فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال دوم شماره 4 (پاییز 1395)
 • سال دوم شماره 4 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • نهج البلاغه؛ پیام آور سلامت
  سید ضیاءالدین علیانسب صفحات 1-4
 • مقاله اصیل
 • آناهیتا خدابخشی کولایی، معصومه محمد بیگی، فرشاد بهاری صفحات 5-14
  سابقه و اهداف
  آگاه شدن از هرگونه مشکل، تاخیر رشدی یا متفاوت بودن کودک بر روی سلامت روان والدین تاثیر منفی قابل ملاحظه یی چون استرس و اضطراب می گذارد، از این رو هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه دلبستگی به خدا با تاب آوری و سلامت روان والدین کودکان با نیازهای ویژه بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع همبستگی توصیفی است. جامعه متشکل از والدین دارای کودک با نیازهای ویژه در شهر تهران در سال 94 می باشد. 200 والد دارای کودک با نیازهای ویژه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه ی دلبستگی به خدا(بک و مک دونالد، 2004)، مقیاس تاب آوری، پرسش نامه ی سلامت عمومی گلدنبرگ(GHQ) می باشد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین پناهگاه امن(163/0=r)، پایگاه امن(163/0=r) و ادراک مثبت از خدا(277/0=r) با تاب آوری و پناهگاه امن(192/0-=r)، پایگاه امن(171/0- =r) و ادراک مثبت از خود(205/0- =r) با سلامت عمومی همبستگی معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ضریب پیش بینی ادراک از خدا و پناهگاه امن برای تاب آوری به ترتیب 096/0 و 135/0 بود. همچنین ادراک از خود و پناهگاه امن به ترتیب 6/5 درصد و 5/8 درصد از واریانس متغیر سلامت عمومی را تبیین کرد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش اهمیت متغیر دلبستگی به خدا را در پیش بینی تاب آوری و سلامت روان در والدین دارای کودک با نیازهای ویژه آشکار ساخت.
  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، تاب آوری، سلامت روان، والدین کودکان با نیازهای ویژه
 • سیما مرزبان، اکبر بابایی حیدر آبادی، ابراهیم رحیمی، مرجان وجدانی، مسلم شکوری صفحات 15-24
  سابقه و اهداف
  سلامت معنوی، یکی از بعدهای چهارگانه ی سلامت محسوب می شود که درکنار سه بعد جسمی، روانی واجتماعی قرار گرفته و موجب ارتباط هماهنگ و یکپارچه بین نیروهای داخلی می شود. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی، بر روی 367 نفر از دانشجویان در سال 1394 انجام شده و روش انتخاب نمونه ها به صورت چند مرحله یی(سهمیه یی- آسان) بوده است. داده ها با استفاده از پرس ش نامه ی روا و پایای سنجش سلامت معنوی 48 سئوالی، در قالب دو مولفه ی شناختی - عاطفی(بینش و گرایش) و رفتاری؛ و سه مفهوم فرعی ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با پیرامون گردآوری شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه ی 21) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 367 فرد شرکت کننده در پژوهش، 1/59 درصد مونث بوده اند. 3/12درصد از شرکت کنندگان متاهل بودند و 4/66 درصد از آنان در تهران سکونت داشتند. مقطع تحصیلی 2/47 درصد از شرکت کنندگان، کارشناسی بود و بقیه در مقطع تحصیلات تکمیلی و دکتری بودند. میانگین سنی(انحراف معیار) افراد نیز 64/22(88/3) گزارش شد. میانگین(انحراف معیار) بینش و گرایش معنوی، رفتار معنوی و سلامت معنوی آنان نیز به ترتیب 94/79(34/15)، 96/71(28/14) و 62/76(89/13) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  میانگین نمره های دانشجویان در حیطه های بینش و گرایش معنوی، رفتار معنوی و سلامت معنوی، دارای وضعیتی به نسبت مطلوب بود، که این میانگین در دختران و دانشجویان متاهل به ترتیب نسبت به پسران و دانشجویان مجرد بیش تر بود. همچنین بین بینش و گرایش با رفتار، ارتباط معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، دین داری، دانشجویان
 • سید ابراهیم میرشاه جعفری، حسن کاویانی صفحات 25-34
  سابقه و اهداف
  با توجه به اینکه، باور و رفتارهای مذهبی پزشک در نحوه ی درمان او موثر است؛ از این رو، تحقیق حاضر با هدف مدل سازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تربیت دینی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، 154 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی محقق ساخته ی روا و پایا (92/0α=) بر اساس متغیرهای مدل آیزن و فیش باین استفاده شد. برای بررسی داده ها نیز از تحلیل عاملی تاییدی بر پایه ی معادله های ساختاری، با استفاده از نرم افزار آماری AMOS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد مولفه ی گرایش به تربیت دینی، با بار عاملی 41/0، بر مولفه ی رفتار دینی تاثیرگذار است. افزون بر این، میزان همبستگی بین مولفه ی گرایش با هنجارهای ذهنی نیز معنادار است(58/0). همچنین حیطه ی هنجارهای ذهنی نیز با بار عاملی 78/0، بر مولفه ی قصد از تربیت دینی و در نهایت همین حیطه نیز با بار عاملی 31/0، بر مولفه ی رفتار دینی اثر گذار است. بر اساس نتیجه ی پژوهش، مشخص شد عامل آموزش؛ با بار عاملی 77/0، بیش ترین اهمیت را در میان عامل های گرایش به تربیت دینی دارد؛ و مولفه های دوستان و آشنایان، خانواده و رسانه نیز به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت در مولفه ی گرایش به تربیت دینی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در این تحقیق عامل آموزش، تاثیرگذارترین بوده، بنابراین، توجه به این عامل در تربیت دینی پزشکان بسیار ضروری است.
  کلیدواژگان: گرایش، عوامل، رفتار، تربیت دینی
 • طیبه دیلگونی، ماهرخ دولتیان، جمال شمس، فرید زائری، زهره محمودی صفحات 35-43
  سابقه و اهداف
  اگرچه بارداری عملکردی طبیعی برای زنان به حساب می آید؛ ولی در عین حال تجربه یی پراسترس تلقی می شود. این تجربه با تغییرهای گسترده ی روانی و جسمی همراه است و زنان را از نظر روانی آسیب پذیر می کند . یکی از اجزای زندگی سالم، توجه به نیازهای معنوی است؛ معنویت می تواند سبک زندگی انسان را اعتلا بخشد و رفتارهای آسیب زا را به تدریج کاهش دهد. با توجه به اطلاعات موجود، پژوهشی با عنوان همبستگی بین معنویت و بهزیستی روان شناختی؛ و استرس مختص دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر دهدشت در سال 1394 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی، بر روی 450 زن باردار مراجعه کننده به مرکزهای بهداشتی شهر دهدشت انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های فردی- اجتماعی، استرس مختص دوران بارداری؛ معنویت و بهزیستی روان شناختی جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار spss(نسخه ی 20)، تحلیل شده است.
  یافته ها
  افته های حاصل از تحقیق نشان داده است که بین معنویت با استرس بارداری(156/0 r=) و همچنین بین بهزیستی روان شناختی با استرس بارداری، همبستگی وجود دارد(294/0 r=). برای تعیین سهم خرده مولفه های معنویت در استرس بارداری، یافته ها نشان داده که سلامت مذهبی و سلامت معنوی بر استرس بارداری تاثیر می گذارد. همچنین تعیین سهم خرده مولفه های بهزیستی روان شناختی، معلوم شد که بهزیستی هدف دار زندگی و بهزیستی استقلال نیز می تواند روی استرس بارداری تاثیرگذار باشد (01/0 p=).
  نتیجه گیری
  نتیجه ی کار نشان داده است که بین معنویت و بهزیستی روان شناختی؛ و استرس دوران بارداری همبستگی وجود دارد. پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر هر دو متغیر معنویت و بهزیستی روان شناختی در مهارت های مقابله با استرس، برای کاهش استرس برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: استرس، معنویت، بهزیستی روان شناختی، بارداری
 • مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، نسرین سحرخیز، محمد امین پورحسینقلی، معصومه شکری خوبستانی صفحات 44-54
  سابقه و اهداف
  سقط جنین از نظر علم پزشکی انواعی دارد که شامل سقط جنین طبیعی، طبی، ضربه یی و جنایی می شود. باوجود افزایش کمی و کیفی روش های پیشگیری از بارداری و افزایش سطح آگاهی جامعه در این باره ، حاملگی ناخواسته یکی از مشکلات دوران بارداری است. وقتی مادران باردار با حاملگی ناخواسته مواجه می شوند، ناگزیر به سقط جنایی دست می زنند . از آنجایی که سیستم حقوقی ایران با فقه و اخلاق اسلامی عجین شده، سقط القایی، اقدامی غیر قانونی و غیر شرعی محسوب می شود؛ بنابراین می توان این پدیده را مسئله یی اجتماعی دانست که از نظر قانونی، عرفی و دینی در کشور ما ممنوع است.

  مواد و روش ها
  این پژوهش، از نوع مطالعه ی توصیفی است که در آن به زنان مراجعه کننده به مرکزهای بهداشتی، درمانی و آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که ویژگی های واحدهای پژوهشی را داشتند، برای کنترل متغیرهای مورد نظر، پرسش نامه ی محقق ساخته، داده شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و تعداد نمونه ی لازم 369 نفر بوده است. یافته های پرسش نامه با نرم افزار SPSS(نسخه ی 17) مورد تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان می دهد که 5/19 درصد به علت مشکل های مالی و 6/3 درصد به علت بیماری ویروسی اقدام به سقط نموده اند. توزیع فراوانی افراد بر حسب تشویق کنندگان به عمل سقط، نشان می دهد که 3/55 درصد به توصیه ی همسران خود و 3/0درصد به سبب شرایط محیط کار و دیگران، به این عمل اقدام نموده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تنها 3/4 درصد افراد اقدام کننده به سقط، دیه ی مربوط به آن را پرداخت کرده اند.
  نتیجه گیری
  سقط جنین از مباحث بحث انگیزی است که می توان آن را نمونه یی از معضل های اجتماعی، فقهی و غیره برشمرد؛ از این رو، ضروری است که در جامعه ی ایرانی- اسلامی، به آن به طور جدی توجه شود.
  کلیدواژگان: سقط جنین، سقط عمد، زنان، شرعی، قانونی
 • مقاله مروری
 • مهدی فانی، مصطفی اسماعیلی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی صفحات 55-62
  سابقه و اهداف
  سلامت معنوی بعدی از سلامت انسان است که در بستر عامل های مختلفی می تواند رشد کند. در متن های اسلامی به ویژه در نهج البلاغه می توان این عوامل را استخراج نمود. یکی از عامل های رشد دهنده ی سلامت معنوی، عامل های اجتماعی است. این پژوهش با هدف جستجوی عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیل محتوا است و براساس آموزه های فردی و اجتماعی نهج البلاغه؛ با محوریت زمینه های معنویت افزای اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، اسناد و متن های اسلامی، ازجمله نهج البلاغه و نرم افزارهای علوم اسلامی بررسی شده است؛ همچنین در سایت نشریات کشور، با توجه به کلید واژه ی«نهج البلاغه»، 500 مقاله بررسی شد که از این تعداد، 97 مقاله تکراری؛ و بقیه ی مقاله ها مربوط به موضوع های مختلف اجتماعی، اخلاقی، ادبی، تربیتی و غیره بود که از این تعداد، چهار مقاله مربوط به حیطه ی سلامت و چهار مقاله به نوعی مربوط به موضوع معنویت بود؛ و تنها یک مقاله به موضوع سلامت معنوی در نهج البلاغه ارتباط داشت که تا حدی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس پژوهش حاضر، معلوم شد که حاکمیت دین و رهبری جامعه در هدایت افراد به سوی ارزش های اخلاقی و معنوی نقش پر رنگی دارد؛ و در کنار آن، مبارزه با فقر و بهره مندی جامعه از رفاه نسبی و نیز نفی تبعیض و نابرابری های اجتماعی و اجرای عدالت، بستری را برای حرکت جامعه به سوی ارزش های معنوی فراهم می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به آنچه بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت که معنویت، همان گونه که جنبه ی فردی دارد، می تواند جنبه ی اجتماعی نیز داشته باشد؛ به تعبیر دیگر، هم می توان از جامعه ی معنوی سخن گفت و هم از جامعه ی مادی و غیر معنوی . رفتارهای مذهبی ازجمله موضوع هایی است که در ایجاد معنویت تاثیر گذار است. بر این اساس، هنگامی می توان از جامعه ی معنوی سخن گفت که رفتارهای مذهبی در جامعه ی ما فراگیر شود .
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، معنویت، عوامل اجتماعی
 • فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری صفحات 63-71
  سابقه و اهداف
  در سال های اخیر سلامتی بر اساس بعدهای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد توجه قرار گرفته که برای شناخت سلامت معنوی لازم است شاخص های انسان سالم شناسایی شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی مروری نظام مند حاضر، براساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی، موتورهای جستجوگر، کتاب ها ی دینی اوستا، بهاگاواد گیتا، گاتا، اپانیشادها، انجیل، تورات، قرآن و متون اسلامی، حدیث ها، روایت ها و متن های آیین های بودا، کنفوسیوس و آیین شینتو، با استفاده از کلید واژه های سلامت، انسان، سلامت معنوی، معنویت، روحانیت، انسان سالم، ویژگی های انسان سالم، صفت های انسان سالم و شاخص انسان سالم، در فاصله ی زمانی ژانویه ی 1996 تا دسامبر 2016 صورت گرفته است.
  یافته ها
  در ادیان و آیین های مختلف، از سلامت معنوی تعریف های مختلفی شده است. با مطالعه در متون، شاخص های اولیه در ادیان و آیین ها استخراج شده، سپس با مرور چندین باره، کدها فشرده و 124 شاخص نهایی مشخص شد. سلامت معنوی، طیفی است که انسان در آن در حرکت است؛ در این طیف، انسان هر چه به سوی شاخص های متعالی تر پیش رود، از سلامت معنوی بیش تری برخوردار خواهد بود و هر چه به سوی شاخص های ضعیف تر پیش برود، سلامت معنوی کم تری خواهد داشت.
  نتیجه گیری
  شاخص های سلامت معنوی، مجموعه یی از رفتارها یا احساسات روان شناختی است که جنبه ی درونی و بیرونی دارد و مربوط به همه ی بعدهای زندگی انسان است. با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر می توان اذعان کرد که شاخص های انسان سالم در ادیان و آیین های مختلف دارای وجوه مشترک و متفاوتی است.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، شاخص انسان سالم، ادیان، آیین ها
|
 • Spiritual Health and Pure Life
  Mohammad Ali Heidarnia Pages 1-4
 • Anahita Khodabakhshi Koolaee*, Masoumeh Mohammad Beigi, Farshad Bahari Pages 5-14
  Background And Objectives
  Becoming aware of any problems, developmental delay in children exerts a considerable negative influence such as stress and anxiety on mental health parents. Therefore, the aim of the current study was to investigate the relationship between attachment to God with resilience and mental health among parents with special needs children.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive correlational study. The population is comprised parents of children with special needs in Tehran, 2015. The 200 parents of children with special needs were selected in a simple random sampling. The measuring instruments are Attachment to God Inventory (Beck & McDonald, 2004), Connor-Davidson Resilience Scale and General Health Questionnaire (GHQ). Data were analyzed utilizing Pearson correlation coefficient and multiple regressions.
  Results
  The results indicated there was a statistically significant relationship between safety haven(r=0.163), secure base (r= 0.163) and positive God perceived (r=0.277) with resilience (p
  Conclusion
  These findings illustrated the importance of attachment to God in prediction of resilience and mental health among parents of children with special needs.
  Keywords: Attachment to God, Resilience, Mental health, Parents of children with special needs
 • Sima Marzban, Akbar Babaei Heydarabadi*, Ebrahim Rahimi, Marjan Vejdani, Moslem Shokri Pages 15-24
  Background And Objectives
  Spiritual health is one of the aspects of human health, in addition to physical, mental and social health and causes the integrated relationship among internal forces. The aim of this study is determination of the spiritual health status in Students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional and descriptive - analytic that conducted on 367 students in 2015. The sampling method was quota sampling. Data were collected using valid and reliable measure of spiritual health questionnaire with 48 questions, in the form of two components of cognitive-emotional (insight and orientation) and behavior; and three concept of relationship with God, with oneself and around. The data were analyzed with software SPSS21.
  Results
  From 367 participants in the study, 59.1 percent were tempfemale and 12.3 percent were married and 66.4 percent of them lived in Tehran. 47.2% of participants were studying for BS and the rest in graduate and PhD. The mean age (standard deviation) ) was reported 22.64 (3.88). The mean (SD) of insight and spiritual orientation, behavior and spiritual health were 79.94 (15.34) 71.96 (14.28) and 76.62 (13.89), respectively.
  Conclusion
  The mean scores of students were relatively high in the field of vision and spiritual orientation, moral behavior and spiritual health. The average of spiritual health indicators and its performance was more in girls and married students than boys and unmarried. As well as there was a significant relationship between spiritual insight and orientation with behavior.
  Keywords: Spiritual Health, Religious, Students
 • Seyed Ebrahim Mirshahjafary, Hasan Kaviani* Pages 25-34
  Background And Objectives
  Since then, doctor's religious beliefs is effective in his/her job performance, hence present study was done for modeling tendency of Esfahan medical students to religious education.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross sectional study 154 Isfahan Medical students were selected through random sampling method. For data collection the researcher made, valid and reliable(α;0/92) questionnaire was used Based on model Fishbein&Aizen. For data analysis, confirmatory factor analysis was used based on structural equation using AMOS software.
  Results
  The results showed orientation for religious education with load factor 0/41 is effective on the components of religious behavior. Moreover, correlation between trend component and subjective norms is significant(r=0/58). Also mental norms area with load factor 0/78 has an effect on intention component of religious education and finally this area with load factor 0/31 has Impact on the components of religious behavior. Education with load factor 0/77 is the most important factor among the other factors of tendency to religious education. Components of friends and acquaintances, family and media to respectively were the next in rank in the trend component for religious education.
  Conclusion
  Thus, given that in this study, Education was the most influential factor so attention to this factor is essential for the religious education of physicians.
  Keywords: Trends, factors, behavior, religious education
 • Taibeh Dilgony, Mahrokh Dolatian*, Jamal Shams, Farid Zayeri, Zohreh Mahmoodi Pages 35-43
  Background And Objectives
  Pregnancy is a natural function for women, it is nonetheless a stressful experience, associated with extensive psychological and physical changes that make women psychologically vulnerable. One of the components of a healthy life is attending to spiritual needs, which can enhance quality of life and gradually reduce harmful behaviors. The present study, titled "Correlation of spirituality and psychological well-being with pregnancy-specific stress in women visiting health centers in Dehdasht township in 2015", was conducted considering the available data.
  Materials And Methods
  The present descriptive-correlational study recruited 450 pregnant women visiting health centers in Dehdasht township. The data were collected using personal-social, pregnancy-specific stress, and spirituality and psychological well-being questionnaires, and were analyzed in SPSS-20.
  Results
  The present study results showed correlations between spirituality and pregnancy stress (r=0.156) and also between psychological well-being and pregnancy stress (r=0.294). The results relating to the contribution of spirituality components in pregnancy stress showed that religious and spiritual health are able to affect pregnancy stress, and the results relating to the contribution of subscales of psychological well-being showed that purposeful life well-being and independent well-being can affect pregnancy stress (P=0.01).
  Conclusion
  The results showed that spirituality and psychological well-being are associated with stress during pregnancy. It is recommended due to the impact of variable both spiritual and psychological well-being in developing coping skills, stress reduction program.
  Keywords: Stress, Spirituality, Psychological Well, being, Pregnancy
 • Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani*, Nasrin Saharkhiz, Mohammadamin Pourhosseingholi, Masoumeh Shokri Khoubestani Pages 44-54
  Background And Objectives
  As far as medical science is concerned, abortion is classified into four categories: spontaneous, induced, traumatic, and criminal. In spite of increase in the quantity and quality of contraceptive techniques and the rising level of public awareness of this issue, unwanted pregnancy is still a problem. When women face unwanted pregnancy, they might resort to criminal abortion.
  Materials And Methods
  This is a descriptive research study. Researcher-made questionnaires were given to women with a history of abortion in the last 10 years, referring to health centers selected by Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 369 subjects were randomly selected. The results were analyzed using the statistical software SPSS(Version 17).
  Results
  The results of the study indicated that 26% of women were aged 26, and the educational level of 41.8% of them was diploma at the time of abortion. Financial and family problems accounted for 20% and 15% of abortions respectively, and were the most prevalent factors. Spouses were the most influential encouraging factor in about 50% of the units under investigation. 29% and 17.5% of abortions were committed at 8th and 7th weeks of pregnancy respectively. 42.4% of individuals considered abortion as a religiously prohibited action and only 4.3% women having abortion did pay for their child’s blood money. and viral diseases accounted for the reasons of abortion by 19.5 percent and 3.6 percent of women respectively. As for encouragement for abortion, the frequency distribution of the subjects revealed that 55.3 percent of women had abortion at the suggestion of their husbands and 0.3 percent did it due to their working conditions and because of others. The results of the study show that only 4.3 percent of women having abortion did pay for their child’s blood money.
  Conclusion
  Abortion is a controversial issue, which can be considered as a social or jurisprudence-associated issue; thus, it is necessary to take it into serious consideration in the Iranian-Islamic society. Results of this study indicated the financial problem as the most prevalent factor and spouse’s opinion as the most encouraging factor. Additionally, individuals had a frail attitude and ideology towards abortion.
  Keywords: Abortion, Intentional abortion, Women, Religious, Legal
 • Mahdi Fani*, Mostafa Esmaeili, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani Pages 55-62
  Background And Objectives
  Spiritual health is a dimension of human health which can grow in various contexts. These factors can be extracted from Islamic texts particularly from Nahj al-Balagha. Social factor is one of the growing factors in spiritual health. This study aimed to investigate spiritual-growing social factors from Nahj al-Balagha perspective.
  Materials And Methods
  This content analysis study is based on personal and social teachings of Nahj al-Balagha through focusing on spiritual-growing social factors. In this study, Islamic documents and texts including Nahj al-Balagha Islamic sciences software were examined. Moreover, 500 articles were reviewed in the country's publication websites using "Nahj al-Balagha" keywords. From the corpus of the study, 97 articles were replication and the rest were related to various social, moral, literary, educational text-types. Among the reviewed articles, the subject of four articles was health and four articles were related to spiritual issues to some extent. Only one article was about the spiritual health in Nahj al-Balagha which was used in this study.
  Results
  In this study, it was found that the rule of religious and society's leadership has an influential role in directing people towards moral and ethical values. In addition, the fight against poverty, the society's relative welfare, deterring discrimination and social inequality, and executing justice, will lead the society to moral values.
  Conclusion
  According to what was said, it can be concluded that as spirituality has individual aspect, it can have social aspect too. In other words, it is possible to talk about spiritual society and materialistic and unspiritual society as well. Religious behaviors are crucial for the development of spirituality. Accordingly, the spiritual society is established when religious behaviors are pervasive in our society.
  Keywords: Nahj al Balagha, Spirituality, Social factors
 • Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari* Pages 63-71
  Background And Objectives
  In recent years, health is paid attention to base on different aspects of physical, mental, social and spiritual health. To recognize spiritual well-being, it is necessary to identify the indices of a healthy person.
  Materials And Methods
  The present systematic study is based on searching English and Persian databases, search engines, religious books of Avesta, the Bahagavad Gita, Gata, the Upanishads, the Bible, Torah, Quran and Islamic texts, hadiths, the narratives and texts of the creed of Buddha, Confucianism and Shintoism, using the keywords of health, human, spiritual well-being , spirituality, healthy individual, the characteristics of healthy individual, the traits of healthy individuals, the indices of a healthy person since January 1996 to December 2016.
  Results
  There are various definitions of spiritual well-being in different religions and creeds. By studying the texts, the primary indices of religions and creeds were derived. Then, they were reviewed over and over and the codes were compacted and 124 final indices were determined. Spiritual well-being is a range in which a man is moving; on the range, the more a person goes to greater indices, the more he will enjoy spiritual well-being and the more he goes to weaker indices, he will enjoy less spiritual well-being.
  Conclusion
  The indices of spiritual well-being are a set of cognitive behavior or emotions having internal and external aspects and they are related to the aspects of human life. According to the findings of the present study, it can be admitted that the indices of a healthy person in different religions and creeds include common and different aspects.
  Keywords: Spiritual well, being, The index of a healthy individual, Religions, Creeds