فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • ویژه نامه 95
 • تاریخ انتشار: 1395/07/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علیرضا بلوطی* صفحه 1
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش های شناختی (فعال وغیر فعال ) و چندحسی بر یادآوری و نگهداری راهبردها درکودکان با نیازهای ویژه ذهنی بود. دانش آموزان پسر با ناتوانی ذهنی خفیف پایه چهارم مدارس استثنایی شهر اهواز به عنوان جامعه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. تعداد نمونه60 نفر بوده که به روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ایو تصادفی ساده انتخاب شدند و آزمودنی ها در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای بررسی متغیر یادآوری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از آزمون یادآوری کارت های تصویری استفاده گردید. مداخله آموزشی شامل راهبردهای شناختی فعال، شناختی غیرفعال و همین طور شناختی فعال روش چندحسی فرنالد درگروه های آزمایش به مدت یک هفته و طی دوازده جلسه صورت گرفت و برای گروه کنترل به همان میزان برنامه ای غیرمرتبط درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد راهبردهای شناختی فعال، غیرفعال و شناختی فعال روش چند حسی درمقایسه باگروه کنترل باعث بهبود یادآوری درکودکان با نیازهای ویژه ذهنی شد و این اثر بعد از یک هفته پایدار مانده است. یافته ها مشخص ساختند راهبردهای شناختی زمانی که به صورت فعال ویا به صورت غیرفعال و همین طور به صورت فعال همراه با روش چندحسی ارائه شوند می توانند روش های ارزشمندی برای افزایش میزان یادآوری کودکان بانیازهای ویژه ذهنی باشند، تا کاستی های شناختی و انگیزشی را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی فعال، غیرفعال، روش چندحسی فرنالد، یادآوری، نگهداری
 • زهرا کاظمی* صفحه 12
  این پژوهش به بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی با تاکید بر یادگیری دوره ابتدایی با تاکید بر یادگیری سطوح بالای شناخت پرداخته است. کتاب های علوم تجربی پایه های اول، دوم و سوم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از روش تحلیل محتوا به شکل تجزیه و تحلیل کمی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داده است، اهدافی که برای دستیابی به سطح آفریدن از حیطه شناختی، پیش بینی شده حدود 5/6 درصد کل اهداف را تشکیل می دهد. بنابراین می توان استنباط کرد که تنظیم کنندگان اهداف دروس علوم تجربی دوره ی ابتدایی به سطوح بالای حیطه شناختی توجه کافی ننموده اند و شرایط را برای بروز خلاقیت، کمتر مدنظر قرار داده اند. این درحالی است که سطوح دانش و فهم و درک، بیشترین درصد اهداف را به خود به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اهداف کتاب های علوم تجربی دوره ی ابتدایی ضروری است که مورد تجدید نظر قرار گیرد و سهم اهدافی که سطوح بالاتر یادگیری شناختی و تفکر اخلاق را در بردارند، افزایش یابد.
  کلیدواژگان: غنی سازی، تحلیل محتوا، مهارت های حیطه شناختی، علوم تجربی، دوره ابتدایی
 • شهره محمودیان* صفحه 20
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان در سطوح مدیریتی سازمان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران میانی در کشور ایران بود. جامعه آماری این پژوهش توصیفی-پیمایشی، شامل کلیه مدیران میانی مرد و زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش بود که از بین آنها 300 نفر (150 نفر زن و 150 نفر مرد) به روش خوشه ایانتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از احراز پایایی و روایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر توصیف متغیرها در قالب میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی، از روش های تی تک نمونه ای، تی مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که از بین عوامل هفتگانه ی مورد بررسی، آزمودنی های تحقیق، عوامل شخصیتی و نقصان مهارت های فنی را در انتصاب زنان به سطوح مدیریت بی تاثیر دانسته و عوامل نگرشی، اجتماعی-فرهنگی، مذهبی-تاریخی، سازمانی و سیاست های دولت را در بازداری از انتصاب زنان به سطوح مدیریت موثر دانسته اند. همچنین مقایسه ی میانگین عوامل مختلف حاکی از آن بود که بالاترین میانگین ها به ترتیب به عوامل زیر اختصاص دارد: سیاسی، سازمانی، مذهبی-تاریخی، اجتماعی-فرهنگی، نگرشی، شخصیتی و نقصان مهارت.
  کلیدواژگان: زنان، مشارکت، مدیریت، عوامل بازدارنده، آموزش و پرورش، تهران
 • گلنوش چگنی*، محبوبه چگنی صفحه 26
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصه گویی بر کاهش کاهش پرخاشگری و کاهش اضطراب امتحان در پسران پرورشگاه های شهر رشت می باشد. در چهارچوب روشی «آزمایشی» در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون – پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل، 33 پسر، 8 ساله که از بین 34 کودک 6تا 8 ساله که داروی روانپزشکی استفاده نمی-کردند و تاکنون مورد درمان های روانشناسانه قرار نگرفته بودند انتخاب شدند. به طور تصادفی در دو گروه (1 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش به مدت 7 جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل«قصه گویی همراه با بحث» قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. بعد از اتمام مداخلات و نیز یک ماه پس از اتمام مداخلات از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته و داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر،(MANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش قصه گویی همراه با بحث بر کاهش پرخاشگری و کاهش اضطراب امتحان پسران 8 ساله پرورشگاه های شهر رشت موثر است. این نتایج قابلیت کاربرد قصه و ساختار آن را درآموزش و درمان مشکلات کودکان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: قصه گویی، قصه، پرخاشگری، اضطراب امتحان، پسران، پرورشگاه
 • محمود منظری* صفحه 36
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تغییرات نگرشی معلمان مدارس ابتدایی پیرامون شیوه های انجام وظایف آموزشی خویش بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدرسان دانشگاه فرهنگیان کشور می باشد، که تعداد 86 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت. همچنین برای تحلیل فرضیه ها از آزمون T- Testتک گروهی، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان باور معلمان نسبت به شیوه های انجام وظایف آموزشی خویش با میانگین نظری جامعه، در زمینه های طراحی آموزشی عینی، روش های فعال تدریس و ارزشیابی توصیفی در سطح 01/0 تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تغییرات نگرشی معلمان در طراحی آموزشی، روش های تدریس و ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان، مفید و رو به رشد بوده است.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، روش تدریس، ارزشیابی توصیفی
|
 • Alireza Balouti* Page 1
  This study considers the impact of cognitive (active and inactive) and Multi-sensory teaching on there remembering and Kept in mind of children with mental exceptional needs. The study population were consist of students with mild mental retardation, grade four , from exceptional schools of Ahvaz township, Khoozastan province , Iran. 60 students were selected in terms of cluster random sampling and simple random sampling method. In order to record and determine the pre test and post test remembering function, picture cards were used. Data were analyzed by means of descriptive and inferential (variance analysis (F) ) statistics. all active and inactive cognitive strategies and active cognitive- Multi-sensory education follow up test method in all groups lead to improve in remembering process of mental retarded children in comparison with control group.
  Keywords: Active Ccognitive, Inactive Cognitive, Multi, Sensory, Remind, Remembering
 • Zahra Kazemi* Page 12
  The present research aimed to examine the course books in elementary school with an emphasis on high cognitive levels. The sample included the science books in the first, second and third grade of elementary school, which were analyzed within content analysis framework as well as through quantitative method. The results showed that the objectives related to the cognitive skills accounted for 6.5 percent of all objectives. Therefore, it can be inferred that high levels of cognition scope have not been addressed in the science books; consequently, the innovation and critical thinking would not be encouraged for students in elementary school. Findings also showed that although the comprehension levels comprised the highest percentage of objectives, the proportion for analysis, innovation and creation were reported less than 18 percent. With regard to the results, it can be concluded that it would be necessary to review the science course books in order to include high levels of cognition and critical thinking for better enhancement in content.
  Keywords: Enrichment, Content Analysis, Cognitive Skills, Empirical Sciences, Elementary School
 • Shohreh Mahmoudian* Page 20
  The present research aimed to examine the barriers to women's participation in managerial levels in Education Organization from the viewpoints of middle-level managers in Iran. The research was conducted in a descriptive-survey framework and the population included all male and female middle managers, among whom 300 applicants (150 persons for every gender) were selected through multistage cluster sampling method. The data were gathered through a researcher-made questionnaire, the validity and reliability of which were statistically confirmed. To analyze the data, descriptive statistics (as mean, standard deviation and frequency) in addition to inferential statistics including one-sample t-test, independent t-test, Spearman correlation coefficient and Friedman test were employed. The results showed that, of all seven supposedly compelling factors, applicants considered personality and incompetence as ineffective factors in women employment in Education Organization while attitudinal, sociocultural, historical-religious, administrative and governmental factors were reported as effective in their employing in managerial levels. In addition, the results of means’ comparison proved that the highest means belonged to political, administrative, historical-religious, sociocultural, attitudinal, personality and incompetence factors respectively.
  Keywords: Women, Participation, Management, Education Organization, preventive factors, Tehran
 • Golnoosh Chegeni*, Mahboobe Chegeni Page 26
  The purpose of this study was an investigation of storytelling approach on aggression and test anxiety decrease of 8 year old boys orphanage in Rasht. Using a Quasi experimental, pre-test post-test- fallow up design with control group. a sample consisting of 20 elementary school boys were selected On the basis of the scores achieved from the scales of 34 elementary school children that they didn’t accusations any psychotherapy and psychoanalysis treatment. (Parent & teacher form), the samples were placed randomly in 1 experimental and control groups. Then experimental groups participated in storytelling and storytelling and discussion for 7 sessions. Upon the completion of the training and after 1months Shahim aggression scale were administered as a post test and fallow up to 2 groups of mothers and teachers to investigate the effect of independent variable on dependent variable. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance & MANCOVA parents in storytelling and discussion group reported a significant decrease in children's aggression and test anxiety This finding shows the efficiency of using story and its structure in training and treatment of children with aggression and test anxiety.
  Keywords: storytelling, story, aggression, test anxiety, boys, orphanage
 • Mahmoud Manzari* Page 36
  The present research, conducted in a descriptive-survey framework, aimed to examine the changes in attitudes of teachers in primary school towards the educational responsibilities. The population included all instructors in Farhangian University, among whom a total number of 86 applicants were randomly selected. The data were gathered through a researcher-made questionnaire and analyzed using one-sample t-test. Results showed that there existed a significant relationship between teachers’ attitudes towards their educational responsibilities and those of theoretical mean for concrete instructional design, up-to-date teaching methods and descriptive evaluation (p=0.01). Findings, in addition, showed that attitudinal changes in teachers could enhance the quality of teaching in elementary schools provided that the educational management is satisfactorily accompanied.
  Keywords: Instructional Design, Teaching Methodology, Descriptive Evaluation