فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و نهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال بیست و نهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 20
|
 • الهام اسدی کرم *، زهرا اسرار، بتول کرامت صفحات 243-253
  این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف متیل جاسمونات(0، 5، 10 و 20 میکرومولار) در گیاهانی که تحت تاثیر سطوح مختلف فلز مس (0، 50، 100 و 200 میکرومولار) قرار داشتند انجام شد. میزان پرولین، قند احیاکننده و میزان جذب آهن، روی، منیزیم و مس در گیاهان اندازه گیری شد. همچنین محتوای Mg، Cu، Fe و Zn از طریق اسپکتروسکوپی با نشر مرئی-پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES) مدل Vista MPX تحت شرایط بهینه اندازه گرفته شد. نتایج نشان داد، که با افزایش غلظت مس در محلول غذایی میزان تجمع مس در اندام هوایی و ریشه افزایش می یابد. کاربرد متیل جاسمونات باعث کاهش میزان مس در گیاه شد. در حضور مقادیر زیاد مس در محلول غذایی، محتوای آهن در ریشه زیاد و در اندام هوایی کم گردید. کاربرد متیل جاسمونات موجب کاهش میزان آهن در ریشه و افزایش آن در اندام هوایی شد. در شرایط تنش مس محتوای منیزیم در اندام هوایی گیاه کاهش یافت در حالی که محتوای منیزیم ریشه نسبت به شاهد تغییری نکرد. میزان روی در ریشه گیاه کاهش یافت و در اندام هوایی تغییری نکرد. تیمار متیل جاسمونات و مس نشان داد که در برخی از غلظت ها، متیل جاسمونات باعث افزایش مقدار یون ها از جمله منیزیم و روی در اندام هوایی گردید. بنابراین تیمار متیل جاسمونات به طور موثری باعث کاهش تنش مس از طریق تغییر محتوای یونها در شرایط تنش در گیاه شاهی شد.
  کلیدواژگان: گیاه شاهی، متیل جاسمونات، مس
 • مقاله پژوهشی
 • علیرضا زبرجدی، رامبد عبیری، مختار قبادی، امیر کیوان کفاشی صفحات 253-265
  تنش خشکی از مهم ترین عوامل ایجاد اختلال در رشد و نمو گیاهان بویژه در مرحله جوانه زنی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. جوانه زنی یکی از مهم ترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب در گیاه در مزرعه محسوب می شود. بدین منظور جوانه زنی و رشد گیاهچه های بیست ژنوتیپ جو در شرایط تنش رطوبتی در چهار سطح صفر، 4-، 8-، 12- و 16- بار به وسیله محلول پلی اتیلن گلایکول مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که در اکثر صفات مورد بررسی، تاثیر سطوح پتانسیل، ژنوتیپ ها و اثر متقابل آنها معنی دار بوده و کاهش پتانسیل باعث کاهش مقدار صفات گردید. همچنین بین شاخص-های سرعت، درصد و بنیه جوانه زنی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. در نتیجه از طریق این صفات می-توان نسبت به گزینش ارقام برتر اقدام نمود. در مجموع نتایج بیانگر وجود تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه در بین ژنوتپ ها بوده و با توجه به سه صفت فوق، ژنوتیپ شماره 16 (Star/ plaisout) به عنوان ژنوتیپ متحمل انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلایکول، جو، جوانه زنی، تنش خشکی
 • عباس قمری زارع، سعیده قدیری سردرود صفحات 266-277
  ایران به لحاظ پوشش جنگلی، کشوری فقیر محسوب می گردد. بنابراین جنگلکاری با درختان سریع الرشد، همچون اکالیپتوس گزینه ای مناسب است. با توجه به مشکلاتی که در تکثیر غیرجنسی اکالیپتوس ها با روش های معمول وجود دارد، پژوهشگران بسیاری روش های ریزازدیادی درون شیشه ای را بکار گرفته اند. در این پژوهش نیز برای اولین بار، امکان تکثیر Eucalyptus rubida از طریق رویان زایی بدنی بررسی گردید. ریزنمونه های برگ لپه ای ، ساقه و ریشه حاصل از گیاهچه های عاری از هر گونه آلودگی ، در محیط کشت MS با 36 تیمار هورمونی نیمه جامد و 3 تیمار هورمونی در محیط کشت MS به صورت سوسپانسیون و در مجموع 39 تیمار کشت گردیدند. بهترین نتایج، در محیط کشت سوسپانسیون با تیمار هورمونی mg/l 2/0 BA، mg/l 1 2،4-D و ppm20 ABA با استفاده از کالوس های حاصل از ریزنمونه های ریشه در محیط کشت اولیه با تیمار هورمونی TDZ و 2،4-D حاصل شد. سلول های حاصل از کالوس های رویان زا‍ تا سه مرحله کروی، قلبی و اژدری پیش رفتند.
  کلیدواژگان: Eucalyptus rubida، جنین زایی سوماتیکی، کالوس، کشت بافت
 • مریم کشاورزی، فریبا رئیسی للری، نسرین فراست صفحات 292-302
  جنس Prosopis (قبیله Mimoseae، خانواده Fabaceae) دارای 45 گونه درختی و درختچه ای است. در این پژوهش ریخت شناسی بخشهای مختلف گیاه و دانه های گرده در گونه های Prosopis موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این پژوهش بررسی روابط بین گونه های این جنس و تفکیک این گونه ها بر اساس صفات ریخت شناسی بود. در مجموع 66 صفت کمی و کیفی از بخش های رویشی و زایشی 34 جمعیت از 5 تاکسون (4 گونه و 2 واریته) مورد ارزیابی واقع شد. مطالعات با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام شد. نتایج بررسی صفات کمی وکیفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل آماری شد. برای تعیین میزان قرابت گونه ها از روش تجزیه خوشه ایبه روشWARD و رسته بندی بر اساس مولفه های اصلی (PCA) حاصل از تجزیه به عامل ها استفاده گردید. نتایج آماری موید آن است که سه عامل بیشترین اثر را در تنوع این جمعیت ها مشخص می سازند که مهم ترین آن ها فرم رویشی، نوع گل آذین، قاعده برگچه، شکل نوک خار، نوع خار، وجود، رنگ شاخه، وجود کرک در شاخ و برگ و شکل میوه است. نتایج بررسی دانه های گرده نشان داد که گرده در این جنس منفرد ، سه شیار- منفذ و کشیده است. ارزش افتراقی صفات در گونه های کهور ایران مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ریخت شناسی، کهور، دانه گرده، ایران
 • لیلا اکبری صفحات 303-314
  به منظور بررسی واکنش بیست ژنوتیپ گندم دوروم کالوس های حاصل از کشت جنین های بالغ و نابالغ به تنش خشکی در محیط کشت MS حاوی پنج مقدار مختلف پلی اتیلن گلیکول6000 (200- 0 گرم در لیتر) بررسی شد. ارزیابی ژنوتیپ ها در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 5 × 20 انجام شد. صفات سرعت رشد کالوس (میلی متر قطر در روز)، رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن تر)، سرعت رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن تر)، درصد محتوای آب کالوس، شاخص تحمل کالوس و درصد کلروز کالوس در شرایط تنش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر ژنوتیپ، سطوح مختلف خشکی و اثر متقابل ژنوتیپ و خشکی برای کلیه ی صفات مختلف معنی دار بود. تجزیه کلاستر، ژنوتیپ های مورد مطالعه را بر اساس صفات اندازه گیری شده کالوس حاصل از جنین بالغ و نابالغ تحت تنش خشکی به چهاردسته گروه بندی نمود. ژنوتیپ های 65-12-3-3 و 75-5-3-5 از ارقام بومی استان کرمانشاه در کشت جنین بالغ در یک گروه بودند بطوریکه این ژنوتیپ ها در کشت جنین نابالغ در گروه های متفاوت تحت عنوان گروه ژنوتیپهای مقاوم قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده در کشت جنین بالغ و نابالغ، ژنوتیپ شماره ی 75-5-3-5 به علت دارا بودن رشد نسبی کالوس، سرعت رشد نسبی کالوس، درصد محتوای آب بیشتر و درصد کلروز پایین تر در سطوح مختلف خشکی در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ احتمالی متحمل نسبت به خشکی در شرایط این ویترو شناسائی گردید.
  کلیدواژگان: کشت جنین، تحمل خشکی، گندم دوروم
 • مجید حسنی، علیرضا اسلامی، غلامرضا هادیزاده مرجانی صفحات 315-330
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تنک کردن بر روی خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه کاملا تصادفی است که با سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی در سه تکرار، جمعا در 9 قطعه نمونه به مساحت 30 تا 40 آر انجام شد. این قطعات نمونه در توده های جنگلی دست کاشت و جوان گونه افرا پلت Acer velutinum Boiss. در سال 1373 استقرار یافتند. نتایج پس از یک دوره پنج ساله با دو آماربرداری صددرصد در توده اصلی و یک دوره دوازده ساله با اندازه گیری خصوصیات کمی و کیفی سالانه درختان آینده و انجام شش بار تنک کردن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در توده اصلی برخی جابجایی ها در اشکوب ها معنی دار است. در درختان آینده، تاثیر مثبت تنک کردن شدید روی رویش قطری در ارتفاع برابر سینه، قطر تاج و به ویژه کاهش ضریب قدکشیدگی در مقابل افزایش آن در تیمار شاهد، در سطح 1% قابل تایید است. رویش سطح مقطع در فاصله دو آماربرداری در تنک کردن شدید به دو برابر افزایش یافت و در همین مدت رویش فوق به طور متوسط 3 متر مربع در هکتار در سال بدست آمد. همچنین متوسط رویش حجمی سالیانه برای توده باقی مانده و برای کل توده به ترتیب 43/15 و 07/29 مترمکعب در هکتار در سال محاسبه گردید. تنک کردن همچنین بر ضریب قدکشیدگی و همچنین تولید بیولوژیک 43/15 متر مکعب در سال و در هکتار اثر معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: تنک کردن، گردش، درخت آینده، ضریب قدکشیدگی، افرا پلت
 • فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی صفحات 331-345
  جنس زالزالک (Crataegus L.) متعلق به خانواده Rosaceae می باشد و موارد استفاده دارویی و زینتی دارد. جوانه-زنی بذر در گونه های جنس زالزالک به دلیل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنین به سختی انجام می گیرد. تحقیق حاضر به منظور شناخت موثرترین روش برای شکستن خواب و جوانه زنی بذر زالزالک ایروانیCrataegus Pojark. pseudoheterophylla انجام گرفت. بدین منظور بذرها در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در گلدان های پلاستیکی کاشته شدند. ابتدا تیمارهای خراش دهی پوسته بذر با استفاده از نیترات پتاسیم با غلظت های 0، 2500، 5000، 7500 و 10000 میلی گرم در لیتر و اسید سولفوریک 98 درصد در مدت-های آغشتگی 0، 30، 45، 60، 90، 120، 150، 180 و 210 دقیقه انجام شد. آنگاه بذور در ترکیب با لایه گذاری در حالت های پیوسته (یک ماه گرمادهی و سه ماه سرمادهی) و متناوب (یک ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی، سپس یک ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی و در انتها یک ماه سرمادهی) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تیمار نیترات پتاسیم بیشترین درصد جوانه زنی (33/19 درصد) و سرعت جوانه زنی (18/4 تعداد در روز) در غلظت 10000 میلی گرم در لیتر و لایه گذاری متناوب و در تیمار اسید سولفوریک بیشترین درصد جوانه زنی (55 درصد) و سرعت جوانه زنی (63/8 تعداد در روز) در مدت زمان 120 دقیقه و لایه گذاری متناوب وجود دارد. بیشترین میانگین زمان جوانه زنی (39 و 30 روز) در هر دو تیمار خراش دهی در لایه گذاری پیوسته وجود دارد.
  کلیدواژگان: خراش دهی، خواب بذر، زالزالک، سرعت جوانه زنی، لایه گذاری
 • ایمان چاپلاق پریدری، غلامعلی جلالی، حمید عتباتی، مهرداد زرافشار، علی ستاریان صفحات 361-377
  گونه مورد در نواحی مرطوب و نیمه مرطوب ایران گسترش دارد و کاربردهای دارویی آن بسیار قابل توجه است. ازآنجایی که پرورش به صورت بذر در اولویت و اساس تولیدات گیاهی می باشد در این تحقیق سعی بر این شده که برای دست یابی به جوانه زنی، تولید و بیوماس بیشتر از تیمار های نوین نانولوله های کربنی در کنار تیمارهای اسیدسولفوریک و نیترات پتاسیم با غلظت های مختلف و همچنین تیمار آب جوش استفاده گردد. در مطالعه حاضر تیمارها بصورت کاملا تصادفی در غالب طرح کرت های خرد شده در زمان در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمار نیترات پتاسیم با غلظت 2/0 درصد و زمان 24 ساعت و همچنین تیمار نانولوله کربن با غلظت 1/0 گرم در لیتر، هم در ارتباط با شاخص های جوانه زنی شامل سرعت و درصد جوانه زنی و هم در ارتباط با پارامترهای رشد گیاه چه مانند طول ریشه و ساقه چه و همچنین وزن خشک گیاه چه عملکرد بهتری در سطح احتمال 05/0 داشته اند. علاوه بر این با بررسی میکروگراف های تهیه شده از آندوکارپ بذر، به نظر می رسد که قابلیت چسبندگی و نفوذ ذرات نانولوله های کربن در حذف خواب فیزیکی این گونه موثر است.
  کلیدواژگان: مورد، نانولوله های کربنی، اسیدسولفوریک، نیترات پتاسیم، جوانه زنی
 • بهروز دوستی * صفحات 377-384
  فعالیت های زیستی و کاربرد اسانس ها در صنایع مختلف به ترکیبات سازنده آن ها بستگی دارد که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. کمیت و کیفیت اسانس تحت تاثیر رویشگاه نیز قرار می گیرد. مرزه خوزستانی متعلق به تیره نعناعیان و یکی از گیاهان بومی ایران است که به طور گسترده در جنوب ایران پراکنش دارد. در این پژوهش اسانس حاصل از این گیاه در مرحله گلدهی کامل در سه رویشگاه مختلف واقع در استان های غرب و جنوب غرب ایران از نظر نوع و مقدار ترکیبات سازنده مورد بررسی قرار گرفت. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر و شناسایی ترکیبات سازنده اسانس نیز با استفاده از GC-MS انجام شد. میانگین اسانس استحصالی از سه رویشگاه بین 4/1 درصد تا 8/2 درصد متفاوت بود . تعداد ترکیبات شناسایی شده در اسانس سه رویشگاه نیز متفاوت بود. ترکیبات اصلی در رویشگاه لیوس شامل کارواکرول (%74/90)، بتابیسابولن (% 73/2)، گاماترپینن (% 19/1)، پاراسیمن (%10/1) در رویشگاه منگره شامل کارواکرول (%60/93)، بتابیسابولن (% 47/1) و در رویشگاه تاختچان شامل کارواکرول (%60/89)، کاریوفیلن اکسید (%01/3)، بتابیسابولن (%56/2)، گاماترپینن (% 59/1) و پاراسیمن (%78/1) بودند. تفاوت قابل توجهی در مقدار برخی ترکیبات سازنده اسانس در سه رویشگاه وجود داشت که نشان می دهد که شرایط اکولوژیکی و اقلیمی رویشگاه می تواند مقدار و نوع ترکیبات سازنده اسانس را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: کارواکرول، لرستان، شرایط اکولوژیک
 • ایرج حسن زاد ناورودی، رحمت زرکامی، علی صالحی، مهسا رادکریمی صفحات 378-399
  پلت یکی از گونه های اصلی و مهم در برخی از رویشگاه های منطقه اسالم استان گیلان است که در بسیاری از این مناطق، بعضا توده های تقریبا خالصی را تشکیل می دهد. در این پژوهش، ابتدا چهار رویشگاه دست نخورده و یا کمتر دست خورده پلت در جنگل های حوضه 7 اسالم در استان گیلان انتخاب شد. سپس مهمترین خصوصیات کمی و کیفی درختان و همچنین برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت دامنه در رویشگاه های انتخاب شده، بررسی شد. برای بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان، میانگین های تعداد در هکتار، قطر برابرسینه و ارتفاع کل و همینطور درجه کیفی و وضعیت تقارن تاج به طور صد در صد و برای تمامی درختان تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که بین میانگین های قطر برابرسینه، ارتفاع و موجودی حجمی سرپای درختان در هکتار در رویشگاه های مورد بررسی، اختلاف معنی دار بوده در حالی که بین وضعیت تقارن تاج و درجه کیفی درختان در رویشگاه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج بررسی ویژگی های خاک نشان داد که فسفر قابل جذب و بافت خاک از عوامل مهم تغییرپذیر در بین رویشگاه های مورد بررسی می باشند. نتایح همچنین نشان داد که گونه پلت از نظر موجودی حجمی در جهت های شمالی، مناطق کم شیب و ارتفاع حدود 800 متر وضعیت مطلوب تری دارد.
  کلیدواژگان: پلت، ناو اسالم، رویشگاه های طبیعی، میانگین موجودی درختان، خصوصیات خاک
 • محمد امین طغیانی، علی اکبر احسانپور*، منصور شریعتی، رحمان امام زاده صفحات 385-394
  فیتوهورمون های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه، نمو و تنظیم پاسخ به محرک های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون های اکسین و سیتوکینین می تواند با تنظیم سطح دیگر بر فرآیند هایی همچون اندام زایی موثر باشد. جداکشت های برگ در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر هورمون BAP (بنزیل آمینو پورین) و محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر هورمون NAA و 5/0 میلی گرم در لیتر هورمونKinetin به ترتیب به عنوان محیط های القای باززایی و تولید کالوس قرار گرفتند. میزان هورمون های اکسین و سیتوکینین به ترتیب در ماه اول، دوم و سوم پس از باززایی در نوساقه ها و کالوس های نسل 1 اندازه گیری شد. نسبت اکسین به سیتوکینین در بازه زمانی سه ماه تغییر یافته بود که حاکی از اثرات سریع و ممانعت کننده اکسین در مراحل اولیه رشد بر سنتز و مقدار سیتوکینین بود. در حالی که اثرات ممانعت کننده ی سیتوکینین روی اکسین کند و احتمالا" از طریق تنظیم و تغییر دیگر فرایند های نموی صورت پذیرفت. همچنین میزان اکسین و سیتوکینین درکالوس پایین تر از مقدار آن در گیاه شاهد بود که با توجه به عدم تمایز یافتگی سلول های کالوس و وجود تنها یک منبع هورمونی قابل دسترس برای آن ها در مقایسه با شاهد توجیه کننده کاهش هورمونی مشاهده شده می باشد.
  کلیدواژگان: اکسین، سیتوکینین، باززایی گیاه، کالوس، تنباکو
 • نواز خرازیان، مژگان محمدی، لیلا شبانی صفحات 400-412
  جنس Stachys L. (Lamiaceae، Lamioideae) با داشتن ویژگی های دارویی متعدد یکی از بزرگترین جنسهای این تیره محسوب می گردد. به واسطه وجود گونه های بسیار مشابه، تنوع ریخت شناسی بالا و دورگه گیری های متعدد در این جنس، تاکسونومی این جنس بسیار پیچیده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی، تعیین کلاس فلاونوئیدی و آشکار سازی موقعیت تاکسونومیکی 5 گونه و 3 زیرگونه متعلق به 4 بخش می باشد. بدین منظور، فلاونوئید برگ با استفاده از حلال متانول و روش کروماتوگرافی لایه نازک استخراج گردید. به منظور تعیین کلاس فلاونوئیدی نیز از کروماتوگرافی ستونی و سفادکس استفاده شد. همچنین، تنوع الگوهای فلاونوئیدی و موقعیت تاکسونومیکی گونه ها و جمعیتها با استفاده از تحلیل خوشه ایمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل خوشه اینشان می دهد که بیشترین تنوع فلاونوئیدی در St. lavandulifolia Vahl. مشاهده می گردد. علاوه براین، تعداد 6 کلاس فلاونوئیدی شناسایی شد که اغلب آنها فلاون هستند و الگوهای تغییرات فلاونوئیدی نیز از نوع هیدروکسیلاسیون، متوکسیلاسیون و گلوکوزیلاسیون می باشند. شایان ذکر است که St. setifera subsp. daenesis به واسطه حضور پنج نوع فلاون و یک نوع فلاونول از دو زیر گونه setifera و Iranica متمایز می گردد. بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه، ترکیبات فلاونوئیدی در تعیین موقعیت گونه های متعلق به جنسStachys کار آمد معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: فلاونوئید، تنوع، Stachys، Lamiaceae
 • مصطفی علم هولو، سنبل ناظری * صفحات 407-421
  مقاوم شدن بسیاری از باکتری های بیماری زا در برابر داروهای سنتزی و عوارض جانبی و گرانی داروهای شیمیایی توجه دانشمندان را به سمت مصرف داروهای طبیعی و گیاهی معطوف کرده است. هدف از این تحقیق بررسی خواص آنتی باکتریایی عصاره هیدروالکلی ریشه، برگ و ساقه گیاه سیاه گینه علیه برخی باکتری های بیماریزای انسانی است.گیاه سیاه گینه در تابستان سال 1392 از استان همدان جمع آوری گردید. پس از شناسایی گیاه، عصاره ها به روش خیساندن تهیه شدند. هشت باکتری پاتوژن گرم مثبت و گرم منفی انسانی مورد آزمایش قرار گرفتند. برای بررسی خواص آنتی باکتریایی عصاره هیدروالکلی از روش های انتشار چاهک در آگار ، MIC (به روش رقت لوله ای) و MBC استفاده شد. میزان فنول کل به روش فولین سیو کالتو اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار سس در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار آنالیز آماری شد. هر چند ، بیشترین هاله بازدارندگی (00/1± 18 میلی متر) در کشت باکتری باسیلوس سابتیلیس در برابر عصاره هیدروالکلی ریشه مشاهده شد، عصاره هیدروالکلی ساقه اثر بازدارندگی و کشندگی در کشت غالب باکتری های مورد مطالعه داشت. مقدار فنول کل ریشه، ساقه و برگ به ترتیب 69/2±8/111، 55/0±47/ 79 و 29/3±16/69 (mgGAE/g) اندازه گیری شد. آزمایش ها انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی ریشه، برگ و ساقه گیاه سیاه گینه حاوی میزان متفاوتی از فنول بوده و این گیاه دارای ترکیباتی با خاصیت ضد-باکتریایی است. این تحقیق می تواند به عنوان یک پایه در بررسی ترکیبات آنتی باکتریایی این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیاه گینه، ضدباکتری، باکتریهای بیماریزای انسانی
 • علی اقتصادی، هاشم کنشلو، سید رضا مصطفی نژاد صفحات 413-424
  آبیس (Grand fir) یکی از سوزنی برگان مهم صنعتی و سریع الرشد می باشد که در اروپا به صورت کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سال 1385بذر آبیس گرندیس شامل دو پروونانس پایین بند و میان بند از کشور آلمان وارد و در نهالستان پیسه سون اسالم در کرت ها (بستر زمینی)کشت گردید. در سال دوم نهال های تولید شده از بستر کاشت به گلدانهای پلاستیکی منتقل و بازکشت شدند. سالانه دو بار قطر یقه و ارتفاع نهال ها و زنده مانی اندازه گیری و برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده، برای منشاء پایین بند، درصد سبز شدن بذر 17 و میزان تلفات آن در دو سال اول 8/7 درصد و برای بذر با منشاء میان بند، درصد سبز شدن 72 و میزان تلفات، 3/6 درصد بوده است. در مجموع حداقل قطر یقه 5/1 و حداکثر 5/8 میلی متر، حداقل ارتفاع نهال 11 و حداکثر 43 سانتی متر بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که رویش قطری یقه و ارتفاع در زمانهای مختلف در مرحله تولید نهال در نهالستان در سطح 1 درصد معنی دار بوده است. در سال سوم کاشت نهال ها در عرصه جنگل با سه تیمار (فاصله کاشت) و در سه تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی به مرحله اجراء در آمد، در مقایسه میانگین های قطر یقه و ارتفاع، تفاوت معنی داری مشاهده نشد که دلیل آن را می توان شروع نشدن رقابت بین نهالهای کاشته شده در تیمارهای فاصله کاشت دانست.
  کلیدواژگان: Abies grandis، سازگاری، تراکم کاشت، گیلان، مازندران
 • لیلا کوهی، ناصر زارع، امین امانی، پریسا شیخ زاده مصدق صفحات 425-436
  توتون Nicotiana tabacum L.) از چندین دهه گذشته به عنوان یک گیاه مدل برای کشت بافت و مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، اثر امواج فراصوت بر زنده مانی و شکست سلول های توتون مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، ریزنمونه های برگ گیاه توتون در محیط کشت MS حاوی 5/1 میلی گرم بر لیتر 2،4-D و یک میلی گرم بر لیتر کینتین کشت داده شد تا کالوس تولید کنند. کشت سوسپانسیون سلولی از طریق انتقال کالوس های حاصل از ریزنمونه برگ به محیط کشت مایع ایجاد شد. سپس سوسپانسیون سلولی در معرض امواج فراصوت در دما و زمان های مختلف قرار گرفته و درصد زنده مانی سلول ها با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو و تغییرات ساختار و فراساختاری سلول ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تیمار با امواج فراصوت و همچنین دمای اعمال تیمار، درصد زنده مانی سلول ها به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین سطح زنده مانی سلول ها در دمای 40 درجه سانتی گراد و دو دقیقه امواج فراصوت (702/76 درصد) و دمای 25 درجه سانتی گراد و زمان دو دقیقه امواج فراصوت (67/75 درصد) بوده است. بیشترین شکست سلولی به ترتیب مربوط به دمای 50 درجه سانتی گراد و 14 دقیقه امواج فراصوت (733/18 درصد) و دمای 25 درجه سانتی گراد و 20 دقیقه اعمال امواج فراصوت (48/17 درصد) بود. میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) ایجاد حفرات با اندازه مختلف در دیواره سلول بر اثر اعمال امواج فراصوت را نشان داد.
  کلیدواژگان: اولتراسوند، کشت سوسپانسیون، میکروسکوپ الکترونی، Nicotiana tabacum L
 • حمید اجتهادی، مرضیه بهادران، فرشته قاسم زاده، پروانه ابریشم چی صفحات 437-452
  انتخاب گونه های گیاهی سازگار با شرایط بیابانی در راستای اهداف احیای پوشش گیاهی، امری ضروری است و موفقیت در احیای گونه های گیاهی، وابسته به شناخت بوم شناسی فردی گیاهان می باشد. Salsola richteri از تیره ی Amaranthaceae با نام فارسی شور درخت ترکمنی است. مقاومت بسیار زیاد به خشکی، کنترل فرسایش بادی و تثبیت تپه های شنی از خصوصیات ارزشمند این گونه است. در این تحقیق، اکولوژی فردی S. richteri در خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دو ایستگاه مطالعاتی در منطقه ی شاهرخت و بشرویه در سال 1390 و 1391 در نظر گرفته شد. خصوصیات رویشگاهی گیاه، ویژگی های خاک، فنولوژی، شکل زیستی، نحوه ی تکثیر، وضعیت حفاظتی، گونه های همراه و مطالعات گرده شناسی و تشریحی برگ گونه، بررسی و گزارش شد. نتایج نشان داد که این گونه در دامنه ی ارتفاعی 830 تا 1050 متر از سطح دریا با متوسط بارندگی110 تا 180 میلی متر و متوسط دمای سالانه ی 16 تا 20 درجه ی سانتی گراد رویش دارد. بافت خاک رویشگاه گیاه شنی، با pH 49/8 و هدایت الکتریکیds/m 54/0 تا 02/2 می باشد. شروع رشد رویشی از اواخر اسفند، گلدهی در تیر ، تولید میوه در مرداد، شروع بذردهی شهریو ر، رسیدگی بذرها در اواخر مهر و دوره ی رکود رشد از آبان تا اسفند می باشد. تکثیر گیاه در طبیعت، توسط بذر است. از نظر شکل زیستی ران کایر، جزء گروه فانروفایت ها و از نظر وضعیت حفاظتی بر مبنای گروه بندی IUCN، در گروه گونه های Least Concern قرار می گیرد. دانه ی گرده ی این گونه، کروی و Pantopolyporate و از نظر تشریحی، تیپ آناتومی کرانز برگ این گونه در گروه سالسولوئید جای می گیرد.
  کلیدواژگان: Salsola richteri، اکولوژی فردی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی، خراسان جنوبی
 • صمد خرسندی صفحات 453-463
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف کینتین (0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و پوتریسین (0، 20، 40، 80 و 160 میلی گرم در لیتر) بر ریزغده زایی درون شیشه ای سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. محیط کشت Ms ریزغده زایی دارای 8 درصد ساکارز و 8 گرم در لیتر آگار بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بیشترین تعداد ریزخده تولید شده طی ماه دوم با میانگین 3 عدد در محیط کشت فاقد کینتین با 80 میلی گرم پوتریسین بود. حداکثر غلظت پوتریسین برای افزایش درصد ریزغده های فاقد رکود در ماه دوم 20 میلی گرم در لیتر بود. این در حالی است که اثر سطوح مختلف کینتین در رابطه با اکثر صفات ریزغده زایی معنی دار شد. در این آزمایش بهترین غلظت کینتین برای اکثر صفات ریزغده زایی 2 میلی گرم در لیتر بود. همچنین مناسب ترین غلظت پوتریسین در محیط های کشت دارای 2 میلی گرم در لیتر کینتین، 40 میلی گرم در لیتر بود که موجب افزایش وزن ریزغده تا 16/0 میلی گرم شد.
  کلیدواژگان: پلی آمین، درون شیشه ای، سیتوکینین
 • حکیمه علومی، فرخنده رضانژاد، سید حسن هاشمی، خسرو منوچهری کلانتری صفحات 464-480
  کادمیوم یکی از فلزات سنگین آلوده کننده محیط زیست محسوب می شود که برای گیاهان بسیار سمی است. دانه های گرده در مقایسه با بخش های رویشی گیاه حساسیت بیشتری نسبت به کادمیوم دارند. براسینواستروئیدهای گیاهی به عنوان یکی از هورمون های موثر در تخفیف صدمات ناشی از تنش ها از جمله فلزات سنگین در گیاهان مطرح هستند. 24-اپی براسینولید یکی از موثرترین و با ثبات ترین براسینولیدهای شناخته شده است. برای ارزیابی اثر کادمیوم بر رویش و رشد دانه های گرده و نیز ارزیابی اثر احتمالی 24-اپی براسینولید در تخفیف و کاهش تنش حاصل از فلز سنگین کادمیوم، رویش و رشد دانه های گرده گیاه اطلسی در محیط کشت نیمه جامد در ظروف پتری بررسی گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بررسی گردید. فاکتورهای مورد بررسی عبارت از دو سطح 24-اپی براسینولید شامل 0 و 05/0 مولار و شش سطح کلرید کادمیوم شامل 0، 10، 50، 100، 200 و300 میکرو مولار بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کادمیوم در غلظت های بالاتر از 100 میکرومولار به میزان زیاد جوانه زنی و رشد دانه های گرده را کاهش داد اما در محدوده غلظت های پایین تر از آن، روند کاهشی کمتری مشاهده شد و حتی غلظت 10 میکرومولار کادمیوم نقش تحریک کنندگی در جوانه زنی و رشد دانه های گرده داشت. از نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان کرد 24-اپی براسینولید بطور موثری در غلظت های بالاتر از 50 میکرومولار کادمیوم موجب افزایش رویش و رشد دانه های گرده شد می شود اما در غلظت های پایینتر در افزایش رویش و رشد دانه های گرده تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: اطلسی، براسینواستروئید، کادمیوم، دانه گرده
 • وحیده پیام نور، امیر کردعلیوند صفحات 481-495
  زادآوری در رویشگاه های طبیعی گونه های توس در ایران با مشکل شدید مواجه بوده و در معرض از بین رفتن هستند. جوانه زنی بذور نیز به راحتی انجام نمی گیرد؛ لذا تحقیق حاضر با هدف افزایش عملکرد بذورBetula pendula و در آزمایشگاه انجام شده است. بذور از منطقه سیاه مرزکوه (استان گلستان) جمع آوری گردید. تیمارهای خیساندن 24 ساعته بذور در آب، هورمون جیبرلیک اسید (غلظتهای 50، 100 و 150 پی پی ام)، نیترات پتاسیم (غلظت های 1/0، 2/0 و 25/0 درصد) و همچنین سرمادهی به مدت 3، 6 و 9 هفته در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد در ماسه استریل شده همراه با یک گروه شاهد اعمال گردید. صفات جوانه زنی (درصد جوانه زنی، ارزش جوانه زنی؛ میانگین جوانه زنی روزانه؛ انرژی جوانه زنی؛ سرعت جوانه زنی) و صفات رویشی گیاهچه ها (طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه و وزن تر) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در سطح احتمال 99 درصد اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود دارد. بذور توس جهت غلبه بر خواب سطحی و جوانه زنی فقط به نور محتاج می باشند ولی جهت حصول به جوانه زنی بالاتر و صفات رویشی بهتر، اعمال تیمار جیبرلیک اسید 50 ppm می تواند مفید باشد چراکه بهترین درصد (71)، انرژی (22) و سرعت جوانه زنی (15/5) و همچنین بیشترین طول ساقه چه (39/4)، طول ریشه چه (63/4)، وزن تر (18/0) و طول گیاهچه (85/8) پس از سه ماه در این تیمار حاصل شد.
  کلیدواژگان: توس، خواب، جوانه زنی، عملکرد اولیه بذر
 • رضا تدین، سعید میرزایی، مهدی رحیمی، حسن سالاری صفحات 496-511
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف نانو ذرات نقره برروی ماندگاری میوه چند رقم پرتقال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نانو ذرات نقره در 6 غلظت شامل (0، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرد در لیتر)، ارقام پرتقال در 3 غلظت شامل (محلی، والنسیا و خونی) و دوره انبارداری هم در سه سطح (زمان برداشت، یک و سه ماه پس از برداشت) بودند. صفات قطر و طول میوه، مواد جامد، اسیدیته، درصد پوسیدگی، وزن گوشت و تفاله میوه، ویتامین ث و نشت الکترولیت در روز صفر، یک ماه و سه ماه بعد از انبارداری اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد نانو ذرات تاثیر معنی داری بر تمام صفات مورد اندازه گیری داشت. غلظت 25 میلی گرم در لیتر نانو ذرات سبب کاهش 90 درصدی درصد پوسیدگی میوه نسبت به شاهد شد. بین غلظت 20 و 25 میلی گرم در لیتر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. رقم خونی طول و قطر میوه کمتر و همچنین مواد جامد و وزن گوشت و وزن تفاله کمتری نسبت به دو رقم دیگر داشت. میزان درصد پوسیدگی نیز در رقم خونی کمتر از دو رقم دیگر بود. به طور کلی نتایج رقم خونی و غلظت 20 و 25 پی پی ام نانو ذرات بیشترین تاثیر را در کاهش ضایعات پس از برداشت نشان داد.
  کلیدواژگان: پرتقال، درصد پوسیدگی، نشت الکترولیت، نانوذرات نقره
|
 • Elham Asadi Karam*, Zahra Asrar, Batool Keramat Pages 243-253
  This study aimed to investigate the effect of different concentrations of methyl jasmonate (0, 5, 10 and 20 μ) in plants under different levels of Cu (0, 50, 100 and 200 μ) were performed. Proline, reducing sugars and absorption of iron, zinc, magnesium and copper were measured in plants. The determination of Mg, Fe, Zn, Cu contents was performed on a model Vista MPX Varian inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) under optimized measurement condition. Our results showed that with the increase of copper concentration in the nutrient solution of copper accumulation in shoots and roots increased. Use of methyl jasmonate reduces the amount of copper in plants. The presence of large amounts of copper in the nutrient solution, iron content in roots increased while decreased in shoots. Use of methyl jasmonate reduces the amount of iron in the shoots. The magnesium content of copper stress on root crops decreased while the magnesium content was unchanged compared with controls. The rate of decline in plant roots and shoots did not change. Methyl jasmonate treatment of certain concentrations under increasing amounts of copper ions such as magnesium and zinc in the shoot.
  Keywords: Cu, Lepidium sativum, Methyl Jasmonate
 • Alireza Zebarjadi Pages 253-265
  Drought stress is one of the most important factors in arid and semiarid regions that lead to disorder in growth and development of plants especially at germination stage. Germination is one of important stages of growth which is a basic requirement for determining optimum plant density in farm. For this purpose germination and plantlet growth of 20 genotypes were tested in drought stress condition at four levels including 0 (control), -4, -8, -12 and -16 Bar using PEG. Data were subject to variance analysis and mean comparison. Result indicated that in most consider traits, effect of potential levels or genotypes and their interaction water potential. Also, there was observed a positive and significant correlation among the traits: RS, VI and %Gr. In general, results represented that considerable genetic diversity is occur among genotypes. Regarding the studied traits, the genotype 16 (Star/plaisout) had been high tolerance to drought stress at germination stage.
  Keywords: Polyethylene glycol, Barley, Germination, Drought stress
 • Abbas Ghamari Zare, Saeedeh Ghadiri Sardrood Pages 266-277
  Since Iran in comparison with other countries is a country with low cover forest, using fast-growing species of Eucalyptus could play a key role to extend such coverage. However, micropropagation methods applied for colon production of best-qualified verity and/or species of Eucalyptus by many researchers, because of difficulties in Eucalyptus propagation through usual methods. The possibility of micro propagation of Eucalyptus rubida (Candlebark Gum) through somatic embryogenesis was investigated for the first time. Leaf cotyledon, stem and root explants of un-contaminated E. rubida plantlets were cultured on semi-solid MS media with 36 hormone treatments and 3 MS liquid media, all together 39 MS media. The best results obtained in liquid MS media supplemented with 0.2 mg/l BA, 1 mg/l 2,4-D and ABA by root explant's calli on the first medium with 2,4-D and TDZ. Embryogenic calli proceeded three global, heart-shaped and torpedo stages.
  Keywords: Eucalyptus rubida, Somatic embryogenesis, Callus, Tissue culture
 • Maryam Keshavarzi Pages 292-302
  In this project morphology of different parts of plants and pollen grains of P. koelziana Burkart, P. farcta (Sollander ex Russell) Mac bride, P. juliflora DC. and P. cineraria Druce species are studied. The aim of this study was to clarify the species relationships of this genus and to separate the taxa based on morphological features. In total 65 qualitative and quantitative features of 34 populations of 5 taxa (4 species and 2 varieties) were measured and evaluated. Observations carried out using a stereomicroscope as well as light and scanning electron microscopy. Statistical analyses of qualitative and quantitative characters were done by use of SPSS software Ver. 16. WARD cluster analysis and ordination based on principal component analysis (PCA) resulted from Factor analysis, was used to clarify the species relationship. Statistical analysis revealed that three main factors presented most of the observed variations in these populations the most important are vegetative form, inflorescence type, leaflet base, thorn tip shape, thorn type and presence, shoot color, hair presence at shoot and fruit shape. Based on morphological features, an identification key was prepared for Prosopis species present in Iran. Pollen morphological study of the genus showed that pollen is monad, tri-colporate and prolate. Diagnostic value of pollen features in Prosopis species of Iran is discussed.
  Keywords: Prosopis, morphology, Pollen grain, Iran
 • Leila Akbari Pages 303-314
  The response of twenty genotypes of durum wheat (Triticum turgidum var. durum) against drought stress was assessed via in vitro mature and immature embryo culture. The reaction of derived calli to drought stress was evaluated in Murashige and Skoog (MS) medium containing different concentration of PEG 6000 (0, 50, 100, 150 and 200 g/l), using a 20×5 factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The traits including, callus growth rate, relative fresh weight growth, relative growth rate, water content, tolerance index and chlorosis percentage under stress condition were studied. There were significant differences amongst genotypes concerning all the traits and response of genotypes to drought different levels. Cluster analysis of the mature or immature embryo cultures classified the genotypes into four groups, but the result of classification for each group of mature and immature embryo cultures were in different manner. It can be concluded that the genotype No. 75-5-3-5 showed relative fresh weight growth, relative growth rate and water content and lowest chlorosis percentage. Furthermore, this genotype showed superiority concerning in vitro drought tolerance. Therefore, it may be used as a drought tolerant genotype in plant breeding programs.
  Keywords: embryo culture, drought tolerance, durum wheat
 • Alireza Eslami Pages 315-330
  This research was started in 1995, in order to investigate the effect of thinning on the young plantations of velvet maple (Acer velutinum Boiss). The silvicultural interventions were included 3 main treatments (medium thinning and heavy thinning), 2 secondary treatment (a 3-year and a 5-year rotation) in the fully randomized design with three replications. There were 9 sampling plots in the experimental design with an area of 0.3-0.4 hectare. Results derived from treatments showed the story movement and positive effects of thinning on the future trees diameter (1.1 cm year-1, and reduction of the slenderness factor ( = 79) in the year 2006, of the 1% significant. The thinning woody pre-product in diameter class of 12.7 in 1996 increased to 21.5 in 2006. The mean annual basal area increment between two measurements (1995 and 1998) was 3 m2ha-1year-1. The mean annual volume increment (remained stand) was 15.43 m3ha-1year-1, and the mean annual volume increment was 29.07 m3/ha/year. According to statistical analyses of quantitative and qualitative characteristics, the heavy thinning with 5 years rotation is the best treatment in the lowland area of the hyrcanian forests.
  Keywords: Thinning, Rotation, Future trees, Slenderness factor, Velvet maple
 • Fatemeh Ahmadloo, Masoud Tabari Kochaksaraee, Pejman Azadi, Aidin Hamidi Pages 331-345
  The genus of Hawthorn (Crataegus L.), belonged to Rosaceae family has medicinal and ornamental applications. Its seed germination is poor, due to stony endocarp and embryo dormancy. This study was carried out to determine methods to break dormancy in Crataegus pseudoheterophylla seeds. For this purpose, seeds were sown in plastic pots as a factorial experiment in randomized completely block design (RCBD) with 3 replications. Treatments including chemical scarification in KNO3 for 0, 2500, 5000, 7500 and 10000 mg l-1 and concentrate sulfuric acid (H2SO4 96 %) for 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 and 210 minutes followed by continues regime (1 month at 23 °C, then 3 months at 4 °C) and alternate regime (1 month at 4 °C and, 2 weeks at 23 °C, then 1 month at 4 °C and 2 weeks at 23 °C, finally 1 month at 4 °C) were applied. Results showed that in KNO3, the highest germination percentage (19.33 %) and germination speed (4.18 number/day) was determined at 10000 mg l-1 alternate stratification and in sulphuric acid, the highest percentage germination (55 %) and speed germination (8.63 n/d) was determined for 120 minutes alternate stratification. The highest mean time germination in both scarification treatments was observed in continues regime.
  Keywords: Scarification, seed dormancy, Crataegus spp, germination speed, Stratification
 • Pages 361-377
  Myrtus communis is distributed in humid and semi-humid regions of Iran and it is important for pharmaceutical and medicinal applications. The current research was set in completely randomized design with factorial experiment and three replications at the research laboratory of the faculty of natural resources-TMU. Because the breeding and growing by seeds is the priority and this is basically in plant production, we tried to achieve higher germination, biomass and production by using of modern treatments of carbon nanotubes along with different concentrations of sulfuric acid, potassium nitrate and boiling water treatments. Finally, the results show that the potassium nitrate with0/2 g/l concentration for 24h and carbon nanotubes treatment at a concentration of 0/1 g/L, both in relation to germination indices such as rate and percentage of germination and associated seedling growth parameters such as seedling root and shoot and seedling dry weight have better performance.SEM micrographs from seed coat proved that adhesion and penetration of particles of carbon nanotubes can be effective in removing physical dormancy.
  Keywords: Myrtus communis, Carbon nanotubes, sulfuric acid, potassium nitrate, seed germination
 • Behrooz Doosti* Pages 377-384
  The biological activity and use of essential oils in different industries depends on the oil composition, which is affected by several factors. Satureja khuzistanica Jamzad (Persian name, "Marzeh khuzistani") belongs to the family Lamiaceae is an endemic plant to Iran that is widely distributed in the southern part of Iran. The essential oils obtained from Satureja khuzistanica Jamzad in full flowering stage from 3 different habitats in west and south west of Iran were evaluated for their chemical composition. The aerial parts were subjected to hydrodistillation for 5 h using a clevenger apparatus, giving yellow oil. Analysis of the volatile compounds was carried out with GC/MS system. The average yield of essential oil in 3 habitats was 1.4 to 2.8 % (Lives, 1.4%: Mongere, 1.6%: Takhtechan, 2.8%). The number of identified compounds in the essential oil were different in these habitats (Lives, 34: Mongere, 29: Takhtejan, 30). In the oil obtained from Lives, carvacrol (90/74%), β-bisabolene (2/73 %), γ-terpinene(1/19 %) and p-cymene (1/10 %), whlile in Mongere samples carvcacrol (93/60 %) and β-bisabolene (1/47 %) were characterized as the main components. In Takhtejan carvacrol (89/60 %), caryophellene oxid (3/01%), β-bisabolene (2/56 %), γ-terpinene (1/78 %) and p-cymene (1/78 %) were found as the major components. There were notable differences in the amounts of several compounds among these 3 habitats. Results from this study showed that ecological and regional condition of habitat can influence the amount and kind of essential oil components.
  Keywords: Lorestan, carvacrol, Ecologic conditions
 • Iraj Hassanzad Navroodi Pages 378-399
  Acer velutinum is one of the most important forest species which forms a pure stand in the Asalem region (Guilan province). In this research, four untouched habitats or with less anthropogenic impacts were selected for A. velutinum in Asalem forest watershed catchment No.7. Then, the most important quantitative and qualitative trees characteristics and also some soils’ physico-chemical factors and geomorphological factors including the height from the sea level, altitude, percent slope and aspect were examined. The number of individual trees per hectare, diameter, total height of trees, grade quality, and symmetry of the crown were determined for all individuals in order to examine the growing stock condition of the species in each natural site (the mean was considered for these factors). The obtained results showed that there was a significant difference between the diameter, height and volume of the standing trees (per hectare), while there was no a significant difference between the symmetry of the crown and tree quality grades in the study area. The results of soil surveys demonstrated that the available phosphorus of soil and soil texture were two important variability factors in the study area. Based on the obtained results, the growing stock of A. velutinum has an optimal condition towards northern direction with low slope areas and height around 800 m.
  Keywords: Acer velutinum, Nav Asalem, Natural sites, Mean growing stock, Soil factors
 • Mohammad Amin Toghyani, ali akbar Ehsanpour*, mansoor shariati, rahman emamzadeh Pages 385-394
  Auxin and cytokinin are two phytohormones which are effective for various vital processes such as plant growth, development and coordinating the responses to the environmental stimuli. It has been argued that these two phytohormones can affect the process of organogenesis by balancing each other's level. The MS medium including 2 mg/lit of BAP hormone and the MS culture medium including 1 mg/lit of NAA hormone and 0.05 mg/lit of Kenitine hormone were respectively used as media for regeneration and callus formation of the tobacco explants. The amounts of Auxin and cytokinin were estimated in the first, second and third months after regeneration in the new shoots and the first generation callus respectively. The results of the above analyses revealed the proportion of Auxin to cytokinin in the time span of three months and this proportion confirmed the quick and preventing effects of auxin in early stages of growth on synthesis and amount of cytokinin. However, the preventing effects of cytokinin on auxin are slow and are probably through managing and changing other developmental processes. In addition, the amount of auxin and cytokinin in callus was lower compared with the amount of it in the control plant. This can be due to the fact that the cells of the callus are not distinctive and are different from the cells of the leafs which have compartment and different sources for the synthesis of hormone, in fact, the only available hormonl source for calluses is the one provided in the culture medium.
  Keywords: Auxin, Cytokinin, Plant regeneration, Callus, Nicotiana rustica
 • Pages 400-412
  Stachys L. (Lamiaceae family, Lamioideae sub family) genus with enormous medicinal properties is one of the largest genera of this family. Due to the similarity among the species, high morphological diversity and several hybridizations, the taxonomy of this genus is greatly complicated. Consequently, the aim of this research is to study the flavonoid diversity, identify the flavonoid class and determine the taxonomical position of five species and three subspecies belonging to four sections. Therefore, the leaf flavonoid was extracted by methanol solvent and thin layer chromatography. In order to determine the flavonoid class, column chromatography and cephadex was used. As well, the diversity of flavonoid patterns and the taxonomic position of species and accessions were studied using cluster analysis. The results of cluster analysis showed that the highest flavonoid diversity was observed in St. lavandulifolia Vahl. Moreover, six flavonoid classes were identified which mostly included flavone and the variations of flavonoid patterns were hydroxylation, methoxylation and glucosylation. Obviously, St. setifera subsp. daenensis was separated from St. setifera subsp. setifera and St. setifera subsp. iranica using five kinds of flavones and a kind of flavonol. Based on the results of this study, the flavonoid compounds are useful to determine the position of Stachys species.
  Keywords: flavonoid, Diversity, Stachys, Lamiaceae
 • mustafa alamhulu, sonbol nazeri* Pages 407-421
  Resistance of many diseases pathogenic bacteria against synthetic drugs and their side effects ,besides high expense of chemical drugs directed the attention to scientists toward natural and herbal medicines usage. The purpose of this study is to investigate the antibacterial properties of root, leaf and stem hydroalcoholic extract of Dendrostellera lesserti against some human pathogenic bacteria. Dendrostellera lesserti was collected from Hamedan province in 2013. After plant identification, the extracts were prepared using maceration method. The eight positive and negative gram human pathogenic bacteria were tested. For antibacterial properties investigation, agar well diffusion, MIC (serial dilution method) and MBC methods were used. The amount of total phenol was measured by Folin-ciocalteu. The results was statistically analysis using sas 9.2 in factorial with completely randomized design in three replications. Though, the highest growth inhibition zone (18±1.00 mm) in Bacillus subtillis culture in presence of root hydroalcoholic extract, the stem hydroalcoholic extract showed more inhibitory and bactericidal effect on the most bacterial cultures. The amount of total phenol in the root, stem and leaf was measured as, 111.8± 2.69, 79.47±0.55 and 69.16±3.29 (mgGAE/g), respectively. According to the results, the root, leaf and stem hydroalcoholic extracts of Dendrostellera lesserti contain different amount of phenol and plant contains compounds with antibacterial properties. This research can be used as a base in antimicrobial compounds study of this plant.
  Keywords: Dendrostellera lesserti, antibacterial, human pathogenic bacteria
 • Ali Eghtesadi, Hashem Keneshloo, Seyedreza Mostafanejad Pages 413-424
  Grand fir is one of the important conifers.Two provenances of abies seed were imported from Germany in 2006. The first phases of the project activities were started. With planting in ground bed. After two years seedlings in Pisesoon nursery were replanting in plastic pots. Care of seedling (weeding and watering) was conducted annually. Collar diameter and height measurements and percent of survival were estimated for two times. Germination of Seeds and mortality in the first year was 17 and 7.8 percent for the low land origin and 72 and 6.3 percent for middle land origin, respectively. Total of the survival rate was 96% and a minimum and maximum of diameter were 1.5,8.5 mm, and height was 11 cm and maximum height 43 cm Statistical analysis showed that the collar diameter and height growth of seedlings in the nursery at different times in the production phase was significant(p=0.01). For this purpose a research in a completely randomized design with three spacing treatments (2×2, 2×3 and 3×3 meter) and three replications were done in Gilan and Mazandaran provinces. At first, seeds were planted in nursery and finally seedlings were replanted in plastic pots. Weed control and irrigation were performed. Collar diameter, height and percentage of survival seedlings were measured two times. The average of collar diameter and height is not significant difference. Because it is not starting competition between seedlings planted in treatment.
  Keywords: Abies grandis, Adaptation, density, Guilan, Mazandaran
 • Nasser Zare Pages 425-436
  Tobacco (Nicotianatabacum L.) is known as a model plant in tissue culture and genetic engineering from the past decades. In this study the effect of ultrasonic waves on viability and disruption of tobacco cells were investigated. For callus induction, tobacco leaf explants cultured on MS medium supplemented with 2,4-D 1.5 mg/l and 1 mg/l Kinetin. The cell suspension culture was initiated by transferring of calli into liquid medium. Then the cell suspensions exposed to ultrasonic wave with different levels of temperature and duration. Cell viability was determined by Trypan blue staining, and structural and ultra-structural disruptions in cell wall were evaluated using optical and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the viability of cells significantly influenced by temperature and duration of ultrasonic wave treatments. The highest cell viability (%76.702) was obtained with 2 min sonication at 25 or 40 °C, while, the highest cell wall disruption were observed at 50° C with 14 min sonication (% 18.733) and at 25° C with 20 min of ultrasonic treatment (% 17.48). Scanning electron microscopy (SEM) was confirmed the formation of different sized pores on cell wall under ultrasound treatment.
  Keywords: Cell Viability, Nicotiana tabacum L, Suspension culture, Ultrasonic Waves
 • Hamid Ejtehadi Pages 437-452
  Identification of plant species adapted to the desert conditions is valuable for introducing to the area and restoration of vegetation. This can be done by autecological studies of plant species. Salsola richteri (Amaranthaceae) is a drought resistant species that prefers sandy areas subjected to wind erosion. Therefore, it is important in controlling wind erosion of sandy hills. This research was conducted to examine the autecology of salsola richteri in South Khorasan province. Two research sites viz. Shahrakht and Boshrooyeh were selected in 2011 and characteristics of the sites along with soil properties, phonological stages, regeneration, life form and conservation status were examined. The results show that this species is distributed in the altitudes ranging from 830 to 1050 m.a.s.l., with the mean annual precipitation of 110 to 180 millimeters and mean annual temperature of 16 to 20 ºC. The Soil texture of the area is sandy with the Electrical Conductivity of 0.54- 2.02 ds/m and soil pH of 8.49. The vegetative growth of the species starts in last March, flowering in July, fruiting in August, early seeding in September, seed maturity in last October and inactivity period is from Novembre to March. Natural Regeneration is done with the seeds. It is a Phanerophyte based on the life form classification of Raunkiaer. The conservation status of the species shows that it may be considered as Least Concern based on the IUCN classification. Pollen is Spheroidal and Pantopolyporate and Leaves anatomy shows Salsoloid type based on the Kranz anatomy type.
  Keywords: Keywords: autecology, conservation status, life form, Salsola richteri, South Khorasan
 • Samad Khorsandi Pages 453-463
  This experiment was conducted in order to investigation the effect of different concentrations of kin (0, 1 and 2 mg.l-1) and Putrescine (0, 20, 40, 80 and 160 mg.l-1) with 8% sucrose and 8% agar on the microtuberization of potato. This study was conducted at the Plant Tissue Culture Laboratory, Department of Horticultural Sciences, University of Tabriz. This study was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. Results of data analysis showed that none of the traits except percent microtubers non dormant in the second month, and shoot weight were not affected by different concentrations putrescine. Percent of non dormant microtubers in the second month increase on concentration of 20 mg.l-1 and increase shoot weight was 80 mg.l-1 putrescine. However, the effect of different concentrations kinetin was significant in relation to the creation microtuberization. In this experiment, the best concentration of kinetin for most traits microtuberization 2 mg.l-1. Also the best of putrescine concentration for weight microtuberization in media containing 2 mg.l-1 kinetin, 40 mg.l-1, which increase microtuber weight was 0.16 mg.l-1
  Keywords: Cytokinin, In vitro, Polyamine
 • Pages 464-480
  Cadmium is one of environmental pollutant heavy metals that is very toxic for plants. Pollen grains are more sensitive than vegetative parts of plant to cadmium. Brassinostroids are a group of effective hormones in ameliorative in various biotic and abiotic stresses in plants. To evalute the effect of 24- epibrassinolid on alleviation of cadmium stress on Petunia hybrida L., pollen germination and tube growth of plants were secreened in semi-solid medium on Petri-dishes. The experiment was laid out using split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications. The main factors were two epibrasinid levels (0 and 0.05 mM) and six cadmium (CdCl2) concentration including 1, 10, 50, 100, 200 and 300 µM. It was observed that cadmium in concentrations more than 100 micromolar decreased germination and growth of pollen tube grains, while, Cd in 10 µM stimulated germination of pollens. 24- Epibrassinolid in higher concentrations than 50 µM of cadmium increased germination and growth of pollen grains, but in lower concentrations did not have any effect on pollen germination and tube growth. Concentration of 10 µM Cd increased pollen tube length in comparison with control. Based on the results, it can be concluded that 24-epibrassinolide did not increase pollen tube length in control and 10 µM Cd. However, in concentrations higher than 10 µM, hormone treatment increased growth of pollen tubes significantly.
  Keywords: Epi, Brassinosteroid, Cadmium, Petunia hybrida, Pollen tube
 • Pages 481-495
  Birch regeneration in natural habitats of species in Iran has been faced with severe problems and they are disappearing. This study was carried out in laboratory aiming to determine the best treatment to break surface dormancy in germination and primary function of Betula pendula seeds. Seeds were collected from Siahmarzkooh habitat (Golestan province) and treated with seed soaking for 24 hours in water, hormone gibberlic acid (50, 100, 150 ppm), potassium nitrate (0.1, 0.2, 0.25 %), stratification for 3, 6 and 9 weeks at 3 to 5°c in sterile sand and a control group (only light). Then the germination characteristics (germination rate, germination value, mean daily germination, germination energy, germination speed) and seedling growth characteristics (root length, shoot length, seedling length and weight of biomass) were obtained. Results showed that at the level of 99%, there were significant differences between treatments. It appears that the birch seeds just need the sun light to relieve seed dormancy and germination but to achieve higher germination and better growth characteristics, treating 50 ppm gibberellic acid may helpful because the best germination rate (71%), energy (22), speed (5.15) and the highest seedling growth characteristics including shoot length (4.39), root length (4.63), weight of biomass (0.18), seedling length (8.85) was achieved in this treatment after three months.
  Keywords: birch, dormancy, Germination, primary seed function
 • Reza Tadayon, Mehdi Rahimi, Hassan Salari Pages 496-511
  In this study, the effect of different concentrations of silver nanoparticles was examined on the survival of the oranges. The experiment was conducted in a factorial design with three factor based on a completely randomized design with three blocks. Treatments were included in the 6 levels of silver nanoparticles (0, 5, 10, 15, 20 and 25 ppm), Orange varieties at three levels (Local, Valensia and Blood) and storage cycle at three levels (harvest time, one and three months after harvest). Fruit diameter and length, TDS, Titratable acidity, decay percent, weight of meat and fruit pulp, Vitamin C and electrolyte leakage in zero-day, one-month and three months after storage were measured. The results showed that the nanoparticles had a significant effect on all traits. Concentration of 25 ppm nanoparticles decreased decay percent, 90 percent compared with the control. No significant difference was observed between 20 and 25 ppm concentration. The length and diameter of fruits blood figure was less than the other two varieties. Decay percent in the blood were lower than the other two varieties. The overall results of the blood and 20 and 25 ppm concentration of nanoparticles showed the greatest effect in reducing postharvest losses.
  Keywords: Orange, Decay percent, Electrolyte leakage, Silver nanoparticles