فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و پنجم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1394)

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال سی و پنجم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمزه داوری، علی صغر سراج، علی رجب پور صفحات 1-14
  سن های جنس Oriusبه عنوان دشمنان طبیعی بسیاری از آفات گیاهی در دنیا شناخته می شوند. این مطالعه به منظور بررسی فون و تنوع زیستی سنک های Anthocoriade در شرایط مختلف اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد و تاثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی سن های شکارگر این جنس، صورت گرفت. سه اقلیم و از هر اقلیم سه اکوسیستم (باغی، زراعی و دست ورزی نشده) و از هر اکوسیستم سه تکرار انتخاب و نمونه برداری هر دو هفته یک بار انجام شد. شناسایی گونه ها براساس ژنیتالیای افراد نر صورت گرفت و تعیین تنوع زیستی با استفاده از شاخص چیرگی شانون-وینر انجام شد. در مجموع شش گونه شامل O. s albidipennis (Reuter)، O. niger (Wolff)، O. laevigatus (Fiber)،Orius pallidicornis (Reuter)،O. vicinus (Ribaut)، (Reuter) O. horvati از مناطق مختلف این استان شناسایی شدند. نتایج نشان داد که در اقلیم گرمسیری O. albidipennis و در اقلیم سردسیری گونه O. niger به عنوان گونه غالب خانواده Anthocoridae در استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. شاخص شانون محاسبه شده در سه منطقه گرم، معتدل و سرد به ترتیب برابر 245/1، 233/1و 9896/0 بود. تنوع زیستی سن های جنس Orius در اکوسیستم دست ورزی نشده به صورت معنی داری بیش تر از اکوسیستم دست ورزی شده بود. در ضمن با توجه به اثرات سوء دست ورزی تنوع زیستی و جمعیت سنک های Orius، در بوم نظام های کشاورزی، اعمالی مانند تنوع کشت، کشت توام و باقی گذاشتن علف های هرز به صورت پرچین های اطراف مزرعه و یا جزایر سبز می تواند موجب افزایش تنوع و به دنبال آن کارایی این شکارگران شود.
  کلیدواژگان: غنای گونه ای، شاخص شانون، سنک های انتوکورید، زیست بوم
 • بتول مختاری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان مهدیان، محمدرضا باقری صفحات 15-27
  کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) یکی از مهم ترین شکارگران آفات در باغ های میوه ایران است. در این پژوهش برخی ویژگی های زیستی این کفشدوزک با تغذیه از تخم بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier و تخم پروانه بید آرد، Ephestia kuehniella Zeller در 5 دمای ثابت، 1 ± 5/22، 1 ± 25، 1 ± 5/27، 1 ± 30 و 1 ± 5/32 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مقایسه شد. کل دوره رشد برای کفشدوزک در دماهای بالا به ترتیب 17/0 ± 83/28، 37/0± 52/24، 21/0 ± 39/21، 16/0 ± 92/17 و 29/0± 22/18 روز با تغذیه از تخم بید غلات و 38/0± 27، 14/0± 22/23، 28/0± 57/19، 17/0± 14/16 و 05/0± 33/16 روز با تغذیه از تخم بید آرد بود. آستانه پایین رشد برای دوره تخم، لارو، شفیره و کل دوره رشد با تغذیه از تخم بید آرد به ترتیب 02/15، 6/8، 48/7 و 55/8 درجه سلسیوس به دست آمد و ثابت گرمایی برای مراحل بالا به ترتیب 16/38، 22/222، 9/71 و 37/370 روز درجه و آستانه پایین رشد با تغذیه از تخم بید غلات به ترتیب 79/13، 6/5، 82/5 و 54/6 درجه سلسیوس و ثابت گرمایی برای مراحل بالا به ترتیب 15/41، 77/277، 7/91 و 54/454 روز درجه برآورد شد. نتایج نشان داد که بین طول دوره رشدی در دماهای مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد اما برای هر میزبان به طور جداگانه بین دمای 30 و 5/32 درجه سلسیوس اختلاف معنی داری وجود ندارد. بر پایه نتایج این پژوهش بید آرد برای پرورش این کفشدوزک میزبان مناسب تری می باشد.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، Oenopia conglobata، بید غلات، بید آرد
 • مهدی یعقوبی، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور صفحات 29-37
  کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica Led.(Lep.: Noctuidae)از آفات مهم ذرت و نیشکر در بسیاری از نقاط جهان به شمار می رود. زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae به عنوان مهم ترین دشمن طبیعی، علیه این آفت در خوزستان پرورش و رهاسازی می گردد. این زنبور ازنظر میزبانی بسیار تخصصی بوده و در انسکتاریوم و آزمایشگاه تنها روی میزبان طبیعی پرورش داده می شود. در این مطالعه بهترین شرایط دمایی و دوره نوری بر رفتار تولیدمثلی حشرات بالغ شب پره در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور صفاتی مثل درصد تخم های بارور، میزان تخم ریزی، اوج تخم ریزی و عمر حشرات بالغ در تیمارهای آزمایشی ارزیابی شدند. تیمارهای دمایی شامل دمای 24، 27 و 30 درجه سلسیوس و تیمارهای دوره نوری شامل 24ساعت تاریکی، 12 ساعت روشنایی:12 ساعت تاریکی، 16 ساعت تاریکی: 8 ساعت روشنایی (رژیم روز کوتاهی)، 8 ساعت تاریکی: 16 ساعت روشنایی (رژیم روز بلند) بود. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که بهترین دما برای دوره تخم ریزی 24 تا 27 درجه سلسیوس است و در دمای 30 درجه سلسیوس به طور معنی داری میزان تخم ریزی کاهش یافت. میزان دما و طول دوره نوری تاثیری بر درصد تخم های بارور و طول عمر حشرات بالغ نداشت. در بررسی دوره نوری، رژیم های نوری بر میزان تخم ریزی اثر معنی دار نشان داد به طوری که بیش ترین میزان تخم ریزی در رژیم 12 ساعت روشنایی: 12ساعت تاریکی و بعد از آن در رژیم 16 ساعت تاریکی: 8 ساعت روشنایی (رژیم روز کوتاهی) و کم ترین میزان تخم ریزی در تاریکی مطلق اتفاق افتاد. در همه تیمارهای دمایی و دوره نوری اوج تخم ریزی در روز دوم تخم ریزی اتفاق افتاد.
  کلیدواژگان: Sesamia cretica، ذرت، دوره نوری، دما، میزان تخم ریزی
 • مریم وهابی مشهور، سعید محرمی پور سعید، مریم نگهبان صفحات 39-49
  پژوهش های وسیعی روی آفت کش های گیاهی به منظور دست یابی به جایگزین های سالم و موثرتر از آفت کش های شیمیایی انجام شده است. استفاده از فرمولاسیون نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی، بهبود کیفیت و رهایش کنترل شده این مواد شده است. در این بررسی، اثرات سمی فرمولاسیون نانوکپسول حاوی اسانس گیاه درمنه، روی مراحل مختلف سوسک برگ خوار نارون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط دمایی 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد در شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. فرمولاسیون تهیه شده هم زمان روی برگ و حشره محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که LC50 فرمولاسیون نانوکپسوله شده اسانس درمنه، 24 ساعت پس از کاربرد، برای تخم، لارو و حشره کامل به ترتیب برابر با 5279، 3939 و 5169 پی پی ام و برای اسانس خالص درمنه این مقدار به ترتیب برابر با 6825، 5130 و 8035 پی پی ام می باشد. هم چنین فرمولاسیون نانوکپسول در غلظت 3000 پی پی ام به طور معنی داری خسارت وارد شده به برگ توسط لاروهای سن دو و سه را در مقایسه با شاهد کاهش داد. بر اساس این نتایج، فرمولاسیون نانوکپسول اسانس درمنه می تواند در مدیریت سوسک برگ خوار نارون استفاده شود.
  کلیدواژگان: اسانس، درمنه، سوسک برگ خوار نارون، خسارت، نانوکپسول
 • شهناز شهیدی نوقابی صفحات 51-61
  استفاده از گیاهان زراعی اصلاح شده با استفاده از انتقال ژن بین گونه های مختلف گیاهی نقش مهمی در کنترل آفات گیاهی داشته است. در این پژوهش، خواص حشره کشی دو لاین از گیاهان تراریخته شاملIRIP (حاوی ژن بازدارنده ریبوزوم نوع 1) و IRA (حاوی ژن بازدارنده ریبوزوم نوع 2) علیه کرم برگخوار چغندرقندSpodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) و شته توتون،Blackman (Hemiptera: Aphididae) Myzus nicotianae بررسی شده است. تغذیه از گیاه توتون تراریخته IRA، باعث افزایش مرگ ومیر و کاهش تولید مثل در شته توتون شد. هم چنین طول دوره تولیدمثلی شته های پرورش یافته روی گیاه IRA در مقایسه با تیمار شاهد و IRIP کاهش یافت. اما پارامترهای تولیدمثلی شته های تیمار شده باIRIP تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند. تغذیه لاروهای سن دو exigua . Sاز گیاه تراریخته IRA، باعث مرگ ومیر حدود 3/33 درصد شد. به علاوه وزن لاروها و شفیره ها و درصد خروج حشرات کامل S. exigua نیز در تیمار IRA نسبت به شاهد و تیمار گیاهان تراریخته IRIPکاهش معنی داری نشان دادند. نتایج حاکی از این است که پروتئین های بازدارنده فعالیت ریبوزوم نوع دوم دارای فعالیت حشره کشی قابل توجهی روی هر دو گونه حشره آفت می باشند که می توانند در برنامه های کنترل تلفیقی آفات به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: بال پولک داران، پروتئین غیرفعال کننده ریبوزوم، جوربالان، لکتین
 • بهرام ناصری، فروغ بیدار صفحات 63-75
  در این تحقیق، پارامتر های جدول زندگی دوجنسی(Zeller) Ephestia kuehniella روی آرد هفت رقم جو (دشت، خرم، صحرا، ریحان 03، فجر 30، 5 شور و EH-83-7) و دو رقم گندم (بم و سپاهان) در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کوتاه ترین طول دوره لاروی (69/0 ± 58/42 روز) روی رقم ریحان03و طولانی ترین دوره (95/0 ± 42/53 روز) روی رقم EH-83-7 مشاهده شد. طولانی ترین دوره رشدی قبل از بلوغ مربوط به رقم EH-83-7 (61/1 ±12/72 روز) و کوتاه ترین آن مربوط به رقم ریحان 03 (87/0 ± 65/58 روز) و سپاهان (00/1 ±19/58 روز) بود. هم چنین بیش ترین و ترین وزن شفیره به ترتیب روی رقم سپاهان (77/0 ±07/21 میلی گرم) و رقم فجر30 (58/0 ±20/15 میلی گرم) بود. بیش ترین نرخ ذاتی افزایش (00/0 ±07/0) روز و نرخ خالص تولیدمثل (89/1 ± 41/87 نتاج) روی رقم سپاهان و کم ترین نرخ ذاتی افزایش (00/0 ±037/0 روز) و نرخ خالص تولیدمثل (48/0 ± 29/12 نتاج) روی رقم دشت مشاهده شد. طبق نتایج به دست آمده، رقم گندم سپاهان بهترین رقم برای پرورش آزمایشگاهی E. kuehniella است.
  کلیدواژگان: شب پره مدیترانه ای آرد، جدول زندگی دوجنسی، ارقام جو و گندم
 • مهدی کاکایی، حجت الله مظاهری لقب، هدیه شرربار صفحات 77-89
  سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica Gyll از جمله آفات مهمی است که هر ساله عملکرد علوفه گیاه یونجه را تحت تاثیر قرار داده و چین اول آن را به طور کامل از بین می برد. در این مطالعه سازوکارهای آنتی زنوز، آنتی بیوز و تحمل 16 ژنوتیپ حاصل از نتایج غربال مزرعه ای در گلخانه با نوسان دمای شبانه روز بین 18 تا 27 درجه سلسیوس در فروردین و اردیبهشت 1393 در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین میزان پروتئین های بیان شده و تفاوت بیان آن ها در ژنوتیپ های مختلف با استفاده از روش SDS-PAGE، تراکم تریکوم و میزان کلروفیل برگ و نیز ارتباط آن ها با تعداد لاروهای سرخرطومی جلب شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تشخیص هم بستگی بین صفات گلخانه ای و داده های حاصل از مطالعات الکتروفورز یک بعدی SDS-PAGE از آزمون مانتل استفاده شد. هم بستگی معنی داری بین صفات مورد اندازه گیری در گلخانه و داده های مولکولی مشاهده نشد. ژنوتیپ های مورد مطالعه براساس تمام صفات به روش سلسله مراتبی Ward در سه خوشه مقاوم، نیمه حساس و حساس دسته بندی شدند. در این میان، ژنوتیپ های «محلی بمی»، «تالنت 2»، «همدانی 106» و «کدی 108» می توانند به عنوان ژنوتیپ های دارای پتانسیل مقاومت به لارو سرخرطومی برگ یونجه مدنظر قرار گرفته و در آزمون های تکمیلی، بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سازوکار آنتی زنوز، سازوکار آنتی بیوز، سازوکار تحمل، سرخرطومی برگ یونجه، الکتروفورز یک بعدی SDS، PAGE
 • مصطفی میرزایی، جاماسب نوذری صفحات 93-94
 • شهروز کاظمی، غلامحسین مروج، کردیه حمیدی، لیلا نورانی صفحات 95-97
|
 • H. Davari, A. A. Seraj, A. Rajabpour Pages 1-14
  The members of genus Orius are known as natural enemies of many of plant pests in the world. We studied the fauna and biodiversity of the family Anthocoridae bugs in different environmental conditions of Kohgiloyeh and Boyrahmad province of Iran. Sampling took place in three climates and from three ecosystems (gardens, farms and virgin uncultivated lands) throught three replicationsevery other week. Species were identified based on male genitalia, and the biodiversity study was done using Shannon-Wiener dominance index through SDR software. The species Orius albidipennis (Reuter), O. niger (Wolff), O. laevigatus (Fiber),O. pallidicornis (Reuter),O. vicinus (Ribaut), O. horvati(Reuter) were identfied. The results showed that O. albidipennis was the dominant species in tropical climate and O. niger was the dominant species in cold climate. The Shannon-Wiener indices of tropical, moderate and cool climates were 1.245, 1.233, and 0.9896 respectively. Biodiversity of Orius spp in non manipulated ecosystems were significantly higher than manipulated (agricultural) ecosystems. Therefore biodiversities of the natural enemies were significantly affected by climate and ecosystem conditions.Regarding the side effects of ecosystem manipulating treatments on the biodiversity of the predatory bugs, some conservative treatments such as multi-cropping, rgeen islands of weed could enhance biodiversity and efficiency of predators.
  Keywords: Species richness, Shanon index, Anthocorid bugs, ecosystem
 • B. Mokhtari, M. A. Samih, K. Mahdian, R. Bagheri Pages 15-27
  The coccinellid Oenopia conglobata contaminata (Menteries) is one of the most important predators of orchard pests in Iran. The effect of eggs of Sitotroga cereallela Olivier (Lep.: Gelechiidae) and Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) on development and survival of this beetle was studied and compared under laboratory conditions (five constant temperatures i.e., 22.5 ± 1, 25 ± 1, 27.5 ± 1, 30 ± 1 and 32.5 ± 1 °C 55 ± 5% relative humidity (R. H.) and a 16:8 h light: dark photoperiod). Total developmental time at the above-mentioned temperatures were 28.83 ± 0.17, 24.52 ± 0.37, 21,39 ± 0.21 17.92 ± 0.16 and 18.22 ± 0.29 days on S. cereallelaand27 ± 0.38, 23.32 ± 0.14, 19.57 ± 0.28, 16.14 ± 0.17 and 16.33 ± 0.05 days on E. kuehniella. The lower developmental thresholds (T0) of egg, larva, pupa and egg to adult on E. kuehniella were estimated15.02, 8.6, 7.48 and 8.55 ºC and the thermal constant for these periods calculated as 38.16, 222.22, 71.9 and 370.37 DD. The lower developmental thresholds on S. cereallela were found to be 13.79, 5.6, 5.82 and 6.54 ºC andthermal constant for the mentioned periods were 41.15, 277.77, 91.7, 454.54 DD, respectively. Although significant differences between developmental times at different temperatures exist, no significant differences was observed between 30 and 32.5 °C for two prey species. The results suggest that E. kuehniella serves as a more effective host than S. cereallela for rearing of coccinellid O. conglobata.
  Keywords: Biology, Oenopia conglobata, Ephestia kueniella, Sitotroga cereallela
 • M. Yaghubi, A. R. Askarianzadeh, H. Abbasipour Pages 29-37
  The corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae),is the most important pest of maize and sugarcane throughout the world including Iran where its egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae) is widely used in biological control programs. Due to the host specificity of the parasitoid wasp, S. cretica serves as the single host for the mass rearing of T. busseolae at the laboratory or insectarium. The present work was intended to find the optimum temperature and photoperiod for the reproductivity of S. cretica at laboratory condition. We evaluated the percentage of fertilized eggs, oviposition rate, peak of egg laying and adult longevity of S. cretica. Thermal treatments and photoperiod treatments included 24, 27 and 30 ºC as well as 24D, 12D: 12L, 8L: 16D (short day period), 16L:8D (long day period) hours respectively. The best temperature for oviposition was calculated between 24 and 27 ºC, but the rate of oviposition was significantly decreased at 30 ºC. Temperature and photoperiod had no effect on the percentage of fertilized eggs and adult longevity. Different photoperiods caused significant effect on the rate of oviposition and the highest oviposition rate occurred in 12L: 12D hours and in 16D:8L hours. The lowest rate of oviposition was observed in 24D period. The highest rate of oviposition occurred on the second day.
  Keywords: Sesamia cretica, corn, photoperiod, Temperature, oviposition rate
 • M. Vahabi Mashour, S. Moharramipour, M. Negahban Pages 39-49
  New formulations of botanical insecticides have been developed as an effective and safe compound alternative to synthetic pesticides. Application of nanoencapsulated formulations of pesticides enhance efficiency, quality and controlled release of these substances. In this research, insecticidal activity of essential oil of wormwood sagebrush Artemisia sieberi Besser was investigated on various stages of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Müller). The experiments were conducted at 25 ± 2 °C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). The formulated essential oil was sprayed on leaves and insects simultaneously. The LC50 value of the formulation was 5279, 3939 and 5169 ppm for eggs, larvae and adults, respectively. Treatment of leaves by nanoencapsulated oil at 3000 ppm caused significant reduction at larval stage compared to control. Our findings suggest that the use of nanoencapsulated essential oil can be effective in the management of elm leaf beetle.
  Keywords: essential oil, Artemisia sieberi, elm leaf beetle, Damage, nanoencapsule
 • Sh. Shahidi, Noghabi Pages 51-61
  The use of modified crop plants through gene transfer between different plant species plays an important role in pest control programs. We have investigated the insecticidal properties of two lines of tobacco transgenic plant consisting of IRIP (expressed with type 1 ribosome inactivating gene) and IRA (expressed with type 2 ribosome inactivating gene) against beet armyworm, Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and tobacco aphid, Myzus nicotianane Blackman (Hemiptera: Aphididae). The transgenic tobacco plants expressing IRA increased mortality and decreased reproduction rate of tobacco aphid. The reproductive period of tobacco aphid fed on transgenic tobacco plant expressing IRA reduced in comparison with the control and IRIP. We did not observed any impact on reproduction parameters of the aphids treated with IRIP plant in comparison with control. Feeding second instar larvae of S. exigua on transgenic tobacco plant expressing IRA led to about 33.3% mortality. Weight of larvae and pupae as well as the rate of the emergence of adult S. exigua were significantly decreased in larvae fed on IRA in comparison with control. These results suggest that type-2 ribosome inactivating proteins serve as significant insecticidal factors on both insect pest and can be used in integrated pest control programs.
  Keywords: Lepidoptera, Ribosome inactivating proteins, Hemiptera, Lectins
 • B. Naseri, F. Bidar Pages 63-75
  In this study, two-sex life tableparameters of Ephestia kuehniella (Zeller) were studied on seven cultivars of barley (Dasht, Khorram, Sahra, Reihan03, Fajr30, 5shoor and EH-83-7) and two cultivars of wheat (Bam and Sepahan) at 25 ± 1 °C, 65 ± 5% R.H., and 16:8 (L: D) h. The shortest and the longest larval periods were recorded on Reihan03 (42.58 ± 0.69 days) and EH-83-7 (53.42 ± 0.95 days) cultivars respectively. The longest and the shortest developmental periods for E. kuehniella were found on EH-83-7 (72.12 ± 1.61 days) and on Sepahan (58.19 ± 1.00 days) cultivars respectively. The heaviest and lightest pupaewere observed on Sepahan (21.07 ± 0.77 mg) and Fajr30 (15.20 ± 0.58 mg) cultivars respectively. The intrinsic rate of increase and net reproductive rate were the highest (0.07 ± 0.00 day-1 and 87.41 ± 1.89 offspring, respectively) on Sepahan, and the lowest (0.037 ± 0.00 day-1 and 12.29 ± 0.48 offspring, respectively) on Dasht cultivars. The results indicate that Sepahan wheat cultivar is the most suitable cultivar for the laboratory rearing of E. kuehniella.
  Keywords: Mediterranean flour moth, two, sex life table, barley, wheat cultivars
 • M. Kakaei, H. Mazahery, Laghab, H. Shararbar Pages 77-89
  The alfalfa weevil (Hypera postica Gyll) is a serious pest that adversely affects alfalfa forage yield and completely destroys the harvest in the early season every year. In this study, we evaluated the mechanisms of antixenosis, antibiosis and tolerance of 16 genotypes obtained from the screening field, between 18 and 27 °C in April and May 2014 in a completely randomized design with four replications at the greenhouse condition. The rate of expressed proteins and their differences within genotypes were analyzed using SDS-PAGE method. The trichome density and leaf chlorophyll content and their impact on the quantity of weevil larvae were evaluated. We used Mantel test to determine the correlation between greenhouse features and data from one-dimensional SDS-PAGE electrophoresis. No significant correlation was observed between the traits in the greenhouse and molecular data. Using ward method, the studied genotypes were divided into three groups: resistant, moderately susceptible and susceptible. The genotypes "Mahali-Bami", "Talents 2"," Hamadani 106" and "code 108" can be further investigated in the future for their potential resistance to alfalfa weevil larvae.
  Keywords: Antixenosis mechanism, Antibiosis mechanism, Tolerance mechanisms, Alfalfa weevil, One, dimensional SDS, PAGE electrophoresis
 • Sh. Kazemi, Gh. Moravvej, K. Hamidi, L. Nourani Pages 95-97