فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سیدعباس کاظمی، سجاد شکوهیار، حسین ذوالفقاری* صفحات 15-38
  اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن ها درصدد تدوین راهبرد هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در بانک های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتا بر اساس ماتریس QSPM اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، برنامه ریزی راهبردی، ماتریس SWOT، ماتریس IE، ماتریس QSPM، بانک مرکزی
 • مریم نکویی زاده*، سیدمحمود حسینی، منیژه قره چه، عباسعلی حاجی کریمی صفحات 39-60
  مسئله ای که تحقیق حاضر با آن مواجه است این است که چه بافت و محیطی برای قابلیت های پویا مفید و مناسب است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات قابلیت های پویای مشابه در پویایی های فنی و بازاری محیط است. از این رو عملکرد شرکت به عنوان پیامد قابلیت های پویا در نظرگرفته شده و نقش تعدیلگری پویایی محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی فعال در بورس اوارق بهادار تهران می باشند. داده های عملکرد از ترازنامه مالی شرکت ها و داده بقیه متغیرها از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 93%) استخراج گردید. مدل در قالب دو فرضیه تاثیر قابلیت های پویا بر عملکرد همچنین نقش تعدیلگری پویایی محیطی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که پویایی محیطی اثر تعدیلگری مثبتی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه قابلیت های پویا و عملکرد در محیط های ایستا معنادار نبوده اما در محیط های پویا و نسبتا پویا این رابطه معنادار است.
  کلیدواژگان: قابلیت های پویا، پویایی فنی، پویایی بازار، عملکرد مالی، عملکرد بازار
 • وحید خاشعی، عطاءالله هرندی* صفحات 61-80
  مطالعه گفتمان در حوزه های بومی و صنایع مشخص، یکی از جریان های پژوهشی تاکید شده از سوی جدیدترین پارادایم راهبرد پژوهی، یعنی (راهبرد به منزله عمل) هست. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج (چیستی) و (چرایی) مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلستی آی از راهبرد تئوری داده بنیاد و رهیافت ظاهر شوند گلاسر به وسیله کدگذاری مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. نتایج از درون 15 مصاحبه میدان نیمه ساختاریافته با مدیران، سرپرستان و کارکنان دانشی فعال در صنعت توزین کشور، به وسیله نمونه گیری نظری و تا رسیدن به مرحله اشباع استخراج گردیده و در انتها بر اساس تحلیل داده ها مدل کنترل راهبردی صنعت توزین تبیین شده است.
  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، گفتمان، راهبرد به منزله عمل، تئوری داده بنیاد
 • شهرام خلیل نژاد*، طه نژاد فلاطوری مقدم، اسماعیل حسن پور صفحات 81-99
  مزیت رقابتی پایدار سازمان در گرو توانایی آن در ساخت فعالانه محیط و یا انطباق منعطف با آن است. پایش راهبردی نظامی است که نیل به این پیش دستی و انعطاف را کانون تمرکز خود قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به جداسازی روزافزون مالکیت از مدیریت در سازمان ها و افزایش حضور گروه هایی تحت عنوان هیئت مدیره در صدر سلسله مراتب تصمیم گیری این هستارهای اجتماعی، بررسی نقش گروه حاکمیتی هیئت مدیره در جهت گیری راهبردی سازمان ها سهم چشمگیری در افزایش شناخت سازمان و مدیریت آن خواهد داشت. این نوشتار رابطه میان ساختار هیئت مدیره و مشارکت آن در پایش راهبردی سازمان را تبیین می کند. برای تحقق این هدف، ابعاد مختلف پایش راهبردی و ساختار هیئت مدیره تعیین می گردند. سپس، چارچوب نقش ساختار هیئت مدیره در مشارکت آن در پایش راهبردی به دست می آید و فرضیه هایی مبتنی بر چارچوب مذکور تعریف می شوند. با آزمون این فرضیه ها با اتکا بر پاسخ های 180 عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی ایران به پرسشنامه 29 پرسشی محقق ساخته و با استفاده از آزمون های میانگین، همبستگی (پیرسون و مجذور اتا) مشخص می شود که متغیرهای دوگانگی مدیریت، تنوع، اندازه و درونی بودن رابطه معناداری با مشارکت کنش گرایانه هیئت مدیره در پایش راهبردی سازمان دارند. برازش مدل پیشنهادی با اتکا بر روش معادلات ساختاری تایید می شود.
  کلیدواژگان: پایش راهبردی (کنترل استراتژیک)، هیئت مدیره، حاکمیت، ایران
 • روح الله بیات، سانیا فرقانی پیله رود* صفحات 101-129
  امروزه در محیط رقابتی، کالاهای ایرانی معمولا به دلیل عدم توجه در تدوین راهبردهای کارای بازاریابی و نه لزوما به دلیل عدم کیفیت قابل قبول، توسط مصرف کنندگان از صحنه رقابت با رقبای خارجی کنار زده می شوند. با درک این واقعیت، تحقیق حاضر در پی بررسی اثرات متغیر شخصیت برند و بودجه مصرف کننده در تدوین راهبرد بازاریابی کالای ایرانی است. بر این اساس چهار نوع کالا با درجات متفاوت مصرفی از دو نوع برند ایرانی و خارجی برای یک نمونه ای مشتمل بر 600 نفر از ساکنین شمال و جنوب تهران انتخاب گردید. پایایی و روایی پرسشنامه و دادها از طریق روش های آلفای کرون باخ و روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. سپس مدل اقتصادسنجی لاجیت برای آزمون فرضیه های تحقیق به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای تمام گروه های کالای ایرانی در شمال تهران و برای کالاهای مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران شخصیت برند نقش موثرتری در تدوین راهبرد بازاریابی به همراه دارد. لیکن در جنوب تهران و برای گروه کالاهای بادوام و خیلی بادوام این بودجه مصرف کننده است که می تواند نقش عمده ای را در تدوین راهبرد بازاریابی ایفاء نماید.
  کلیدواژگان: تصمیم خرید، تجانس شخصیت انسان و برند، راهبرد بازاریابی، شرایط داخلی و محیطی، استراتژی تغییر جهت
 • محمدرضا کریمی علویجه*، طاهره زهره وند صفحات 131-152
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات صورت گرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای با 36 سوال بوده و جهت آزمون آن 250 پرسشنامه بین مدیران شرکت های صادرکننده مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران بوده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهایSpss وLisrel مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج برآمده از فرضیات نشان می دهد که تعاملات میان وظیفه ای بر عملکرد صادرکنندگان تاثیر مثبت دارد و از عوامل سازمانی (تعهد مدیران و سیستم پاداش) و همچنین سه عامل خاص صادرات (ساختار صادات، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغیر مداخله گر آشفتگی بازار تاثیر مثبتی بر تعاملات میان وظیفه ای دارند، درحالی که بین سیستم آموزش و تعاملات میان وظیفه ای و متغیر مداخله گر آشفتگی تکنولوژی و تعاملات میان وظیفه ای رابطه معناداری یافت نگردیده است، امید است نتایج این پژوهش مدیران و سیاستگذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی کشور را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: تعاملات میان وظیفه ای، عوامل سازمانی، عوامل خاص صادرات آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژی، عملکرد صادراتی
 • داود طالبی، پرویز دبیر*، پرنیان امامی صفحات 153-172
  مدیریت کیفیت جامع، فلسفه ای جامع و پیشرو در زمینه مدیریت است که با در نظر گرفتن کیفیت محصول/خدمت و کسب رضایت مشتری، قادر است سازمان ها را در جهت حفظ بازارهای فعلی و کسب بازارهای جدید، در عصر پرتنش و مملو از رقابت های فرامرزی حاضر، یاری کرده و بقاء آن ها را تضمین کند. همزمان و با توجه به رقابت های تنگاتنگ، تجربیات جدید و پیشرفت هایی که در صحنه بازار، کیفیت و نوآوری و مدیریت مطرح می شود، درک ما از TQM، ویژگی ها، خصوصیات، کارکردها و روابط آن، به طور مداوم در حال تغییر است و کارکردها، ویژگی ها و روابط جدیدی از آن مطرح شده و گستره تحت تاثیر آن، افزایش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رفتار مشتری از طریق نشانه های تولید، مالی، نوآوری و کیفیت، پرداخته و از لحاظ نوع، یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، نمایندگی ها و مراکز خدمات بعد از فروش گروه بهمن بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه وتحلیل و تحلیل مسیر، از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده گردید. بررسی تحلیلی نتایج تحقیق، گویای این مطلب است که تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مشتری، از طریق نشانه های کیفیت و نوآوری، مثبت و در حد بالایی بوده و این تاثیر از طریق نشانه های تولید و مالی، مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: عملرد مشتری، تولید، مالی، نوآوری، کیفیت
 • سعید سعیدپور*، محمدرضا بهبودی، رضا احمدی کهنعلی صفحات 173-202
  دانش برای سازمان ها ازجمله دارایی های راهبردی است، به طوری که صاحب نظران علم مدیریت، دانش را ایجادکننده مزیت پایدار می دانند؛ پس، به منظور حفظ این مزیت در آینده، سازمان ها باید آمادگی اقدام در برابر شرایط احتمالی و تجویز راهبرد مناسب مدیریت دانش را داشته باشند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر راهبرد مدیریت دانش، شناسایی سناریوهای احتمالی پیشروی سازمان، ارایه اقدامات لازم برای آینده های محتمل و پیشنهاد راهبرد مدیریت دانش مناسب برای آن ها هست. در این پژوهش، از رویکرد سناریو نگاری با نرم افزار سناریوویزارد برای پیش میانی آینده های ممکن استفاده و شرکت رجا به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است که در سطح اکتشافی انجام می شود. با استفاده از تحلیل متوازن تاثیر متقابل توسط نرم افزار سناریوویزارد، 8 سناریوی قوی و 81 سناریوی ضعیف به دست آمد که 3 سناریو به عنوان سناریوهای خوش میانانه، بدمیانانه و محتمل انتخاب و در اختیار هییتی قرار گرفتند تا برای هرکدام، تمهیداتی در نظر گرفته و راهبرد مدیریت دانش متناسب با آن را پیشنهاد نمایند. درنتیجه، برای سناریوی خوش میانانه راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد انسان محور و برای سناریوهای بدمیانانه و محتمل راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد سیستم محور پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: سناریونگاری، راهبرد مدیریت دانش، سناریوویزارد، تحلیل متوازن تاثیر متقابل، شرکت حمل ونقل ریلی رجا
 • محسن اکبری، محمد دوستار، محمد اسماعیل زاده*، هانیه حسینی صفحات 203-218
  با توجه به تاثیر مستقیم نحوه عملکرد کارکنان بر میزان دسترسی به اهداف سازمانی، بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان ازجمله ضروریات سازمان ها است. نقش رهبر سازمان همواره به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر کارکنان و گرایش های شغلی آن ها مطرح بوده و سبک های مختلف رهبری در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مقاله به بررسی تاثیر رهبری راهبردی به عنوان یک سبک رهبری بر روی توانمندسازی، تعهد عاطفی و عملکرد شغلی کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان پرداختیم. با توجه به حجم جامعه و روش نمونه گیری، تعداد 160 نفر از کارکنان دانشگاه گیلان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نرم افزار AMOS مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها مشخص شد که رهبری راهبردی بر توانمندسازی و عملکرد شغلی به طور مثبتی تاثیرگذار است. همچنین توانمندسازی و تعهد عاطفی نیز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارند؛ اما در پژوهش حاضر تاثیرگذاری رهبری راهبردی بر تعهد عاطفی مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: رهبری راهبردی، توانمندسازی، عملکرد شغلی، تعهد عاطفی
 • محمد فقیهی*، میرزا حسن حسینی، حمید ملکی صفحات 219-237
  ظرفیت بالقوه موجود و قیمت های قابل رقابت ازجمله عواملی هستند که بر جذابیت حضور تولیدات ایرانی و به خصوص محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی افزوده است. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده ضمن تبیین مفهوم توانمندی های بازاریابی، تاثیرپذیری آن از عوامل محیطی داخلی – خارجی و نوع محصول در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها ماهیت توصیفی - پیمایشی دارد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و روش مورد استفاده جهت سنجش فرضیات تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تاییدی تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده ضمن تایید تاثیر متغیرهای قیمت گذاری، توسعه کالاهای جدید، مدیریت کانال توزیع، مدیریت تحویل، خدمات پس از فروش و ارتباطات بازاریابی به عنوان عوامل زیرمجموعه توانمندی های بازاریابی، اثرگذاری نوع محصول و محیط خارجی را نیز بر آن می پذیرد. با این حال در بین عوامل محیطی، تاثیر محیط داخلی را بر توانمندی های بازاریابی، کمتر از سطح اطمینان معمول 95 درصد معنا دار گردید که نشان دهنده تاثیر بیشتر نوع محصول به نسبت عوامل محیطی سازمان در ارتقا توانمندی بازاریابی بین المللی است.
  کلیدواژگان: توانمندی های بازاریابی، قیمت گذاری، کانال توزیع، خدمات پس از فروش، صادرات
 • حامد دست نشان*، حسین عابدی، علیرضا محمدی نصب صفحات 239-260
  گردشگری، به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی بسیاری از کشورها ازجمله ایران، می تواند راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش بیکاری باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال، این پژوهش به بررسی رابطه گردشگری و اشتغال در ایران می پردازد. در این پژوهش از روش تحقیق «توصیفی- کاربردی» استفاده شده و نمونه ای که شامل 350 پرسشنامه با 32 پرسش5 گزینه ای است، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی جوانان و وزارت کار و امور اجتماعی توزیع گردیده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده و همچنین استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و با کمک نرم افزار spss، نتیجه گرفته شد که مدیریت گردشگری از طریق صنعت گردشگری تاثیر معنا داری بر اشتغال دارد. همچنین این تحقیق نشان می دهد که صنعت گردشگری تاثیر معنا داری بر ایجاد فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت گردشگری، صنعت گردشگری، اشتغال، رفاه اجتماعی، فقر
|
 • Seyyed Abbas Kazemi, Sajjad Shokuhyar, Hossein Zolfaghari* Pages 15-38
  The major principle of the strategic management is that the organizations should be for exploiting of the opportunities and avoiding of the effects of the threats or reduce them are seeking to codify of the strategies; And on the other hand, one of the main activities and necessary of the strategic management is that, to identify the strengths and weakness of the departments and the organizational units and to evaluate of them. This research in terms of the purpose is applied method and in terms of the nature is based on the descriptive-analytical method. In this research, at first with refer to the conducted researches in the world central banks and the studies inside of the country, the internal and external factors and the strategies and in the form of SWOT matrix have identified and the type of strategy have determined, based on IE, and finally on the basis of QSPM matrix have prioritized all of them. Based on the results, the defensive strategy, means the mentioned five strategy in the WT, had considered to assess and prioritize that its results in terms of the priorities, for instance, the coordination strategy between the monetary and financial policies in order to achieve of the economic stability and solving country economic problems, be independent strategy by reviewing of laws and regulations, strategies to strengthen of the management processes, decision making and planning, strategies to strengthen of the policy role and strategies to strengthen of the regulatory framework.
  Keywords: Strategic Management, Strategic Planning, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats Matrix (SWOT), Internal, External Matrix (IE), Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), Central Bank
 • Maryam Nekooeezade*, Seyyed Mahmoud Hosseini, Manijeh Gharache, Abbasali Hajikarimi Pages 39-60
  The problem of this study is the suitable context and environment for dynamic capabilities. The main objective of this study is to evaluate the effects of similar dynamic capabilities in technological and market environmental dynamics. The company performance viewed as a consequence of dynamic capabilities and the moderator role of environmental dynamics were studied. The population of the research is manufacturing companies quoted in Tehran Stock Exchange. Performance data were gathered from Company’s financial balance sheet and the other variables from valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha, 93%). Two hypothesis tested dynamic capabilities impact on performance as well as the moderator of environmental dynamics on dynamic capabilities and performance relationship. The results show that environmental dynamics has positive moderating effect in dynamic capabilities and company’s performance relationship. Also the relationship between dynamic capabilities and performance is not significant in static environments, but significant in dynamic and relatively dynamic environment.
  Keywords: Dynamic Capabilities, Technological Dynamics, Market Dynamics, Financial Performance, Market Performance
 • Vahid Khashei, Ata Ollah Hrandi* Pages 61-80
  Studying language in micro, native and local domains is one of the emphasized streams of research in the newest paradigm of strategy research, namely, “strategy as practice”. This critical study seeks to derive the “what” and “why” of the pattern of strategic control model in weight industry of Iran using qualitative research and drawing on social constructivism philosophy. Accordingly, this study uses grounded analysis and induction-based coding approach through Atlas.ti – specific explorative analysis software. The conclusions are emerged from 15 semi-structured field interviews through theoretical sampling and to reach the stage of saturation extract, and at the end of the Dell data control model weighting has been articulating a strategic industry.
  Keywords: Strategic Control, Discourse, Strategy as Practice, Grounded Theory
 • Shahram Khalil Nezhad*, Taha Nejad Falatouri Moghaddam, Esmaeil Hasanpour Pages 81-99
  Organizations achieve sustainable success through permanent and proactive construction of the context. The strategic control, as a factor of strategic management, is a mechanism for realizing this flexibility. Moreover, with respecting to the growing separation of ownership and management, the board role in strategic orientation of organization becomes increasingly more important. Therefore, the role of the board in strategic control, that has been almost ignored practically and theoretically, is undeniable. The paper explains the relationship between structural dimension of board and its contribution in strategic control. For this purpose, dimensions of strategic control and board of directors are identified. Then, the role of the structural dimension of the board in strategic control is analyzed, and the model is created and tested. The study finds that the diversity, the size, the managerial duality and the ratio of internal members have meaningful role in proactive involvement of the board in strategic control.
  Keywords: Strategic Control, Board of Director, Governance, Iran
 • Rohullah Bayat, Sania Forghani Pilerood* Pages 101-129
  Nowadays Competitive Environment, Iranian goods are typically unable to compete with their foreign comparable goods due to the failing in designing marketing strategy rather than just their failure in quality. From this viewpoint, the current study examines the effects of brand personality and consumer budget on the compiling of marketing strategy. To achieve this objective, four types of commodities with different degree of utilization in two kinds of Iranian and non- Iranian brand goods were appointed from a sample of 600 people in the North and South of Tehran. The reliability and the validity of the questionnaire and data were approved by Cronbach’s Alpha and face validity methods. Subsequently, the econometrics model of Logit was applied to test the hypotheses. The results suggest that for all types of Iranian goods in the North, and also for semi – durable and non- durable goods in the South of Tehran, the brand personality plays essential role in marketing strategy compilation. Nonetheless, in the South of Tehran and for the highly durable goods and durable goods the consumer budget plays a significant role in the compiling of marketing strategy.
  Keywords: Internal, Enviromental Conditions, Purchasing Decision, Human, Brand Personality Congruence, Marketing Strategy, Oriantation Change Strategy
 • Mohammad Reza Karimi*, Tahereh Zohrevand Pages 131-152
  The current study is aimed to review the strategic effect of technology and market turbulence on inter-functional interactions and export performance. Accordingly, the present study aims investigate the relationship between inter-functional interactions and the performance of foods industry export. This study is practical in its purpose and descriptive – survey in its way of data collection. The tool of data gathering was a questionnaire containing 36 questions, distributed among 250 foods headquarters having centered in Tehran. Data Analyzing and hypotheses testing of this study, was done using SPSS and LISREL software. The results derived from the assumptions shows a positive effect of inter-functional interactions on the performance of the exporters, while, organizational elements (manager's commitment and reward system), also, 3 export specific factors (export structure, job satisfaction, and organizational commitment), as well as the interferer variable of market chaos having a positive effect on the inter-functional interactions. This is while, there found no significant relationship between the education system and inter-functional interactions, as well as technology turbulence interferer variable and inter-functional interactions. It is hoped that the results of this research will help managers and policy makers to improve the company's performance and thereby the country's export performance.
  Keywords: Tnter, Functional Interactions, Organizational Elements, Factors Export Structure, Market Turbulence, Technology Turbulence, Export Specific
 • Davood Talebi, Parviz Dabir*, Parnian Emami Pages 153-172
  Total quality management is a comprehensive and pioneer management philosophy which by considering product/service quality and gaining customer satisfaction is capable of helping organizations to maintain current markets and gain new markets, at current tense and full of cross-border challenging era, and guaranteeing their survival. At the same time and due to intense competition, new discussed experiences and developments in the market, quality and innovation and management, our understanding of TQM and its attributes, properties, functions and relations constantly is changing and new functions, features and relations has been proposed and its affected area is increasing. This research examines the impact of TQM on customer behavior through production, financial, innovation and quality indicators and in terms of type is a descriptive correlational research and in terms of the purpose is an applied research. The research population is representatives and after-sales service centers of Bahman Group and information is gathered through the questionnaire and for analyzing and path analyzing SPSS22 and AMOS software is used. The analises results of the research suggests that the impact of TQM on customer through quality and innovation indicators is positive and high and the impact of the financial and production indicators is positive and significant.
  Keywords: Customer Performance, Production, Finance, Innovation, Quality
 • Saeid Saeidpour*, Mohammad Reza Behboudi, Reza Ahmadi Kahnali Pages 173-202
  The knowledge for organizations is of strategic assets, hence, the scholars of management science know the knowledge as sustainable advantage enabler; so, to maintain this advantage for future, the organizations should enhance its readiness to act against possible situations and to prescribe appropriate strategy of knowledge management. The purpose of the study is to identifying the affective factors on KMS and the possible scenarios facing the organization, suggesting required reflections for probable futures, and proposing suitable KMS for them. In this research, scenario-planning approach by ScenarioWizard software used to forecast the possible futures, and the Raja Company selected as case study. The study is practical in terms of objective and using surveying method, which implemented at explorative level. Using Balanced Cross-Impact Analysis, 8 strong scenarios and 81 weak ones gained, which 3 ones selected as optimistic, pessimistic and most probable scenarios, and by interviewing of a 5-member group, they proposed suitable actions and arrangements, and compatible KMS's were selected for them. As a result, the dynamic strategy of KM with more focus on human-oriented strategy were suggested for optimistic scenario, and for two other scenarios, the dynamic strategy of KM with more respect to system-oriented strategy were selected.
  Keywords: Scenario Planning, Knowledge Management Strategy, ScenarioWizard, Balanced Cross, Impact Analysis, Raja Railroad Transportation Company
 • Mohsen Akbari, Mohammad Dustar, Mohammad Esmailzadeh*, Haniyeh Hosseini Pages 203-218
  Due to the direct effect of employee's performance on the goal attainment of organizations, it's very crucial to investigate the factors that affect employee's performance. Role of leaders always has been discussed as one of the most influential factors on employees and their job attitudes and different leadership styles have been studied in this context. This paper investigates the role of strategic leadership, as a leadership style on employee empowerment, affective commitment and job performance of University of Guilan's employees. We investigated 160 employees and found that strategic leadership has a positive impact on both empowerment and job performance as well job empowerment and affective commitment have positive impacts on job performance. The effect of strategic leadership on affective commitment is not supported.
  Keywords: Strategic Leadership, Empowerment, Job Performance, Affective Commitment
 • Mohammad Faghihi*, Mirza Hassan Hosseini, Hamid Maleki Pages 219-237
  Potential capacity and competitive pricing are among the factors that affect the attractiveness of Iranian products, especially petroleum products in international markets. Therefore, in this study we attempted to express the concept of marketing capabilities and be reviewed the influence of local environmental factors - external and type of the petrochemical industry. The research type is that of applied and data collecting method is that of descriptive-survey. Tools used for collecting questionnaire data and the methods used to assess hypotheses are that of multiple regression analysis and confirmatory factor analysis. The results confirm the impact of variable pricing, new products development, distribution channel management, delivery management, after sales services and marketing communications as a subset of marketing capabilities, also Confirm the Influence of the product and external environment on that. However, the environmental factors that influence indoor Brtvanmndy marketing, less than the usual 95% confidence level was significant, indicating a greater impact on improving the capabilities of the product in relation to environmental factors are an International Marketing.
  Keywords: Marketing Capabilities, Pricing, Distribution Channels, After, sales Service, Export
 • Hamed Dastneshan*, Hossein Abedi, Alireza Mohammadi Nasab Pages 239-260
  Today, tourism is one of the largest economic sectors in many countries is considered. Iran's oil revenues are highly dependent on tourism, could be used as a way to get rid of dependence on oil revenues and is out of the economic monoculture. In today's world more closely competitive advantage of the benefits of economic, social, cultural, and especially receiving a greater share of the revenue and raise the level of employment in the tourism industry in their country. Given the experience of the successful growth of the tourism industry in many countries and its importance to economic growth and increased employment, this study examines the relationship between tourism and employment in Iran deals. In this research study, "description¬- Functional" and used a sample of 350 questionnaire with 32 questions, 5 options is the Cultural Heritage and Tourism, the National Youth Agency and the Ministry of Labor and Social Distribution have. Tourism has a significant effect on employment. This research also shows that no significant impact on the tourism industry to create jobs and reduce poverty and increase social welfare.
  Keywords: Tourism Management, Tourism Industry, Occupation, Social Welfare, Poverty