فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین فرشیدی، شهرام زارع، بهرام ضیغمی، الهام بوشهری* صفحه 1
  مقدمه
  فشار خون بالا یکی از عوامل خطر آفرین اصلی در بیماریهای قلب و عروق (سکته قلبی و نارسایی قلبی )وسکته مغزی محسوب میگردد.متاسفانه تاثیر گذاری منفی آن بر سلامت جامعه روز به روز یبشتر میکردد.آگاهی از میزان شیوع و توزیع آن در جمعیت اولین اقدام در برنامه ریزی برای کنترل آن میباشد.لذا مطالعه ای بر پایه جمعیت به منظور بررسی توزیع فشار خون جمعیت بالغ شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان واقع در جنوب ایران، انجام شد.
  روش کار
  به این منظور در سال 1381، 2078 نفر از جمعیت بالای 18 سال این شهر (1397 زن و 681 مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی ، شاخص های تن سنجی، فشارخون و سابقه ابتلا به بیماری پرفشاری خون در بستگان درجه یک از طریق مراجعه حضوری پژوهشگران به درب منازل افراد، مصاحبه حضوری، اندازه گیر ی وتکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. فشار خون افراد از هر دو دست و پس از حداقل 10 دقیقه استراحت اندازه گیر شد.پس از بررسی توزیع تجمعی فشارخون ارتباطات بین فشارخون با سایر متغیر ها توسط آزمون های همبستگی ، تی مستقل ، آنالیزواریانس یکطرفه ،آنالیزکوواریانس وبادرنظر گرفتن حدود اطمینان 95 درصد بررسی گردید .
  یافته ها
  مهمترین یافته های بدست آمده به این قرار بود: 21 درصد از کل جمعیت دارای فشارخون بالای 90/140 میلی متر جیوه بودند. با افزایش سن فشارخون سیستول افراد نیز افزایش نشان داد، اما فشارخون دیاستول پس از سن 64 سالگی افزایش معنا دار نداشت .فشارخون مردان بیش از زنان و فشارخون افراد دارای سابقه ابتلا به پر فشاری خون در بستگان درجه یک بیش از سایرین بود. بین تغییرات فشارخون ووضعیت تاهل افراد نیز ارتباط معنا داری بدست آمد.
  نتیجه گیری
  یافتن عوامل خطر موثر بر تغییرات فشار خون یافته مهمی است که سیاستگزاران بهداشتی را در جهت کشف گروههای پرخطر، افزایش بازده غربالگری وانجام اصلاحات یاری خواهد نمود.
  کلیدواژگان: فشارخون، شیوع، بندرعباس
 • احمد ذوالفقاری، بهرام کوهنورد* صفحات 10-17
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه می باشند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات در کارکنان یک شرکت نفتی صورت پذیرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، کلیه 35 نفر از کارکنان واحد آیزوماکس یک شرکت صنعتی شرکت کردند. از پرسشنامه ی نوردیک برای تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و از روش های RULA و REBA به منظور ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی استفاده شد.
  نتایج
  بیشترین اختلالات موجود در پرسنل واحد آیزوماکس، مربوط به ناحیه کمر (4/22 درصد) و کمترین اختلالات، مربوط به ناحیه آرنج (1/4 درصد) گزارش شد. ارتباط معنی داری بین سن و سابقه کار با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی وجود داشت(001 /0> (P. بیشترین و کمترین اختلالات نیز براساس نوع شغل، مربوط به کارمندان عملیات و سرکارگردان می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی پوسچر به روش REBA نشان داد 10درصد از پوسچرها دارای ریسک پایین ، 60 درصد دارای ریسک متوسط و 30 درصد از پوسچرها دارای ریسک بالا می باشند. نتایج حاصل از ارزیابی پوسچر به روش RULA نیز نشان داد که 50 درصد پوسچرها دارای سطح 2(تحقیقات دقیق و بیشتری بر روی پوسچر صورت بگیرد و احتمالا تغییراتی نیز لازم است) و 50 درصد دارای سطح 3(به زودی تغییرات و اصلاحات و نیز تحقیقات دقیق تر صورت بگیرد) می باشند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که ریسک و شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در جمعیت مورد مطالعه به ویژه در شغل عملیات بالا است و نیاز به مداخله ارگونومیک می باشد.
  کلیدواژگان: پوسچر، اختلالات اسکلتی، عضلانی، واحد آیزوماکس
 • عبدالرسول مجاهدی *، حمیدرضا باصری، احمد رئیسی، عباس پاکاری صفحه 18
  مقدمه
  پشه های آنوفل تنها ناقل بیولوژیک مالاریا هستند. در ایران مالاریا به عنوان مهمترین بیماری منتقله بوسیله پشه ها در جنوب و جنوب شرقی کشور به ویژه در استان هرمزگان شناخته شده است. شهرستان بندرعباس جزء کانونهای بیماری مالاریا در جنوب ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت پشه های آنوفل در انتقال بیماری مالاریا و کنترل ناقلین به عنوان یک استراتژی مهم برای پیشگیری از این بیماری، این مطالعه با هدف تعیین برخی از خصوصیات بیواکولوژی ناقلین مالاریا در مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان بندرعباس انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. لارو پشه های آنوفل با استفاده از ملاقه و به روش استاندارد جمع آوری شدند. پشه های بالغ آنوفل با استفاده روش های هند کچ وتوتال کچ جمع آوری و ترکیب گونه ای و وفور ماهیانه آنها تعیین گردید. نمونه های جمع اوری شده لارو و بالغ آنوفل بر اساس صفات مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تعیین هویت شدند.
  نتایج
  در این مطالعه جمعا 588 عدد لارو و 1742 پشه بالغ از پناهگاه های داخلی و خارجی در طی مطالعه صید شد که شامل گونه های آنوفل استفنسی، آنوفل دتالی، آنوفل سوپرپکتوس، آنوفل فلوویاتلیس، آنوفل کولیسیفاسیس، آنوفل سرژانتی، آنوفل تورخدای، آنوفل مغولنسیس و آنوفل آپوکای بودند. گونه غالب در نواحی کوهستانی و دشت به ترتیب آنوفل کولیسیفاسیس و آنوفل دتالی بودند. حداکثر فعالیت فصلی ناقلین در نواحی کوهستانی و دشت به ترتیب در ماههای تیر و مهر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش پشه های آنوفل ناقل مالاریا در شهرستان بندرعباس دارای تنوع گونه ای و انتشار زیادی هستند. آگاهی از بیولوژی و وفور ناقلین در مناطق مالاریا خیزی همچون شهرستان بندرعباس ضروری است تا در صورت بروز بیماری بر اساس یافته های تحقیقات آن امکان پیشگیری و کنترل بیماری وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیواکولوژی ناقلین مالاریا، بندرعباس، ایران
 • احسان الله حبیبی، حبیب الله دهقان، سعید لطفی*، اکبر حسن زاده صفحه 28
  مقدمه
  عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار از جمله گرما می تواند بر روی عملکرد شناختی انسان تاثیر گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از مجموعه آزمون های ارزیابی مهارت های شغلی (روش BATTERY ) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای بر روی 56 نفر از دانشجویان پسر در آزمایشگاه شرایط جوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات دموگرافیک افراد به دو گروه مورد (تحت شرایط رطوبت نسبی 30 درصد و دمای خشک 35 درجه سانتی گراد) و شاهد (تحت شرایط رطوبت نسبی 40 درصد و دمای خشک 20 درجه سانتی گراد) تقسیم شدند. افراد شرکت کننده پس 10 الی 15 دقیقه استراحت، در زمان های 0، 40، 80 و 120 دقیقه از زمان شروع هر یک از آزمون های ارزیابی مهارت شغلی (روش BATTERY ) شامل:آزمون های هماهنگی دودست در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت، آزمون v پیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی را انجام دادند و تعداد اشتباهات انجام شده (سنجش دقت) و مدت زمان اجرای آزمون (سنجش سرعت) ثبت گردید.
  نتایج
  نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که مقادیر میانگین دقت انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیابی مهارت شغلی اختلاف معنی دار دارد (P< 0.001). به علاوه نتایج نشان داد که اختلاف مقادیر میانگین سرعت انجام کار در هنگام انجام آزمون های ارزیابی مهارت شغلی به جز آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی اختلاف معنی دار نبوده است (P> 0.09).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که گرما از طریق کاهش دقت افراد در هنگام انجام فعالیت های شناختی بالا می تواند باعث کاهش عملکرد افراد و افزایش رفتارهای ناایمن شود.
  کلیدواژگان: گرما، دقت انجام کار، سرعت انجام کار، تست باتری
 • صدیقه عابدینی*، عارفه شاهی، سمیره عابدینی، تیمور آقاملایی آقاملایی صفحه 36
  مقدمه
  فقر آهن شایع ترین کمبود تغذیه ای جهان است .ا ز مهمترین عوارض کم خونی فقر آهن در نوجوانان و بالاخص در دختران می توان به عدم توانایی در حفظ درجه حرارت بدن،کاهش مقاومت بدن،خستگی،عوارض روانی رفتاری و کاهش بهره وری ذهنی را نام برد.مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در دانش آموزان د ختر دبیرستانی بندر عباس انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- مقطعی می باشد.جمعیت مورد مطالعه دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی بودندکه 200 نفر از آنان به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .پس از توضیح و کسب رضایت کتبی از والدین دانش آموزان ، فرم پرسشنامه مشخصات فردی در اختیار نمونه قرار گرفت و از هر دانش آموز 5 سی سی خون جهت آزمایش شمارش کامل گلبولی و فریتین سرم گرفته شد . دانش آموزان با هموگلوبین کمتر ار 12 گرم در دسی لیتر ، کم خون ودر صورتی که میزان فریتین نیز کمتر از 12 میکروگرم در دسی لیتر بود ،مبتلا به کم خونی فقر آهن در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری توصیفی و تی مستقل استفاده گردید و 5 0/0p< معنادار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  شیوع کم خونی در افراد مورد بررسی 5/20% و شیوع کم خونی فقر آهن5/46% بود . همچنین نتایج پژوهش بین شغل ، سطح سواد والدین ، در آمد ماهانه خانوار ،رتبه تولد و علائم بالینی کم خونی با کم خونی و کم خونی فقر آهن اختلاف آماری معناداری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای فقر آهن ،توصیه می شود که سولفات آهن به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن به صورت مرتب بین دانش آموزان توزیع گردد و آموزشهای لازم جهت جذب بهتر آهن به آنان ارائه شود.
  کلیدواژگان: شیوع، کم خونی، کم خونی فقر آهن، دختران دبیرستانی، بندر عباس
 • رضا پورنارانی، لاله حسنی*، تیمور آقاملایی، شکرالله محسنی صفحه 43
  مقدمه
  صبحانه به عنوان مهمترین وعده غذایی روزانه شناخته شده است و مصرف منظم آن بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد موثر است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط خودکارآمدی، منافع، موانع و فرآیندهای تغییرنسبت به مصرف صبحانه با بکارگیری الگوی مراحل تغییر در دانش آموزان جیرفت بود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی تعداد 290نفر از دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه شهر جیرفت از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های مربوط به مراحل تغییر مصرف صبحانه، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده و فرآیندهای تغییر از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.وبا استفاده از نرم افزار آماری spss16. و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی )و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  از نظر مراحل تغییر رفتار مصرف منظم صبحانه 3/9 درصد در مرحله پیش تفکر، 7/21درصد در مرحله تفکر، 4/53 درصد در مرحله آمادگی 2/7 درصد در مرحله عمل و 3/8 درصد در مرحله حفظ و نگهداری قرار داشتند و بین خودکار آمدی، منافع و موانع و فرآیند های تغییر با مراحل تغییر ارتباط معنی دار وجود داشت(001>p).
  نتیجه گیری
  به منظور تغییر رفتار مصرف صبحانه در دانش آموزان و رسیدن به مرحله عمل و نگهداری پیشنهاد می شود در مورد افزایش خودکار آمدی در دانش آموزان و منافع حاصل از مصرف صبحانه و از بین بردن موانع آن برنامه های آموزشی مناسب طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: صبحانه، خود کارآمدی، منافع و موانع درک شده، فرآیند تغییر
 • سمیه تقی زاده*، محسن مرادی نیا صفحه 51
  مقدمه
  آرایشگران به خاطر مواجهات بالقوه خطرناک محیط کار مثل رنگ مو، آئروسول اسپری و نمکهای پرسولفات در معرض ابتلا به تحریک پذیری راههای هوایی،افزایش حساسیت بینی به آلاینده های محیطی،آسم و از کار افتادگی در طولانی مدت هستند. باتوجه به کمبود اطلاعات در زمینه ی عوارض تنفسی آرایشگران در محیط گرم و مرطوب این مطالعه طراحی شد.
  روش ها
  این تحقیق یک مطالعه ی مقطعی-تحلیلی بر روی آرایشگران زن و زنان خانه دار بندرعباس در نیمه اول سال1392 است.200 نفر آرایشگر زن آرایشگاههای بندرعباس با نمونه گیری تصادفی و 200نفر زن خانه دار ساکن بندرعباس انتخاب شدند و وظیفه ی تخصصی هر آرایشگر مشخص شد.از پرسشنامه ای که عوارض تنفسی محیط کار را بررسی میکند استفاده شد. اسپیرومتری توسط دستگاهSPIROLAB 3انجام و داده ها درنرم افزار 16.0 SPSSثبت شد.از روش های تحلیلی مانند جداول،نمودارها وآزمونهایt-test، square chi ،ANOVA، regression analyze در بدست آمدن نتایج استفاده گردید.
  نتایج
  علایم تنفسی در58.3% آرایشگران همه کاره و22.4% رنگ کارها دیده میشود.سن و حجمهای ریوی آرایشگران رابطه ی معکوس و معنی دار دارند.اثر سن بر FEF25-75%معکوس، خطی و معنی دار است. حجمهای ریوی اپیلاسیون کارها به طور معنی داری بالاتر از سایر آرایشگران است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  بیشترین علایم تنفسی در آرایشگران همه کاره و مسوول رنگ و دکلره مو بود.خمیدگی منحنی اسپیرومتری به طور معنی داری در آرایشگران بیشتر از خانه دارها بود.خانه دارها علایم تنفسی مستقل از سابقه ی کار داشتند،پارامترهای اسپیرومتری آنهامتاثر از سن و سابقه ی کار نبود.
  کلیدواژگان: آرایشگران، اختلالات تنفسی، اسپیرو متری، پرسشنامه
 • بهرام کوهنورد، نرگس رجایی بهبهانی، پیمان پیران ویسه، زهره فضلی* صفحه 60
  مقدمه
  استرس از مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت و کمیت زندگی است. حرفه کتابداری با توجه به ماهیتی که دارد ممکن است باعدم توانایی پاسخگویی به درخواست ها و نیازها باعث ایجاد استرس شغلی شود. لذا مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی درکتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که بروی 38 نفر از کتابداران صورت پذیرفت. شاغلین به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی SF_36 و پرسشنامه اندازه گیری استرس شغلی HSE بود.
  نتایج
  از مجموع 38 نمونه که وارد مطالعه شدند، 25 نفر (%8/65) زن و 13 نفر (%2/34) مرد بودند. در این مطالعه دیده شد که میانگین نمره کیفیت زندگی 54/17 ± 95/69 و میانگین نمره استرس شغلی در کارکنان 41/0 ± 47/2 می باشد میان استرس شغلی و کیفیت زندگی کارکنان همبستگی معکوس (374/0-) و رابطه معنادار آماری وجود داشت ( P=0.011).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که میان رشته ی تحصیلی و همچنین سطح تحصیلات با استرس شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بنابراین یک برنامه پیشگیری از استرس در افزایش کیفیت زندگی و افزایش رضایت کارکنان نقش بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کیفیت زندگی، کتابدار
|
 • Elham Boushehri*, Bahram Zeighami, Shahram Zare, Hosein Farshidi Page 1
  Introduction
  High blood pressure is an important health problem in developing countries. It is the one of the most important risk factors for cardiovascular disease (Myocardial Infarction and Heart Failure) and stroke. This study was designed to determine prevalence and distribution of the hypertension in Bandar Abbas population who aged higher than 18 years.
  Methods
  In this cross –sectional study 2078 subjects (1397 women , 681 men) were selected through a cluster randomized sampling procedure and their data including age, BMI , marriage status, and hypertension family history were collected. In addition, blood pressure was determined in two arms after 10 minutes of rest. Data were analyzed using independent t-test, ANOVA, covariance analysis, and correlation tests with 95% confidence intervals.
  Results
  A total of %21 of subjects were hypertensive (BP> 140/90 mm Hg). Systolic blood pressure was positively correlated to age but diastolic blood pressure had no significant changes in ages upper than 64 yr. Mean of blood pressure in men was upper than women. Marriage status (age was controlled) and positive family history in two sex had significant effect on blood pressure.
  Conclusion
  Identification of high blood pressure risk factors is important and can help health policy makers to find high risk groups, increase the screening efficiency, and establish preventive measures. In addition, periodic blood pressure measurement in high risk groups seems to be necessary.
  Keywords: Blood pressure, Prevalence, Bandar Abbas
 • Ahmad Zolfaghari, Bahram Kouhnavard* Pages 10-17
  Introduction
  musculoskeletal disorders are one of the most common occupational injuries in industrialized and developing countries. This study aimed to determine the prevalence and risk of musculoskeletal disorders in employees of an oil company.
  Methods
  In this cross-sectional study, all 35 staff of Isomax unit of an oil company participated. Nordic questionnaire used to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and RULA and REBA methods used to assess the risk of musculoskeletal disorders.
  Results
  Most of the workers of Isomax unit had disorders in low back (22.4%) and least of them in the elbow region (1.4%). There was a significant correlation between age and experience and musculoskeletal disorders (P
  Conclusion
  Based on the results of this study, it can be concluded that the risk and prevalence of musculoskeletal disorders in the studied population, especially in operation workers, is high and there is a need for ergonomic intervention.
  Keywords: Posture, Musculoskeletal disorders, Isomax unit
 • Abdolrasul Mojahedi*, Hamid Basseri, Ahmad Raeisi, Abbas Pakari Page 18
  Introduction
  Anopheles mosquitoes are the only malaria biological vectors. Malaria is one the most important mosquito-borne disease in south and southeast of Iran, especially in Hormozgan Province. Bandar -Abbas County is one of the important malaria endemic areas in south of Iran. Considering the importance of anopheline mosquitoes in malaria transmission and vectors control strategy for prevention and control of disease, this study was conducted to determine some of the bioecological characteristics of malaria vectors in different geographical areas of Bandar- Abbas county.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2014. The anopheline larvae were collected using the standard dipping method. Adult mosquitoes were collected using Total catch and Hand catch and their species composition and monthly abundance were determined. The Larvae and adult mosquitoes were identified using a morphology based-key.
  Results
  In this study, in total 588 larvae and 1742 adult anopheline mosquitoes were collected and identified. They comprised of nine species: Anopheles stephensi, An. dthali, An. superpictus, An. fluviatilis, An.culicifacies, An. sergenti, An. turkhudi, An. moghulensis and Anopheles apoci.
  Anopheles culicifacies and An. dthali were predominant species in mountainous and plain areas, respectively. The peak seasonal activity of malaria vectors in mountainous and plain areas were in July and October, respectively.
  Conclusion
  This study showed a high anopheline species abundance in Bandar-Abbas county. knowledge of biological characteristics and abundance of malaria vectors in malarious areas such as Bandar-Abbas is essential for control and prevention of disease during epidemic situations.
  Keywords: Biocenology, Malaria vectors, Bandar, Abbas, Iran
 • Ehsanolah Habibi, Habibollah Dehghan, Saeid Lotfi*, Akbar Hasanzade Page 28
  Introduction
  The results of some studies show that the physical harmful agents such as heat can impress the cognitive performance. Hence, this study aimed to examine the effect of heat on the precision and speed of the performance in men by the battery method under experimental condition.
  Methods
  this interventional study was conducted on 56 male students in the laboratory of atmospheric conditions in Health School of Isfahan University of medical sciences. At the first, the subjects rested and their demographic information was collected. Then, the participants were divided to two groups including case (30% relative humidity, 35 °C air temperature) and control (40% relative humidity, 20 °C air temperature). They performed the battery tests including two hand harmony tests in clockwise and counterclockwise directions, V Piron test, and the precision targeting vibration meter at 0, 40, 80 and 120 min after the starting time. Then, the number of errors (related to precision) and the duration of the performed test (speed) were recorded by researcher.
  Results
  The results of variance analysis showed that the mean values of the precision which obtained by battery tests were significantly different in two groups (P 0.09).
  Conclusion
  The results of this study showed that heat can influence high cognitive demand jobs through reducing the precision which may lead to decreased performance and increased unsafe acts.
  Keywords: Heat, Precision, Speed, Battery test
 • Sedigheh Abedini*, Arefeh Shahi, Samireh Abedini, Teamur Aghamolaei Page 36
  Introduction
  Anemia is prevalent in young women and iron deficiency is one of the leading causes. The aim of this study was to determine the prevalence of anemia and iron deficiency anemia in high school girls of Bandar Abbas.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, 200 high school girls were taken up for study after they gave a written consent. Sampling was randomized. The concentration of hemoglobin(HB),hematocrit(HCT),serum iron(SI),serum ferritin(SF) and total iron bonding concentration(TIBC)were measured to determine the prevalence of iron deficiency anemia . Iron deficiency anemia defined as low HB (HB
  Results
  Forty one subjects (20/5%) had HB 400μg/DLit were found in 20(46/5%), 37(86%), and 29 (67/4%) of subjects, respectively.
  Conclusion
  According to the results, it is recommended to treat iron deficiency anemia with adequate dietary intake and oral iron supplementation in the study population
  Keywords: Anemia, Iron deficiency, Iron deficiency anemia, High school girls.Bandar Abbas
 • Rezapurnarani, Laleh Hassani *, Teamur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni Page 43
  Introduction
  Breakfast has been known as the most important daily meal and its Regular consumption affects physical, mental and social health .The aim of this study was to determinate the relationship between self-efficacy, benefits, barriers and Processes of Change with stages of change for breakfast consumption in students of Jiroft city.
  Methods
  In this cross-sectional study, 290 secondary school students of Jiroft city were selected through clustered sampling. Data for determination of self-efficacy, benefits, barriers, and processes of Change regarding the breakfast consumption were collected by questionnaires. Data were analyzed using SPSS ver. 16. Descriptive statistics (Average, standard deviation and frequency) and variance analysis were used.
  Results
  According to the results, 9.3% of students were in the pre-contemplation stage,21.7% in the contemplation stage, 53.4% in preparation stage, 7.2% in action stage and 8.3% in the maintenance stage. There was a significant association between self-efficacy, benefits, barriers, and processes of Change and regular breakfast consumption (p
  Conclusion
  In order to change the breakfast consumption behavior in students and achieve the stages of action and maintenance; designing and implementation of appropriate training programs for increasing self-efficacy in students,increasing the knowledge about the benefits of breakfast, and eliminating the barriers is recommended.
  Keywords: Breakfast, Self, efficacy, Perceived Benefits, Barriers, Processes of change
 • Somayehtaghizadeh*, Mohsen Moradiniya Page 51
  Introduction
  Hairdressers due to harmful work exposures such as dyes, aerosols of sprays, and persulfate salts may suffer from airway irritation, occupational rhinitis, nose hypersensitivity to environmental pollutant, asthma, and disability after long terms of exposure. Considering the lack of information about respiratory compliance in warm and humid area, this study was designed.
  Method
  A cross sectional study was designed to evaluate hairdressers and housewives in Bandar-abbas in warm seasons in 1392. A total of 200 hairdresser and 200 housewives were selected by random sampling. Respiratory questionnaires (reliability and validity of Persian version was confirmed by author) were filled by participants and Pulmunary Function Tests were performed using Spirolab 3 instrument. Data were analyzed using SPSS ver. 16.0 software and T-test, chi square, ANOVA & regression tests were used.
  Results
  58.3% of general workers and 22.4% of bleaching workers in beauty shops suffered from respiratory symptoms. There was a significant and negative relationship between age and respiratory volumes. The effect of age on FEF25-75% was reverse, linear and statistically significant. Respiratory volume of epilation workers were the highest.
  Conclusion
  General hairdressers and bleaching workers had the most respiratory symptoms. Despite housewives, spirometry graph curvature was significant in hairdressers. For housewives respiratory symptoms were not related to job experience and their spirometric parameters were independent of age and work experience.
  Keywords: Hairdressers, Respiratory symptoms, Spirometry, Questionnaire
 • Bahram Kouhnavard, Narges Rajaei, Peyman Piran, Zohre Fazli Page 60
  Introduction
  Stress is a factor which can reduce the quality and quantity of life. Librarians, Due to the nature of their job, may be unable to respond to the needs of the causes of occupational stress. The aim of this study was to examine the relationship between job stress and quality of life of Librarians in Shahid Sadoughi University of medical sciences in Yazd.
  Methods
  This descriptive analytic study carried on 38 librarians. All Librarians enrolled in the study. The data collection tools to measure the quality of life and job stress were SF_36 and HSE questionnaires, respectively.
  Results
  Out of total of 38 subjects who entered the study, 25 (8/65%) were female and 13 (2/34%) were male. The findings showed that the mean quality of life is 54/17 ± 95/69 and the mean job stress is 2.74±0.41. Pearson correlation test showed a significant and inverse relationship between job stress and quality of life in employees (r= -0.374, P = 0.011).
  Conclusion
  Our results showed that stress and quality of life are negatively correlated. Therefore a plan to decrease the stress level will increase the quality of life and satisfaction in employees.
  Keywords: Occupational stress, Quality of life, Librarians