فهرست مطالب

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند - پیاپی 14 (زمستان 1394)
 • پیاپی 14 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بابک سهرابی، ایمان رئیسی وانانی، بابک بوترابی صفحات 1-21
  با ظهور انواع جدید کسب وکارها که منتج به افزایش پیچیدگی در فضای کسب وکار شده است، مدیران و سرمایه گذاران بیش ازپیش نیازمند ابزارهایی هستند که با استفاده از آن ها، شفافیت بیشتری در وضعیت آتی کسب وکار خود ایجاد نمایند. وضعیت مالی سازمان ها در همه ادوار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و بررسی سودآوری کسب وکار نیز از طریق تحلیل وضعیت مالی سازمان تبیین می شود. صورت های مالی، وضعیت مالی سازمان را در یک دوره مشخص در بردارند. در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از نسبت های مالی و با به کارگیری الگوریتم های داده کاوی، سیستمی طراحی شود که با توجه به عملکرد گذشته شرکت های صنعتی، سود خالص آن ها را در آینده پیش بینی نماید و بر مبنای آن، تحلیل مناسبی از وضعیت عملکردی شرکت حاصل گردد. سیستم مبتنی بر شبکه عصبی که در این تحقیق طراحی شده است، با کشف روابط موجود میان نسبت های مالی و سودآوری شرکت ها، اقدام به پیش بینی سود خالص سازمان ها می نماید.
  کلیدواژگان: عملکرد مالی، شرکت های صنعتی، داده کاوی، شبکه های عصبی، اعتبارسنجی
 • یوسف محمدی مقدم، امیر بهبودی، رویا حمزه، غزاله خدایی صفحات 23-50
  برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در رویکرد دینامیک و پویا با نگاهی همه جانبه به سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، تسهیم دانش، حفظ دانش و کسب دانش به طور مستقیم بر انتخاب استراتژی های مناسب نقش دارند. در این پژوهش برای تدوین استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی ارائه می شود که در آن با تفکیک زیرساخت ها و فرآیندهای مدیریت دانش، گلوگاه فرآیند مارپیچ دانش سازمان شناسایی شده و بر این اساس راهکارهای راهبردی برای سازمان ها تدوین می شود. بدین منظور با مرور مبانی نظری پژوهش های پیشین، عوامل تاثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی، از چارچوب ها و روش های اجرایی استخراج شدند. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش، اثر می گذارند عبارت اند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای تسهیم، حفظ، کسب و خلق دانش. در این متدولوژی بر تاثیر متقابل ساختار سازمان، استراتژی های فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، با رویکردی در فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان، بر استراتژی مدیریت دانش تاکید می شود. متدولوژی ارائه شده در قالب فرضیه های تحقیق با نظرسنجی از 36 خبره سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از آزمون t تک نمونه و تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. در پایان این متدولوژی در دو سازمان با ماهیت مختلف، پیاده سازی و نتایج آن در دو سازمان، تحلیل و مقایسه شد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی، مارپیچ دانش
 • مهدی حلال خور، حمیدرضا رضوی، سعید امامقلی زاده صفحات 51-70
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان ستادی آموزش وپرورش شرق مازندران می باشد روش تحقیق پژوهش توصیفی _پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 440 نفر از کارکنان ستادی می باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) شامل 13 سوال و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل 65 سوال استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید صاحب نظر این رشته مورد تائید قرار گرفته اند. همچنین پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ (فناوری اطلاعات 784/0 و پرسشنامه توانمندسازی 916/0 ) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش وپرورش شرق مازندران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین فناوری اطلاعات و ابعاد توانمندسازی کارکنان آزمون شد و این نتیجه به دست آمد که بین فناوری اطلاعات با چهار بعد احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن، احساس خودمختاری در ادارات آموزش وپرورش شرق مازندران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، توانمندسازی، احساس معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن
 • سید جمال الدین حسینی، نرگس آقاخانی، جلال رضایی نور صفحات 71-95
  هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در هر یک از فرایندهای خلق دانش نوناکا و نیز تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و یادگیری جمعی کارکنان در سطح سازمان است. بدین منظور چارچوبی بر اساس مدل خلق دانش نوناکا ارائه شده است که به تحلیل رابطه بین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مدیریت دانش و نوآوری در فرایند و محصول می پردازد. این چارچوب در ادامه در شرکت هاکوپیان مورد بررسی قرار گرفت که استفاده وسیعی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می کند و شرکتی خلاق و نوآور محسوب می شود. روش تحقیق از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. نتایج حاکی از این بود که این شرکت از انواع مختلف فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در هر یک از فرایندهای خلق دانش استفاده می کند و ترکیب این فناوری ها، نقش مثبتی بر اجتماعی سازی، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی دانش کارکنان ایفا می کند و در نهایت منجر به نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیندهای شرکت می شود.
  کلیدواژگان: فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرایندهای خلق دانش نوناکا، نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند، یادگیری جمعی
 • حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی صفحات 97-116
  امروزه علاقه به شناسایی و سنجش اثرات زیست محیطی ناشی از کسب وکارهای مختلف سبب افزایش گرایش و علاقه در بین پژوهشگران حوزه سیستم های اطلاعاتی و فعالان کسب وکار به فناوری اطلاعات سبز شده است. ازاین رو استفاده از فناوری اطلاعات سبز در صنایع با فرصت ها و چالش های متفاوتی روبرو است. این فرصت ها و چالش ها می توانند موجب کسب مزیت رقابت بیشتر نسبت به سایر رقبا و همچنین نبود این نوع سیستم ها موجب اختلال در فعالیت های سازمان می شود؛ بنابراین، استفاده از این فرصت ها و ارائه راه حل هایی برای چالش های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی فرصت ها و چالش های موجود برای کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان پرداخته شده است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری فناوری اطلاعات سبز گرفته شده است که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه و همچنین مدل سازی غیرخطی فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی نشان می دهد که هزینه های پیاده سازی و راه حل های فناوری اطلاعات سبز می تواند هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک چالش مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات سبز، فرصت، چالش، مدل سازی، غیرخطی
 • فریناز صناعی، حسین احمدی، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 117-150
  تشخیص افتراقی بیماری گروه اریتماتواسکوآموس مسئله بسیار مهمی در درماتولوژی است. بیماری هایی این گروه شامل درماتیت سبوره، لیکن پلان، پیتیریازیس روزه، التهاب پوستی مزمن و پیتیریازیس روبرا پیلاریس است. تشخیص افتراقی پسوریازیس نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد و تشخیص نادرست و یا با تاخیر پیامدهای مخاطره آمیزی برای بیمار به همراه خواهد داشت. در این راستا سیستم خبره فازی به منظور تشخیص بیماری پسوریازیس در هر زمان و در هر مکان ایجاد شد. این پژوهش، یک سیستم خبره به منظور تشخیص بیماری پسوریازیس بر اساس منطق فازی و پایگاه دانش مبتنی بر قوانین با استفاده از نرم افزار متلب ایجاد شده است. همچنین برای آزمون سیستم از داده های 190 بیمار مبتلا به پسوریازیس استفاده شد که ازاین بین 126 نفر مبتلا به بیماری پسوریازیس بودند. صحت، حساسیت و دقت سیستم به ترتیب معادل 96%، 97% و 95% به دست آمد. سطح زیر منحنی ROC معادل 97/0 و آزمون کاپا میزان 92/0. (001/0>p ) به دست آمد. با توجه به اهمیت تشخیص به موقع بیماری پسوریازیس، به کارگیری سیستم پشتیبان تصمیم گیری و سیستم خبره مذکور می تواند در جلوگیری از پیشرفت بیماری، کاهش دردهای شدید و کاهش هزینه ها نقش مهمی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: سیستم خبره مبتنی بر دانش، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، تشخیص بیماری پسوریازیس، تشخیص بیماری های گروه اریتماتواسکوآموس، پسوریازیس
|
 • Babak Sohrabi, Iman Raeesi Vanani, Babak Bootorabi Pages 1-21
  With the emergence of new businesses leading to the complicated and changing business environments¡ industrial managers and investors need tools and mechanisms to acquire a more clarified view of their business in different financial aspects in the future. The financial status of industrial firms has always had a significant analytical role and the evaluation of profitability has been conducted through the analysis of financial indicators that appear as key performance measures. In this regard¡ financial statements provides the stakeholders with accurate organizational status in a specific period of time. In the current research¡ the researchers have attempted to utilize the financial ratios as well as data mining algorithms so as to design a system that accurately predicts the net profit based on the previous performance of firms and accordingly¡ providing an appropriate performance analysis. The designed neural network model predicts the profit through the detection of relationships among financial ratios and previous profitability of the industrial firm.
  Keywords: Financial Performance, Industrial Companies, Industrial Companies
 • Yosef Mohammadi Moghadam, Amir Behboodi, Roya Hamze, Ghazale Khodai Pages 23-50
  To evaluate and select appropriate knowledge management strategy, a lot of organizational factors should be considered. Processes of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge retention, and knowledge acquisition are involved in the selection of appropriate strategies. In this study, a methodology is offered to develop a knowledge management strategy. With regard to the infrastructure and processes of knowledge management bottlenecks of spiral knowledge processes are identified. Accordingly, strategic solutions are formulated for organizations. A review of the theoretical foundations of previous studies and factors affecting organizational knowledge management strategies have been explored from frameworks and administrative procedures. In this methodology, factors which influences on knowledge management strategy are as follows: organizational structure, corporate culture, information technology, human resource strategies and processes of knowledge sharing, knowledge capture, knowledge acquisition, and knowledge creation. In this study, the effect of mutual impact of organizational structure, IT and human resource management strategies on knowledge management strategy with the approach in knowledge spiral of the organization is emphasized. The proposed methodology was confirmed with a survey of 36 organizations and academic experts. At the end, the methodology was implemented to 2 different organizations and the results were analyzed.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge management Strategy, Methodologies, Knowledge spiral
 • Mehdi I. Halalkhor, Hamid Reza Razavi, Saeid Emamgholizadeh Pages 51-70
  The aim of this study is to investigate the relationship between information technology and the empowerment of education and training administration staffs in òEast Mazandaran. The research method is descriptive survey and the statistical population consisted of 440 staffs. Using Kredjcie-Morgan table, 205 individuals were selected as statistical sample. For data collection, Spreitzer (1995) questionnaire which contains 13 questions and a self-made questionnaire consisting of 65 items were used. Validity of questionnaires was confirmed by experts in the related fields and the reliability of information technology and empowerment questionnaires were calculated 0.784 and 0.916, respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. The results showed that there exists a significant relationship between information technology and the staff empowerment (p = 0.012). Also, the relationship between information technology and the staffs empowerment were tested and it was found that there is a positive and significant relationship between information technology and 4 dimensions of sense of competence (p = 0.035), sense of effectiveness (p = 0.034), sense of meaningful (p = 0.019), and sense of autonomy (p = 0.020).v
  Keywords: Information Technology, Empowerment, Sense of meaning, Sense of competence, Sense of self, determination, Sense of impact
 • Seyyed Jamaleddin Hosseini, Narges Aghakhani, Jalal Rezaeenour Pages 71-95
  The purpose of this paper is to examine the role of information and communication technologies in each step of Nonaka’s knowledge creation model and also the effects of knowledge sharing on innovation and collective learning among organization's staffs. To do so, we propose a framework based on the Nonaka’s model of knowledge creation to analyze the relationships between information and communication technologies, knowledge management and process innovation and product innovation. After that, we tested this framework in Hacoupian Corporation which has a wide use of information and communication technologies and also is an innovative firm. In this paper, qualitative research method was used to collect data from Semi-structured interviews with a number of staff. The results show that different types of information and communication technologies are used in Hacoupian Corporation and the combinations of these technologies has a positive effects on socialization, externalization, combination, and internalization of employees and leads to product innovations and process innovation.
  Keywords: Collective learning, Information, communication technologies, Nonaka's knowledge creation processes, Process innovation, Product innovation
 • Hamid Shahbandarzadeh, Mohammad Hossein Kabgani Pages 97-116
  Today, interest in the identification and assessment of environmental impacts of different businesses tend to increase interest among researchers and activists, business information systems and information technology to green IT. The use of green IT in the industry is faced with opportunities and different challenges. The opportunities and challenges, can gain competitive advantage over the other competitors and the impact on the organization. Therefore, the use of these opportunities and offering solutions to the challenges of green information technology in the organizations is very important. This study presents a model to identify opportunities and challenges for green IT applications in organizations. The dimensions of green IT model are derived from literature review and were confirmed by confirmatory factor analysis. In the present study, to determine the importance of each dimension, IT experts and academics views as well as fuzzy non-linear modeling are utilized. The results of mathematical model showed that the cost of implementing green IT solutions can be both an opportunity and a challenge to be addressed.
  Keywords: Green information technology, Opportunities, challenges, Modeling, Nonlinear
 • Farinaz Sanaei, Hossein Ahmadi, Mohammad Ali Afshar Kazemi Pages 117-150
  The differential diagnosis of Erythemato-Squamous disease is a very important issue in dermatology. These diseases include Dermatitis Seborrheic, Lichen Planus, Pityriasis Rosea, Chronic Dermatiticand Pityriasis Rubra Pilaris. The differential diagnosis of psoriasis need to spend a lot of time and costs and incorrect or delayed diagnosis will lead to risky consequences for the patient. In this regard, a fuzzy expert system was created to diagnose psoriasis at any time and in any place. In this study, an expert system is created to diagnose psoriasis based on fuzzy logic and rule-based database using MATLAB software. Also, to test the system data from 190 patients with psoriasis was used among which 126 people with psoriasis were selected. The accuracy, sensitivity and accuracy of the system, was obtained 96%, 97% and 95%, respectively. The area under the ROC curve was obtained 0.97 and that of Kappa test was obtained 0.92 (P
  Keywords: Knowledge, based expert systems, Decision Support System, Diagnosis of Psoriasis, Diagnosis Erythematous Squamous Group, Psoriasis