فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال یکم شماره 3 (زمستان 1393)
 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین صالحی، حسین زینی وند صفحه 153
  تعیین کیفیت آب های زیرزمینی و انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی به شرایط منطقه و وجود آمار و اطلاعات کافی بستگی دارد. از طرفی انتخاب روش صحیح میان یابی مکانی کیفیت آب زیرزمینی، گامی مهم در مدیریت منابع آب زیرزمینی هر منطقه به شمار می آید. هدف این تحقیق، بررسی کیفیت آب های زیرزمینی غرب شهرستان مریوان برای شرب و کشاورزی است. به همین منظور از داده های سال های 1364 تا 1391 و پارامترهای مقدار شوری، کلر، غلظت مواد محلول، سولفات، سختی آب، سدیم و نسبت سدیم قابل جذب استفاده شد. برای مقایسه تیمارها از تجزیه واریانسANOVA و برای آزمون تفاوت بین ایستگاه های مختلف از آزمون LDS استفاده شد. همچنین برای تعیین مناسب ترین روش میان یابی مکانی و پهنه بندی پارامترهای یادشده، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به کار گرفته شد. بدین منظور، از روش میان یابی زمین آمار کریجینگ ساده، و روش های معین مانند وزن دهی عکس فاصله، تابع شعاعی، تخمین گر موضعی و تخمین گر عام به صورت سالانه و فصلی استفاده شد. نتایج نشان داد که آب زیرزمینی منطقه از نظر کیفی برای شرب در محدوده مناسب و پذیرفتنی قرار دارد. همچنین برای آبیاری، بیشتر منطقه در محدوده پذیرفتنی قرار دارد. نتایج میان یابی مکانی براساس معیارهای ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای مطلق (MAE) و بیشترین مقدار ضریب تعیین (R2) نشان داد که از بین روش های مختلف میان یابی، روش تخمین گر موضعی برای پارامترهای سولفات، غلظت مواد محلول و شوری؛ روش تابع شعاعی برای پارامترهای سدیم و نسبت جذب سدیم؛ روش تخمین گر عام برای پارامتر کلر؛ و روش کریجینگ ساده برای پارامتر سختی آب، مناسب ترین برآورد سالانه را دارند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، شرب و کشاورزی، شهرستان مریوان، کیفیت آب زیرزمینی، میان یابی
 • سید مرتضی سیدیان، مریم سلیمانی، مجتبی کاشانی صفحه 167
  شبیه سازی جریان رودخانه به منظور آگاهی از دبی رودخانه در دوره های زمانی آینده از مسائل مهم و کاربردی است. با توجه به اهمیت اطلاع از دبی جریان در سال های آینده، در این مطالعه دبی جریان در سه ایستگاه حاجی قوشان، قره شور و تمر در حوضه آبخیز گرگانرود برای سال های آبی 90-1381 شبیه سازی شد. به منظور شبیه سازی از روش آماری سری زمانی در قالب الگوی اتورگرسیون (AR) و داده کاوی در قالب ماشین بردار پشتیبان (SVM) به دو صورت ماهانه و هفتگی استفاده شد. نتایج در مقیاس ماهانه نشان داد هر دو روش در ایستگاه تمر، دقت کم و در ایستگاه حاجی قوشان، دقت خوبی دارند. در ایستگاه قره شور SVM توانست ضریب تعیین سری زمانی ماهانه را به مقدار 29/0 افزایش و خطای RMSE را 35 درصد کاهش دهد و شبیه سازی دقیق تری انجام دهد. هر دو روش در ایستگاه های تمر و قره شور دبی هفتگی را با دقت کمی پیش بینی کردند. در ایستگاه حاجی قوشان ضریب تعیین روش سری زمانی هفتگی 91/0 و SVM برابر 86/0 است. آماره DDR نشان داد در ایستگاه حاجی قوشان در مقیاس ماهانه روش SVM نسبت به سری زمانی دارای دقت بیشتری است و در مقیاس هفتگی دقت این دو روش برابر است. نتایج این مطالعه نشان داد که روش SVM در هر دو مقیاس ماهانه و هفتگی دقت بیشتری نسبت به سری زمانی دارد؛ همچنین دقت هر دو روش در مقیاس ماهانه بیشتر از مقیاس هفتگی است.
  کلیدواژگان: داده کاوی، دبی رودخانه، سری زمانی، گرگانرود، ماشین بردار پشتیبان
 • حسین یوسفی، یونس نوراللهی، کیوان سلطانی، زهرا جوادزاده صفحه 181
  در این مطالعه سعی شده است با بررسی عوامل موثر بر سیل خیزی و شناسایی نقاط آسیب پذیر از نظر مخاطرات سیل در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران، راهکارهای مناسب مدیریتی برای مقابله با این پدیده بیان شود. مخاطره سیل، به ویژه در مناطق شهری ممکن است خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشته باشد. برای کاهش این خسارات و تعدیل آسیب های ناشی از آن در این مناطق، عوامل هیدرولوژیکی، توپوگرافیکی، ویژگی های انسانی و... به صورت لایه های اطلاعاتی جداگانه در محیط GIS پهنه بندی شده و با روش های وزن دهی مثل روش AHP اولویت بندی شد و در نهایت محدوده های پرخطر شناسایی شد. در این تحقیق مشخص شد که کدام مناطق در برابر سیلاب آسیب پذیرترند و کدام مناطق کمتر آسیب پذیرند. در مجموع منطقه تحقیق به پنج کلاس طبقه بندی و مساحت هر یک از آنها مشخص شد. 21/16 کیلومتر مربع از این منطقه دارای خطر بسیار زیاد سیلاب است و به ترتیب مساحت های 11/19، 06/17، 67/9 و 84/1 در محدوده های با خطر زیاد، متوسط، کم و خیلی کم قرار می گیرند که با بهره گیری از این اطلاعات می توان برنامه ها و راهکار های مناسبی را برای کنترل سیلاب و حتی استفاده از آن به منظور بهره برداری بهینه و کاربردی اعمال کرد.
  کلیدواژگان: سیلاب شهری، شهرداری تهران، مدیریت سیلاب، AHP، GIS
 • منصور حسینی خواه، حسین زینی وند، علی حقی زاده، ناصر طهماسبی پور صفحه 195
  هدف این مطالعه صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدل های گردش عمومی و سناریوهای انتشار در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب برای دوره آماری 2008-1989 است. ابتدا مقادیر دما و بارش مشاهداتی از سازمان هواشناسی و مقادیر دما و بارش مدل ها و سناریوها از پایگاه داده کانادا تهیه شد. سپس از آزمون نیکویی برازش، برای بررسی معنا داری مدل ها و از معیارهای ارزیابی ضریب تبیین (R2)، میانگین خطای مطلق(MAE) ، ضریب نش- ساتکلیف (NS)، اریبی (Bias) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برای تعیین دقت مدل ها استفاده شد. همچنین روش وزن دهی، برای بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوها به کار گرفته شد. مطابق نتایج آزمون نیکویی برازش، همه مدل ها در هر سه ایستگاه معنادار بودند. نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی و روش وزن دهی نشان داد که در ایستگاه کرمانشاه، مدل های HADGEM1 و BCM2 به ترتیب با میانگین خطای مطلق 8/0 و 85/0 بیشترین کارایی را در شبیه سازی داده های دما و بارش این منطقه دارند. در ایستگاه روانسر نیز دو مدل ECHO-G و HADCM3 و در ایستگاه اسلام آباد مدل ECHO-G با کمترین میانگین خطای مطلق، دارای بیشترین توانمندی به ترتیب در شبیه سازی دما و بارش هستند. در مجموع برای هر سه ایستگاه، مدل ECHO-G با ضریب وزنی 20/0 و مدل HADCM3 با ضریب وزنی 15/0، مدل های منتخب به ترتیب برای شبیه سازی دما و بارش حوضه آبخیز قره سو هستند. همچنین سناریوی A2 با ضرایب وزنی 51/0 برای بارش و 75/0 برای دما و سناریوی A1B با ضرایب وزنی 57/0 برای بارش و 3/0 برای دما به ترتیب سناریوهای منتخب دو مدل ECHO-G و HADCM3 هستند.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، سناریوی انتشار، عدم قطعیت، قره سو، مدل گردش عمومی
 • حسین سلمانی، عبدالرضا بهره مند، کاظم صابرچناری، محمد رستمی خلج صفحه 207
  با توجه به دامنه وسیع مدل های هیدرولوژیکی موجود، بررسی کارایی مدل ها برای اهداف مختلف مدیریتی ضروری است. مدل هایی که در عین سادگی ساختار و با حداقل ورودی، نتایج قابل قبولی ارائه دهند، می توانند به عنوان ابزاری کارامد در خدمت مدیر حوضه آبخیز باشند؛ ازاین رو هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد نسبی مدل های بارش- رواناب یکپارچه و مفهومی AWBM، Sacramento و تانک در شبیه سازی رواناب روزانه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه حوضه آبخیز گرگان رود استان گلستان است. در تمامی مدل ها، شبیه سازی به صورت خودکار و در دوره زمانی واسنجی پنج ساله (1988-1984) و اعتبار سنجی چهارساله (1995-1992) صورت گرفت. ارزیابی دقت مدل ها با شاخص های آماری ضریب تبیین (R2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب کارایی نش- ساتکلیف (ENS) نشان از موفقیت آمیز بودن تمامی مدل ها در شبیه سازی رواناب روزانه دارد. نتایج آماری و نموداری نشان داد که مدل Sacramento با شاخص 677/0= ENS، 565/4= RMSEو 823/0= R2در طی دوره واسنجی و 669/0= ENS، 905/7= RMSE و 719/0= R2 در طی دوره اعتبارسنجی دارای بهترین کارایی در بین سایر مدل هاست. در تمام مدل ها، شبیه سازی در طی دوره واسنجی نسبت به دوره اعتبارسنجی از دقت بیشتری برخوردار است. همچنین مدل ها مقادیر کمینه و متوسط جریان را با دقت قابل قبولی شبیه سازی کرده اند و با وجود شبیه سازی خوب مقادیر اوج جریان، نتایج نشان می دهد مدل های مورد نظر نمی توانند تمام پیک ها را به خوبی شبیه سازی کنند. ازآنجا که این مدل ها به داده های ورودی زیادی نیاز ندارند، می توان از این مدل ها با توجه به نیاز در ارتقای سطح مدیریت منابع آب استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارازکوسه، بارش، رواناب، شبیه سازی، گرگان رود، مدل
 • فاطمه شکریان، کریم سلیمانی، قربانعلی نعمت زاده، پوریا بی پروا صفحه 223
  کمبود منابع آب در جهان و ایران همواره یکی از چالش های مهم انسان به حساب می آید. از طرفی وجود منابع آبی بزرگ نظیر دریاها و اقیانوس ها از جمله دریای مازندران در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران ممکن است یکی از راه حل های مناسب در این زمینه باشد. در این تحقیق به بررسی جذب نمک NaCl توسط زئولیت طبیعی و پرلیت پرداخته شده است. به این منظور، اثر پارامترهای مختلفی نظیر غلظت و اندازه ذرات بررسی شد. برای به دست آوردن اندازه های مختلف (در پنج اندازه) از الک های استاندارد ASTM با قطر منافذ 20 (841 میکرومتر)، 40 (400 میکرومتر)، 80 (177میکرومتر)، 120 (125 میکرومتر) و 200 (74 میکرومتر)، برای دانه بندی استفاده شد. محلول های آب نمک با غلظت های در گستره 25، 50، 100، 200،300،500، 750، 1000، 3000، 5000، 7000 و 10000 میلی گرم بر لیتر تهیه شدند. به منظور تعیین مقدار کلر موجود در نمونه ها از نیترات نقره با غلظت 02/0 مولار و کرومات پتاسیم به عنوان معرف برای تیتراسیون کلرسنجی محلول ها استفاده شد. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که با کاهش اندازه ذرات، درصد حذف نمک افزایش می یابد. همچنین با افزایش مقدار جاذب بیشترین جذب صورت گرفته است. در ضمن از مدل های فروندلیچ و لانگمویر برای به دست آوردن ایزوترم های تعادلی استفاده شد که نتایج نشان می دهد جذب نمک سدیم کلراید توسط جاذب معدنی زئولیت از مدل فروندلیچ با ضریب تبیین 97/0 و نمونه معدنی پرلیت با ایزوترم تعادلی لانگمویر با ضریب تبیین 96/0 تطابق بهتری را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ایزوترم های تعادلی، جاذب های معدنی، زئولیت، فروندلیچ، لانگمویر
 • یونس نوراللهی، حسین یوسفی، سعیده صادقی، سعید محمد زاده بینا، سارا صادقی صفحه 233
  در این مقاله نتایج پایش کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی هنگام حفاری سه حلقه چاه اکتشافی عمیق نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر در شمال غرب سبلان تحلیل شده است. محققان مختلفی این منطقه را پیشتر به منظور تولید برق از انرژی زمین گرمایی بررسی کرده اند. حین حفاری چاه های عمیق پروژه زمین گرمایی سبلان، مواد مختلفی مانند سیمان، بنتونیت، باریت، خاکستر کربنات سدیم، سدیم کلرید و... در زمان حفاری و تثبیت دیواره چاه به کار گرفته می شوند که در نتیجه آن، امکان ورود مقادیر زیادی آلاینده به آبخوان ها وجود دارد. بر همین اساس، ممکن است این آلاینده ها وارد رودخانه خیاو نیز بشوند. در این مطالعه تلاش شده است آثار احتمالی حفاری سه چاه مذکور بر رودخانه خیاو و چشمه های آب سرد و گرم منطقه ای در سبلان شناسایی شود. کیفیت آب رودخانه خیاو به علت تامین آب آشامیدنی مشکین شهر و مصارف کشاورزی این شهر و حومه آن با جمعیت 200000 نفر، اهمیت فراوانی دارد. ساکنان روستاها و خانواده های عشایر در تابستان از آب چشمه های سرد برای آشامیدن استفاده می کنند و مسافران بسیاری به علت جاذبه های توریستی منطقه و استفاده از چشمه های آب گرم به این مناطق سفر می کنند و ممکن است تحت تاثیر تغییرات احتمالی ترکیب شیمیایی این چشمه ها باشند. بنابراین پایش تغییرات احتمالی کیفیت چشمه های سرد و گرم منطقه اهمیت بسیاری دارد. نتایج پایش 18 ماهه نشان می دهد که حفاری اثر چندانی بر کیفیت آب رودخانه خیاوچای و چشمه ها نداشته و تغییرات مشاهده شده به علت تغییرات فصلی و حضور منابع زمین گرمایی است. به جز چند فلز سنگین، غلظت سایر عناصر کمتر از حد استاندارد آب آشامیدنی است.
  کلیدواژگان: آثار محیط زیستی، آلودگی آب، انرژی زمین گرمایی، بازبینی، حفاری اکتشاف، فلزات سنگین
|
 • Hossein Salehi, Hossein Zeinivand Page 153
  Groundwater quality assessment and selection of appropriate methods of zoning depends on the region conditions, and data availability. The correct choice is a key milestone and a major step forward in the management of groundwater resources. The aim of this study was to evaluate the quality of groundwater for drinking and irrigation purposes in the west of Marivan city, Iran. For this purpose, data from 1985 to 2011, and the parameters of salinity, chlorine, concentration of dissolved substances, sulfate, water hardness, sodium, sodium adsorption ratio were used. Analysis of variance (ANOVA) and the LDS test was used to compare treatments and the differences between various stations respectively. For determining the most appropriate location and zoning methods for the above parameters, geographical information system was used. For this purpose, a geostatistics method of simple Kriging, and deterministic techniques such as inverse distance weighting, radial basis function, local estimator and general estimates was applied to annual and season data. The results showed that the quality of water in the area is appropriate and acceptable for drinking. Also for the irrigation, most of the study area is located within an acceptable range. Spatial interpolation results according to the root mean squared error (RMSE) and mean absolute error (MAE), among the different methods of interpolation techniques the LP for estimating the parameters of sulfate, soluble solids concentration and salinity, the RBF for for estimating parameters of sodium and sodium absorption ratio, the GPI method for chlorine at annual scale were the most appropriate methods .
  Keywords: Groundwater quality, Zoning, drinking, irrigation, Marivan
 • Seyed Morteza Seyedian, Maryam Soleimani, Mojtaba Kashani Page 167
  Accurate forecasting of streamflows has been one of the most important issues as it plays a key role in allotment of water resources. River flow simulations to determine the future river flows are important and practical. Given the importance of flow in the coming years, in this research three stations: Haji Qooshan, Ghare Shoor and Tamar in Gorganrood cachment were simulated in 2002-2011. To simulate river flow, time series (Auto Regression) and data driven based on support vector machine (SVM) was used for both monthly and weekly. The results showed that both methods in Tamar have low precision and Haji Qooshan station have good precision in monthly simulation. SVM increase 0.29 coefficient determination and decreases 0.35 RMSE error in Ghare Shoor station and perform more accurate than time series. Both methods simulate weekly discharge in low precision in Tamar and Ghare Shoor. Coefficient determination of time series is 0.91 and SVM is 0.86 in weekly simulation. DDR statistics show that the SVM has greater precision than time series in monthly simulation and equal precision in weekly simulation in Haji Qooshan station. The results of this study show that the SVM method is more accurate than time series in monthly and weekly simulation. The accuracy of both methods is on monthly basis rather than weekly. The accuracy of both methods is greater on monthly rather than weekly.
  Keywords: river flow, Time series, Gorganrood, support vector machine, data mining
 • Hossein Yousefi, Younes Noorollahi, Keyvan Soltani, Zahra Javadzadeh Page 181
  The aim of this study is to assess effective factors in flooding and determine vulnerable areas in first and third Tehran Municipality areas, therefore suggest the proper management ways to avoid this disaster. Flooding disaster could have serious financial and fatal casualties, specially in urban areas. To reduce damages and hurts of flooding in these areas, hydrological, topographical, human features and … were used as separated layers in GIS and they were prioritized with a method like AHP. As the results areas with risks of flooding were determined. In this study the areas with high risks and low risks were recognized. Studying area was classified into five different classes and their areas were calculated. The very high risk area occurs in 16.21 square kilometer and respectively 19.11, 17.06, 9.67 and 1.84 square kilometer of areas were classified as high, medium, low and very low risks areas. By using this information, there could be proper plans and strategies to control floods and even utilizing flood water.
  Keywords: Urban Flood, Tehran Municipality, Flood Management, AHP, GIS
 • Mansoor Hosseinikhah, Hossein Zeinivand, Ali Haghizadeh, Naser Tahmasebipour Page 195
  The objective of this study was to evaluate the ability of ten GCMs and three Emission Scenarios to reproduce the rainfall and temperature parameters in Kermanshah, Ravansar and West Islamabad stations located inside Qaresou basin in Iran using the average weighting method, over 1989-2008 period. At first, the models output and the scenarios were provided for this period. Then, the models validation was carried out using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), Model Bias, and Nash – Sutcliffe criteria. Moreover, the models and scenarios uncertainty analysis was assessed by the weighting method. Based on these criteria, HADGEM1 and BCM2 had the best efficiency in Kermanshah station for mean temperature and rainfall simulation respectively. For Ravansar station the best models were ECHO-G and HADCM3, while for West Islamabad was ECHO-G. The overall results of this analysis showed that the best applied GCMs and emission scenarios for simulation of temperature and rainfall in the study area are ECHO-G (A2) and HADCM3 (A1B), respectively. The results also indicated that these models and scenarios performance for simulation of temperature and rainfall are varied and thus a GCM need to be calibrated for different regions.
  Keywords: AOGCM, Climate change, Greenhouse Gases, SRES, uncertainty
 • Hossein Salmani, Abdolreza Bahremand, Kazem Saber Chenari, Mohammad Rostami Khalaj Page 207
  According to variety of accessible hydrological models, evaluateing the efficiency of models for different management objectives are essential. Therefore, models with simple structure and using minimal input that can provide an acceptable result can serve as an effective tool to watershed managers. Hence, the objective of this research is to evaluate the relative performances of the lumped conceptual-based hydrological AWBM, Sacramento and Tank rainfall runoff models for daily simulation in Arazkoose tributary of Goorganrood River, Golestan porovince. Automatic calibration of the models were done for a 5-year period (1984-1988), followed by a 4-year validation period (1992-1995). The results were evaluated by several criteria, i.e. Root Mean Square Error (RMSE) and Nash coefficient efficiency coefficient (ENS) and the coefficient of determination (R2). According to the evaluation criteria the results were satisfactiory. Statistic and graphic results show that Sacramento model is performing most accurately among the models with R2= 0.823, ENS= 0.677 and RMSE= 4.565 in calibration periods and R2= 0.719, ENS= 0.669 and RMSE= 7.905 in validation periods. Simulation of the Models was more accurate for calibration period rather than validation period. Also the models’ minimum and average values of runoff are accurate and despite good simulated peak flow values, the results show that the models cannot accurately simulate all of the peak values. Since these models do not require much input data and their use is not time-consuming and costly, they can be preferred for surface water resources management.
  Keywords: Simulation, Rainfall Runoff, Model, Arazkoose, Goorganrood
 • Fatemeh Shokrian, Karim Solaimani, Ghorban Ali Nematzadeh, Pourya Biparva Page 223
  Deficiency of water resources is one of the major challenges at the global scale and also in Iran. The existence water resources of oceans and seas such as the Caspian Sea and Persian Gulf in the north and southern parts of Iran respectively, can be considered as the alternative to dominate the future problem. This study is processed absorption of Nacl based-on natural Zeolite and Perlite. In order to obtained of different sizes in five classes, the standard sieves used based on ASTM with determined D of 20, 40, 80, 120 and 200 for granulometric process. The salty water used with different concentration in the range of 25 to 10000 mg/l. To determine the rate of chloramine in samples nitrate of silver with 0.02 mol and potassium chromate used as indicator for detecting of chloramine titration in suspension. The effects of different parameters were examined such as concentration, adsorbent dosage and particles size. The extracted results had indicated that, with declination of the particles size, it can be expected to increase the percentage of sodium chloride removal. Similarly, due to increasing the adsorbent dosage, more absorption will increase in this process. The Freundlich and Langmuir models were used to obtain the isotherm equilibrium curve. The results showed that sodium chloride absorption had a better fitting (R2 97%) using Zeolite from Freundlich model and Perlite also with a meaningful of (R2 96%) in Langmouier model.
  Keywords: Equilibrium isotherm, Mineral adsorbents, Freundlich, Langmouir, Caspian Sea
 • Younes Noorollahi, Hossein Yousefi, Saeideh Sadeghi, Saeid Mohamadzadeh Bina, Sara Sadeghi Page 233
  In this paper, the results of surface and ground water quality monitoring during drilling of three deep exploratory wells in geothermal project in North West of Sabalan in Meshkinshahr are analyzed. The region has been investigated by various researchers to generate electricity using geothermal energy. Drilling in deep geothermal projects, a variety of materials such as cement, bentonite, barite, soda ash, sodium chloride, etc. are used in the process of drilling and fixing wells enabling large amounts of pollutants into the aquifers that may discharge into the Khiav River. This study have tried to identify the possible effects of drilling three exploration wells on the Khiav River and hot and cold springs in an area in Sabalan. The water quality of Khiav River is very important because it supplies drinking and irrigating water for Meshkinshahr city and suburbs with a population about 200, 000 people. Residents of villages and many nomadic families use cold springs as drinking water sources in the summer, as well as many tourists who travel there to visit touristic attractions and hot springs may be affected by possible changes in water quality of these springs. Therefor monitoring the changes in the quality of hot and cold springs in the area is significantly important. The results of an 18 months of investigation indicate that drilling activities have no significant effect on the water quality of Khiav River and springs. Levels of some high heavy metals concentrations of other elements are less than the standard for drinking water.
  Keywords: geothermal energy, environmental effects, water pollution, monitoring, exploration drills, Heavy metals