فهرست مطالب

پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی - سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/27
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقالات مروری
 • پگاه تاجر، نظام الدین فقیه صفحات 5-21
  هدف
  این مقاله با رویکردی سیبرنتیکی، روند تکاملی دانش در انواع سیبرنتیک را با توجه به نقش مشاهده گر مورد بررسی قرار می دهد و با مطرح کردن مبانی فلسفی چهارگانه سیبرنتیک سعی دارد اهمیت این رویکرد را در علم اطلاعات و دانش شناسی آشکار کند.
  روش
  بررسی و تحلیل متون منتشر شده
  یافته ها
  مشاهده گر در هر مرتبه از سیبرنتیک نقش متفاوتی ایفا می کند. دانش در سیبرنتیک اول تصویری از واقعیت مشاهده شده و بدون حضور مشاهده گر در سامانه، در سیبرنتیک دوم سازه ای فردی با حضور مشاهده گر و در سیبرنتیک سوم سازه ای اجتماعی برگرفته از عملکرد مشاهده گران و در جهت اهداف انسانی است که در سیبرنتیک چهارم با استفاده از دیالکتیک جهانی و گسترش ارتباطات علمی تکامل می یابد. هر چهار رویکرد سیبرنتیکی در علم اطلاعات و دانش شناسی حائز اهمیت می باشند و اوج این اهمیت را می توان در ارتباطات علمی و سیبرنتیک چهارم دید. علم اطلاعات و دانش شناسی به دلیل دارا بودن ماهیتی بین رشته ای زیربنای توسعه جوامع است لذا ضروری است به مطالعات علم و فناوری از دیدگاه تکامل دانش در علم سیبرنتیک نگریسته شود.
  کلیدواژگان: مشاهده گر، دانش، سیبرنتیک، سیبرنتیک اول، سیبرنتیک دوم، سیبرنتیک سوم، سیبرنتیک چهارم
 • مقاله پژوهشی
 • ابراهیم زارعی، محمدحسن زاده، عصمت مو صفحات 22-39
  هدف
  پژوهش حاضر از یک جهت به دنبال تعیین میزان تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 1393 و از جهت دیگر به دنبال شناخت رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در این کتابخانه ها است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش را 190 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تشکیل می دهند که از این تعداد با توجه به جدول مورگان 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و تعداد 98 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی Pearson، t-test و آزمونANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اموس برای نشان دادن ارتباط همزمان متغیرها استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میزان تسهیم دانش، قابلیت نوآوری و ظرفیت جذب در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سطح مطلوبی قرار ندارند. با توجه به جدول 6 رابطه مثبت و مستقیمی بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب وجود دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معنی داری بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری مشاهده می شود. در نهایت برای دو متغیر تسهیم دانش و قابلیت نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد. با بررسی سه متغیر اصلی پژوهش چنین می توان نتیجه گرفت که ظرفیت جذب به عنوان متغیری واسطه گر بین دو متغیر تسهیم دانش و قابلیت نوآوری نیست بلکه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری به گونه ای مستقیم باهم در ارتباط هستند.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، ظرفیت جذب، قابلیت نوآوری، کتابداران، کتابخانه ها
 • زهرا جعفرزاده صفحات 40-61
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل های فردی اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران است.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دارای دوره کارشناسی و بالاتر دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز واحدهای دانشگاه آزاداسلامی تشکیل می دهد(120 نفر) که از این تعداد 93 نفر (5/77%) به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
  یافته ها
  بر پایه یافته های پژوهش وضعیت به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح متوسط است و بر اساس اولویت اعضای هیات علمی در حوزه تدریس بیش از پژوهش و فعالیت های حرفه ای به اشتراک دانش می پردازند. همچنین نتایج نشان داد عامل های مورد بررسی در این پژوهش شامل اعتماد، همکاری ها، ارتباطات و توانایی اعضای هیات علمی در کاربرد فناوری ها به طور معناداری بر رفتار اشتراک دانش آنان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: رفتار اشتراک دانش اعتماد، همکاری ها، ارتباطات، دانش فناوری اطلاعات، مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی
 • منصور میرزایی، مهری پریرخ، علیرضا اسفندیاری مقدم صفحات 62-83
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی فرایندهای مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی توسعه خدمات در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
  روش
  از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی برای تحلیل 14 راهبرد از حوزه راهبردی آموزش ، استفاده شد. چرخه مدیریت دانش به عنوان چارچوب نظری برای طراحی ماتریس یک در شش برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. از آنجایی که هر راهبرد به یک زمینه موضوعی مرتبط بود، مجموعه ای از متون در پیوند با هر راهبرد شناسایی، مطالعه، و مفاهیم کدگذاری گردید. این مفاهیم تبدیل به اقدام شدند. برای روایی تحلیل های انجام گرفته، 6 ماتریس از 14 ماتریس طراحی شده میان 12 داور متخصص به قضاوت گذاشته شد.
  یافته ها
  داوری ها در پیوند با راهبردهای حوزه آموزش نشان داد توافق میان داوران و پژوهشگر در انتخاب اقدام ها وجود دارد. نتایج نظرسنجی داوران در مورد ماتریس ها در حوزه راهبردی آموزش مشخص می کند که میان اقدام های انتخاب شده و راهبردها ، رابطه میان اقدام های در نظرگرفته شده با هدف هر مرحله از فرایند مدیریت دانش رابطه مناسبی برقرار است. انتظار می رود اجرای اقدام ها به موفقیت برنامه راهبردی منجر شود. بنابراین بر پایه گزارش اعتبارسنجی انجام شده، مفاهیمی که در رابطه با هر راهبرد از متون استخراج شد و فرایند تحلیل قیاسی که برای همخوان سازی این مفاهیم با هر مرحله از مدیریت دانش و نیز راهبرد مربوطه سپری شده از دیدگاه صاحب نظران روا بوده است. به این ترتیب، می توان انتظار داشت اقدام های در نظر گرفته برای راهبردهای مختلف حوزه راهبردی آموزش به اجرایی شدن این راهبردها کمک نمایند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مدیریت دانش، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه ریزی راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، خدمات کتابخانه های دانشگاهی
 • محمدکریم بیات، علیرضا اسفندیاری مقدم صفحات 84-106
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین و شناسایی مولفه های برنامه راهبردی کتابخانه های دانشگاهی است تا با توجه به این مولفه ها، کتابخانه های دانشگاهی بتوانند در مسیر پیشبرد اهداف خود بهتر گام بردارند.
  روش
  این پژوهش با روش توصیفی و با مرور متون مربوط به برنامه ریزی های راهبردی و بررسی برنامه های راهبردی کتابخانه های دانشگاهی انجام شد؛ با بررسی تعداد 65 برنامه ریزی راهبردی کتابخانه های دانشگاهی جهان، مولفه های مشترک در برنامه های راهبردی کتابخانه های دانشگاهی را شناسایی و متداول ترین مولفه ها در قالب الگویی ارائه گردید.
  یافته ها
  با بررسی برنامه های راهبردی دانشگاه ها، 22 مولفه یا شاخص مهم از بین شاخص ها انتخاب گردید که بیش از 50 درصد کتابخانه ها مولفه های برگزیده شده را دارا بوده اند، با توجه به این شاخص ها یافته ها نشان داد، بسیاری از کتابخانه ها به بیشتر مولفه های (شاخص های) موردنیاز در برنامه ریزی های راهبردی اشاره نموده و تا حدودی از برنامه ریزی راهبردی خوبی برخوردار بودند و به بیشتر اصول اصلی و مواردی که لازمه برنامه ریزی راهبردی است توجه داشتند.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، کتابخانه های دانشگاهی، الگو
 • الهام یوسف زاده نجدی تبریز، اعظم صنعت جو صفحات 107-126
  هدف
  با وارد شدن فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آنها است.
  روش
  در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی، از پرسشنامه ای تلفیقی از مدل های ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است. این پرسشنامه متشکل از هشت بعد و 84 گویه است و در دو سطح، کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار را می سنجد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد؛ بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته های دانشجویان باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه، لیب کوال، ای اس کوال، دیجی کوال، کتابخانه های دانشگاه فردوسی
 • مریم قنبری مطلوب، مرتضی محمدی استانی، ناهید سلیمانی، احمد شعبانی صفحات 127-143
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی سلامت سازمانی در کتابخانه های عمومی زیر نظر شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز (1996) است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان (158 نفر) در سال 1392-1393 بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران (121 نفر) و روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت بود که روایی آن توسط استادان متخصص تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  امکان پیاده سازی سلامت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان در سطح متوسط است و پیاده سازی آن به طور یکسان نیز وجود ندارد. امکان پیاده سازی مولفه تمرکز بر هدف نسبت به سایر مولفه ها بیشتر است. همچنین در خصوص امکان پیاده سازی سلامت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، و نوع کار) تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی در متغیر سابقه خدمت در خصوص مولفه توزیع بهینه قدرت تفاوت معنادار بود. با اجرای صحیح سلامت سازمانی در کتابخانه ها می توان استعدادهای بالقوه کارکنان را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه ها به فعلیت تبدیل کرد و از آنها در جهت افزایش بهره وری کتابخانه ها استفاده نمود
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، کتابخانه های عمومی، شهرداری اصفهان، مدل مایلز
 • معصومه جلایی فر، علی اکبر پوراحمد صفحات 144-162
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه (1393) انجام شده است.
  روش
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های شهر بیرجند در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی (جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و دانشگاه محل خدمت) و پرسشنامه محقق ساخته 77 سوالی بود. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اعضاء هیات علمی کتابداران مورد قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمونهای آماری t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، تعقیب رنج توکی، همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی داری 05/0≥p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 46 کتابدار مورد مطالعه، 15 نفر (6/32 درصد) مذکر و 31 نفر (4/67 درصد) مونث بودند. میانگین نمره دیدگاه کتابداران در خصوص انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت در خانم ها نسبت به آقایان، در کتابداران کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به کتابداران دیپلم و کاردانی و نیز در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی نسبت به کتابداران دانشگاه های بیرجند، پیام نور، آزاد، فرهنگیان و صنعتی به طور معناداری بیشتر بود. (05/0p
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، جو کارآفرینی، کتابداران، دانشگاه های بیرجند
 • مریم مجرب، زهیر حیاتی صفحات 163-181
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت کاربران بالقوه کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز از منابع و خدمات این کتابخانه انجام شده است.
  روش
  این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز می باشد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. از بین جامعه مورد مطالعه (5860 عضو هیات علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی)، 357 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شده است.
  یافته ها
  به طور میانگین میزان رضایت از وضعیت موجود کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز در حد متوسط برآورد می شود. بیشترین میزان رضایت از وضعیت موجود کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز مربوط به «سهولت دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز» و کمترین میزان رضایت مربوط به «سطح اطلاعاتی فراهم شده»، می باشد. از دیدگاه کاربران دلیل عمده عدم استفاده یا استفاده کم از کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز نیز «عدم در اختیار داشتن کد کاربری و رمز عبور» است.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، رضایت، دانشگاه شیراز، کاربران بالقوه
 • مهری پریرخ، محمد رامین نادری صفحات 182-205
  هدف
  کودکان در نیم دوره عملیات عینی به تدریج اجتماعی می شوند. این امر در بستر تعامل، با کاهش خودمیان بینی، افزایش تمرکززدایی و شکل دادن به هویت (تعلق خاطر) پدید می آید. پیاژه دست ورزی شیءها و تعامل با انسان ها را زمینه ساز تجربه فعال، پرورش دهنده اجتماعی شدن و درنتیجه رشد شناختی کودک می داند. وب سایت ها به عنوان شیءهای عینی با دربرداشتن امکانات لازم می توانند اجتماعی شدن کودکان را تسهیل نمایند.
  روش
  این پژوهش با رویکردی آمیخته، تحلیل محتوای کیفی و کمی را به خدمت گرفته تا ضمن ساختن ابزار سنجش، به تحلیل این وب سایت ها بپردازد. یازده وب سایت فارسی موجود و سی وب سایت انگلیسی که به شیوه نظام مند از سیاهه بهترین وب سایت ها برای کودکان انتخاب شدند نمونه پژوهشی را شکل داد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که این نمونه در تسهیل اجتماعی شدن کودکان توانمندی بسیار کمی دارند. با وجود این، وبسایت های Disney، PBS، KOL به میزان بسیار زیادی از امکانات مورد انتظار برخوردار بودند. نتایج بدست آمده می تواند برای سایت های کودکان که با هدف رشد شناختی آنان طراحی می شوند، به کار رود. با وجود تاکید متون بر اهمیت همخوانی وب سایت ها با میزان رشد شناختی کودکان و نقشی که می توانند در تسهیل فرایند اجتماعی شدن داشته باشند، پژوهشی که ابزاری برای سنجش چنین همخوانی تدوین یا به کار برده باشد شناسایی نشد.
  کلیدواژگان: وب سایت های کودکان، نظریه رشد شناختی پیاژه، انفورماتیک روانشناختی، اجتماعی شدن، تعامل، چند جانبه نگری، هویت، تعلق خاطر، نیم دوره عملیات عینی
 • یعقوب نوروزی، هدی هماوندی صفحات 206-222
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگی های نگارشی زبان فارسی انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی است و برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش از روش ارزیابی با مشاهده مستقیم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه موتور کاوش گوگل، یاهو و بینگ است. برای گردآوری داده ها، از سیاهه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که موتورهای کاوش گوگل، بینگ و یاهو بسیاری از ویژگی های نوشتاری و معنایی زبان فارسی را در هنگام جستجو و بازیابی تصاویر نادیده می گیرند. همچنین مشکلات مربوط به نگارش واژگان مشتق، مشتق- مرکب، انواع جمع های فارسی و مکسر عربی، همزه بدون کرسی و استفاده از زبان محاوره در بخش نوشتاری؛ و چند معنایی در بخش معنایی از مشکلات عمده زبان فارسی در جستجو و بازیابی تصاویر از این موتورهای کاوش به شمار می آیند. به علاوه، در بخش معنایی و نوشتاری، قابلیت های گوگل در انطباق با زبان فارسی نسبت به همتایانش بیشتر است.
  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات، بازیابی تصویر، موتور جستجو، شیوه نگارش، زبان فارسی
 • مقالات مروری
 • زهرا کاظمی شمامی، عصمت مومنی صفحات 223-244
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه مرجع رانگاناتان و ماندگاری آن درگذر زمان انجام گرفته است.
  روش
  روش پژوهش، روش مروری است و آثار رانگاناتان و منابعی که در آنها از دیدگاه و نظر وی در خصوص مرجع و خدمات مرجع استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  از یافته های این پژوهش، آشنایی با نظریه مرجع رانگاناتان و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه است. دیدگاه های رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع، مورد توجه پژوهشگران در زمینه های مختلف از جمله بازاریابی و طراحی وب و... قرار گرفته است و بعد گذشت سال ها از اعلام آنها توسط رانگاناتان هنوز از کارآیی لازم برخوردار هستند و قالب هایی نو از آنها عرضه شده اند.
  نتیجه
  بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که پنج قانون رانگاناتان هنوز هم در مسائل نوین اطلاعات و کتابخانه کارآمد بوده و در این مقاله بر این مساله تاکید شده است که دیدگاه رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع مجدد مورد توجه قرار گرفته و در عرصه کتابخانه از آنها حمایت شود.
  کلیدواژگان: رانگاناتان، نظریه مرجع، خدمات مرجع، قوانین رانگاناتان
 • مقاله پژوهشی
 • فاطمه احمدی نسب، شعله ارسطوپور صفحات 245-262
  هدف
  از آنجا که واژگان تخصصی حوزه های مختلف دانش ابزار انتقال مفاهیم آن حوزه به شمار می روند، انتخاب آن ها بایستی بر اساس اصول و ضوابط واژه گزینی مناسب باشد. به همین دلیل معادل یابی از حساسیت خاصی برخوردار است. بدیهی است با انتخاب درست واژگان تخصصی، به نشر دانش و تبدیل زبان فارسی به زبان بومی علم نیز کمک می شود. پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم، در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش توصیفی است و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. بدین منظور 1510 واژه تخصصی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به صورت مقابله ای با معادل های انگلیسی خود مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که فرایندهای واژه گزینی زبان فارسی در این حوزه را گروه نحوی با 21/77 درصد، واژه سازی با 14/18درصد، وام گیری با 98/2 درصد و بالاخره هم پایگی با 58/1 درصد تشکیل می دهد و اختصارسازی سهم اندکی در واژه سازی فارسی دارد. همچنین مشاهده گردید که حشو در معادل یابی، عدم توجه به هسته و وابسته واژگانی، عدم توجه به خوشه واژگانی، گرده برداری افراطی، و... از عمده ایرادهای صرفی و معنایی در فرایند واژه سازی فارسی در این حوزه می باشند.
  کلیدواژگان: اصول و ضوابط واژه گزینی، علم اطلاعات و دانش شناسی، واژه گزینی، فرایندهای واژه سازی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژگان تخصصی، معادل یابی
 • حمیدرضا کیانی، محمدرضا داورپناه، رحمت الله فتا صفحات 263-284
  هدف
  این پژوهش در پی بررسی ساختار طبقه بندی رشته ها و همپوشانی آن ها در طبقه بندی موضوعی آی اس آی، به منظور شناسایی خطاهای نظام مند ناشی از آن در مطالعات علم سنجی است.
  روش
  پژوهش با استفاده از روش علم سنجی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهش همه مقالات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در سال 2007 به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2007 تا 2011 است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی با 32420 عنوان (79/32درصد)، بالاترین میزان همپوشانی را به نسبت کل مقالات خود با نمایه نامه استنادی جامع علوم دارد و نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی نیز با 1308 مقاله (47/4درصد به نسبت حجم خود و 16/0درصد به نسبت حجم نمایه نامه استنادی جامع علوم)، کمترین میزان همپوشانی با نمایه نامه استنادی جامع علوم را دارد. این وضعیت منجر به افزایش حجم تولیدات علمی و میزان رویت پذیری برخی رشته ها شده است. بیشترین افزایش حجم نسبت به حجم اولیه و رویت پذیری نسبت به رویت پذیری اولیه در رشته های حوزه هنر و علوم انسانی مشاهده شد. جهت همپوشانی موضوعی یا تداخل محتوایی رشته های حوزه علوم بیشتر به سمت علوم اجتماعی است و برعکس؛ اما جهت همپوشانی موضوعی رشته های حوزه هنر و علوم انسانی با حوزه علوم و علوم اجتماعی تفاوت معناداری ندارند.
  کلیدواژگان: خطای نظام مند، علم سنجی، رویت پذیری، همپوشانی موضوعی، تداخل محتوایی، طبقه بندی موضوعی آی اس آی، پایگاه وب آو ساینس، موسسه اطلاعات علمی
 • فرشید دانش، رحمت الله فتاحی، محمدحسین دیانی صفحات 285-299
  هدف
  هدف این مقاله شناسایی قشرهای اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر حضور و اثربخشی و همچنین زمینه های عملکرد علمی و حرفه ای آنان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب سنجی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضا هیات علمی شاغل در گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادیاری به بالا تشکیل داده است. گردآوری داده های وبی در بستر دو پایگاه (گوگل پژوهشگر و پایگاه نمایه استنادی علوم ایران) انجام گرفت. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده های جامعه پژوهش به منظور قشربندی آنان از نظر عملکرد علمی و حرفه ای استفاده شد.
  یافته ها
  از نظر عملکرد علمی و حرفه ای جعفر مهراد، محمدحسین دیانی و رحمت الله فتاحی جایگاه های نخست تا سوم را کسب کردند. همچنین بین قشربندی از نظر میزان حضور و اثربخشی عملکرد علمی و حرفه ای رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. دانش آموختگی از دانشگاه های خارج، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله های گروهی، همکاری علمی با دانشمندان بین المللی، عضویت در گروه های پژوهشی، اشتغال در گروه های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت های اصلی حضور برخی اعضا جامعه پژوهش در قشرهای مرکزی است.
  کلیدواژگان: حضور، اثربخشی، نظریه قشربندی اجتماعی در علم، علم اطلاعات و دانش شناسی، گوگل پژوهشگر، نمایه استنادی علوم ایران
 • میترا پشوتنی زاده، مرتضی کوکبی صفحات 300-318
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی قابلیت های هر یک از قالب های یونی مارک و مارک 21 در برآورده ساختن نیازهای فهرست نویسی برای منابع فارسی و میزان همخوانی آن ها با این گروه از قواعد فهرست نویسی با تاکید بر دو منبع اطلاعاتی کتاب چاپی و منابع الکترونیکی است.
  روش
  برای نیل به هدف پژوهش، در مرحله اول کلیه فیلدهای مربوط به کتاب چاپی و منابع الکترونیکی از یونی مارک و مارک 21 استخراج گردید و به علت عدم وجود دستنامه یا متونی معتبر و روزآمد در رابطه با قواعد فهرست نویسی فارسی، از کاربرگه های کتاب چاپی و منابع الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران جهت مقایسه با فیلدهای استخراج شده بهره گیری شد و در مرحله پایانی نیز برای تکمیل فرایند، از نتایج مقایسه یونی مارک و مارک 21 با 17 مشکل به کارگیری یونی مارک در ایران، استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مارک 21 بیش از یونی مارک با ویژگی های قواعد فهرست نویسی فارسی همخوانی داشته و پیشنهاد می شود که از نشانگرها و فیلدهای آن بیشتر در ساختار کنونی مارک ایران استفاده شود.
  کلیدواژگان: یونی مارک، مارک 21، قواعد فهرست نویسی، کتاب چاپی، منابع الکترونیکی
 • غلامحسین جهانگیر، محمدحسین دیانی، محسن نوکاریزی صفحات 319-339
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش میزان تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی بود.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی که با هدف کاربردی به روش پیمایشی در نمونه ای به حجم 248 نفر، حاصل از جامعه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 92 – 93 با سه پرسشنامه انجام شده است.
  یافته ها
  پذیرش سامانه پژوهان با باورهای خودکارآمد کاربران رابطه مثبت و معنی دار و با باورهای ناکارآمد آنان رابطه منفی و معنی داری داشت. رابطه باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران با استفاده واقعی از سامانه پژوهان با حذف اثر متغیرهای درونی (شامل سهولت، سودمندی، نگرش و قصد استفاده) معنی دار نبود. در نهایت، نتایج به دست آمده نشان داد روابط پیش بینی شده در مدل پیشنهادی و مفهومی پژوهش حاضر مثبت و معنی دار و در نتیجه مدل ارائه شده از برازش کافی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری اطلاعات، باورهای خودکارآمد، باورهای ناکارآمد، نظریه شناختی، اجتماعی، سامانه اطلاعاتی پژوهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM)، اعضای هیات علمی
 • مینا فرنقی امیر غائبی صفحات 340-356
  هدف
  رابط کاربر در موتورهای جستجوی یکپارچه به دلیل کارایی در جستجو، بازیابی و تعامل کاربر با محیط پیش رویش از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی مهم ترین معیارهای رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه راه حلی برای افزایش کاربردپذیری رابط کاربری است. هدف، بررسی نقش معیارهای جستجو، صفحه نمایش، صفحه مرور مدارک، نتایج بازیابی شده، انسجام، راهنمایی و راهبری و تصحیح خطا بر کارآمدی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد است.
  روش
  ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته است. در این مقاله، مدلی در حوزه تاثیر معیارهای ذکر شده بر رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه ارائه شده و سپس مورد آزمون قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل بررسی شد. برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شد که در آن ارتباط معنادار میان شاخص ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده است. با توجه به مدل به دست آمده در بخش ویژگی های ظاهری رابط کاربر، شیوه نمایش اطلاعات و در بخش ویژگی های ساختاری و تصحیح خطا از اهمیت بیشتری در کارآمدی موتورهای جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان برخوردارند.
  کلیدواژگان: موتورهای جستجوی یکپارچه، رابط کاربر، معیارهای رابط کاربر
|
 • Pegah Tajer, Nezamedin Faghih Pages 5-21
  Purpose
  Regarding the role of the observer in cybernetics, this paper aims to investigate the evolution of knowledge. It states the philosophical foundations of four types of cybernetics in order to reveal the necessity of these approaches in knowledge and information science.
  Methodology
  Review and analysis of published resources
  Findings: The observer performs different roles in various orders of cybernetics. In the first order cybernetics, knowledge is a picture of observed facts without the inclusion of the observer in a system. There is an observer’s construct with the inclusion of him/her in the second order cybernetics and there is a social construct based on the actors in the third order. As the fourth order cybernetics applies Universal Dialectic Systems Theory and scholarly communications, it seems that knowledge could consequently evolve through. A quadruple cybernetic approach is paramount in the field of knowledge and information science. Moreover, the peak of this importance could be noticed in scholarly communications and in the fourth order cybernetics. As an interdisciplinary field of study, knowledge and information science is the infrastructure of the societies’ development. Thus, it is necessary to be viewed from cybernetic knowledge evolution standpoint.
  Keywords: The observer, knowledge, cybernetics, First order cybernetics, Second order cybernetics, Third order cybernetics, Fourth order cybernetics
 • Ebrahim Zarei, Mohammad Hasanzadeh, Esmat Momeni Pages 22-39
  Purpose
  This research seeks to determine the level of knowledge sharing, the absorptive capacity, and the innovation capability at the central libraries of the state universities of Tehran in 1393. Besides, it seeks to identify the relationship between knowledge sharing and innovation capability in the library.
  Methodology
  This applied research is carried out using survey method – correlation. The research population of 190 people of university libraries are totally included among which 123 of them were selected according to the Morgan,.98 of these participants responded to the questionnaire. To analyze the data, descriptive and inferential statistics, t-test, and Pearson correlation coefficient are used. The structural equation modeling using Amos software is used to illustrate the parallel relationship between the variables.
  Findings: Research findings indicate that the level of knowledge sharing, innovation capability and capacity are not desirable in the central libraries of the state universities in Tehran. According to Table 6, the positive relationship between knowledge sharing and absorptive capacity is absorbed. Also, a significant correlation was observed between the absorption capacity and the innovation capability. Finally there is a significant correlation between the two variables, knowledge sharing and innovation capability . Based on the three major variables it can be concluded that the absorption capacity has no role as a variable between the two variables of knowledge sharing and innovation capability.
  Keywords: knowledge sharing, absorptive capacity, innovation capability, librarians, libraries
 • Zahra Jafarzadeh Pages 40-61
  Purpose
  This paper aims to determine the individual factors that influence on knowledge sharing behavior of Library & Information Science(LIS) faculties that in this context refers to trust, cooperations, communications and IT capabilities.
  Methodology
  The methodology of this study is based on survey research. The instrument for collecting data was questionnaire and the research population consisted of 120 faculty members working fulltime in the universities affiliated to Iran’s Ministry of Science, Research & Technology and Azad universities. Out of this number, 93 questionnaires were returned, giving a response rate of 77.5%.
  Results
  Findings indicated that the extent of knowledge-sharing of LIS educators is at the average level and they are intended to share knowledge in teaching area more than research & professional activities. Also results showed that trust, cooperations, communications and IT capabilities significantly affect on LIS educators’ knowledge sharing behavior.
  Keywords: knowledge sharing behavior, trust, cooperations, communications, IT capabilities, Library, Information Science educators
 • Mansoor Mirzaee, Mehri Parirokh, Alireza Isfandyari Moghaddam Pages 62-83
  Purpose
  The aim of this research was to identify the knowledge management processes for the successful implementation of the strategic planning at the Information Centre and the Central Library of Ferdowsi University of Mashhad.
  Method
  Qualitative research method and case study were applied for this research. 14 strategies of education strategies were the basis for the sampling of this research. KM (six steps) cycle as a theoretical framework,was used to design a matrix for the data collecting. Since each strategy was related to a subject field, a set of documents associated with each strategy was identified, studied, and coded. These concepts were interpreted and translated. To controlthe validity of the analysis 6 matrixes of 11 completed matrixes were distributed among 12 specialists as reviewers.
  Findings: The results of reviews with regards to each strategy show that there is an agreement on selecting the practice between opinions of the researcher and reviewers. The results of the survey indicate that there is a close relationship between the chosen practices and strategies (median is 8 out of 11) as well between the practices and the aim of each stage of KM (median is 9 out of 11). It is expected that the implementation of these specified practices would lead to the success of strategic plans. According to the reviewer's viewpoints, there is a match between the extracted concepts about strategies and the knowledge management steps. Thus, actions for educational strategies can support those strategies.
  Keywords: Strategic plan, Knowledge management, Central Library of the Ferdowsi University of Mashhad, Academic Library Services, Strategic planning for Library services
 • Mohammadkarim Bayat, Alireza Isfandyari Moghaddam Pages 84-106
  Objective
  The aim of this study is to determine and identify the components of the strategic plan of academic libraries so that the academic libraries can take steps to better track the progress of their goals.
  Methods
  Using descriptive method and reviewing the literature related to the strategic planning and the strategic plans of 65 international academic libraries, the common components of their strategic plans were identified. Then, a model was developed based on the common components.
  Findings: Through analyzing the strategic plans of the academic libraries, 22 common components were chosen. More than 50 percent of the academic libraries have used the selected components. The results showed that most of the libraries have included the components of the strategic planning within their strategic plans. Besides, they had a good strategic plan written on the basis of the main principles and issues necessary for a good strategic planning.
  Keywords: Strategic plan, Academic Libraries, Model
 • Elham Yosef Zadeh Najdi Tabriz, Azam Sanatjoo Pages 107-126
  Purpose
  With the entrance of information and communication technologies (ICT) in the context of libraries and with the development of electronic services, the evaluation of these kinds of services has become more important. The purpose of this study was to evaluate the quality of electronic services at the libraries of Ferdowsi University of Mashhad (FUM) form the point of view of librarians –as the service providers and the higher education students as the users.
  Methodology
  In order to study the perspectives of the users and the librarians towards the quality of electronic services, an integrated questionnaire including eight dimensions and 84 items with the two levels of perceived and expected service quality was used.
  Findings: The findings of this study indicate that the quality of electronic services had not met the expectations of the users; thus, the quality of electronic services needs to be improved to meet the user's expectations.
  Keywords: Library electronic service quality, LibQual, E, S, Qual, DigiQual, Libraries of Ferdowsi University of Mashhad
 • Maryam Ghanbari Matloob, Morteza Mohammadi Ostani, Nahid Soleymani, Ahmed Shabani Pages 127-143
  Purpose
  The aim of the present study is to examine the feasibility of implementation organizational health in the public libraries under the supervision of Isfahan municipality in 2012-2013 based on Mile's model(1969).
  Methodology
  A survey - descriptive method was used. The population included all the staff at the public libraries of Isfahan (n = 158) in 2012-2013. To determine the sample size, 121 librarians were selected based on Cochran formula through simple random sampling method. To collect the data the researcher- \developed questionnaire was used based on Miles model the face validity of which was approved by experts. Its reliability Cronbach's alpha coefficient was (0.95).To analyze the data, descriptive and inferential statistics were applied using SPSS software.
  Findings: The results revealed that the possibility of implementing health organization in the public library of municipal Isfahan based Miles model is the average while it was impossible to be implemented equally. Regarding the components, the possibility of implementing goal focus was more than other components. Besides, the possibility of implementing health organization in the public library of Isfahan municipality based on demographic variables (gender, measure of study, academic degree, and the type of work) was not significant, however, there was a significant difference in the variables of background of employment and optimal power equalization. With the proper implementation of organizational health in the libraries, the potentials of the employees at the right time can be actualized with only minimal costs in order to increase the productivity of the library.
  Keywords: Organizational Health, Public Libraries, Isfahan Municipality, Mile's Model
 • Masomeh Jalaeefar, Aliakbar Poorahmad Pages 144-162
  Purpose
  This article aims to investigate the relationship between the personality characteristics of the librarians who are working in the libraries of Birjand Universities and their attitudes toward entrepreneurship in libraries (2014).
  Methodology
  In this descriptive-analytic study which was of the correlation type, all the librarians who were working in the libraries of Birjand Universities in 2014 were included . The data collection included demographic forms (gender, age, level of education, field of study, work experience, and the service location) as well as a researcher-made questionnaire including 77 questions. The validity of the questionnaire was confirmed by five faculty members of librarians and its reported reliability was 0.94 using Chronbach's alpha. The data were analyzed using SPSS 15 software as well as the statistical tests of t-test, one-way variance analysis, Tokay follow-up range, Pearson correlation, and regression at the significance level of p≤0/05.
  Findings:Of 46 librarians under study, 15 cases were male (%32.6) and 31 cases were female (%67.4). The mean score of the librarians attitudes regarding actions in the field of entrepreneurship in libraries was significantly higher in women compared to men. Besides, BA, MA, and doctoral librarians had a higher mean compared to those with diploma and associate degrees. Finally, the librarians of university of medical sciences outperformed Birjand, PayameNour, Azad, Farhangian, and Industrial Universities (p
  Keywords: Personal characteristics, entrepreneurship, librarians, Birjand Universities
 • Maryam Mojarrab, Zouhair Hayati Pages 163-181
  Purpose
  This study investigates the satisfaction score of the potential users from resources and services offered by the digital library of Shiraz University.
  Methodology
  This is a quantitative study and the type of research project is the survey. A questionnaire is used for data collection. The study sample consisted of faculty members and graduate students at Shiraz University For this study, a researcher-made questionnaire was distributed to collect data from the members of potential user's of digital library of Shiraz University. The number of the subjects of the study was 5860 of which 357 persons were selected through cluster sampling method of the study.
  Findings: This paper showed that the average satisfaction from the current status was at the middle level. The highest priority for collection development was given to research reports produced by the academic staff. The highest and the lowest levels of satisfaction were related to the ease of access and the provisional level of information, respectively. The lack of user name and password was the main reason for not using or low using of the digital library.
  Keywords: Digital Library, Satisfaction, Shiraz University, Potential Users
 • Mehri Parirokh, Mohammad Ramin Naderi Pages 182-205
  Purpose
  Throughout the concrete operational stage children gradually become socialized. This is the result of the reduction in egocentrism and the increase in decentralization and personal identity. Piaget believes that both the manipulation of concrete objects and interaction with people can form an active experience while facilitating children socialization. This results in their cognitive development. Therefore, this research aimed to investigate the extent to which children’s websites, as concrete objects, are well-equipped with the necessary features to facilitate their socialization.
  Methodology
  This research employed mixed methods including qualitative and quantitative approach for the data gathering. The research population included 11 available Persian websites and 30 English websites which were selected from the list of The Great Websites for Children through systematic sampling method.
  Findings: The findings indicate that, in general, children’s websites are not completely capable of fostering socialization in children. However, some particular websites such as Disney, PBS, and KOL were equipped with suitable features to the facilitate socialization processes in children. Despite the developmental importance of children’s websites and the possible role that they can play in facilitating the process of socialisation, no research is conducted or implemented a tool to evaluate the capability of children’s websites in this regard.
  Keywords: Children's Websites, Piaget's Cognitive Development Theory, Socialization, Interaction, Multilateral View, Identity, Fixation, Concrete Operational Stage
 • Yaghoub Norouzi, Hoda Homavandi Pages 206-222
  Purpose
  The purpose of the present study is to investigate the image search and retrieval problems in selected search engines in relation to the Persian writing style challenges.
  Methodology
  This study is an applied one. In orderto answer the questions an evaluative method and direct observation were used. The aim of the research is to explore the morphological and semantic problems of Persian language in connection with the image search and retrieval among the three major and widespread search engines: Google, Yahoo, and Bing. These search engines can also support Persian language. In order to collect data, a checklist designed by the researcher was used and then the data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Findings: TheResults indicated that Google, Yahoo, and Bing search engines do not pay enough attention to the morphological and semantic features of Persian language during image search and retrieval. This research reveals that seven groups of Persian language features are the major problems in this area. In addition, the results suggested that Google is the best search engine of all in terms of its compatibility with Persian language features.
  Keywords: Information retrieval, Image retrieval, Search engine, Writing styles, Persian language
 • Zahra Kazemishamami, Esmat Momeni Pages 223-244
  Purpose
  This research has done in order to study Ranganathan's reference theory and its durability throughout the time .
  Methodology
  The method of this research was the review method to study and investigate Ranganathan's works and the related literature that used his view and theory in the reference and the reference services.
  Findings: The results of the study is about introducing Ranganathan' reference theory and doing research in this field. Besides, this research shows us how researchers have applied Ranganathan's view about the reference and the reference services in various fields, for example, in marketing, web design, etc. After years of their declaration by Ranganathan, they are still efficient. Studies show that the five laws of Ranganathan are still efficient in the library and new information affairs. This paper emphasizes on Ranganathan theory in the reference and the reference services along with suporting them in the field of library.
  Keywords: Ranganathan, Reference theory, Reference services, Ranganathan's laws
 • Fatemeh Ahmadinasab, Sholeh Arastoopoor Pages 245-262
  Purpose
  Persian language is the target language which imports scientific and technical words from English. Technical words are imported into Persian through borrowing, loan translations and other Persian word-formation processes. By adopting a morphological and semantic framework, the present study sought to determine the morphological and semantic problems of Persian technical terms in librarianship and information science.
  Methodology
  This descriptive-comparative study is conducted through content analysis. 1510 Persian technical terms were compared to their English equivalents. The sample data of the study were extracted from "Vocabulary of Information & Librarianship" by Abolfazl Hashemi.
  Findings: The results showed that Persian technical terms of librarianship and information science were made by the processes of syntactic groups (77/21%), derivation and compounding (18/14%), borrowing (2/98%), and finally conjunction. Clipping, acronymy, and abbreviation are not common in Persian. Some Persian technical terms of librarianship and information science suffer from duplicate redundant surface forms, ignoring lexical dependencies, ignoring lexical clusters, extreme loan-translation, deviation from Persian grammar, use of definitions rather than equivalents, missing the emotive sense of lexical items, use of long lexical forms, mismatch of word form and meaning, and ignoring equivalents approved by the Academy of Persian Language and Literature.
  Keywords: word, formation rules, librarianship, information science, word, formation, word, formation processes, Academy of Persian Language, Literature, Terminology
 • Hamidreza Kiani, Mohammadreza Davarpanah, Rahmatollah Fattahi Pages 263-284
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the structure of the discipline categorization and its overlap with ISI subject categories. This will help detect the systematic errors arising from the scientometrics studies.
  Methodology
  The scientometrics methodology was used. All articles which were indexed in the Web of Science database (2007) and also the articles citing them during 2007-2011 were retrieved and categorized.
  Findings: The findings show that the articles in the Social Science Citation Index had the highest overlap (32420) with the Science Citation Index Expanded (32.79%) and the articles in the Art & Humanities Citation Index had the lowest overlap with SCIE (32.79%).This overlap leads to an increase in the volume of outputs and the visibility of some fields. The highest increase of outputs and the visibility occurred in the Art and Humanities fields is in contrast withthe initial outputs and the visibility of them. There was a converse tendency between the subject overlapand the fields of SCIE and SSCI; however, the tendency of its overlap with the Art and Humanities fields, SCIE, and SSCI fields was not significant.
  Keywords: systematic error, scientometrics, visibility, overlap, interference in content, ISI subject categories, Web of Science, Institute for Scientific Information
 • Farshid Danesh, Rahmatollah Fattahi, Mohammad Hossein Dayani Pages 285-299
  Propose: The stratification of Iranian knowledge and information science academic member in viewpoint of presence and effectiveness and scientific and professional performance are the main aims of this article.
  Methodology
  In this applied research, descriptive survey and webometrics methods were implemented. The research population included the Iranian knowledge and information science academic members (Assistant Prof., Associate Prof and Full Prof). To gather data about presence and effectiveness of stratification Google Scholar and Iran Science Citation Index (PSCI) have been used. Besides, the researcher made questionnaire has been applied for the scientific and professional stratification.
  Findings: The results showed that graduation from foreign universities, skillful in English language, collaborated publishing, scientific collaboration with international scientists, membership in research groups, and occupation in reputable departments running graduate levels are among some of the main important causes for the presence of the members of this research population in the central (core) stratification.
  Keywords: Presence, Effectiveness, Theory of social stratification in science, Knowledge, information science, Google Scholar, Iran Science Citation Index (ISCI)
 • Mitra Pashootanizadeh, Mortaza Kokabi Pages 300-318
  Purpose
  The Purpose of this paper is to determine the UNIMARC &MARC21capabilities for Persian printed books and electronic resources cataloguing along with comparing the rate of their adaptation with Persian cataloguing rules. The emphasis of this paper is on printed books and electronic resources.
  Methodology
  Firstly, all the UNIMARC &MARC21 fields that were related to printed books and electronic resources were selected. Then, the comparison between the book and electronic resources’ worksheets of National Library was made since there is no updated and authoritative manual in Persian cataloguing rules. The results of comparing MARC21 and UNIMARC formats with 17 identified problems in Kokabi’s Ph.D. thesis were used for the last step.
  Findings: The findings revealed that MARC21 is more adapted with Persian cataloguing rules and their strengths can be used in Iran MARC more than the past.
  Keywords: MARC21, UNIMARC, Cataloguing Rules, Printed Books, Electronic Resources
 • Gholamhossein Jahangeer, Mohammd Hossien Dayani, Mohsen Nowkarzi Pages 319-339
  Purpose
  The main objective of this research is the development of technology acceptance model (TAM) by measuring the effects of self-efficacy beliefs and dysfunctional attitude of users on the acceptance of Mashhad University of Medical Sciences Information System (Pazhoohan) based on social cognitive approach.
  Methodology
  This study used a survey method. The sample of study consisted of 248 of Mashhad University of Medical Sciences faculty members who were appointed through stratified random sampling. The data were collected with a questionnaire the overall estimated Cronbach's alpha coefficient of which was .95. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were applied using SPSS and LISRER.
  Findings: Acceptance of Pazhoohan system had a significant positive relationship with the self-efficacy of users , however, it had a significant negative correlation with their dysfunctional attitude. . Eliminating the effect of internal variables (perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, and the behavioral intention to use), no significant relationship was found between self-efficacy and dysfunctional attitude with the actual users of the Pazhoohan . Finally, the results showed that the proposed model and the conceptual relationships predicted a positive and meaningful research with a fit enough resulting model.
  Keywords: Technology acceptance, self, efficacy, dysfunctional attitude, social cognitive theory, Pazhohan system, Mashhad University of Medical Sciences, Technology Acceptance Model (TAM), Faculty Members
 • Mina Farnaghi, Amir Ghaebi Pages 340-356
  Purpose
  The user interface of federated search engines is very important because it can make effective search, retrieval, and user interaction with the system. . Identifying the most important indicators of the federated search engine user interface is a solution to enhance the applicability of the search engine interface. The purpose of this study was to examine the role of search, screen, navigating documents, retrieved results, consistency, guidance and navigation, and the error correction criteria on the user interface effectiveness of the federated search engines from the perspective of M.A / M.S.C students.
  Methodology
  The research method is survey in which the data collecting is done through a researcher-made questionnaire. This study measures the effectiveness of the model in the field of user interface to provide a federated search engine while testing the model as well. For the data analysis, the acceptability of the theoretical model was examined through LISREL software. To answer the research hypotheses, SPSS software was used to examine the relationship between the measures.
  Findings:The results showed that the model can be used for the target population. According to the model, the characteristics of the user interface, the information display of the outward features, and the error correction of the structural features are more important than the other criteria.
  Keywords: Federated Search Engines, User Interface, User Interface Criteria