فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 98 (اسفند 1394)
 • پیاپی 98 (اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره قمری زارع، قاسم زند صفحه 1
  زمینه و هدف
  اثربخشی فعالیت ها و مهارت های مدیریتی مدیران پرستاری، فواید بسیاری برای سازمان های بهداشتی و درمانی دارد که در این میان هدایت بسیار کلیدی است. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه نحوه عملکرد هدایتی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی قم در سال 1393بود. گرد آوری اطلاعات با کمک پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفت و پایایی داده های پرسشنامه با استفاده از روش آلفا –کرونباخ به میزان 96/0 برآورد گردید. این پرسشنامه به منظور تعیین میزان عملکرد هدایتی سرپرستاران طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  آزمون تی مستقل در مقایسه دیدگاه سرپرستار و پرستار از وضعیت عملکرد هدایتی سرپرستاران، اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). سرپرستاران نسبت به عملکرد هدایتی خود دیدگاه مطلوب تری در مقایسه با پرستاران داشتند. ضعیف ترین عملکرد از دیدگاه پرستاران مربوط به گویه «تخصیص پاداش مناسب به پرستاران بر پایه عملکرد» بود.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به وجود اختلاف بین دیدگاه سرپرستار و پرستار از وضعیت عملکرد هدایتی سرپرستاران و وجود فاصله بین وضعیت فعلی عملکرد هدایتی با وضعیت مطلوب؛ بدین منظور تلاش و توجه هر چه بیشتر مدیران به توانمند سازی خود در بهبود و ارتقای کیفیت اجرای فرآیند هدایت پرستاران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: هدایت، سرپرستار، پرستار، مدیریت
 • نیلوفر میرزایی *، فرحناز محمدی شاهبلاغی، کیان نوروزی، اکبر بیگلریان، حجت رنگین صفحه 10
  زمینه و هدف
  استئوآرتریت یک بیماری شایع و یکی از مهمترین علل ناتوانی در سالمندان است که یکی از علائم بارز آن اختلال در عملکرد است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر عملکرد بیماران سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 88 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه مداخله (44 نفر) و شاهد (44 نفر) قرار گرفتند. در ابتدا میزان عملکرد بیماران از طریق پرسشنامه شاخص آرتریت اندازه گیری شد. سپس گروه مداخله به مدت 4 هفته، هر هفته 1 جلسه 70 دقیقه ای تحت برنامه آموزشی قرار گرفتند. بعد از آموزش به گروه مداخله 4 هفته فرصت جهت اجرای برنامه آموزشی در منزل داده شد و سپس عملکرد در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر، آزمون تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین عملکرد در دو گروه مداخله و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است (05/0P>). ولی پس از مداخله میانگین عملکرد گروه مداخله به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود (05/0P<). همچنین یافته ها نشان داد که میانگین عملکرد قبل از مداخله بیماران گروه مداخله بهبود معناداری داشته است (05/0P<)؛ اما تفاوت بین میانگین عملکرد قبل از مداخله در گروه کنترل معنی دار نبود (05/0P>).
  نتیجه گیری کلی: نتیجه مطالعه نشان داد که برنامه خودمدیریتی سبب افزایش عملکرد مبتلایان به استئوآرتریت زانومی گردد؛ با رعایت رژیم غذایی مناسب و استفاده از روش های کاهش درد در کنار تمرینات ورزشی، تحمل حرکات ورزشی توسط افراد افزایش یافته و به این روش عملکرد آن ها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خودمدیریتی، عملکرد، استئوآرتریت زانو، سالمند
 • نعیم عبدی، کلثوم محمدی فتح، سمیه باشتی، پریسا زاج صفحه 21
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین روش های تشخیصی تهاجمی پیشرفته در بیماری های قلبی، کاتترگذاری قلبی می باشد که باعث افزایش میزان اضطراب بیماران قلبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان اضطراب بیماران در انتظار کاتترگذاری قلبی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی می باشد که در آن 60 بیمار در انتظار کاتترگذاری قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان طالقانی تهران از اردیبهشت تا تیر ماه سال 1393 به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گرد آوری اطلاعات از پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسش نامه اضطراب بک استفاده شد. روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد حداکثر در دو جلسه به مدت 30 تا 45 دقیقه برای بیماران گروه مداخله انجام شد. میزان اضطراب بیماران قبل و بعد از اجرای مداخله اندازه گیری شد. برای بیماران گروه کنترل مداخله ای انجام نشد و فقط میزان اضطراب آنها در دو جلسه (بار اول و 6 ساعت بعد) پرسشنامه اضطراب بک اندازه گیری شد. داده ها به وسیله آمار توصیفی آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکویر، ویلکاکسون و من ویتنی و با استفاده از SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه مداخله 4.18±46.75 بود که بعد از مداخله، این میزان به 2.23±9.51 رسید که از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0P<). میانگین میزان اضطراب در گروه کنترل در جلسه اول 5.13±47.56 بود که 6 ساعت بعد به 5.11± 45.34 رسید و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ( 05/0P<).
  نتیجه گیری کلی: روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می تواند به عنوان یک روش استاندارد، موثر، جدید و غیر تهاجمی در درمان یا کاهش شدت اضطراب بیماران در انتظار کاتترگذاری قلبی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، اضطراب، کاتترگذاری قلبی
 • ملیحه داودی، یحیی محمدی، الناز یزدان پرست، هادی احمدی چناری، حسن اسلامی، راحله رجبی، علی اصغر جسمی صفحه 31
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض مهم حین دیالیز افزایش وزن بیش از حد و تبعات آن می باشد و کنترل وزن از مهمترین نیازهای آموزشی بیماران تحت همودیالیز است. آموزش چندرسانه ای با ایجاد تعامل منجر به یادگیری آسان و پایدار می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش به روش چند رسانه ای بر کاهش وزن بیماران همودیالیز انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود. 30 بیمار تحت همودیالیز با تخصیص تصادفی در گروه آزمون و کنترل قرار داده شدند. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافیک و ترازوی دیجیتال استاندارد کالیبره شده جمع آوری شد. در گروه آزمون، آموزش به صورت روش های کنترل وزن داده شد. وزن بیماران گروه آزمون و کنترل در دو نوبت قبل و بعد از آموزش اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل و وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه میانگین تغییرات وزن نشان داد تغییر در گروه آزمون بیش از گروه کنترل بوده است (55/1 ± 63/1 در مقابل 07/1 ± 43/0) همچنین مقایسه میانگین تغییرات دو گروه نشانگر معنی داری تفاوت میانگین تغییرات وزن در دو گروه بود. (05/0>P ).
  نتیجه گیری کلی: روش آموزش به شیوه چند رسانه ای بر کاهش وزن بیماران همودیالیزی موثر است و پیشنهاد می شود برای کمک به بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: وزن بدن، نارسایی کلیه، آموزش، همودیالیز
 • ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری، خاطره سیلانی صفحه 39
  زمینه و هدف
  انتقال خون یکی از فراوان ترین فرایند هایی است که برای بیماران بستری صورت می گیرد و با وجود کمک قابل توجه این فرآورده به احیا زندگی، کنترل نادرست آن می تواند به عوارضی بیانجامد که خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رعایت ایمنی بیمار طی انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی و از نوع مشاهده ای در سال 1393 انجام شد که برای اجرای آن ابتدا دو بیمارستان بزرگ دانشگاه و سپس در هر بیمارستان به تصادف از بخش های جراحی، اورژانس و ویژه انتخاب شدند. محقق با مراجعه به بخش ها، فرایند انتقال خون موجود را مشاهده می نمود. ابزار این پژوهش چک لیستی با 38 سوال بود که توسط محققان براساس راهنماها و پروتکل های موجود تدوین شده بود. مشاهدات از پرونده ها و هم چنین عملکرد افراد صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که ایمنی بیمار قبل از تزریق تنها در کمتر از یک پنجم (19.2%) و حین تزریق تقریبا در یک سوم موارد (32.7%) به طور مطلوب برآورده می شود. در صورت بروز عوارض بیشتر افراد (بیش از 70%) عملکرد مطلوبی جهت برطرف نمودن عارضه و اطلاع به پزشک داشتند.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه که نشان داد ایمنی بیمار قبل از تزریق و حین آن وضعیت مطلوبی ندارد، پیشنهاد می شود کلاس های بازآموزی در این زمینه گذاشته شود و بر اهمیت رعایت ایمنی قبل و حین تزریق به عنوان مرحله ای پیشگیرانه جهت جلوگیری از هرگونه خطر و عارضه تاکید شود. هم چنین توصیه می شود، کتابچه راهنمای این فرآیند به طور مناسب در دسترس پرستاران جهت مطالعه و اجرا قرار گیرد و تاثیر وجود آنها نیز مورد پژوهش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انتقال خون، ایمنی بیمار، عملکرد حرفه ای، پرستاران
 • سیما صباغی، منیژه نوریان، مینو فلاحی، ملیحه نصیری صفحه 50
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه اختلالات تنفسی است که درصد بالایی از این بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی و بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان نیاز پیدا می کنند. اگر چه تهویه ی مکانیکی سبب نجات جان تعداد زیادی نوزاد شده است اما مانند سایر درمان ها بدون ضرر نبوده است. روشی که احتمالا می تواند منجر به کاهش طول مدت قرار گرفتن نوزاد زیر دستگاه تهویه مکانیکی گردد، مداخله های مراقبت تکاملی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله های مراقبت تکاملی بر طول مدت تهویه مکانیکی در نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش نیمه تجربی دو گروهی و به صورت غیر تصادفی و در دسترس بر روی 60 نوزاد نارس با سن جنینی کمتر یا مساوی 33 هفته و مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی انجام گرفت. نوزادان در دو گروه کنترل و مداخله قرار می گرفتند برای نوزادان گروه کنترل مراقبت های روزانه پرستاری و برای نوزادان گروه مداخله علاوه بر مراقبت های روزانه مراقبت تکاملی انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین طول مدت تهویه در گروه کنترل 94/2 ± 63/3 روز و در گروه مداخله 05/3 ± 06/4 روز بود. بین دو گروه از نظر طول مدت تهویه مکانیکی اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (57/0 P=).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه می توان نتیجه گرفت که مداخله های مراقبت تکاملی بر طول مدت قرار گیری نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در زیر دستگاه تهویه مکانیکی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، تهویه مکانیکی، سندرم دیسترس تنفسی نوزادان، بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • فریبا دهقانی، محمد عباسی نیا *، اکرم حیدری، نرگس محمد صالحی، فاطمه فیروزی، منصوره شاکری صفحه 58
  زمینه و هدف
  حفظ حریم خصوصی یک ارزش بنیادین و از حقوق اساسی انسان است که ارتباط بسیار نزدیکی با ارزش های هنجاری و ضوابط اخلاقی دارد. لذا کارکنان گروه پزشکی باید حفظ حریم خصوصی بیماران را به عنوان یکی از اصول اخلاقی اولیه مورد توجه قرار دهند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم خصوصی توسط کادر درمان در بیمارستان شهید بهشتی قم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 462 بیمار بستری در بیمارستان شهید بهشتی قم و با نمونه گیری به روش در دسترس، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه حفظ حریم خصوصی پژوهشگرساخته بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکوئر، آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد حفظ حریم خصوصی بیماران در 3/19 درصد موارد نامطلوب، در 2/48 درصد موارد متوسط و در 5/32 درصد به صورت مطلوب رعایت شده است.
  نتیجه گیری کلی: در این مطالعه میزان رعایت حریم خصوصی در حد متوسط بود، لذا به منظور افزایش اعتماد و رضایتمندی بیماران و بهبود خدمات ارائه شده رعایت حریم خصوصی بیماران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محرمانه بودن، حریم خصوصی، بیمار، حقوق بیمار
 • هایده هورسان، آزیتا فتح نژاد کاظمی، نسیبه شریفی *، مرضیه مسجودی صفحه 67
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی و سنجش رضایت مندی مادران از خدمات پس از زایمان است. هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سنجش رضایت از مراقبت های پرستاری پس از زایمان بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی بود که در آن روایی صوری و محتوای ترجمه فارسی پرسشنامه رضایت از مراقبت های پرستاری پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 150 نفر از مادران زایمان کرده در بیمارستان بعثت سنندج با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و نسخه فارسی پرسشنامه را جهت انجام روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) تکمیل کردند. پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همیستگی در 20 شرکت کننده و با فاصله زمانی 10 روز تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 آنالیز گردید.
  یافته ها
  با استفاده از تحلیل عاملی شش عامل با تبیین 95/63 درصد از واریانس، مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل اکتشافی نشان داد برازش قابل قبولی وجود داشت و ارتباط بین سوالات با عوامل مورد نظر، معنی دار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 94/0 و برای شش حیطه مورد نظر بین 83/0 تا 93/0 برآورد شد که نشانگر وجود همسانی درونی سوالات، در کل پرسشنامه و حیطه ها بود. ضریب همبستگی درون خوشه اییا ICC برابر (97/0-83/0= 95% CI)، حاکی از ثبات خوب پرسشنامه بود.
  نتیجه گیری کلی: نسخه فارسی شده پرسشنامه 39 عبارتی رضایت از مراقبت های پرستاری پس از زایمان ابزاری پایا و روا، جهت بررسی رضایت از مراقبت های پرستاری بعد از زایمان در بیمارستان های ایران است.
|
 • Z. Ghamari Zare, Gh Zand Page 1
  Background and Aim
  Effectiveness of Leadership activities and Skills in nurse managers have benefits for the health organizations. In this way directional performance plays an important role. The aim of the study was to investigate the head nurses’ directional performance through self-measuring and nurse-measuring viewpoint in Qom educational hospitals in 2014.
  Materials and Methods
  This was a descriptive study that all the head nurses (58) and nurses (202) in teaching hospitals of Qom in 2014 invited to study. Data was collected through a self-made questionnaire. This questionnaire was designed to determine the directional performance of head nurses. The analysis of internal reliability was done using the Cronbach alpha coefficient) 0.96(. Statistical analysis of data was carried out by descriptive and analytical statistics using SPSS ver. 21.0 software.
  Results
  Independent t-test showed a significant difference between the head nurses’ directional performance through self-measuring and nurse-measuring viewpoint (P
  Conclusion
  There is a gap between the viewpoint of nurses and head nurses about the present status of directional performance in head nurses; then it is necessary that all the nurse managers try for self-empowerment and promote the quality of the directional performance process.
  Keywords: Directional, Head Nurse, Nurse, Management
 • N. Mirzaee, F. Mohammadi, Shahbolaghi, K. Nowroozi, A. Biglarian, H. Rangin Page 10
  Background and Aims
  Osteoarthritis is a common disease, and one of the most important causes of disability in the elderly, with impaired performance as a prominent symptom. This study was conducted to assess the effect of self-management on performance of elderly patients with knee osteoarthritis attending an orthopedic clinic.
  Material &
  Methods
  In this quasi experimental study, 88 patients with osteoarthritis of the knee were selected by convenient sampling, and consisted to intervention (44 patients) and control (44 patients) groups. Initially, performance of patients was measured using WOMAC inventory. Then, the intervention group received one 70-minute session of training program per week over 4 weeks. Next, they were given the opportunity to practice the program at home for 4 more weeks. Afterwards, performance of both groups was assessed and compared. Data collected were analyzed in SPSS-18 using Chi-square and independent t-test.
  Results
  No significant difference was found between the two groups in mean performance before intervention (P>0/05) but after intervention, mean performance in the intervention group was significantly higher compared to the control group (P0.05).
  Conclusion
  Results obtained showed improved performance in patients with osteoarthritis of the knee due to self-management training program. By using appropriate diet and pain relief methods, along with exercise, patients will be able to better tolerate exercise movements, and thus improve their performance.
  Keywords: Self, management, Performance, Osteoarthritis of the Knee, Elderly
 • N. Abdi, K. Mohamadi, S. Bashti, P. Zaj Page 21
  Background and Aims
  Cardiac catheterization is a common method in heart diseases that increase the level of anxiety in patients. Present study was conducted to indentify the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety of patients underwent cardiac catheterization.
  Material &
  Methods
  In a clinical trial. Sixty patients that waiting for cardiac catheterization hospitalized at cardiac ward of Taleghani hospital in Tehran in 2014 were divided by random assignment into experimental and control groups. In order to collect data, demographic questionnaire and anxiety questionnaire were used. Interventions including eye movement desensitization and reprocessing were performed in up two sessions for 30 to 45 minutes. Anxiety level of patients was measured before and after intervention. Data were analyzed using descriptive statistics, paired t-test, t-test, Wilcoxon, Mann-Whitney U and Chi square tests.
  Results
  Mean anxiety level in experimental group was 46.75± 4.18 before intervention and it was 9.51± 2.23 after intervention, so it showed a statistically significant difference (P
  Conclusion
  The eye movement desensitization and reprocessing is a newly effective, useful, efficient and non-invasive method for treatment and reducing anxiety in patients undergo cardiac catheterization.
  Keywords: Eye Movement Desensitization, Reprocessing, Anxiety, Cardiac Catheterization
 • M. Davoudi, Y. Mohammadi, E. Yazdanparast, H. Ahmadi Chenari, H. Eslami, R. Rajabi, Aa Jesmi Page 31
  Background and Aim
  Overweight and its consequences are the most important complications in hemodialysis patients. Weight Control is an important educational need in hemodialysis patient. Multimedia technology provides easy and stable learning by various forms of interaction. The present study carried out to determine the effect of multimedia training method to weight management in hemodialysis patients.
  Material &
  Methods
  In a quasi-experimental research 30 hemodialysis patients were divided based on random allocation in two intervention and control groups. Data were collected by demographic data form and standardized weighing scale. In the intervention group training were given about methods of weight control. Weight measurement of patients performed before and after training. Data were analyzed using SPSS software ver. 18.0 while descriptive statistics and independent t-test were applied.
  Results
  Comparison of means demonstrated that change in the body weight in intervention group is more than control group (1.63±1.55 VS 0.43±1.07).The average weight change between intervention and control group was significant (P
  Conclusion
  Multimedia training method was effective on weight loss in hemodialysis patients as a result this method may improve the weight management of hemodialysis patients.
  Keywords: Body Weight, Renal Failure, Education, Hemodialysis
 • N. Dehghan Nayeri, Z. Arab Ameri, Kh Seylani Page 39
  Background and Aim
  Blood transfusion is one of the most common procedures performed for hospitalized patients. Despite the significant contribution of these products to preserve and improve the quality of life, poor control at any stage - before, during or after the injection- can lead to complications for the patients and it can cause many risks and affect patient safety. Therefore, this study aimed to assess patient safety in the process of transfusion at the Hospitals affiliated to Tehran University of Medical sciences.
  Material &
  Methods
  This study was a descriptive and observational study. The surgical wards, emergency units and ICU were randomly selected from two hospitals. The instrument of this study was a Checklist with 38 questions developed based on the guidelines for transfusion process, as well as an extensive review of published literature. The observations performed using patient's files and nurse's performances. Data analyzed by SPSS version 16.
  Results
  The results of the study have shown that the patient safety met favorably in less than a fifth (19.2%) prior to injection and about one third during injection (32.7%). In case of side effects, the majority of subjects had desired performance (over 70%) for treat the signs and notifying the doctor.
  Conclusion
  According to the results, it is recommended that in-service courses be taken in the transfusion process and emphasize on observing patient safety before and during injection as a protective stage for preventing from any risk and complication. In addition, it is recommended the guidelines of the transfusion process provide to nurses so that they can implement them.
  Keywords: Blood Transfusion, Patient Safety, Nurses, Professional Practice
 • S. Sabaghi, M. Nourian, M. Fallahi, M. Nasiri Page 50
  Background and Aims
  Respiratory diseases are the common cause of hospitalization of preterm infants in neonatal intensive care unit. Although mechanical ventilation has saved many infant's lives, like other treatments; it has not been without harm. Developmental care intervention is a potential method for reducing the duration of mechanical ventilation in infants. The aim of this study was to determine the effect of developmental care interventions on duration of mechanical ventilation in preterm infants with respiratory distress syndrome.
  Material &
  Methods
  This quasi-experimental non-randomized study was conducted on 60 preterm infants of gestational age ≤33 weeks with respiratory distress syndrome who were divided into intervention and control groups. Infants in the control group received routine nursing care, and those in the intervention group received developmental care as well as routine care.
  Results
  Mean duration of ventilation was 3.63±2.94 days in control group and 4.06±3.05 days in intervention group, with no significant difference between the two groups (P=0.57).
  Conclusions
  According to the results obtained, developmental care interventions had no effect on duration of mechanical ventilation in preterm infants with respiratory distress syndrome.
  Keywords: Premature infant, Mechanical ventilation, Neonatal Respiratory Distress Syndrome, Neonatal intensive care units
 • F. Dehghani, M. Abbasinia, A. Heidari, N. Mohammad Salehi, F. Firoozi, M. Shakeri Page 58
  Background and Aims
  Privacy is considered a fundamental value and one of the essential human rights that is closely with normative values, attitudes, beliefs and moral principles. Therefore, protection of patient's privacy as primary and ethical principles should be considered with all the physicians, nurses and caregivers. The study aimed to investigate the viewpoint of patients to the protection of privacy by health care practitioners of Shahid Beheshti hospital, Qom, Iran.
  Material &
  Methods
  This cross-sectional study conducted on 462 patients hospitalized in Shahid Beheshti hospital of Qom, Iran. Subjects were selected by convenient sampling method. Data collection was the privacy questionnaire. Data analyzed using the Chi-Square¡ ANOVA and t- test.
  Results
  The results of this study showed that the protection of patient's privacy was inappropriate in 19.3%, in the 48.2% was moderate and in the 32.5% was appropriate.
  Conclusion
  According to the viewpoint of the most patients, the protection of privacy was moderate. Therefore, in order to increase the trust and satisfaction of patients and improving the provided services, the privacy of patients should be given more attention.
  Keywords: Confidentiality, Privacy, Patient, Patient Rights
 • H. Horsan, A. Fathnejad Kazemi, N. Sharifi, M. Masjoudi Page 67
  Background and Aim
  Evaluation and measurement of mother’s satisfaction from postpartum cares is so important in the quality of health care indexes. The purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Postpartum Satisfaction Nursing Care Questionnaire (JPSNQ).
  Material &
  Methods
  This study was a methodological research. At the first, the English version of questionnaire was translated to Persian with regarding of the principles relating to the translation of reliability tests. By Convenience sampling, 150 women who had given birth in the hospital of Sanandaj, Iran were selected and they were completed the Persian version of questionnaire for construct validity (exploratory factor analysis). The reliability was verified by Cronbach's alpha coefficient and the correlation coefficient was confirmed by 20 participants with 10 days intervals. Data were analyzed using using SPSS software version 22.
  Results
  The factor analysis revealed the existence of 6 factors explaining the 63.9 % of total variance explanation. The exploratory factor analysis results showed an acceptable fitting and there was a significant correlation between questions and factors. Also, Cronbach’s alpha coefficient for questionnaire and the six domains were 0.94 and 0.83-0.93, respectively. Therefore there was appropriate correlation between questions, whole of questionnaire and in each domain. Intraclass correlation coefficient (ICC) was 0.89(CI95%= CI95%=0.83-0.97) indicating good stability.
  Conclusion
  The Iranian version of Postpartum Satisfaction Nursing Care Questionnaire including 39 items was a valid and reliable instrument to assess the satisfaction of patients from postpartum nursing care in hospitalls.
  Keywords: Satisfaction, Postpartum Care, Psychometric, Factor analysis