فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:7 Issue:2, 2016
 • Volume:7 Issue:2, 2016
 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم حب نقی، موسی توسلی، منوچهر عالی مهر، سمیه نصیری، بلال پاشایی* صفحات 1-8
  کنه خونخوار ماکیان(آرگاس پرسیکوس) اهمیت بسزایی در پزشکی ودامپزشکی هم در نواحی گرمسیری وهم در نواحی تحت استوایی به جهت نقش آن در انتقال عوامل پاتوژن خاص میکروبی و ویروسی دارد.در این مطالعه تغییرات پاتولوژیک حاصل از گزش آن در پوست ماکیان مورد بررسی قرار گرفته است.22 جوجه گوشتی نژاد راس (308) ، (12 مورد برای آلودگی انگلی با فرم بالغ کنه و10 مورد هم برای آلودگی با لارو کنه) در پوست پا در ناحیه اطراف مفصل خرگوشی در معرض آلودگی با کنه قرار داده شدند.پا های سمت مقابل بعنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه گیری از پوست ناحیه بعد از 6 ،24 ، 48 ساعت ویک و دو هفته انجام شد.نمونه ها در فرمالین %10 بافر قرار داده شد واز نمونه ها مقاطع میکروسکوپی با رنگ آمیزی هماتوکسیلن-ائوزین تهیه گردید.نتایج نشان دهنده ایجاد ادم زیرجلدی ،نفوذ شدید لنفوسیتی وخونریزی گسترده و ادم در فولیکول پر و نکروز در این ناحیه وهمچنین هیپرپلازی اپیدرم می باشد.
  این نکته استنتاج می شود که آلودگی ماکیان با کنه آرگاس پرسیکوس باعث ضایعات جدی در پوست و زیر پوست شده و می تواند باعث خسارتهای اقتصادی فراوانی در صنعت مرغداری شود.
  کلیدواژگان: آرگاس پرسیکوس، تغییرات پاتولوژیک، گزش کنه، ضایعات جلدی
 • طیبه زینلی، عبدالله جمشیدی*، محمدرضا باسامی، مهرناز راد صفحات 9-19
  لیستریا مونوسیتوژنز یکی از پاتوژن های مهم منتقله از طریق مواد غذایی با میزان مرگ ومیر بالای افراد بیمار می باشد. در بین سیزده سروتیپ مختلف این باکتری، سروتیپ های1/2a, 1/2b, 1/2c و 4b لیستریا مونوسیتوژنز مسئول اغلب موارد انسانی لیستریوز می باشند. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی سروتیپ های غالب و ژن های حدت در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از لاشه های مرغ جمع آوری شده از سطح شهر مشهد می باشد. در بین 80 باکتری جدا شده لیستریا، اکثریت آنها متعلق به گونه لیستریا مونوسیتوژنز (%45) بودند. اغلب جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز(%77/52) متعلق به گروه سروتیپی IIb (سروتیپ های 1.2b و 3b) بودند. دومین و سومین گروه سروتیپی غالب، IVaو IIaبه ترتیب با فراوانی %77/27 و %66/16بودند. گروه سروتیپی IVb (%77/2) حاوی سروتیپ 4b چهارمین گروه غالب می باشد.جهت تمایز سروتیپ های 1/2a و 3a از 1/2c، از تکثیر ژن flaAاستفاده گردید. جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز از نظر ژن های حدتinlC، inlJ و hlyAمورد ارزیابی قرار گرفتند. دو ژن inlC و inlJ در 26 جدایه و hlyAدر 32 جدایه لیستریا مونوسیتوژنز شناسایی گردید. با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه گوشت مرغ میتواند به عنوان یکی از منابع عفونت لیستریوز در انسان در این منطقه مطرح باشد.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، سروتیپ، hlyA، inlJ، inlC
 • آناهیتا رضایی*، بابک محمدیان، کمال الدین حسین زاده، سحرناز عنبری صفحات 20-27
  تومورهای خوش خیم در کبد نادر می باشند و در کبد شتر گزارش نشده است. این مطالعه به شرح مشخصات هیستوپاتولوژی لیپوم، همانژیوم غاری و لیومیوم در کبد شتران می پردازد. هفتاد کبد شتر که به منظور مصرف انسانی مورد کشتار قرار گرفتند از تیر تا آبان ماه 1390 از شمال شرقی ایران جمع آوری شدند و آن ها دارای ضایعات ماکروسکوپی بودند و تمامی کبدها از نظر هیستوپاتولوژی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی هیستوپاتولوژی موید تغییرات متاپلاستیک و نئوپلاستیک مختلف در کبد شتران بود. لیپوم (همراه با تعداد متعددی سلول های بزرگ واکوئله)، همانژیوم غاری (همراه با دریاچه های بزرگ مملو از اریتروسیت های بیضی شکل) و لیومیوم (همراه با سلول های دوکی شکل یک دست، ائوزینوفیلیک و فشرده) به عنوان تومورهای خوش خیم تشخیص داده شدند. شیوع به نسبت بالای این جراحات نئوپلاستی مزانشیمی ممکن است به علت برخی بیماری های متابولیکی و یا مسمومیت در شتران باشد که در صحرا زندگی می کنند. همچنین برخی تغییرات متاپلاستی نیز می تواند مسبب لیپوم باشد.بر اساس جستجوهای صورت گرفته این اولین گزارش همانژیوم غاری و لیومیوم در کبد شتران می باشد.
  کلیدواژگان: شتر یک کوهانه، کبد، همانژیوم غاری، لیومیوم، لیپوم
 • امیر مقدم جعفری*، تقی تقی پور بازرگانی، حسن اسدزاده هروی، مهین ترابی صفحات 28-35
  بررسی اثرات درمانی تولترومایسین بر درمان پونومونی نشخوارکنندگان کوچک

  امیر مقدم جعفری1*، تقی تقی پور بازرگانی2، حسن اسدزاده هروی3، مهین ترابی3
  1 بخش سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
  2 بحش علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران،ایران
  3اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، مشهد ، ایران

  دریافت مقاله : 27/09/1394 پذیرش نهایی:09/04/1395

  چکیده
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی بالینی, خون شناسی، میکروب شناسی و اثرات آسیب شناسی میکرو و ماکرو داروی تولترومایسین بر پنومونی عفونی نشخوارکنندگان کوچک و همچنین عوارض سوء ناشی از دارو در محل تزریق است. به همین منظور 10 گوسفند و 9 بز با نشانه های پنومونی در مرکز تحقیقات اداره دامپزشکی خراسان رضوی جمع آوری شدند که تمامی آنها عاری از انگل های داخلی و کیست هیداتید ریوی بودند. سواپ بینی حلقی برای کشت پاستورلا و مایکوپلاسما و نمونه خون برای آزمایشات خون شناسی گرفته شد.توتلرومایسین با دور 2.5mg/kg به صورت زیرجلدی تزریق شد و در ساعتهای صفر،24،48 و 72 پس از تزریق درجه حرارت،تعداد تنفس ، ضربان قلب و تعداد حرکات شکمبه، صدای ریه و نوع ترشحات بینی در بین ساعات 9 تا 12 صبح ثبت گردید. در روزهای 1 و 3 نمونه گیری خون و روز 3 سواپ بینی تکرار شد.لازم به ذکر است که 2 گوسفند و بز در روز 9 و بقیه در روز 15 پس از تزریق ذبح شدند بازرسی پس از کشتار بر روی بافت ریه صورت گرفت و از موارد با جراحت ریوی یک نمونه بافتی برای آسیب شناسی گرفته شد.
  نتایج حاکی از این بود که: 1) اختلاف معنی داری بین درجه حرارت بدن، ضربان قلبو تعداد تنفس در زمانهای صفر،24،48و 72 پس از تزریق تولترومایسین وجود دارد.2)اختلاف آماری معنی داری بین تعداد گویچه های سفید و تعداد نوتروفیل ها در زمانهای صفر،24،48و 72 پس از تزریق تولترومایسین وجود دارد.وجود دارد.3) در تمامی نمونه ها ی بینی پاستورلا جدا شد اما پس از تزریق تولترومایسین تنها در 2 مورد این باکتری از سواپ کشت شد.4) در 57.9% موارد قبل و بعد از تزریق تولترومایسین مایکوپلاسما کشت شد.5)جراحات ریوی مشاهده شده در نیمی از گوسفندان و 44% بزها شامل تراکم لوب آپیکال، جسبندگی برونکوپنومونی و پلورزی بود.
  نتایج این طرح نشان می دهد که داروی تولترومایسین هیچگونه اثر ضد میکروبی بر روی مایکوپلاسما ندارد.
  کلیدواژگان: پنومونی عفونی، تولترومایسین، نشخوارکنندگان کوچک
 • ندا مهرآور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری*، حسین معتمدی، محمد رشنو، مهدی پور مهدی بروجنی صفحات 36-45
  عفونت های ویروسی عامل خسارت های اقتصادی بسیار زیادی در صنعت طیور هستند. تولید مواد و کیت های تشخیص سرولوژیک مناسب به کنترل این عفونت ها کمک خواهد نمود. هدف از مطالعه ی حاضر تهیه یک آنتی بادی نشاندار شده با پراکسیداز ضد IgG مرغ، با استفاده از یک آنتی بادی منوکلونال ضد IgG مرغ (5B8)، برای ردیابی آنتی بادی های مرغ در الیزا بود. برای این منظور تیره سلول هیبریدومای تولید کننده ی آنتی بادی مونوکلونال 5B8 در محیط RPMI 1640 کشت داده شد و آنتی بادی منوکلونال با استفاده از یک ستون حاوی سفارز حساس شده با IgG مرغ از مایع رویی سلول ها خالص شد. آنتی بادی خالص شده با روش پریودات با آنزیم پراکسیداز نشاندار گردید. آنتی بادی منوکلونال نشاندار شده با پراکسیداز از نظر شناسایی آنتی بادی ضد نوکلئوپروتئین ویروس آنفلونزا در الیزا با یک آنتی بادی پلی کلونال تجاری مقایسه گردید. بنابر این نوکلئوپروتئین ویروس آنفلونزا تیپ A به عنوان آنتی ژن و سرم های تهیه شده از مرغ های سالم و مرغ های آلوده به ویروس آنفلوآنزا به عنوان آنتی بادی اولیه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که یک همبستگی قوی و مستقیم (r =0.972) بین دانسیته های نوری آنتی بادی تجاری ضد IgG مرغ و آنتی بادی نشاندار شده وجود دارد. در نتیجه آنتی بادی منوکلونال نشاندار شده برای طراحی کیت های تشخیص سرمی طیور مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: مرغ، IgG، آنتی بادی مونوکلونال، کونژوگه پراکسیداز
 • نگار کریمی، مهرداد مهری، حسام الدین سیفی، محمد عزیززاده، محمد حیدرپور* صفحات 46-56
  در مطالعه حاضر، همبستگی بین عناصر کمیاب، استرس اکسیداتیو و کتوز تحت بالینی طی دوره انتقال در گاوهای شیری مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های خون از ورید وداج و در زمان های سه هفته و یک هفته قبل از زایش و یک هفته و سه هفته بعد از زایش اخذ گردید. بالاترین مقدار مالون دی آلدهید و بتاهیدروکسی بوتیرات در هفته اول پعد از زایش مشاهده گردید. بر عکس، غلظت سرمی مس، روی، آلبومین، اسید اوریک و ظرفیت تام اتصال به آهن (TIBC) بعد از زایش کاهش یافت. پس از زایش، غلظت روی همبستگی منفی معنی داری را با مقدار مالون دی آلدهید نشان داد (p<0.005). همبستگی مثبت معنی داری بین مقادیر مالون دی آلدهید و بتاهیدروکسی بوتیرات پس از زایش مشاهده گردید (p<0.005)، در حالی که همبستگی بین روی و بتا هیدروکسی بوتیرات در این زمان منفی بود(p<0.05) . نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک نشان داد که کاهش غلظت روی در یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایش، احتمال رخداد کتوز تحت بالینی را افزایش می دهد. به علاوه افزایش غلظت مالون دی آلدهید در هفته اول بعد از زایش، خطر کتوز تحت بالینی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشلن می دهد که گاوهای شیری دارای مقادیر ناکافی از عناصر کمیاب مستعد به استرس اکسیداتیو و کتوز تحت بالینی هستند. از طرف دیگر گاوهای با افزایش استرس اکسیداتیو مستعد به کتوز تحت بالینی خواهند بود.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، عناصر کمیاب، کتوز تحت بالینی، دوره انتقال، گاو
 • یاسر شهبازی، محمد هاشمی، اسما افشاری، نگین کرمی صفحات 57-62
  تغذیه یا درمان نامناسب طیور توسط آنتی بیوتیک ها موجب تولید تخم مرغ هایی با باقی مانده های آنتی بیوتیکی می گردد. هدف از بررسی حاضر ارزیابی باقیمانده های دارویی در تخم مرغ های عرضه شده در شهر کرمانشاه، ایران می باشد. به این منظور 120 تخم مرغ با میانگین وزنی 60 گرم بصورت تصادفی از فروشگاه های کرمانشاه جمع آوری شد و در مرحله بعدی با روش آزمون چهار پلیتی، باقیمانده آنتی بیوتیکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که 3.3% تخم مرغ های بررسی شده دارای باقیمانده آنتی بیوتیکی بودند. اصلی ترین باقیمانده در زرده، تتراسایکلین بود. آمینوگلیکوزید ها نیز به عنوان آلوده کننده های جزئی شناسایی شدند. بر این اساس باقیمانده آنتی بیوتیکی در کرمانشاه تهدیدی برای مصرف انسانی بوده و بنابراین نظارت قوی مسئولین ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: باقیمانده های آنتی بیوتیکی، تخم مرغ، روش آزمون چهار پلیتی، کرمانشاه
 • مریم اسدیان، داور شاهسونی، حمید رضا کازرانی* صفحات 63-74
  پروبیوتیک ها اثرات سودمندی بر روی پارامترهای رشد حیوانات مولد غذا نشان داده اند. در این پژوهش اثرات محرک رشد یک پروبیوتیک چند سویه ای در ماهی کپور مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس 200 قطعه ماهی با وزن متوسط 7-6 گرم به طور تصادفی در 4 گروه آزمایشی قرار گرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و دارو نما دریافت نمود. گروه دوم به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد و به میزان 3 گرم در هر کیلوگرم غذا فرمکتو دریافت نمود. دو گروه دیگر به ترتیب به میزان 75 و 150 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم غذا یک پروبیوتیک چند سویه ای (PTX) دریافت کردند. در پایان این پژوهش 45 روزه، تمامی ماهیان وزن گیری شده و طول بدن آن ها اندازه گیری شد. همچنین میزان پروتئین، چربی، خاکستر و ماده خشک گوشت ماهیان در تمامی گروه های آزمایشی (n = 6 در هر گروه آزمایشی) اندازه گیری شد. میانگین وزن و طول ماهیان و شاخص وضعیت بدن در گروهی که پروبیوتیک را به میزان 75 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا دریافت کرده بود به طور معنی داری نسبت به دیگر گروه ها بیشتر بود. در همین راستا، ضریب تبدیل غذایی نیز در گروه هایی که PTX دریافت کرده بودند، کمتر بود. درصد چربی گوشت در گروه هایی که پروبیوتیک به میزان 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم جیره و یا فرمکتو دریافت کرده بودند به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود. میزان پروتئین گوشت ماهیانی که به میزان 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم جیره PTX دریافت کرده بودند به طور معنی داری بیشتر بود. مقادیر خاکستر و ماده خشک گوشت در بین گروههای مختلف آزمایشی هیچ گونه تفاوت آماری نشان نداد. این پژوهش پیشنهاد می کند، PTX بر روی بهبود ضریب تبدیل غذایی و اضافه وزن ماهی کپور معمولی موثر است.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک چند سویه ای، فرمکتو، ماهی کپور معمولی، ضریب تبدیل غذایی
 • محمد یخچالی*، کیا بهرام نژاد صفحات 75-83
  گونه های فاسیولا عامل فاسیولوزیس انسان و دام در ایران و جهان می باشند که تا حدودی ریخت شناسی مشابهی دارند. مطالعه حاضر به منظور شناسایی و مقایسه ویژگی های مورفولووژیک و مورفومتریک گونه های فاسیولا انگل نشخوارکنندگان اهلی در شمال غرب ایران انجام شد. تعداد 130، 67 و 140 عدد کبد به ترتیب از گاو، گاومیش و گوسفند جمع آوری شدند. پس از برش دادن کبد کرم بالغ فاسیولا جمع آوری و رنگ آمیزی استوکارمین شدند. فراوانی کلی آلودگی در نشخوارکنندگان 19/28درصد بود. بیشترین آلودگی در گاومیش (34درصد) و بیشترین نسبت تعداد کرم بالغ فاسیولا به هر راس دام در گاو (23/9) بود. از نظر تنوع گونه ای فاسیولاژیگانتیکا (89/51درصد) گونه شایع جدا شده از گاومیش بود. مقایسه میانگین طول، عرض و فاصله بادکش شکمی تا دم در اشکال مختلف فاسیولا جدا شده از گاو، گاومیش و گوسفند اختلاف معنی داری داشت. میانگین طول در گونه های فاسیولا انگل گاو و گاومیش در فاسیولاحد واسط و فاسیولا ژیگانتیکا جدا شده از گاو و گاومیش اختلاف معنی داری بود. میانگین عرض و نسبت طول به عرض تخم در گونه های مختلف فاسیولا اختلاف معنی داری نداشت. اختلاف میانگین طول تخم فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا معنی دار بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر حضور هر سه شکل فاسیولا در نشخوارکنندگان شمال غرب ایران بود. به علاوه، یافته های ریخت شناسی و مورفومتری تخم و کرم بالغ گونه های فاسیولا در میزبان های مختلف نشان داد که تمایز آنها از نظر تاکسونومیک راهنما و میسر می باشد.
  کلیدواژگان: فاسیولا، تخم، نشخوارکننده، ایران
 • تهمینه تاجیک، علیرضا تقوی رضوی زاده *، محمدرضا اصلانی، جواد تاجیک صفحات 84-91
  پارامترهای الکتروکاردیوگرافی و ریتم قلبی در گاوهای شیری و گوشتی به فراوانی مطالعه شده است ولی در مورد گوسفند اطلاعات موجود در این زمینه محدود است. این مطالعه با هدف تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرافی و ریتم قلبی در گوسفندان نژاد بلوچی انجام شد. در 44 راس از گوسفندان نر و ماده نژاد بلوچی بظاهر سالم از نظر بالینی، پارامترهای الکتروکاردیوگرافی شامل ارتفاع امواج P، Q، R، Sو Tو مدت زمان امواج P، QRS و T و فواصل P-R، Q-Tو R-R در اشتقاق های اندامی استاندارد و تقویت شده (I، II، III، aVR، aVLو aVF) و اشتقاق قاعده ای- راسی اندازه گیری شد. میانگین ضربان قلب 6/89 ضربه در دقیقه برآورد گردید که از همبستگی معنی داری با سن برخوردار بود(269/0-=r، 014/0=P ). در اشتقاق های مختلف، الگوهای مختلفی از امواج P، QRSو T مشاهده شد. سن و جنس دو مولفه ی تاثیر گذار بر برخی شاخص های الکتروکاردیوگرافی بودند به طوری که در برخی اشتقاق ها، ارتفاع امواج P، Q، R،Sو T و طول فاصله ی P-R در گوسفندان نر به طور معنی داری بیشتر از گوسفندان ماده بود. همچنین، در گوسفندان گروه سنی کمتر از 1 سال در برخی اشتقاق ها ارتفاع امواج P، Rو S به طور معنی داری بیشتر و مدت زمان مجموعه ی QRS به طور معنی داری کمتر از گروه سنی 3 ≥سال بود. میزان وقوع آریتمی سینوسی در گوسفندان بلوچی بسیار بالا بود. در دام های دچار آریتمی سینوسی، میانگین ضربان قلب به طور معنی داری کمتر از دام های فاقد این آریتمی بود. همچنین این مطالعه نشان داد که مناسب ترین اشتقاق جهت ارزیابی الکتروکاردیوگرافی در گوسفند، اشتقاق قاعده ای- راسی می باشد.
  کلیدواژگان: آریتمی، الکتروکاردیوگرافی، بلوچی، گوسفند
|
 • Rahim Hobbenaghi, Mosa Tavassoli, Manoochehr Allymehr, Somaye Nasiry, Belal Pashaie* Pages 1-8
  The fowl blood sucking tick "Argas persicus" is of great medical and veterinary importance in tropical and subtropical regions because of its role as the vector of certain parasitic bacterial and viral pathogens. In this study, the pathological changes of its bite on the poultry skin have been investigated. Twenty two (12 infested with adults and 10 infested with nymphs) Ross broilers (308) were infested with the tick on the skin of hock joints. Other side healthy legs were used as control. Samples were collected after 6, 24, 48 and 96 hours and 1 or 2 weeks. The skin samples were fixed at 10% buffered formalin and histological sections were prepared using routine Haematoxylin and Eosin staining method. The results showed subcutaneous oedema, massive infiltration of lymphocytes, extensive hemorrhage, feather follicle oedema. Necrosis and epidermal hyperplasia are the prominent lesions in this study. It is concluded that the chicken infestation with Argas persicus caused cutaneous and subcutaneous lesions. Therefore, it can be considered as a cause of economic loss.
  Keywords: Argas persicus, Poultry, Pathologic changes, tick biting, cutaneous lesions
 • Tayebeh Zeinali, Abdolah Jamshidi *, Mohammadreza Bassami, Mehrnaz Rad Pages 9-19
  Listeria monocytogenes is an important food borne pathogen with a high case fatality rate. Among 13 different serotypes of this bacterium, 4 serotypes (1/2a, 1/2b, 1/2c, and 4b) were considered as the main cause of listeriosis outbreaks. The aim of this study is to identify the major serotypes and virulence genes in Listeria monocytegenes isolated from chicken carcasses which were collected from different supermarkets and butcheries in Mashhad. Among the 80 isolated Listeria spp., most of them were identified as L. monocytogenes (36 out of 80). Most of the L. monocytogenes isolates belonged to serogroup llb (52.77%) which contains 1/2b and 3b serotypes. The second and third major serogroups were IVa (27.77%) and IIa (16.66%). Serogroup IVb (2.77%) which contains 4b serotype was the fourth major isolate. In order to differentiate serotype 1/2a and 3a from 1/2c, amplification of flaA gene was used. L. monocytogenesis isolates were also examined for the presence of inlC, inlJ and hlyA virulence genes. 26 out of 36 isolates were positive for inlC, and inlJ, whereas hlyA gene was detected in 32 isolates. Chicken carcasses may act as a source of infectious listeriosis for humans living in this area.
  Keywords: L. monocytogenes, Serotype, inlC, inlJ, hlyA
 • Annahita Rezaie*, Babak Mohammadian, Seyed Kamalaldin Hossein Zadeh, Saharnaz Anbari Pages 20-27
  Benign tumors in liver are rare and appear not to have been previously reported in camel (Camelus dromedarius). This study describes histopathologic characteristics of lipoma, cavernous hemangioma and leiomyoma in the liver of dromedary camels. Seventy livers of dromedary camels which were slaughtered for human consumption were collected from July to November 2011 from the north east of Iran and they had macroscopic lesions and all of them were studied histopathologically. Microscopic examination revealed different metaplastic and neoplastic lesions in the liver of the camels. Lipoma (with multiple large vacuolated cells), cavernous hemangioma (with large lakes filled with oval erythrocytes) and leiomyoma (with homogenous intense eosinophilic spindle cells) were diagnosed as benign tumors. The relatively high occurrence of these mesenchymal neoplastic lesions may be due to some metabolic imbalances and some toxicosis in dromedary camels which live in the deserts. Also, metaplastic changes are the causes of lipoma. According to the literature, this is the first report of hepatic cavernous hemangioma and leiomyoma in camels (Camelus dromedarius).
  Keywords: camel, liver, cavernous hemangioma, leiomyoma, lipoma
 • Amir Moghaddam Jafari*, Taghi Taghipour Bazargani, Hasan Assadzadeh Heravi, Mahin Torabi Pages 28-35
  The principle aims of this study were to evaluate clinical, hematological, microbiological and macro and micro pathological effects of tulathromycin on small ruminants infectious pneumonia (IP) and to determine the side effects of the drug in the injected site. For this purpose, all ruminants (10 sheep and 9 goats) with signs of IP were assembled in the Khorasan-E-Razavi Province Veterinary Organization research centre. Also, all of these animals were free of internal parasite infestations and free of hydrated cysts in the lung tissue. Before tularthromycin injection, samples were taken as nasopharyngeal swabs for culturing Pasteurella spp. and Mycoplasma spp. and performing the Cell Blood Count (CBC) for blood. Each animal was injected at the dose of 2.5 mg/Kg subcutaneously. In 24-, 48- and 72-hours after injection, body temperature (BT), respiratory rate (RR), heart rate (HR), ruminal contraction rate (RCR), lung sounds (LS) and nasal discharges (ND) were recorded between 9-12 pm. Meanwhile on day 1 and day 3, the blood sampling was repeated and on day 3 nasopharyngeal swabs were repeated. Furthermore, 9 sheep and goats were killed on day 9 and the remainders were killed on the day 15 following injection and post-mortem inspections were conducted on lungs. From cases with lung lesions, a sample was taken for histopathological examination. The data showed that: A) The mean difference of BT, RR and HR of 0-, 24-, 48-, and 72-hrs after Tulathromycin injection was significantly different (p
  Keywords: Infectious pneumonia, Tulathromycin, Small ruminants
 • Neda Mehravar, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri *, Hossein Motamedi, Mohammad Rashno, Mahdi Pourmehdi Brojeni Pages 36-45
  Viral infections are the cause of great economic losses in the poultry industry. Development of appropriate reagents and serological diagnostic kits will help to control these infections. The aim of this study is to prepare a peroxidase labeled anti-chicken IgG using a MAb (5B8) against chicken IgG, for detection of chicken antibodies in ELISA. Hybridoma cells producing the MAb 5B8 were cultured in RPMI 1640 medium and the MAb was purified from the cells supernatant using a sepharose matrix column, sensitized with chicken IgG. The purified MAb was labeled with Horseradish peroxidase (HRP) by periodate treatment. The peroxidase labeled MAb was compared with a commercial polyclonal product for detection of chicken antibodies against avian influenza virus nucleoprotein in ELISA. Therefore, type A recombinant nucleoprotein influenza virus was used as the antigen and chicken sera prepared from healthy and influenza virus infected chickens were used as primary antibodies. The results showed that there is a strong and direct correlation (r =0.972) between the optical densities of a commercial anti-chicken IgG and the prepared conjugate. In conclusion, the conjugated MAb is appropriate for the development of serological diagnostic tests for poultry infections.
  Keywords: Chicken, IgG, Monoclonal antibody, Peroxidase conjugate
 • Negar Karimi, Mehrdad Mohri, Mohammad Azizzadeh, Hesam Aldin Seifi, Mohammad Heidarpour* Pages 46-56
  The possible relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during the transition period were evaluated in dairy cows. Blood samples were obtained by jugular venipuncture at four times of the transition period: 3 weeks and 1 week before and 1 week and 3 weeks after calving. The highest concentrations of malondialdehyde (MDA) and betahydroxybutyrate (BHB) were observed on the week 1 after calving. In contrast, the serum values of copper, zinc, albumin, uric acid and TIBC decreased after calving. After calving, zinc concentration showed a significant negative correlation with MDA concentration (p
  Keywords: oxidative stress, trace elements, subclinical ketosis, transition period, dairy cow
 • Yasser Shahbazi, Mohammad Hashemi, Asma Afshari, Negin Karami Pages 57-62
  Poultry nutrition or inappropriate treatments by antibiotics can lead to production of eggs with antibiotic residues. The aim of the present study is to assess the prevalence of drug residues in eggs presented in Kermanshah, Iran. For this purpose, 120 eggs with the average weight of 60 grams were collected randomly from the supermarkets in Kermanshah and later were tested for antibiotic residues using the Four- Plate Test (FPT) method. The results showed that 3.3% of the tested eggs had antibiotic residues. The main residues in egg yolk was due to tetracycline. Aminoglycosides were also detected as minor contaminants. Accordingly, antibiotic residues in eggs presented in Kermanshah are a threat for human consumption and therefore strong supervision of the authorities is essential.
  Keywords: Antibiotic residues, Egg, FPT method, Kermanshah
 • Maryam Asadian, Davar Shahsavani, Hamid Reza Kazerani* Pages 63-74
  Probiotics have shown beneficial effects on growth parameters of various food animals. In this research, the growth promoting effects of a multi-strain probiotic was investigated on common carp (Cyprinus carpio). Accordingly, 200 fish (6-7g) were randomly allocated to 4 experimental groups. The first group received placebo and was served as the negative control. The second group received the prebiotic Fermacto at 3g/kg diet and was considered as the positive control. The remaining 2 groups received a multi-strain probiotic (PTX) at 75 and 150mg/kg feed, respectively. The body weights and lengths of all fish were measured at the end of the experiment (day 45). The amounts of protein, fat, ash and dry matter of fish meat were analyzed in all experimental groups (n= 6 each). The probiotic, at 75mg/kg feed, significantly increased the body weights and lengths, as well as the condition factor. Consistently, the feed conversion rate was lower in PTX treated groups. The percentage of meat fat was significantly lower in groups receiving either the probiotic at 150mg/kg feed, or Fermacto, compared to the control. The fish receiving PTX at 150mg/kg feed showed significantly higher amounts of meat protein. The levels of meat ash and meat dry matter were not statistically different compared to the control group. The present study suggests that PTX, at 75mg/kg feed, is effective in improving the growth and feed conversion rates of common carps
  Keywords: multi, strain probiotic, Fermacto, Cyprinus carpio, feed conversion rate
 • Mohammad Yakhchali*, Kia Bahramnejad Pages 75-83
  Worldwide including Iran, Fasciola species are the causes of human and animal fasciolosis which have comparatively identical morphologies. The present study is aimed to identify different Fasciola forms by using morphologic and morphometric variations from domestic ruminants of northwestern Iran. A total of 130, 67 and 140 livers of cattle, water buffaloes and sheep respectively were collected from Urmia slaughterhouse. The adult helminths were removed and stained using Acetocarmine staining. The Fasciola eggs were directly extracted from the uterus of adult helminths. The overall frequency of infection was 28.19%. The highest infection rate was found in water buffalos (34%). The highest number of helminth per each animal was recorded for cattle (9.23%). The predominant infecting fasciolid in the examined ruminants was F. gigantica (51.89%) from water buffaloes origin. There was a significant difference among the width (W), the length (L), and the distance between ventral sucker to the posterior end of the body (DBVE) of all Fasciola forms from the examined animals. The L of different Fasciola forms had a significant difference for F. gigantica and intermediate form of Fasciola from cattle and water buffaloes origins. The W and the proportion of the body length to the width (SI) of eggs from all Fasciola forms had no significant difference. The Ls of eggs of F. hepatica and F. gigantica were significantly different. The results of this study elucidated three forms of Fasciola co-existing in the ruminants of the region. Additionally, the morphology and morphometry of adult and eggs of Fasciola species within a range of hosts may be taxonomically informative and one of the character sets for discrimination of fasciolid forms.
  Keywords: Fasciola, Egg, Ruminant, Iran
 • Tahmineh Tajik, Alireza Taghavi Razavizade*, Mohammad Reza Aslani, Javad Tajik Pages 84-91
  Electrocardiographic (ECG) parameters and cardiac rhythms have been evaluated and published in different breeds of beef and dairy cattle but there is limited information regarding these parameters in healthy sheep. This study is aimed to investigate the ECG parameters in Balouchi sheep. The ECG parameters including the amplitudes of P, Q, R, S and T waves, duration of P, QRS and T waves and P-R, Q-T and R-R intervals were evaluated in 44 male and female clinically healthy Balouchi sheep in standard and augmented limb leads (I, II, III, AVR, AVL, and AVF) and base-apex lead. The mean heart rate was 89.6 beats/minute which had a significant correlation with age (r=-0.269, p=0.014). Different configurations of P-wave, QRS complex and T wave were observed in different ECG leads. It was found that age and gender affects some ECG parameters. In some leads, rams had significantly higher amplitudes of P, Q, R, S and T waves and longer duration of PRR interval than ewes. Also in some leads, the amplitudes of P, R and S waves were significantly higher and the duration of QRS complex was shorter in sheep less than one year old than sheep with age three years or older. The most common cardiac dysrhythmia observed on the ECG traces was Sinus arrhythmia. Sheep with this dysrhythmia had a significantly lower heart rate (p
  Keywords: Arrhythmia, electrocardiogram, Balouchi, sheep