فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 96، پاییز 1395)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 96، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/15
 • تعداد عناوین: 25
|
 • الهام نصیری، جواد حصاری، سید شهرام شکرفروش، سمیه کوشش صفحات 1-14
  قزل آلای رنگین کمان پس از صید شدیدا مستعد فساد میکروبی، هیدرولیتیک (Hydrolytic) و اکسیداسیون چربی ها می باشد. بنابراین استفاده از مواد نگهدارنده جهت افزایش عمر ماندگاری این محصول ضرورت دارد. عصاره برگ مورد دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی قابل توجهی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی برگ مورد بر تغییرات کیفی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد (1±4 درجه سلسیوس) می باشد. در این آزمایش میزان ترکیبات فنلی کل عصاره آبی برگ مورد به روش فولین سیکاتو (Folin-Ciocalteu)، توانایی مهار رادیکال آزاد با استفاده از محلول دی فنیل پیکریل هیدرازین ((DPPH و توانایی جذب فلز به روش اسپکتروفتومتری بررسی گردیدند. قزل آلای رنگین کمان بلافاصله پس از صید شستشو شده و تخلیه احشاء انجام شد. تیمار مورد استفاده با در نظر گرفتن نتایج آزمون های اولیه، 5 دقیقه غوطه وری در عصاره آبی 5/0 درصد برگ مورد بود. نمونه برداری در روزهای 0، 5، 10 و 15، طی دوره نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس صورت گرفت. اثر ضد میکروبی عصاره با شمارش باکتری های سرمادوست به روش پورپلیت ( (Purplate Methodبر روی محیط کشت PCA، ارزیابی شد. خصوصیات شیمیایی بررسی شده شامل: اندازه گیری pH، اندیس تیوباربیتوریک اسید (TBARS) به روش اسپکتروفتومتری و ارزیابی ترکیبات نیتروژنی فرار (TVN) به روش کلدال(Kjeldahl) ، بودند. ارزیابی حسی قزل آلای رنگین کمان توسط10 ارزیاب آموزش دیده با بررسی ظاهر و رنگ، بو، بافت و وضعیت چشم صورت گرفت. میزان ترکیبات فنولی کل عصاره برابر با mg GA/ml 33/0±6/49، میزان IC50 برابر با μg/ml03/0±20 و خاصیت کمپلکس کنندگی (Chelating activity) فلز عصاره بر اساس EDTA برابر با 97/43 % محاسبه شدند. غوطه وری ماهی در عصاره آبی مورد سبب کاهش شمارش سرمادوست ها بلافاصله پس از تیمار شد و به طور معنا داری روند فساد میکروبی ماهی را کاهش داد، به طوری که شمارش سرمادوست های نمونه های کنترل و تیمار شده با عصاره در روز 10 به ترتیب برابر با 29/7 و 91/5 log cfu/g بود. همچنین اکسیداسیون چربی و تولید ترکیبات ازته فرار در نمونه های تیمار شده کاهش یافت و خصوصیات حسی در مقایسه با نمونه های کنترل بهبود یافت. بنابراین می توان از عصاره آبی مورد جهت افزایش زمان ماندگاری قزل آلا طی دوره نگهداری سرد استفاده نمود. کاربرد آب به عنوان حلال، غلظت مورد نیاز پایین عصاره و فراوانی درختچه همیشه سبز مورد در ایران امکان کاربرد اقتصادی این عصاره را به عنوان یک ترکیب نگهدارنده طبیعی و جایگزینی مناسب برای ترکیبات شیمیایی میسر می سازد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، عصاره آبی، برگ مورد، نگهدارنده طبیعی
 • سیامک باقری، کیوان عباسی، مهدی مردای، علیرضا میرزاجانی، محمود رامین صفحات 15-24
  این مطالعه به منظور تعیین ترکیب گونه ای و وضعیت فراوانی جمعیت ماهیان دریاچه چیتگر در مهر 1393 انجام گردید. بدین منظور تعداد 34 ایستگاه در پیکره آبی دریاچه انتخاب و نمونه برداری با تورهای گوشگیر محاصره ای و پرتابی صورت گرفت. در این مطالعه 18 گونه ماهی از خانواده های Cyprinidae (11 گونه)، Cichlidae (1 گونه)، Loricariidae (1 گونه)، Pangasiidae (1 گونه)، Serrasalmidae (1گونه)، Poeciliidae (1گونه)، Salmonidae (1 گونه) و Scaridae (1 گونه) شناسایی گردیدند. از بین این ماهیان فقط یک گونه ماهی بومی به نام Capoeta bohsei مشاهده شد. غالب ماهیان دریاچه را گونه های مهاجم و غیر بومی شامل تیزکولی (Hemiculter leucisculus)، مروارید ماهی قفقاز (Alburnus hohenackeri)، ماهی حوض (Carassius auratus)، کاراس وحشی(Carassius gibelio) و آمورنما (Pseudorasbora parva) تشکیل دادند. در صید با تور محاصره ای، بیشترین فراوانی را ماهیان تیزکولی با 62 درصد و مروارید ماهی قفقاز با 35 درصد ، در صید با تور گوشگیر، نیز این دو ماهی بترتیب با فراوانی 69 و 12 درصد داشتند. در نهایت در صید با تور پرتابی مروارید ماهی با 38 درصد، آمورنما با 21 درصد و تیزکولی با 17 درصد بیشترین جمعیت را در منطقه ساحلی داشته اند. کمترین فراوانی مربوط به ماهیان زینتی نظیر طوطی ماهی Parrotfish و پنگوسی Pangasius hypophthalmus بوده اند. بطورکلی بیش از 90 درصد جمعیت ماهیان از گونه های مهاجم و غیر بومی بوده است. بنابراین ممکن است، حضور ماهیان مهاجم و فقدان ماهیان شکارچی، باعث افزایش سطح تروفی دریاچه چیتگر گردد.
  کلیدواژگان: تنوع، فراوانی، ماهیان، دریاچه چیتگر
 • سجاد نظری، ولی الله جعفری، محمد پورکاظمی، حامد کلنگی، حسین علی عبدالحی صفحات 25-39
  در مطالعه حاضر توالی ژن میوستاتین قزل آلای رنگین کمانبررسی و ارتباط بین چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) این ژن با صفات کمی رشد با استفاده از روش توالی یابی و PCR-SSCP مورد آنالیز قرار گرفت. به همین منظور تعداد 20 عدد قزل آلای رنگین کمان مولد موجود در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج انتخاب و علامت گذاری و سپس بچه ماهیان حاصل از تکثیر آنها در شرایط پرورشی مناسب و یکسان در یک دوره پنج ماهه نگهداری شدند. در ادامه برای آزمایشات مولکولی استخراج ژنوم طبق روش استاندارد از نمونه های بچه ماهی به صورت تصادفی صورت پذیرفت. تعداد دو جهش تک نوکلئوتیدی (g.660T>C و g.1904C>A ) در نواحی اینترون 1 و 2 ژن میوستاتین با استفاده از روش توالی یابی DNA و PCR-SSCP شناسایی شد. در مجموع تعداد 6 هاپلوتیپ در بین نمونه های این مرکز بدست آمدند. آزمون پیوستگی هاپلوتیپ و صفات کمی رشد نشان داد بین ژنوتیپ های TC و CC در نقطه g.1904C>A ارتباط معنی داری با طول و وزن در زمان 90 و 150 روزگی بچه ماهیان وجود دارد (05/0P < ) ولی ارتباط معنی داری بین هاپلوتیپ های SNP g.660T>C و صفات کمی مشاهده نگردید. نتایج این تحقیق نشان داد که وزن و طول بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان با ژن میوستاتین مرتبط بوده و این ژن می تواند به عنوان ژن کاندید سودمند در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر (MAS) گونه قزل آلای رنگین کمان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، ژن میوستاتین، صفات کمی، چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)، انتخاب به کمک نشانگر
 • میلاد عادل، رضا صفری، محمد جلیل ذریه زهرا، راضیه الهی صفحات 41-50
  به دنبال افزایش روز افزون مقاومت های باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیک های تجاری رایج، گرایش به استفاده از گیاهانی با خواص ضدمیکروبی افزایش یافته است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهان گلپر (Heracleum persicum)، رازیانه (Foeniculum Vulgare)، اسفرزه (Plantago psyllium)، چای سبز (Camellia Sinensis)، گزنه (Urtica dioica) و سیر (Allium sativum) بر باکتری یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی عصاره ها از روش های استاندارد، انتشار در دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) استفاده گردید و فورازولیدون به عنوان نمونه استاندارد به کار گرفته شد. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد عصاره های گلپر، رازیانه، اسفرزه، چای سبز، گزنه و سیر برای باکتری یرسینیا راکری به ترتیب 400، 75، 250، 250، 75 و 150 میکروگرم بر میلی لیتر، مقادیر حداقل غلظت کشندگی عصاره های مذکور به ترتیب 610، 100،500، 250، 150، 250 میکروگرم بر میلی لیتر و قطر هاله مهار رشد باکتری به ترتیب 6/0±6/17 ،2/1±6/23، 9/0± 4/20، 7/0±8/18، 3/1±2/21 و 1/1±6/22 میلی متر بدست آمد. در این مطالعه عصاره های رازیانه، گزنه و سیر اثرات ضد باکتریایی مناسبی را روی باکتری یرسینیا راکری از خود نشان دادند. بنابراین، عصاره های گیاهی رازیانه، گزنه و سیر پس از انجام مطالعات تکمیلی، می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های تجاری رایج به منظور درمان عفونت های سیستماتیک ناشی از باکتری یرسینیا راکری باشند.
  کلیدواژگان: اثرات ضد باکتریایی، عصاره های گیاهی، یرسینیا راکری
 • بایرام محمد قرنجیک، بهاره نظری، بهزاد سعید پور، تورج ولی نسب صفحات 51-61
  این طرح جهت برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده بر اساس جنس در سواحل استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 اجرا گردید. ایستگاه های تنگ، پزم، چابهار و بریس به عنوان مناطق پر تراکم و جود و لیپار به ترتیب در غرب و شرق چابهار، مناطق کم تراکم از نظر ریزش جلبکهای دریایی در سواحل این استان انتخاب گردیدند. طول نوار ساحلی استان 2/354 کیلومتر می باشد که از این مقدار2/18 کیلومتر منطقه پرتراکم و 5/281 کیلومتر منطقه کم تراکم مورد محاسبه قرار گرفت. در هر ایستگاه سه ترانسکت نصب و نمونه ها بطور تصادفی در هر ماه جمع آوری گردیده و پس از جدا سازی و تمیز شدن، بوسیله ترازوی دیجیتالی در محل مورد وزن کشی قرار گرفتند. تعداد جنس های جمع آوری شده، 9 جنس بوده که از این تعداد، 2 جنس جلبک سبز(2 خانواده و2 راسته)،6 جنس جلبک قهوه ای(3خانواده و 3 راسته) و 1 جنس جلبک قرمز بدست آمد.
  میزان وزن تر جنس سارگاسوم در کل سواحل استان سیستان و بلوچستان 9/445 تن محاسبه گردید که ازاین مقدار 1/269 تن (35/60 درصد) مربوط به مناطق پرتراکم و8/176تن (65/39 درصد) مربوط به مناطق کم تراکم بود. بیشترین مقدار آن در آذر ماه سال 1390 با 4/270 تن (مناطق پرتراکم 5/155 تن و مناطق کم تراکم 9/114 تن) و کمترین مقدار آن در اسفند ماه همان سال با 5/3 تن بدست آمد. در بین مناطق پرتراکم، بریس با 0/112 تن دارای بیشترین مقدار و تنگ با 5/14 تن کمترین مقدار بودند.
  کلیدواژگان: جلبکهای دریایی، تراکم، زیتوده، دریای عمان
 • مهدیه بهرامی فر، لاله رومیانی، ابوالفضل عسکری ساری صفحات 63-72
  این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر سه نوع بسته بندی معمولی، خلاء و سیل وکیوم (خلاء همراه با گاز بی اثر) بر ماندگاری ماهی کپور علفخوار در دمای یخچالی (С° 4) از طریق تعیین ویژگی های میکروبی و شیمیایی انجام گردید. نتایج نشان دادند که طی دوره نگهداری در تمامی تیمارها میزان پراکسید از حد مجاز (10میلی اکی والان اکسیژن در یک کیلوگرم چربی) تجاوز نکرد ولی میزان بازهای نیتروژنی فرار در بسته بندی معمولی در روز پانزدهم نگهداری 79/0±31/30 میلی گرم در 100 گرم بود که بیش از حد استاندارد می باشد. میزان تیوباربیتوریک اسید در بسته بندی های سیل وکیوم و خلاء تا روز پانزدهم و در بسته بندی معمولی تا روز نهم مطالعه در محدوده مجاز باقی ماند. میزان بار میکروبی در بسته بندی معمولی در روز دوازدهم log cfu/g 34/0± 80/7 و در تمام بسته بندی ها در روز پانزدهم (معمولی34/0±06/9، خلاء 26/0±52/7 و سیل وکیومlog cfu/g 12/0± 04/7)، خارج از محدوده استاندارد بودند ( log cfu/ g107 ) . با توجه به نتایج به دست آمده بهترین زمان ماندگاری فیله کپور علفخوار در روش بسته بندی خلاء و سیل وکیوم در روز دوازدهم نگهداری در یخچال مشاهده شد که روش سیل وکیوم با اختلاف معنی داری (05/0>p) بهتر از روش خلاء بود.
  کلیدواژگان: بسته بندی تحت خلا، بسته بندی سیل وکیوم، ماندگاری، ماهی کپورعلفخوار
 • اسماعیل پیرعلی خیرآبادی، عقیل منصوری صفحات 73-79
  سیست آرتمیا از جمله غذاهای زنده در صنعت آبزی پروری می باشد که دارای پوسته سخت بوده و لازم است قبل از استفاده، پوسته زدایی شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین ماده شیمیایی موثر پوسته زدا با غلظت مناسب و کارایی بالا جهت انجام فرایند پوسته زدایی سیست ارتمیا بود. بدین منظور ابتدا سیست های ارتمیا (Artemia franciscana) به مدت10دقیقه در معرض محلول های شیمیایی سولفات سدیم (Na2SO4)، هیدروکسید آلومینیوم Al(OH)3) و استات آلومینیوم (AlC2H5O4) با غلظت های 8، 16و 24 درصد قرارگرفته و از هیپوکلریت سدیم نیز بعنوان تیمار شاهد استفاده گردید. سپس سیست ها با تراکم 2 گرم در لیتر در دمای 27 درجه سانتی گراد بمدت 24 ساعت تخم گشایی شدند. نتایج نشان دادکه بیشترین میزان تخم گشایی (70درصد) مربوط به هیدروکسید آلومینیوم وکمترین درصد تخم گشایی (21درصد) مربوط به سولفات سدیم در دوزهای 8 و 16درصد بود و اختلاف معنی داری بین آن ها وجود داشت (05/0p<). نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان از هیدروکسید آلومینیوم به منظور تخم گشایی با کارآیی بالاتر نسبت به سایر محلول های شیمیایی مورد استفاده در سیست آرتمیای (A. franciscana) استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سیست آرتمیا، مواد شیمیایی، پوسته زدایی
 • مریم نوروزی، رحمان پاتیمار، کیاوش گلزاریان پور، کیوان عباسی صفحات 81-90
  هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه ترکیب سنی، نسبت جنسی، الگوی رشد و هماوری ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در رودخانه های سفیدرود و سیاهرود بود. جمعا 423 نمونه ماهی از بهمن 1391 تا خرداد 1392 بصورت ماهانه صید شد. در رودخانه سفیدرود نسبت نرها (2/58 درصد) بیشتر از ماده ها (8/41 درصد) و برعکس، در رودخانه سیاهرود نسبت ماده ها (4/59 درصد) بیشتر از نرها (6/40 درصد) بود و در هر دو رودخانه با نسبت 1:1 تفاوت داشت. این ماهیان در رودخانه سیاهرود دارای گروه های سنی +1 تا +8 و در سفیدرود +1 تا 9 سال بودند. در نمونه های رودخانه سیاهرود میانگین (± انحراف معیار) طول کل و وزن بدن بترتیب 4/10±9/47 میلیمتر و 4/1±98/1 گرم و در نمونه های سفیدرود به ترتیب 3/7±3/56 میلیمتر و 0/1±88/2 گرم بود که بین این فاکتورها در دو رودخانه تفاوت آماری مشاهده شد (p<0.001). در هر دو رودخانه ،الگوی رشد این ماهی آلومتریک مثبت تعیین شد. در هر دو رودخانه فاکتور وضعیت جنس نر بیشتر از جنس ماده بدست آمد(p<0.05). در نمونه های سیاهرود متوسط هماوری مطلق 2/35± 9/67 عدد و در نمونه های سفیدرود متوسط هماوری مطلق 1/33 ± 8/78 عدد بود که تفاوت داشتند (p<0.05). هماوری مطلق با طول و وزن بدن ماهی همبستگی معنی دار داشت.
  کلیدواژگان: ماهی مخرج لوله ای، Rhodeus amarus، سن، رشد، هماوری، سفیدرود، سیاهرود
 • فرخ پرافکنده حقیقی، محمد علی افرایی بندپی، عبدالله سلیمانی رودی صفحات 91-102
  این پژوهش در راستای یک طرح تحقیقاتی در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران- کلاراباد) در سال 1391 به اجرا درآمد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات پرورش ماهی در قفس بر روی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در آبهای کلارآباد در عمق 20 متر بود. نمونه برداری بصورت ماهانه در سه ایستگاه 1 (محل استقرار قفس)، 2 (شاهد با فاصله 500 متر) و 3 (50 متر بعد از قفس) با استفاده از یک گرب با قطردهانه 30 سانتیمتر بود. در مجموع 6 گروه از موجودات بنتیکی شامل 2 شاخه، 2 رده، 4 خانواده و 6 گونه شناسایی شدند. در مجموع 23442 عدد از بزرگ موجودات بنتیکی شمارش شدند که کمترین و بیشترین فراوانی به ترتیب در ایستگاه های 1 (4/23%) و 2 (8/46%) بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم در ایستگاه 2 و زی توده در ایستگاه 3 بترتیب با میانگین 4/1230±646 عدد در متر مربع و 001/1±526/0 گرم در متر مربع بود جایی که می تواند به دلیل بترتیب عدم فعالیت پرورش ماهی در قفس و حضور گونه Cerastoderma lamarki به جهت بزرگ جثه بودن بستگی داشته باشد. حداکثر تراکم و زی توده ماکروبنتوزها در فصل پائیز بترتیب با میانگین 58/1371±13/888 عدد در هر مترمربع و 88/0±524/0 گرم در هر مترمربع و کمترین تراکم و زی توده در فصل زمستان بترتیب با میانگین 22/138±33/143 عدد در هر مترمربع و 078/0±070/0 گرم در هر متر مربع بود که این موضوع می تواند به دلیل بترتیب فعالیت پرورش ماهی در قفس و فصل زمستان گذرانی بستگی داشته باشد. گونه Streblospio gynobranchiata از پرتاران غالب جمعیت بزرگ موجودات بنتیکی را با 3/93 درصد بخود اختصاص داد، جایی که می تواند به دلیل غیربومی بودن، قدرت سازش پذیری بالا و مناسب بودن شرایط زیستی مرتبط باشد. نتیجه گیری این که، میزان تراکم و زی توده بزرگ موجودات کفزی در ایستگاه محل استقرار قفس کمتر از سایر ایستگاه ها بود، جایی که می تواند به فعالیت پرورش ماهی در قفس و اثرات آن بر موجودات بستر زی بستگی داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می گردد، هر گونه فعالیت آبزی پروری دریایی در سواحل جنوبی دریای خزر می بایست با حفظ ملاحظات زیست محیطی و اجرای طرح ارزیابی تفضیلی اثرات زیست محیطی (EIA) صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: قفس های دریایی، موجودات بنتیکی، تراکم، زی توده، کلارآباد، دریای خزر
 • سید مهرداد حسینی، افشین عادلی، محسن واحدی صفحات 103-112
  با هدف شناسایی بازار ماهی در استان مازندران،بررسی در مورد الگوی خرید و سلایق مصرف ماهی در بین 266 خانوار شهر ساری صورت گرفت. پرسشنامه ای تهیه شد تا مصرف کنندگان سلایق و الگوی خرید ماهی خانواده خود را نسبت به نوع گونه ماهی و اشکال خرید ماهی بیان نمایند. جهت مقاصد توصیفی از آمار توصیفی و برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اولویت مصرف گوشت در بین خانوارهای ساروی به ترتیب گوشت مرغ، گوسفند، ماهی و گاو بوده است. نتایج بررسی الگوی خرید ماهی نشان داده که حدود دو سوم از خانوارهای ساروی کمتر از یک مرتبه در ماه اقدام به خرید ماهی می کنند و تنها درصد کمی از آنها (1/4 درصد) به صورت هفتگی ماهی می خرند. مصرف کنندگان ساروی ماهیان دریایی را بیشتر از ماهیان پرورشی و ماهیان سردآبی را بیشتر از ماهیان گرم آبی ترجیح دادند. ماهی تازه، زنده و کنسروی به ترتیب شکل مورد علاقه خرید برای مصرف کنندگان ساروی بوده و سایر اشکال ماهی مثل ماهی منجمد، دودی و شور به ندرت (مجموعا 9/7 درصد) مورد پسند مصرف کنندگان قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق، به قدرت تصمیم گیری شرکت ها و عرضه کنندگان در مورد اینکه چه محصولی به بازار ارایه شود تا فروش بیشتری داشته باشند، کمک خواهد کرد. بنابراین، شناخت نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و درک رفتار خرید آنها گامی موثر در جهت برآوردن انتظارات شان و در نهایت افزایش مصرف ماهی خواهد بود.
  کلیدواژگان: سلایق مصرفی، الگوی خرید، مصرف ماهی، ساری
 • مریم امیرشریفی، شهلا جمیلی، کامبیز لاریجانی، علی ماشینچیان مرادی، کیومرث امینی صفحات 113-120
  در دهه های اخیر استفاده از جلبک ها در صنایع غذایی و دارویی از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. فعالیت ضدمیکروبی عصاره های متانولی، اتیل استات، هگزانی و کلروفرم جلبک قهوه ای علیه باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، و قارچ با استفاده از روش ماکرو دایلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری جلبک Sargassum glaucescens از مناطق آبهای ساحلی چابهار،دریای عمان از فروردین تا اردیبهشت سال 1394 انجام شد. 6 پاتوژن میکروبی انتروکوکوس فاسیوم ATCC 51299، استرپتوکوکوس موتانس ATCC 35668، شیگلا بویدی ATCC 25923، سودوموناس آئروژینوزا ATCC 27853، کلبسیلا پنومونیه ATCC 13883، سالمونلا انترتیتیدیس1709PTCC و دو پاتوژن قارچی کاندیدا آلبیکنس ATCC 10231 و آسپرژیلوس فومیگاتوس PTCC 5009 با استفاده از روش براث دایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. عصاره متانولی برای شش گونه از هشت گونه میکروبی دارای اثرات بازدارندگی خوبی نشان دادند. عصاره هگزانی بعد از عصاره متانولی دارای اثرات ضدمیکروبی علیه پنج میکروب پاتوژن داشته است. همه سویه های میکروبی نسبت به عصاره اتیل استات و عصاره کلروفرمی مقاومت نشان دادند. دو پاتوژن قارچی نسبت به هر چهار نوع عصاره جلبک Sargassum glaucescens حساس بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی جلبک Sargassum glaucescens دارای اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی بالقوه بودند. لذا تحقیقات بیشتری به منظور جداسازی، تخلیص و شناسایی عناصر موثر و فعال با خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدباکتریایی، فعالیت ضد قارچی، Sargassum glaucescens، براث دایلوشن
 • ذبیح الله بهمنی، علی اصغر خانی پور، عبدالرسول ارومیه ای، عباسعلی مطلبی صفحات 121-132
  بسته بندی هوشمند مواد غذایی، بسته بندی جدیدی است که در دهه های اخیر در کشور های توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن سلامت، کیفیت و امنیت محصول می باشد. با توجه به اهمیت محصولات شیلاتی در سبد غذایی خانوار و فسادپذیری سریع این محصولات، مطالعه بهره گیری از شناساگرهای رنگی در بسته بندی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال انجام گردید . در این پژوهش تیمار ها شامل بسته بندی معمولی با شناساگر فنل قرمز و بسته بندی معمولی با شناساگر برموکرزول سبز بوده که در ماتریکس فیلم پلی اتیلن سبک ساخته شده و در کیسه های از جنس پلی اتیلن سبک که در کشور تولید شده است، استفاده گردید. برای تعیین کیفیت، از آزمونهای میکروبی(شمارش کلی باکتری ها، سرماگرا) و شیمیایی(pH، TVN، TBRSA) در زمان تغییر رنگ معرف ها و همچنین در روزهای صفر، 5، 10، 15و 20 نگه داری در دمای یخچال C ̊(2±4) استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از تغییر رنگ معرف ها و ارتباط آن با آزمون های شیمیایی و میکروبی که توسط نرم افزار آماری SPSS 18 انجام شده است، مدت ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان برای دو تیمار بسته بندی معمولی با شناساگر فنل قرمز و بسته بندی معمولی با شناساگر برموکرزول سبز در دمای یخچال 13 تا 14 روز تعیین شد.
  کلیدواژگان: بسته بندی هوشمند، شناساگر تازگی، قزل آلای رنگین کمان، معرف رنگی
 • سید داود حاجی میررحیمی، شهرام دادگر صفحات 133-147
  دریای خزر، خلیج فارس و محیط های آبی طبیعی، جغرافیای راهبردی و موقعیت اقتصادی- اجتماعی بخش شیلات و آبزیان ایران را منحصر به فرد کرده است. این بخش در سه حوزه «اکوتوریسم»، «تولید غذا» و «رفتار اجتماعی» نقش ارزنده ای در فرایند تحقق اهداف چشم انداز ایران 1404 ایفا می نماید. با این وجود، جایگاه ارزشمند صنعت پرورش ماهیان زینتی ایران کمتر مورد توجه واقع شده و مسائل مختلفی روند توسعه آن را با نقصان روبرو کرده است. استان مرکزی از استان های پیشرو در صنعت یاد شده است و شناخت وضعیت وجود این صنعت و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن، هدف اصلی تحقیق است. از روش تحقیق پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پرورش دهند گان و کارشناسان ماهیان زینتی استان مرکزی، جامعه آماری تحقیق بود که به دلیل محدودیت فراوانی، به صورت تمام شماری در نمونه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی ظاهری و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که «اشتغال زایی و کسب درآمد» و «علاقه به پرورش ماهیان زینتی» دو دلیل عمده جذب شاغلین به این صنعت می باشند. همچنین، افراد مورد مطالعه، ارزیابی مطلوبی از وضعیت موجود این صنعت نداشتند(امتیاز 17/1 از 5). نتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از آن بود که پنج عامل: «مدیریت صنفی و منابع غذایی»،«مدیریت ترویج و اطلاع رسانی اصول صحیح پرورش»،«مدیریت درمان و بیمه»، «مدیریت کیفیت ماهیان وارداتی» و «حمایت فنی و اقتصادی» حدود 80 درصد تغییرات متغیر وضعیت موجود و موانع توسعه صنعت ماهیان زینتی استان مرکزی را تبیین کرده اند. مهمترین راهکارهای کاهش و رفع مشکلات پیش روی صنعت یاد شده، ایجاد و توسعه نظام صنفی صنعت ماهیان زینتی و توسعه تربیت منابع انسانی متخصص شناخته شد.
  کلیدواژگان: صنعت ماهیان زینتی، شیلات و آبزیان، استان مرکزی، توسعه
 • مسطوره دوستدار، فریبا اسماعیلی صفحات 149-153
  ایجادپایگاه اطلاعاتی آزمایشگاه های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با هدف یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به آزمایشگاه های پژوهشکده ها و مراکز تابعه درسال 1389 تا 1390 انجام شد. هدف اصلی از اجرای این پروژه استقرار و پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری مبتنی بر تکنولوژی به روز شبکه بوده تا علاوه بر ساماندهی اطلاعات مراکز تابعه بتوان با گزارش ادواری در زمینه های مختلف،نظارت و مدیریت مناسب تری را اعمال نمود. از میان بخش هایی که بدین منظور طراحی و ارتقاء یافته اند می توان به درگاه بانک اطلاعات که دارای امکانات پیشرفته وروداطلاعات،جستجوی پیشرفته وگزارش گیری است اشاره نمود. سهولت گزارشات جامع، دقیق و به رواطلاعات کل پژوهشکده ها و مراکز تابعه، آگاهی از وضعیت نیروی پرسنلی، اطلاع از تعداد و وضعیت مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها، صرفه جویی اقتصادی در تجهیزات و مواد شیمیایی و کالیبراسیون به موقع دستگاه هاو...برخی از مزایای این سیستم می باشد.
  کلیدواژگان: بانک اطلاعات، آزمایشگاه ها، موسسه تحقیقات، شبکه
 • شاه نور عشقی، احمد ایمانی، فرزانه نوری، ناصر آق صفحات 155-166
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی (سبوس گندم، سبوس برنج و ترکیب سبوس گندم/برنج) و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana طی یک دوره کامل پرورشی 17 روزه پس از سیست گشایی انجام گرفت. این مطالعه بصورت یک آزمایش عاملی 4×2 شامل 8 تیمار غذایی (تلفیقی از سطوح مختلف جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس گندم، سبوس برنج، سبوس گندم/سبوس برنج به همراه پروبیوتیک) در قالب یک طرح کاملا تصادفی ساده و در سه تکرار طراحی و اجرا گردید. در پایان آزمایش فعالیت آنزیم های گوارشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار سبوس گندم بدون پروبیوتیک بیشترین تاثیر را بر فعالیت آنزیم آمیلاز (3/0±06/2 میکرومول مالتوز بر میلی گرم پروتئین در دقیقه) داشت (05/0>p). آرتمیای تغذیه شده با جلبک Dunaliella salina و پروبیوتیک (87/0±11/7 واحد فعالیت آنزیمی بر میلی گرم پروتئین در دقیقه) دارای بیشترین فعالیت آلکالین پروتئازی و تیمار ترکیبی سبوس گندم/برنج به همراه پروبیوتیک (005/0±009/0 میلی مول پارانیتروفنل بر میلی گرم پروتئین بر ساعت) دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز بودند (05/0>p). این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک مورد استفاده در این آزمایش، موجب کاهش میزان فعالیت آنزیم آمیلاز گردید، اما اثر آن بر میزان فعالیت آنزیم های آلکالین پروتئاز و لیپاز با توجه به نوع منبع غذایی مورد استفاده بسیار متفاوت بود، به طور مثال در زمان تغذیه آرتمیاها با جلبک Dunaliella salina موجب افزایش قابل توجه فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز گردید، در حالیکه استفاده توام آن با ترکیب سبوس گندم و برنج موجب افزایش فعالیت آنزیم لیپاز شد. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که Artemia franciscana از قابلیت تنظیم الگوی آنزیم های گوارشی خود بر اساس نوع جیره مصرفی برخوردار است. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که در کشت انبوه آرتمیا در استخرهای خاکی، استفاده همزمان سبوس گندم و برنج برای تغذیه آرتمیا موجب افت قابل توجه فعالیت آمیلاز و آلکالین پروتئاز می گردد که می تواند بر قابلیت هضم و سرانجام جذب مواد مغذی اثر گذاشته و سبب کاهش تولید یا افت کیفیت محصول نهایی گردد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، آنزیم های گوارشی، فرآورده های فرعی کشاورزی، Artemia franciscana
 • عالی حسینی، فاطمه چهار لنگ، ابراهیم ستوده، مجتبی علیشاهی، محمد مدرسی صفحات 167-179
  این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر تغذیه ای باکتری های Lactobacillus plantarum ، Lactobacillus bulgaricus جدا شده از روده ماهی شیربت بر روی عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده کپور معمولی انجام شد. 480 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 6±40 گرم) به طور تصادفی در 4 تیمار (با سه تکرار) تقسیم و با جیره های حاوی L. plantarum (گروه 1)، Lactobacillus bulgaricus (گروه 2)، Lactobacillus casei (گروه 3) با تراکم 107× 5CFU/g و جیره ی فاقد مکمل پروبیوتیکی (شاهد) به مدت 60 روز صورت دستی تغذیه شدند. جهت ارزیابی میزان حضور باکتری و تاثیر روی فلور میکروبی دستگاه گوارشی، تغذیه از روز 60 تا 75 با جیره ی فاقد پروبیوتیک صورت گرفت. در روز 75 آزمایش ضریب رشد ویژه ماهی تغذیه شده با جیره ی حاوی L. bulgaricus بطور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0P<). در روز 60 و 75 آزمایش ضریب تبدیل غذایی ماهیان تغذیه شده با جیره ی حاوی باکتریL. casei بطور معنی داری نسبت به گروه شاهد پایین تر بود (05/0P<). از طرفی میزان بازدهی پروتئین و نرخ رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با این باکتری ها در زمان های مختلف آزمایش نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. نتایج ارزیابی فلور باکتری دستگاه گوارش ماهیان نشان داد مقدار Lactobacillus های روده در روز 30 و60 آزمایش بطور معنی داری در مقایسه با ماهیان گروه شاهد افزایش پیدا کرده است (05/0P<). در روز 30 آزمایش گروه 2 و 3 بیشترین مقدار باکتری Lactobacillus در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (05/0P<). درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزودن باکتری های Lactobacillus های جدا شده از روده ماهی شیربت در جیره ی ماهی کپور معمولی باعث افزایش جمعیت باکتری های سودمند فلور میکروبی روده گردیده و نهایتا عملکرد رشد و تغذیه این ماهی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، رشد، فلور باکتریایی، کپور معمولی، ماهی شیربت
 • زینب شریفی نسب، مهدی بنایی، بهزاد نعمت دوست حقی، احمد نوری صفحات 181-198
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون ماهی های در معرض پاراکوات است. در این آزمایش ماهی ها به مدت 21 روز با جیره واجد کیتوزان (1000 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا)، ویتامین C (1000 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا) و ویتامین C همراه با کیتوزان تغذیه شدند و به طور همزمان در معرض 02/0 میلی گرم بر لیتر پاراکوات قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که پاراکوات موجب افزایش معنی دار فعالیت های آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، و نیز افزایش معنی دار سطوح گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، اوره و کراتینین خون ماهیان در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p< )؛ ولی فعالیت های آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) و استیل کولین استراز (AChE)، و سطوح پروتئین کل پلاسما و گلبولین در ماهیان را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش داد (05/0p< ). پاراکوات تاثیری بر سطح آلبومین پلاسما در مقایسه با گروه کنترل نداشت (05/0p> ). اگرچه تجویز ویتامین C یا کیتوزان (به تنهایی) به ماهیان تحت تیمار پاراکوات مانع از تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشمیایی خون ماهیان در معرض پاراکوات شد، نتایج نشان داد که خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C بیشتر از کیتوزان است. با این حال تجویز کمپلکس ویتامین C با کیتوزان نقش موثری در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و پیشگیری از تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهیان در معرض پاراکوات داشته است.
  کلیدواژگان: پاراکوات، ویتامین C، کیتوزان، استرس اکسیداتیو، فراسنجه های بیوشیمیایی
 • زهرا محمدی، هومن رجبی اسلامی صفحات 199-215
  این پژوهش به منظور بررسی کاربرد نانوذره اکسید منگنز (Mn2O3) به عنوان مکمل معدنی غذایی بر شاخص های رشد و گلبول های قرمز و سفید بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی گردید. تعداد 450 قطعه بچه ماهی قزل آلا با میانگین وزن اولیه 3/0±1/9 گرم پس از سازگاری با شرایطاستخر به صورت تصادفی در قالب 5 تیمار هر یک با سه تکرار دروناستخرهای جریان باز تقسیم شدند. غذای پایه به عنوان تیمار شاهد بدون افزودن مکمل معدنی منگنز آماده گردید. سایر غذاهای آزمایشی با افزودن 4، 8 و 12 میلی گرم بر کیلوگرم نانوذرات اکسید منگنز و 12 میلی گرم بر کیلوگرم سولفات منگنز (به عنوان شاهد مثبت) آماده شدند. ماهیان به مدت 8 هفته در شرایط آزمایشی با جیره های غذایی اختصاصی تغذیه شده و در انتها فاکتورهای رشد همراه با ویژگی های اریتروسیتی و لکوسیتی با خونگیری از طریق قطع ساقه دمی تعیین گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، نرخ کارایی پروتئین و همچنین ضریب چاقی ماهیان بین تیمارهای مختلف پژوهش حاضر وجود ندارد. این در حالی است که تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین و سطح هماتوکریت ماهیان پس از تغذیه با 12 میلی گرم بر کیلوگرم نانوذره اکسید منگنز در جیره به شکل معنی داری بیشتر از ماهیان سایر تیمارهای آزمایشی بود (p<0.05)؛ ولی تفاوت معنی داری در بررسی اندیس های گلبول قرمز شامل حجم متوسط گلبولی، مقدار متوسط هموگلوبین گلبولی و غلظت هموگلوبین داخل گلبولی بین تیمارها به دست نیامد. همچنین اختلاف معنی داری در متغیرهای فوق بین ماهیان تغذیه شده با غذای حاوی سولفات منگنز و ماهیان در تیمار شاهد ثبت نشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از نانوذره اکسید منگنز منجر به افرایش شاخص های رشد و شاخص های خونی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان شامل تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت گردید.
  کلیدواژگان: نانوذرات، منگنز، قزل آلای رنگین کمان، کارایی رشد، یاخته های خونی
 • جاسم غفله مرمضی، مرتضی یعقوبی، امید صفری صفحات 217-229
  اسید های آمینه خالص هر چند تا کنون به عنوان یک منبع غذایی جایگزین کامل مطرح نبوده اما در موفقیت استفاده از منابع جایگزین گیاهی در جیره حیوانات بسیار موثر بوده اند، زیرا این منابع جایگزین عمدتا دارای کمبود های اسید آمینه ای می باشند که استفاده از آنها را با محدودیت روبرو می کند که این محدودیت ها را میتوان تا حدودی با استفاده از اسید های آمینه خالص برطرف کرد. هدف مطالعه حاضر شناخت میزان عملکرد ماهی در تغذیه با اسید های آمینه خالص بود. این تحقیق برای دو تیمار ماهیانی که از پروتئین پودر ماهی (FM) و ماهیانی که از ترکیب 60 درصد پودر ماهی و 40 درصد اسید های آمینه خالص ضروری و غیر ضروری (CAA) هر یک با سه تکرار به مدت 42 روز تغذیه شده اند، انجام گرفت. نتایج نشان داد هیچ تفاوت معنی داری در بین دو تیمار در مصرف غذا، درصد بقا، شاخص های بیومتری و در آنالیز ترکیب شیمیایی کل بدن ماهیان مشاهده نگردید، اما در وزن نهایی، درصد افزایش وزن، شاخص رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتئین و تثبیت نیتروژنی در تیمار CAA به صورت معنی داری کاهش عملکرد نسبت به تیمار FM مشاهده شد. بررسی پروفیل آمینواسیدی لاشه ماهیان مورد آزمایش نشان داد که تنها اسیدهای آمینه هیستیدین و پرولین در تیمار CAA نسبت به تیمار FM کاهش یافتند. کاهش عملکرد در بسیاری از فاکتور ها در تیمار حاوی اسید های آمینه خالص (CAA) نسبت به تیمار اول نشان دهنده کاهش عملکرد ماهی صبیتی جوان در استفاده از اسید های آمینه خالص در نسبت های بالا در جیره می باشد. بنابراین، استفاده از اسیدهای آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان به نسبت های بالا توصیه نمی گردد.
  کلیدواژگان: اسید های آمینه خالص، ماهی صبیتی، عملکرد رشد، ترکیب بدن
 • نصرالله احمدی فرد، محسن ستوده، احمد ایمانی صفحات 231-241
  در مطالعه حاضر تاثیر جایگزینی کرم خاکی Eisenia foetida با غذای تجاری بر رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس های محیطی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار شامل، تیمار 1 (100% غذای تجاری)، تیمار 2 (25%کرم خاکی+75%غذای تجاری)، تیمار 3 (50%کرم خاکی+50%غذای تجاری) و تیمار 4 (75%کرم خاکی+25% غذای تجاری) با سه تکرار طراحی شد. ماهیان دم شمشیری به میزان 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. بعد از یک دوره آزمایش 60 روزه، شاخص های رشد و بقاء ماهی دم شمشیری تغذیه شده با جیره های مختلف غذایی تحت تاثیر نوع جیره قرار نگرفت(05/0p). درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و بقاء بطور معنی داری در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود. بیشترین تعداد لارو حاصل در تیمار 2 (25%کرم خاکی) مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (05/0>p). در تیمار 4 (75%کرم خاکی) لاروها در برابر استرس محیطی بطور معنی داری مقاومت کمتری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند (05/0>p). با توجه به تحقیق حاضر تعداد لاروهای حاصله در ماهیان دم شمشیری تغدیه شده با جایگزینی 25% افزایش معنی دار و چشمگیری نسبت به تیمار شاهد داشت. از اینرو استفاده از سطوح پایین جایگزینی 25 درصد پودر کرم خاکی به جای غذای تجاری در پرورش ماهیان دم شمشیری می تواند برای تغذیه این ماهیان مناسب باشد.
  کلیدواژگان: کرم خاکی، ماهی دم شمشیری، استرس شوری، لاروهای حاصل
 • لاله موسوی ده موردی، احمد سواری، بابک دوست شناس، حسین محمد عسگری، علیرضا عباسی صفحات 243-249
 • مهتاب خلجی، جعفر سرخوش، شهره امینی، مسعود صیامی، مسعود زنگنه، سعید اسدالله صفحات 251-256
 • زهرا یزدانی، صابر وطندوست، جینا خیاط زاده، علی نقی سرپناه صفحات 257-262
 • مریم رحیمی سورویی، کیومرث روحانی، فلورا محمدی زاده صفحات 263-272
 • مونا محمدی، سمیرا بهرامیان، اسعد رخزادی صفحه 273
  ماهیان و فرآورده های آن ها، با وجود ارزش غذایی بالا، در برابر فساد اکسیداتیو بسیار حساس هستند و ویژگی های کیفی آن ها طی نگهداری در اثر فساد باکتریایی و اکسیداتیو کاهش پیدا می کند (Mexis et al.، 2009). برای به تعویق انداختن یا جلوگیری از فساد اکسیداتیو گوشت ماهی راهکارهای متعددی ارائه شده است که از جمله آن می توان به کاهش درجه حرارت، بسته بندی مناسب و همچنین افزودن آنتی اکسیدان ها اشاره کرد (Lin & Lin، 2005). تاثیرات نامطلوب آنتی اکسیدا ن های مصنوعی از جمله جهش زایی، ایجاد مسمومیت و سرطان زایی موجب شده است که امروزه کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد (محمد زاده و رضایی، 1391).
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، فساداکسایشی، کیتوزان، اسانس، بنه
|
 • Nasiri E., Hesari J., Shekarforoush S.S., Kooshesh S Pages 1-14
  Rainbow trout fish is highly susceptible to microbial and hydrolytic spoilage as well as oxidative rancidity. Therefore, it is essential to use preservatives to extend the shelf life of this product. Myrtle Leaf extract has significant antibacterial and antioxidant properties. This research conducted to investigate the effect of aqueous extract of myrtle (Myrtus communis) leaves on farmed rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss) quality during chilled (4 ±1°C) storage. The amounts of total phenolic compounds through Folin-Ciocalteu method, free radical scavenging by DPPH solution and metal scavenging ability of the extract through spectrophotometric method, were determined. Rainbow trout have been washed and gutted immediately after fishing. Then, with regard to primary tests results, samples were immersed in aqueous extract of myrtle leaves with concentration of 0.5% for 5 minutes. Sampling has been done at days 0, 5, 10 and 15 during chilled (4 ±1°C) storage. Antimicrobial effects of mentioned extract were evaluated by enumeration of psychrophilic bacterial counts through the pour plate method, using PCA. Furthermore, the effects of extract on chemical properties of samples have been investigated through, pH measurement, spectrophotometric evaluation of TBARS and TVB-N content determination using Kjheldal method. Sensory evaluation determined by 10 trained panelists who were asked to evaluate the appearance and color, odor, texture and eye appearance of the samples. Total phenolic compounds, free radical scavenging (IC50) and metal scavenging ability of aqueous extract of myrtle were 49.6±0.33 mg GA/ml, 20±0.03 µg/ml and 0.042 mg/ml, respectively. Dipping the fish in the aqueous extract reduced the psychrophilic bacterial count immediately after the treatment and significantly retarded the microbial deterioration of treated fishes. So that, the psychrophilic bacterial count of control and treated samples on day 10 of storage were, 7.29 and 5.91 log cfu/g respectively. Moreover, lipid oxidation and production of volatile nitrogen compounds reduced in treated samples and sensory characteristics improved compared to control samples. Thus, the myrtle aqueous extract can be used to extend the shelf life of rainbow trout during chilled storage. The use of water as a solvent, the low required concentration of extract and abundance of evergreen myrtle bushes in Iran, provides the possibility of economic use of this extract as a natural preservative and suitable substitute for chemical compounds.
  Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), aqueous extract, myrtle leave, natural preservative
 • Bagheri S., Abbasi K., Moradi M., Mirzajani A., Ramin M Pages 15-24
  This study focused on population structure, species diversity and abundance of the Chitgar Lake fishes in October 2014. Based on the lake location fish samples were collected at 34 stations in water body. In this study , 8 families belonging to 18 species comprised of Cyprinidae (11 species), Cichlidae (one species), Loricariidae (one species), Pangasiidae (one species), Serrasalmidae (one species), Poeciliidea (one species), Salmonidae (one species), and Scaridae (one species) were identified. Among the fishes just one native fish from Capoeta bohsei species observed during the study. The dominant lake fishes were invasive species Hemiculter leucisculus, Alburnus hohenackeri, Carassius auratus, Carassius gibelio and Pseudorasbora parva. The highest abundance of fishes were H. leucisculus 62 % and A. hohenackeri 35 % by Seine net. Furthermore, those were dominant abundance (69 and 12 % respectively) in Gill net method. Finally, in Cast net method A. hohenackeri 38 %, Pseudorasbora parva 21 % and H. leucisculus 17 % were dominated in the shore region. The lowest fishes abundance were P. hypophthalmus and Parrotfish. Overall more than 90 % of the fish population were invasive and alien species. Thus, the presence of invasive fishes and lack of predator fishes in the Chitgar Lake might be reason for increasing of trophic level.
  Keywords: Species diversity, Abundance, Fishes, Chitgar Lake
 • Nazari S., Jafari V., Pourkazemi M., Kolangi H., Abdolhay H.A Pages 25-39
  In this study the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) myostatin gene (MSTN) for detecting gene derived SNPs and performing genetic association study between MSTN polymorphisms and growth traits were analyzed. Twenty broodstocks of rainbow trout in Genetic and Breeding for coldwater Fishes center in Yasouj for generating full sibling were selected and tagged and then juveniles were raised at the ponds until 5 months post-hatching. DNA extract based on standard method and these individuals selected randomly for molecular analysis. Two single nucleotide polymorphisms (SNPs: g.660T>C and g.1904C>A) in intron 1 and 2 regions of the MSTN gene in rainbow trout by were identified DNA sequencing and polymerase chain reaction single-stranded conformational polymorphism (PCR-SSCP) methods. The assessment results demonstrated that 6 haplotypes were revealed in this center. Moreover, association analysis indicated that the genotypes of SNP g.1904C>A are associated with the length and body weight at 90 and 150 days of age (PC and growth traits. Our results provided evidence that SNPs in MSTN gene may be associated with length and body weight at fingerling age and MSTN gene may be used as potential candidate gene for marker-assisted selection (MAS) in rainbow trout breeding program
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, MSTN gene (MSTN), Quantitative traits, single nucleotide polymorphism (SNP), Marker assisted selection
 • Adel M., Safari R., Zorriehzahra M.J., Elahi R Pages 41-50
  Due to increased bacterial resistance to common antibiotics, tendency towards using herbal extracts is increasing. In this study, antibacterial effects of the extracts of Heracleum persicum, Foeniculum vulgare, Plantago psyllium, Camellia Sinensis, Urtica dioica and Allium sativum on Yersinia ruckeri were investigated in vitro condition. The disc diffusion method, minimum bacteriocidal concentration (MBC) and determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of the extracts against Y. ruckeri were employed to determination of antibacterial effects of extracts and furasolidon were used as standard. The MIC of extract of Heracleum persicum, F. vulgare, P. psyllium, C. Sinensis, U. dioica and A. sativum were 400, 75, 250, 250, 75 and 150 (μg/ml), respectively, MBC of these extracts was 610, 100, 500, 250, 150 and 250 (μg/ml) respectively, and diameter of zone of inhibition were 17.6±0.6 (mm), 23.6± 1.2, 20.4 ± 0.9, 18.8 ± 0.7, 21.2 ± 1.3 and 22.6 ± 1.1 (mm) were, respectively, against Y. ruckeri. Results of present study demonstrated that the extracts of F. vulgare, U. dioica and A. sativum were appropriate antibacterial agents against Y. ruckeri. Based on the result of this study, using these herbal extracts were suitable alternative than common antibiotics to treatment systematic infections caused by Y. ruckeri.
  Keywords: Antibacterial effects, Herbal essential extracts, Yersinia ruckeri
 • B.M. Gharanjik, Bahareh Nazari, B. Saeedpour, T. Valinassab Pages 51-61
  This study was carried out to determine the Seaweed biomass in the coast of Sistan & Baluchestan Province. Beris, Chabahar, Pozm and Tang were introduces as high density zones and Jood & Lipar were selected as low density zones.
  From 354.2 km of investigated coastal area, among this, 18.2 km were high density zone and 281.5 km were low density zone. Three transects were fixed in studies area and sampling randomly were done monthly. The samples were measured in area after being cleaned, and separating. During this research, 9 genus were collected. Among these seaweeds, 2 genus were green algea (composed of 2 families and 2 orders), 6 genera of brown algae (composed of 3 families and 3 orders) and 1 genus of red algae.
  Wet biomass of Sargassum genus in the total area of Sistan & Baluchestan coasts was 445.9 tons in 2012. Among this biomas, 269.1 tons (%60.35) was found in high density area and 176.8 tons (%39.65) in low density zone. The maximum biomass was obtained 270.4 tons (high density zone: 155.5 and low density zone: 114.9 tons) in Dec. and the lowest biomass was obtained 3.5 tons in March.
  Keywords: Seaweeds, Density, Biomass, Oman sea
 • M. Bahramifar, L. Roomiani, A. Askary Sary Pages 63-72
  This study was evaluated the influence of different packaging: aerobic, vacuum and sil vacuum on shelf life grass carp (Ctenopharyngodon idella) in refrigerated temperature (4°C) by determine microbiological and chemical characteristics. Results showed that in all treatment PV values were did not increase of acceptability limit (10 meq/kg) during the storage and in aerobic packaging values of TVN (30.31±0.79 mg/100 g) that were above of acceptable limits. In sil vacuum and vacuum packaging, values of TBA were at acceptable limits during 15th and 9th days for aerobic packaging. In aerobic packaging, the value of TVC 7.80± 0.34 log cfu/ g in 12th and in all packaging in 15th were not at acceptable limits (9.06± 0.34 log cfu/ g in aerobic, 7.52± 0.26 log cfu/ g in vacuum and 7.04± 0.12 log cfu/ g in sil vacuum). Results indicated that the best shelf-life of grass carp fillets observed in sil vacuum and vacuum packaging in 12thduring, but sil vacuum than the better (p
  Keywords: Vacuum packaging, Sil vacuum packaging, Shelf life, Ctenopharyngodon idella
 • E. Pirali Khirabadi, A. Mansouri Pages 73-79
  Artemia Cyst is a kind of live food which has external hard cuticle which should be de membrane before usage. Artemia Cysts membrane can be eliminated with the use of capsule remover. In this study, in order to determine the most effective capsule remover, Cysts (Artemia franciscana) were primarily exposed to 8%, 16%, and 24% levels of chemical material including Sodium sulfate (Na2So4), Aluminum hydroxide (Al (OH) 3) and Aluminum acetate (AlC2H5O4) respectively for 10 minutes and Hypochlorite was used as the control treatment. After that, the Cysts with 2 g/l density at 27 ºC for 24 hours were hatched. The results showed that the most hatching rate (70 percent) was related to ALCOH3 and the least rate (21 percent) was related to Na2Co4 revealed a significant difference between them (p
  Keywords: Artemia cyst, Chemical material, Capsule remover
 • M. Norouzi, R. Ptimar, K. Golzariyanpour, K. Abbasi Pages 81-90
  This study aimed to determine and comparison of age composition, sex ratio, growth model, and fecundity of the populations of Rhodeus amarus in Sefidrood River and Siyahrood River. In total 423 fish were caught monthly from February to June 2013. In Sefidrood River, were abundant males (58.2%) than females (41.8%) and in Siyahrood River, females (59.4%) than males (40.6%) and it was different from standard ratio (1male:1female). The fishes in Siyahrood River have had 1 till 8 years old and in Sefidrood River 1 till 9. The average of total length and body weight was 47.9±10.4 mm and 1.98±1.4g in Siyahrood River and 56.3±7.3 mm and 2.88±1.0 g in Sefidrood River, respectively and there were significant statistical differences between these parameters in both rivers(p
  Keywords: Bitterling, Rhodeus amarus, Age, Growth, Fecundity, Sefidrood, Siyahrood
 • F. Parafkandeh, M.A. Afraei Bandpei, A. Solaimani Rudy Pages 91-102
  The study is part of a research project on the southern shores of the Caspian Sea (Mazandaran waters- Kelarabad) was conducted in 2012. The aim of this study was to evaluate the effects of fish farming in cages on the distribution, abundance and biomass of macrobenthos organisms in the water at a depth of 20 meters Kelarabad. Sampling was monthly at three stations including 1(seating cage), 2 (control with a distance of 500 m) and 3 (50 meters after the cage) using a grab with 30 cm diameter. A total of 6 groups of benthic organisms, including 2 branches, 2classes, 4 families and 6 species were identified. Overall, 23442 specimens of large benthic organisms were counted, the lowest and highest frequency at stations 1 (23.4%) and 2 (46.8%), respectively. The results showed that the highest abundance at station 2 with an average of 646.00±1230.43 N/m2 and biomass with 0.526±1.00 g/m2 in station 3, in which can be due to the lack of cage fish farming activity and the presence of big species to depend Cerastoderma lamarki, respectively. The highest abundance and biomass was in autumn with mean 888.3±1371.58 N/m2 and 0.524±0.887 g/m2 and lowest was in winter with mean 143.33±138.22 N/m2 and 0.070±0.078 g/m2. This could be related to activity fish cage culture and wintering season. The Streblospio gynobranchiata of polychaeta dominant benthic organisms with large population accounted 93.3%. This could be due to exotic species, high power compatibility and suitability related to environmental conditions. The conclusion is that the abundance and biomass of macrobenthos organisms in station 1 was less than other stations in which can be duo to concerned fish cage activity and its effects on organisms’ infauna. Therefore, it is suggested that any activity in the Caspian Sea offshore aquaculture should maintain environmental considerations and implementation of detailed environmental impact assessment (EIA) projects.
  Keywords: Cage culture, abundance, biomass, Macrobenthos, Caspian Sea
 • M. Hosseini, A. Adeli, M. Vahedi Pages 103-112
  The present study aimed at looking into the fish consumption preferences and purchase patterns among 266 households of Sari in order to identify the fish marketat Mazandaran province. To do so, a questionnaire was provided to be administered among consumers to state their preferences towards the type of fish species, purchase forms of fish as well asfish purchasing pattern in their family. Descriptive statistics as well as referential analysis was conducted through Friedman Test. Results showed that meat consumption priority among the households of Sari constituted the consumption of poultry meat, lamb, fish and beef, respectively. As to the investigation of fish purchase pattern, it was that almost two-thirds of households in Sari bought fish less than once a month and only a few percentages of them (4.1 percent) purchased them on a weekly basis.It was also revealed that consumers in Sari prefer marine fish more than farmed fish and cold-water fish more than warm-water fish. Fresh, live and canned fish were the preferred forms of purchase for the consumers in Sari, and other forms of fish such as frozen, smoked and salted fish (total 7.9 percent) were rarely preferred by the consumers. Findings of the current research can contribute to powerful decision-making of companies and suppliers in terms of which product should be provided to the market for more sale. Therefore, recognizing the needs and desires of consumers and understanding their purchase behavior are effective steps to meet their expectations and ultimately increasing fish consumption.
  Keywords: Consumption preferences, Pattern of purchase, Fish consumption, Sari
 • M. Amirsharifi, S. Jamili, K. Larijani, A. Mashinchian Moradi, K. Amini Pages 113-120
  In recent decades the use of algae in the food and pharmaceutical industries is of great importance. The antimicrobial activity of brown alga methanol, ethyl acetate, hexane, and chloroform extracts on bacteria gram positive, gram negative, and fungi was evaluated by using nutrient broth macrodilution test. Sargassum glaucescense was collected around the coastal waters of Chabahar (Oman Sea) in Nov and Dec 2015. Six pathogenic organisms including; Enterococcus faecium ATCC 51299, Streptococcus mutans ATCC 35668, Shigella boydii ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Salmonella enteritidi PTCC, 1709, Candida albicans ATCC 10231 and Aspergillus fumigatus PTCC 5009 were investigated by the broth dilution method. Methanolic Extract for six strains showed good activity amongst eight strains. Hexane extract, after methanolic extract has good effect on antimicrobial activity against five strains. All bacteria strain in this survey has showed resistance against ethyl acetate and chloroformic extracts. All extract of S. glaucescens has good inhibition growth against two fungal strains. S. glaucescens using four various solution extract against eight different human pathogens showed an important antimicrobial and antifungal activity. However, more investigation has to be done on separation, purification and detection of the active ingredients in order to recognize their antifungal and antibacterial activity.
  Keywords: Antibacterial activity, Antifungal activity, Sargassum glaucescens, Broth dilution
 • Z. Bahmani, A.A. Khanipoor, A. Oromieie, A.A. Motalebi Pages 121-132
  Intelligent food packaging, is new packaging, that in recent decades has been used in developed countries and is designed to show safety, quality and product security. Given the importance of fishery products at the household food basket, on the other hand, this product is made of quick-corruption to the color indicators on the packaging fillet of rainbow trout used during refrigerator storage. in this research, treatments includes common packaging with phenol red indicator and common packaging with bromocresol green indicator, Indicators made of colored reagent phenol red and bromocresol green in matrix low-density polyethylene film were used in bags made of low-density polyethylene was produced in the country. For the determine quality were used of the microbial tests (total count bacteria, psychotropic bacteria) and chemical (pH, TVN, TBRSA) at the time of changing the color indicators and also on days zero, 5, 10, 15 and 20 are kept at refrigerator temperature C˚ (4±2). Based on the results of the color change indicators and its relationship with chemical and microbial tests have been done by SPSS 18 statistical software. Shelf-life rainbow trout fillet for the treatments of common packaging with phenol red indicator and common packaging with bromocresol green indicator was determined at refrigerator temperature 13 to 14 days.
  Keywords: Freshness indicator, Smart packaging, Rainbow trout, Colormetric reagent
 • S.D. Hajimirrahimi, S. Dadgar Pages 133-147
  Caspian Sea, Persian Gulf and the natural aquatic environment, made Iran’s geo-strategic and socio-economic situation of the fisheries and aquaculture sector unique. This sector in the three areas of “ecotourism”, “food production” and “social behavior” play a crucial role in achieving Iran's Vision Policy of 1404 goals. However, Iran's valuable position in ornamental fish farming industry has been less attention and several issues challenged its development trend. Markazi is one of the leading provinces in this industry. So the main purposes of research were to identify current situation and providing development strategies. This study was descriptive and data were collected by survey method. The Statistical population was ornamental fish’s Producers and experts in Markazi province which due to limit number, census sampling was applied. The main tool for gathering information was questionnaire which its face validity confirmed through educational specialist and expert’s viewpoint. Also, the reliability of research tool was evaluated by Coronbach Alfa Test. The results showed that "Employment and income" and "Interest in breeding ornamental fish" were two main reasons to attract practitioners to this industry. The respondents considered the current situation ornamental fish industry, undesirable (Score 1.17 out of 5). Factor analysis showed that five factors named; "Corporate management and food resources", "management of extension and informing about authentic breeding principles", "Care Management and Insurance", "imported fish quality management" and "technical and financial support" have explained about 80% of the variance of the current situation and barriers to the development of ornamental fish industry in Markazi Province. The most important strategies to reduce facing problem in mentioned industry were development priority belonged ornamental fish industry trade system and development of specialized human resources training.
  Keywords: Ornamental fish industry, Fisheries, aquaculture, Markazi province, Development
 • M. Doustdar, F. Esmaeili Pages 149-153
  Creating a database of affiliated laboratories of the institute is organized with the aim of integrating information related to laboratories of research centers and their subsidiaries. The main objective of conducting this project in this stage is to upgrade it, establish and running one software system based on up-to-date technology of networking. For this purpose organizing the centers database, a periodic report on various aspects can be done which help for implementing appropriate monitoring and management .Among the sectors that are designed and upgraded for this system include : Portal, bank of information, advanced possibilities for inputting data, searching and reporting on laboratory.The advantages of this precise and updated reports can be collected easily from the general information of research institutes and centers, reports of the number of lab experts with different educational levels in affiliated centers, awareness of numbers and status of the chemical materials in the laboratories of each center, and the significant and important point is about economizing equipment, chemical materials and on time calibration.
  Keywords: Bank of information, Laboratories, Research institute, Network
 • Eshghi S., Imani A., Noori F., Agh N Pages 155-166
  This study was carried out to evaluate the effect of replacing Dunaliella salina algae by agricultural by-products (wheat bran, rice bran and wheat/rice bran) and probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus on digestive enzymes activity of Artemia franciscana in a 17-day period post hatch. The study was a 4×2 factorial experiment carried out as a completely randomized design trial consisting of different dietary treatments (combinations of various substitution levels of Dunaliella salina by wheat bran, rice bran and wheat/rice bran along with probiotic Lactobacillus rhamnosus). All treatments were performed in triplicates. At the end of the trial, digestive enzymes activity was assayed. The results revealed that Artemia fed wheat bran without any dietary probiotic supplementation showed significantly higher amylase activity (2.06±0.3μmol maltose mg protein-1 min-1) (p
  Keywords: Probiotic, Digestive enzyme, Agriculture by, product, Artemia franciscana
 • Hosseini A., Chaharlang F., Sotoudeh E., Alishahi M., Modaresi M Pages 167-179
  This study evaluated the impact of dietary supplementation bacteria, Lactobacillus plantarum and Lactobacillus bulgaricus isolated from the intestine of Barbus grypus on growth performance, survival and intestinal flora of common carp. For this purpose 480 common carp (average initial weight of 40 ± 6g) were randomly divided to 4 treatments (with three replications) and fed with diet containing 5×107 CFU/g L.plantarum (Group 1), L.bulgaricus (Group 2), Lactobacillus casei (Group3) and a diet without probiotic supplementation (As control group) for 60 days. To evaluate the persistent of the bacteria in digestive system, from the 60 th day to75 th day, experimental fish were fed with diet without probiotics (control). Results showed that Specific growth rate of fish fed diets containing Lactobacillus significantly higher compared with control group (P
  Keywords: Probiotic, Growth, Microflora, Common carp, Barbus grypus
 • Sharifinasab Z., Banaee M., Nematdoost Haghi B., Noori A Pages 181-198
  The purpose of this study was to evaluate the protective effects of vitamin C and chitosan on blood biochemical parameters in fish are exposed to paraquat. Fish were fed enriched diet with chitosan (1000 mg Kg-1 feed), Vitamin C (1000 mg Kg-1 feed) and vitamin C combined with chitosan and were simultaneously exposed to 0.02 mg L-1 paraquat for 21 days. The results of this study showed that paraquat significantly increased aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) activities, and significantly increased glucose, cholesterol, triglycerides, urea and creatinine levels as compared with control group (P 0.05). Although administration of vitamin C or chitosan (alone) prevented changes in certain blood biochemical parameters in fish exposed to paraquat, the results showed that antioxidant properties of vitamin C are more than chitosan. However, administration of vitamin C and chitosan complex may prevent oxidative stress and inhibit changes in blood biochemical parameters in fish exposed to paraquat.
  Keywords: Paraquat, Vitamin C, Chitosan, Oxidative stress, Biochemical parameters
 • Z. Mohammadi, H. Rajabi Pages 199-215
  This study was aimed to use nano manganese oxide (Mn2O3) as a mineral premix on growth parameters followed by the erythrocyte and leukocyte properties of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. 450 specimens of rainbow trout fingerlings with an average weight of 9.1±0.3 g after acclimation to the experimental condition were randomly distributed in triplicate to five treatments of raceways ponds with open flow. Basal diet as control treatment was prepared by adding no supplemental manganese mineral. Other experimental diets were prepared by adding 4, 8, 12 mg and 12 mg nano manganese oxide followed by 12 mg manganese sulfate (as positive control treatment) to each kg diet. The Fish were fed for 8 weeks under experimental conditions with the corresponding diets. At the end of feeding trial, growth performance followed by the hematological parameters were determined by cutting the caudal peduncle (n=5). Results demonstrated no significant differences in final weigh, specific growth rate, protein efficiency ratio, and condition factor of the fish among the treatments. However, erythrocytes, hemoglobin, and hematocrit of fish fed by 12 mg kg-1 nanoparticle manganese oxide were significantly higher than fish in other treatments (p
  Keywords: Nanoparticles, Manganese, Rainbow trout, Growth performance, Blood cells
 • J. Ghafle Marammazi, M. Yaghoubi, O. Safari Pages 217-229
  Although crystalline amino acids have not been a complete replaceable feeding source but have effective roles in success of replacements of other sources of food in diets of animals; because replacement sources usually have deficiencies that restricts using of them. These restrictions could be eliminated by using crystalline amino acids. Before conducting any research in this field, it is important to know how fish response in using crystalline amino acids in diets. In this study the efficiency of using crystalline amino acids in high proportion of diets in Sobaity sebrem was evaluated by two diets in triplicate during 42 days. The FM diets were based on fish meal and the CAA diets were based on 60% of fish meal and 40% of crystalline amino acids. There were no significant differences between two treatments in feed intake, survival, biometric indices and whole body proximate; but significant differences was observed in final weight, percent of body weight increase, specific growth rate, feed conversion ratio, protein efficiency and nitrogen retention. Whole body amino acid profile of experimental fish showed that histidine and proline were two amino acids with reduced amount in CAA treatment related to the FM. The reduction of growth and feeding factors in CAA treatments related to FM treatments shows that using crystalline amino acid in high proportion in diets of sobaity sebream need more conciderations.
  Keywords: Crystalline amino acids, Sobaty seabream, Growth performance, Body composition
 • N. Ahmadifard, M. Sotudeh, A. Imani Pages 231-241
  In this study, the effect of commercial food replacement with earthworm (Eisenia foetida) on growth, survival, the number of larvae and their resistance to larvael salinity stress in Swordtail fish (Xiphophorus helleri) was investigated. A completely randomized design experiment comprising of four treatments: T1 (100% commercial food), T2 (25% Earth worm % Commercial food), T3 (50% Earth worm 50% commercial food), T4 (75% Earth worm 25% Commercial food) were performed in triplicate. Swordtail fish were fed with 3% biomass and 3 times per day. After a 60-day experimental feeding period, growth factors and survival rate of fish fed with different diet treatments were not affected. However, the growth factors and survival were affected by sex and the weight gain, specific growth rate and survival rate of females was significantly higher than males. The highest number of born larvae was observed in T2 which was significantly more than control. (p
  Keywords: Earth worm, Swordtail Fish, Salinity stress test, born larvae
 • L. Mosavi Dehmoedi, A. Savari, B. Dostshenas, H. Mohammad Asgari, A. Abassi Pages 243-249
  Primary production is an important indicator of aquatic ecological systems. The spatial and temporal pattern of OPP is helpful for global climate change study. In this study the spatial and temporal variability of primary productivity in the 3 creeks of Northwest of Persian Gulf from Feb 2014 to Nov 2014 was estimated using a VGPM primary productivity model and in-situ measurement. Single Peak of primary productivity appeared in April (0.356 gc/m2/d) and fall in July (0.217gc/m2/d). From the correlation analysis, we found that observed primary production has a good relationship with measured primary production (p
  Keywords: Primary production, Remote sensing, Field, Mahashahr creeks, Persian Gulf
 • M. Khalaji, J. Sarkhosh, S.H. Amini, M. Siyami, M. Zangene, S. Asadolahi Pages 251-256
  A total of 30 Molly fish with an average weight and length of 1.5, and 5.5 cm were collected from Jarghoyeh qanat of Isfahan province 2013. Different organs of the fish including eyes, skin, gills and intestines were examined. The results showed that 36.6% and 100% were infected by Costia and while all were infected by Ich parasite. The results did not show any correlation between fish weight and Costia load However there was positive correlation between fish weight and Ich parasite loadin thegills.
  Keywords: Ornamental fish, Molly (Poecilia latipinna), Ich parasite, Costia parasite
 • Z. Yazdani, S. Vatandoost, J. Khaiatzade, A.N. Sarpanah Pages 257-262
  In this study we investigated biometric and morphometric traits of Capoeta buhsei in Gharachay River, Saveh. Sampling was in 5/90, 11/90 and 8/91. Sampling was by electroshoker. Samples after catching transferred to Azad university of Babols labratoar and investigated. Measurement of length was recorded by digital caliper to the nearest 0/01 mm and weight was recorded by digital balance to the nearest 0/01 g .Age determination was by observing scales in benicular loop with 40..Results of investigation of 53 male and 39 female of this species indicated that mean standard length of male and female was 131/46±23/59 mm and 152/96±25/07 mm respectively. Ratio of female to male was 0/73 :1 and with x2-test there wasn’t a meaningful relashionship between male and female ratio.
  Keywords: Capoeta buhsei, Biological charactristics, Gharachay River, Saveh
 • M. Rahimisuruee, K. Rohani Ghadikolaei, F. Mohammadizade Pages 263-272
  In this study the effect of different salinities on growth, biomass and pigments of Chlorophyll a and Carotenoid were tested to determine an appropriate salinity to produce maximum growth, biomass and carotenoids of microalgae (N.oculat).Therefore, the 2-liter flask contains microalga under different levels of salinities (20, 25, 32, 35, 50 ppt), and under laboratory conditions( temperature 25-22 ° C, PH. 8, and light period of 12 h light and 12 h darkness) were cultured for 14 days. The results of present study indicate that The maximum growth of microalgae (72.63×106cell ml–1) and the maximum specific growth rate of microalgae (0.33 d⁻1) included in treatments with salinity of 25 and 30 ppt, that had a significant difference with the other treatments (p
  Keywords: Salinity, Chlorophyll a, Carotenoid, Growth, Nannochloropsis oculata