فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و نهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال سی و نهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی _ پژوهشی
 • فاطمه نشاطی تنها، دوستمراد ظفری*، محمدرضا آصف صفحات 1-12
  اغلب قارچ های چوبزی باعث بیماری و ضعف درختان و درختچه ها گردیده و یا پوسیدگی درختان افتاده بر کف رویشگاه ها یا کنده های آن ها را سبب می شوند و همچنین به صورت همزیست موجب تقویت درختان می-گردند. بنابراین شناسایی و تفکیک مفید یا مضر بودن آن ها امری ضروری می باشد. با در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی و تنوع اقلیمی غرب کشور، اطلاعات محدودتری در مورد تنوع تاکسونومیکی این گروه از قارچ ها در این مناطق، در مقایسه با پوشش های جنگلی شمال کشور وجود دارد. طی سال های 1391 و 1392 نمونه های متعددی از قارچ های ماکروسکوپی چوبزی متعلق به راسته های Hymenochaetales، Polyporales و Russulales، از نقاط مختلف استان همدان جمع آوری و بر اساس کلید های معتبر، تحت عنوان Bjerkandera adusta، hispidus Inonotus، Peniophora incarnata، Peniophora quercina، Postia tephroleuca و Stereum hirsutum مورد شناسایی قرار گرفت. گونه های Peniophora quercina از روی Salix sp.، Postia tephroleuca از روی Malus pumila و Peniophora incarnata از روی Populus nigra برای نخستین بار از روی میزبان های یاد شده از ایران گزارش می شوند. کلیه نمونه های شناسایی و معرفی شده در این تحقیق در هرباریوم قارچ های ایران (IRAN) نگه داری می-شوند.
  کلیدواژگان: همدان، میزبان، فلور قارچی، رده بندی، مورفولوژی
 • فریبا سهرابی *، محمد امین کهن مو، فاطمه جمالی صفحات 13-26
  سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی شامل اکالیپتوسEucalyptus globulus Labill. ، مورتلخ (مریم گلی کارواندری) هرمزگانSalvia mirzayanii Rech. ، بغیض (مشگک)Ducrosia anethifolia Boiss.، آویشن باغی Thymus vulgaris L. و مرزنجوش Majorana hortensis Moench روی لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) مورد بررسی قرار گرفت. مرگ و میر حشرات کامل در 5 غلظت 1، 5، 10، 20 و 50 میکرولیتر/ حجم 75 میلی لیتر از هر اسانس و مرگ و میر لاروها در سه غلظت 10، 20 و 50 میکرولیتر/ حجم 75 میلی لیتر در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت در 3 تکرار همراه با شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سمیت تدخینی اسانس-ها با افزایش غلظت و زمان درصد مرگ و میر افزایش می یابد به طوری که پس از 72 ساعت در بالاترین غلظت (50 میکرولیتر/ حجم 75 میلی لیتر) روی حشرات کامل به ترتیب فوق برابر 80، 90، 100، 66/86 و 100 درصد و روی لاروهای سن چهار برابر 100، 100، 80، 100 و 100 درصد بود. آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس ها نشان داد که در اسانس اکالیپتوس، 1،8- سینئول و آلفا-پینن، در اسانس مرزنجوش لینالول و بتا-پینن، در اسانس مورتلخ، لینالول و کامفور، در اسانس آویشن باغی، کارواکرول و پی- سیمین و در اسانس بغیض، سیس- کریسان تنیل استات و بتا- یودسمول ترکیبات اصلی اسانس ها بودند. بنابراین با توجه به کارایی بالای اسانس های مورد مطالعه علیه C. hemipterus ، ممکن است بتوان از این فرآورده های گیاهی به عنوان جایگزینی برای حشره کش های شیمیایی در برنامه های مبارزه با این آفت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آفت انباری، سمیت تدخینی، اسانس های گیاهی، زیست سنجی
 • سمیرا حسنیان*، امید سفالیان*، مهدی داوری، علی اصغری، منیژه جمشیدی، رحمت الاه کریمی زاده صفحات 27-37
  قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lentis از عوامل مهم بیماری زای ریشه و ساقه عدس است و در تمام مراحل رشدی گیاه اعم از جوانه زنی، گیاهچه ای و گیاه کامل به میزبان حمله می کند و باعث پوسیدگی ریشه و ساقه می شود. در این تحقیق، واکنش 38 ژنوتیپ عدس نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lentis تحت شرایط گلخانه در دو مرحله گیاهچه ای (چهار هفتگی) و بلوغ فیزیولوژیکی (هشت هفتگی) براساس درصد گیاهان مرده و تعدادی صفات زراعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها، بین مراحل رشدی گیاه و همچنین اثر متقابل آن ها برای صفت درصد گیاهان مرده تفاوت معنی داری وجود داشت (p < 0.01). وراثت پذیری عمومی صفات مورد بررسی به طور میانگین، 32 درصد برآورد شد. بیش ترین میزان همبستگی مثبت بین صفات درصد مرگ و میر گیاهچه در هفته چهارم با هفته هشتم مشاهده شد. همبستگی بین درصد مرگ و میر با تعداد دانه در بوته معنی دار ولی منفی بود. در تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها در سه گروه مجزا قرار گرفتند که تعداد 15 ژنوتیپ خیلی مقاوم در گروه اول، 15 ژنوتیپ نیمه مقاوم در گروه دوم و 8 ژنوتیپ با واکنش بسیار حساس در گروه سوم گروه بندی شدند. انتظار می رود با شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به عامل بیماری پژمردگی، از آن ها در برنامه های اصلاح و ایجاد ارقام مقاوم استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اصلاح گیاهان، پژمردگی فوزاریومی، عدس، مقاومت
 • محبوبه شریفی، محمد قدمیاری *، خدایار قلیوند، علی اصغر ابراهیمی ولموزیی صفحات 39-49
  برخی از مشتقات ترکیبات فسفرآمیدی توانایی مهار آنزیم استیل کولین استراز را داشته و به عنوان حشره کش مطرح هستند. در این تحقیق اثر حشره کشی یازده نوع از ترکیبات فسفرآمیدی روی شته سیاه اقاقیا Aphis craccivora (Koch، 1854)، سوسک برگ خوار نارون(Müller، 1766) Xanthogaleruca luteola، شب پره برگ خوار توت (Walker، 1859) Glyphodes pyloalis و زنبور برگ خوار رز( Linnaeus، 1790) Achropus rosae از طریق زیست سنجی با غوطه وری لاروهای آن ها مورد بررسی قرار گرفت. از میان این ترکیبات، ترکیب پروپیلن-N و N′-بیس O و O′-دی اتیل فسفرآمیدوتیوآت (propylene -N،N''-bis (O،O''-diethylphosphoramidothioate)) بیشترین اثر را داشته و LC50 ی تماسی آن روی شته سیاه اقاقیا، سوسک برگ خوار نارون، شب پره برگ خوار توت و زنبور برگ خوار رز به ترتیب 28/3174، 72/2536، 69/3474 و 43/3627 میلی گرم برمیلی لیتر (ppm) محاسبه شد. فعالیت آنزیم استیل کولین استراز و استرازهای عمومی در نمونه های تیمار شده با این ترکیب برای هر چهار آفت مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، میزان I50 یازده ترکیب روی استیل کولین استراز هر چهار آفت تعیین شد و کمترین مقدار I50 مربوط به ترکیب پروپیلن-N و N′-بیس O و O′-دی متیل فسفرآمیدوتیوآت بوده که روی شب پره برگ خوار توت بدست آمد. امروزه این نکته ثابت شده است که بین ساختار شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی (Quantitative Structure-Activity Relationship) ترکیبات رابطه مستقیم وجود دارد. اطلاعات بدست آمده از این پژوهش پیشنهاد می کند که برای کشف ترکیبات حشره کش جدیدتر در آینده می توان روی خاصیت حشره-کشی مشتقات مربوط به ترکیب پروپیلن-N و N′-بیس O وO′-دی اتیل فسفرآمیدوتیوآت متمرکز شد.
  کلیدواژگان: فسفرآمیدها، حشره کشی، استیل کولین استراز، QSAR
 • معصومه ضیایی *، مریم عطاپور، عارف معروف صفحات 51-60
  اثر حشره کشی سه نهشته ایرانی خاک دیاتومه تهیه شده از معدن های مراغه، ممقان و خراسان جنوبی و یک فرمولاسیون تجاری Sayan® روی حشرات بالغ Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) بررسی شد. دانه های لوبیا چشم بلبلی با چهار غلظت 200، 600، 1000، و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم تیمار شدند و هر غلظت چهار بار تکرار شد. آزمایش ها در دمای 1 ± 28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و در شرایط تاریکی انجام شد. تلفات بعد از 2، 5، و 10 روز از تیمار شمارش شد. بعد از گذشت 10 روز، همه حشرات بالغ از ظرف های آزمایش دور ریخته شد و ظرف ها برای بررسی نتاج تولید شده برای 35 روز بیشتر در همان شرایط نگهداری شدند. درصد تلفات با افزایش غلظت و مدت زمان قرارگیری در معرض هر غلظت افزایش یافت. به ترتیب نهشته های ممقان، خراسان جنوبی و مراغه خاک دیاتومه بیشترین اثر حشره کشی را روی حشرات بالغ، 10 روز بعد از تیمار ایجاد کردند. غلظت 1000 میلی گرم بر کیلوگرم از این نهشته ها برای مانع شدن از تولید نتاج C. maculatus کافی است. بنابراین، می توان نهشته های ایرانی خاک دیاتومه را به عنوان ابزار مناسب در برنامه های مدیریت آفات محصولات انباری به کار برد.
  کلیدواژگان: حفاظت، خاک دیاتومه، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، لوبیا چشم بلبلی
 • هدی شریفی*، محمد سالاری، سید مهدی شتاب بوشهری، ناصر پنجه که صفحات 61-69
  تاثیر تیمارهای بیولوژیک در کاهش شدت بیماری زنگ قهوه ای Puccinia recondite Rob. ex. Desemf. sp. tritici، در یک آزمایش کرت های دو بار خرد شده بر اساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با قرار دادن ارقام گندم چمران و بولانی درکرت های اصلی و سه گونه قارچ تریکودرما شامل Trichoderma harzianum،T. citrinoviride و T. longibrachiatum در کرت های فرعی اول و روش های کاربرد برگی و یا بذری در کرت های فرعی دوم در گلخانه بررسی گردید. همچنین نوسان در سطح آنزیم پراکسیداز در روش های بذری و برگی به روشHemeda and Kelin اندازه گیری شد. نتایج، تفاوت معنی داری میان ارقام گندم (P<0.05)، گونه های تریکودرما و روش های تیمار کردن (P<0.01) را نشان داد. کاهش بیماری در رقم چمران بیشتر از رقم بولانی (P<0.05)، و روش تیمار بذری آلودگی کمتری در مقایسه با تیمار برگی نشان داد (P<0.05). اثرات متقابل در تمام حالات ممکن معنی دار بود (P<0.01). نوسان سطوح آنزیم پراکسیداز در تیمارها در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (P<0.05).گونه های تریکودرما تاثیر مستقیمی بر بیمارگر نشان ندادند و ساز و کار آنها در کنترل بیماری به صورت کاهش غیرمستقیم بیماری و به روش مقاومت القایی ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: Pucciniarecondita، کنترل بیولوژیک، Trichoderma spp
 • مسعود شمس بخش*، آیسان قاسم زاده صفحات 71-82
  گسترش سطح زیرکشت کلزا (Brassica napus L.) در جهان نشانگر اهمیت این گیاه می باشد. از 12 ویروس گزارش شده از کلزا، ویروس موزاییک کلم گل (Cauliflower mosaic virus، CaMV) و ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus، TuMV) دارای اهمیت ویژه ای می باشند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راه کارهای مناسب برای کنترل خسارت بیماری های ویروسی محسوب می شود و از طرفی تاکنون ارزیابی ارقام تجاری کلزا در ایران در برابر ویروس موزاییک کلم گل انجام نشده است. از اینرو در تحقیق حاضر واکنش 13 رقم تجاری کلزا به CaMVدر شرایط گلخانه ارزیابی شد. شاخص شدت علایم در گیاهان مایه زنی شده و میزان جذب در آزمون الایزا نشان داد که رقم کرج 3 در برابر این ویروس متحمل بود. به-علاوه با توجه به گزارش آلودگی همزمان مزارع کلزا به TuMV و CaMV، واکنش ارقام کلزا در برابر آلودگی مخلوط دو ویروس نیز در شرایط گلخانه بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هر چند ارقام کلزای تجاری رایج در ایران به هر دو ویروس حساس می باشند ولی حساسیت رقم کرج3 نسبت به سایر ارقام کمتر بود.
  کلیدواژگان: مقاومت، الایزا، Brassica napus
|
 • Fatemeh Neshati Tanha, Doustmorad Zafari *, Mohammad Reza Asef Pages 1-12
  Most of wood-inhabiting fungi may cause disease and weakness in trees and shrubs as parasite or rotting of fallen woods and logs enrich plants as symbiotic. Thus collection and identification of them and their differentiating to benefical or harmful is necessary. Considering to geographical extent and climatic diversity in the west of Iran, there are limited information about this group of fungi compare to those in the north of Iran. In 2012 and 2013, various samples of wood-inhabiting macrofungi belonging to orders Hymenochaetales, Polyporales and Russulales including: Bjerkandera adusta, Inonotus hispidus, Peniophora incarnata, Peniophora quercina, Postia tephroleuca and Stereum hirsutum were collected and identified by valid keys from different parts of Hamedan province. Peniophora quercina on Salix sp., Postia tephroleuca on Malus pumila and Peniophora incarnata on Populus nigra are introduce from new plant hosts in Iran. All of the collected and identified specimens were deposited in Iran fungal herbarium (IRAN).
  Keywords: Hamedan, host, mycoflora, taxonomy, Morphology
 • Fariba Sohrabi*, Mohamadamin Kohanmo, Fateme Jamali Pages 13-26
  Fumigant toxicity of five medicinal plant essential oils including Eucalyptus globulus Labill., Salvia mirzayanii Rech. var. Hormoz., Ducrosia anethifolia Boiss., Thymus vulgaris L. var. Hormoz. and Majorana hortensis Moench was investigated against fourth instar larvae and adults of Carpophilus hemipterus (Linnaeus). Mortality was evaluated at five concentrations, 1, 5, 10, 20 and 50 μL/75 mL volume for adults and 3 concentrations, 10, 20 and 50 μL/75 mL volume for larvae at 24, 48 and 72 hour exposure time and with 3 replications with control. The results showed that by increasing concentration and time, mortality rate was increased so that after 72 hours at the highest concentration(50 ml/75 ml volume), adult mortality was 80, 90, 100, 86/66 and 100 percent and larval mortality was 100, 100, 80, 100 and 100 percent, respectively. Essential oils chemical composition analysis showed 1,8- cineole and α-Pinene in the Eucalyptus essential oil, ß-Pinene and linalool in the Majorana essential oil, linalool and camphor in the Salvia, carvacrol and p-cymene in the Thymus essential oil, and cis- Chrysanthenyl acetate and ß-eudesmol in the Ducrosia essential oil, were the main compounds. Based on the good fumigant toxicity of the studied essential oils, they can be used as an alternative to chemical insecticides in control programs of this pest.
  Keywords: storage pest, fumigant toxicity, plant essential oils, bioassay
 • Samira Hasanian *, Omid Sofaliyan*, Mehdi Davari, Ali Asghari Pages 27-37
  Fusarium oxysporum f.sp. lentis is an important cause of root and stem rot of lentil that attacks its host at all stages of plant growth including germination, seedling and adult plant. In this research, reaction of 38 genotypes of lentil to Fusarium oxysporum f.sp. lentis based on the percentage of dead plants and some agronomic traits in both of seedling (fourth week) and physiological maturity (eighth week) stages, under greenhouse conditions was investigated. Analysis of variance in percentage of dead plants showed that between the genotypes, the growth stages and their interactions significant differences were obsorved (p
  Keywords: agronomic traits, Fusarium oxysporum f.sp. lentis, Lens, Resistance
 • Mahboobeh Sharifi, Mohammad Ghadamyari *, Khodayar Gholivand, Aliasghar Ebrahimi Valmoozi Pages 39-49
  Some derivatives of phosphoramide compounds are able to inhibit acetylcholinesterase (AChE) and therefore could be considered as insecticides. In this study, insecticidal effects of eleven phosphoramide compounds have been tested on Aphis craccivora Koch, Xanthogaleruca luteola Müller, Glyphodes pyloalis Walker and Achropus rosae Linnaeus. Among these compounds, (propylene -N, N'-bis (O, O' diethyl phosphoramidothioate) showed the highest insecticidal effect and the amount of LC50s were obtained as 3174.28, 2536.27, 3474.69 and 3627.43 mg/ml for A. craccivora, X. luteola, G. pyloalis and A. rosae, respectively. The activities of AChE and general esterases in the insects treated with these compounds were measured. Similarly the I50 of these compounds were determined in vitro on AChE activity in each insect. The results showed the lowest I50 to propylene-N, N'-bis (O, O' dimethyl phosphoramidothioate) on G. pyloalis. Today, direct relationship between chemical structure and biological activity (QSAR) has been proven. According to the information obtained from this study, we can focus on insecticidal effect of (propylene -N, N'-bis (O, O' diethyl phosphoramidothioate) derivatives in future for finding of new insecticides.
  Keywords: phosphoramide, insecticide, AChE, QSAR
 • Maryam Atapour, Aref Marouf, Masume Ziyaei* Pages 51-60
  The insecticidal efficacy of three Iranian diatomaceous earth (DE) deposits obtained from Maragheh, Mamaghan, Khorasan Jonoobi mines and a commercial formulation, Sayan®, was assessed against adults of Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae). Cowpea grains were treated with four concentrations including 200, 600, 1000 and 1500 mg/kg and each concentration replicated four times. Experiments were carried out at 28±1˚C and 55±5% R.H. in continuous darkness. The mortality was counted after 2, 5, and 10 days of exposure. After 10 days, all adults were removed from vials, and the vials were left at the same conditions for an additional 35 days, to evaluate the progeny production. The mortality percent increased with increasing concentration level and time exposed to each concentration. Mamaghan, Khorasan Jonoobi and Maragheh DE deposits have the most insecticidal toxicity against adults after 10 days of exposure, respectively. The concentration 1000 mg/kg of these DEs was sufficient enough to suppress C. maculatus progeny production. Therefore, Iranian DE deposits may be applied as a suitable tool in stored products pest management programs.
  Keywords: Protection, Diatomaceous earth, Callosobruchus maculatus, Cowpea
 • Hoda Sharifi *, Mohammad Salari, Mehdi Shetab Booshehri, Naser Panjehkeh Pages 61-69
  Effects of biological treatments on disease intensity reduction of wheat brown rust caused by Puccinia reconditeRob. ex. Desem f.sp. tritici was studied in a split-split plot design, conducted based on completely randomized design in a glasshouse with three replications. Chamran and Boolani cultivars planted in main plots and three Trichoderma species including Trichoderma harzianum, T. citrinoviride and T. longibrachiatum were located in first subplots and leaf and seed treatments inoculation methods were used in second subplots. Changes in peroxidase enzyme level were also determined by Hemeda and Kelin method. The results showed a significant difference between chamran and boolani cultivars (P
  Keywords: Biological control, Trichoderma spp, Puccinia recondita
 • Masoud Shams, Bakhsh *, Aysan Ghasemzadeh Pages 71-82
  The expanding cultivation of canola (Brassica napus L.) in the world indicates the importance of this plant. Out of 12 reported viruses in canola, Cauliflower mosaic virus (CaMV) and Turnip mosaic virus (TuMV) are of particular importance. Use of resistant cultivars would be the best approach to control losses caused by viral diseases. So far, the reaction of commercial canola cultivars in Iran to CaMV has not been assessed. In this study, 13 commercial varieties of canola were evaluated against a CaMV isolate under greenhouse condition. Analysis of symptom severity index and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of inoculated plants showed that Karaj3 cultivar was tolerant to this virus. In addition, due to co-infection of canola fields with CaMV and TuMV, the reaction of commercial canola cultivars to mixed infections with both viruses was evaluated. The obtained results showed that commercial canola cultivars in Iran were susceptible to both CaMV and TuMV. However, Karaj3 cultivar was considered to be moderately susceptible to CaMV and TuMV co-infection compared to other tested cultivars.
  Keywords: resistanc, ELISA, Brassica napus