فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 21 (بهار 1394)
 • پیاپی 21 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • هانیه آرزمجو*، حسین رحمان سرشت، وحید ناصحی فر صفحات 15-39
  برخورداری از مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات می تواند پیچیدگی ذاتی تغییر را با تشخیص رابطه میان عناصر حیاتی، ساده کند. به دلیل پویایی عوامل موثر بر تغییرات سازمانی و برهم کنشی آن ها بر یکدیگر، تدوین مدلی ایستا چندان راهگشا نیست. در مطالعه پیش رو سعی شد در چهار مرحله و با ترکیب روش های کیفی (تحلیل محتوا و فن دلفی) با روش های هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک و مفهوم منطق فازی)، روشی جدید برای ساخت الگوی پویا و یکپارچه تغییرات سازمانی ایجاد شود تا بتوان میزان موفقیت تغییر را تخمین زد. به علاوه با اعمال محدودیت های حاکم بر شرایط مختلف، نقشه راهی در اختیار مدیران برای هدایت تغییر قرار دهد. پس از احصاء و غربال عوامل موثر بر تغییرات با روش های کیفی، مدل اولیه به دلیل پیچیدگی و ابعاد بالای مسئله با نظریه فازی ساخته و برای دقیق تر کردن مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای اعمال محدودیت ها و یافتن مقدار قابل قبول متغیرها جهت موفقیت برنامه تغییر از الگوریتم ژنتیک استفاده شد.
  کلیدواژگان: مدیریت تغییر، الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی، الگوریتم ژنتیک، سیستم استنتاج فازی
 • علی نقی مصلح شیرازی، مهدی تاجیک* صفحات 41-62
  امروزه همکاری های راهبردی میان شرکای تجاری به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد آن ها قلمداد می شود. برقراری روابط مبتنی بر همکاری می تواند عدم اطمینان های محیطی را کاهش داده و بر هزینه های عملیاتی شرکت ها تاثیرگذار باشد. از این رو در این مقاله با هدف مشاهده تغییرات حاصل از برقراری همکاری بر رفتار زنجیره تامین و با اتخاذ رویکرد پویایی های سیستم به عنوان یکی از قدرتمندترین روش شناسی های موجود در شبیه سازی سیستم های پویا و پیچیده، مدلی سه سطحی از یک زنجیره تامین توسعه داده شده است. مدل طراحی شده توسط نرم افزار Vensim DSS اجرا گردید. نتایج شبیه سازی در دو وضعیت تقاضای تصادفی و تقاضای قطعی نشان می دهد که عملکرد زنجیره در حالتی که اعضای بالادستی از پیش بینی تقاضای عضو پایین دستی زنجیره آگاهی دارند به طور قابل توجهی بهبود یافته و متغیرهایی مانند سطح موجودی های انبار و میزان مواد در حال ساخت کاهش یافته و نوسانات شدید در طول زنجیره تعدیل شده اند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، همکاری راهبردی، پویایی های سیستم
 • میثم لطیفی، سید مهدی اکرانی* صفحات 63-84
  این مقاله مدلی را ارائه و آزمون می کند که از طریق آن درک بهتری نسبت به پیامدهای رهبری راهبردی مبتنی بر جهت دهی راهبردی، بهره برداری و نگهداری قابلیت های هسته ای، توسعه سرمایه انسانی، پایداری فرهنگ مشارکت اثربخش، تاکید بر رویه های اخلاقی و تدوین کنترل های راهبردی بر عجین شدگی شغلی کارکنان یعنی میزان انرژی مندی، مجذوبیت و وقف شدگی آن ها با میانجی گری هویت سازماانی آن ها ایجاد می شود. داده های این پژوهش با رویکرد روش شناسی تحلیلی- پیمایشی از طریق پرسشنامه در میان نمونه 124 نفری از کارشناسان و مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان حاصل شده است. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شده است، نشان می دهد که رهبری راهبردی بر هویت سازمانی و عجین شدگی شغلی کارکنان به طور مستقیم اثرگذار بوده ضمن اینکه هویت سازمانی اثر رهبری راهبردی را بر عجین شدگی شغلی کارکنان میانجی گری می کند.
  کلیدواژگان: رهبری راهبردی، عجین شدگی شغلی، هویت سازمانی
 • اکرم هادی زاده مقدم، غلامعلی طبرسا، محمد حمیدیان* صفحات 85-108
  این پژوهش به تبیین رابطه میان مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط می پردازد. از یک سو با توجه به نقش محوری مشتری در محیط های رقابتی که در نظریاتی همچون نظریه دلتا به روشنی بیان شده است و از سوی دیگر باتوجه به تلاش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار به ویژه در محیط های پویا و متلاطم که در مفهوم قابلیت های انطباق با محیط به خوبی متبلور شده است. انتظار می رود بررسی توامان دو مقوله مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط بتواند راهگشای برخی از مسائل موجود در دنیای رقابت باشد. لذا بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط، محور این پژوهش قرار گرفته است. در این راستا 16 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه آزمون ها در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت و معنادار پنج فرضیه را تایید کردند که عبارت اند از: رابطه «مدیریت دانش مشتری» و مولفه « شناسایی» در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مولفه «دانش درباره مشتری» در مدیریت دانش مشتری و «قابلیت های انطباق با محیط»، رابطه مولفه «دانش درباره مشتری» در مدیریت دانش مشتری و مولفه «شناسایی» در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مولفه «دانش درباره مشتری» در مدیریت دانش مشتری و مولفه «تصاحب» در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مولفه «دانش از مشتری»در مدیریت دانش مشتری و مولفه «شناسایی» در قابلیت های انطباق با محیط.
  کلیدواژگان: قابلیت های انطباق با محیط، جریان های دانش مشتری، شناسایی، تصاحب، مدیریت تهدیدها و آرایش مجدد
 • نصرالله جان افزایی، محسن حسنی* صفحات 109-124
  مدیران با توجه به انگیزه های گوناگون، درصدد شناسایی سریع تر سودها و به تاخیر انداختن زیان ها و هزینه ها هستند. محافظه کاری محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت طلبانه را از مدیران می گیرد. هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد راهبری، که نقش هدایت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را دارد، از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب تر شرکت و ازجمله اتخاذ شیوه های محافظه کارانه تر در زمان بندی شناسایی سودها برخوردار است. هدف کلی تحقیق، تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شامل 111 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1384 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است که نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، درمجموع حاکی از وجود رابطه معنا دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری و همچنین عدم وجود رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری هست.
  کلیدواژگان: مالکیت مدیریتی، محافظه کاری حسابداری، بازار بورس اوراق بهادار، استانداردهای گزارشگری مالی
 • احمدعلی یزدان پناه*، آناهیتا امینی حاجی باشی صفحات 125-167
  در این مقاله کسب شایستگی کلیدی در زمینه عوامل موثر بر استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی در جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه های علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور انجام پذیرفته است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای که روایی سوالات آن به تایید خبرگان و صاحبنطران رسیده بود استفاده گردید. در آزمون محاسبه پایایی، آلفای کرونباخ کل سوالات 821/0 و برای متغیرهای مدل 745/0 محاسبه گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است؛ عوامل تاثیرگذار منبعث از استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی از طریق مولفه های سه گانه؛ یافته های پژوهشی، نیازسنجی پژوهشی و اثرسنجی پژوهشی به خوبی توانسته است منجر به شایستگی کلیدی موسسه گردد و این تاثیرگذاری مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: استقرار سیستم اطلاعات راهبردی، شایستگی های کلیدی، نیازسنجی پژوهشی، اثرسنجی پژوهشی
 • منیژه قره چه، معصومه محمدی پور پامساری* صفحات 169-182
  ادراکات مصرف کنندگان ازجمله عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید است. در این پژوهش با تمرکز بر عوامل سودمندی درک شده، اعتماد درک شده و ریسک درک شده به تعیین نحوه اثرگذاری این عوامل بر کاربرد همراه بانک پرداخته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه های تهران در نظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه 36 سوالی از 402 نفر که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون فرضیه، از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزر استفاده شد. نتایج نشان داد که سودمندی درک شده و اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک موثرند. بنابراین پیشنهاد می شود که ارائه دهندگان خدمت همراه بانک به منظور افزایش کاربرد همراه بانک از سوی مشتریان باید برافزایش سودمندی درک شده و ایجاد اعتماد در مشتری تمرکز نمایند.
  کلیدواژگان: همراه بانک، سودمندی ادراک شده، ریسک درک شده، اعتماد درک شده
 • عادل صلواتی، فرزاد کمانگر* صفحات 183-210
  امروزه تفکر راهبردی به عنوان یکی از قابلیت های اصلی رهبران سازمانی مطرح شده است. هدف این پژوهش تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول آفرین در شرکت های مهندسین مشاور مستقر در حوزه انرژی است. تفکر راهبردی بر اساس مدل لیدکا (1998) و رهبری تحول آفرین نیز بر اساس مدل بس و آولیو (2000) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادها، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت دستیابی به این هدف تعداد 315 نفر از کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی 16 شرکت فعال در حوزه انرژی در داخل کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از فن مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفکر راهبردی و ابعاد آن دارای اثر معنادار و مستقیمی بر رهبری تحول آفرین می باشند. «فرصت جویی هوشمندانه»بیشترین اثر و «تمرکز بر هدف» کمترین اثر را بر رهبری تحول آفرین دارند.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، رهبری تحول آفرین، شرکت های مهندسان مشاور مستقر در حوزه انرژی
 • محمدرضا حمیدی زاده* صفحات 211-249
  هدف این مقاله تبیین الگوهای توسعه علم و دانش در چارچوب نظریه پردازی در سطح زیربنایی و نیز عرضه نظریه الماس و تجربه برای توسعه دانش ملی- بومی است. مقاله به پایه ریزی مبانی و اصول نظریه های شناخت شناسی علم و دانش می پردازد. رویکرد نوشتن مقاله، توصیفی استدلالی، بدیهه گرایی و تبیین است، لذا با گزاره نویسی، مطالب زیربنایی، تقریر و هدایت می شوند البته آموزه های کلیدی مرتبط تشریح می شوند. در نهایت، اگر علم و دانش با اتکا به منابع دست اول اسلام به خوبی شناخته، تعریف، تبیین، و معماری شوند می توان مطالب ارزشمند خود را بسیار فراتر از فلسفه علم مطرح در جهان، ارائه کرد. بنابراین، شرح و توصیفی از جلوه های سازوکار علم، دانش و تجربه با خصیصه های بی بدیل مطرح می شوند.
  کلیدواژگان: مدل های چندسطحی، توسعه دانش، دانش بومی، الماس دانش، فرصت آفرینی دانش، شبکه تحولات، هفت سطح تجربه
 • حسنعلی آقاجانی، حسین صمدی میارکلایی*، مجید ترابی، حمزه صمدی میارکلایی صفحات 251-273
  یکی از ابزارهایی که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمندساز آن یاد می شود، مبحث شناسایی از طریق امواج رادیویی یا RFID است. امواج رادیویی روشی برای شناسایی خودکار که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی سازمان ها در به کارگیری فناوری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین در صنعت تولید آل.سی.دی در ایران است. جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی، شامل کارشناسان، مدیران صنعت آل.سی.دی که شامل شرکت های پارس، شهاب و صنام بوده اند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.و لیزرل انجام شده است. نتایج آزمون انجام شده برای متغیرها نشان داد که در شرکت های مورد مطالعه در حوزه مسائل مدیریتی و ساختاری و نیز زیرساخت های فنی، آمادگی لازم برای به کارگیری RFID در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد.
  کلیدواژگان: سنجش آمادگی، مدیریت زنجیره تامین، صنعت تولید آل. سی.دی ایران
 • نوید نظافتی، غلامرضا عظیمی، نرجس توکلی* صفحات 275-310
  هر سازمانی گنجینه ای عظیم از دانش است و اغلب این سرمایه ارزشمند که می تواند موجب گسترش خلاقیت و نوآوری در سازمان شود، نادیده گرفته می شود. در تحقیق حاضر از تئوری سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال که شامل سه بعد عنصر ساختاری، عنصر شناختی و عنصر رابطه ای است استفاده شده است. همچنین در سال های اخیر مفهوم انجمن های خبرگی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای موثر جهت تسهیم دانش با بهره گیری از تجربیات و دانش های خبرگان سازمان، توسعه یافته است. در این تحقیق به بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی بر اشتراک دانش در انجمن های خبرگی می پردازیم و همچنین تاثیر عوامل انگیزشی افراد مانند شهرت، نوع دوستی، منافع مشترک و... را بر اشتراک دانش در انجمن های خبرگی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها بیان می دارد: بالا رفتن سرمایه اجتماعی سازمانی و بیشتر شدن تعاملات اجتماعی میان افراد، برافزایش اشتراک دانش در انجمن های خبرگی اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین در بررسی عوامل انگیزشی افراد به این نتیجه می رسیم عوامل سخت افزاری و مادی (منافع مشترک و شهرت) نسبت به عوامل نرم افزاری (نوع دوستی)، تاثیر بیشتری بر اشتراک دانش در انجمن های خبرگی دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اشتراک دانش، سرمایه اجتماعی، ابعاد سرمایه اجتماعی، انجمن های خبرگی
|
 • Hanieh Arazmjoo*, Hossein Rahmanseresht, Vahid Nasehifar Pages 15-39
  Having an integrated model of change management can simplify the inherent complexity of change by recognizing the relation between critical elements. Because of dynamic nature of variables and their interaction, developing a static model is not useful. This study tries to generate a new method for constructing a dynamic organizational change model in four steps with combining qualitative methods (content analysis and Delphi technique) and artificial neural networks (Fuzzy theory and genetic algorithm). In addition, by governing restrictions of various conditions, a road map is provided for managers to leading change. After recognizing and screening variables by qualitative methods, due to the complexity and scale of the problem the initial model is built with fuzzy theory and genetic algorithms are used for more accuracy. For governing restrictions and finding acceptable amount of variables to have a successful change program, genetic algorithm is used.
  Keywords: Change Management, Integrated Organizational Change model, Genetic Algorithm (GA), Fuzzy Inference System (FIS)