فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدحسین جهانگیر، کیوان سلطانی صفحه 1
  یکی از اساسی ترین مشکلات کنونی کشور و حتی جهان، مسئله کمبود آب، خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها و عوارض جانبی آن است. در این راستا تحقیق و بررسی درباره دلایل این وضعیت و آثار و تبعات آن ضروری است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از ماتریس SWOT دلایل خشک شدن رودخانه گاماسیاب بررسی شود. برای این کار با تنظیم و تکمیل پرسشنامه، دلایل بحران رودخانه گاماسیاب امتیازدهی شد. سپس براساس امتیاز های وزن دار اعطایی توسط متخصصان، مهم ترین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها مشخص شد. بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد که مجموع امتیاز وزن دار قوت ها و ضعف ها (02/3) از مقدار میانگین بیشتر است که نشان می دهد در مدیریت این رودخانه نسبت به عوامل داخلی واکنش مناسبی رخ داده و از قوت ها در مقابل ضعف ها به خوبی استفاده شده است. همچنین بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا محیطی نشان داد که مجموع امتیاز وزن دار فرصت ها و تهدیدها (54/2) از مقدار میانگین کمتر است که نشان می دهد شرکت ها و افراد مسئول در مدیریت رودخانه گاماسیاب نسبت به عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نداده اند و دچار ضعف اند و از فرصت های موجود به خوبی استفاده نشده و در مقابله با تهدیدها به خوبی عمل نشده است.
  کلیدواژگان: بحران آب، راهکارهای مدیریتی، رودخانه گاماسیاب، قوت ها و ضعف ها، ماتریسSWOT
 • احمد حاجی نژاد، عماد ضیایی حلیمه جانی صفحه 11
  تالاب انزلی از مهم ترین اکوسیستم های آبی شمال ایران به شمار می رود که اهمیت بسیار زیادی از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی دارد. روند نابودی تالاب انزلی از مهم ترین دغدغه های پژوهشگران محیط زیست به شمار می رود. یکی از عوامل آلوده سازی تالاب انزلی، آلودگی رودخانه های ورودی به آن است. با بررسی دفنگاه زباله شهر رشت، به چگونگی مدیریت شیرابه های زباله در این دفنگاه پرداخته شده است. شیرابه های ناشی از دفنگاه از عوامل آلوده سازی تالاب انزلی به شمار می رود. همچنین مقدار متان تولیدی در دفنگاه جدید با بهسازی دفنگاه کنونی، بررسی شده است. با ایجاد دفنگاه جدید، دبی خروجی شیرابه از دفنگاه از 5/1 درصد به 20 درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت از آلودگی آب های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. با توجه به بارندگی زیاد در شهر رشت، دبی شیرابه به 120 متر مکعب در روز خواهد رسید. با ایجاد تاسیسات جمع آوری متان در دفنگاه می توان از متان تولیدی نیز برای تولید انرژی استفاده کرد که این مقدار در سال 2015 بیش از 105 متر مکعب در سال است. با فرض ثابت بودن مقدار پسماند ورودی به دفنگاه تا سال 2050 متان تولیدی به 105 4/1 می رسد. مقدار شیرابه تولیدی در دفنگاه 120 متر مکعب در روز و مقدار پساب تولیدی در هاضم بی هوازی 210000 متر مکعب در روز خواهد شد. می توان با تاسیس واحد تصفیه از ورود مقادیر یادشده به آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: تالاب انزلی، دفنگاه سراوان، شهر رشت، شیرابه، گاز متان
 • محسن ایرانمهر، سعید پورمنافی، علیرضا سفیانیان صفحه 23
  فعالیت های انسانی در سال های اخیر به تغییر کاربری و پوشش زمین و به تبع آن تغییر ساختار و عملکرد اکوسیستم ها منجر شده است. آشکارسازی تغییرات زمانی و مکانی کاربری ها برای درک روابط و تعاملات بین انسان و منابع طبیعی و همچنین اتخاذ تصمیمات مناسب حائز اهمیت است و با توجه اینکه تغییرات به وجود آمده در کاربری و پوشش اراضی در سطوح وسیع و گسترده صورت می گیرد، فناوری سنجش از دور ابزاری مناسب برای ارزیابی این تغییرات است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی اطراف رودخانه زاینده رود و نیاز آبی کاربری کشاورزی با استفاده از سنجش از دور و GIS است. برای این منظور از تصاویر سنجنده OLI سال 1392 و ETM+ سال 1382 پس از اعمال تصحیحات و پیش پردازش های مورد نیاز، نقشه های کاربری و پوشش اراضی با طبقه بندی هیبرید، براساس پردازش رقومی حداکثر احتمال در 10 کلاس کاربری تهیه شدند. از روش مقایسه پس از طبقه بندی برای پایش تغییرات در این بازه ده ساله استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش از 40 درصد رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی در این مدت خشک شده و ساختار و پایداری فیزیکی- اجتماعی و اکولوژیکی این منطقه دچار آسیب جدی شده است. توسعه 2/19 درصدی اراضی کشاورزی در بخش غربی منطقه تحقیق مشاهده شد، به گونه ای که مقدار آب مصرفی در بخش غربی در سال های 1382 و 1392 به ترتیب 59/52 و 22/60 درصد بود و پس از آن بخش مرکزی جای داشت و کمترین مصرف آب برای کشت آبی در بخش شرقی محاسبه شد. شوره زارها در این مدت بیش از 90 درصد توسعه یافته اند و توسعه شهری بین سال های 1382 تا 1392 با مساحتی در حدود 552 هکتار در هر سال رخ داده است.
  کلیدواژگان: پایش اکولوژیکی، زاینده رود، سنجش از دور، لندست، نیاز آبی
 • ناصر محمدی ورزنه، علیرضا وفایی نژاد صفحه 39
  محدودیت منابع آب در کره زمین، آب را به کالای اقتصادی باارزشی بدل کرده است. بخش کشاورزی که براساس تحقیقات، بیشترین هدررفت آب را دارد، باید مدیریت شود. ازاین رو بهتر است روش ها و مدل های مختلف برنامه ریزی همچون مدل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، در ملازمت با قابلیت ها و توانایی های سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به منظور مدیریت منابع آب، به کار گرفته شود. کاربرد همزمان و ترکیبی این دو سیستم، سبب مدیریت منسجم و تصمیم گیری درست در امور تخصیص و توزیع آب خواهد شد. محققان در تحقیقات پیشین درصدد بررسی و مدیریت تخصیص آب به صورت آماری و توصیفی بوده اند. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به همراه قابلیت های GIS، راهکار تخصیص درست و استفاده صحیح و بهینه از آب اراضی کشاورزی بر مبنای مکان مند بودن معرفی شده است. بدین منظور، با استفاده از روش الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)، فرایند برنامه زمانی کشت به صورت اولیه در شبکه های آبیاری بهینه شده و سپس داده های توصیفی در محیط GIS مدلسازی شده و به تبع آن مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی مکانی و تخصیص آب به صورت خودکار ارائه شده است. نتایج این تحقیق پس از بهینه سازی تخصیص آب در اراضی مورد مطالعه، نشان می دهد که مقدار کمبود و همچنین هدررفت آب در حالت تخصیص بهینه در مقایسه با تخصیص سنتی و غیربهینه تا حد چشمگیری کاهش داشته است.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، تخصیص آب، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)
 • پونه سعیدی، محمدحسین نیک سخن، خدیجه نوروزی صفحه 51
  هیدروگراف واحد در پیش بینی سیلاب رودخانه ها و طراحی سازه های کنترلی و حفاظتی در یک حوضه آبریز بسیار مهم است؛ ازاین رو در حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از روابط ریاضی و تجربی و براساس داده های اقلیمی، برآوردی از مقدار آب در حوضه به عمل می آید. دو روش هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی و هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض به دلیل بهره گیری از خصوصیات فیزیکی حوضه و نرم افزار GIS با دقتی پذیرفتنی، قابلیت پیش بینی هیدروگراف واحد لحظه ای حوضه های فاقد آمار را دارند. در این میان روش WFIUH به دلیل اختصاص سرعت جریان متفاوت در منطق چالاب های کوهپایه ای و کانال اصلی حوضه، با واقعیت هماهنگ تر است. در این مقاله هیدروگراف واحد لحظه ای حوضه قروه با وسعت 14/67 کیلومتر مربع در استان کردستان به کمک برنامه GIS و برنامه های الحاقی آن استخراج شد و نتایج دو روش با هم مقایسه شد. نتایج نشان می دهد درحالی که دو روش از همخوانی مطلوبی در تخمین زمان تمرکز حوضه در حدود 6/4 ساعت برخوردارند، روش WFIUH با بهره گیری از سرعت جریان متناسب با شیب، جزئیات بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد.
  کلیدواژگان: حوضه قروه، حوضه های فاقد آمار، هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض (WFIUH)، هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی (GIUH)
 • نوید هوشنگی، علی اصغر آل شیخ، عطاالله ندیری، اصغر اصغری مقدم صفحه 63
  بررسی و پهنه بندی دقیق غلظت فلزات سنگین و به ویژه آرسنیک در منابع آب زیرزمینی، تاثیر زیادی در برنامه ریزی و پایش مستمر منابع آب و جلوگیری از بروز مشکلات سلامت برای انسان ها دارد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی روش نوین استنتاج فازی سوگنو و مقایسه آن با روش های درون یابی وزن دهی معکوس فاصله (IDW)، کریجینگ (ساده، عمومی و عادی) و کوکریجینگ در تخمین مقدار آرسنیک در محدوده آبخوان دشت خوی بود. بررسی نتایج بعد از بهینه سازی المان های موثر در فرمول های اجرای هر روش نشان داد که ریشه میانگین مربعات خطا RMSE)) به علت تراکم کم و نحوه چیدمان چاه های نمونه برداری برای همه روش های درون یابی بالاست. در بین روش هایی که از داده های کمکی استفاده نمی کنند، روش های فازی سوگنو و IDW به ترتیب با RMSE برابر با ppb 5/26 و ppb 28 در قیاس با روش های کریجینگ برآورد بهتری داشتند. استفاده از داده های کمکی کلر، سدیم و آهن، دقت روش های کوکریجینگ و فازی را نسبت به حالت تک متغیره به ترتیب 46 و 51 درصد بهبود بخشید. علت اصلی برتری 19 درصدی روش فازی بر کوکریجینگ وابسته نبودن عملکرد روش فازی به نرمال بودن توزیع داده هاست. نتایج نشان داد که روش نوین فازی سوگنو در درون یابی مکانی انعطاف پذیرتر است و راحت تر و سریع تر (هم از نظر اجرای کاربر و هم به لحاظ نرم افزاری) اجرا می شود.
  کلیدواژگان: آرسنیک، درون یابی، زمین آمار، فازی سوگنو
 • محمد ذونعمت کرمانی، خاطره امیرخانی، مجید رحیم پور صفحه 79
  در تحقیق حاضر آشوب پذیری سری زمانی بارش در مقیاس های روزانه، هفتگی و ماهانه در ایستگاه های پل کهنه و قورباغستان واقع در حوضه رودخانه قره سو شهر کرمانشاه بررسی شد. در ابتدا به منظور ارزیابی تصادفی نبودن داده ها، آزمون روش داده های جایگزین مدنظر قرار گرفت. سپس واکاوی غیرتناوبی بودن سری های زمانی با استفاده از آنالیز توان طیف انجام گرفت. نتایج بررسی آشوبناکی نشان داد که براساس دو روش توان لیاپانوف و بعد همبستگی، سری زمانی بارش در مقیاس روزانه آشوبناک نیست و رفتاری کاملا تصادفی دارد، درحالی که در دو مقیاس هفتگی و ماهانه دارای رفتاری آشوبناک است (وجود بزرگ ترین نمای مثبت لیاپانوف و بعد همبستگی بین 4 تا 7). در ادامه، بازسازی فضای فاز با به کارگیری شیوه زمان تاخیر و بعد محاط (تعبیه) صورت پذیرفت (ابعاد محاط بین 7 تا 10 و زمان تاخیر بین 2 تا 4 برای ایستگاه پل کهنه؛ ابعاد محاط بین 9 تا 19 و زمان تاخیر بین 2 تا 3 برای ایستگاه قورباغستان). یافته های تحقیق مبین تصادفی بودن سری های زمانی بارش در مقیاس کوتاه مدت (روزانه) و آشوبناک بودن آنها در مقیاس های میان مدت (هفتگی و ماهانه) است.
  کلیدواژگان: بعد همبستگی، توان لیاپانوف، حوضه آبریز قره سو، سری زمانی بارش، نظریه آشوب
 • امید اسدی نلیوان، نرگس سقازاده، مریم سلحشور دستگردی، محبوبه بای صفحه 90
  اولویت بندی زیرحوضه ها از مهم ترین راهکارهای مدیریت جامع حوضه آبخیز و پایداری توسعه است. حفاظت از منابع طبیعی موجود از طریق علامت گذاری زون های پتانسیل تخریب در سطوح کوچک برای توسعه پایدار، نیازی بنیادین محسوب می شود. طرح زون های پتانسیل تخریب برای اجرای اقدامات حفاظتی آبخیز، بدون برنامه ریزی، اقتصادی نیست؛ در نتیجه این پیش نیازی برای پذیرش اولویت بندی زیرحوضه هاست. آنالیز مورفومتری به عنوان روشی کم هزینه و سریع در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق، اولویت بندی زیرحوضه های حوضه آبخیز مراوه تپه در استان گلستان با آنالیز مورفومتری و استفاده از GIS است. در آنالیز مورفومتری پارامترهای ضریب فشردگی، ضریب گردی، ضریب شکل، ضریب کشیدگی، فراوانی آبراهه، تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، بافت زهکشی، شکل حوضه، طول جریان و طول جریان روی زمینی از طریق ARCGIS و Arc Hydro محاسبه شده اند که این پارامترها به دو دسته پارامترهای خطی (رابطه مستقیم با فرسایش) و پارامترهای شکلی (رابطه عکس با فرسایش) تقسیم شدند. در نهایت اولویت هر یک از زیرحوضه ها با توجه به میانگین کل پارامترهای مورفومتری تعیین شد که از این نظر زیرحوضه C3 دچار وضعیت بحرانی، و زیرحوضه Cint1 دارای وضعیت مناسب نسبت به دیگر زیرحوضه ها بود. مطالعات میدانی نتایج کار را به خوبی نشان می دهد، چراکه زیرحوضه C3 دارای بیشترین حد فرسایش و خاک ضعیف (گروه هیدرولوژیکی C) است. ازاین رو می توان از این نوع تحقیقات که هم کم هزینه و هم سریع اند بهره گرفت و آبخیزها را به منظور اقدامات آبخیزداری اولویت بندی کرد .
  کلیدواژگان: آبخیز مراوه تپه، آنالیز مورفومتری، اولویت بندی، زون پتانسیل، مدیریت جامع
 • کاظم صابر چناری، حسین سلمانی، مجتبی محمدی صفحه 105
  هدف این مطالعه، ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز زیارت استان گلستان با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و وLandslide nominal risk factor (LNRF) در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در گام اول با استفاده از گزارش های موجود و تفسیر عکس های هوایی، نقشه پراکنش نقاط لغزشی منطقه تحقیق تهیه شد. 70 درصد کل نقاط لغزشی (35 نقطه) برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر و 30 درصد (15 نقطه) برای ارزیابی مدل در نظر گرفته شد. در گام دوم 14 عامل موثر بر زمین لغزش برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش به کار گرفته شد. این عوامل شامل درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع، انحنای سطح، خطوط هم باران، زمین شناسی، کاربری اراضی، بافت خاک، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، شاخص رطوبت پذیری توپوگرافیکی، شاخص حمل رسوب، و شاخص قدرت رودخانه اند. سپس نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و LNRF تهیه شد. سرانجام برای ارزیابی مدل ها از منحنی ROC و سطح زیرمنحنی (AUC) استفاده شد. نتایج ارزیابی، منحنیROC و انحراف معیار آن را برای مدل ارزش اطلاعات معادل 2/98 درصد و 018/0 و برای مدلLNRF 4/80 درصد و 08/0 نشان داد. ازاین رو، نقشه خطر زمین لغزش تهیه شده برای منطقه تحقیق می تواند برای برنامه ریزان و مهندسان در شناسایی مناطق مستعد خطر زمین لغزش و معرفی راهکارهای مناسب برای کاهش و مدیریت خطر مفید باشد.
  کلیدواژگان: ارزش اطلاعات، خطر زمین لغزش، زیارت، LNRF
 • ناصر عبادتی، سارا سپهوندی صفحه 117
  آبخوان اشتهارد بخشی از حوضه آبریز رودخانه شور محسوب می شود. پتانسیل آبی در مناطق مختلف حوضه اشتهارد، به دلیل تنوع سازندها و ساختارهای زمین شناسی متفاوت است. در این مقاله به ارتباط ویژگی های کمی و کیفی منابع آب با ویژگی های زمین شناسی محدوده به لحاظ سنگ شناسی و ساختاری پرداخته شده است. به این منظور با تعیین محدوده در منطقه اشتهارد به بررسی میدانی و شناسایی و پراکندگی سازند های زمین شناسی و موقعیت گسل ها با استفاده از نقشه های زمین شناسی موجود پرداخته شد. سپس با شناسایی موقعیت چاه ها و براساس نتایج تجزیه نمونه های آب منطقه، نقشه های هم غلظت کلر، سولفات ، کلسیم ، منیزیم و... ترسیم شد. تفسیر نقشه های رسم شده نشان داد که بیشترین تمرکز عناصر در نیمه شمالی دشت بوده و روند تغییرات آنها، از ارتفاعات شمالی به سمت مرکز و شرق محدوده است که با مسیر رودخانه شور تطابق دارد. با توجه به نتایج کیفی آب، نواحی شمالی دشت دارای تیپ کلرور سدیک است و این منطقه از نظر شرب در رده متوسط تا کاملا نامطبوع و از لحاظ کشاورزی در رده شور و مضر برای کشاورزی قرار دارد. بررسی ها نشان داد که وجود پهنه نمکی در شمال دشت به همراه افت ایجادشده در مرکز دشت که ناشی از برداشت بی رویه از منابع آبی است، تاثیر زیادی در کاهش کیفیت آب منطقه داشته است.
  کلیدواژگان: اشتهارد، پهنه های نمکی، سنگشناسی، منابع آب، هیدروژئولوژی
|
 • Mohammad Hossein Jahangir, Keyvan Soltani Page 1
  One of the most basic issues that currently the country and even the world is faced with the problem of lack of water and drying up of rivers, wetlands, lakes and etc. In this context, investigated for the reasons and the effects and consequences is essential. In this study, we have tried to use the SWOT matrix for drying river Gamasyab be examined. In this regard, using the rating scale to the fundamental causes of the crisis was Gamasyab River based on weighted scores given by experts to be the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats found. Investigation showed that the total internal factors evaluation matrix weighted rating strengths and weaknesses (3.02) from the mean value, which indicates that more companies and individuals in the management of the river and respond appropriately to internal factors of points it has used force against weaknesses. Also check matrix of external factors or environmental assessment showed that the total weighted scoring opportunities and threats (2.54) was lower than the mean value, which represents the companies and individuals involved in river management Gamasyab appropriate response to external factors Do not show weakness, and good use of the opportunities and deal with threats not yet well. With regard to the issues raised by the strengths, weaknesses, opportunities and threats to internal and external factors stated SO, WO, ST and WT Gamasyab river was proposed to solve the crisis at the end of the plot, or a variety of competitive strategy best proposals to solve the crisis and the proper management of the river was Gamasyab.
  Keywords: SWOT matrix, Gamasyab river, Water crisis, management strategies, strengths, weaknesses points
 • Ahmad Hajinezhad, Emad Ziaee Halimehjani Page 11
  Anzali lagoon is the most important aquatic ecosystems of northern Iran. This lagoon is very important in terms of environmental and economic. Deforestation in the Anzali lagoon is the most important environmental concerns of researchers. One of the polluting factors Anzali lagoon , river pollution is the entrance to the lagoon. By examining the landfill in Rasht , how to manage latex was investigated. As well as improving the existing landfill the amount of methane produced by the new landfill is studied. Latex from the landfill by creating new output will increase from 1.5 % to 20 %. In the case of groundwater pollution will be prevented. Due to the high amount of rainfall in the city of Rasht latex discharge 120 cubic meters per day will be. Methane produced from landfill can be used to produce energy. In 2015, the amount of methane produced more than 10 5 cubic meters per year. Assuming a constant amount of waste entering the landfill, methane production by 2050 is 1.4 * 10 5 . The amount of wastewater produced by the anaerobic digester is 210,000 cubic meters per day.
  Keywords: Anzali lagoon, Rasht, Latex, Landfill, LANDgem
 • Mohsen Iranmehr, Saeid Pourmanafi, Alireza Soffianian Page 23
  In the recent years, human activities have led to changes in land use and land cover, consequently, these changes lead to the structure and function of ecosystems. Spatial-Temporal Change Detection of land use is important to understand the relationships and interactions between human and natural resources and to make appropriate decisions Due to changes in land use and land cover occurs in broad surfaces, therefore, remote sensing technology is a useful tool for evaluating changes. The aim of this study is to investigate trend change of land use and land cover of the surrounding of the Zayandeh Rood River, as well as to investigate the water demand for agricultural land use of remote sensing and GIS techniques. For this purpose, the OLI images in 1392 and ETM Landsat images of 1382, after correction and preprocessing required, land use /land cover map were produced using the hybrid classification, based on maximum likelihood image processing in 10 classes. The post-classification methods was used to monitor changes in the period of 10 years. The results showed that in the period, dried, more than 40 percent of the Gavkhooni wetland and Zayandeh Rood, the area as well as suffering damage to the structure and the physical – social and ecological sustainability. 19/2 percent increased was observed in the agricultural land in the western part of the study area when the amount of water consumption in the western part in the period 1382 -1392, 52/59 and 60/22 percent, respectively. After that central part, and the lowest water consumption was calculated for irrigated farming in the eastern part. Salty lands have been developed during this period, more than 90 percent. Urban expansion has occurred in the period 1382 -1392 with an area of ​​552 hectares per year.
  Keywords: Ecological Monitoring, Zayandeh Rood, Remote Sensing, Landsat, Water demand
 • Naser Mohamadi Varzaneh, Alireza Vafaeinejad Page 39
  Limitation of water resources in the earth has turned it as a valuable economic commodity. Accordingly, the agricultural sector of which according to studies has the largest wasted water should be managed. Therefore, it is advisable to use the application of methods and programming models such as the decision support system along with the abilities of GIS in order to management of the water resources. The simultaneous use and the combination of these two modern systems will bring into existence integrated management and correct decision in the allocation and distribution of water.
  In the previous researches the investigators studied water allocation management in its statistical and descriptive field. Therefore, in this study by use of decision support system along with the capabilities of GIS has been presented a strategy for correct allocate, proper and optimization use from water in agricultural lands on the basis of spatiality. For this purpose, process of the temporal program of cultivation has been optimized primarily in irrigation networks by using of the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. Then, descriptive data has been modeled in GIS and consequently, the procedures of performing spatial optimization algorithm and water allocation has been provided, automatically.
  The results of this study, after the optimizing of water allocation on the studied lands, indicates that the amount of water shortage has reduced in the optimal allocation in comparison with the allocation as traditional and non-optimal, considerably.
  Keywords: Geospatial Information Systems (GIS), Decision Support Systems (DSS), Water Allocation, Particle Swarm Algorithm (PSO)
 • Pooneh Saeidi, Mohammad Hossein Niksokhan, Khadije Norouzi Page 51
  The role of unit hydrograph is very important in prediction of floods in the rivers, design protection and control structures in the catchment area. Therefore in the basin without hydrometric stations, by using mathematical and empirical relationship and based on climatic data, the water level in the basin is estimated. Two methods of Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph and Width Function Instantaneous Unit Hydrograph, Due to use of the watershed physical characteristics and GIS software, estimate the instantaneous unit hydrograph in ungauged basin with reasonable accuracy. WFIUH method for allocating different flow rate in hillslope and the main canal basin, is more coordinated with reality. In this article instantaneous unit hydrograph of Ghorveh basin with an area equal to 14/67 km in Kurdistan, with the help of GIS and ArcHydro extension and PEM4PIT extracted. The results of this two methods were compared and showed that concentration time estimate approximately the same by each method, almost 4.6 hours. But WFIUH method by utilizing the flow rate proportional to slope, covering more detail in it.
  Keywords: Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH), Width Function Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH), Ghorveh basin, PEM4PIT, Ungauged basins
 • Navid Hooshangi, Ali Asghar Alesheikh, Ata Allah Nadiri, Asghar Asghari Moghaddam Page 63
  Accurate analysis and interpolation of heavy metals, especially arsenic concentrationin ground watercan play a significant role in planning and continuous monitoring of water resources. The analysis may also prevent human health issues.The purpose of this paper was to evaluate newly published Sugeno type fuzzy inference system as an interpolation method for estimating the amount of arsenic in Khoy Aquifer. It is done by assessinginverse distance weighting (IDW), Kriging (simple, ordinary and universal), Cokriging and Sugeno type fuzzy inference system. The results after optimization of the influencing factors in the interpolation methods indicated that RMSE, due to the low density and odd arrangement of wells, for all of the interpolation methods is high. Among the methods that did not use the auxiliary data, soft computing and IDW, with 53ppb and 56ppb RMSE respectively, lays better estimation than Kriging methods.Chlorine (Cl), Sodium (Na) and Iron (Fe) were used as auxiliary data. These data improved the accuracy of kriging and fuzzy methods by 46% and 51% than single univariate methods. The main cause of 19% improvement of the fuzzy method is attributed to its independence of normal distribution. The results showed that fuzzy Sugeno in the modeling of interpolation is more flexible and easier to execute (in terms of both user’s knowledge and in software development).
  Keywords: Arsenic, interpolation, geostatistical, Fuzzy Sugeno
 • Mohammad Zounemat, Kermani, Khatereh Amirkhani, Majid Rahimpour Page 79
  In this research the chaocity of precipitation time series in daily, weekly and monthly scales in the Pole-Kohneh and Ghourbaghestan Stations located in Qarah-Soo watershed is investigated. In order to reassure about the absence of stochastic behavior of the time series, method of surrogate data is applied. Thereafter, the aperiodicity of the time series is investigated using power spectrum analysis. The results of chaocity investigation indicates that according to correlation dimension method and Lyapunov exponent, the daily scale is not chaotic but weekly and monthly scales are chaotic (existence of the largest Lyapunov exponent and correlation dimension between 4 to 7). Also, the phase space reconstruction is done using time delay and embedding dimension method (embedding dimensions of 7 to 10 and time delay of 2 to 4 for Pole-Kohneh Station; embedding dimensions of 9 to 19 and time delay of 2 to 3 for Ghourbaghestan Station). Findings of the research indicate the stochasticity of short term precipitation time series (daily) and chaosity of medium term precipitation time series (weekly and monthly).
  Keywords: Precipitation time series, Chaos theory, Correlation dimension, Lyapunov exponent, Qara, soo watershed
 • Omid Asadi Nalivan, Narges Saghazadeh, Maryam Salahshur Dastgerdi, Mahbube Bay Page 90
  Sub basin prioritization is one of the integrated watershed management and sustainable development strategies. To protect natural resources, through marking zones of potential damage in small areas for is a primary need sustainable development. Degradation potential zones project for watershed protection measures is not cost-effective economically. So this is a prerequisite for sub basin prioritization. Morphometric analysis has received great deal of attention thanks to low cost and productivity. So the present research aims to prioritize subbasins of Marave tappeh basin in Golestan province using morphometric and GIS. in morphometric analysis parameters, compression ratio, roundness factor, form factor, elongation factor, frequency, channels, drainage density, branching ratio, drainage texture, shape, area, length and duration of current flow are calculated through the ground and Arc Hydro ARCGIS. These parameter are divided into linear (directly related to erosion) and shape parameters (inversely related to erosion). Finally, each sub-basin was prioritized given total morphpmetric parameters and sub-basin C3 was found to be critical and Cint1 was much more suitable than others. Field studies illustrate that as subbasin C3 has highest erosion rate and poor soil condition ( Hydrological group C). So such researches are low-cost and fast by which watersheds are prioritized to management measures.
  Keywords: Morphometry, Prioritization, comprehensive management, Maraveh tappeh watershed, Potential zone
 • Kazem Saber Chenari, Hossein Salmani, Mojtaba Mohammadi Page 105
  The main purpose of this study is landslide Hazard assessment the Ziarat watershed (Golestan province) using Information value and LNRF models within geographic information. At first stage, a landslide inventory map was prepared in the study area using earlier reports and aerial photographs, and a total of 50 landslides was mapped and out of which 35 (70%) were randomly selected for building landslide susceptibility model, while the remaining 15 (30%) were used for validating the model. In the second stage, fourteen data layers were used as landslide conditioning factors for Hazard mapping. These factors are slope percent and aspect, altitude, plan curvature, precipitation amount, lithology, land use, soil texture, distance from faults, distance from rivers, distance from roads, topographic wetness index (TWI) and stream power, CTI (Sediment Transport Index)and stream power index (SPI). Afterward, landslide Hazard zoning map was produced using information value and LNRF models. For verification, the receiver operating characteristic (ROC) curves were drawn and the areas under the curve (AUC) calculated. The Verification results showed that the area under the curve for Information value and LNRF is equal to 98.2 and 80.4 % with standard errors of 0.018 and 0.08, respectively. So, the produced Hazard maps will be useful for general land use planning and hazard mitigation purpose. Thus, the landslide hazard mapping produced from this study will be useful to the planners and engineers to reorganize the areas which are susceptible for landslide hazard and they may evolve suitable remedial measures for Hazard reduction and management.
  Keywords: Information Value, Landslide Hazad, LNRF, Ziarat
 • Naser Ebadati, Sara Sepavandi Page 117
  Eshtehard aquifers are Shoor River's catchment basin and water potential in different areas. Eshtehard aquifers, because of the diversity of geological formations and structures have different quality and quantity. This paper aims, to determine the relationship between quantitative and qualitative characteristics of water resources with the lithology and structural geological features of the area. In order to determine the scope of the area to survey and identify Eshtehard and distribution of geological formations and faults location using available geological maps ,then identify the wells and using the results of analysis of water samples from the map of the concentration of chlorine, sulfate, calcium, magnesium, etc. were traced. Interpretation of drawn map showed that the highest concentration of plains and the northern half of them changes, the mountains to the North and East of the center, which is consistent with passion Shoor River’s according to the results of water quality, northern plain the type and sodium chloride for drinking in the area of moderate to very unpleasant and harmful for agriculture in the category passion for agriculture are. As a result of salt in the northern of Plain along with the drop in water levels in the central of plain region have had a great impact on water quality.
  Keywords: Eshtehard, Lithology, Water Source, Salt zones, Hydrology