فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 7 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 7 (بهار و تابستان 1395)
 • 106 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیرسامان خیرخواه، آرش نوبری، وحید حاجی پور صفحات 1-15
  در این مقاله، مدلی دوهدفه برای یک مسئله ی برنامه ریزی تولید ادغامی چندمحصولی چند دوره ای در زنجیره تامینی شامل تعدادی تامین کننده، تولیدکننده و نقطه تقاضا ارائه شده است که از یک طرف به دنبال کمینه سازی هزینه کل زنجیره تامین شامل هزینه های نگهداری موجودی، هزینه های تولید، هزینه های نیروی انسانی، هزینه های جذب و از دست دادن نیروی انسانی می باشد و از طرف دیگر و به صورت همزمان با استفاده از بیشینه سازی حداقل قابلیت اطمینان کارخانه های تولیدی با در نظر گرفتن زمان های تحویل احتمالی، به دنبال بهبود عملکرد سیستم و برنامه تولید پایاتری است. در نهایت با توجه به اینکه مساله مذکور NP-hard می باشد، برای حل مدل پیشنهادی از یک الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه مبتنی بر پارتو استفاده شده و به منظور بررسی عملکرد الگوریتم مذکور، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) نیز بکار رفته است. نتایج حاصل از مسائل آزمایشی تولید شده، توان الگوریتم پیشنهادی را در یافتن جواب های پارتو نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید ادغامی، مدیریت زنجیره تامین، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه
 • علی اکبر حسنی، سید محمدحسن حسینی صفحات 17-35
  طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با هدف مدیریت کارای جریان محصولات برگشتی یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تامین است. تعیین قیمت محصولات برگشتی که خود می تواند تحت تاثیر عوامل متفاوتی همچون کیفیت محصولات باشد، تاثیر بسزایی بر تصمیم استراتژیک طراحی شبکه زنجیره تامین خواهد داشت. در این مقاله، یک مدل ریاضی جامع برای طراحی شبکه زنجیره تامین چندسطحی قیمت گذاری با قیمت گذاری پویای محصولات برگشتی تابعی از کیفیت آن ها و در نظر گرفتن عدم قطعیت میزان جریان برگشتی محصولات ارائه شده است. عدم قطعیت میزان محصولات برگشتی با رویکرد بهینه سازی استوار بودجه ای نمایش داده شده است. هدف، انتخاب تسهیلات شبکه زنجیره تامین برای مدیریت جریان محصولات برگشتی است به نحوی که به صورت همزمان سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان در طی دوره های برنامه ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله موردبررسی از نوع مسائل طراحی شبکه بوده که دارای پیچیدگی های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق پذیر موازی برای یافتن جواب های بهینه پارتو ارائه شده است. کارایی الگوریتم ممتیک پیشنهادی با عملکرد چندین الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است. نتایج محاسباتی حاکی از تاثیر معنادار قیمت گذاری پویا بر عملکرد زنجیره تامین برگشتی داشته و به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار بودجه ای به خوبی می تواند سطوح مختلفی از ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در طراحی زنجیره را در برابر عدم قطعیت های محیطی نشان دهد. همچنین نتایج نشان از کارایی معنادار فراابتکاری ترکیبی ارائه شده برای حل مدل طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی چند هدفه با قیمت گذاری پویای تحت شرایط عدم قطعیت دارد.
  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین برگشتی، قیمت گذاری پویا، عدم قطعیت، الگوریتم ممتیک، همسایگی متغیر با پردازش موازی
 • حمیدرضا میربیک، رضا برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری صفحات 37-47
  در بیشتر تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی پایش پروفایل ها، فرض شده است که مشاهدات درون پروفایل ها از یکدیگر مستقل هستند، در صورتی که در بسیاری از کاربردهای واقعی به دلیل نزدیک شدن نمونه گیری ها از لحاظ زمانی استقلال بین مشاهدات نقض می شود. از طرف دیگر، معمولا زمان واقعی تغییر در فرآیند (نقطه ی تغییر) با زمانی که نمودارهای کنترل هشداری مبنی بر خارج از کنترل بودن فرآیند را اعلام می کنند، متفاوت است. پیدا کردن نقطه ی تغییر در فرآیند باعث صرفه جویی زمان و هزینه در پیدا کردن علل ریشه ای خروج فرآیند از حالت تحت کنترل می شود. در این مقاله به طور خاص فرض می شود که کیفیت فرآیند با استفاده از یک پروفایل خطی ساده خودهمبسته از نوع AR(1)مدل می شود. سپس نقطه ی واقعی تغییر در فرآیند بعد از دریافت هشدار از نمودار کنترل هتلینگ، طراحی شده در فاز 2، با استفاده از دو روش ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی محاسبه می شود و عملکرد دو روش با استفاده از شبیه سازی مقایسه می شود. در نهایت کاربرد روش های پیشنهادی در قالب یک مطالعه ی موردی نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: پروفایل خطی ساده، نقطه ی تغییر، خود همبستگی، خوشه بندی، ماکزیمم درستنمایی
 • محدثه کلانتری، میرسامان پیشوایی صفحات 49-67
  در فضای رقابتی امروز، تدوین یک برنامه ی تاکتیکی موثر که قادر به یکپارچه سازی برنامه های تامین و توزیع در یک چارچوب کارا شود، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی اصلی برای زنجیره تامین دارو شامل چند تامین کننده، یک تولیدکننده و چند مرکز توزیع پیشنهاد شده است. نخست یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح امکانی چندهدفه به منظور کاهش هزینه های لجستیک و همچنین افزایش سطح رضایت از انتخاب تامین کنندگان ارائه شده است. سپس به واسطه ی طبیعت غیرقطعی پارامترهای ورودی چنین مسئله ای، یک مدل جدید برنامه ریزی امکانی استوار که قدرت تنظیم درجه استواری تصمیمات خروجی در برابر عدم قطعیت پارامترها را دارد، توسعه داده شده است. در پایان از طریق نتایج محاسباتی کارایی مدل پیشنهادی نمایش داده شده و کیفیت بالای عملکرد و کاربردی بودن مدل برنامه ریزی امکانی استوار پیشنهادی نمایش داده شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین دارو، برنامه ریزی اصلی، برنامه ریزی امکانی، برنامه ریزی امکانی استوار
 • جعفر باقری نژاد، آرزو قهقایی صفحات 69-79
  در این تحقیق از طریق مدلسازی با نظریه صف، رفتار یک سیستم تولیدی MTS/MTO شامل دو ایستگاه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در ایستگاه اول، کالاهای نیمه ساخته تولیدشده و در انبار میانی (بافر) که بر اساس سیاست ذخیره پایه کنترل می شود، نگهداری می گردد. در ایستگاه دوم، پس از دریافت سفارش مشتری کالای نیمه ساخته به منظور تامین سفارش مشتری تکمیل و سفارشی سازی می شود. زمان تولید در ایستگاه اول دارای توزیع نمایی و در ایستگاه دوم دارای توزیع ارلنگ نوع k می باشد. تقاضای مشتریان نیز دارای توزیع پواسون و به صورت ورود گروهی می باشد. هدف از این پژوهش تعیین نقطه بهینه نفوذ سفارش و ظرفیت بهینه بافر می باشد که بر اساس حداقل هزینه کل که شامل هزینه های نگهداری، کسری و تولید کالاهای نامنطبق با سفارش مشتری می باشد مشخص شدند. به منظور ارزیابی عملکرد و تعیین هزینه های سیستم، احتمالات پایداری با استفاده از روش تحلیل ماتریس محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، اگر چه تغییر ظرفیت انبار میانی و نرخ ورود مشتریان ارتباط مستقیمی با مقدار بهینه نقطه نقوذ سفارش ندارد ولی با افزایش درصد عدم انطباق کالاهای نیمه ساخته با تقاضای مشتریان و همچنین افزایش نرخ سرویس دهی در ایستگاه اول نقطه نفوذ سفارش کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: نقطه نفوذ سفارش، ظرفیت انبار میانی، تحلیل MTS، MTOبا سیستم صف، روش تحلیل ماتریس
 • رضا لطفی، مجید امین نیری صفحات 81-91
  مدل استاندارد مکان یابی با محدودیت ظرفیت (CPLP/CWLP) به جایابی تسهیلات روی شبکه ای از تقاضای مشتریان با هدف کمینه سازی هزینه کل می پردازد. هدف این مسئله پوشش کلیه تقاضاها با تعداد استقرار مشخص تسهیلات با محدودیت ظرفیت برای کاهش هزینه است. در این مقاله جهت نزدیک شدن به دنیای واقعی ، پارامترهای مدل فازی و تابع هدف چند هدفه است که همزمان هزینه استقرار کل و زمان جابجایی طی شده با توجه به محدودیت ها کمینه می شود. نوآوری در این مقاله استفاده از رویکرد هیبرید سیمپلکس فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور جواب نزدیک به بهینه است که از روش L-p تک هدفه فازی استفاده می شود و جواب مسئله را با الگوریتم شبیه سازی تبرید نیز مقایسه شده و نشان می دهد اختلاف معنی داری در کارایی جواب و زمان وجود دارد.کاربرد این مسئله در مکانیابی انواع تسهیلات شامل انبار ، کارخانجات و بخش خدمات است.
  کلیدواژگان: چندهدفه، مکان یابی با محدودیت ظرفیت، سیمپلکس فازی، الگوریتم ژنتیک
 • سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی صفحات 93-103
  صنعت کشتی سازی دارای نقش بسیار مهمی در تجارت و حمل ونقل های بین المللی است. پروژه های تولید کشتی به دلیل استفاده از تجهیزات سنگین و فرآیندهای تولید پیچیده، به عنوان یکی از خطرناک ترین صنایع جهان شناخته شده است. به همین دلیل، در این گونه پروژه ها نیاز است که یک مدل مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی تدوین شود که ریسک هایی که بیشترین آسیب را به فرآیند تولید و نیروی انسانی وارد می کنند، شناسایی شوند. به همین منظور در این مطالعه، یک مدل تصمیم گیری سازشی گروهی بر اساس مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولید کشتی، ارائه می گردد. ازآنجایی که وقوع ریسک های ایمنی از عدم قطعیت بسیار بالایی برخوردار هستند، در این مطالعه از مجموعه های فازی تردیدی به منظور ارزیابی آن ها استفاده می شود. در رویکرد فازی تردیدی، به جای در نظر گرفتن یک درجه عضویت، می توان چند درجه عضویت برای یک عنصر در نظر گرفت و عدم قطعیت بیشتری را پوشش داد و این کار کمک می کند خطای حاصل از عدم قطعیت کاهش یابد. در مدل پیشنهادی ابتدا برای هر یک از کارشناسان بر اساس روش پیشنهادی شاخص انتخاب اولویت فازی تردیدی وزن مناسب به دست آورده می شود و سپس ریسک های شناسایی شده رتبه بندی می شوند. در پایان به منظور نشان دادن اعتبار مدل، یک مثال کاربردی از صنعت کشتی سازی حل شده است و نتایج رتبه بندی حاصل از آن با دو روش متداول در ادبیات موضوع تصمیم گیری، مقایسه گردیده است. بعلاوه، مقایسه ی نتایج محاسباتی نشان داد که مدل پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت، عملکرد مناسبی دارد.
  کلیدواژگان: ریسک های ایمنی تولید، ارزیابی ریسک، مجموعه های فازی تردیدی، تصمیم گیری سازشی گروهی، پروژه های ساخت کشتی
|
 • Amir Saman Kheirkhah, Arash Nobari, Vahid Hajipour Pages 1-15
  In this paper, a bi-objective model is developed to deal with an aggregate production planning problem in a multi product, multi period supply chain including multiple suppliers, factories and demand points. This bi-objective model aims to minimize the total cost of supply chain including inventory costs, manufacturing costs, work force costs, hiring, and firing costs, and maximize the minimum of producer's reliability by considering probabilistic lead times, to improve performance of the system and achieve a more reliable production plan. Since the proposed bi-objective model is NP-hard, a Pareto-based multi-objective imperialist competitive algorithm (MOICA) is used. To evaluate the performance of presented algorithm, non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied, too. The results show the capability and efficiency of proposed algorithm in finding Pareto solutions.
  Keywords: Aggregate production planning, Supply chain management, Multi, objective optimization, multi, objective imperialist competitive algorithm (MOICA)
 • Aliakbar Hasani, Seyed Mohammad Hassan Hosseini Pages 17-35
  Design of reverse supply chain network (RSCN) to efficiently manage the flow of returned products is one of the most important issues in supply chain management. Determining an acquisition price of returned products which could be affected by different factors such as product quality levels has a significant effect on strategic design of RSCN. In this paper¡ a comprehensive mathematical model for designing a multi-level RSCN with a dynamic pricing approach for returned products which is affected by product quality levels. In order to manage the uncertainty of number of returned products¡ a robust optimization based on the uncertainty budget approach is considered. The aim of the proposed model is to design the RSCN to maximize the RSCN total profit and responding to customer demands simultaneously. Due to the NP-hard nature of the network design problems¡ a memetic algorithm based on the non-dominated sorting genetic algorithm II and parallel adaptive variable neighborhood search is proposed to find the optimal Pareto solutions. The performance of the proposed memetic algorithm is compared with multiple similar algorithms. The computational results indicate a significant impact of the dynamic pricing approach on the performance of the reverse logistic network. In addition¡ using the robust optimization based on the uncertainty budget approach can efficiently handle various conservatism levels of decision makers under uncertainty of the business environment. Finally¡ the obtained results show the significant superiority of the proposed hybrid meta-heuristic algorithm to solve a multi-objective RSCN design model via considering the dynamic pricing approach under uncertainty.
  Keywords: Reverse supply chain, Dynamic Pricing, Uncertainty, Memetic algorithm, Parallel adaptive variable neighborhood search
 • Hamidreza Mirbeik, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri Pages 37-47
  In most of the researches in the area of profile monitoring, quality of a process is described by a relationship between a response variable and one explanatory variable, referred to as simple linear profile in the literature. Most of the papers in this field have assumed that observations within each profile are independent; however, the independency between the observations can be violated due to time collapse between two successive samplings in many real applications. On the other hand, usually real time of changes in process (change point) is different from the time control charts alarm the process is out-of-control. Finding the change point in the process saves time and money to find out root causes of the problem in the process. This paper specifically assumes that quality of process is modeled by using an AR(1) auto correlated simple linear profile. Then, the step change point of the process is estimated by using maximum likelihood and clustering methods after getting a signal from the T2 hotelling control chart in Phase II. Performance of the proposed methods is compared by using simulation studies. Finally, an application of the proposed methods is shown through a real case.
  Keywords: Simple linear profile Change point Auto, correlation, clustering Maximum likelihood
 • Mohadeseh Kalantari, Mir Saman Pishvaee Pages 49-67
  The provision of an efficient master plan which is able to integrate the procurement, production and distribution plans is a critical need in the way of achieving the competitive advantage in today’s marketplace. In this paper, a supply chain master planning problem of a drug supply chain is taken into account. The considered drug supply chain includes multiple suppliers, one manufacturer and multiple distribution centers. In this paper, a multi-objective possibilistic mixed integer linear programming model (MOPMILP) which minimizes the total logistics cost and maximizes the total value of supplier selection aggregate function is developed. It should be noted that both economic and environmental criteria are considered in the supplier selection objective function to support the green and sustainable purchasing approach. Then to cope with the input parameters tainted with high degree of uncertainty, a new effectual robust possibilistic programming (RPP) model is elaborated. The proposed robust possibilistic programming model is able to appropriately adjust the degree of feasibility and optimality robustness of output decisions against business-as-usual uncertainty. Also the proposed robust optimization model can be appropriately applied in the cases in which reliable and sufficient historical data is not available for imprecise parameters (i.e., most of the real-life problems). To show the usefulness and effectiveness of the proposed robust possibilistic programming model numerical and comparative experiments are provided. The numerical results endorse the validity and practicability of the rendered model as well as presenting the efficiency and felicity of the developed approach.
  Keywords: Drug supply chain, Master planning, Possibilistic programming, Robust possibilistic, programming
 • Jafar Bagherinejad, Arezo Ghahghaei Pages 69-79
  In this paper, a two-stage MTO/MTS manufacturing system is analysed through queuing theory. In the first stage, semi-finished items are manufactured and held in intermediate buffer which is controlled by base stock policy. In the second stage, semi-finished items are customized when customers’ orders arrive. Processing time are assumed to be exponentially distributed at the stage one and follows Erlang distribution at the stage two. Demand follows a batch arrival Poisson process. Stationary probabilities are calculated using analytic matrix approach to evaluate performance measures and total cost function. Optimal point of differentiation and semi-finished goods buffer size are determined to minimize total cost function. Results show that optimal point of differentiation is not sensitive to semi-finished goods buffer size and customers’ arrival rate but decreases as the probability of manufacturing unsuitable items and processing time at the first stage increases.
  Keywords: Point of differentiation, Buffer size, MTS, MTO analysis with Queueing system, Analytic matrix approach
 • Reza Lotfi, Majid Amin Nayeri Pages 81-91
  The standard model capacitated facility location (CPLP / CWLP) to locate the facility on a network of customer demand until total cost of the allocation minimize. The purposes of this paper cover all the demands of specified number of facilities to reduce the cost. In this paper closer to the real world, parameters of model is fuzzy and objective function is multi objective at the same time the total establishment cost and travel time is minimized in accordance with the constraints. The innovation is combining hybrid fuzzy simplex with genetic algorithm approach to accelerate near optimization process to change multi-objective to a single objective with LP metric. Simulated annealing algorithm also compared to reflect significant differences in performance and response time. Its application in locating facilities include warehouses, factories and services sector.
  Keywords: Multi, objective, Facility location with capacitated, Fuzzy Simplex, Genetic algorithm
 • Saeed Golzar Ragheb, Seyyed Meysam Mousavi, Hossein Gitinavard, Behnam Vahdani Pages 93-103
  Shipbuilding industry plays a main role in trade and international transportation. Ship production projects known as one of the most dangerous industries due to use of heavy equipment and complex manufacturing processes. Thus, elaborating an appropriate model is more required to assess the safety risks and for identifying the most dangerous risks for human resources and production processes. In this study, a group decision-making model is proposed based on hesitant fuzzy sets to evaluate the safety risks in ship production projects. The hesitant fuzzy set theory is considered because of the increasing uncertainty in recognizing the safety risks. In the hesitant fuzzy approach, a set of membership degrees is considerd instead of taking a membership degree for an element to cover the existed uncertainty and to decrease the errors. In the proposed model, the weight of each expert is obtained based on proposed preference selection index method and then the identified risks are ranked. Finally, an application example in shipbuilding industry is considered to demonstrate the validity of the proposed model by comparing the proposed approach with two decision-making methods from the literature. In addition, the comparing of computational results indicate that the proposed model has high performance in imprecise situations.
  Keywords: Production safety risks, Risk assessment, Hesitant fuzzy sets, Compromsie group decision, making, Shipbuilding projects