی شده براساس مدل اعتقاد بهداشتی سبب افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان زن در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری می شود.
  کلیدواژگان: آموزش تئوری محور، الگوی اعتقاد بهداشتی، عفونت ادراری، بهورز
 • جمال عاشوری* صفحات 61-68
  مقدمه
  رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی از عوامل روانشناختی مهم هستند که بر رفتار اخلاقی افراد تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همسویی رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی- تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش همه پرستاران بیمارستان های شهر ورامین در سال 1394 بودند که از میان آنان 90 پرستار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه آنان پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، هوش معنوی و رفتار اخلاقی را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری با مدل گام به گام و با استفاده از نرم افزار19 SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی (486/0r=)، رضایت شغلی (379/0r=) و هوش معنوی (325/0r=) با رفتار اخلاقی پرستاران رابطه مثبت و معنادار داشتند (01/0p≤). متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی توانستند به طور معناداری 38 درصد از تغییرات رفتار اخلاقی پرستاران را پیش بینی کنند که در این پیش بینی سهم رفتار شهروندی سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای پیش بین با رفتار اخلاقی به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می شود که برای بهبود رفتار اخلاقی پرستاران میزان رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی آنان را افزایش دهند. همچنین به مسئولان و برنامه ریزان پیشنهاد می شود که به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی را برای بهبود رفتار اخلاقی پرستاران طراحی کنند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، هوش معنوی، رفتار اخلاقی، پرستاران
|
 • Managheb S.E.*, Sadeghi Mazidi Y Pages 1-7
  Introduction
  Increased attention to professional medical ethics has led to an increase in the importance of the content of medical ethics course. In order to effectively teach this course¡ taking advantage of corresponding teachers plays a dominant role. This study was carried out with the aim of determining medical ethics teachers'' perspective about the priority of the issues of this course at Shiraz and Jahrom Universities of Medical Sciences in 2012.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive and cross sectional study conducted at Shiraz and jahrom universities of medical sciences in 2012. The studied population consisted of teachers of medical ethics at the two above-mentioned universities. Sampling was done in a census way and all medical ethics teachers at Shiraz and jahrom medical sciences universities¡ reaching 22 people¡ entered the study. The research tool was a researcher-made questionnaire that its validity was approved by 5 experts and its reliability was determined about 74% by Cronbach''s alpha. Data were entered into the software and analyzed in a descriptive statistics level.
  Results
  In order¡ bad news with a mean score of 4.8¡ physician - patient relationship with a mean score of 4.7¡ abuse cases in treatment with a mean score of 4.4¡ physicians'' and patients'' rights with a mean score of 4.4 had the highest scores¡ while simulation with a mean score of 3.1¡ research ethics with a mean score of 3.1¡ ethics in animals'' nests with a mean score of 3.5 had the lowest scores.
  Conclusion
  The most important issues in the medical ethics course included the patient-physician relationship¡ relating bad news and fundamental communicative skills. Some of the topics such as simulation and ethics in animals'' nests were of less importance.
  Keywords: Medical Ethics, Biomedical Ethics, Professional Ethics, Patient, Physician Relationship
 • Elahi Asgr Abadi H.*, Behnam Vashani Hr, Heshmati Nabavi F., Badiei Z Pages 9-16
  Introduction
  Gastrointestinal complications are the most common side effects of chemotherapy that are effective in the treatment acceptance by the patients. Therefore, understanding these complications and their prevention are helpful in improving the treatment and prevention of recurrent hospitalization and, ultimately, the survival of these patients. This study was carried out with the aim of dealing with the impact of the empowerment of women in the prevention of gastrointestinal side effects in children.
  Materials And Methods
  This study was a semi-experimental study with a nonequivalent control group design that was performed in Dr Sheikh hospital in Mashhad in 2013. The empowerment program was offered, according to Gibson empowerment model, to experimental group in three empowerment sessions with focus on complications such as: nausea, vomiting, diarrhea, constipation and loss of appetite. By using a standard questionnaire of reported side effects of chemotherapy in three weeks, information was offered to the two groups in three phases of the first, sixth and twelfth weeks of intervention the two groups and then was completed. Data analysis was performed by SPSS software, version 18 and independent-t and paired tests, Spearman correlation coefficient and Mann-Whitney test.
  Results
  The average of post-intervention side effects in experimental group was lower than that of the control group. while no significant differences were observered between side effect rate before and after the intervention) p
  Conclusions
  Implimentation of empowerment pattern in chronic diseases such as cancer in children can leads to reduction in the incidence of gastrointestinal side effects in children undergoing chemotherapy by helping the main caregiver in discoverying the truth and using critical thinking and increasing their abilitiess and skills. Gastrointestinal side effects in children undergoing chemotherapy.
  Keywords: Child, Chemotherapy, Empowerment, Gastrointestinal, Mothers
 • Hojjati H.*, Arazi S., Mozafari N., Ghezelsefli Z., Akhond Zadeh G., Hekmati Pour, Meirzaali J Pages 17-23
  Introduction
  Logical attitudes of nurses toward death could be influential in taking care of dying patients and their families. Hence, the present study was conducted with the aim of evaluating nurses’ attitude toward taking care for dying patients in Social security hospitals of Golestan province in 2014.
  Materials And Methods
  This cross-sectional and descriptive study was conducted on 106 employed nurses in social security hospitals of Golestan Province using Census Method among eligible individuals for the study. Data were collected by the standard attitudes-toward-death questionnaire (FATCOD) and were analyzed by statistical software SPSS 16 using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (ANOVA and independent t).
  Results
  The results showed that the level of attitude towards death in nurses with mean and standard deviation of (108/00 ± 9/00) was higher than average (p
  Conclusions
  The results of the present study put an emphasis on the necessity of nurses’ appropriate attitude towards taking care of a dying patient. Taking advantage of educational methods to take care of the dying patient including palliative and non-traumatic cares, giving spiritual cares to such patients and their families and close friends is suitable.
  Keywords: Attitude, Nurses, End, of, Life Cares
 • Soltani M., Haji Abadi M.R.*, Mohammedi Y., Mohsenzadeh M., Khazaei A Pages 25-31
  Introduction
  Identify factors affecting the performance of medical students is the essential factor for healthy managers. It results a necessity. Student's performance can affect the care of patients changed their attitude to the human and spiritual nature The aim of the present study the effect of sanctity verse "vanafakhtofihe men rohi " on improving the performance of students ventilator.
  Methods
  This study is a quasi-experimental study with control groups and random assignment The sample consisted of 46 students as aoperator of ventilator, which according to the census were divided into two groups of 23. Collect information from a self-made checklist that includes 7 questions, was completed. After coding and computer data entry using SPSS software from independent t tests analysis.
  Results
  The results showed that explain aspects of Sanctity verse "vanafakhtofihe men rohi" on the performance of students in the experimental group was significantly increased ventilator. (P = 0/001). However, these results were not significant in the control group (p = 0/652).
  Conclusion
  Explain the Quranic concepts in the field of medical and health care could be provided to improve performance ofstudents.
  Keywords: Sanctity, performance, student, ventilator, Quran
 • Mohammadi S., Borhani F., Roshanzadeh M.* Pages 43-50
  Introduction
  The nurses especially in in critical care unitsfacing whit different moral challenges in the health system. ThatIf this situation is not resolved, will be leading to serious consequences for nurses, patients and health systems. In the process of these challenges the moral reckoning phenomenon can play a central role in the stability of personal values nurses. Thus, this study has been conducted with the aim of determining moral reckoning in the nurses.
  Methods and Materials: Cross sectional-analytical study on 211 intensive care unit nurses of Southern Khorasan hospitals in 2014. Samples were selected by accessible method and was used the 36-item instrument developed by the researcher. The data collected were analyzed by the software Spss16 and analyzed using descriptive (mean, standard deviation, frequency and relative frequency) and analytical methods (t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient).
  Results
  The results showed that the mean score of moral reckoningin nurses was (3.27±0.5). There was a significant relationship among the mean score of moral reckoning and age, number of service years (P
  Conclusion
  The results showed that people with more experience successfully spent moral reckoning levels in the workplace and perhaps they will be able to support role to other people, especially those less experienced in healthcare team.
  Keywords: Moral Reckoning, Moral Challenges, Intensive Care Units, Nurses
 • Pages 51-59
  Introduction
  The planning of educational programs to inform the people about the prevention of diseases such as urinary tract infection is necessary. With considering the high incidence and outcome of this infectionin Iran, this study was conducted to determine the effect of theory based education on knowledge, attitudes and practices of women health workers about Preventive behaviors associated with UTI infection.
  Materials And Methods
  In this quasi experimental study, 96 of Female health workers from shahrekord participated and were randomly categorized into two groups (experimental and control groups). Before the performing of educational program based on HBM, the self-structured, valid and reliable questionnaires were completed by the groups. Then, the experimental group received the educational program about causes, outcome and preventive behaviors in the form of lecture, group discussion and questioning and answering in 6 sessions and the non-intervention group did not receive the education. Both groups completed the questionnaires2 month after the intervention. Data were analyzed using SPSS18 by Anova, t student and paired t test and p
  Result
  There was not significant difference about demographic variables between two groups(experimental and control groups).there was not also a significant difference in knowledge ,perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self- efficacy and practices of women before the intervention (p>0.05), but difference was significant after the intervention (p
  Conclusion
  Health education based on HBM increases the knowledge and improves the attitudes and practices of women with regard to behaviors for prevention of the urinary tract infection.
  Keywords: Theory, Based Education, Health Belief, Model Urinary Tract Infection, Health Worker
 • Ashoori J.* Pages 61-68
  Introduction
  Organizational citizenship behavior, job satisfaction and spiritual intelligence are the important psychological factors that effect on moral behavior of persons. This research aimed to investigate the aligned of organizational citizenship behavior, job satisfaction and spiritual intelligence with moral behavior of nurses.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study of cross-sectional type. The statistical population included all hospital’s nurses of Varamin city in 2015 year that from them 90 nurses selected by simple random sampling method. All of them completed the questionnaires of organizational citizenship behavior, job satisfaction, spiritual intelligence and moral behavior. Data was analyzed by Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods and with using SPSS-19 software.
  Results
  Results showed organizational citizenship behavior (r=0/486), job satisfaction (r=0/379) and spiritual intelligence (r=0/325) had a positive and significant relationship with moral behavior of nurses (p≤0/01). The variables of organizational citizenship behavior, job satisfaction and spiritual intelligence significantly can predict 38 percent of variance of moral behavior in nurses that in this prediction the share of organizational citizenship behavior was higher than other variables.
  Conclusion
  According to positive and significant relationship between predicted variables with moral behavior suggested to counselors and therapists for improve the moral behavior of nurses increase the rate of organizational citizenship behavior, job satisfaction and spiritual intelligence. Also suggested to officials and planners that consider the symptoms of mentioned variables and design appropriate programs to improve the moral behavior of nurses.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction, Spiritual Intelligence, Moral Behavior, Nurses