فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1395)

نشریه رسانه و فرهنگ
سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین آقابابایی، زهرا احمدی ناطور صفحات 1-17
  با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج مسایل و دشواری های نوینی درارتباط با حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده ها مطرح شده است که حل و فصل آن ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیرمی باشد. اغلب کشورها از جمله آلمان دارای قوانین حمایت از داده هستند اما برخی از کشورها نظیر ایران فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر مقایسه جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری بین ایران و آلمان می باشد.مقایسهمذکورنشان می دهدکهحقوق ایرانبه لحاظ فقدانبرخیازاصولحاکم برداده هایشخصی،کاملنبودناصولپیشبینیشدهوارجاع برخی دیگربهآییننامه های مختلف، دارای نقایص جدیاستکهبایدازسویمقننموردبازنگریقرارگیرد. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده در دادگاه ها و مراجع اداری می گردد. «لایحه حریمخصوصی»که برایارائهبهمجلسشورایاسلامیتدوینشده، این اشکالراتا حدودیمرتفع کردهاست که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن، این نقائص تا حدی رفع می گردند.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، فضای سایبری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران، آلمان
 • حسن ستاری ساربانقلی صفحات 19-42
  سینمای آخرالزمانی در دوران معاصر و به خصوص پس از ورود به هزاره سوم مورد توجه ویژه، قرار گرفته است. از سوی دیگر بحث منجی، از مهمترین مباحث، سینمای آخرالزمانی بوده است. پژوهش حاضر، با هدف مطالعه، تجلی منجی شهر در سینمای آخرالزمانی تدوین شده است. نمود منجی به لحاظ صوری و رخدادهای مرتبط با حضور منجی، شخصیت شناسی منجی، نیز مهمترین موارد مورد اشاره مرتبط با حضور، کارکرد و کاربرد منجی در سینمای آخرالزمانی مورد کنکاش قرار گرفته است. بحث منجی به صورت موردی و با تحلیل فیلمهای برگزیده سینمای آخرالزمانی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوای فیلمهای مورد بررسی بوده است. از سوی دیگر به دلیل ملموس بودن موضوع، تعداد سی و چهار اثر از مهمترین آثار سینمایی تاثیرگذار و مرتبط با بحث آخرالزمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر مهمترین عوامل تاثیرگذارانه مرتبط با حضور منجی در سینمای آخرالزمانی بوده است. غلبه بر مشکل، نجات جسمی، تذکر دهی، منجی آمریکایی، توجه به دانش بشری، نظارت مستمر، خرق عادت و نیز کار با گروه ویژه، انسانیت و توجه به خانواده، معنویت، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست جزو اولویتهای تاثیرگذار حضور منجی در سینمای آخرالزمانی بوده است.
  کلیدواژگان: سینمای آخرالزمانی، منجی، تحلیل فیلم، پایان زمان، سینمای هالیوود
 • محسن عباس زاده صفحات 43-67

  اگر که هدف از سیاست دموکراتیک مشارکت آگاهانه ی افراد در تعیین سرنوشت عمومی باشد، طبعا رسانه به مثابه واسطه ی ارتباط حکومت و شهروندان اهمیت محوری می یابد. همزمان، با توجه به تکثیر رسانه ای فزاینده ی اطلاعات در عصر مجازی شدن فرهنگ این مشکله ی اساسی برجسته می گردد که آیا رسانه ای شدن فزاینده ی «جهان - زیست» معاصر به یک کنش سیاسی مترقی در جهت تعمیق خودآیینی شهروندان می انجامد یا – باتوجه به فوران پیام ها در عصر رسانه های مجازی- به سرگشتگی و بی تفاوتی سیاسی شهروندان و حتی سیاست تکنولوژیک/ الکترونیک معطوف به کنترل شهروندان؟ مقاله ی حاضر درصدد است تا با بهره گیری از مزایای رویکرد «ساختار/ کارگزار» به بررسی این مشکله بپردازد. در این راستا پس از بررسی دو رویکرد متقابل (یعنی دموکراسی مستقیم الکترونیکی در برابر پایان امر سیاسی در فرهنگ مجازی)، برداشتی از دموکراسی رسانه محور را به مثابه بدیل دموکراسی رایج مطرح می سازد.

  کلیدواژگان: رسانه، ساختار، کارگزار، دموکراسی از راه دور، نظریه ی انتقادی، فضای مجازی، اینترنت
 • حمید عبداللهیان صفحات 69-88
  این مطالعه طولی به تحولات تکوینی کارکردهای رادیو در ایران و آمریکای شمالی می پردازذ. در سال 1381 مرحله اول از این مطالعه مقایسه ای انجام شد و نتایج نشان داد که رادیو در آمریکای شمالی کماکان کارکردهای خود را با تاکید بر نقش سرگرمی حفظ کرده بود در حالیکه رادیو در ایران بیشتر بر نقش آموزشی-اخلاقی تاکید داشت. در مرحله دوم در سال 93 تا 95 دو عنصر برای تحلیلهای تکوینی بکار گرفته شد: 1- نقش رسانه های دگرواره (آلترناتیو) در تقلیل نقش اجتماعی رادیو 2-تغییرات کارکردهای مقایسه ای رادیو در ایران و آمریکای شمالی نسبت به سال 1381. در این مقاله هدف این است که نقشهای سنتی و نیز نقشهای 14 سال پیش رادیو مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین قرار است ببینیم چه درسهایی می توان از تولیدات رادیویی در آمریکای شمالی گرفت که قابل کاربرد در ایران باشد. به نظر می رسد نظریه رسانه های کارکردگرا، قدرت تبیینی لازم را برای رسیدن به اهداف بالا داشته باشد. به نظر من با این مطالعه تکوینی می توان تغییرات کارکردها را نشان داد و تصمیم گرفت که اگر قرار است رادیو در ایران باقی بماند چه نقشهای جدیدی را با ملاحظه ارزشهای درونی جامعه ایران باید اتخاذ کند.
  کلیدواژگان: کاردهای رادیو، رادیو در ایران، رادیو در آمریکای شمالی، رسانهای نوین، رسانه های سنتی، نظریه رسانه های کارکردگرا
 • مسعود غلامپور راد صفحات 89-112
  چارچوب بندی موضوعات عمومی یکی از مهمترین امکانات و ابزارهای رسانه برای شکل دادن به افکار عمومی و تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی است. رسانه ها از طریق چارچوب بندی بر درک مخاطبان از یک موضوع تاثیر می گذارند. از اینرو می توان انتظار داشت که رسانه ها از چارچوب بندی موضوعات عمومی بعنوان یک ابزار رقابتی استفاده کنند. رسانه ها با خلق چارچوب های رقیب به پیشبرد اهداف سیاسی و اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نظرشان کمک می کنند. شناسایی انواع چارچوب بندی های رسانه های رقیب از یک موضوع عمومی مانند هدفمندی یارانه ها نشان دهنده چگونگی تلاش رسانه ها برای تاثیرگذاری بر سیاست های عمومی است. به این منظور کلیه داستان های خبری پیرامون موضوع هدفمندی یارانه ها در دو گروه روزنامه رقیب مورد تحلیل مضمونی قرار گرفتند تا نحوه چارچوب بندی متضاد این رسانه ها از یک موضوع عمومی آشکار گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این دو گروه از روزنامه ها که در رقابت سیاسی دارای جهت گیری ها و گرایش های مخالفی هستند از چارچوب بندی های متضاد برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: تاثیرات رسانه، چاچوب بندی، چارچوب های رقابتی، فضای مضمونی، بسته چارچوبی
 • قربانعلی قربان زاده سوار، مهدی رحمتی، هاشم ناطقی صفحات 113-135
  رسانه به عنوان یک عامل ارتباطی ، در دنیای کنونی دارای کارکردهای فراوان است. این عامل ارتباطی دارای نقش نهادینه سازی ارزش ها در جامعه است و از طریق تبادل اطلاعات بین نسل حاضر و انتقال آن به نسل های آتی، نقش حیاتی در فرهنگ سازی و ایجاد احساسات مشترک بین افراد و جوامع دارد. هویت ملی به عنوان کلان ترین سطح هویتی در داخل کشورها تحت تاثیر رسانه است. کارویژه اصلی هویت سازی در گذشته از طریق آموزش رسمی انجام می گرفت اما اکنون با توجه به سرعت انتقال داده ها و اطلاعات رسانه ای، رسانه ها نقش مهم در تکوین یا تغییر هویت ملی دارند و رسانه به عنوان اهرم تثبیت یا تغییر هویت ملی عمل می کند. بنابراین رسانه در اختیار هر بازیگر دولتی و غیردولتی که باشد در راستای مصالح و منافع آن بازیگر به مثابه عامل مثبت یا منفی در تحول هویت ملی، ایفای نقش می کند. از این رو، رسانه جمعی با تاثیر بر شاخص های هویت ملی، آن را تقویت و تحکیم یا تضعیف و تخریب می کند. یافته های پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های تحلیلی- تبیینی حاکی از آن است که رسانه ها از طریق تاثیر بر سه شاخص هویتی یعنی عناصر، مبانی و جایگاه آن، بر هویت ملی تاثیر شگرف مثبت یا منفی می گذارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات، رسانه جمعی، شاخص های هویتی، هویت ملی
 • روح الله مظفری پور، سعید ضرغامی صفحات 137-157
  هدف این مقاله بررسی مفهوم اصالت اگزیستانسی از دیدگاه هایدگر و نقش اینترنت در اصالت دانشجویان می باشد. به عبارتی هدف این پژوهش پاسخ به این سوالات است که اولا مفهوم اصالت و انسان اصیل از دیدگاه هایدگر به چه معناست؟ و اینکه نقش اینترنت به عنوان یک فناوری آموزشی در نسبت با اصالت دانشجویان چیست؟ از نظر هایدگر،کنجکاوی، حرفهای بی اساس، وجذب شدن در دیگران که او «خودآنها» یا «خودکسان» می خواند از جمله مواردی است که باعث سقوط آدمی و نااصیل شدن انسان می شود. او همچنین اشاره دارد که با مراجعه به وجدان و سکوت، دازین این توانایی را دارد که خود را از سقوط بازدارد. اینترنت با ذخیره و توزیع اطلاعات در سطح وسیع و بازنمایی آنها می تواند در شکل دادن و قالب بندی افکار و بینش ها موثر باشد. اینترنت می تواند حس کنجکاوی را تحریک نموده و امکان تامل و توجه به «خود» را کاهش دهدو فردیت را کاهش داده و سطحی نگری را موجب شود. هر چند از برخی حنبه ها هم به خاطر آزادی هایی که در اینترنت هست افقهایی می تواند برای فردیت فراهم کند. اضطراب اگزیستانسی نیز که از جمله موارد مورد توجه در اصالت اگزیستانسی است در فضای مجازی کمتر نمایان می شود.
  کلیدواژگان: هایدگر، اصالت، اینترنت، فناوری آموزشی، دانشجویان
|
 • Hossein Aghababaie, Zahra Ahmadi, Natur Pages 1-17
  With arriving to information and communications technology period¡ new issues and problems in relate to privacy and data protection laws have been introduced gradually that resolving those need to review in current laws or approve new and universal laws. The most countries such as Germany have the laws for data protection but some countries such as Iran have not universal and coherent laws in this field. Hence¡ the purpose of this paper is comparison of crimes against privacy in cyberspace between Iran and Germany. This comparison show that Iran law has serious flaws such as lack some of the principles governing personal data¡ incompletion the predicted principles¡ and referring some other principles to different regulations¡ that so it must be reviewed by the legislator. On the other¡ lack of comprehensive regulations regarding privacy protections hinders the understanding and proper implementation of data protection in the courts and administrative bodies. «Privacy Act» which was prepared for presentation to Parliament¡ has been resolved this problem partly¡ that if its problems is resolved and if approved¡ these deficiencies are partly removed.
  Keywords: privacy, cyberspace, Information, communications technology, Iran, Germany
 • Hassan Sattari Sarbangholi Pages 19-42
  The apocalyptic cinema has gained attention in the contemporary period particularly after third millennium. On the other hand, the savior issue is one of the main issues of the apocalyptic cinema. This research was conducted by the aim of studying epiphany of savior in the apocalyptic cinema. Representation of savior in formal and eventual way in relevance to presence of savior, the savior characterization as the main issues related to presence, function and use of savior in the apocalyptic cinema have been investigated. The issue of savior has been analyzed as a case study with analysis of the selected movies of the apocalyptic cinema. The research was conducted by the method of analysis of the content of the movies. On the other hand, because of tangibility of the subject matter, thirty four important effective cinematic works related to apocalyptic issue have been analyzed. The results of the research revealed the main effective factors related to presence of savior in the apocalyptic cinema. Elimination of problems, physical rescue, warning, American savior, attention to human knowledge, continuous supervision, marveling and work with specific group, humanity and attention to family, spirituality, social justice, preservation of environment were the effective priorities of presence of savior in the apocalyptic cinema.
  Keywords: Apocalyptic cinema, savior, movie analysis, end time, Hollywood cinema
 • Mohsen Abbaszadeh Pages 43-67

  If the democratic politics aims people`swell-informed participation in determining the public destiny,then media to have importance as the medium for relationship between citizens and government.at the same timethis problematic arises that, especially with respect tothe media proliferation of the age of cyberization of culture, whether the increasing virtualization of contemporary “life- world” will lead to a progressive politics focused on autonomy of the citizens, or,with respect to the informative impulsion of the age of cyber, to confusion and detachment of them and, even worse, a techno-electronic politics in controlling society. This paper is to explore the problematic taking advantage of structure/agent approach. Also, after exploring the two approaches, i.e. direct electronic democracy vs. the death of politics in the cyber culture, a conception of media-driven democracy as an alternative for the current democracy is presented. Ultimately, the media is likened to Janus with both positive and negative potentiality for democratic action.

  Keywords: Media, Agent, structure, Tele, democra
 • Hamid Abdollahyan Pages 69-88
  This paper aims at offering a longitudinal study of the functions of the radio in Iran and North America. I launched a comparative study on radio functions in Iran and Canada in 2001. Some of the results indicated that radio in North American had kept its traditional functions while emphasizing its entertaining role. In Iran however, radio focused more on ethical and training issues. Here in 2015-2016, the paper will focus on two following issues for the purpose of a longitudinal data analysis: 1- Alternative media has reduced the social role of radio; 2- comparative functions of radio in North America and in Iran continue to change. The paper will provide an understanding about the traditional role of radio and its changes since 2001. The paper uses the theory of functional media to answer its questions. Doing such a study on genetic changes of radio functions enables us to unveil how functions of the radio have changed. The results can be used for policy issues and whether radio should still be operational and if so what the new roles for radio should be to meet the moral values of Iranian society while attracting Iranian audience.
  Keywords: radio, radio functions, radio in North America, new media, traditional media, functional media theory
 • Masoud Qolampor Pages 89-112
  Public Issues framing is one of the main tools of media to shape public opinion and to influence political decisions. The media influence understanding of audiences through framing. Hence it could be expected that media use Public Issues framing as a competitive tool. Creating competitive frames, the media contribute to advance political goals and to make intended political decisions. Identification of different media frames regarding a public issue such as subsidy plan illustrates how media influence public policy. For this purpose, contents of all news stories regarding the subject of subsidy plan within two competing groups of newspaperwere analyzed to reveal how the counter framings of these media of one public issue. The results of research indicate that these two groups of newspapers that have contrary orientations and tendencies use counter framings to influence political decisions.
  Keywords: media effects, framing, counter frames, Core theme, frame package
 • Qorbanaii Qorbanzadesavar, Mehdi Rahmati, Hashem Nateghi Pages 113-135
  Mass media as a medium of communication in today's world have a lot of functions. The communication factor has institutionalized the role of values in society and through the exchange of information between the current generation and its transmission to future generations, has a vital role in culture and establish a common feeling among people and communities. National identity as the highest and the greatest level of specificity in the countries is affected by the media. The main function of identity through formal training was done in the past but now, according to the data transfer rate and media information, media have an important role in the development or modification of national identity and media consolidate or change the national identity. So media which are used by governmental and non-governmental actors are in line with the interests of the actors as a positive or negative factor in the development of national identity. Thus, mass media affect the elements of national identity by strengthening or weakening it. The results of the research suggest that the impact of the media on three indicators of the national identity - its elements, principles and position- is tremendous impact, positive or negative.
  Keywords: Communication, Mass Media, Indicators of Identity, National Identity
 • Roohollah Mozaffaripour, Saeid Zarghami Pages 137-157
  The aim of this paper is analyzing authenticity from Heidegger's point of view and the role of internet on student's authenticity. And reply these questions: what’s the is the authenticity meaning in Heidegger philosophy and what is the internet role on the student’s authenticity? Heidegger explains the situations that in them Dasein becomes inauthentic. Heidegger states that curiosity, idle talk and absorbing in "they self" are some examples of inauthenticity. By conscience and silence, Heidegger mentions, Dasein can save himself from falling.Internet can frame thoughts and ideas by storing and distributing information in wide scale and their representation. Internet can Stimulate curiosity and reduce caring about self and individuality and cause shallowness. Although it may help individuality because of some freedom that has. Existence anxiety that is consider in authenticity would reduce on cyber space.
  Keywords: Heidegger, Authenticity, Internet, Educational technology, Students