فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری پسته
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/08/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ثمره امینی زاده، علایی حسین، صداقتی ابراهیم، مرادی محمد صفحات 1-21
  به منظور شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه درختان پسته نمونه برداری از فراریشه آن در زمستان 1389 و بهار 1390 از باغ های شهرستان رفسنجان انجام شد. رنگ آمیزی ریشه و تعیین جمعیت اسپور در ناحیه فراریشه ارقام مختلف در دو فصل زمستان و بهار بررسی شد. به منظور به دست آوردن اسپورهای سالم و فراوان برای شناسایی گونه ها، تکثیر و استقرار قارچ با استفاده از روش کشت تله گلدانی با گیاهان ذرت و سورگوم انجام شد. اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار با روش الک مرطوب و سانتریفوژ در محلول شکر جداسازی گردید و با استفاده از معرف ملزر به همراه PVLG اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. گونه های قارچی بر اساس ویژگی های ریختی از قبیل شکل، اندازه، رنگ اسپور، ضخامت، تعداد و ویژگی لایه های دیواره اسپور، نحوه اتصال ریسه به اسپور، نوع اسپورکارپ، وجود یا عدم وجود پریدیوم، نحوه آرایش اسپورها در اسپورکارپ و غیره شناسایی شدند. نتایج رنگ آمیزی ریشه های درختان پسته نشان دهنده همزیستی بالای این گیاه با قارچ های میکوریز آربوسکولار داشت. نتایج شمارش اسپور نشان داد که جمعیت اسپور در هر گرم خاک در فصل زمستان نسبت به فصل بهار بیشتر است. براساس این پژوهش، یک گونه از جنس هایClaroideoglomus ، Funneliformis ، Simiglomus و چهار گونه از جنسGlomus جداسازی و شناسایی گردید. تمامی گونه ها برای میکوفلور پسته جدید می باشند و گونه Simiglomus hoi برای فلور قارچی ایران جدید می باشد.
  کلیدواژگان: همزیستی، آربوسکولار میکوریزا، پسته، Glomus، Claroideoglomus، Funneliformis، Simiglomus
 • مسعود فتاحی، محمدحسین شمشیری صفحات 22-43
  به منظور بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و مقایسه سه پایه پسته از نظر مقایسه روابط آبی و تجمع برخی از ترکیبات اسمولیت تحت سطوح مختلف تنش شوری آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل با سه فاکتور میکوریز در دو سطح (میکوریز و بدون میکوریز)، شوری آب آبیاری در چهار سطح (5/0، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر) و پایه در سه سطح (سرخس، ابارقی و بنه باغی) به اجرا در آمد. نتایج نشان داد با کاهش محتوای آب گیاه (پتانسیل اسمزی برگ و محتوای نسبی آب برگ) غلظت تنظیم کننده های اسمزی (قندهای محلول، پرولین و گلایسین بتائین) افزایش یافت.. تفاوت بین پایه های استفاده شده در این آزمایش ممکن است به دلیل متفاوت بودن آستانه تحمل پایه های مختلف در برابر تنش شوری و تفاوت در همزیستی آن ها با قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) باشد.پایه بنه باغی نسبت به دو پایه دیگر دارای محتوای آب نسبی برگ بالاتر و پتانسیل اسمزی بیشتری (کمتر منفی) بود و از نظر تحمل به شوری آب آبیاری در وضعیت بهتری قرار داشت.
  کلیدواژگان: اسمولیت ها، شوری، روابط آبی، میکوریز
 • فهیمه سلاجقه تذرجی، حمید محمدی، مهدی سرچشمه پور صفحات 44-57
  در طول بهار و تابستان سال 1391 جهت مطالعه زوال نهال های پسته از برخی نهالستان های استان کرمان بازدید به عمل آمد. از نهال های بیمار با علائم زردی، پژمردگی، کم برگی، کوتولگی و پوسیدگی ریشه نمونه برداری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای جداسازی عوامل بیماری، قطعات کوچکی از ریشه های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با محلول سفیدکننده 10 درصد و شستشو با آب مقطر سترون، بر روی محیط کشت PDA کشت داده شده و در دمای °C25 نگهداری شدند. در این تحقیق 81 جدایه قارچی از نهال های آلوده به دست آمد که Fusarium solani با 46 جدایه (79/56 درصد کل جدایه ها) بیشترین فراوانی را داشت. آزمون بیماریزایی در شرایط گلخانه با استفاده از جدایه های F. solani بر روی سه رقم ”بادامی“،”سرخس“ و ”قزوینی“ انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار انجام شد. خاک گلدان ها با 50 گرم بر کیلوگرم از مایه قارچ (مخلوط 50:50 از بذور کلنیزه شده گندم با قارچ و ماسه سترون) مایه زنی شدند و گلدان های بدون مایه قارچ نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. شاخص های رشد گیاه شامل تعداد برگ، طول ساقه و شاخص بیماریزایی دو ماه پس از مایه زنی دانهال ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر اساس نرم افزار SAS آنالیز و مقایسه میانگین داده ها بر اساس آزمون دانکن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دو رقم ”قزوینی“ و ”بادامی“ به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین رقم شناسایی شدند. اثبات بیماری زایی با جداسازی و شناسایی مجدد بیمارگر از نهال های مایه زنی شده انجام گرفت.
  کلیدواژگان: استان کرمان، بیماریزایی، پسته، پوسیدگی ریشه، Fusarium solani
 • حسین شیرانی، محمد علی حاج عباسی، روزیتا حداد رضایی صفحات 58-73
 • سید رضا فانی، منصوره میرابوالفتحی، حمیدرضا زمانی زاده صفحات 74-93
  پسته از مهم ترین محصولات کشاورزی در ایران است و پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز یا انگومک) خطرناک ترین بیماری این محصول به شمار می رود. عوامل این بیماری در استان سیستان و بلوچستان با سطح زیر کشت بیش از 7000 هکتار ناشناخته مانده است. تعداد 30 باغ پسته با سنین مختلف طی دو سال در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش طعمه گذاری قطعات برگ مرکبات روی خاک اشباع اطراف درختان آلوده و روش کشت مستقیم بافت ریشه و طوقه درختان بیمار بعد از ضدعفونی سطحی و کشت در محیط نیمه انتخابی PARP هشت جدایه Phytophthora به دست آمد. براساس ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیکی دو گروه جدایه حاصل شد، گروه اول از جدایه ها تحت گونه Phytophthora pistaciae و گروه دوم تحت گونه P. nicotianae تشخیص داده شد. بیماری زایی جدایه ها با مایه زنی میوه گلابی نارس، میوه سیب، سرشاخه جداشده پسته و مایه زنی مصنوعی قسمت طوقه نهال به اثبات رسید. این اولین گزارش از وقوع بیماری گموز پسته و عوامل بیماری زا از استان سیستان و بلوچستان است.
  کلیدواژگان: انگومک، فیتوفتورا، سبب شناسی، سوختگی سرشاخه
 • معین اسماعیلی، امیر حسین گلی، احمد شاکر اردکانی صفحات 94-106
  در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی اسانس نعناع فلفلی (در غلظت های 1500 و 300 پی پی ام) و آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظت 100 پی پی ام بر پایداری اکسیداسیونی روغن پسته طی مدت نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی پایداری اکسیداتیو، برخی خصوصیات کیفی روغن از جمله عدد پراکسید (PV)، شاخص پایداری به اکسیداسیون (OSI) و ترکیب اسید های چرب روغن هر20 روز یکبار اندازه گیری شد. نتایج بررسی نشان دهنده تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدانی مورد استفاده بر روند اکسیداسیون روغن در طی دوره نگهداری بود. از نظر طعم و مزه بین غلظت های 0(شاهد)،750، 1500 و 3000 ppm تفاوت معنی داری وجود نداشت. در تمامی تیمارها عدد پراکسید روند افزایشی از خود نشان داد، به طوری که در پایان این دوره، بیشترین عدد پراکسید در بین همه نمونه ها به ترتیب متعلق به نمونه شاهد، نعناع (ppm1500)، BHT و نعناع (ppm3000) بود. بیشترین درصد افزایش این شاخص در نمونه شاهد مشاهده شد (17/51) و تیمارهای حاوی اسانس نعناع (ppm3000) و BHT اختلاف معنی داری نشان دادند (05/0P≤). در روز هشتادم به دلیل تشدید اکسیداسیون، شاخص OSI به کمترین مقدار خود رسیده است، به طوری که نمونه شاهد و اسانس نعناع فلفلی در غلظت ppm3000 به ترتیب کمترین و بیشترین شاخص پایداری به اکسیداسیون را نشان دادند (1/5 و 1/12ساعت). اسانس طبیعی نعناع فلفلی در همه شاخص های مورد اندازه گیری عملکرد بهتری نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی BHT داشته و در غلظت 3000 پی پی ام بدون تاثیر بر عطر و طعم روغن، جایگزین مناسبی برای آنتی اکسیدان های سنتزی است.
  کلیدواژگان: روغن پسته، پایداری اکسیداسیونی، اسانس نعناع فلفلی، اسید چرب
|
 • Samareh Aminizadeh, Alaei Hossein, Sedaghati Ebrahim, Moradi Mohammad Pages 1-21
  In order to identify arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) associated with pistachio (Pistacia vera) trees, root samples were collected in winter 2010 to spring 2011 in Rafsanjan. The root staining and spores population measurement were investigated in different pistachio varieties and seasons (winter and spring). Trap culture method using maize (Zea mays) and Sorghum (Sorghum vulgaris) were performed to produce healthy and abundant spores for identification. Wet sieving and decanting methods were used to extract AMF spores from soil. Species were identified using morphological and morphometrical characteristics. Root staining results showed a high symbiosis of arbuscular mycorrhizal fungi with pistachio roots. Spore populations per gram soil were higher in winter than spring. Based on this research, one species of Claroideoglomus, Funneliformis and Simiglomus as well as four species of Glomus were isolated and identified. All species are new records for pistachio mycoflora and this is the first record of Simiglomus hoi for Iran.
  Keywords: Glomus, Claroideoglomus, Funneliformis, Simiglomus, Arbuscular mycorhizal, Pistachio, Symbiosis
 • Masoud Fatahi, Mohammad Hosain Shamshiri Pages 22-43
  In order to investigate the role of arbuscular mycorrhizal symbiosos (Glomus mosseae) on water relations and some osmolytes accumulation in three pistachio rootstocks under different salt stress levels, a greenhouse expriment was achieved based on completely rhandomized design (CRD) az factoriel with three factors of mycorrhizae at two levels (with and without mycorrhizae). Saltness of irrigation water at four levels (0.5, 5, 10 and 15 dSm-1) and rootstocks at three levels (Sarakhs, Abareqi and Bane-baqi) Resalts showed than water relations parameters ( Leaf osmotic potential and relative water content)and osmoregulators concentration wew changed as the effect of salinite. Mycorrhizal sambiosis improved water relations of treated plants in comparison with non-mycorrhizal plants especially at higher salt intensities, used pistachio rootstocks in this experiment showed different responses to salt stress levels which can be attributed to their genetic traits and mycorrhizal symbiosis extent. Bane-baqi had higher leaf relative water content and osmotic potential (less ngative) and showed more resistant to salt stress in camparison with two other rootstocks.
  Keywords: mycorrhizal, osmolytes, salinity, water relations
 • Fahimeh Salajegheh Tezerji, Hamid Mohammadi, Mehdi Sarcheshmehpour Pages 44-57
  In order to determine the fungal pathogens associated with seedling decline, a survey was conducted in some pistachio nurseries at Kerman province during spring and summer of 2012. Plants showing different symptoms include of chlorosis, wilting, defoliation, growth reduction and root rot were collected and transferred to the laboratory. Diseased roots were cut into small pieces, disinfected in10% NaOCl, plated onto Potato Dextrose Agar (PDA) and incubated at 25°C. Totally 81 fungal isolates were isolated from seedlings showing diseased symptoms which F. solani and Rhizoctonia solani with 46 (56.79% of total isolates) and 3 isolates (3.71 % of total isolates) had highest and lowest numbers of isolates respectively. Two isolates of F. solani were used in the pathogenicity trial. Pathogenicity test was conducted on pistachio seedling cvs. “Badami”, “Sarakhs” and “Qazvini” under greenhouse conditions. The experimental design was arranged in factorial based a completely randomized design (CRD) with three treatments and four replications. The soil of pots was infected with 50 g kg-1 of inoculum (fungus colonised wheat seeds: sterilized sand, 50:50) and non-infested soils were used as control. Plant growth parameters include of shoot length and number of leaves and disease index were measured 2 months after inoculation. Data were analyzed by SAS software and Duncan's multiple range test was used for means comparison. According to the results obtained in the pathogenicity tests, “Qazvini” and “Badami” considered as resistant and susceptible cultivars respectively. The inoculated fungus, F. solani, was re-isolated and identified from inoculated plants to confirm pathogenicity test.
  Keywords: Kerman province, pathogenesis, pistachio, root rot, Fusarium solani
 • Hossein Shirani, Mohammad Ali Hajabbasi, Rozita Hadad Rezaee Pages 58-73
 • Seyed Reza Fani, Mansoureh Mirabolfathy, Hamidreza Zamanizadeh Pages 74-93
  Pistachio is the most important commercial product in Iran and root and crown rot (gummosis) is the most serious diseases of this crop. Causal agents of the disease were unknown in Sistan -va- Baluchistan province where 7000 ha are under cultivation of pistachio. During 2 years, thirty pistachio orchards including pistachio trees of different ages were inspected throughout different seasons. Eight Phytophthora isolates were isolated using citrus leaves pieces as baits on water-saturated soils collected from around the infected trees and cultured on PARP medium. Some isolates were isolated culturing the surface disinfected tissues of root and crown of infected trees directly on PARP as the semi-selective medium too. Two groups of isolates were obtained. Based on the morphological and physiological characteristics of the Sistan -va- Bluchistan pistachio isolates, the first group of isolates was identified as Phytophthora pistaciae and the second group identified as Phytophthora nicotianae. The two Phytophthora species were found pathogens using unripe pear and apple fruit inoculation method, detached pistachio twigs inoculation method and artificial inoculation of the crown area with a plug of cultured isolate medium. This is the first report of incidence of pistachio tree gummosis and its causal agents from Sistan -va- Baluchistan province.
  Keywords: Gummosis, Phytophthora, Etiology, Twig Blight
 • Moein Esmaeili, Amir Hossein Goli, Ahmad Shakerardakani Pages 94-106
  In this study, the antioxidant effect of mentha piperita essential oils in the concentrations of 1500 and 3000 ppm (and synthetic antioxidant BHT in concentration of 100 ppm on oxidation stability of pistachio oil was investigated. To evaluate the oil oxidative stability, some quality specifications of oils such as peroxide value (PV), oxidation stability index and the fatty acid composition of oil were measured during the interval of each 20 days. The results showed antioxidant components were effective on the oxidation rate of pistachio oil during storage. There was no significant difference among concentrations of 0 (control), 750, 1500 and 3000 ppm in terms of flavor. The peroxide value showed increasing rate in all treatments. The highest PV was belong to control, Mentha piperita (1500 ppm), BHT, and Mentha piperita (3000 ppm) at the end of storage time, respectively. The highest increase of PV was observed in control (51.17). The treatments containing Mentha piperita (3000 ppm) and BHT showed significant difference (p ≤ 0.05). OSI indicator reached to lowest amount in day 80 due to oxidation acceleration. The control and Mentha piperita showed the lowest and highest OSI (5.1 and 12.1 hr), respectively. Natural essence of Mentha piperita showed much better performance in all measured parameters than BHT. It can be concluded that Mentha piperita is a good alternative agent for pistachio oil storage compare to synthetic antioxidant. In concentration of 3000 ppm it has no unfavorable effect without affecting on taste.
  Keywords: Pistachio oil, Oxidation stability, Mentha piperita, Essential oil