فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عفت صادقیان *، ناهید محمدی، علی بیک مرادی، طیبه حسن طهرانی صفحات 138-147
  تحقق اهداف آموزشی دلیل وجودی هر سیستم آموزشی است. بدین منظور پژوهشی با هدف تعیین میزان تحقق اهداف آموزش بالینی پرستاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری صورت گرفت . در این پژوهش توصیفی- تحلیلی تمامی دانشجویان کارشناسی پرستاری که واحدهای درسی کارآموزی بهداشت روان، بهداشت جامعه، کودکان و مدیریت را اخذ کرده بودند، به روش سر شماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 5 پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج دلالت داشت که 66.7 % دانشجویان تحقق اهداف بهداشت روان، 65.6 % کودکان و 44.1 % مدیریت خدمات بهداشتی را در سطح عالی ، 43.3 % بهداشت جامعه را در سطح خوب، ارزیابی نمودند. استرس دانشجو در محیط کارآموزی با تحقق اهداف درس مدیریت ، مشخص بودن شرح وظایف دانشجو، ارائه اهداف در اولین روز ، آموزش دانشجویان در راستای اهداف ، هماهنگی بین اهداف آموزشی و انتظارات پرسنل بخش،اخلاق حرفه ای و ارتباط صحیح با بیمار، رعایت پیش نیازها، رعایت مراحل آموزش بالینی، برخورد مناسب مربی با دانشجویان، صبر و حوصله مربی ، همکاری لازم پرسنل بخش با دانشجو، قدرت تصمیم گیری دانشجو در برنامه ریزی مراقبت ، امکانات رفاهی کافی ، انگیزه اشتغال ، نظارت کافی بر روند آموزش با تحقق اهداف کودکان رابطه معنی داری داشتند. (0.05< P) تحقق اهداف دروس بالینی از وضعیت خوبی برخوردار است و عواملی که از نظر بیشتر دانشجویان بر تحقق اهداف تاثیر داشت حمایت کامل و برخورد مناسب مربی با دانشجو بودند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، پژوهش در آموزش پرستاری، نگرش، دانشجویان
 • منوچهر شیرازی *، هومان منوچهری، منصوره زاغری تفرشی، فرید زایری، ویولت علی پور صفحات 148-158
  مقدمه
  با توجه به اهمیت نقش پذیرش درد در چگونگی سازگاری با درد مزمن در سالمندان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از آن در سالمندان مبتلا به درد مزمن انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است، که در آن 200 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. میزان پذیرش درد، الگوی زندگی با درد و محدودیت ناشی از درد به ترتیب با پرسشنامه های پذیرش درد، الگوی زندگی با درد و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی آماری ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی و به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 21) انجام شد.
  یافته ها
  . بین میزان پذیرش درد به ترتیب با الگوی زندگی با درد ارتباط معنی دار مثبت ( 41/0 = B، 01/ 0 P <) و با محدودیت ناشی از درد رابطه معنی دار منفی (15/0- = B ، 01/0 P <) وجود داشت. همچنین بین الگوی زندگی با درد و محدودیت ناشی از درد نیز، رابطه معنی دار منفی حاصل شد (43/0- = B ، 01/0 P <).
  نتیجه نهایی: سالمندانی که پذیرش درد بیشتری داشتند، از الگوی زندگی با درد مناسب تری برخوردار بوده و محدودیت ناشی از درد کمتری نیز، داشتند.. بدین جهت، استفاده از روش های درمانی مبتنی بر پذیرش درد به منظور مدیریت مناسب درد مزمن در سالمندان، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: پذیرش درد، الگوی زندگی، محدودیت ناشی از درد، سالمندی، درد مزمن
 • علی بیکمرادی، یدالله حمیدی، علیرضا سلطانیان، فاطمه عبدی * صفحات 159-166
  زمینه و هدف
  سبک رهبری مناسب مدیران پرستاری سبب افزایش انگیزش و رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری در بیمارستانهای آموزشی و نهایتا ارتقای سطح سلامت جامعه می گردد. مشخصات فردی مدیران پرستاری می توانند بر انتخاب سبک رهبری آنان تاثیرگذار باشند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری لوتانز بر روی 400 مدیر پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان اجرا گردید. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS version 16 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مدیران پرستاری 8/63% سبک رهبری انسان گرا، 1/31% سبک رهبری وظیفه گرا و 1/5% سبک رهبری تلفیقی داشتند. همچنین بین سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، تجربه مدیریتی، سطح درآمد و وضعیت استخدامی با سبک رهبری مدیران پرستاری رابطه معنی داری (p<0.05) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت بالای نقش مدیران پرستاری در افزایش کارآیی و بهره وری بیمارستانهای آموزشی بایستی در انتصاب آنان ویژگی های مشخصات فردی نیز مورد توجه قرار گیرد و همچنین با آموزش سبک های رهبری حین خدمت در جهت رفع مشکلات بیمارستانهای آموزشی قدم های موثری برداشت.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مشخصات فردی، مدیران پرستاری
 • محمود کریمی *، محمد طاهر، حسین آذرپیرا صفحات 167-173
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بوده که در آن 260 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1393 شرکت داشتند. در پژوهش حاضر روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، خود کارآمدی و راهنمای عمل) و چک لیست عملکرد در خصوص تغذیه صحیح در دوران بارداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه سازمان یافته جمع آوری و در نهایت با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سنی شرکت کنندگان 5±4/27 و میانگین سن حاملگی4/2± 5/5 بود. بین منافع و موانع درک شده، حساسیت و شدت درک شده، و خودکارآمدی درک شده با رفتارهای تغذیه ای زنان باردار همبستگی معنی داری ملاحظه شد(05/0> P). به علاوه بین متغیر های سطح سواد، وضعیت اشتغال و تعداد بارداری بارفتارهای تغذیه ای اختلاف معنی داری مشاهده شد(05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه میانگین نمره سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در زنان باردار در حد متوسط بود، بنابراین برای بهبود سلامت مادر و کودک، یک برنامه آموزشی دقیق بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی برای بالا بردن حساسیت و شدت درک شده و همچنین افزایش خود کارآمدی و منافع درک شده به همراه از بین بردن موانع درک شده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، زنان باردار، رفتار تغذیه ای
 • رویا امینی، مریم رجبی، افسر امیدی *، علیرضا سلطانیان، محمد مهدی اسمعیلی صفحات 174-183
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و ناتوانی بوده و پیشگیری و مدیریت بیماری نقش اساسی در کنترل این بیماری ها دارد . هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی بود.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر 92 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت جمع آوری شد. در گروه مداخله برنامه خود مدیریتی سبک زندگی و در گروه کنترل آموزشهای معمول به مدت هشت هفته اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS، آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئیر، فیشر، t- مستقل و t- زوجی و آزمون های توصیفی استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج قبل از مداخله بین میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اختلاف آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد (05/0(P< لیکن در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله در همه ابعاد به جز حیطه مدیریت استرس (068/0=p) اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد(0001/ p= ). همچنین بعد از مداخله، در چهار حیطه مسئولیت پذیری در رابطه با سلامت، فعالیت بدنی و تغذیه (0001/p=) و روابط بین فردی (039/0p= ) در دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد.
  نتیجهگیری
  یافته ها نشان داد که برنامه مذکور بر رفتارهای ارتقادهنده سلامتی در بیماران قلبی تاثیر گذار بوده و با رویکردهای مداخله ای مناسب می توان در راستای ارتقاء سلامت بیماران اقدام نمود.
  کلیدواژگان: بیماری ایسکمیک قلبی، ا خودمدیریتی، رری ارءده
 • معصومه همتی مسلک پاک *، فخرالسادات ملکی صفحات 184-192
  زمینه و هدف
  سازگاری مناسب با بیماری ام اس می تواند به کاهش مشکلات بیماران کمک کند. یکی از الگوهای کاربردی در پرستاری الگوی سازگاری روی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر آثار خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 80 نفر از بیماران مبتلا به ام اس به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 40 نفری مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه Fatigue Impact Scale بود که پیش و پس آزمون در هر دو گروه تکمیل گردید. مداخله شامل 6 جلسه (2 جلسه آموزش عمومی و 4 جلسه اجرای برنامه مراقبتی بر اساس رفتارهای ناسازگار) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و توسط آزمون های آماری Mann–Whitney برای داده های کمی نان پارامتریک، T-test برای داده های کمی پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله، میانگین نمرات آثار خستگی و ابعاد آن بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. اما میانگین نمرات آثار خستگی و ابعاد آن بعد از اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافت که این کاهش از نظر آماری معنادار بود (001/0P=).
  نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی سازگاری روی موجب کاهش آثار خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز می شود، لذا استفاده از این الگو توسط پرستاران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مدل سازگاری روی، خستگی، مولتیپل اسکلروزیس، تئوری پرستاری
 • فاطمه چراغی، آمنه سان احمدی *، علیرضا سلطانیان، امیر صادقی صفحات 193-200
  مقدمه و هدف
  نحوه ارتباط پرستاران با کودک و خانواده، میتواند در تنش ناشی از بستری شدن کودکان موثر باشد. هدف این مطالعه تعیین مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستری حین انجام مراقبتهای پرستاری در بخشهای کودکان مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، 22 پرستار کودکان به روش سرشماری انتخاب و سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده 330 مهارت ارتباطی با کودکان بستری و 330 مهارت ارتباطی با مادران آنان در حین مراقبتهای پرستاری مورد مشاهده قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها، از چک لیست محقق ساخته مهارتهای ارتباطی پرستار با مادر و کودک استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 16، آمار توصیفی و مدل رگرسیون چندگانه خطی تحلیل شدند.
  یافته ها
  1/76درصد مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران (با میانگین 5/54 و انحراف معیار 3/13) و 2/78 درصد آن با کودکان (با میانگین 4/47 و انحراف معیار 2/12) نسبتا مطلوب بود. معادله رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که از بین متغیرهای دموگرافیک پرستاران، فقط تعداد فرزندان پرستاران متاهل بر مهارتهای ارتباطی آنان با مادران ارتباط آماری داشت (01/0p<). همچنین نوع شیفت (01/0 p<) و تعداد فرزندان پرستاران متاهل (01/0 p<) بر مهارتهای ارتباطی آنان با کودکان ارتباط آماری داشت.
  نتیجه نهایی: با اینکه مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستری نسبتا مطلوب بود، به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت ها، توجه به مهارتهای پرستاری امری ضروری است، پیشنهاد می شود که دوره های آموزش ضمن خدمت در این زمینه برگزار گردد.
  کلیدواژگان: مهارتهای ارتباطی، پرستاران، مادران، کودکان بستری
 • فاطمه مقدم تبریزی، شهناز زمانی *، مرضیه ساعی صفحات 201-211
  زمینه وهدف
  نوجوانی سرآغاز نگرانی ها، تحولات و دگرگونی های جسمی، روانی و اجتماعی است ، نگرانی و دلواپسی فرد در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی یی از اجزای مهم اضطراب درنوجوانان است ونگرانی در این دوره می تواند تا سنین بزرگسالی ادامه یابد بهترین زمان برای هدف قرار دادن رفتار پیشگیرانه دوران نوجوانی است.لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر بحث گروهی بر میزان نگرانی سلامتی نوجوانان دختر18- 15 سال شهر زنجان درسال1394انجام شد.
  مواد و
  روش
  این مطالعه نیمهتجربی برروی 80نفرازدانش آموزان دختر 18-15 سال شهر زنجان واجدمعیارهای ورودبه مطالعه بودندبه روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند دردوگروه ومداخله انجام شد.ابزارگرداوری داده ها پرسشنامه ای دوقسمتی حاوی اطلاعات دموگرافی وپرسشنامه استاندارد نگرانی سلامتی بود.قبل ازمداخله پیش آزمون و بلافاصله بعدازمداخله ونیز4هفته بعد ازمداخله پس آزمون برای هر دو گروه انجام گرفت.جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزارspssویرایش17 وآمارهای کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بحث گروهی باعث معنادارمیزان نگرانی سلامتی نوجوانان دخترپس از انجام مداخله بحث گروهی شده است. درابعاد سلامت فردی و تغذیه ی درپیش آزمون و4هفته بعدازآزمون معناداربود( 05/0p<)امادرابعاد محیط، خدمات بهداشتی درمانی، اختلالات وبیمارییشگیری ازصدمات، سلامت اجتماعی، ارتباطات،سلامت عاطفی، آینده بیی درپیش آزمون وبلافاصله بعدازآزمون و4هفته بعدازآزمون معناداربود( 05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به ویژگی های خاص دوره نوجوانی و نقش مهم این دوره در زندگی بزرگسالی برنامه های مداخله ای آموزش در زمینه ی نگرانی های سلامتی از طرق مختلف و با در گیری مستقیم خود نوجوانان و بحث گروهی در گروه های دوستانه و همسالان به منظور نگرانی های سلامتی نوجوانان توصیه میشود.
  کلیدواژگان: بحث گروهی، نوجوانی، نگرانی سلامتی، سلامت نوجوانان
|
 • Efat Sadeghian *, Nahid Mohammadi, Ali Bigmoradi, Tayebeh Hassan Tehrani Pages 138-147
  Introduction
  Educational goals is the most important component of any educational program and achieving this goals is reason for existence of educational system. In this research we assessment of goal achievement in nursing clinical education and effective factors.
  Method
  In this descriptive- analytical study all nursing students who had received internship courses of mental health nursing , community health nursing, children nursing, nursing management were selected by census method. Data collection with 5 questionnaires and analysis with SPSS Ver16.
  Results
  Results indicated 66.7% students’ goal achievement mental health nursing training was excellent, 43.3% students’ goal achievement community health nursing training was good, 65.6% students’ goal children nursing training was excellent and 44.1% students’ goal nursing management training was excellent. Based on ANOVA test, student stress in clinical setting with nursing management training goal achievement, student identified duties, course objectives presentation on the first day of training, education objectives and personnel expectations matching, professional ethics and proper communication with patient, meet prerequisites training courses, meet of clinical education training, proper communication between trainer and student, trainer patience, collaboration between personnel and student, student decision making power in patient care planning, enough welfare in ward, employment motivation in future, enough supervision on clinical education with children nursing training goal achievement.(p
  Conclusion
  Goal achievement of clinical courses in mental health, community health, children nursing and management groups are good.Effective factors with the most frequency were complete support of the student by the instructor in the clinical setting and appropriate instructor communication with student.
  Keywords: Education Nursing, Nursing Education Research, Attitude, Students
 • Manouchehr Shirazi *, Houman Manoochehri, Mansoreh Zagheri Tafreshi, Farid Zayeri, Violet Alipour Pages 148-158
  Background
  With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly.
  Methods
  This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were selected by multistage random sampling. Chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain questionnaires were used for pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain measurement respectively. Pearson correlation coefficient and linear regression by SPSS software (version 21) was conducted for data analysis.
  Result
  There were positive significant relations between pain acceptances with life style with pain (P
  Conclusion
  The elderly with more pain acceptance had better life style with pain and lesser restriction. Moreover, in the elderly with better life style with pain, lesser restriction was observed. Thus application of acceptance oriented treatments for effective pain management in the elderly will purpose.
 • Ali Bikmoradi, Yadollah Hamidi, . Alireza Soltanian, Fatemeh Abdi * Pages 159-166
  Background
  Identifying the relation of demographic characteristics with leadership styles of nurse managers is critical in order to promote the quality of health care and educational services. This study aimed to investigate correlation of nurse manager's demographic characteristics with emotional intelligence in Educational hospitals of Hamadan city.
  Methods
  A descriptive study was conducted with 370 nurse managers of five Educational hospitals (Besat, Farshchian, Beheshti, Fatemieh and Ekbatan) of Hamadan, Iran in 2014. Data were collected using leadership styles questionnaire of Luthans. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient tests, T-test and Variance analysis.
  Findings: Nurse Managers had 63.8% relation-oriented, 31.3% task-oriented and 5.1% consolidated leadership styles. Moreover, there were significant correlation between age, marriage status, work experience, managerial experience, income level, employment with nurse managers’ leadership styles (p
  Conclusion
  With consideration of high importance of Nurse Managers’ role in increasing of efficacy and productivity of educational hospitals, top managers should consider their demographic characteristics in selection process. Furthermore, top managers should provide conditions for educating of leadership styles during employing period in order to decrease problems of leadership in educational hospitals.
  Keywords: demographic characteristics, leadership styles, nurse managers
 • Mahmood Karimy *, Mohammad Taher, Hossein Azarpira Pages 167-173
  Background And Aims
  A healthy and balanced diet is quit important in life time and during pregnancy in particular for health of the mother and her unborn baby. The aim of this study was to Measure health belief model construct about nutritional practices of pregnant women in Saveh University of Medical Sciences.
  Materials And Method
  This is a cross-sectional and analytical study that carried out on 260 pregnant women in health centers dependent of Saveh University of medical sciences. Data collecting based on the Health Belief Model (susceptibility, severity, perceived benefits and barriers, self efficacy and cues to action) and the checklist of practice pregnant women about diet. The data collected from organized interviews and finally using descriptive and analytical statistics were analyzed.
  Results
  The mean age of participant was 27.4± 5 and mean gestational age was 5.5±2.4. In this study significant correlation observed between perceived barriers, sensitivity, severity, benefits, barriers and perceived self efficacy with nutritional practices of pregnant women (p
  Conclusion
  As regards the mean score of Health Belief Model construct in pregnant women is moderate. Therefore, to improve the health of mothers and their children a educational program based on health belief model for enhancing sensitivity and perceived severity of health worker to their health and increase their self efficacy and benefits perceived with the reduce perceived barriers is recommended.
  Keywords: Health Belief Model, Pregnancy, nutritional practices, women
 • Roya Amini, Maryam Rajabi, Afsar Omidi *, Alireza Soltanian, Mohammad Mahdi Esmaili Pages 174-183
  Background
  Cardiovascular diseases are the main cause of death and disability. Prevention and management programs of diseases have basic role in the control of these diseases. This study aimed to determine the effect of health-related lifestyle self-management intervention on health promotion behaviors in patients with ischemic heart disease.
  Methods
  The clinical trial was performed on 92 patients with accessible sampling. Data were collected via demographic and health promotion behaviors questionnaires. Intervention group received self-management lifestyle program and the control group regular training. Data analysis was done by descriptive and analytic statistics using SPSS software version 16.
  Results
  The majority of people in both groups was male and had Diploma. The most of them were married and had a mean age of 49 years. Men Participants were self-employed and women were housewives. Results showes significant statistically difference between mean scores of health promotion behaviors in both groups (P
  Conclusion
  The results showed that the program was effective on health promotion behaviors in patients with heart disease and appropriate intervention strategies can be utilized to improve the health of patients.
  Keywords: Ischemic heart disease, self, management intervention, health, promoting behaviors
 • Masumek Hemmati Maslakpak*, Fakhrosadat Maleki Pages 184-192
  Appropriate adaptation with the multiple sclerosis can help to reduce problems. One of the more effective and practical templates in nursing has more attentive to this topic is Roy Adaptation model. This study done with the purpose of study the effect of performance care plan based on the Roy Adaptation Model on effects of fatigue in multiple sclerosis patients.
  Methods
  In this study, 80 patients with multiple sclerosis has selected the form of available, and randomly divided into two groups of 40 subjects were assigned to intervention and control. The data collected tool in this study was, fatigue effect scale that was completed, in both groups before and after the intervention. The intervention was consisted of 6 sessions, 2 general education sessions and 4 care programs based on maladaptive behavior sessions. Data analyzed with Spss software and descriptive- Inferential statistics.
  Results
  Before of intervention, the mean fatigue effects scores and that domain were not significantly different between the two groups. Mean of fatigue effects scores and that domain, decreased after-care programs based on the Roy adaptation model, in the intervention group, than the control group, that this reduction was statistically significant. (P
  Conclusion
  Implementation of the Roy Adaptation Model, reduce effects of fatigue in people with multiple sclerosis, therefore it is recommended that nurses use from this model to reduce effects of fatigue in patients.
  Keywords: Roy Adaptation Model, fatigue, Multiple sclerosis, nursing theory
 • Fatemeh Cheraghi, Amenh Sanahmadi *, Alireza Soltanian, Amir Sadeghi Pages 193-200
  Background
  Nurses relationship with the child and family, can be effective in the stress of hospitalized children. The aim of this study was to determine the skills of nurses during patient care for mothers and hospitalized children in pediatric wards in Besat Educational and Treatment center in Hamadan.
  Materials and Methods
  In this descriptive - analytical study, using census method, 22 pediatric nurses were selected. After that, using simple random sampling, 330 communication skills with hospitalized children and 330 communication skills with their mothers was observed during nursing care. In order to collect data, researcher made Communication Skill Checklist with mothers and children were employed. Using descriptive statistics and multiple linear regression model data were analyzed by SPSS software version16.
  Results
  76 percent of nurse's communication skills with mothers (with Mean value of 54.5 and Standard deviation value of 13.3) and with children (with Mean value of 47.4 and Standard deviation value of 12.2) was relatively desirable. Multiple linear regression equation showed that among nurse's demographic characteristics, only the number of children of married nurses had statistical relationship with their communication skills with mothers (p
  Conclusion
  Although nurse's communication skills with mothers and hospitalized children was relatively high but improvement of the quality of nursing care needs to be promoted. It is recommended that in- service training courses held in this field.
  Keywords: Communication skills, Nurses, Mothers, Hospitalized children
 • Fatemeh Mogaddam, Shahnaz Zamani *, Marzieh Saei Pages 201-211
  Background
  adolsence is begining concerns chenging in physical,mental,social and personal or distress on health related issues is an important component of anexity in adolsencets,concern in this period can continue to adulhood,this study aimed to determine the impact of group discussion on adolescent health concerns in girls 15-18years old in zanjan city in 2016
  Material and
  Method
  this experimental study was performed on 80 girls 18-15 years old in Zanjan city who were randomly selected. Participants were divided in two groups: intervention and control. Data were collected with demographic and health concern questionnaire. Before intervention pre-test and immediately and 4weeks after intervention poste-test was performed for both groups. Data were analyzed with spss 17.
  Results
  The results showed that after intervention group discussion adolescent's health concerns were reduced. In personal health and nutrition dimention only concerns before and four weeks after intervention were significantly reduced (p
  Conclusion
  Due to the specific characteristics of adolescence and the important role of this period in adult life, education intervention programs in the field of health concerns in different ways and with the direct involvement of youth and a friendly group discussions for reducing adolescent's health concerns are recommended.
  Keywords: Group discussion, adolescence, health concern, health of adolescents