فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • احمد رضا بلندی، حسن حمیدی، علی اصغر رضا قلی صفحه 1
  به منطور مطالعه تاثیر هورمون و محیط کشت بر پتانسیل ریزازدیادی پایه رویشی GF677، این آزمایش در سال 1391 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش سه نوع محیط کشت شامل WPM، MS و DKW با دو هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر، 5/0 و یک میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل تعداد برگ، طول ساقه، تعداد شاخه جانبی، تعداد ریشه و طول ریشه بود. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری بین محیط های کشت، سطوح هورمون و اثر متقابل آنها برای صفات مورد مطالعه نشان داد. بهترین پاسخ برای صفات مورد مطالعه از محیط های MS و WPM و ضعیف ترین پاسخ از محیط DKW بدست آمد. نتایج اثر متقابل نشان داد که بیشترین مقادیر برای صفات تعداد برگ، طول ساقه و تعداد شاخه جانبی در محیط WPM با استفاده از هورمون BAP در غلظت یک میلی گرم در لیتر و بدون استفاده از هورمون NAA حاصل گردید. در این آزمایش بالاترین میانگین تعداد ریشه و طول ریشه از محیط WPM با استفاده از غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر NAA و بدون استفاده از هورمون BAP بدست آمد.
  کلیدواژگان: ریزازدیادی، کشت بافت، هورمون، هیبرید
 • مهناز بیات، محمدرضا رحیمی نژاد، لیلی قائم مقامی صفحه 15
  جنس Hypericum L. از خانوادهHypericaceae ، با حدود 500 گونه، انتشار جهانی دارد. این جنس در ایران شامل 19 گونه است. طیف گسترده ای از ترکیبات فعال بیولوژیک در این گیاه شناسایی شده از جمله نفتودیانترون ها مانند هایپریسین وسودوهایپریسین که بیشترین کاربرد آن خاصیت ضد افسردگی است. در این پژوهش که با هدف برقراری ارتباط میان داده های تشریحی، بافت-شناسی و ریخت شناسی انجام شد، ساختار تشریحی و بافت شناسی اندام های رویشی و زایشی در گونه های، H. dogonbadanicum، H. androsaemum، H. perforatum، H. tetrapterum، H. triquetrifolium، H. scabrum، H. asperulum، H. apricum، H. lysimachioides، H. elongatum، H. hirtellum، H. davisii، H. helianthemoides، H. vermiculare، H. hirsutum، H. linarioides، H. armenum مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که مهمترین بافت در تفکیک و شناسایی گونه ها، بافت ترشحی است. در این جنس ساختار ترشحی سازمان یافته و منحصر به فرد شامل کانال های ترشحی، کیسه های ترشحی و گرهک های کوچک تیره رنگ چند سلولی (غدد سیاه) وجود دارد. این ساختار ها می تواند در ساقه، برگ ها، گلبرگ-ها، کاسبرگ ها، پرچم ها و برچه ها وجود داشته باشد. اما همه این ساختارها در همه گونه ها وجود ندارد و در اندام های مختلف یک گونه نیز وجود و پراکندگی متفاوتی دارد. کانال های ترشحی در همه گونه ها وجود دارد ولی از نظر تعداد، نوع و جایگاه متفاوت است. کیسه های ترشحی در همه گونه ها وجود دارد ولی از نظر قطر حفره و محل قرارگرفتن تفاوت هایی را نشان می-دهد. گرهک های تیره رنگ هم فقط در برخی گونه ها و در بعضی از اندام های آنها وجود دارد. بر پایه مشاهدات فوق، یک کلید تشخیصی ارائه شد که تاحدود زیادی با رده بندی های موجود مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: Hypericum L، Hypericaceae، ایران، تشریح، بافت ترشحی
 • میرمظفر فلاح چای، علی صالحی، غلامرضا مرد علیزاد صفحات 15-29
  سفید پلت (Populus caspica Bornm.) یکی از گونه های بومی و ارزشمند جنگل های شمال ایران و به خصوص مناطق جلگه ای می باشد که متاسفانه به دلایل مختلف از تعداد پایه های مرغوب، سطح گسترش و تجدید حیات آن به شدت کاسته شده است. در این مطالعه وضعیت تجدید حیات طبیعی این گونه و ارتباط آن با خصوصیات خاک در دو رویشگاه طبیعی آن در پارک جنگلی صفرابسته با میزان تجدید حیات کم و منطقه پرکاپشت با تجدید حیات زیاد این گونه در شهرستان آستانه اشرفیه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت ترانسکت خطی غیر مساوی با برداشت تصادفی قطعات نمونه بر روی آن انجام شد. در داخل قطعات نمونه، قطر برابر سینه کلیه پایه های درختی، قطر یقه و ارتفاع کلیه نهال های موجود و هم چنین نمونه های خاک برداشت شد. مهم ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر دو منطقه و همبستگی آنها با وضعیت تجدید حیات مهم ترین گونه های موجود تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تجدید حیات سفید پلت به خصوصیات فیزیکی خاک بیشتر عکس العمل نشان می دهد و در خاک های با بافت سبک-تر و متعادل تر که دارای تهویه بهتری می باشد به مقدار بیشتر و با کیفیت مناسب تری استقرار می یابد. بر اساس نتایج این تحقیق استقرار سفید پلت در خاک های با عناصر تغذیه ای ضعیف، اما با خصوصیات فیزیکی مناسب امکان پذیر شده است. به این ترتیب می توان عنوان نمود که در استقرار سفید پلت و بازیابی رویشگاه های آن در ارتباط با خاک می بایستی به خصوصیات فیزیکی بیشتر از خصوصیات شیمیایی خاک توجه نمود.
  کلیدواژگان: تجدید حیات طبیعی، سفید پلت، خصوصیات خاک، صفرابسته
 • پژمان پرهیزکار، خسرو ثاقب طالبی صفحه 31
  تحقیق حاضر در قطعه شاهد (139) سری یک طرح جنگلداری لنگا در حوضه آبخیز شماره 36 (کاظم رود) به مساحت 43 هکتار انجام شده است. مراحل تحولی اولیه، اوج و پوسیدگی شناسایی و در هر مرحله تحولی یک قطعه نمونه به وسعت یک هکتار (100×100 متر) انتخاب شد. در سال 1387 آماربرداری صددرصد در قطعه های یک هکتاری با برداشت نوع گونه درختی و قطر برابر سینه انجام و در سال 1391 درختان شماره گذاری شده دوباره اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین قطر برابر سینه درختان در مراحل تحولی در طول 5 سال افزایش داشته است. بیشترین مقدار این افزایش در مرحله اولیه با 2/2 سانتی متر و کمترین مقدار آن در مرحله پوسیدگی با 9/0 سانتی متر محاسبه شد. حجم سرپای کل درختان زنده در مرحله اوج در سال 1391، 26/31 مترمکعب در هکتار نسبت به سال 1387 افزایش نشان داد. حجم سرپای کل درختان زنده در مراحل اولیه و پوسیدگی به ترتیب 26/9 و 30/25 مترمکعب در هکتار نسبت به سال 1387 کاهش داشته است. رویش حجمی سالیانه قطعات مورد بررسی بین 4/2 تا 8/8 مترمکعب در هکتار محاسبه شد. تغییراتی که در هر کلاسه قطری به طور جداگانه از نظر فراوانی و حجم اتفاق افتاده است نشان می دهند که قطعات مورد بررسی بیشتر در حد فازهای تحولی جابجا شده اند. نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی را در زمینه رویش راشستانها در اختیار مدیران جنگل دهد تا به آنها در اجرای مدیریت درست و تصمیم گیری های مناسب یاری رساند.
  کلیدواژگان: راش، رویش قطری، مراحل تحولی، قطعه شاهد، رویش حجمی
 • مریم تن آزاد، غلام رضا شریفی سیرچی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی صفحه 43
  گل بریده ی میخک با توجه به کیفیت عالی نگهداری، طیف گسترده ای از رنگ و فرم، از لحاظ تجاری در بین گل بریده ها ارزش زیادی دارد. حدود 63 درصد از تولید کل گل بریده ها در جهان مربوط به میخک می شود. در این پژوهش، اثرات تیمارهای نانو نقره ( 0 و 5 و 10 میلی گرم بر لیتر)، اتانول(0 و 2 و 4 درصد)، بتا آمینو بوتریک اسید ( 0 و 5/0 و 1 میکرومولار) به همراه ساکارز 4 درصد در محلول نگهدارنده برکیفیت و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ( شامل کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز) گل شاخه بریده میخک رقم دیانا در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. آب مقطر و ساکارز به عنوان شاهد استفاده شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزارMSTAT-C تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تیمار نانونقره 5 میلی گرم بر لیتر بیشترین تاثیر را بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پر اکسیداز و سایر شاخص های اندازه گیری داشت و سبب افزایش آنها نسبت به شاهد شد. تیمارها، پیری را کاهش و ماندگاری و کیفیت گل های بریده را افزایش دادند.
  کلیدواژگان: نانو سیلور، محلول نگهدارنده، گل میخک، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز
 • سحر توپچی زاده تبریزیان، جعفر حاجی لو، غلامرضا دهقان صفحه 54
  درخت زردآلو با نام علمی Prunus armeniaca به عنوان یکی از محصولات باغی مهم در ایران بویژه منطقه آذربایجان مطرح می باشد. پژوهش حاضر در راستای ارزیابی تغییرات آنزیمی وپرولین در طی رکود در چهار رقم زردآلو شامل تبرزه، شکرپاره، شاملو و عسگرآباد درسال 93- 92 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان ( دانشگاه تبریز) انجام شد. در این تحقیق تغییرات آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و همچنین میزان پرولین در طی دوره رکود در فاصله زمانی هر ماه یکبار در هر چهار رقم اندازه گیری شد. استخراج آنزیم های مورد بررسی با استفاده از بافر فسفات 1/0 مولار با 7=pH انجام داده شد. نتایج نشان داد که از نظر تغییرات آنزیمی در هر سه آنزیم اختلاف معنی دار وجود دارد و فعالیت آنزیم ها از جمله سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در مرحله ورود به خواب بالا بوده و با نزدیک شدن به زمان رفع نیاز سرمایی مقدار فعالیت آنزیمی کاهش یافته است. همچنین نتایج اثر متقابل رقم در تجمع سرمایی در هر سه آنزیم نشان داد که رقم تبرزه با میزان تجمع سرمایی 621 واحد سرمایی(CH) کمترین میانگین فعالیت در هر سه آنزیم و رقم عسگرآباد با میزان تجمع سرمایی 141 واحد سرمایی(CH) بالاترین میانگین فعالیت در سه آنزیم مورد مطاله را نشان داد. بررسی تغییرات پرولین در ارقام مورد مطالعه در طی رکود بیانگر آن است که از نظر مقدار پرولین در تاریخ های مختلف نمونه برداری اختلاف معنی دار وجود دارد، بطوریکه رقم تبرزه و عسگرآباد در آبان ماه کمترین میزان پرولین و رقم شاملو در دی ماه دارای بیشترین میزان پرولین بو... .
  کلیدواژگان: زردآلو، کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز
 • عبدالکریم چهرگانی، حسن رمضانی صفحه 65
  در این پژوهش ویژگی های تکوینی بساک و دانه گرده Petunia hybrida مورد بررسی قرار گرفت. گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شد. نمونه ها پس از قالب-گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری گردید. رنگ آمیزی مضاعف به کمک هماتوکسیلین و ائوزین الکلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر بساک دارای 4 کیسه گرده است که تحت تاثیر پیشروی بافت پلاسنتوئید هلالی شکل شده اند. الگوی تشکیل لایه های یاخته ای جداره بساک از نوع کلاسیک دولپه ای بوده و لایه مغذی ترشحی آن در بخش بیرونی و درونی کیسه گرده متفاوت می باشد. تتراد ها ی میکروسپور از نوع چهارضلعی (تتراهدرال) است. دانه های گرده بالغ در منظره قطبی و استوایی به ترتیب کروی و دوکی شکل بوده و نسبت به محور طولی بساک استقرار منظمی در کیسه های گرده دارند. دانه های گرده در زمان انتشار دو یاخته ای هستند. با تمایزیابی یاخته های اپیدرمی بساک استومیوم به شکل یک ناحیه تک یاخته ای تشکیل می شود، جایگاهی که تعیین کننده موقعیت شکوفائی بساک می باشد. در مراحل نهائی بلوغ دانه های گرده بافت نامتعارفی در سپتوم بساک تشکیل شده و باعث تغییر شکل کیسه های گرده می شود.
  کلیدواژگان: Petunia، میکروسپورزایی، دیواره بساک، شکوفائی بساک، solanaceae
 • مهدی حیدری، سمیه نادری، عبدالعلی کرمشاهی، آرش مزبانی صفحه 80
  این مطالعه به منظور بررسی آت اکولوژی و فنولوژی بنه در رابطه با شرایط رویشگاهی در جنگل های کبیرکوه، استان ایلام انجام شد. بر اساس مساحت هر واحد شکل زمین، 8 خوشه و 40 قطعه نمونه پیاده شد. در هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق 20 سانتیمتر برداشت و یک نمونه ترکیبی برای بررسی خصوصیات خاک به آزمایشگاه منتقل شد. در هر واحد شکل زمین به منظور بررسی مراحل فنولوژیک به صورت تصادفی دو قطعه نمونه یک هکتاری پیاده و مراحل فنولوژی درختان به صورت هفتگی در آن بررسی شد. نتایج نشان داد که استقرار، خصوصیات کمی و مراحل فنولوژی بنه تحت تاثیر شرایط فیزیوگرافی بخصوص جهت دامنه و خصوصیات خاک قرار گرفت. بر اساس تحلیل افزونگی (RDA) دو گروه مشخص در منطقه تشکیل شد. گونه های بلوط ایرانی و بنه در یک گروه در جهت جنوبی منطقه در شرایطی که کربن آلی، فسفر کل، پتاسیم کل و ازت کل بیشتر بود استقرار داشتند. در مقابل گروه اول، افرا کیکم و بادام کوهی گونه های شاخص گروه دوم بودند. این گروه با ارتفاع از سطح دریا همبستگی بالایی داشته و در جهت دامنه شمالی قرار گرفته است. تاریخ آغاز و پایان پدیده های فنولوژیک بنه بین دو گروه تفاوت نشان داد.
  کلیدواژگان: بنه، تحلیل افزونگی، زاگرس، عوامل فیزیوگرافی، فنولوژی
 • زهرا طالبیان، عزیزاله جعفری، حسین زینلی، معصومه یوسفی نژاد صفحات 96-106
  جنس آویشن بر اساس فلور ایرانیکا در ایران دارای 14 گونه است ولی در حال حاضر 18 گونه از این جنس در ایران معرفی شده است. شناسایی و تفکیک گونه های این جنس به علت شباهت ظاهری آن ها از لحاظ صفات مورفولوژیک کار دشواری است. هدف از این تحقیق گروه بندی ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه های این جنس بر اساس صفات تشخیصی است. بدین منظور 33 صفت مورفولوژیک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 88 نمونه متعلق به 14 گونه مطالعه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین گروه ها نشان داد که صفات در سطح احتمال 1% تفاوت معنی داری را در بین گروه ها دارا بودند سپس مقایسه میانگین بین گروه ها نشان داد که ویژگی های ریخت شناسی تا حد قابل قبولی برای تمایز میان این گونه ها مفید است به طوری که گونه Thymus persicus از لحاظ صفت عرض برگ از سایر گونه ها جدا شد. همچنین گونه T. trautvetteri از لحاظ صفت سطح مقطع ساقه از سایر گونه ها جدا شد. گونه T. kotchyanus از لحاظ صفت طول دمگل و گونه T. migricus از لحاظ صفت طول کاسه از سایر گونه ها قابل تفکیک بودند.مقایسه میانگین صفت تراکم کرک دو گونه T. persicusو T. trautvetteri را نیز از سایر گونه ها جدا کرد. کلید شناسایی هم برای گونه ها ارائه شد.
  کلیدواژگان: آویشن، تجزیه خوشه ای، مورفولوژیک
 • امیدوار فرهادیان، احمدرضا پیرعلی زفره یی، حسین مولایی صفحه 107
  علف کش متری بوزین از گروه تریازینون ها است که بطور گسترده ای در کنترل علف های هرز استفاده دارد و به سادگی به محیط های آبی وارد می شود. متری بوزین تاثیرات متفاوت زیست شناختی بر جلبک ها در آبهای باسختی مختلف دارد. در این تحقیق اثرات ترکیبی سختی های مختلف (غلظت های صفر، 50 ،150 و200 میلی گرم در لیترکربنات کلسیم) وعلف کش متری بوزین (صفر،1، 5 و10 میلی گرم در لیتر) بر پویایی جمعیت، رشد و میزان کلروفیل a در جلبک سندسموس کوادریکودا (Scenedesmus quadricauda) در شرایط آزمایشگاهی دمای 2± 22 درجه سانتی گراد، فتوپریود 12 ساعت نور : 12 ساعت تاریکی و شدت نور 80 میکرومول فوتون برمتر مربع بر ثانیه بررسی گردید. آزمایش در مدت 14روز با 16 تیمار و سه تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم جمعیت در سختی 200 میلی گرم در لیتر است در حالیکه مقدار کلروفیل a 73/6 میلی گرم در لیتر در سختی 150 میلی گرم در لیتر بدست آمد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). کمترین تراکم سلولی (106 × 1 سلول در میلی لیتر) و کلروفیل a (66/0 میلی گرم در لیتر) در تیمار صفر (کنترل) بدست آمد. سختی مناسب برای جلبک S. quadricauda 150 میلی گرم در لیتر از کربنات کلسیم است که نشان دهنده کاهش عملکرد متری بوزین می باشد. بطور کلی،این مطالعه نشان داد که جلبک S. quadricauda توانایی رشد را در غلظت بالای متری بوزین درآبهای با سختی اندک (یا بدون سختی) دارد.
  کلیدواژگان: علف کش متری بوزین، سختی آب، جلبک Scenedesmus quadricauda
 • فردین قنبری، علی اشرف امیری نژاد، محمد سیاری، سجاد کردی صفحه 130
  شوری و قلیایی بودن خاک از مهمترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران می باشند. در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک در گیاه فلفل شیرین تحت تنش شوری و قلیائیت مورد مطالعه قرار گرفته است. تیمار های آزمایش شامل غلظت های صفر و 150 میلی مولار تنش شوری، 0، 50 و 100 میلی مولار تنش قلیا و 0، 75/0 و 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بودند. نتایج نشان داد که شوری و قلیایی بودن خاک دارای آثار منفی بر رشد و عملکرد گیاه فلفل می باشند. کاهش رشد و عملکرد در شرایط تنش شوری نسبت به تنش قلیا بیشتر مشاهده شد و بیشترین کاهش در موقع وجود همزمان شوری و قلیا رخ داد. کاربرد اسید سالیسیلیک سبب کاهش آثار سوء تنش بر گیاه شد. به طوری که استفاده از این ماده هم در شرایط شوری و هم در شرایط قلیا سبب افزایش معنی دار عملکرد، پارامتر های رشدی و کلروفیل گردید. در بیشتر صفات مورد ارزیابی، غلظت 75/0 میلی مولار موثرتر از غلظت 5/1 میلی مولار بود. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تنش شوری و قلیا دارای آثار منفی بر رشد و عملکرد در گیاه فلفل می باشند که این آثار منفی می تواند به وسیله کاربرد اسید سالیسیلیک کاهش یابد.
  کلیدواژگان: pHبالا، رشد، عملکرد، کلروفیل، نمک
 • مهسا کاوسی، فریده عطار، مصطفی اسدی صفحه 142
  جنس Poa L. با داشتن حدود 500 گونه، که در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین پراکنده اند، بزرگترین جنس تیره Poaceae محسوب می شود. شناسایی گونه های این جنس با مشکلات متعدد تاکسونومیکی همراه است، به همین دلیل بهره گیری از روش های بیوسیستماتیک لازم و ضروری به نظر می رسد. از آنجا که ساختمان تشریحی گیاهان کمتر در معرض تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، مطالعات تشریحی ارزش قابل ملاحظه ای دارند. درتیره Poaceae بررسی صفات میکروسکوپی پهنک بسیار با ارزشتر از مطالعه سایر بخش ها است، چرا که پهنک برگ بیشتر از سایر قسمت ها به بلوغ رسیده و ویژگی های ساختمانی تخصصی تری دارد. در تحقیق حاضر ساختمان تشریحی پهنک برگ در گونه های جنس Poa در ایران مورد بررسی قرار گرفته و کلید شناسایی گونه ها بر اساس 84 صفت ارائه شده است. از این تعداد، صفات متغیر در جداسازی تاکسون ها و تهیه کلید شناسایی مفید بوده اند. جداول مربوط به صفات و عکس های تشریحی تاکسون ها نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ساختار تشریحی، کلید شناسایی، Poa، ایران
 • سیده مهدیه کبیر هاشمی، علیرضا قنبری، عبدالکریم کاشی صفحه 159
  خربزه یکی از گونه های مهم خانواده کدوئیان است که نسبت به سایرگونه های این خانواده، در زمینه انتقال ژن و مطالعه باززایی در شرایط درون شیشه ای بیشتر استفاده می شود. در این پژوهش نحوه تولید پینه و سپس باززایی گیاهچه ها، در دو رقم خربزه ایرانی شامل ایوانکی و زرد جلالی مورد مطالعه قرار گرفت. ریزنمونه هایی از لپه های دو رقم تهیه و در محیط های القای پینه زایی که شامل محیط کشت موراشیگ و اسکوک (MS) (1962) با ترکیب های مختلفی از اسید ایندول استیک (IAA) و بنزیل آدنین (BA) بودند کشت شدند. یک ماه پس از کشت ریزنمونه ها، از پینه های تولید شده ریخت زا (مورفوژن) جهت باززایی استفاده شد. حدود یک گرم از پینه های ریخت زا به محیط های باززایی شامل محیط MS با سه غلظت BA (1/0،5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) و سه غلظت IAA (0-05/0-5/0 میلی گرم در لیتر)، انتقال یافتند. دو ماه پس از کشت ریزنمونه ها، درصد باززایی در محیط های مختلف کشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثرات عوامل مختلف از جمله: نوع رقم، غلظت های IAA و BA و اثرات متقابل آنها در سطح 1% جهت باززایی پینه ها معنی دار می باشند. مستقل از نوع و غلظت مواد تنظیم کننده رشد، رقم ایوانکی با میانگین 40% نسبت به رقم زردجلالی با میانگین 31%، باززایی بهتری داشت. همچنین، بدون در نظر گرفتن نوع رقم، غلظت یک میلی گرم در لیتر BA با میانگین70% بیشترین باززایی و سپس ترکیب (05/0 میلی گرم در لیتر IAA با 5/0 میلی گرم در لیتر BA) با میانگین 62% بهترین نتیجه را دادند.
  کلیدواژگان: خربزه (Cucumis melo)، باززایی، پینه مورفوژن، IAA، BA
 • مریم کشاورزی، سوسن عباسیان صفحه 169
  جنس Clypeola L. مشتمل بر گیاهان علفی یکساله است که از توزیع نسبتا گسترده ای در منطقه مدیترانه ای و جنوب غربی آسیا برخوردار است. در فلور ایران 5 گونه از این جنس گزارش شده است. در این بررسی 11 جمعیت که در برگیرنده 4 گونه مشتمل بر C. jonthlaspi L.، C. aspera (Grauer) Turrill، C. lappacea Boiss.، C. dichotoma Boiss. مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 13 صفت کمی و 6 صفت کیفی مورد اندازه گیری و ارزیابی واقع شدند. در بررسی های تشریحی ساقه و برگ این جنس از نظر صفاتی چون: حضور آبکش درونی در ساقه و برگ، حضور کاملا مشخص لایه آندودرمی در پوست ساقه، سلول های اسکلرانشیمی در مابین لایه آندودرمی و دستجات آوندی، سلول های فیبر در مابین دستجات آوندی از ویژگی های بارز تشریحی این جنس می باشد. از ویژگی های جالب توجه در این جنس این است که برخی پایه ها با گلهایی که ریخت شناسی غیر معمولی دارند دارای ساختار تشریحی غیر طبیعی نیز هستند. همچنین می توان به حضور حلقه ثانویه چوب در ساقه به عنوان نوعی صفت غیر طبیعی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: Clypeola، ساختمان تشریحی، روابط گونه ها، ایران
 • هاشم کنشلو صفحه 180
  گازرخ به فرم درخت یا درختچه، از عناصر گیاهی حوزه نوبوسندین بوده که رویشگاه آن از بحرالمیت شروع شده و تا دهانه خلیج فارس و ایران گسترش دارد. رویشگاه های آن در ایران به صورت درخت زارهای تنک تا خیلی تنک محدود به نواحی کوهستانی جنوب شرق در محدوده اقلیمی ناحیه صحارا- سندی و حوزه نوبوسندین می باشد. برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر حضور گازرخ در ایران، با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و پیمایش زمینی، محدوده پراکنش را مشخص نموده و عوامل رویشگاهی مانند: فیزیوگرافی، سنگ مادر، خاک، فلور و فون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند رویشگاه های گازرخ محدود به سازندهای دوران ترشیاری بوده که ماسه سنگ، شیل و شیست بیشترین سنگ های آنها را تشکیل می دهند. خاک رویشگاه ها غالبا« سبک و قلیایی و دارای بافت شنی- لومی تا لومی، اسیدیته 35/8-58/7، هدایت الکتریکی8/2-43/0دسی زیمنس برمتر و بدون محدودیت شوری می باشد. بررسی شرایط رویشگاهی گازرخ در دیگر کشورها و رویش آن بر روی سنگ بسترهای یکسان، این تفکر را به وجود آورده که این گونه همانند گونه های کنار، آکاسیا و استبرق از گونه های فسیل و متعلق به دوره ترشیاری باشد. به عبارت دیگر تاریخچه تحولات زمین، سنگ مادر، درجه حرارت، فیزیوگرافی و خاک از عواملی هستند که در پراکنش گازرخ در ایران، تاثیرگذار می-باشند
  کلیدواژگان: گازرخ، پراکنش، جنوب ایران، حضور، صحارا، سندی
 • سیده شکوفه مجتوی، منصور امیدی صفحه 191
  با توجه به مزایای تکثیر درون شیشه ای نسبت به روش های رایج در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی 2،4-D (دی کلروفنوکسی استیک اسید) و BAP (بنزیل آمینو پورین) و نوع ریز نمونه (ریشه، برگ و طوقه) بر القای کالوس زایی گیاه شقایق ایرانی از طریق اندازه گیری صفات وزن تر، سطح و حجم کالوس بررسی شد. تحقیق حاضر بر پایه آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین وزن تر کالوس (1.52 گرم)، بیشترین سطح کالوس (1.25 سانتی متر مربع) و بیشترین حجم کالوس (0.562سانتی متر مکعب) مربوط به ریزنمونه ریشه می باشد که در غلظت هورمونی 0.5 میلی گرم بر لیتر 2،4-D و 0.5 میلی گرم لیتر BAP مشاهده شد. کمترین وزن تر حاصل ( 0.061 گرم) مربوط به ریز نمونه طوقه بود که در غلظت 0.1 میلی گرم لیتر 2،4-D و 0.1 میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده شد. کمترین سطح کالوس (0.13 سانتی متر مربع) برای ریز نمونه ریشه در غلظت 0.5 میلی گرم لیتر 2،4-D و 1 میلی گرم بر لیتر BAP و کمترین حجم کالوس (0.008 سانتی متر مکعب) متعلق به ریز نمونه ریشه می باشد که در غلظت هورمونی هورمونی 0.1 میلی گرم بر لیتر 2،4-D و 0.1میلی گرم بر لیتر BAP حاصل شد.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز نمونه، کالوس زایی، کشت بافت، شقایق ایرانی
 • مهناز اقدسی، منیژه میان آبادی، مرتضی مفید بجنوردی، محبت نداف صفحه 199
  افدرین مهمترین الکالویید گیاه افدرا (Ephedra major) است که در درمان بیماری آسم مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان کشت بافت این گیاه به منظور تولید کالوس و افدرین است. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف 2،4-D وKin (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) بر روی تولید کالوس قطعات جداکشت ساقه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش در قالب طرح تصادفی انجام شد.به این منظور بذرها پس از جمع آوری از ارتفاعات بجنورد در گلدان های حاوی خاک جنگل کشت شدند. قطعات جدا کشت ساقه از گیاهچه های 5 ماهه جدا و پس از ضدعفونی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظت های مختلف 2،4-D و Kin کشت شدند. نتایج نشان داد قطعات جدا کشت ساقه در محیط کشت حاوی 5/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر 2،4-Dو Kin بیشترین درصد کالوس زایی و آلکالوئید کل را نشان دادند. اندازه گیری افدرین به روشHPLC نشان داد که بیشترین میزان افدرین (053/0 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در کالوس های تولید شده در محیط کشت حاصل از تیمار 2 و 5/0 میلی گرم در لیتر از هورمون های 2،4-D و Kin تولید شد.در مجموع نتایج حاضر نشان داد که در شرایط کشت بافت می توان از کالوس حاصل از قطعات جدا کشت افدرین تولید کرد.
  کلیدواژگان: آلکالوئیدکل، افدرین، کالوس، افدرا
 • احمد مهتدی، سعیده هوشیاری صفحات 210-14
  بسیاری از اثرات سمی کادمیوم ناشی از برهم کنش با عناصر ضروری ازجمله روی می باشد. در این پژوهش بر هم کنش بین کادمیوم و روی در گیاه Matthiola flavida که از خانواده شب بو می باشد مورد بررسی قرار گرفت. روی در چهار سطح غلظتی 2، 10، 20 و40 میکرو مولار و کادمیوم در سطح 0، 1، 5 و 20 میکرومولار با سه تکرار استفاده گردید. ابتدا بذر گیاه در پیت کشت داده شد و بعد از دو برگی شدن به محیط هیدروپونیک منتقل شدند. با استفاده از محلول نیم هوگلند به مدت دو هفته آبیاری شد و بعد از دو هفته تیمار، طول ریشه، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل و میزان فلز انباشته شده در گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت روی و کادمیوم طول ریشه کاهش معنی داری پیدا کرد. هم-چنین وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و کلروفیل a،b و کل با افزایش غلظت روی و کادمیوم کاهش معنی داری نسبت به شاهد پیدا کرد (P≤0.05). بررسی مقدار عنصر انباشته شده در گیاه نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم در محیط کشت میزان انباشته شدن آن توسط گیاه افزایش یافت. مقدار کادمیوم انباشته شده در بخش هواییگیاه M. flavida بیشتر از ریشه بود. روی و کادمیوم در حین جذب توسط ریشه گیاه با هم رقابت نموده و باعث اختلال در جذب و انتقال یکدیگر می شوند. با افزایش روی به ویژه در غلظت 10 میکرومولار سمیت کادمیوم کاهش یافت.
  کلیدواژگان: برهم کنش، روی، کادمیوم، Matthiola flavida
 • ارزیابی شاخص های انرژی، ارزش و قدرت جوانه زنی بذر در بادام زمینی (Arachis hypogaea L)
  سیدعلی نورحسینی *، محمدنقی صفرزاده، سیدمصطفی صادقی صفحات 221-234
  این تحقیق با هدف ارزیابی شاخص های انرژی، ارزش و قدرت جوانه زنی بذر بادام زمینی، در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1390 انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و پیش تیمار اجرا شد. هر یک از آزمون ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. بذرهای مورد بررسی از مناطق نقره ده، امشل و کیاشهر تهیه شد و بذرهای حاصل از نیام های هر منطقه به سه دسته سنگین، متوسط و سبک تقسیم بندی شدند. به منظور پیش تیمار رطوبتی و اسمزی بذر بادام زمینی به ترتیب از آب مقطر با اسیدیته خنثی و محلول کلرید کلسیم با غلظت 1/0 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر منطقه تولید بذر بر شاخص های انرژی، ارزش و قدرت جوانه زنی در آزمون های جوانه زنی استاندارد و سرما (P<0.01) معنی دار بود که بیشترین میانگین این شاخص ها متعلق به منطقه امشل بود. در آزمون پیری تسریع شده نیز اثر متقابل منطقه تولید در اندازه بذر بر شاخص های مذکور (P<0.01) معنی دار بود که بیشترین مقادیر را در بذرهای سنگین وزن تولید شده در منطقه امشل نشان داد. اثر نوع پیش تیمار بر انرژی و ارزش جوانه زنی (P<0.05) معنی دار بود. به طوری که پیش تیمار اسمزی دارای بیشترین انرژی و ارزش جوانه زنی بودند. اثر متقابل نوع پیش تیمار در مدت زمان آن بر شاخص قدرت جوانه زنی (P<0.05) نیز، بیشترین قدرت جوانه زنی را در 120 دقیقه پیش تیمار اسمزی نشان داد.
  کلیدواژگان: وزن بذر، بادام زمینی، پیش تیمار، جوانه زنی، منطقه تولید
 • مقاله کوتاه
 • محدثه میری، هاشم خندان بارانی صفحه 235
  نانو ذرات اکسید مس به طور گسترده در تولیدات صنعتی استفاده می شوند که رهایش این نانو ذرات به محیط زیست باعث سمیت برای ارگانیسم های آبزی می شود. در این مطالعه اثرات نانو ذره اکسید مس بر روی رشد، پروتئین کل، کلروفیل ها و کاروتن جلبک گونه (Chlorella vulgaris) در غلظت های مختلف (شاهد، 1/0، 1، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) به مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد سلول ها و میزان پروتئین کل جلبک با افزایش غلظت نانو ذره اکسید مس به طور معنی دار کاهش یافته است (05/0>P). نانو ذره اکسید مس باعث افزایش درصد نرخ بازدارندگی در جلبک Chlorella vulgaris شده است. میزان کلروفیل کل، کلروفیل a، b و کاروتن در غلظت های مختلف نانو ذره اکسید مس در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری داشته، که نشان دهنده تاثیر این نانو ذره بر فتوسنتز می باشد. همبستگی مثبت و معنی دار بین رشد سلول های جلبک گونه (Chlorella vulgaris) با کلروفیل a، کلروفیلb، کلروفیل کل و کاروتن وجود دارد. طبق بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که نانو ذره اکسید مس رشد، تکثیر و فتوسنتز را در جلبک گونه Chlorella vulgaris کاهش داده است.
  کلیدواژگان: Chlorella vulgaris، نانو ذره، CuO
|
 • Bolandi A.R., Hamidi H., Rezagholy A.A Page 1
  This research was investigated the effect of growth regulators and culture media on micropropagation potential of GF677 rootstock. This experiment was conducted during 2012 at the laboratory of plant tissue culture "Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center" using a RCB design with three replication .In this Research, three culture media containing MS, WPM and DKW supplemented with: 0, 0.5 and 1 mg/l benzylaminopurine (BAP) and with same combination of naphthalene acetic acid (NAA) was examined on proliferation potential of GF677 rootstock. In the end of experiment, the mean of leaves, shoots and roots number as well as stem and root length, was measured. Results of variance analysis showed that there were significant differences among culture media, hormone and their interactions for all traits studied. Best answer for all studied traits was obtained of MS and WPM, while DKW was the weakest response of the environment. Interaction effects showed that the highest value for number of leaf per shoot, shoot length and shoot number were obtained in WPM medium supplemented with 1 mg/l BAP without NAA. In this experiment, the highest mean root number and root length per shootlet were obtained in the WPM medium supplemented with o.5 mg/l NAA.
  Keywords: Micropropagation, Tissue culture, Hormone, hybrid
 • Bayat M., Rahiminejad M.R., Ghaemmaghamy L Page 15
  The genus Hypericum L. (Hypericaceae), consisting of about 500 species shows a worldwide distribution from which 19 grow in Iran. A wide range of biologically active compounds particularly with anti-depressants e.g., naphthodianthrones (e.g. hypericin and pseudohypericin) have been identified in this plant. The aim of this study was to evaluate the relationship between the anatomical, histological and morphological features in this genus. for this purpose the anatomical structure and histological traits of vegetative and generative organs of the species: H. dogonbadanicum, H. androsaemum, H. perforatum, H. tetrapterum, H. scabrum, H. triquetrifolium, H. asperulum, H. lysimachioides, H. elongatum, H. hirtellum, H. davisii, H. apricum, H. helianthemoides, H. vermiculare, H. hirsutum, H. linarioides, H. armenum were examined. This study showed that secretory tissues including secretory canals, translucent glands and black glands yielded the most useful features for our purpose. These structures are generally located in stems, leaves, petals and sepals, flags and carpel; although depending on the species and organs they may show some differences. Secretory ducts showed a general presence in all the species studied however number and position of them were different. Furthermore, secretory cavities were revealed in all the species examined; but differed based on their pore diameter and location. The dark nodules were seen in some species and organs. Based on the above observations, a diagnostic key was constructed and provided here which showed a fully accordance with the already prepared morphological ones.
  Keywords: Hypericum L, Hypericaceae, Iran, anatomy, Secretory tissue
 • Fallahchai M.M., Salehi A., Mardalizad Gh Pages 15-29
  Populus caspica Bornm is one of the most important tree species in Iranian forest, specially in plain area. Unfortunately, natural regeneration, distribution, and elite trees of this species were diminished by different reasons. In this study, natural regeneration conditions of this species and its relationships with soil properties were carried out in two regions called Parkaposht with poor natural regeneration and Safrabasteh forest park with good natural regeneration. Sampling as unequal linear transect with random harvest of sample pieces has been done. .In each sampling plot, diameter of breast height for each tree, height, and diameter of each sampling and soil sample were taken. The most important soil physical and chemical properties and correlation of them with natural regeneration of important tree species were determined. The results of this study showed that there was strong relationship between establishments of natural regeneration with soil physical properties. The natural regeneration of Populus caspica was established better in light soil texture with good aeration. The establishment of Populus caspica is possible in soils with poor nutrient states, but with suitable physical condition. On the basis of this study, it is declared that establishment of natural regeneration of Populus caspica show strong relationship with soil physical properties compared to the chemical properties of soil.
  Keywords: Natural regeneration, Populus caspica, Soil properties, Safrabasteh
 • Pejman Parhizkar, Khosro Sagheb Talebi Page 31
  This study was carried out in reserve or control compartment of district one of Langa region in watershed No.36 Kazemrood. Development stages including initial, optimal and decay were identified and one sample plot, 1ha area (100 × 100m), was selected in each development stage. All of the trees with dbh larger than 7.5cm were measured in the sample plots within a 5-years period (2008 and 2012). Results showed that after 5 years, maximum (2.2 cm) and minimum (0.9 cm) of diameter increment was observed in the initial and decay stages, respectively. The volume increment in the optimal stage was 31.26 m3ha-1, while the total volume of standing trees in the initial and decay stages reduced about 9.26 m3ha-1 and 25.30 m3ha-1, respectively. Because of severe winter in 2011 and a heavy snow fall some trees were damaged, broken or uprooted. The volume of damaged trees was 29.30, 24.2 and 40.05 m3ha-1 in the initial, optimal and decay stages, respectively. Considering both standing and damaged trees, the annual volume increment of the studied stands varied between 2.4 and 8.8 m3ha-1.
  Keywords: oriental beech, diameter increment, development stages, reserve forest, volume increment
 • Tanazad M., Sharifi, Sirchi Gh.R., Mirzaalian, Dastjerdi A.M., Yousefzadi M Page 43
  Cut carnation flowers due to their excellent longevity quality, extensive range of colors and forms, has traditionally great value between the cut flowers in terms of trade. About 63% of entire cut flower production in the world is related to carnation. In this study, effects of nano-silver treatments (0, 5 and 10 mg l-1), ethanol (0, 2, 4%), Beta-Amino Butyric acid (0, 0/5 and 1 µM) with 4% sucrose solution on antioxidant enzymes activity and quality (including catalase and ascorbate peroxidase) of carnation cultivars, Diana, cut flowers were evaluated. Distilled water and sucrose were used as control. Statistical analysis was performed base on completely randomized design and using MSTAT-C software. The results showed that treatment of Nano silver 5 mg l-1 had highest effect on catalase and peroxidase activity and other measured parameters. This treatment significantly increased these parameters in comparison to the control. Treatments reduced senescence and increased longevity and quality of cut flowers.
  Keywords: Keywords: Nano Silver, preservation solution, cut carnation, Cat, Apx
 • Sahar Toupchizade Tabrizian, Jafar Hajilou, Gholamreza Dehghan Page 54
  Apricot tree (Prunus armeniaca L) is one of the most important horticultural crops in Iran, particularly in Azerbaijan region. To evaluate the enzymatic changes and proline content during the dormancy in four apricot cultivars including, “ Tabarze,” “Shamloo,” “ Shekarpare “ and Asgarabad, the present study was conducted during 2013-2014 in the Khalatpoushan research station ( Department of Horticulture , Faculty of Agriculture, the University of Tabriz). In this study, changes in the activity of some enzymes including, catalase, peroxidase, superoxide dismutase and proline were measured during dormancy. The results showed that there was a significant difference in all three enzymes activities. The flower buds exhibited high level of enzyme activities at the initial phase of dormancy and the amount of mentioned enzymes have been decreased after the accumulation of chilling requirement. The interaction between cultivar and chilling accumulation in all three enzymes showed that, “Tabarze” had the least enzymes activity at 141 chill unit and after the accumulation of 621 chill unit “Asgarabaad” showed the highest amount of enzymes activity. Investigation of proline changes in the studied cultivars during dormancy showed that, there was a significant difference between different dates of sampling , so that, “Tabarze” and “Asgaraabad” in November had the least proline and Shamloo in January showed the highest proline content. Therefore, the biochemical changes during chilling requirement play an important role in breaking of endo-dormancy and they can be used as biochemistry marker in detection of low, intermediate and high chilling requirement cultivars in fruit trees.... .
  Keywords: Apricot, Catalase, Peroxisdase, Superoxiddismotas
 • Abdolkarim Chehregani, Hasan Ramezani Page 65
  The pollen grains and anther developmental characteristics of Petunia hybrida were studied in this research. Petunia plants were grown in green house under experimental conditions. The flowers and buds, in different developmental stages, were removed, fixed in FAA70, stored in 70% ethanol, and following dehydration and embedding in paraffin, the specimens were sliced by a rotary microtome. Staining was carried out with Hematoxylin-Eosine and prepared specimens were studied under a light microscope. Results indicated that anthers are tetrasporangiate and each pollen sac, due to progress in placentoeid tissue, are crescent-shaped. The sporogenous tissue was surrounded by dimorphic secretory tapetum. The pollen grains, in this plant, are spherical in polar view and fusiform in equatorial view; mature pollen grains are prolate, tricolporate/tricolporoidate with furrows disposed along polar axis. The disposition of the microspore in the tetrads is tetrahedral. The pollen grains are 2-celled when shed. The pattern of wall formation is dicotyledonous type. Stomium is formed by the differentiation of epidermal cells within the anther, to form a single cell region, the location of which determines the position of anther opening. In the final stages of pollen grains maturation unusual tissue formation in anther septum and causes deformation of the pollen sac.
  Keywords: Petunia, Microsporogenese, Anther wall, Anther dehiscence, solanaceae
 • Heydary M., Naderi S., Karamshahi A., Mezbani A Page 80
  This study conducted with aims to investigate autecology and phenology of Pistacia atlantica in relation to site conditions in Kabirkoh forests of Ilam province. Based on the land forms area, 8 clusters and 40 sample plots were taken in each landform unit. In each sample plot, three soil samples were taken from 20 cm depth and one mixed sample soil created from them and transferred to Lab. For phonological study, randomly two sample 1 ha plots were selected in each landform unit and phonological stages of pistachio trees were investigated every week. The results showed that the establishment, quantity characteristics and phonological stages are influenced by topographic condition, especially aspect and soil characteristics. According to RDA analysis, two distinct groups in the study area were identified. Quercus brantii and Pistacia atlantica have gathered together as a group on south facing slope and represented higher values of OC, P, K and N. In contrast to the first group, Acer monspessulanum and Amygdalus scoparia were indicator species in the second group. This group had high correlation with elevation and has been located on north facing slope. The starting and ending dates of phenological events also were different between these two groups.
  Keywords: phenology, physiographic factors, Pistacia atlantica, RDA analysis, Zagros
 • Zahra Talebian, Aziz Olahh Jafari, Masoomeh Yusefinejad Pages 96-106
  According to the “Flora Iranica”¡ the Thymus genus has 14 species in Iran but only 18 species are reported in Iran. Due to the high similarities and wide variation of the morphological characters¡ identification of these species is very difficult. In this study the Thymus genus were grouping according to the morphological characteristics and theire species were grouping according to the diagnostic characters.We chose 33 morphological ( vegetative and generative) characters for 88 samples of 14 species. Analysis of variance between groups showed that the characteristics had significant differences (about 1%). The groups comparison showed that the morphological characteristics of this species¡ are efficient for distinguish them. So the Thymus persicus species were separated of other species according to the wide leaves character¡ also the T. trautvetteri trait were separated according to the stem cross-section from the other species. Specie of T. kotchyanus the length of peduncle and T. migricus the length of calyx were distinct from other species. Comparison of mean density of the trichome between¡ T. trautvetteri and T. persicus also be separated them from other species.
  Keywords: Thymus, cluster Analysis, Morphology
 • Farhadian O., Pirali Zeferei A.R., Molaei H Page 107
  Metribuzin (Met) is a triazinone herbicide that is widely used for the control of grasses and easily arrived to aquatic ecosystems. Met has different biological effects in the various waters with different water hardness. In this research, combined effects of different water hardness (0, 50, 150, and 200 mg/l as CaCO3) and Met (0, 1, 5 and 10 mg/l) were investigated on population dynamic, growth, and chlorophyll a in green microalgae Scenedesmus quadricauda under laboratory conditions of temperature of 22±2 ºC, photoperiod of 12 hours light : 12 hours dark, and light intensity of 80 µmol photons/m2/s. The experiment was carried out as completely randomized design with three replications for a 14 days period. Results showed that the maximum population density was obtained at hardness of 200 mg/L CaCO3 and 0, 1 and 5 mg/l of Met while the highest amount of chlorophyll a was 6.73 mg/L at hardness of 150 mg/L CaCO3 and 0 mg/l of Met that had significant differences with other treatments. For chlorophyll a content, there were not significant differences among 0, 1, 5 and 10 mg/l of Met at hardness of 0 while significant and considerable reduction was observed due to different hardness. Generally, the suitable hardness for S. quadricauda was obtained 150 mg/L CaCO3. In addition, this study illustrated that S. quadricauda has capability of growth on high concentration of Met and low (or without) water hardness.
  Keywords: Metribuzin, Water Hardness, Green algae, Scenedesmus quadricauda
 • Fardin Ghanbari, Ali, Ashraf Amirinejad, Mohammad Sayyari, Sajjad Kordi Page 130
  Salinization and alkalization of soils are an agricultural problems in arid and semiarid regions of the world such as Iran. In this experiment the effects of salicylic acid (SA) on resistance of pepper under salt and alkali stresses was investigated. Experimental treatments include 0 and 150 mM of NaCl stress, 0, 50 and 100 mM of Na2Co3/NaHCo3 and 0. 0.75 and 1.5 mM SA. Results showed that salt and alkali stresses imposed negative effects on plant growth and productivity. Reduction in growth and yield in salinity condition was higher than alkaline condition and maximum reduction occurred in mixed stresses. Application of SA in both conditions significantly increased yield, plant growth parameters and chlorophyll content. For most traits, 0.75 mM of SA was more effective than 1.5mM concentration. In general, Salinity and alkalinity have negative effects on growth and yield of pepper plant and these negative effects can be reduced by application of SA.
  Keywords: Chlorophyll content, growth, High pH, Salinity, Yield
 • Kavoosi M., Attar F., Asadi M Page 142
  The genus Poa L. is the type of Poaceae family, having 500 species all over the world. It has been distributed well in both hemispheres. Identification of the genus has been associated with taxonomical and identification difficulties; therefore it seems that using of methods of biosystematics is useful. Since inner structures of organs do not vary despite environmental changes, anatomical studies are helpful. Microscopically study of lamina is preferential in Poaceae because of its well availability and mature, specialized and independent structure of reproductive stage. In this study, leaf transects of the taxa of the genus Poa in Iran are compared. 84 characters for leaf structure were investigated. List of them are presented in this paper. Among them, always 40 characters are constant in all taxa. 44 variable characters have taxonomical value and can be used for distinguishing between taxa. Anatomical key of taxa and photos of transects are presented.
  Keywords: anatomy, leaf structure, Poa, Identification key, Iran
 • Seyedeh Mahdiyeh Kabirhashemi, Alireza Ghanbari, Abdulkarim Kashi Page 159
  Melon is one of the important species of cucurbitaceae that have been used for transgenic and studies of regeneration by in-vitro. For callus production in two Iranian melon cultivars, explants of cotyledons prepared from Eivanaky and Zard-e-jalali and had been cultured in callus induction medium, with basal MS medium that supplemented with different combination of IAA and BA. Morphogen calli production from cotyledonary explants has been used for regeneration after one month. About one gram morphogen callus transferred to regeneration media that includes, MS medium supplemented with combination of three different concentrations of IAA (0, 0.05 and 0.5 mg/l) and three different concentration of BA (0.1, 0.5 and 1 mg/l). After two months regeneration percentage was evaluated. Results showed that cultivars, IAA and BA concentrations and interaction between them had significant effects on regeneration. Also, results showed independently of cultivars and concentrations of plant growth regulators, the Eivanaki cultivar had highest regeneration with average of 40% in compared with Zard-e-Jalali with average of 31%. However, combination of 0 mg/l IAA 1 mg/l BA with means of 70% and then 0.05mg/l IAA 0.5 mg/l BA with average of 62% had highest regeneration of shoots in both cultivars.
  Keywords: melon (Cucumis melo L.), Regeneration, morphogene callus, IAA, BA
 • Maryam Keshavarzi, Sousan Abbasian Page 169
  Abstract: Clypeola L. is an annual herb with wide distribution in Mediterranean and south west Asia. In Flora Iranica five species was reported. In this study 11 populations have been studied including C. jonthlaspi, C. aspera (Grauer) Turill, C. lappcea Boiss., and C. dichotoma Boiss. Totally 13 quantitative and 6 qualitative features were measured and evaluated. In stem and leaf anatomical study of this genus, characters such as internal phloem, presence of endodermis layer in stem cortex, sclerenchyma between endodermis layer and vascular bundles are of diagnostic value. An interesting feature of this genus is the presence of abnormal vascular bundle in stem of individuals with abnormal flower morphology. The secondary xylem ring is also an abnormal feature. In general stem and leaf anatomical features should be considered as supplementary source of data for these taxa in future studies.
  Keywords: Clypeola, anatomical structure, Iran, species relations
 • Keneshloo H Page 180
  Moringa peregrina is a tree or shrub, component of Nobo-Sindian district vegetation cover and extends from Dead seaSea and scatteresscatters in Red sea and spreads throughout northern Somalia and around the Arabian Peninsula to mouth of Persian Gulf and Iran. Its habitates in Iran are limited to Hormozgan and Sistan & Balochestan provinces onprovinces on mountainous andmountainous and foothilly foothill areas.
  The habitat of Moringa M. peregrina is located in Sahara- Sindian climatic region with hot summer, moderate winter, mean rainfall of 180-200 mm, mean l temperature of 27ºC, mean evaporation of 3448 mm. Moringa often occupies Makran geological ranges and tertiary geology structural unit. Parent material consists of sandstone, shale and mudstone.
  The results of soilof soil analysis showed that soil texture in most stands is sandy- loam, acidity is 7.98 and electricand electric conductivity is 1.78 des/m. The PCA results illustrated that the most important soil parameters for M. peregrina distribution were pH and sand valves respectively.
  The results of stand properties showed the stands were coppice and density was weak and number of trees was 2-82/ha.
  Distribution of M. peregrina around the Red sea, Golf of Adan and Oman sea on Montane region and the same bed rock are illustrated this tree as well as Acacia, Ziziphus spina-christi and Calotropis procera belongebelong to Tertiary period. In other word the presence of Moringa M. peregrina in Iran are is affected by geological revolution history¡ parent material, temperature, physiographic factors and soil properties.
  Keywords: Moringa peregrina, distribution, Sahara, Sindian
 • Mojtavi S.S., Omidi M Page 191
  According to the in vitro advantages compared to conventional method, the effect of different concentrations of plant growth regulators (2,4-D and BAP) and explants (root, leaf and crown) on callus production in Iranian poppy plants by measuring the fresh weight, callus volume and callus surface was studied. The present study performed on base of factorial experiment in a completely randomized design with three replications. According to the obtained results, the highest callus fresh weight (1.52 g), the highest callus surface (1.25 cm2) and the highest callus volume (0.562 cm3) related to the root explant in hormone treatment of 0.5 mg/l 2,4- D and 0.5 mg/l BAP. The lowest fresh weight (0.061 g) observed in concentration of 1.0 mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l of BAP and the crown explant. The lowest surface of callus (0.13 cm2) for root explant was obtained at 0.5 mg/l 2,4-D and 1 mg/l BAP and the lowest callus volume (0.008 cm3) was owned by root explant in hormone concentration of 0.1 mg/l 2,4-D and 0.1 mg/l BAP.
  Keywords: Plant growth regulators, explant, callus induction, tissu culture, persian poppy
 • Mahnaz Aghdasi, Manijeh Mianabadi, Morteza Mofid Bojnoordi, Mohabat Nadaf Page 199
  Ephedrin is the most important alkaloid in Ephedrawhich used as anti-asthmatic medicine. The aim of current study was optimization of callus induction for ephedrine production in tissue culture condition. In the current work the effect of different concentration of 2,4-D and Kin (0, 0.5, 1 and 2 mg/l) was investigated on callus induction of stem explants. The experiment was performed in complete randomized test. For this purpose, seeds were collected from Bojnoordelevations and then planted in forest soil. After 5 months, stem explants were transferred to MS medium supplemented with 2,4-D and Kin. The results showed that the highest percentage of callus formation and total alkaloid amount were observed at 0.5 and 0.5 mg/L 2,4-D and Kin. Meanwhile, Ephedrine measurement by HPLC methods showed that the highest amount of ephedrine (0.053 mg/g Dry weight) was observed in callus which induced in MS medium supplemented with 2 and 0.5 mg/l of 2,4-D and Kin.In conclusion, the current result showed that the callus which is produced by the explant can be used to make ephedrine in tissue culture condition.
  Keywords: Total Alkaloids, Callus, Ephedrine, Ephedra major
 • Ahmad Mohtadi, Saeedeh Hooshyari Pages 210-14
  Many of the toxic effects of cadmium (Cd) caused by interactions with essential elements such as zinc (Zn). In this study, the interaction between Cd and Zn in Matthiola flavida (Brassicacea) was examined. Zn in four levels 2, 10, 20 and 40 µM and Cd in 0, 1, 5 and 20 µM with three replicate were used. The seeds were planted in the pit and after two leaves were transferred to a hydroponic environment. Using half-strength Hoagland’s solution was watered for two weeks. After two weeks of treatment, root length, fresh and dry weight, chlorophyll content and the amount of metal accumulated in the plant measured. The results showed that with increasing concentration of Cd and Zn the root length significantly decreased. The root and shoot dry and fresh weight, chlorophyll a, b and total with increasing the concentration of Zn and Cd significantly decreased compared to the control (P≤0.05). Evaluate the amount of element accumulated in the plant showed that accumulation of Cd increased with increase concentration of Cd in the culture medium. The amount of Cd accumulation in M. flavida shoot was higher than root. Zn and Cd ions uptake by plant roots while competing with each other and each other's uptake and transport are impaired. Cd toxicity was reduced with increasing of Zn concentration particularly in the 10 µM.
  Keywords: Cadmium, Interaction, Matthiola flavida, Zinc
 • Evaluation of Energy, Value and Vigour of Seed Germination in Peanut (Arachis hypogaea L)
  Noorhosseini S.A.*, Mohammad Naghi Safarzadeh, Seyyed Mustafa Sadeghi Pages 221-234
  This study aimed to evaluation of energy, value and vigour of seed germination in peanut, a research was performed in agronomy laboratory of Rasht branch Islamic Azad University during 2011. This research was carried out using tests of standard germination, cold, accelerated aging and priming. Any of mentioned tests were performed using factorial experiment with randomized complete block design in 3 replications. Seeds were obtained region of Noghredeh, Amshal and Kiyashahr. Seeds were classified into three categories: heavy, medium and light. In order to hydropriming and osmopriming of peanut seeds was used distilled water at neutral pH and calcium chloride solution with 0.1% concentration, respectively. Results indicated that effect of production region on the germination energy, value and vigour were significant in standard germination and cold tests (P <0.01) that the maximum means were in the Amshal region. Also, interaction of the region in seed weight on these indexes was significant (P <0.01) in accelerated aging test that greatest amount of studied parameters was observed from heavyweight seeds of Amshal region. The effect of priming type were significant (P <0.05) on germination energy and value. The maximum germination energy and value was related to osmopriming. Interaction of priming type in priming time (P <0.05) showed that the maximum germination vigour were in the treatment of osmopriming during 120 minutes.
  Keywords: Seed weight, Peanut, Priming Germination, Production Region
 • Miri M., Khandan Barani H Page 235
  Copper oxide nanoparticles are widely used in industrial production, are released in the environment and can induce toxicity to aquatic organisms. In this study, effects of copper oxide nanoparticles on growth, total protein content, chlorophylls and carotene of Chlorella vulgaris in various concentrations (control, 0/01, 1. 10 and 100 mg/l) were investigated for six days. The results showed that the number of algae cells and total protein significantly decreased with increasing concentrations of copper oxide nanoparticles (P
  Keywords: Chlorella vulgaris, Nanoparticle, CuO