فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهروز دری، سیدمحمود حسینی، منیژه قره چه، مریم بهرامی نسب* صفحات 19-41
  هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل شایستگی های راهبردی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی است، شایستگی های که در هر چه بهتر انجام دادن فرآیند مدیریت راهبردی به آنان کمک نموده و منجر به تحقق اهداف راهبردی و عملکرد بهتر سازمان می شوند. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین، چارچوب اولیه شایستگی ها استخراج و در ادامه مصاحبه های عمیق با مدیران ارشد شرکت های برتر در این صنعت بودند، صورت پذیرفت و از تحلیل مضمون برای تحلیل مصاحبه ها استفاده گردید. شایستگی های شناسایی شده در پنج بعد دانش، مهارت، تجربه، نگرش ویژگی های فردی دسته بندی گردیدند و به منظور اعتباریابی یافته های حاصل خبرگان دانشگاه و صنعت پتروشیمی توزیع شد. در ادامه از نرم افزار smartPLS جهت سنجش مدل و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مولفه های اصلی و فرعی در هر بعد استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق شناسایی 54 مولفه فرعی و 10 مولفه اصلی است که در 5 بعد دانش، مهارت، نگرش، تجربه و ویژگی های فردی طبقه بندی شده و اولویت بندی گردیده اند.
  کلیدواژگان: شایستگی، فرآیند مدیریت راهبردی، مدیران ارشد، صنعت پتروشیمی، تحلیل مضمون
 • مهرداد مدهوشی، عباسعلی نوروزی* صفحات 43-60
  سازمان ها ضمن آن که به حفظ و بقای خود می اندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه، به علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آن ها است به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند و حس تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های جامعه را با مدنظر قرار دادن اخلاق و ارزش های اخلاقی در قالب مدیریت و برنامه ریزی جامع و راهبردی خود داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی کیفی به جست وجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با تاکید بر کدهای اخلاقی بپردازد. روش فن دلفی کلاسیک تعدیل شده برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه نمونه نیز با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته های پژوهش، اولویت های پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا شامل: افزایش سطح اعتماد سازمانی و سلامت روان شناختی کارکنان از طریق رهبری اخلاقی، ایجاد جوسازمانی حمایتگر، تشکیل کمیته اخلاقی به منظور صیانت از تعالی سازمانی، حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی به عنوان راهنمای اصول اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی، اطلاع رسانی و آموزش کدهای اخلاقی از طریق یک سیستم اطلاعاتی، سنجش سطح ادراکات اخلاقی کارکنان قبل از استخدام، اجرای کدهای اخلاقی بدون اعمال تبعیض و عدم ورود به حریم خصوصی و شخصی کارکنان و... بود.
  کلیدواژگان: کدهای اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه ای، تعهد
 • ابراهیم محمودزاده، مهران کشتکار*، محمد محمدی الموتی صفحات 61-79
  بهره گیری موثر از منابع دانشی و پیاده سازی نظام مدیریت دانش، نیازمند تامین الزامات آن جهت تدوین راهبرد مناسب است. مطالعه حاضر درصدد سنجش میزان آمادگی سازمان جهت استقرار نظام مدیریت دانش است و تلاش دارد تا راهبرد سنجش آمادگی یک مجتمع تحقیقاتی را تدوین نماید. برای این منظور از روش گروه کانونی و با استفاده از ابزار مصاحبه و تکمیل پرسش نامه در چارچوب الگوی مفهومی تحقیق، به تدوین راهبردهای مختلف مدیریت دانش شامل برون گرای انعطاف پذیر؛ برونگرای غیر منعطف؛ درون گرای انعطاف پذیر؛ و درون گرای غیر منعطف، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نظام مدیریت دانش، استقرار نظام مدیریت دانش، راهبرد
 • غلامحسین خورشیدی، احمد روستا، محمدرضا حمیدی زاده، بهرام شکوری* صفحات 81-112
  هدف این مقاله ارائه الگویی مطلوب برای صادرات سنگ های تزئینی به چین است. در ابتدا با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 15 نفر از نخبگان صنعت سنگ های تزئینی، 64 شاخص موثر بر توسعه صادرات در قالب 5 عامل اصلی و 12 عامل فرعی شناسایی شد. با استفاده از روش کمی پیمایشی، پرسشنامه ای در جهت سنجش اهمیت و تاثیر هر یک از عامل های کشف شده، تنظیم شده و به جامعه آماری به حجم 42 بنگاه صادرکننده داده شد. برای سنجش عملکرد صادراتی این بنگاه ها، از داده های حقیقی رشد ارزش دلاری و حجم وزنی صادرات و رشد سهم بازار چین طی سال 1390 تا 1392 استفاده شد؛ بنابراین، 42 شرکت صادرکننده مستمر طی این سه سال به چین، انتخاب شده و داده های آنها تحلیل شد. مطابق نتایج قابلیت و شایستگی مدیریت، قابلیت های بازاریابی صادراتی، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین اهمیت را در توسعه صادرات سنگ های تزئینی به کشور چین داشته اند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری و متغیرهای معنادار قابلیت های بازاریابی صادراتی، قابلیت و شایستگی مدیریت، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی شرکت های مذکور داشته است.
  کلیدواژگان: توسعه صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، قابلیت و شایستگی مدیریت، دانش صادراتی، مالکیت معادن، حقوق و عوارض گمرکی
 • محمد هادی علی احمدی*، سید مصطفی رضوی، حسین صفری صفحات 113-136
  در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای رسیدن به اهداف و انجام ماموریت های خود نیاز به تدوین راهبرد، برنامه ریزی راهبردی و در نهایت ارزیابی عملکرد خود دارند. وزن دهی و الویت بندی راهبرد ها، سازمان را در تنظیم وقت و سرمایه متناسب با اهداف خودیاری می کند. در این راستا کارت امتیازی متوازن با ساختاری سلسله مراتبی خود می تواند به عنوان ابزاری جهت هموارسازی مسیر رشد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. نقشه راهبرد حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقیقت مدل علت و معلولی پیچیده ای است که اثر بعد رشد و یادگیری سازمان بر فرایندهای داخلی، مشتری و نهایتا وجه مالی سازمان را در برمی گیرد. برای گسترش مدل کلاسیک کارت امتیازی متوازن در سال های اخیر، روش های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است و به ترکیب آن با مدل های کمی و کیفی پرداخته اند تا برنامه ریزی راهبردی را تسهیل نمایند. جامعه آماری تحقیق شرکت نفت سپاهان است. مطالعه موردی، برای تکمیل پرسشنامه ها از نظرات مدیران و خبرگان صنعت نفت استفاده شد. در مدل پیشنهادی نقشه راهبرد شرکت مذکور به روش تحلیل مسیر ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، کارت امتیازی متوازن، برنامه ریزی ترجیحات فازی، الگوریتم ژنتیک، روش مورا، نقشه راهبرد
 • علی اکبر امین بیدختی*، مهتاب قربانی صفحات 137-159
  با ورود به هزاره سوم و تاکید بر عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی، انسان گرایی و توجه به نقش نیروی انسانی در سازمان ها دیدگاه جهان شناختی و انسان شناختی مدیران تغییر یافته است؛ لذا سازمان های مختلف به دنبال تربیت انسان هایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی به دور از تعصب و کوته نظری ها زندگی کنند و معتقد به اخلاقیات و ارزش هایی متعالی باشند. پژوهش حاضر باهدف ترسیم نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه ای در مراکز پایه ای آموزشی شهر مشهد در یک نمونه 200 نفری از میان جامعه آماری 1388 نفری با اجرای پرسش نامه های هوش معنوی کینگ، پرسش نامه اخلاق حرفه ای و پرسش نامه اثربخشی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی و همبستگی بوده و برای تحلیل سوالات پژوهشی از تحلیل واریانس، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به طوری که عامل هوش معنوی تاثیر مثبت 65/0 و معنادار 52/12 با اثربخشی و عامل اخلاق حرفه ای تاثیر مثبت 39/0 و معنادار 02/11 با اثربخشی دارد. همچنین یافته های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه ای، مسئولیت حرفه ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثربخشی است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، معنویت، اخلاق، اخلاق حرفه ای، اثربخشی، آموزش وپرورش
 • لعیا الفت، مقصود امیری، سعیده کریمی* صفحات 161-177
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر همسویی راهبرد تولید و عدم اطمینان محیطی بر بهبود عملکرد کسب وکار در صنایع غذایی ایران است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد گشتالت، علم رده بندی از راهبردها از طریق گروه بندی شرکت ها به خوشه هایی با ویژگی های مشترک مبتنی بر شبکه عصبی خودسازمانده شکل می گیرد. خروجی شبکه عصبی و شاخص های اعتبارسنجی خوشه ها در 247 شرکت متوسط و بزرگ فعال در صنایع غذایی نشان می دهد که تعداد ترکیبات بهینه برای راهبرد تولید چهار خوشه و تعداد ترکیبات بهینه برای عدم اطمینان محیطی نیز چهار خوشه است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های کارا در محیط هایی با عدم اطمینان تقاضای پایین و عدم اطمینان عرضه پایین، شرکت های ریسک گریز در محیط هایی با عدم اطمینان تقاضای پایین و عدم اطمینان عرضه بالا، شرکت های پاسخگو در محیط هایی با عدم اطمینان تقاضای بالا و عرضه پایین و شرکت های انعطاف پذیر در محیط هایی با عدم اطمینان تقاضای بالا و عدم اطمینان عرضه بالا عملکرد بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: همسویی، شبکه عصبی خودسازمانده، راهبرد تولید، عدم اطمینان محیطی
 • سید یعقوب حسینی*، شهربانو یدالهی صفحات 179-201
  در عصر اطلاعات، ابزارهای کارآمدی مانند سامانه های هوشمندی به وجود آمدند. این سامانه ها با تحلیل اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت تدوین راهبردها و برنامه ها، موفقیت سازمان را تضمین می کنند. اطلاعات حاصل از عوامل محیط درونی در مقایسه با عوامل محیط بیرونی می توانند نقش چشمگیری در این راستا ایفا کنند. بدین منظور، این پژوهش به مفهوم سازی هوشمندی از دیدگاه عوامل درون سازمانی پرداخته و با ارائه مدلی جدید سهم منابع درونی را به عنوان مولفه های کلیدی هوشمندی آشکار می سازد. برای تحقق این هدف، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار سازمان های استفاده کننده از سامانه های هوشمندی کسب وکار قرار گرفت. سپس مدل حاصل از پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند که هوشمندی درون سازمانی از طریق هوشمندی فرایندهای سازمانی، هوشمندی منابع سازمانی (هوشمندی منابع مالی، انسانی، فیزیکی) و هوشمندی اطلاعاتی اندازه گیری می شود. سازمان های نمونه تحقیق نیز هوشمندی متوسطی در زمینه هوشمندی درونی دارند که توجه مدیران به این نوع هوشمندی و ابعاد تشکیل دهنده آن به خصوص هوشمندی فرایندهای سازمانی می طلبد.
  کلیدواژگان: تجزیه وتحلیل محیط درونی، اطلاعات، هوشمندی، هوشمندی درون سازمانی
 • شمس الضحی زمانلو*، میرزا حسن حسینی، علی اکبر میرزایی صفحات 203-225
  هدف این مقاله بررسی و تعیین راه کارهای موثر ایجاد تمایز در صنعت تلفن همراه بر اساس راهبرد اقیانوس آبی است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان صرف تلفن همراه در مراکز اصلی فروش تلفن همراه سطح شهر تهران و مشتریان آن ها است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مولف ساخته است که از طریق پیمایش تکمیل گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون پارامتری (t) استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، تاثیر چهار متغیر توجه همزمان به جنبه احساسی و کارکردی، توجه به محصولات و خدمات مکمل، توجه به نقاط اشتراک خواسته های مشتریان و توجه به صنایع جایگزین بر افزایش فروش معنادار و در خصوص متغیر پیشتازی در استفاده از فناوری های نوین فرض صفر مورد تایید قرار گرفت. لذا تولیدکنندگان داخلی می تواند با توجه به راهکارهای ارائه شده میزان فروش خود در بازار داخلی افزایش دهند.
  کلیدواژگان: راهبرد اقیانوس آبی، تلفن همراه، افزایش فروش، محصولات و خدمات مکمل، صنایع جایگزین، جنبه احساسی، جنبه کارکردی
 • احمد روستا، محمدرضا حمیدی زاده، سیدمحمود حسینی، اکبر لرپری زنگنه* صفحات 227-267
  هدف این مقاله ارائه الگوی صادرات سنگ های تزئینی فرآوری شده ایران به کشورهای هم جوار برای بهبود و توسعه صادرات آن است. توجه به الگوی رفتاری تقاضای مصرف کنندگان خارجی می تواند در موفقیت راهبردهای توسعه صادرات هر کشور عرضه کننده کالا، نقش موثری ایفا نماید. از این رو با بررسی پیشینه علمی حوزه صادرات و تجارت خارجی کشورها، شش عامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه صادرات این کالا شامل: عوامل مدیریتی، راهبردهای بازاریابی، فعالیت های اجرایی، منابع مالی و انسانی، فرآوری سنگ و عوامل برون سازمانی جهت این تحقیق انتخاب گردید. سپس، داده ها از دو گروه خبرگان صنعت سنگ ایران و تولید و صادرکنندگان، جمع آوری شده و برای جمع آوری و تحلیل داده های گروه اول از روش های کیفی (مصاحبه های عمیق) و جهت گروه دوم، از روش های کمی از طریق طراحی پرسشنامه ای مشتمل بر 36 سوال استفاده شد. نتایج نشان دادند که تاثیرعامل فعالیت های اجرایی (روند انجام صادرات پس از تولید) ازنظر هر دو گروه در رتبه اول قرار دارد. در مرتبه بعدی، خبرگان به عوامل مالی و انسانی تاکید داشتند درحالی که ازنظر تولید و صادرکنندگان، عامل فرآوری سنگ به عنوان الویت دوم موثر بر توسعه صادرات سنگ های تزئینی فرآوری شده ایران شناخته می شود.
  کلیدواژگان: صادرات، سنگ های تزئینی، بازارهای هدف
 • مرضیه اسماعیل زاده*، وحید خاشعی صفحه 269
  کسب برتری رقابتی در دنیای متغیر و پرتلاطم امروز از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران سازمان ها است که برای غلبه بر آن نظریه ها و دیدگاه های جدیدی مطرح شده است. قابلیت های پویا یکی از دیدگاه هایی است که طی حدود یک دهه اخیر به عنوان مکمل نظریه های راهبرد در رویکرد منبع محور ارائه شده است. هدف این تحقیق نگاهی به این مفهوم و تاثیر آن بر منابع سازمانی و عملکرد سازمان است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونین و کارشناسان خبره شرکت های زیرمجموعه صنایع مخابرات ایران بوده است که برای سنجش متغیرهای تحقیق تعداد 66 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آلفای کرون باخ تعیین شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش کمترین توان دوم جزئی استفاده شده است و جهت و شدت روابط میان سازه های منابع کلیدی و منابع غیرکلیدی، قابلیت های پویا و عملکرد در این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش تاثیر منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت و همچنین نقش میانجی گری قابلیت های پویا را نشان داد.
  کلیدواژگان: قابلیت بازاریابی پویا، منابع غیرکلیدی، یکپارچه سازی پویا، مشارکت های راهبردی
|
 • Behrooz Dorri, Seyyed Mahmoud Hosseini, Manijeh Gharacheh, Maryam Bahraminasab* Pages 19-41
  This research aims to design and describe a model for strategic competencies of senior managers in petrochemical industry, the competencies which assist them to promote their performance in implementing strategic management process and result in realization of strategic goals and better performance of the organization. In this research, having reviewed the studies already done in this field and the literature of the research, a preliminary framework was developed to recognize the management competencies. In the next step in-depth interviews with managing directors of the petrochemical companies which has been selected as superior companies was conducted and “Thematic Analysis” technique has been used to analyze the interviews. The identified competencies were categorized in five dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics and in order to examine the reliability of the findings, the results were edited and distributed in the form of questionnaires among the university and petrochemical industry elites. Later, the “smartPLS” software was used for model evaluation and “Friedman Test” was applied to prioritize principal and subsidiary parameters in each dimension. The research resulted in recognition of 54 principal parameters and 10 subsidiary parameters which have been categorized and prioritized in 5 dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics.
  Keywords: Competency, Strategic Competencies, Strategic Management Process, Senior Managers, Petrochemical Industry, Thematic Analysis
 • Mehrdad Madhoushi, Abbasali Norouzi* Pages 43-60
  Organizations as think to its self-preservation and survival must be able beyond its self-oriented perspective, to own origin that is derived from the its social role to address the consequences of their effects to the society and have be commitment, responsibility and responsiveness to the needs and demands of the community with consider ethical and morality values in the form of a comprehensive, strategic planning and management of their own. This research with the aim of the explanation of promotion template for Corporate Social Responsibility is a qualitative study according to Modified Classic Delphi method. The sample group was selected using snowball sampling. Thus that from each participant was asked to introduce managers and employees on the basis of sufficient knowledge and experience in subject of research, with the qualification Master's degree or higher with over fifteen years of experience. Eventually after saturate in the solutions were seventeen in number. Based on research findings, the priorities suggested by experts to have a corporation with high social responsibility are including: increasing level of organizational trust and psychological health of employees through of ethical leadership, Make of supporter organizational environment, establishment of the Ethic Committee in order to preserve organizational excellence, Serious support from senior managers to develop and implement ethical codes as guide of professional ethic and social responsibility principles, Informing and educating the ethic codes through an information system, assess the level of ethical perceptions of employees before employing, Implementation of ethical codes without discrimination and invasion of privacy and personal staff and etc.
  Keywords: Moral Codes, Social Responsibility, Professional Ethic, Commitment
 • Ibrahim Mahmoudzadeh, Mehran Keshtkar*, Mohammad Mohammadi Alamuti Pages 61-79
  Effective Utilization of Knowledge Resouces and Knowledge Management System Implementation needs required demands for suitable Strategy developing. This research focuses to assess the organization readness level for Knowledge Management System Implementation. This Tries to Attempt The Readness Evaluation Strategy of a Research Center. In this regard by using mentioned group way, interview and questionaries in this research framework, diffrent Knowledge Managemment Strategy Were Developed and there are included, Flexible Extravertion, Extravertion Regid, Introspection Flexible and Introspection Regid Kinds.
  Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Strategy, Research Complex, Asian Productivity Organization
 • Gholamhossein Khorshidi, Ahmad Rousta, Mohammadreza Hamidizadeh, Bahram Shakouri* Pages 81-112
  The paper aim is to answer this question we have tried to answer this question that which appropriate pattern should be used in order to develop the export of decorative stone to China. The elected method for achieving this goal is a compound (the connection of data) method, which at first stage used the qualitative method of interviewing 15 key managers of the stone Industry of Iran and resulted in recognition of 64 effective factors on the development of export in the framework of 5 principal and 12 subsidiary factors. Then by utilizing the quantitative measurement method, a questionnaire was designed for the examination of the importance and effects of all the discovered factors, which was handed to the statistical society of exporter agencies including around 42 agencies. We used the real data of Dollar value growth and export tonnage volume and growth of the share of China market between1390 to 1392. Therefore 42 companies, which had continuous export to china during these 3 years, were elected and the information gained from this questionnaire related with the managing directors of the companies, as the legal persons, were analyzed. The results show that the capability and worthiness of management, capabilities of export marketing, export knowledge, quarry ownership and costume duties and rights have the most to least importance in the development of export of decorative stone to china. Also from the results achieved from the the PLS were meaningful and matched with the statistical society and the variables such as the capability of export marketing, capability and worthiness of management, capabilities of export marketing, export knowledge, quarry ownership and costume duties and rights have the most to least effect on the export function of these companies.
  Keywords: Export Development, Export Function, Decorative Stone, China, Capabilities of Export Marketing, Quarry Ownership
 • Mohammad Hadi Aliahmadi*, Seyyed Mostafa Razavi, Hossein Safari Pages 113-136
  To rich the objectives and missions in today’s competitive world, organizations have to determine their strategies, exert strategic planning and eventually performance evaluation. Weighting and prioritization of strategic layers helps organization to adjust their time and investment, according to the organization objectives. Meanwhile, the Balanced Scorecard paves the way to grow and achieve excellence. Strategic map derived out of the balanced scorecard concepts is in fact a complicated causal model which includes the effects of growth and learning in the organization, on internal business processes, customers and finally the financial perspective. Recently, various methods have been employed to expand the classic model of balanced scorecard which has led to its combination with both quantitative and qualitative models.
  In this research which is a case study of various strategic layers (strategic objectives and contexts) of a petrochemical company, after a review on the literature of strategy, balanced scorecard, and a study of strategic contexts and objectives, we conclude to prioritization of the strategic layers of the company. Subsequent to the weighting and prioritization of strategic themes and objectives, the strategic map of the company is drawn.
  Keywords: Strategic Planning, Balanced Scorecard, Fuzzy Prioritization Method, Genetic Algorithm, MOORA Methodology, Strategic Map
 • Aliakbar Aminbeidokhti*, Mahtab Ghorbani Pages 137-159
  As entering into third millennium and emphasizing on some factors such as awareness, mentality and freedom, humanism and more attention on human force in organization, global cognition view and anthropology of managers have changed. So organizations are pursuing individuals without partiality and parochialism and believers of morality and spiritual values. So the aim or this research was to present an" Effective improvement plan of managers using spiritual intelligence and professional ethics". Statistical sample was 200 individuals selected from 1388 statistical population in secondary schools of Mashhad city. Research methodology was descriptive and survey and correlation type. Data collection instruments were king's spiritual intelligence questionnaire, professional ethic questionnaire and effectiveness questionnaire.Data analysis was done using structural equations and confirmatory factor analysis. The results show that there is a positive and significant relationship between spiritual intelligence and professional ethics with managgers effectiveness, as spiritual intelligence factor has been 0.65 with 12.25 significance level as well as professional behavior factor which is 0.39 with 11.02 significiance level. Also results of structural model in standard estimation case shows the positive and significant relationship between professional behavior aspects (group activity, loyalty, professional responsibillity, scientific commitment and financial responsibility) and spiritual intelligence aspects (critical contemplation, self-meaning generation, awareness extension) with effectiveness.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Spirituality, Morality, Professional Ethics, Effectiveness, Education
 • Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Saeedeh Karimi* Pages 161-177
  The purpose of this paper is to highlight the impact of alignment of production staretgy and environment uncertainty to improve business performance. In this research, taxonomy of strategies create by grouping companies to clusters with common attributes bases on gestalt approach using Self-Organizing Map. outputs of cluster analysis and cluster validity indices in 247 companies in Iranian food industries indicate four strategic clusters of production strategy and four clusters of demand and supply uncertainty Efficiency Companies in environment with low demand and low supply uncertainty, risk-hedging Companies in environment with low demand and high supply uncertainty, responsive Companies in environment with high demand and low supply uncertainty and Companies with flexible Companies in environment with high demand and high supply uncertainty have higher business performance.
  Keywords: Alignment, Environment Uncertainty, Production Strategy, Self, Organizing Map Neural Network Model
 • Seyyed Yaghoub Hosseini*, Shahrbanoo Yadollahi Pages 179-201
  In information age, effective tools called intelligence systems have appeared. These systems guarantee the organizations’ success through the analysis of managers’ required information to formulate the strategies and plans. Compared to external factors, the obtained information from the internal factors plays a significant role in meeting the managers’ needs. This study thus, aims at conceptualizing the intelligence concept from the perspective of the organizational internal factors. Moreover, this study provides a new model for signifying the contribution of internal resources as the key component of intelligence. For this purpose, research questionnaire was distributed among the organizations which used business intelligence systems. Then, the suggested model was tested using structural equation approach. The findings showed that organizational internal intelligence is measured through organizational process intelligence, organizational resource intelligence (financial resource, human resource, and physical resource intelligence) and information intelligence. In addition, the selected organizations showed an average level of internal intelligence which highlights the managers’ concern with this kind of intelligence and it’s constitutes especially organizational process intelligence.
  Keywords: Internal Environment Scanning, Information, Intelligence, Organizational Internal Intelligence
 • Shamsozoha Zamanloo*, Mirza Hassan Hosseini, Aliakbar Mirzaie Pages 203-225
  The purpose of this study was to determine the most effective ways to create differentiation in the mobile industry is based on Blue Ocean Strategy. The research population includes cellphone sellers in major cellphone selling centers of Tehran and their customers. Research data was collected by means of researcher made questionnaire completed through surveying. To test the hypothesis, parametric test (t) was used. Based on research results effect of four variables of simultaneous consideration of emotional and functional aspects, consideration of complementary products and services, consideration of the common requirements of customers and consideration of the alternative industries on significant increase in sale growth related to variable pioneering the use of new technologies was proved.
  Keywords: Blue Ocean Strategy, Cellular Phone, Sales Growth, Complementary Products, Services, Alternative Industries, Emotional Aspects, Functional Aspects
 • Ahmad Rousta, Mohammad Reza Hamidizadeh, Seyyed Mahmoud Hosseini, Akbar Lorpari Zanganeh* Pages 227-267
  The paper's aim is to develope a model for the regional decorative stone export by using six independent variables including managerial activities, marketing activities, implementation activities, financial and human resources activities, marble processing activities and external factors (such as inflation and government intervention). Data were gathered and analyzed from two groups of stone industry experts using qualitative analysis (In-depth interview) and marble producers and exporters using quantitative analysis (36-question questionnaire). The results have showed that implementation activities took the first place in both analyses. In the next place, the experts emphasized on financial and human recourse activities while other group chose marble processing activities as the second most important variable affecting the development of decorative stone export.
  Keywords: Export, Decorative Stones, Target Markets
 • Marzieh Esmaielzadeh*, Vahid Khashei Page 269
  Gain competitive advantage in today's turbulent world of the most important challenges facing managers of organizations and newtheories and approaches for overcoming them are discussed. Dynamic capabilities are one of the views over nearly a decade as a complementary approach to resource-based theory of strategy is presented. The aim of this study was to look at this conceptand its impact on the organization and functioning of the organization. this study is a descriptive survey. The population of the CEO, board members and deputies and experts of Iran's telecommunications subsidiary company, The variables measuring 66 questionnaires were distributed among the target population. Validity using confirmatory factor analysis and reliability was determined using Cronbach's alpha. In order to analyze the data and test hypoTheses using partial least square was used and the direction and intensity of the relationships between structures of key resources and other key resources, dynamic capabilities and performance of the firms studied. The results of This study, The influence of organizational resources and dynamic capabilities on firm performance dynamic capabilities and the role of mediation revealed.
  Keywords: Dynamic Marketing Capabilities, Regular Resource, Dynamic Learning, Dynamic Integration, Strategic Partnerships