فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حامد روحانی، الناز زکی، مجتبی کاشانی، ابولحسن فتح آبادی صفحه 129
  اطلاعات در مورد کیفیت آب و منابع آلودگی نقطه ای برای اجرای راهبردهای منابع آب پایدار مهم است. هدف این تحقیق، به کارگیری روش های تحلیل چندمتغیره آماری و بررسی تغییرات عوامل موثر برای تجزیه وتحلیل کیفیت آب و توانایی نظریه آنتروپی اطلاعات در تحلیل پایداری و قابلیت اعتمادپذیری داده های برداشت شده کیفیت آب در هفت ایستگاه واقع در حوضه آبخیز گرگانرود است. نتایج تحلیل عاملی براساس مشخصه های کیفیت آب نشان داد که 8/97 درصد تغییرات کیفیت آب سطحی حوضه گرگانرود با دو عامل کنترل می شود. درصد واریانس مربوط به هر کدام از عامل ها به ترتیب 2/86 و 7/15 درصد و بیشترین بار وزنی به ترتیب مربوط به پارامترCa و پارامتر pH است. نتایج نظریه آنتروپی اطلاعات نشان دهنده ناپایداری داده های ثبت شده در دو ایستگاه تمر و گالیکش است. همچنین در خوشه دوم که دو پارامتر ECو TDS در آن قرار گرفته اند، ایستگاه لزوره بیشترین ناپایداری را دارد. از طرف دیگر، مقادیر زیاد وزن آنتروپی این دو پارامتر در مقایسه با دیگر پارامترهای کیفی بررسی شده نشان از تاثیرگذاری بیشتر نسبت به مشخصه های دیگر است. در ایستگاه تمر عامل SAR بیشترین آنتروپی را در طول ثبت داده ها داشت. در ایستگاه های گالیکش، تقی آباد، بصیرآباد، رامیان و تنگراه مقدار یون Mg دارای بیشترین وزن بود که نشان دهنده تغییرات مداوم است و این تغییرات را می توان به ارتباط با تشکیلات زمین شناسی نسبت داد. به طور کلی عدم قطعیت نمونه برداری بیشتر به مکان نمونه برداری مربوط می شود.
  کلیدواژگان: اطلاعات در مورد کیفیت آب و منابع آلودگی نقطه ای برای اجرای راهبردهای منابع آب پایدار مهم است، هدف این تحقیق
 • رئوف مصطفی زاده، عبدالرضا بهره مند، محسن ذبیحی صفحه 141
  هیدروگراف واحد لحظه ای، هیدروگراف حاصل از بارشی به عمق واحد در مدت زمان بسیار کوتاه است که به عنوان یکی از مولفه های مدلسازی فرایند بارش- رواناب، همواره مورد توجه محققان بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی روش دیسکین در استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای سیل در آبخیز جنگلی جعفرآباد استان گلستان با مساحتی حدود 109 کیلومتر مربع برنامه ریزی شده است. بدین منظور هیدروگراف واحد معرف آبخیز از 23 رویداد بارش و دبی متناظر و سپس هیدروگراف واحد لحظه ای مشاهداتی معرف با استفاده از روش منحنی S استخراج شد. در ادامه هیدروگراف واحد لحظه ای با استفاده از چهار رویداد بارش و دبی مجزا توسط روش دیسکین تهیه شد. در نهایت، هیدروگراف لحظه ای به دست آمده از روش دیسکین با هیدروگراف واحد لحظه ای طبیعی آبخیز به وسیله معیارهای آماری مقایسه شد. براساس نتایج، میانگین معیار نش- ساتکلیف برابر با 85 درصد نشان می دهد که روش دیسکین با دقت مناسبی توانایی استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای از هیدروگراف رواناب مستقیم را دارد. همچنین میانگین خطای نسبی زمان تا اوج لحظه ای 25/6 و خطای نسبی دبی پیک لحظه ای 24/2 درصد محاسبه و حجم سیل لحظه ای توسط مدل به میزان 92/1 درصد کمتر از حجم سیل لحظه ای مشاهداتی برآورد شده است. بر این اساس ارزیابی نتایج و استفاده از روش دیسکین در سایر آبخیزها در استخراج سیلاب های شدید و لحظه ای به منظور برنامه ریزی در جهت کاهش خسارت سیلاب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آبخیز جعفرآباد، روش دیسکین، منحنی S، هیدروگراف رواناب مستقیم، هیدروگراف واحد لحظه ای
 • امید رحمتی، ناصر طهماسبی پور، حمیدرضا پورقاسمی صفحه 151
  برنامه ریزی حوضه های آبخیز از لحاظ توسعه پایدار و مدیریت سرزمین بسیار ضروری است. بنابراین اولویت بندی زیرحوضه ها و شناسایی خصوصیات مورفومتریک به منظور شناسایی رفتار هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز و طراحی راهبرد های مدیریتی اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز استان گلستان براساس روش ترکیبی آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری انجام گرفت. در ابتدا هشت پارامتر مورفومتریک شامل نسبت انشعاب، تراکم زهکشی، ثابت نگهداشت آبراهه، فراوانی آبراهه، ضریب فرم، نرخ بافت زهکشی، نسبت ناهمواری و عدد ناهمواری به علت تاثیر زیاد در فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایش و رسوب حوضه های آبخیز انتخاب شد. لایه های رقومی هریک از آنها با استفاده از مدل رقومی ارتفاع منطقه در نرم افزار ArcGIS 10.2 تهیه شد. به منظور اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز، از روش نوین ترکیبی آنالیز مورفومتری و همبستگی آماری استفاده شد. ارتباط بین پارامترهای مورفومتریک و تعیین وزن تاثیر هر یک از آنها با استفاده از روش های همبستگی تاوی کندال و آنالیز مجموع وزنی (WSA) تحلیل شد. در نهایت شاخص اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز (SWPI) براساس روش ترکیب خطی وزنی (WLC) برای هر یک از زیرحوضه ها محاسبه شد. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل، از داده های موقعیت سیل های مخرب گذشته در حوضه آخیز گلستان استفاده شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که روش نوین اولویت بندی قادر به تعیین اولویت ترتیبی تمام زیرحوضه های آبخیز نبود، اما توانست زیرحوضه های با بیشترین اولویت، یعنی زیرحوضه های شماره 3 (مادرسو)، 16 و 9 را اولویت دار ترین زیرحوضه ها برای اجرای اقدامات آبخیزداری شناسایی کند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی زیرحوضه ها، آنالیز مورفومتری، آنالیز همبستگی آماری، حوضه آبخیز گلستان
 • محمد رحمتی، حمیدرضا مرادی، حاجی کریمی، خلیل جلیلی صفحه 163
  آبخوان های کارستی از منابع مهم آب زیرزمینی در استان کرمانشاه به شمار می روند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه یافتگی آبخوان های کارستی بر ویژگی های هیدرولوژیکی چشمه های کارستی صورت گرفته است. مناطق بررسی شده در این تحقیق، دو آبخوان کارستی بیستون-پرآو و کوه پاطاق در استان کرمانشاه است. در منطقه بیستون-پرآو از آمار چشمه های بیستون، برکه و گزنهله، و در منطقه پاطاق از آمار چشمه قره بلاغ استفاده شد. برای اجرای این پژوهش از آمار ماهانه بارش و آبدهی چشمه ها در طی یک دوره بیست ساله استفاده شد. برای تعیین توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی آبخوان ها، ضریب فرود، حجم ذخیره دینامیک و مساحت حوضه آبگیر برای هر یک از چشمه ها محاسبه شد. نتایج محاسبه حجم ذخیره دینامیک نشان داد که حجم ذخیره چشمه قره بلاغ در منطقه پاطاق 3/29 میلیون متر مکعب است که از حجم ذخیره چشمه های بیستون، برکه و گزنهله (به ترتیب 55/0، 2/2 و 3/1 میلیون متر مکعب) در منطقه بیستون-پرآو بیشتر است که نشان دهنده توسعه یافتگی بیشتر منطقه بیستون-پرآو نسبت به منطقه پاطاق است. براساس نتایج این تحقیق، واکنش هیدرولوژیکی آبخوان منطقه بیستون-پرآو به عنوان یک کارست توسعه یافته، سریع تر و شدیدتر از آبخوان منطقه پاطاق است.
  کلیدواژگان: تاخیر زمانی، توده بیستون، پرآو، حجم ذخیره دینامیک، ضریب فرود، کارست
 • مسعود گودرزی، برومند صلاحی، سید اسعد حسینی صفحه 175
  تغییرات اقلیمی مهم ترین معضل کره زمین در سده حاضر است. بنابراین ارزیابی و پیش بینی این تغییرات در آینده به دلیل آثار سوء آن بر منابع آبی و همچنین تاثیرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو در پژوهش حاضر، تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 با کاربست مدل گردش عمومی HadCM3 و مدل مفهومی بارش- رواناب IHACRES در سه دوره زمانی مختلف (2030-2011، 2065-2046 و 2099-2080) از طریق مدل ریزمقیاس گردانی آماری LARS-WG بررسی شد. نتایج ارزیابی داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس گردانی LARS-WG با استفاده از شاخص های آماریو خطاسنجی مختلف بیانگر آن است که اختلاف معناداری بین مقادیر شبیه سازی شده و مشاهداتی آنها با خطای بحرانی 05/0 وجود ندارد. نتایج حاصل از مدل اقلیمی نشان می دهد که متوسط دمای حوضه در دوره های آتی بین 55/0 تا 15/3 درجه سلسیوس افزایش؛ و میزان بارش، 94/11 درصد کاهش خواهد یافت. تحلیل عملکرد مدل بارش- رواناب IHACRES نیز حاکی از دقت خوب و مناسب این مدل در شبیه سازی تغییرات رواناب در حوضه مورد بررسی است. نتایج بررسی تغییرات رواناب سطحی نیز نشان می دهد که متوسط رواناب سالانه بلندمدت در دهه های 2020، 2050 و 2080 نسبت به دوره پایه به ترتیب 4/5، 35/22 و 4/65 درصد کاهش می یابد. براساس نتایج سناریوهای مختلف، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دوره های آتی با مشکل کاهش رواناب سطحی، کاهش بارندگی و افزایش دما روبه رو خواهد بود.
 • اسرا عصری، احمد فاخری فرد، علی زینالی، اسماعیل اسدی صفحه 191
  شناخت صحیح منابع آب به منظور مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی به عنوان دو سیستم تفکیک ناپذیر، امری مهم است. در این مطالعه با بررسی سری زمانی متغیرهای اقلیمی (بارش)، هیدرولوژیک (جریان و مصرف از منابع آب زیرزمینی) و تراز سطح ایستابی، ارتباط پارامتر ها با یکدیگر و با نوسان سطح ایستابی بررسی شد. به منظور شناخت این ارتباط، ابتدا ماتریس همبستگی اسپیرمن برای متغیرها تشکیل شد. بین بارش و دبی با سطح تراز ارتباط مستقیم، و بین مصارف آب زیرزمینی با سطح تراز ارتباط معکوس دیده شد. سپس با بررسی نمودار همبستگی متلاقی دو متغیر بارش و جریان با تراز سطح ایستابی، ارتباط تاخیری آنها مشخص شد. نتایج حاکی از آن بود که بارش با تراز سطح ایستابی با یک تاخیر، دبی با تراز سطح ایستابی به صورت همزمان و مصرف با سطح ایستابی با دو تاخیر زمانی بیشترین ارتباط دینامیکی در دشت عجب شیر داشته است. در نهایت رابطه رگرسیونی بین متغیرها با تراز سطح ایستابی به دست آمد.
 • مهدیه ابراهیمی، فتانه قاسمی، مرتضی پوزش شیرازی صفحه 201
  تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل گیاه پالایی Puccinellia distans (Jacq) Parl با استفاده از DTPA و EDTA و نحوه کاهش خطر آبشویی کادمیوم-کلاتانجام گرفت. به منظور آلوده کردن خاک به کادمیوم از نمک CdCl2 استفاده شد. تیمارهای استفاده شده شامل DTPA5/2، DTPA5، EDTA5/2، EDTA5، DTPA5/2+EDTA5/2، DTPA5+EDTA5/2، DTPA5/2+EDTA5، DTPA5+EDTA5 بود و در تیمارهای شاهد EDTA و DTPA استفاده نشد. فاکتور تجمع (BCF)، فاکتور انتقال (TF) و شاخص تحمل (TI) به منظور تعیین کارایی گیاه پالایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد مواد بهساز سبب افزایش معنادار کادمیوم در بافت های گیاهی شد و کادمیوم در ریشه گیاه در مقایسه با اندام های هوایی مقادیر بیشتری داشت. حداکثر فاکتور تجمع به ترتیب در تیمارهای DTPA5 و EDTA5 و حداکثر فاکتور انتقال در تیمار DTPA5+EDTA5 مشاهده شد. نتایج نشان داد EDTA و DTPA پتانسیل افزایش جذب کادمیوم توسط P.distans را دارند. در گام بعدی برای کاهش آبشویی کادمیوم-کلات، غلظت 5 میلی گرم در کیلوگرم DTPA و EDTA در سه روش یک بار، سه بار متوالی و شش بار متوالی به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد در روش یک بار، کادمیوم خاک حداقل و در اندام های گیاهی حداکثر بود. بین غلظت فلز در اندام های گیاهی بین روش سه بار و شش بار متوالی تفاوت معناداری وجود نداشت (5%p<). به طور کلی، حد بهینه گیاه استخراجی P. distans و کاهش آبشویی کادمیوم به آب های زیرزمینی در غلظت 5 میلی گرم در کیلوگرم DTPA و EDTA و در کاربرد به روش یک بار به دست آمد.
 • مهدی وفاخواه، محمدرضا جوادی، جوانشیر نجفی مجد صفحه 211
  به دلیل اهمیت تاثیر تغییر کاربری اراضی بر تغییر رواناب، تاکنون مطالعات متعددی برای توسعه مدل های با رویکرد شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی صورت گرفته است. در این تحقیق از مدل L-THIA برای تخمین رواناب ناشی از تغییر کاربری اراضی در حوضه آبخیز چالوس استفاده شد. نتایج مدلسازی رواناب با استفاده از مدل L-THIA در حوضه آبخیز چالوس نشان داد که عمق رواناب به ترتیب از 98/422 به 168/809 میلی متر طی سال های 1363 تا 1379 رسید که بیانگر افزایش 188/368 میلی متری عمق رواناب طی 16 سال است؛ از سال 1379 تا 1385 نیز از 168/809 به 494/825 میلی متر رسید که بیانگر افزایش 326/16 میلی متری طی 6 سال است. نتایج به دست آمده بیان می کند که در حوضه آبخیز چالوس کاهش مساحت اراضی جنگلی به میزان 13/3527 هکتار از 31/58907 هکتار به 08/55380 هکتار و افزایش مناطق شهری به میزان 58/7757 هکتار از50/362 هکتار به 08/8120 هکتار و افزایش اراضی بایر به میزان 01/23176 هکتار از 29/720 هکتار به 3/23996 هکتار سبب افزایش عمق رواناب سطحی شده است. همان طور که از نتایج این تحقیق بر می آید مدل L-THIA قابلیت مناسبی در بیان نحوه اثر تغییر کاربری بر مقادیر حجم و عمق رواناب دارد. این مدل با ارائه نقشه توزیع مکانی رواناب، امکان شناسایی مناطق حادثه خیز، پهنه بندی سیل و همچنین مدیریت سیل را فراهم می سازد.
 • محسن ذبیحی، حمیدرضا پورقاسمی، مرتضی بهزادفر صفحه 221
  امروزه تامین آب به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار یکی از مهم ترین دغدغه ها و چالش ها در اکثر کشورهای جهان است. به همین دلیل، تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی، از ابزارهای مهم در حفاظت، مدیریت و بهره برداری از منابع آب به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی و پهنه بندی حساسیت آن با استفاده از مدل های انتروپی شانون و جنگل تصادفی در دشت بجنورد برنامه ریزی شده است. بدین منظور لایه های اطلاعاتی درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، طول شیب، طبقه ارتفاعی، شاخص رطوبت توپوگرافی، فاصله از گسل، تراکم گسل، فاصله از آبراهه، تراکم زهکشی، زمین شناسی و کاربری اراضی به عنوان عوامل موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی شناسایی و در نرم افزار ArcGIS رقومی و تهیه شد. سپس با استفاده از مدل های انتروپی شانون و جنگل تصادفی، وزن هر یک از عوامل موثر در نرم افزار آماری R محاسبه و در نهایت نقشه های پتانسیل آب زیرزمینی برای منطقه تحقیق تهیه شد. نتایج ارزیابی دقت روش های پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی(ROC)، بیانگر دقت خیلی خوب مدل انتروپی شانون (55/85 درصد) در مقایسه با مدل جنگل تصادفی (95/76 درصد) است. همچنین براساس مدل انتروپی شانون لایه های کاربری اراضی، لیتولوژی، فاصله از آبراهه و طبقه ارتفاعی بیشترین تاثیر را بر پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه مطالعاتی داشته اند.
  کلیدواژگان: پتانسیل آب زیرزمینی، چشمه، دشت بجنورد، مدل انتروپی شانون، مدل جنگل تصادفی
 • علی حقی زاده، محمد محمدلو، فاضل نوری صفحه 233
  مقدار دبی یا رواناب خروجی از یک حوضه آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا کمبود آن ممکن است موجب خسارات مالی و مازاد آن به صورت سیلاب ممکن است موجب خسارات جانی و مالی شود. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) و روش رگرسیون چندمتغیره، فرایند بارش- رواناب به صورت روزانه در حوضه آبخیز خرم آباد شبیه سازی شد. برای ورودی ها از ترکیب های مختلف از ورودی های بارندگی همان روز، یک روز قبل و دو روز قبل استفاده شد. تابع عضویت ورودی های مدل ANFIS استفاده شده در این مطالعه، ذوزنقه ای، مثلثی، گوسی و گوسی نوع 2 است. مدل MLP به کار رفته با یک لایه پنهان و تعداد نورون های متغیر ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) عملکرد بهتری از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل رگرسیون چندمتغیره دارد. همچنین با افزایش تعداد ورودی ها و دخالت دادن بارندگی یک و دو روز قبل، عملکرد هر سه مدل بهتر می شود.
  کلیدواژگان: پرسپترون چندلایه، حوضه آبخیز خرم آباد، سیستم فازی، عصبی تطبیقی، رگرسیون چندمتغیره، رواناب
|
 • Hamed Rouhani, Elnaz Zaki, Mojtaba Kashani, Abolhasan Fathabadi Page 129
  Information on water quality and pollution sources is important for the implementation of sustainable water resource management strategies. In this research¡ to evaluate spatial variation and the interpretation of large complex water quality data taken at seven different sites along the Gorganrood River were subjected to multivariate statistical analysis. The factor analysis generated two significant factors¡ which explained 97.80% of the variance in data sets. Factor 1 and factor 2 explained 86.27 and 15.76% of the total variance in water quality data sets. Principle components analysis results revealed that surface water quality was mainly controlled by Ca and pH parameters. In next step¡ information entropy theory applied to interpret the stability of surface water quality variation in each factors and each parameters. Overall results revealed instability in data recorded in Tamar and Galikesh sites and in factor 2¡ EC and TDS¡ Lazoreh has highest instability. With a well knowing the factor score and overlaying entropy¡ infactor1¡ Mg and Cl had highest stability. The ranks of information entropy values for Mg parameter at Galikesh¡ Tagi Abad¡ Basir Abad¡ Ramian and Tangrah sites vary noticeably due to geological formation. In general¡ sampling uncertainties are highly site specific.
  Keywords: Water Resources Management in Natural Ecosystems
 • Raoof Mostafazadeh, Abdolreza Bahremand, Mohsen Zabihi Page 141
  Instantaneous Unit Hydrograph (IUH) is the response of a watershed subjected to a storm with an excess rainfall of ýý1 unit depth occurring on the watershed instantaneously, used as the response function in rainfall- runoff modeling. ýOmission of excess rainfall duration from unit hydrograph theory has made it better and easier to investigate on ýrainfall- runoff relationship. This study focuses on derivation of IUH from direct runoff hydrograph using Diskin ýmethod in Jafar Abad watershed (109 km2) located in Golestan province. Using hourly hydro-meteoerological data ýthe index unit hydrograph was derived from 27 storms by S curve method and then index IUH was calculated from ýS curve. Then the Diskin method was used for derivation of IUH from 4 different direct runoff hydrographs. The ýefficiency of Diskin method was evaluated by statistical comparison with the observed IUH. The results indicated ýthat the method derived IUHs with good accuracy, 85% according to the Nash-Sutcliffe criterion. Also mean relative ýerror of instantaneous peak discharge and relative error of instantaneous time to peak, are 2.24% and 6.25% ýrespectively while the model bias for water balance is -0.92%. Nonetheless more researches in other watersheds are ýsuggested for derivation of instantaneous and flashy floods for planning into reduction of flood damages.ý
  Keywords: Direct runoff Hydrograph, Dsikin method, Instantaneous Unit Hydrograph, S curve, Jafar, Abad watershed
 • Omid Rahmati, Naser Tahmasebipour, Hamid Reza Pourghasemi Page 151
  Planning of watersheds is indispensable in terms of sustainable development and landscape management. Therefore, watershed prioritization and morphometric characterization are important to identify hydrological behavior of the basin for conducting management strategies. In this study, geospatial-statistical approach was used for identifying critical and priority sub-watersheds in the Golestan watershed. In first step, eight morphometric parameters (bifurcation ratio, drainage density, constant of channel maintenance, stream frequency, form factor, drainage texture rate, relief ratio, ruggedness number) which effect on hydrological, soil erosion and sediment transport were selected. The map of morphometric parameters using digital elevation model (DEM) were produced in ArcGIS10.2 software. In order to determine prioritization of sub-atersheds a new method based on morphometric and statistical analysis was applied. The Kendall’s tau and weighted sum analysis (WSA) methods were used for analyzing the relationship between morphometric parameters and determining their effect weights. Finally, sub-watershed prioritization index (SWPI) based on weighted linear composite (WLC) method was calculated for each sub-watersheds. For validation of the mentioned results, used of previous destructive floods location in the Golestan Watershed. The results showed that, meanwhile innovation method of prioritization, isn’t proper for all of the sub-watersheds in the study area, but the mentioned method was identified the sub-watersheds 3, 16, and 9 as the best regions for watershed management plans.
  Keywords: Prioritization of sub, watershed, Morphometric analysis, Correlation analysis, Golestan watershed
 • Mohammad Rahmati, Hamid Reza Moradi, Haji Karimi, Khalil Jalili Page 163
  One of the importance groundwater resources in Kermanshah province is karstic aquifer. This study aimed to investigate the role of development of karstic aquifer in karst springs hydrological properties have been conducted. The studies areas are two karst aquifers include the Bistoon-Parau and Patagh Mountain in Kermanshah province. In the Bistoon-Parau region we used of Bistoon, Berkeh and Gaznahleh Springs data and in the Patagh region of Ghareh bolagh Spring data used. In this study, we used monthly precipitation and springs discharge during the 20 years. To determinate the development or undevelopment of karstic aquifer, recession coefficient, Storage dynamics volume and catchment area were calculated for each springs. The results of calculation of dynamic storage volume showed that the Ghare Bolagh Springs in Patagh region has dynamic storage volume equal 29/3 Million cubic meters that more than Bistoon, Berkeh and Gaznahleh springs in Bistoon-Parau region with dynamic storage volume equal 0/55, 2/2 and 1/3 Million cubic meters respectively. So these results showed the Bistoon-Parau more development of than Patagh region. Based on the results responses of the hydrological model the Bistoon-Parav is developed karst aquifer more quickly and severe than is Patagh area.
  Keywords: dynamic Storage volume, Recession coefficient, lags time, karst, Bistoon, Parav mass
 • Massoud Goudarzi, Boroumand Salahi, Asaad Hoseini Page 175
  Climate change is one of the most important problems in the present century. So assessing and prediction of future changes is important on water resources and so important for economics and socio-economic consequences. The purpose of this research is assessing the effects of climate change on surface runoff volumes under the scenarios: A1B, A2 and B1 using HadCM3 general circulation model and IHACRES rainfall-runoff model for three time periods (2011-2030, 2046-2065 and 2080-2099). LARS-WG downscaling model were used to bridge global data to sits, datasets. The results of the evaluation of observed and simulation data using statistical and of measurement error indices show that not difference between the simulated and the observed values on the critical error 0.5% .The results of climate model show that the average temperature of Basin will be increased between 0.55 to 3.15 ° C, and rainfall reduces amount 11.94 percent in the basin. Performance analysis of IHACRES rainfall-runoff model also showed good accuracy of the model to simulate the runoff changes in basin. The results the study of surface runoff changes showed that the long-term average of annual runoff is reduced in 2020s, 2050s and 2080s than the base period, respectively 5.4, 22.35 and 64.5 percent.
 • Asra Asry, Ahmad Fakherifard, Ali Zainali, Esmail Asadi Page 191
  The understanding of water resources for the purpose of ground and surface water management as two inseparable systems is great importance. In this study by examining the time series of climatic variables (precipitation), hydrological (flow and consume) and the level of water table, the parameters associated with each other and with fluctuating water table can be realized. There was a Direct relation between precipitation and flow with the ground water level, on the other hand the consume and ground water level were inversely related with each other. Then, by examining the cross correlation diagram of rainfall vs. water table level, reaction delays were identified. The results indicate water table level were related to rainfall with one month lag, whereas for flow, related on time; but for consume indicated two month lag in the plain Ajabshir. Finally, regression analysis of variables with the level of the water table was obtained.
  Keywords: precipitation, flow, water table level, cross correlation
 • Mahdieh Ebrahimi, Fattane Ghasemi, Morteza Pozesh Shirazi Page 201
  The aim of present study was to investigate phytoremediation potential of Puccinellia distans (Jacq) Parl using EDTA and DTPA and method of decreasing Cd- chelating leacing risk. The soil samples spiked with CdCl2. The treatments comprised the following dosages 2.5DTPA, 5DTPA, 2.5EDTA, 5EDTA, 2.5EDTA.5DTPA, 2.5EDTA, 5EDTA.5DTPA, 5EDTA and control pots were not treated with EDTA and DTPA. Bioconcentration factor (BCF), translocation factor (TF) and tolerance index (TI) were calculated to determine the Cd phytoremediation efficiency. Results indicated that EDTA and DTPA application significantly increased Cd content in the plant tissues and, root concentration of Cd was greater than the concentration in the shoot. The maximum bioconcentration factors (BCF) was observed in 5DTPA and 5EDTA respectively, and the maximum translocation factor (TF) was obtained for 5EDTA treatment. The results indicated that EDTA and DTPA had potential to promote the uptake of Cd by P.distans. In the next step to reduce leaching of Cd-chelate, 5mgkg-1 EDTA and DTPA in three ways of single, triple and six successive dosage were added to the soil. The results indicated that under single application, Cd content reached at its minimum concentration in the soil and, in the plant organs, the Cd concentration was the maximum. Metal concentration in the plant organs did not vary significant when triple and six successive dosage were added (p
 • Mehdi Vafakhah, Mohammad Reza Javadi, Javanshir Najafi Majd Page 211
  Due to the importance of the role of land use changes on runoff changes, several studies have taken place to develop models with simulating land use changes. In this study, the L-THIA model was used for estimating the runoff made by land use changes in Chalousrud watershed. Results of runoff modeling using L-THIA model showed that runoff depth increased from 422.98mm to 809.168mm during 1984 to 2000 that state an increase in runoff depth of 368.18 mm during 16 years and during 2000 to 2006 from 809.168mm to 825.496mm that state an increase 16.32 mm during 6 years. The results show that surface runoff depth increased due to decreasing of forest land with 3527.13ha from 58907.31ha to 55380.08ha and increasing of urban land with 7757.58ha from 7757.58ha to 362.50ha and increasing of abandoned land with 23176.01ha from 720.29ha to 23996.3ha. As a result of this study the L-THIA model has acceptable ability in explaining the way of land use changes effect on volume and depth of runoff. This model could provide the possibility of identifying accident prone areas, flood zones and flood management by spatial distribution map of runoff.
 • Mohsen Zabihi, Hamid Reza Pourghasemi, Morteza Behzadfar Page 221
  Nowadays, water supply for sustainable development is one of the most important concerns and challenges in most countries of the world. Due to determination of groundwater potential zones are one of the important tools in the conservation, management and utilization of water resources. Thus, the present study aimed to prioritize the effective factors on groundwater potential and its susceptibility zonation using Shannon’s entropy and Random Forest in Bojnourd Township. So, layers of slope angle, slope aspect, plan curvature, profile curvature, slope length, altitude, topographic wetness index, distance from fault, fault density, distance from river, drainage density, lithology and land use are known as affecting factors on Groundwater potential and were digitized in ArcGIS software environment. Subsequently, using Shannon’s entropy and Random Forest models, weight of affective factors was calculated in R statistical package and finally groundwater potential maps were prepared for the study area. The accuracy of groundwater potential zoning has been evaluated using relative operating curve (ROC), and according to the results, the accuracy of the Shannon’s entropy model was (85.55%), which is more acceptable than the accuracy of the Random Forest model (76.95 percent). Also, layers of land use, lithology, distance from river and altitude layers had the most effect on Groundwater potential in the study area based on the Shannon’s entropy model.
  Keywords: Groundwater Potential, Random Forest Model, Shannon's Entropy Model, Spring, Bojnourd Plain
 • Ali Haghizadeh, Mohammad Mohammadlou, Fazel Noori Page 233
  The discharge or runoff which ousts from a watershed is important. Because its deficiency leads to financial losses and its excesses cause damage in lives and property as flood. In this research using Artificial Neural Network Multi-layer Perceptron (MLP (and Adaptive Neuro-fuzzy interface system (ANFIS) and multiple regression method simulated rainfall- runoff process on daily basis in the Khorramabad watershed. For inputs, different combinations of precipitation inputs including current rainfall, pervious day rainfall and two previous days were used. Inputs membership function for ANFIS model in this research is: the trapezoid, triangular, Gaussian and Gaussian type 2. MLP model that used in this research, was evaluated with one hidden layer and the number of variables neurons. The results showed that Adaptive Neuro-fuzzy interface system (ANFIS) compared to multi-layer perceptron model (MLP) and multiple regression model, has better performance. Also by increasing in the number of inputs, involvement pervious day rainfall and two previous days, all three models performance will be better.
  Keywords: Adaptive Neuro, fuzzy interface system, Multi, layer perceptron, Multiple regression, runoff, Khorramabd watershed