فهرست مطالب

مهندسی سازه و ساخت - پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  غلامرضا هوایی صفحات 1-4
 • مقاله پژوهشی
 • موسی محمودی صاحبی، سجاد منتظری صفحات 5-18
  براساس آیین نامه های رایج طراحی لرزه ای، قابلیت بهره برداری سازه ها، پس از وقوع زلزله های شدید ضروری نیست و فقط نجات جان انسان ها حائز اهمیت است. این موضوع سالانه سبب هدررفت سرمایه ی عظیمی در جهان می شود. در سال های اخیر، محققان با استفاده از روش ها و مصالح جدید، قابلیت ترمیم و بهره برداری سازه را پس از وقوع زلزله های شدید، مدنظر قرار داده اند. به عنوان مثال، استفاده از مصالح دارای خاصیت ارتجاعی بالا و کرنش پسماند اندک، همانند آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA)، پیشنهاد شده است. در این تحقیق کاربرد این آلیاژها در مهاربندهای زانویی فولادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در سیستم مهاربندی زانویی، امکان استفاده مجدد سازه را پس از زلزله، فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مهاربند زانویی، آلیاژهای حافظه دار شکلی، تحلیل تاریخچه زمانی، برگشت پذیری، تغییرشکل پسماند
 • امید عباسی، حمیدرضا عباسیان جهرمی، فرهاد نوروزیان صفحات 19-29
  در بسیاری از پروژه ها پیمانکاران نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسئولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی را ارائه دهد. در این مقاله از مدل کانو برای تقسیم بندی کردن معیارها به سه گروه الزامی، تک بعدی و جذاب استفاده شده است. پرسشنامه کانو در بین بهترین شرکت های پیمانکاری اصلی در شهر تهران توزیع شد و نتایج براساس روش میانگین موزون حاصل گردید. مهمترین خروجی این مقاله ارائه یک تقسیم بندی واقع بینانه از معیارهای انتخاب پیمانکاران جز در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت پیمانکاران جزء، مدل کانو، پرسشنامه کانو، پیمانکار
 • موسی مظلوم، سیدمجتبی میری صفحات 30-41
  امروزه بتن یکی از مهم ترین و پر مصرف ترین مصنوعات تولیدی بشر است. بهبود مشخصات بتن همواره یکی از مسائل اساسی پیش روی مهندسین سازه بوده و هست. بهبود مشخصات فیزیکی آب، به عنوان یکی از عناصر اصلی بتن، یکی از راه های بهبود مشخصات بتن است. آب مغناطیسی، به آبی گفته می شود که از درون میدان مغناطیسی عبور کرده و کیفیت فیزیکی آن دچار تغییر شده است. این تحقیق به بررسی تاثیرات استفاده از آب مغناطیس شده با سیملوله حامل جریان، بر مقاومت فشاری و روانی بتن توانمند می پردازد. متغیر های این تحقیق شامل شدت میدان مغناطیسی، میزان میکروسیلیس جایگزین شده با سیمان و نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط های متفاوت می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از آب مغناطیسی منجر به افزایش روانی بتن تازه به طور متوسط به میزان 36% می گردد. آب مغناطیسی در ترکیب با فوق روان کننده تاثیر مثبت بیشتری نسبت به آب مغناطیسی بر روانی و مقاومت فشاری بتن دارد. نمونه های فاقد میکروسیلیس نسبت به نمونه های دارای میکروسیلیس تاثیر بیشتری از آب مغناطیسی پذیرفته اند. افزایش شدت میدان مغناطیسی منجر به افزایش روانی بتن و مقاومت فشاری 28 و 90 روزه آن می گردد.
  کلیدواژگان: آب مغناطیسی، مقاومت فشاری، بتن توانمند، روانی بتن، میکروسیلیس، فوق روان کننده
 • حسین علی رهدار، منصور قلعه نوی صفحات 42-58
  بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی مدت هاست جوابگوی نیازهای روبه گسترش جامعه بشری است. انواع بتن معمولی و بتن با عملکرد بالا مدت زمان زیادی است که تشکیل دهنده اصلی سازه های بتنی بوده اند، اما نیاز به ساخت سازه های مرتفع تر، مقاوم تر و دارای المان های سازه ای با ابعاد کوچک تر و عمرطولانی تر، محققان را وادار به جستجو و تحقیق برای ساخت بتن مقاوم تر و با دوام تر نموده است.تحقیقات دانشمندان طی دو دهه اخیر منجر به پیدایش نوع جدیدی از بتن با خواص فوق العاده و مقاومت فشاری بسیار بالاشده است، که این بتن تحت عنوان بتن فوق توانمند شناخته می شود این نوع بتن دارای مقاومت فشاری بیشتراز 120 مگا پاسکال است و در برابر عوامل مهاجم همچون یون کلر و سیکل های یخبندان از دوام فوق العاده برخوردار است.در این تحقیق پس از به دست آوردن طرح اختلاط مناسب سایر ویژگی های مکانیکی این نوع بتن با آزمایش هایی بر اساس استانداردهای مربوطه به دست آمده است و با انجام آزمایش کشش بر روی نمونه های استوانه ای به طول 850 میلی متر که با یک میلگرد فولادی در مرکز مسلح شده اند تاثیر نوع میلگرد، قطر میلگرد و اثر نسبت ضخامت پوشش بتن روی میلگرد به قطر میلگرد بر رفتار ترک خوردگی بتن فوق توانمند در کشش اعضای بتن مسلح بررسی شده است. با بررسی رفتار نمونه ها پس از مرحله ترک خوردگی برای متوسط، حداقل و حداکثر فاصله ترک ها روابطی ارائه شده است که نتایج سایر محققان را بهبود داده است و با نتایج حاصل از آزمایش نیز همخوانی بسیار خوبی دارد.
  کلیدواژگان: بتن فوق توانمند، مقاومت کششی بتن، مدول الاستیسیته، عضو کششی مسلح
 • محسن گرامی، امیرحسام مشایخی، نوید سیاه پلو صفحات 59-72
  ضریب رفتار یکی از پارامترهای طراحی لرزه ای است که عملکرد غیرخطی سازه ها را حین زلزله های شدید لحاظ می کند. در اکثر آیین نامه های طراحی لرزه ای از ضریب رفتار برای لحاظ نمودن عملکرد غیرخطی سازه ها در تحلیل های خطی استفاده می شود. هدف از این پژوهش محاسبه پارامترهای لرزه ای سازه تحت زلزله های دور و نزدیک گسل (دوران داده شده در راستای موازی و عمود بر گسل) با استفاده از روش ارائه شده در FEMAP695 و مقایسه نتایج حاصل با مقادیر آیین نامه ای است. به همین منظور از 5 قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 4، 7، 10، 15 و 20 و شکل پذیری متوسط استفاده شده است. به منظور استخراج منحنی ظرفیت سازه ها از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی تطبیقی ( Displacement-based Adaptive Pushover Analysis، DAP) استفاده شده است. همه ی تحلیل های غیرخطی با استفاده از نرم افزار OpenSees انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد ضریب رفتار تحت زلزله های مورد بررسی با افزایش ارتفاع سازه کاهش می یابد. میانگین اختلاف ضریب رفتار حاصل از زلزله های دور و نزدیک گسل مقدار 5/6 درصد و به دلیل بیشتر بودن ضریب رفتار حاصل از زلزله های دور از گسل است. همچنین ضریب رفتار حاصل از زلزله های نزدیک راستای موازی با گسل (Strike Parallel، SP) از زلزله های راستای عمود بر گسل (Strike Normal، SN) بیشتر است به نحوی که میانگین این اختلاف در سازه های مختلف در حدود 4 درصد است.
  کلیدواژگان: ضریب رفتار، ضریب اصلاح تغییر مکان، تحلیل استاتیکی غیرخطی تطبیقی، FEMAP695، ضریب اضافه مقاومت
 • مهدیه مداحی، علی خیرالدین صفحات 73-85
  خرابی پیشرونده به گسترش یک آسیب موضعی اولیه در درون سازه اطلاق می شود. به دنبال آسیب موضعی در اثر حذف یک یا چند عضو باربر، خرابی به صورت زنجیره ای در سازه گسترش می یابد و باعث خرابی بخشی از سازه یا کل سازه می گردد. در بحث خرابی پیشرونده تعیین المانی که بیشترین پتانسیل ایجاد خرابی پیشرونده را دارا می باشد، اهمیت دارد، زیرا با تقویت این المان می توان عملکرد سازه را بهبود بخشید. در این مقاله به بررسی موقعیت ستون بحرانی در پلان L شکل پرداخته شده است. برای این منظور سازه های 10، 15 و 20 طبقه به صورت سه بعدی مدلسازی شده اند. برای تعیین المان کلیدی در این نوع پلان ها، ستون ها در موقعیت های مختلف حذف شده و سازه ها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده قائم قرار گرفته اند. بر اساس مقادیر ظرفیت باربری سازه، شاخص حساسیت محاسبه شده و المانی که بیشترین مقدار شاخص حساسیت را دارا باشد به عنوان المان کلیدی در خرابی پیشرونده تعیین می شود. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهند که در پلان L شکل، ستون مرکزی بحرانی ترین ستون در خرابی پیشرونده می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در سازه هایی با ارتفاع بیشتر، حذف ستون می تواند شرایط بحرانی تری از نظر خرابی پیشرنده به وجود آورد.
  کلیدواژگان: خرابی پیشرونده، تحلیل بار افزاینده قائم، شاخص حساسیت، حذف ستون، المان کلیدی
 • الهام قندی، بهزاد رافضی صفحات 86-100
  مطالعات موجود در زمینه ارتعاش آزاد خمشی و پیچشی سازه های قابی معمولا بدون در نظر گرفتن اثر بار محوری انجام شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر بار محوری بر ارتعاش آزاد خمشی- پیچشی سازه های قابی مسطح و سه بعدی با استفاده از روش سیستم پیوسته پرداخته شده است. در روش سیستم پیوسته که یکی از پرکاربردترین روش ها در تحلیل تقریبی سازه های ساختمانی محسوب می شود، سازه ساختمانی با یک عضو تیری مناسب که شامل مشخصات غالب سازه می باشد، جایگزین می شود. بر این اساس، با حل معادله دیفرانسیل حاکم بر تیر معادلی که در آن توزیع جرم و سختی یکنواخت فرض شده است، می توان فرکانس های طبیعی سازه های ساختمانی مذکور را محاسبه کرد. بار محوری معادل وارد شده بر تیر، بر حسب وزن کل و تعداد طبقات ساختمان محاسبه شده است. برای نشان دادن سادگی و موثر بودن حل پیشنهاد شده، یک نمونه مثال عددی نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بار محوری، روش سیستم پیوسته، سازه های قابی، ارتعاش آزاد خمشی و پیچشی
 • عالیه کاظمی، سپیده افشاری صفحات 101-112
  پروژه های ساخت و ساز همواره پیچیده هستند. همراه با افزایش پیچیدگی پروژه های بزرگ ساخت و ساز، مشکلات مربوط به اجرای این پروژه ها نیز افزایش می یابد. درک درستی از پیچیدگی این نوع پروژه ها و ارزیابی آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ارزیابی پیچیدگی پروژه می تواند منبعی فراهم آورد که تصمیم گیرندگان و مدیران مربوطه از آن بهره گیرند. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی رویکردی منطقی و سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی است. این روش اجازه تحلیل سیستم های پیچیده و تعیین پیچیدگی سیستم های پروژه را می دهد. در این پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، شاخص های موثر در ایجاد پیچیدگی پروژه های مربوط به ساخت و سازهای بزرگ در ایران شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد شاخص های پیچیدگی اجتماعی- سیاسی، پیچیدگی وابستگی پروژه و پیچیدگی فنی اولویت های اول تا سوم را دارند. همچنین سه پروژه بزرگ تجاری-اداری، بیمارستانی و برج های بلند از لحاظ پیچیدگی مورد مقایسه قرار گرفتند و پروژه بیمارستانی پیچیده ترین پروژه ارزیابی شد. این مدل برای افراد حرفه ای در مدیریت پروژه های بزرگ مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: ارزیابی پیچیدگی، مدیریت پروژه، پروژه های ساخت و ساز بزرگ، تصمیم گیری چندشاخصه، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی
 • غلامرضا هوایی، سید امیرحسین مویدی صفحات 113-132
  پل ها از جمله سازه هایی هستند که عملکرد آنها در هنگام اعمال نیروهای نامتعارف همواره با اهمیت بوده است. در این مطالعه به عملکرد دو نمونه ی پل، با و بدون جداساز لرزه ای، تحت دو سناریوی آسیب ناشی از حذف ستون کناری در حالت اول و حذف ستون میانی از پایه ی پل، در حالت دوم تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی پرداخته شده و تاریخچه زمانی و بیشینه پاسخ ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا با طراحی جداساز اصطکاکی-لاستیکی با روش ارائه شده در راهنمای AASHTO به مدل سازی پل ها در نرم افزار OpenSees پرداخته شده و ضریب اصطکاک جداساز به صورت پارامتری متغیر نسبت به سرعت لغزشی و نیروی قائم در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که جداسازها در خرابی پیش رونده در هر دو حالت اول و دوم تسلیم نمی شوند و در نتیجه لغزش عرشه بر روی آن ها اتفاق نمی افتد اما در حالت اول جابجایی ماندگار به علت نامتعادل شدن عرشه رخ خواهد داد. با این حال نشان داده می شود که استفاده از جداساز لرزه ای باعث افزایش بیشینه پاسخ ها در اکثر موارد شده است.
  کلیدواژگان: جداساز لرزه ای، خرابی پیش رونده، تحلیل دینامیکی غیرخطی، پل بزرگراهی
 • مهدی علیجانی اردشیر، بهرام نوایی نیا، محمدتقی احمدی صفحات 133-155
  یکی از عوامل تاثیرگذار در پیش بینی رفتار سدهای بتنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وجود ریزگسل ها در بستر سدها و تاثیر حرکت آن بر سدها می باشد که منجر به رفتار غیرخطی و پیچیده تر شدن تحلیل سیستم سد-پی-مخزن می شود. هدف این تحقیق، تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی با احتساب تغییرمکان ناشی از حرکت نرمال ریزگسل ها در پی سد می باشد. بدین منظور سیستم سد-پی-مخزن به روش لاگرانژی مدل سازی و تحلیل به روش المان محدود صورت پذیرفته که در آن برای مدل سازی ترک در سد و پی بر مبنای مکانیک شکست غیرخطی از مدل ترک اندود چرخان استفاده گردیده است. برای مدل سازی حرکت ریزگسل از روش گره های مجزا و دو روش دیگر متکی بر المان تماسی شامل روش میان لایه و تکتونیکی، استفاده و تاثیر موقعیت و زاویه قرارگیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی نتایج، پاسخ های تغییرمکان تاج سد و نیز پروفیل ترک خوردگی در جسم یک سد بتنی وزنی به عنوان نمونه ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که حتی تغییرمکان کم ریزگسل ها سبب ایجاد ترک در بدنه ی سد شده و می تواند پایداری و ایمنی سدهای بتنی را تا حدود زیادی به مخاطره اندازد. علاوه بر این روش میان لایه نسبت به دو روش دیگر مناسب تر بوده و ضعف روش گره های مجزا در مدل سازی ناپیوستگی پی را برطرف نموده و همچنین نسبت به روش تکتونیکی مکانیسم واقع بینانه تری از اعمال حرکت ریزگسل در پی را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل غیرخطی، سد بتنی وزنی، حرکت نرمال گسل، مدل ترک اندود
|
 • List of contents and message from the Responsible Director
  Gholamreza Havaei Pages 1-4
 • Mussa Mahmoudi, Sajad Montazeri Pages 5-18
  According to current seismic design codes, the serviceability of the building is not necessary after the sever earthquakes but the life safety is important. It is caused to reduce the cost of construction. In recent years, the researchers have proposed the new methods and materials to improve the purposes of seismic design and to reduce the cost of construction. For example, the use of materials such as shape memory alloys (SMA) with high elastic property and low residual strain was suggested. In this study the use of these alloys is evaluated for steel knee bracing. The result showed that the structures with SMA remain survival during the sever earthquakes with low retrofitting.
  Keywords: Knee bracing, Shape memory alloys, Time History Analysis, Residual strain
 • Omid Abbasi, Hamidreza Abbasianjahromi, Farhad Norouzian Pages 19-29
  In most projects, contractors play a managerial role and subcontractors get the executive responsibility of main contractors. Consequently, subcontractors’ management is one of the most important issues in the program of project management. This research intends to investigate the subcontractors’ selection criteria. The Kano model, applied here to classify these criteria into three categories including must be, one-dimensional, and attractive. The Kano questionnaire was distributed among the best contractor companies in Tehran and the results were calculated by applying weighted mean method. The most important outcome of this paper is to present a realistic classification of criteria for the subcontractor selection in Iran.
  Keywords: Subcontractors management, Kano model, Kano questionnaire, Contractors
 • Moosa Mazloom, Sayed Mojtaba Miri Pages 30-41
  Nowadays, concrete is one of the most important and widely used human product. Improving concrete characteristics have always been one of the fundamental subjects for engineers. Improve the physical properties of water, as one of the main elements of concrete, is one way to improve the characteristics of the concrete. When water passes through the magnetic field, its physical quality has changed, it is called Magnetic water. This study examines the effect of the use of magnetized water (MW) with a solenoid current-carrying, on the compressive strength and workability of high performance concrete. The variables of this study were the intensity of magnetic field, the silica fume replacement level and water to cement ratio in different mixes. The results show that using MW increases the workability of concrete about 36% in average.MW in combination with superplasticizer is more effective than MW on workability and compressive strength of concrete. MW had more positive effects on the samples without silica fume. Increasing the intensity of magnetic field improved the workability, 28 and 90 days compressive strength concrete.
  Keywords: Magnetic water compressive strength, high performance concrete, workability of fresh concrete, Silica fume, Superplasticizer
 • H.A. Rahdar, M. Ghalehnovi Pages 42-58
  The tensile behavior of concrete depends on some factors such as member dimensions, reinforcement ratio, diameter of rebar, strength and elasticity modulus of material. In this research the experimental method is used to examine the characteristics and the behavior of ultra-high performance concrete on the tensile behavior of concrete members reinforced by steel rebar. The results show that increasing the rebar cover on diameter rebar ratio (C/d) increases the initial stiffening before the cracking stage in concrete. Also, by increasing of reinforcement ratio the cracking space decreased.
  Keywords: Ultra, High performance concrete, Tensile strength, Elastic modulus, Tensile member
 • M. Gerami, A. H. Mashayekhi, N. Siahpolo Pages 59-72
  Behavior factor (R) is one of the seismic design parameters that considers nonlinear performance of structures during an earthquake. In most of the seismic design codes, behavior factor has been used for considering nonlinear performance of structures in linear analyses. The purpose of this study is an evaluation of seismic parameters of structures under far-field and near-field ground motions (rotated to fault strike‑normal and fault strike‑parallel) based on the method presented in FEMA P‑695 and comparing the results with those in the code. Thus, five intermediate steel moment resisting frames with 4, 7, 10, 15, and 20 stories were considered. The capacity curve of each model were obtained by Displacement- based Adaptive Pushover Analysis. All of the nonlinear analyses were conducted by OpenSees. The results state that the behavior factor due to the ground motions used in this study decreases as the structure’s height increases. Average of difference of behavior factor in far-field ground motions and average of behavior factor in near-field ground motions is 6.5 percent and the reason is that the behavior factor in far-field ground motions is greater. Also, the behavior factor in fault strike-parallel near-field ground motions (SP) is greater than fault strike-normal near-field (SN) and the average of this difference for different structures is almost 4 percent.
  Keywords: Behavior factor (R factor), Displacement modifier factor, Displacement, based adaptive pushover analysis, FEMA P, 695, Overstrength factor
 • Mahdiye Maddahi, Ali Kheyroddin Pages 73-85
  The progressive collapse of the structure refers to the development of an initial local damage. After local damage, failure extends in the structure and structural failure occurs. In progressive collapse, the element that has the greatest potential is important because strengthening this element can improve structural performance. In this paper, the position of the critical column in L-shaped plan has been checked. So, buildings with 10, 15 and 20 stories were modeled as three dimensions. In this type of plans, to determine the key elements, columns in different situations are removed and push down analysis is done. The element which has maximum of the sensitivity index is selected as a key element in the progressive collapse. Results in this paper show that in the L-shaped plan, a central column is critical in the progressive collapse.
  Keywords: Progressive collapse, Push down analysis, Sensitivity index, Key elements
 • Elham Ghandi, Behzad Rafezy Pages 86-100
  The free vibration of frame structures has been usually studied in literature without considering the effect of axial loads. In this paper, the continuous system method is employed to investigate this effect on the free flexural and torsional vibration of two and three dimensional symmetric frames. In the continuous system method, in approximate analysis of buildings, commonly, the structure is replaced by an equivalent beam which matches the dominant characteristics of the structure. Accordingly, the natural frequencies of the symmetric frame structures are obtained through solving the governing differential equation of the equivalent beam whose stiffness and mass are supposed to be uniformly distributed along the length. The corresponding axial load applied to the replaced beam is calculated based on the total weight and the number of stories of the building. A numerical example is presented to show the simplicity and efficiency of the proposed solution.
  Keywords: Axial load, Continuous system method, Frame structures, Free flexural, Torsional vibration
 • Aliyeh Kazemi, Sepideh Afshari Pages 101-112
  Construction projects have always been complex. By growing trend of this complexity, implementations of large-scale constructions become harder. Hence, evaluating and understanding these complexities are critical. Correct evaluation of a project complication can provide executives and managers with good source to use. Fuzzy analytic network process (ANP) is a logical and systematic approach toward defining, evaluation, and grading. This method allows for analyzing complex systems, and determining complexity of them. In this study, by taking advantage of fuzzy ANP, effective indexes for development of complications in large-scale construction projects in Iran have been determined and prioritized. The results show socio-political, project system interdependencies, and technological complexity indexes ranked top to three. Furthermore, in comparison of three main huge projects: commercial-administrative, hospital, and skyscrapers, the hospital project had been evaluated as the most complicated. This model is beneficial for professionals in managing large-scale projects.
  Keywords: Evaluation of complexity, Project management, Large, scale construction projects, Multi attribute decision making, Fuzzy analytic network process
 • Gholamreza Havaei, Seyyed Amirhossein Moayyedi Pages 113-132
  The response of bridges to abnormal loads have always been significant in structural engineering, especially in progressive collapse analysis. In this paper, the performance of bridges, undergoing progressive collapse, with and without isolator is investigated. Nonlinear time history analysis is used to obtain maximum responses of the structure by considering two different damage scenarios. In the first scenario, it is supposed that the side column of the bridge is collapsed and therefore is detached from the structure while in the second one, the middle column is removed. Accordingly, several models with rubber-sliding isolators, designed according to AASHTO standards are analyzed using OpenSees software. Moreover, the friction parameter of the isolator is considered as a variable in terms of the sliding velocity and acting vertical load. Results show that isolator yield doesn’t occur in both scenarios and subsequently the sliding of the bridge deck is not observed. However, a permanent displacement in the first scenario is detected because of instability of the bridge deck. It can also be noted that in most cases, using seismic isolators results in the growth of the maximum responses.
  Keywords: Seismic isolator, Progressive collapse, Nonlinear dynamic analysis, Highway bridge
 • Mehdi Alijani Ardeshir, Bahram Navayi Neya, Mohammadtaghi Ahmadi Pages 133-155
  The importance of the seismic behavior of concrete gravity dams in their safety evaluation and stability is inevitable. Many factors affect the prediction of the behavior of concrete dams such as dam-foundation-reservoir interaction, dam and foundation cracking and also displacement due to fault movement that could causes nonlinear behavior. The aim of this study is nonlinear analysis of concrete gravity dams, including displacement caused by normal fault movement in the dam foundation. For this purpose, dam-foundation-reservoir system is modeled using Lagrangian method and analysis of system is done by finite element method. The coordinate smeared crack model based on the nonlinear fracture mechanics is used for crack modeling in the dam body and foundation. Using two separate method including split node technique and contact element, the fault movement are modeled and the position and angle of fault has been studied. To verify the results, dam crest displacement and crack profile in the body of a concrete gravity dam is presented as an example. The results show that low fault movement causes the cracks in the dam body and could be jeopardizes the stability and safety of concrete dam.
  Keywords: Nonlinear analysis, Concrete gravity dam, Normal fault motion Smeared crack model