فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پریوش زاهدی تهرانی، ابراهیم وکیلی یزدی*، فاطمه خواجه فینی صفحات 19-37
  با در نظر داشتن این واقعیت که بهبود چرخه اقتصادی کشور، در گرو رشد اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط آن کشور است، توجه به اهمیت سرمایه گذاری در این بخش و نیز تدوین راهبردی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این شرکت ها، می تواند به عنوان محرک موثری در این عرصه قلمداد گردد. این برنامه ریزی و تدوین راهبرد به شناسایی 14 عامل موثر در این پژوهش و اولویت بندی آن ها منجر می شود. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های استاندارد در نرم افزار SPSS و از طریق آزمون فریدمن و با تحلیل های رگرسیونی به اطلاعاتی با ترتیب اولویت آن ها، جهت ارزیابی و تفسیر تبدیل شده است؛ که از این میان تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن از اولویت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شرکت های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صنعت رایانه و فعالیت های وابسته
 • امیر عباس علاءالدینی*، علیرضا آذربایجانی صفحات 39-66
  ورشکستگی شرکت های تجاری نه تنها یک شرکت بلکه اقتصادیک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا برخی کشورها ازجمله کشور فرانسه درصدد جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها با راهکارهای مختلف برآمدند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها در لایحه تجارت ایران و حقوق فرانسه، با ارائه آمار، اهمیت این دسته از مقررات را در جلوگیری از بروز ورشکستگی در فرانسه نمایان می سازد. در کشور ما نیز به دلیل احساس این نیاز در لایحه تجارت مصوب 1384 راهکارهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در سال 1391 حذف گردید و پیشنهاد می شود که در جهت تدوین مقرراتی در این باب گام شایسته برداشته شود، چراکه وجود این قواعد به شرکت ها و مدیرانی که در عرصه تجارت به سبب فراز و نشیب های بازار به موفقیت نرسیده اند، امکان تلاش مجدد برای احیاء مجموعه خود را می دهد، که نتیجه آن جلوگیری ورشکستگی و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.
  کلیدواژگان: جلوگیری از ورشکستگی، بازسازی، لایحه تجارت، حقوق فرانسه
 • وجه الله قربانی زاده، فتاح شریف زاده، رسول معتضدیان* صفحات 67-95
  خط مشی گذاری عمومی شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. از آنجاکه خط مشی گذاری عمومی به طور ذاتی یک حوزه پیچیده تلقی می شود، طبق قانون ضرورت تنوع باید با آن به صورت پیچیده برخورد کرد؛ بنابراین مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی نفعان دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری روش شناسی سیستم نرم در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی، انگیزه ای برای بهره گیری از رویکرد پویایی شناسی سیستم ایجاد کرده است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبی به تحلیل و مدلسازی اجرای خط مشی های سازمانی پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی است. نمونه آماری پژوهش متشکل از کارگران و کارفرمایان است. روش نمونه گیری به صورت ترکیبی از هدفمند قضاوتی و گلوله برفی است. نتایج نشان می دهد در مسیر اجرای خط مشی های سازمانی موانعی وجود دارد که از سه دیدگاه اداره، کارگر و کارفرما بررسی شده و پس از تشریح این دیدگاه ها، روابط مذکور در قالب مدل های مفهومی ارائه شده است. در خاتمه شاخص های مطلوب با شاخص های موجود مقایسه و مشخص شد که امکان اجرای آن برای تمام شاخص ها در طول محدوده زمانی به دلایل فنی و فرهنگی وجود نداشته و مشاهده تغییرات آن باید در بلندمدت صورت گیرد.
  کلیدواژگان: خط مشی های سازمانی، اجرای خط مشی، موانع اجرا، روش شناسی سیستم نرم، پویایی شناسی سیستم
 • فرخ قوچانی*، بیژن خیری اوروندی، الهام ایران نژاد پاریزی صفحات 97-111
  صنعت گردشگری از بخش های خدماتی رو به رشد جهان است. یکی از عناصر مهم در توسعه این صنعت بازاریابی است. در بسیاری از استان های کشور با وجود قابلیت های گردشگری زیاد، توسعه صنعت گردشگری نادیده گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است. هدف این پژوهش شناسایی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است. در پژوهش حاضر چهار متغیر تعدیل مراکز تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه می باشد. گروه اول شامل: کارشناسان و صاحب نظران، ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داران و صاحبان آژانس های مسافرتی و تفریحی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و گروه دوم شامل: گردشگران و مسافرانی که از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی استان دیدن می نمایند. جهت گردآوری داده ها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری، ضریب آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد بین چهار متغیر تعدیل تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، تصمیم گیری مدیریتی، ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر، فعالیت های بازاریابی
 • ناصر یزدانی*، فریده رضایی فرد، احمد سرداری صفحات 113-130
  امروزه کسب جایگاه مناسب نشان تجاری شرکت در ذهن مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر در پی آن است که عناصر آمیخته بازاریابی 4c را شناسایی کرده و به اولویت بندی آنها در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد بپردازد. بدین منظور، در گام اول شاخص های آمیخته بازاریابی 4c بررسی شد؛ سپس با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش در صنعت کاشی و سرامیک، در گام دوم از روش تصمیم گیری گروهی برای تعیین روابط بین معیارها و در گام سوم، از روش فرآیند تحلیل شبکه ای برای تعیین وزن هر یک از معیارها به وابستگی و بازخورد استفاده شد. در گام آخر با استفاده از روش ویکور، رتبه بندی سه شرکت معتبر در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد. روش تصمیم گیری گروهی نشان می دهد که برقراری تماس مکرر با مشتریان، اثرگذارترین شاخص است. نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای بیانگر آن است که مراجعه بازاریابان مجرب به محل حضور مشتریان از لحاظ وزن و اهمیت در رتبه اول قرار دارد و پس از آن معیارهای افزایش تعداد مراکز پخش و ایجاد سایت اطلاع رسانی به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص ها، بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند. نتایج روش ویکور نشان می دهد که شرکت کاشی و سرامیک ج کمترین فاصله را با حالت ایده آل از لحاظ وزن به دست آمده در روش فرآیند تحلیل شبکه ای، برای شاخص های مدل آمیخته بازاریابی 4c دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، ارزش برند، تصمیم گیری گروهی، فرآیند تحلیل شبکه ای، ویکور
 • میرزا حسن حسینی، محمدرضا حمیدی زاده، علی اکبر جوکار، مهدی رضایی* صفحات 131-144
  تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل رویگردانی مشتریان با ارزش در صنعت بانکداری خصوصی و با محوریت جامعه پزشکان متخصص به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق را 59 نفر از پزشکان متخصص فعال در کلان شهر تهران تشکیل می دادند. همچنین، جهت جمع آوری داده ها، از دو سری پرسشنامه باز و بسته استفاده گردید و روش شناسی تحقیق نیز، ترکیبی بود از سه روش DEMATEL، ANP و VIKOR استفاده شد. این تحقیق، دارای رویکردی پیمایشی-اکتشافی بوده و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. در پایان، نتایج جالب و کاربردی در خصوص علل رویگردانی پزشکان متخصص از خدمات بانکداری یک شعبه (بانک) خاص به دست آمد که می تواند جهت برنامه ریزی های خرد و کلان بانک ها در حوزه بازاریابی و جذب و نگهداشت این قشر خاص جامعه، بسیار حائز اهمیت باشند.
  کلیدواژگان: رویگردانی، صنعت بانکداری خصوصی ایران، مشتریان با ارزش، قشر پزشکان متخصص
 • جعفر بیک زاد، فریبا سلطانی* صفحات 145-167
  هدف مقاله، ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تاثیر بر نوآوری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی است. برای این منظور تفکرراهبردی مدیران براساس نظریه گیلگیوس و نوآوری سازمانی براساس نظریه دورابجی و همکاران تعریف و دراین راستا 2 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعهآماری تحقیق حاضر مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 58 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعهآماری، کل آن به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه؛ پرسشنامه تفکرراهبردی مدیران گیلگیوس و پرسشنامه نوآوری سازمانی دورابجی و همکاران می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و توصیف داده های آماری از توصیف آماری و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های tتک گروهی، کلموگروف- اسمیرنف، r پیرسون، رگرسیون دو متغیره و رگرسیون چندگانه و استفاده گردیده است. نتایج بر اساس تفکر راهبردی مدیران در حد پایین تر از حد متوسط است و تفکر راهبردی مدیران و ابعاد آن بر میزان نوآوری سازمانی درسازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی موثر است.
  کلیدواژگان: تفکرراهبردی، مهارت های اقدامات راهبردی، اثرگذاری و نفوذ راهبردی، نوآوری، نوآوری سازمانی
 • عبدالله اسدزاده*، حسین رحمان سرشت صفحات 169-192
  در این مقاله، به بررسی شیوه های مادری و رابطه آن با درک بنگاه مادر از کسب و کارها و با شناسایی و دسته بندی عوامل محیطی بنگاه مادر و استفاده از مفاهیم و ادبیات رایج هوشمندی رقابتی، به توسعه و تقویت درک مادری پرداخته و مفهوم نوین هوشمندی مادری مطرح می شود. هدف این پژوهش آزمودن تاثیر هوشمندی مادری و ابعاد سه گانه آن بر شیوه تعاملی مادر با کسب و کارها است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های هولدینگ محض ایرانی می باشد. به منظور سنجش پایایی و روایی سازه سوالات به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که سوالات از پایایی و روایی لازم برخوردار هستند. برای تحلیل داده های پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی جزئی استفاده شد که نشان می دهد همه ابعاد هوشمندی، رابطه معناداری با شیوه مادری دارند، ضمن این که تاثیر نوع صنعت بر رابطه میان هوشمندی و شیوه مادری تایید نشد.
  کلیدواژگان: بنگاه مادر، شرکت هولدینگ، هوشمندی بنگاه مادر، شیوه مادری، محیط بنگاه مادر
 • عباسعلی حاجی کریمی، ایمان صناعی* صفحات 193-210
  تحلیل رقابتی یکی از مهم ترین عناصر برنامه راهبردی بازاریابی در شرکت ها است. رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک طی سال های اخیر فزونی یافته است. یک تحلیل رقابتی دارای ساختار و محتوای مناسب می تواند باعث برنامه ریزی صحیح مدیران شرکت ها در راستای سودآوری برای ذی نفعان آن ها شود. در این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه های تحلیل رقابتی در بخش لوکس بازار صنعت کاشی و سرامیک از منظر خبرگان این صنعت هستیم. این پژوهش از طریق تحلیل محتوای نتایج مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان صنعت کاشی و سرامیک (مدیران شرکت های تولیدکننده) در شهر تهران، اقدام به شناسایی این مولفه ها نموده است. نتایج نشان داد که پنج بعد اصلی محصول، ترفیع، توزیع، قیمت و توان رقابتی به همراه نه بعد فرعی کیفیت محصول، تنوع محصول، شناسه محصول، دانش محصول، خدمات حین و پس از فروش، تبلیغات، پیشبرد فروش، مهارت توزیع نمایندگان و مهارت توزیع شرکت از منظر خبرگان صنعت در تحلیل رقابتی دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، محصول، ترفیع، توزیع، قیمت، توان رقابتی
 • محمد محمودی میمند، مهدی اکبری* صفحات 211-233
  علی رغم کارکرد مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از سازمان ها، در بهره گیری اثربخش ازآن ناکام مانده اند؛ زیرا با شناخت ضعیفی از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی روبه رو شده اند و نتوانسته اند میان اهداف راهبردی مدیریت دانش سازمانی تعامل برقرار کنند. طراحی و توسعه نقشه راهبرد مدیریت دانش سازمانی است. دراین بررسی، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای، از مصاحبه با خبرگان و روش مدل سازی تفسیری- ساختاری به منظور شناسایی و تعیین روابط متقابل اهداف راهبردی کنترلی مدیریت دانش سازمانی استفاده شد. براین اساس، 21 هدف راهبردی دانش سازمانی در قالب 9 مولفه کلیدی تعیین شده است و از رویکرد ISM در 12 سطح برای تعریف و توسعه ارتباطات و توالی اهداف و ترسیم نقشه راهبرد دانش سازمانی استفاده شد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نقشه راهبردی، مدل سازی تفسیری، ساختاری
 • سیدجلیل لاجوردی، علی ملا جان*، سحر کشاورز صفحات 235-259
  منابع انسانی یک سیستم، به عنوان اصلی ترین بخش از ذی نفعان، STHs، داخلی یک سیستم، متمایز از سایر منابع، به-عنوان مهم ترین سرمایه رقابتی و راهبردی سیستم معرفی می شود؛ بر این اساس و با تاکید بر اهمیت ویژه منابع انسانی در سیستم های اقتصادی-اجتماعی، پژوهش حاضر، با بهره مندی از مدل سیستمیک SHEL، صنعت هتل داری در شهر اصفهان را به عنوان سیستم مورد علاقه، مطالعه کرده است و با تمرکز بر زیرسیستم منابع انسانی در این صنعت و با تکیه بر تفکر سیستمی، عوامل راهبردی درونی و برونی موثر بر بهبود مدیریت زیرسیستم منابع انسانی در این صنعت را شناسایی و ارائه کرده است. روش پژوهشی در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و مدل سیستمیک معرفی شده در جامعه آماری متشکل از: خبرگان صنعت هتل داری، مدیران عالی/میانی/ اجرایی، مدیران سیستم منابع انسانی و کارشناسان/ کارکنان فعال در زیرسیستم منابع انسانی می باشد. هتل های مطالعه شده در شهر اصفهان بر اساس نمونه ای تصادفی با حجم نهایی 155 واحد آزمایشی که بر مبنای رویکرد نمونه گیری طبقه ای به دست آمده، اجرا شده است. مطالعات کتابخانه ای، اجرای مصاحبه های حضوری و غیرحضوری، استفاده از پرسشنامه های طراحی شده توسط پژوهشگر، سه روش استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بوده است. این مطالعه به ترتیب، عوامل حمایت سازمانی برای ایجاد رضایت مندی در کارکنان، جذب و پرورش، همکاری و تعامل، خلق قابلیت های راهبردی را به عنوان عوامل موثر درونی و از سویی دیگر، عوامل حقوقی و قانونی، تکنولوژیکی، جغرافیایی و اقتصادی را به عنوان عوامل موثر برونی در بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انسانی در صنعت هتل داری شهر اصفهان معرفی می کند.
  کلیدواژگان: نظریه سیستم ها، زیرسیستم منابع انسانی، صنعت هتل داری، مدل SHEL، مدیریت راهبردی منابع انسانی
|
 • Parivash Zahedi Tehrani, Ebrahim Vakil Yazdi*, Fatemeh Khajehfini Pages 19-37
  The perception of this fact that improving the economic cycle, is required to the economic growth of the small and medium enterprises in the countries, Therefore, the importance of investment in this sector and develop a strategy to attract foreign direct investment in these companies can be the effective stimulus in this area. Hence the research ahead deals with the planning and strategy development for identifying and ranking 14 effective factors. To analyze the obtained data SPSS and for ranking the factors Friedman test has been used. Among these back, guarantee profits, capital, preventing the confiscation, and nationalization are the most important priority.
  Keywords: Small, Medium, sized Enterprises, Foreign Direct Investment, The Computer Industry Related Activities
 • Amir Abbas Alaedini*, Ali Reza Azarbaijani Pages 39-66
  The consequences of the bankruptcy of trade companies not only influence the companies themselves, but also the whole economy of a country. Therefore, some countries have tried to avoid the bankruptcy of companies through different methods, and France is one of them. The present study exploits an analytical-descriptive approach to investigate the existing ways in the Iran’s bill of trade and France’s law to avoid bankruptcy, and shows the importance of this kind of provisions to avoid bankruptcy in France. Also, in our country, some useful percussions were considered in the trade bill legislated in 2006, which unfortunately were removed in 2013, and it is expected another attempt to be made for rearranging some rules in this field, because these rules will offer opportunities to companies and managers unsuccessful in the unsteady market for reviving their complex, prevent them from bankruptcy, and inhibit its negative effects on the economy of the country.
  Keywords: Avoiding Bankruptcy, Reconstruction, Trade Bill, France's Law
 • Vajhollah Ghorbanizadeh, Fattah Sharifzadeh, Rasoul Motazedian* Pages 67-95
  Public policy in a simple process involves three main steps: formulation, implementation and evaluation of the cause. On the way to full implementation of the policy, the issue at hand, there are inhibiting factors and bottlenecks the identification of the major ones in order to effectively implement the policies of the main objectives of this research. And because public policy is inherently a complicated area considered to be under the necessity of diversity has to be complicated to be treated. So we can say that, faced with the structural complexity of the issues that different stakeholders have different views to increase the use of Soft Systems Methodology or SSM is to solve management problems. The shortcomings of this approach in the modeling phase, an incentive for the use of system dynamics (SD) is established. In this study, using a combination of SSM and SD modeling approach for implementing the policy Organization system is discussed. This study was a qualitative interviews were used to collect data. Thus, according to the definitions root of the office, workers and employers, 5 patients were selected and interviewed. A combination of purposive sampling and snowball's judgment. The paper shows that there are obstacles on the path to implementing a series of Organizational policy, In this paper, these barriers are examined from the management, workers and employers surveyed, After explaining this point, the relationship between them was expressed in the form of conceptual models. Finally, by comparing the optimal parameters, the parameters in the study was obtained from the experts, It was found that all the criteria for technical and cultural During the study period there was no possibility of its implementation and monitoring of changes in the long run it should be.
  Keywords: Organizational Policy, Policy Implementation, Implementation Barriers, Soft System Methodology, System Dynamics
 • Farrokh Ghouchani*, Bizhan Khiri Avarvandi, Elham Irannejad Parizi Pages 97-111
  Today, s tourism industry is a growing section of service sector in the world. One important factor of such a development is marketing industry. In many provinces of our country there are great potential of tourism, that of unfortunately, there development are neglected. The province of Chahar Mahal & Bakhtiari is one of them. The objective of this research is to identify the role of marketing in the development of tourism industry. In the province of Chahar Mahal & Bakhtiari. In this research four variables of management decision making adjustment, development of basic structures, culture of tourism reception, and marketing activities were considered. The statistical population of the research was in categorise the first one including all experts, authorities, of public sectors related to tourist industry, hotels and catering industry, traveler and tourist agencies in the province, and second category were the tourists and traveler whom visiting the historical places and tourists attraction of the province the sample size of each groups were ninety one and data collected through the simple random sampling from both categorize of respondent. The collected data was analyzed using statistical index, spearman, s test coefficient and Friedman test. results indicated a link between development of basic structures, tourist reception culture and marketing activities and the tourist industry development of province Chahar Mahal & Bakhtiari.
  Keywords: Tourist Industry, Management Decision Adjustment, Basic Structures, Tourist Reception Culture, Marketing Activities
 • Naser Yazdani*, Farideh Rezaeifard, Ahmad Sardari Pages 113-130
  In Competitive conditions of the market to obtain a suitable position in customer's minds in a way that they are loyal to the company is important. One of these factors is the company's brand value. This study seeks to identify the elements of the 4c marketing mix and prioritize them in Yazd province's ceramic tile industry. The first step is to review the literature in order to investigate the indices of 4c marketing mix. After finalization of the factors with expert opinion in the Field of marketing and sales for ceramic tiles industry, in the second step to determine the relationship between measures used Dematel method to determine the relationship between measures and in the third step used the ANP to determine the weight of each criterion with regard dependence and feedback between criteria. In the last step of this research we are ranking three reputable companies in the ceramic tile industry in Yazd Province by using of vikor method. The Results obtained by Dematel method show that frequent contact with customers was identified as the most influential indicator. The results of ANP Suggests that refer of experienced marketers to the location of the customer is in first place by weight. and then increase the number of distribution centers and make site Information respectively, as the most important criteria to have the highest weight, result of Vikor shows that third ceramic tile company has the minimum distance to the ideal case.
  Keywords: Marketing, 4c Markrting Mix, Value Brand, Dematel, ANP, Vikor
 • Mirza Hassan Hosseini, Mohammd Reza Hamidizadeh, Ali Akbar Jokar, Mahdi Rezaei* Pages 131-144
  The present study aimed to explore the Factors Affecting valuable customer churn in the private banking industry was conducted with a focus on community specialist physicians. The population of the study subjects comprised of 59 specialist physicians in metropolitan of Tehran. To collect data, the two sets of open and close questionnaires were used and the research methodology was a combination of three methods DEMATEL, ANP, and VIKOR that are part of multi-criteria decision methods. In the end, the results are interesting and functional specialist physicians in turn causes a branch banking (or bank) was given which can be programmed for micro and macro banks in the field of marketing to attract and retain a certain stratum of society. This study is a survey-heuristic approach has been carried out with the purpose of application.
  Keywords: Customer Churn, Banking Industry of Iran, Valuable Customers, Specialist Physicians
 • Jafar Beikzad, Fariba Soltani* Pages 145-167
  The aim of the present is Assessment Strategic thinking managers and its impact on organizational innovation The Social ecurity Organization in Western Azerbaijan. For this purpose, Strategic thinking on the theory Gylgyvs and Organizational innovation theory Dvrabjy and et definition And In this context 2 Hypothesis main and 3 sub-hypothesis was adjusted. Research population consisted is the Managers and deputies The Social Security Organization in Western Azerbaijan The number is 58. Considering the limitation of the statistical population Total the statistical population as the statistical sample is considered. Data collection tools, Is Two questionnaires, Questionnaire management strategic thinking Gygyvs and rganizational innovation Dvrabjy et al that after assessing the validity and ensure of its exposure at the discretion statistical sample. For statistical data analysis the descriptive and inferential statistical methods were used. Thus, for classifying, summarization, and describe statistical data through descriptive statistics and inferential statistics for testing the research hypotheses tests, t-group, Kolmogorov Smirnov, rPearsont, bivariate regression and multiple regression were used. The results indicate that managers in strategic thinking is much lower than average and also strategic thinking of managers and their dimensions Affect On the amount organizational innovation in Social Security Organization Western Azerbaijan.
  Keywords: Strategic Thinking, Skills Strategic Actions, Influence, Strategic Influence, Innovation, Organizational Innovation
 • Abdollah Asadzadeh*, Hossien Rahmanseresht Pages 169-192
  In this article, we first consider parenting styles and their relationships with corporate parent sense of subsidiaries, which is one of the remarkable issues in Goold and associates’ studies referred to in this article as parenting feel for brevity, then having identified and classified environmental factors and exploiting concepts and related literatures of competitive intelligence, we develop and enrich parenting feel and subsequently propose novel concept of Parenting Intelligence. Finally the goal is to examine the relationship of Parenting Intelligence and its triple dimensions on the parenting-subsidiaries interaction styles. The population of this study includes managers and experts of Iranian pure holding companies. To analyze the questionnaires Pierson correlation coefficient and partial correlation coefficient are employed. The results of the tests reveal that in the population of focus holdings, parenting intelligence and its dimensions are significantly correlated with parenting styles in which the intensity of the relationship is maximum for the dimension of “awareness of subsidiaries” and is minimum for the dimension of “awareness of parent exclusive environment”, furthermore the effect of industry type on the relationship of intelligence and parenting style was not accepted.
  Keywords: Corporate Parent, Holding Company, Corporate Parent Intelligence, Parenting Styles, Corporate Parent. Environment
 • Abbasali Haji Karimi, Iman Sanaei* Pages 193-210
  Competitive analysis is an important element of corporate strategic marketing plan. Competitiveness in the tile and ceramic industry has been in tensing in recent years. A competitive analysis which has the structure and content for corporate executives can make proper planning in order to be profitable for its stakeholders. This research seeks to identify the components of the competitive analysis tile and ceramic in luxury market in terms of, industry experts. The research results of content analysis of twenty in-depth interviews with industry experts of tile and ceramic to identify these components in Tehran, Results indicated that the five major dimensions of product, promotion, place, price and competitive along with nine sub dimension: product quality, product variety, product brand, product knowledge, service during and after the sale, advertising, sales promotion, representatives distribution skills and distribution company skills,from the perspective of industry experts in Competitive analysis are important.
  Keywords: Content Analysis, Product, Promotion, Place, Price, Competitive Power
 • Mohammad Mahmoudi Meymand, Mahdi Akbari* Pages 211-233
  Despite of the development of appropriate academic and experiential background knowledge management and its manifestation as a competitive advantage, many organizations have failed in its effective utilization. Among the reasons for this failure, are some deficiencies in terms of methodological on inappropriate recognition and translation of KM dimensions and lack of systematic approach in establishment of causal relationships between KM objectives derived from translation of KM that there remain some problems to be resolved. This article attempts to design and development of organizational knowledge management strategy map. In this study, for design and development of organizational KM strategy map that is based on library research in knowledge management, balanced scorecard and strategy map categories, in addition to, interviews with experts and the appropriate qualitative and quantitative algorithms, such as quality function deployment(QFD) approach and interpretive-structural model(ISM) was used. Accordingly, 9 key components of KM extracted and 21 strategic objectives obtained from components of KM and with ISM approach was defined and developed communications and sequences of objectives in 12 levels for design and development KM strategy map. Finally, an application in a sub-corporate for a Holding Company in the food industry is presented to illustrate the proposed methodology.
  Keywords: Knowledge Management, Strategy Map, Interpretive, Structure Modeling
 • Seyyed Jalil Lajevardi, Ali Mollajan*, Sahar Keshavarz Pages 235-259
  Human Resources of a system, as the most significant part of the system’s internal stakeholders, compared to other resources, may be considered to be the most important competitive and strategic resource of the system. On the basis of this fact, the present study utilizes the “SHEL Model” and addresses the “Hotel Industry in Isfahan city” as the primary system of interest. Specifically, this study is interested to focus on this industry’s “Human Resources Sub-System” and, apply the system thinking to identify internal and external strategic effective factors on improvement of the Human Resources Sub-System Management. This work, as an analytical-descriptive research, is, in fact, to utilize the SHEL Model and to study a population --which consists of “Iran’s Hotel Industry’s Elites” who are somehow relevant to the main area of this research”, “High Level/Middle Level/Executive Mangers”, “Human Resources Managers”, and “Experts/personnel” who are all actively involved in the Human-Resources Sub-Systems of the Isfahan’s famous hotels-- from which, finally, 155 participants are also randomly drawn using “Stratified Sampling Method” to be inquired as well. Library Studies, Face-to-Face/Telephone Interviews, and Researcher –made Questionnaire are all three ways specifically used for the purpose of gathering all required data and information. Analysis of this work’s hypotheses indicates that “1.The System Support for Satisfying the Human Powers. 2. Assimilation and Promotion. 3. Collaboration (Cooperation) and Interaction. 4. Strategic Capabilities may be considered to be internal effective factors, and, on the other side, 1. Laws/Rules Standards. 2. Technologies 3. Geography and 4. Economics may be regarded as the system external effective factors.
  Keywords: Systems Theory, SHEL Model, Human Resources Sub, Systems, Strategic Management of Human Resources, Hotel Industry