فهرست مطالب

مدیریت سرمایه اجتماعی - سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا عالی پور، ترانه عنایتی* صفحات 1-21
  یکی از مولفه هایی که در تحقیقات دانشگاه ها به آن توجه زیادی نشده است، توسعه سرمایه اجتماعی در مراکز تحقیقاتی (مراکز رشد و شرکت های زایشی پژوهشی) است که باعث مشارکت در دانش و خلق دانش جدید می شود. محقق در این پژوهش با هدف توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها و شرکت های زایشی پژوهشی، مدلی طراحی کرده است. محدوده اجرایی این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان مازندران است. در این مقاله سعی شده است شاخص های اصلی توسعه سرمایه اجتماعی در شرکت های زایشی پژوهشی بررسی شود. برای نیل به این منظور، با به کارگیری نظرهای کارشناسان، صاحب نظران، و متخصصان سازمان های آموزشی، این شاخص ها شناسایی شد و با فن تاپسیس در محیط فازی، این شاخص ها رتبه بندی شده، تا مهم ترین عوامل و شاخص های موثر در توسعه سرمایه اجتماعی به ترتیب اولویت مشخص شوند. اولویت اول، تیم های کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛ اولویت دوم، تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه؛ اولویت سوم، نهادهای حمایتی برای توسعه تکثر فرهنگی در دانشگاه بود. پس از آن، با به کارگیری روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با پانزده نفر از پژوهشگران دانشگاهی، الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها طراحی شد.
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، دانشگاه، سرمایه اجتماعی، شرکت های زایشی پژوهشی، کارآفرینی
 • زلفا حقگویان *، حسن زارعی متین، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی صفحات 23-41
  از سال 2000 در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه یافتگی کشور ها نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه به عنوان متغیرهای اصلی وارد محاسبات شده است که نشان دهنده اهمیت مطالعه و بررسی نشاط است. بنابراین، این پژوهش کیفی با هدف شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، مطالعه ای اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات پژوهش آمیخته است. پیامدهای شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از پیامدهای شخصی، پیامدهای خانوادگی، پیامدهای سازمانی و پیامدهای اجتماعی. پیامدهای شخصی خود شامل مفاهیمی مانند افزایش موفقیت شخصی، بهبود کیفیت زندگی کاری، دریافت حمایت اجتماعی بیشتر و بهبود سلامتی است. پیامدهای خانوادگی شامل افزایش آرامش در خانواده، افزایش نشاط در محیط خانوادگی، بهبود سلامتی اعضای خانواده، افزایش رضایت خانواده و افزایش موفقیت خانوادگی، و پیامدهای سازمانی شناسایی شده در این پژوهش شامل مفاهیمی مانند توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش رفتار شهروندی، افزایش بهره وری و افزایش رضایت مشتریان است. در نهایت، پیامدهای اجتماعی نشاط شامل داشتن جامعه بانشاط تر و ایجاد نسلی بانشاط است.
  کلیدواژگان: انرژی عاطفی، توانایی جسمانی، درگیرکارشدن، سرزندگی شناختی، نشاط
 • مهدی خیراندیش*، حمزه جمشیدی صفحات 43-68
  شناخت عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی همواره یکی از دغدغه های اندیشمندان بوده است. این تاکید از عوامل بیرونی و سخت به سوی محرک های درونی و نرم تغییر یافته است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل 460 نفر از کارکنان شعب بانک پارسیان منطقه 13 شهر تهران است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه ها بر اساس نظر خبرگان، و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی و کارآفرینی سازمانی و انگیزش شغلی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی برابر با 56/0 و تاثیر غیرمستقیم آن به واسطه متغیر میانجی انگیزش برابر با 28/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران جامعه آماری می توانند با تقویت روابط مبتنی بر اعتماد و انگیزش کارکنان کارآفرینی سازمانی را ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: انگیزش، سرمایه اجتماعی، سرمایه، کارآفرینی سازمانی
 • عادل آذر، مجتبی فرخ*، حمید جانانی صفحات 69-87
  امروزه رضایت مشتری در متون نظری و عملیات بازاریابی مورد توجه چشمگیری قرار گرفته است، بنابراین، این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان با تاکید بر متغیرهای سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و مشتریان بانک های تجاری استان های تهران، قم و مرکزی تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه، روش نمونه گیری خوشه ایبه کار گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از پرسشنامه های توزیع شده بین کارکنان و مشتریان به ترتیب، 155 و 257 پرسشنامه برگشت داده شد. پایایی و روایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس تبیین شده ارزیابی و تایید شد و روایی محتوا توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. آزمون مدل مفهومی نیز به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان می دهد همه مسیرها از عدالت و سرمایه اجتماعی به رضایت مشتری و همچنین از مسیر سرمایه اجتماعی از طریق متغیر میانجی عدالت به رضایت مشتری معنادار بوده و روابط بین آن ها تایید می شود. می توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری بر سرمایه اجتماعی در کنار عدالت می تواند به بهبود رضایت مندی مشتریان کمک کند.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی
 • احسان محمدی ترکمانی*، محمدحسین قربانی، قدرت الله باقری، سجاد سروش صفحات 89-111
  حرکت از سطوح خرد سرمایه اجتماعی به سطوح کلان برای دستیابی به منافع پایدار این نوع سرمایه ضروری است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای ارتقای سرمایه اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال بود. این پژوهش توسعه ای به طور ترکیبی اجرا شد، از 14 خبره که به روش های هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و مقوله های فرعی و اصلی موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی میان گروهی از فرایند تحلیل تم به دست آمد. با تبدیل مقولات مرحله کیفی به پرسشنامه روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (معادل 82/0) تایید شد. 359 نفر از هواداران لیگ برتر به روش تصادفی پرسشنامه طراحی شده را تکمیل کردند، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار آموس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم اجرا شد. نتایج نشان داد ارتقای سرمایه اجتماعی هواداران فوتبال از طریق پنج بعد ادراک عدالت، ایجاد هویت هواداری، تقویت انسجام اجتماعی، سیاست های رسانه ای و آموزش های حرفه ای به بازیکن و هجده زیرمولفه قابل دستیابی است.
  کلیدواژگان: ادراک عدالت، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی میان گروهی، فوتبال، هوادار
 • مانی آرمان *، سید یعقوب حسینی، الهام تنگستانی صفحات 113-138
  منابع انسانی و نقش منحصربه فرد آن به منزله منبعی استراتژیک، باعث شده است در تفکر سازمانی پیشرفته انسان مهم ترین منبع و دارایی در نظر گرفته شود. امروزه رویکردهای نوین به مدیریت منابع انسانی تاکید می کنند که باید منابع انسانی با رویکردی پایدار، مدیریت شود. مدیریت منابع انسانی پایدار استراتژی مناسبی را برای مدیریت منابع انسانی و شیوه های دستیابی به اهداف اجتماعی و زیست محیطی برای شرکت فراهم می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی ایران تشکیل داده اند. برای آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش نرم افزار Smart PLS به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر پایداری تاثیر مثبت و معناداری می گذارد، در فرضیه های فرعی، در تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی پایدار، فقط تاثیر بعد سرمایه رابطه ای معنادار، و دو بعد دیگر یعنی سرمایه ساختاری و شناختی بی تاثیر شناخته شدند. همچنین، در بررسی تاثیر ابعاد بلوغ منابع انسانی نیز، تصویر سازمانی و سلامت فردی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تاثیر مثبت می گذارند، اما ابعاد همسوسازی اهداف سازمان و افراد و بهره وری بر مدیریت منابع انسانی پایدار تاثیر نمی گذارند.
  کلیدواژگان: بلوغ منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت منابع انسانی پایدار
 • سید محمد موسوی مقدم *، مروت محمدی صفحات 139-162
  هدف از این پژوهش بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایه اجتماعی در قرآن و روایات بود. بدین منظور توصیف های انجام گرفته از نهاد مسجد در قرآن و روایات بر اساس نماگرهای سرمایه اجتماعی ساماندهی شده است، تا از این طریق نقش آفرینی مسجد در تولید روزافرون سرمایه اجتماعی درک شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر اساس منابع اصیل اسلامی است. توصیف های انجام گرفته از نهاد مسجد بیان کننده کارکردهایی به مراتب فراتر از صرف محل عبادت بودن آن (به معنای خاص عبادت فردی) است. این نهاد، از طریق اثرگذاری مستقیم بر عناصر هنجارهای مشترک، اعتماد و مشارکت، سبب تولید و توزیع سرمایه اجتماعی می شود. دو عنصر نخست، سبب پیوند ذهنی افراد و در نتیجه تمایل آنان به حضور در اجتماع مسجد محور، و عنصر بعدی، زمینه پیوند عینی آنان در نهادهای تشکیل شده درون نهاد مسجد را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: روایات، مسجد، سرمایه اجتماعی، قرآن، مشارکت
|
 • Alireza Aalipour, Taraneh Enayati* Pages 1-21
  One of the element universities in research that not much attention is the development of social capital in research centers) incubators and spin-off companies (can lead to knowledge sharing and new creation of knowledge. in the study of social capital development at universities and research spin-off companies is to provide a model. The study involved the administration of faculty universities and incubators and science and technology parks is the province, in this paper, the key indicators of social development of spin-off companies examined. To achieve this purpose, we used the expert's idea professional educational organizations. With using fuzzy TOPSIS in the ranking indices and the most important factors affecting indices development of social capital in order of priority specified. First priority: academic working teams with the purpose of social partnership; the second priority: research and development with the goal of academic excellence, the third priority: supporting institutions to promote cultural diversity at the university. Then, using qualitative research through interviews narrative and deep interview fifteen academic experts that at least ten years in the field of entrepreneurship, incubators and Science and Technology have executive experience final model through content analysis was presented.
  Keywords: Entrepreneurship, Research, Development, Research spin, off companies, Social Capital, University
 • Zolfa Haghgooyan *, Hassan Zarei Matin, Gholamreza Jandaghi, Mohamad Hossein Rahmati Pages 23-41
  The aim of this qualitative research is to identify the outcomes of vigor. Since 2000, in UN’s view, such variables as vigor, life expectancy, gratification and satisfaction are computed as key variables in determining nations’ development level which shows the importance of studying vigor. The methodology is an Exploratory Study in terms of purpose and it is a Qualitative survey in terms of data collection method. Identified outcomes include personal outcomes, family outcomes, organizational outcomes and social outcomes. Personal outcomes include such concepts as personal success improvement, life working quality improvement, receiving more social supports and health enhancement. Family outcomes include calmness increase in family, vigor increase in family environment, family members’ health improvement, family satisfaction enhancement and family success improvement. Identified organizational outcomes include such concepts as social capital development, citizenship behavior improvement, productivity enhancement and customer satisfaction improvement. Ultimately, social outcomes include a happy society and a happy generation.
  Keywords: Affective energy, Cognitive vitality, Job Engagement, Physical capability, Vigor
 • Mehdi Kheirandish *, Hamzeh Jamshidi Pages 43-68
  Identifying the factors affecting entrepreneurship has always been one of the concerns of scientists. The emphasis has been changed from external and hard factors to internal and hard drives. Accordingly, the present paper will investigate the effect of social capital on organizational entrepreneurship with the moderating role of job motivation. This paper, from objective point of view and type of use is applied and correlation- descriptive. The Statistical Population of this paper includes 460 people working in different branches of Parsian Bank in 13 districts of Tehran in which the questionnaire instrument was used for collecting data. The sample of 210 clerks based upon Morgan Table and Stratified Random Sampling method were selected. The Questionnaires have been validated by the experts of this field. Furthermore, Cronbach's alpha was employed to confirm the reliability of the study instruments. The results obtained by Structural Equation Modeling have revealed that social capital affects both organizational entrepreneurship and job motivation. Also, job motivation has positive effects on organizational entrepreneurship. Additionally, social capital directly (.56) and indirectly (as a result of moderating role of job motivation) (.28) impacts entrepreneurship. Hence, Statistical Population managers can upgrade organizational entrepreneurship by providing trust-based relationships and employee's motivation.
  Keywords: Capital, Entrepreneurship, Motivation, Social Capital
 • Adel Azar, Mojtaba Farrokh *, Hamid Janani Pages 69-87
  Today, customer satisfaction as a factor of success of companies has a main importance in the marketing literature. This study has been done to identify factors affecting customer satisfaction with an emphasis on the social capital and the organizational justice. The statistical population of the study includes staff and customers of the commercial banks in Tehran, Qom and Markazi provinces. To collect data, cluster sampling and questionnaire were used. Among the questionnaires distributed among employees and customers, 155 and 257 questionnaires were returned, respectively. The reliability and validity of the questionnaires was evaluated and verified by using Cronbach's alpha, composite reliability and average variance extracted (AVE). Structural equation modeling was used to test the conceptual model. The results show that all the paths from the organizational justice and the social capital to the customer satisfaction as well as paths of the social capital to customer satisfaction with the mediator of the justice are meaningful. Thus, the relationship between them is confirmed. It can be concluded that investment in the social capital in the equity can help to improve customer satisfaction.
  Keywords: Customer satisfaction, organizational justice, Social Capital
 • Ehsan Mohamadi Torkamani *, Mohamad Hossein Ghorbani, Ghodratullah Bagheri, Sajjad Soroush Pages 89-111
  Moving from micro-level of social capital to the macro level is essential for access to the stable benefits of this capital. The aim of this study was to design a model for the promotion of bridging social capital of football fans. This developmental research was done with Mix Methods. 14 experts were interviewed in targeted way and effective categories and sub categories on promotion of bridging social capital were obtained by thematic analysis. By converting the categories of the qualitative phase, the validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability by using Cronbach's alpha was 0.82. 359 fans of the Premier League complete the questionnaire in random. For analyze the quantitative data AMOS 23 used for Second order confirmatory factor analysis. The result showed the promotion of bridging social capital of football fans by five factors Perception of Justice, building fans Identity, Strengthening social cohesion, Media Polices and Professional training of Player and 18 Sub dimension is accessible.
  Keywords: Bridging Social Capital, Fan Football, Perception of Justice, Social Cohesion
 • Mani Arman *, Seyed Yahghoob Hosseini, Elham Tangestani Pages 113-138
  Importance of human resources and its unique role as a strategic resource, designer and systems executive and organizational systems has found higher position than in the past As far as the advanced enterprise thinking Considers human being as the most important resource and asset for an organization. Today, new approaches to human resource management emphasizes that should human resource with sustainable approach to be managed. Therefore, sustainable human resource management is defined as a suitable strategy for human resource management and ways to achieve company’s financial, social and environmental goals. The aim of this study is to evaluate the impact of social capital and maturity of human resources on sustainable human resource management. This study in terms of aims is applied research and in terms of data gathering is correlation- descriptive research. The study population consisted of all companies operating in Iran’s Petrochemical Industry. In order to test the hypothesis and model is also used Smart PLS software. Research findings show that social capital and human resources maturity have a significant and positive impact on sustainable human resource management, also in sub-hypothesis, Relational capital, Organizational Image, personal health has management a significant and positive impact on sustainable human resource, but structural and cognitive capital, Alignment Personal and Organizational Goals and productivity of human resources and have not Significant and positive impact on human resource management.
  Keywords: Human resources maturity, Social Capital, Sustainable human resource management
 • Seyed Mohammad Musavi Moqaddam *, Morovvat Mohammadi Pages 139-162
  The present research aims to study the role of mosque in increasing social capital from the viewpoint of the Quran and Islamic narratives. For this reason, specifications of the mosque made in the Quran and narratives have been organized based on social capital indicators in order to identify the role of mosque in increasing production of social capital. The research uses a descriptive-analytic approach based on noble Islamic sources. Specifications of the mosque indicate that it has functions beyond being merely a place of worship (personal worship in its specific meaning). This institution produces and distributes social capital through influencing directly on the elements of common norms, trust, and cooperation. The first two elements create mental links among individuals and consequently their inclination to participate in the mosque-based community and the later element provides the ground for their objective union in institutions made inside the mosque.
  Keywords: Cooperation, Islamic Narratives, Mosque, Quran, Social Capital