فهرست مطالب

اخلاق پزشکی - پیاپی 37 (پاییز 1395)
 • پیاپی 37 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی/اصیل
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده* صفحات 7-16
  زمینه و هدف
  ارائه خبر ناگوار به بیمار و خانواده وی می تواند چالش های اخلاقی را برای پرستاران دربر داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و مهارت آنان در ارائه خبر ناگوار در سال 1394 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 222 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه (NICU، ICU، CCU و دیالیز)، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه 20 سوالی سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار «Spikes» و پرسشنامه 25 سوالی حساسیت اخلاقی بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی: به واحدهای مورد مطالعه در رابطه با هدف مطالعه و نحوه پاسخگویی به پرسشنامه اطلاعات کامل داده شده و رضایت شفاهی آنان اخذ شد.
  یافته ها
  بین میانگین حساسیت اخلاقی و مهارت ارائه خبر ناگوار در پرستاران ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (P=0/04 ، r=0/5). میانگین کل مهارت پرستاران در ارائه خبر ناگوار به بیماران (5-1) 0/8±3/5 به دست آمد. این میانگین در بعد روانی (0/8±3/6) و در بعد محیطی (0/77±3/41) بود. میانگین کل حساسیت اخلاقی پرستاران نیز (4-0) 0/6±3 بود. بیشترین میانگین حساسیت اخلاقی در بعد رفتار اخلاقی (0/41±3/3) و کم ترین میانگین آن مربوط به احترام به بیمار (0/65±2/5) بود. ارتباط حساسیت اخلاقی با تعداد سال های خدمت و سن در پرستاران معنی دار بود (0/05>p). همچنین بین میانگین مهارت پرستاران در ارائه خبر ناگوار با جنس، تعداد سال های خدمت و بخش محل خدمت ارتباط معنی داری مشاهده شد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد، پرستارانی که از حساسیت بالاتری برخوردارند، در مواجه با شرایط اخلاقی همانند ارائه خبر ناگوار به بیمار و خانواده اش دارای مهارت بیشتری هستند. توصیه می شود تا مدیران بیمارستانی ضمن توجه به سطح حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به آموزش مهارت های ارتباطی در شرایط خاصی همانند ارائه خبر ناگوار برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: چالش اخلاقی، حساسیت اخلاقی، ارائه خبر ناگوار، بخش های مراقبت ویژه، پرستاری
 • محمود عباسی، فروزان اکرمی* صفحات 17-25
  زمینه و هدف
  بررسی های بین فرهنگی رابطه اعتقاد مذهبی با سلامت و بهبودی را نشان داده اند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میزان دینداری سنتی پویا و نوگرایی با بروز انفارکتوس قلبی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه مورد شاهدی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین دینداری سنتی پویا و بروز انفارکتوس قلبی بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، 15 گویه ای با مقیاس لیکرت 5 امتیازی بوده است. نمونه گیری به صورت تمام شماری انجام شده و داده ها در افراد بی سواد به روش مصاحبه و در سایر شرکت کنندگان به روش خوداظهاری جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: پس از بیان اهداف و فرایند پژوهش و تاکید بر بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی، رضایت شفاهی شرکت کنندگان اخذ گردید.
  یافته ها
  گروه مورد شامل 165 (40%) نفر و گروه کنترل شامل 246 (60%) نفر بودند. اغلب شرکت کنندگان فارس، شیعه، 39-30 ساله، دارای تحصیلات متوسطه، کارمند و میزان درآمد ماهیانه ده میلیون ریال یا بالاتر، دارای فعالیت فیزیکی، و غیر سیگاری بودند. میانگین دینداری سنتی پویا در کل بیماران مورد مطالعه 0/45±3/98 (5-0) بوده، 14% از شرکت کنندگان از سطح دینداری متوسط (70-48 درصد) و 86% از آنان از سطح دینداری مطلوب (بیشتر از 70%) برخوردار بودند. میانگین دینداری سنتی پویا در دو گروه مطالعه (t=0/57 ، p=0/56) تفاوت معنی داری نداشت، اما در بین بیماران با و بدون فعالیت فیزیکی، سطوح تحصیلی مختلف، سطوح مختلف درآمد، قومیت های مختلف تفاوت معنی دار داشت(0/05>p).
  نتیجه گیری
  عدم مشاهده تفاوت معنی دار در میزان دینداری سنتی پویا در دو گروه مورد مطالعه، حاکی از آن است که برای کاهش بروز این واقعه لازم است بیماران مستعد با دریافت مراقبت معنوی با کمک مراقبین سلامت آموزش دیده، در راستای به کارگیری اعتقادات خود در کنترل استرس و سایر عوامل خطر توانمندی لازم را کسب نمایند. برنامه ریزی برای ارائه مراقبت معنوی در بیماران مستعد توسط سیستم مراقبت سلامت توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دینداری، معنویت، نوگرایی، انفارکتوس قلبی
 • سید مرتضی غیور باغبانی، نرگس شجاعی کلاته بالی، حسین چنارانی، جمال عاشوری* صفحات 27-36
  زمینه و هدف
  پرستاری یکی از مشاغلی است که به دلیل فشار زیاد شغلی، نوبت های کاری شبانه، سختی کار و... با استرس و فشار روانی همراه بوده و وظایف آن همواره با مسائل اخلاقی آمیخته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط تعهد سازمانی، رضایت شغلی و جهت گیری اجتماعی با رفتار اخلاقی پرستاران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهید مفتح و پانزده خرداد شهر ورامین در سال 1394 بودند که از میان آنان 120 پرستار بر اساس معیار های ورود به مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی ها علاوه بر پاسخگویی به سوال های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی، پرسشنامه های استانداردشده تعهد سازمانی، رضایت شغلی، جهت گیری اجتماعی و رفتار اخلاقی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی: پس از بیان اهداف پژوهش، تاکید بر محرمانه ماندن اطلاعات و جلب رضایت کتبی پرستاران جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه ها جهت تکمیل توزیع گردید. همچنین جمع آوری داده ها توسط افراد همجنس با پرستاران صورت گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش 120 پرستار (78 زن و 42 مرد) با میانگین و انحراف معیار سنی 4/39±32/67 شرکت داشتند. میانگین و انحراف معیار تعهد سازمانی 13/50±60/66، رضایت شغلی 28/52±142/20، جهت گیری اجتماعی 19/38±83/54 و رفتار اخلاقی 10/09±53/67 بود. تعهد سازمانی (0/571=r)، رضایت شغلی (0/438=r) و جهت گیری اجتماعی (0/295=r) با رفتار اخلاقی پرستاران ارتباط مثبت و معنی دار داشتند. همچنین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران و رضایت شغلی با جهت گیری اجتماعی پرستاران ارتباط مثبت و معنادار داشت (0/01>p). متغیرهای تعهد سازمانی، رضایت شغلی و جهت گیری اجتماعی توانستند 52/7 درصد از تغییرات رفتار اخلاقی پرستاران را پیش بینی کنند. با توجه به بتای استاندارد متغیرها می توان گفت در این پیش بینی سهم تعهد سازمانی از رضایت شغلی و جهت گیری اجتماعی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نظر به وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین متغیرهای پیش بین با رفتار اخلاقی، برگزاری کارگاه های آموزشی مناسب توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تعهد اجتماعی، رضایت شغلی، جهت گیری اجتماعی، رفتار اخلاقی، پرستاری
 • زهرا هاشمی*، مریم هادوی، مینا ولی نژاد صفحات 37-47
  زمینه و هدف
  ارتباط خوب بین پزشک و بیمار سنگ بنای مراقبت مطلوب پزشکی است. این مطالعه با هدف تعیین میزان ارتباط گریزی و ترس از پزشک، در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394 انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 150 نمونه به صورت سهمیه ای از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ارتباط گریزی (PRCA24) و ترس از پزشک (FOP) استفاده شد. داده ها توسط آزمون های تی مستقل، فیشر و مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی: رضایت بیماران برای شرکت در پژوهش اخذ گردیده و محرمانگی اطلاعات رعایت گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان در مطالعه 9/78±31/31 سال بود (حداقل سن 13 و حداکثر 63 سال) که از این تعداد 68 % را زنان و 32 % را مردان تشکیل می دادند. 3/7 درصد از شرکت کنندگان مجرد، 31% کارمند و 1/ 4 درصد آن ها بیکار بودند. نمره میانگین ارتباط گریزی در حد متوسط (6/46±71/30) بود. میزان اضطراب در 3/95 درصد از بیماران در حد متوسط و در 4/7 درصد از بیماران در حد شدید بود. میانگین و انحراف معیار نمره کلی ترس از پزشک 2/99±12/97 به دست آمد. ترس از پزشک در 6/64 درصد از بیماران متوسط و در 4/35 درصد از بیماران بالا بود.
  نتیجه گیری
  ارتباط کلامی موثر با کاهش اضطراب بیمار، زمینه ای برای درمان موثر را فراهم می آورد، لذا در هنگام گرفتن شرح حال، پزشکان باید سوالاتی را نه تنها درباره بیماری، بلکه درباره وضعیت روحی و روانی بیمار طرح کنند. همچنین بیماران باید خود را یک شریک موثر و فعال در درمان بیماری بدانند تا سیر و نوع درمان به برنامه درمانی موثرتری تبدیل گردد.
  کلیدواژگان: بیمار، پزشک، ارتباط گریزی، ترس از پزشک
 • محسن ادیب حاج باقری *، زهرا سعیدنژاد صفحات 49-59
  زمینه و هدف
  مراقبت معنوی بخش اساسی از مراقبت کل نگر است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع ارائه مراقبت معنوی به بیماران بستری در بیمارستان های شهر کاشان، از دیدگاه پرستاران در سال 1394 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 306 پرستار شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. نمونه گیری به صورت سهمیه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که با مطالعه و مرور متون تنظیم گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، در نرم افزارSPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  ملاحظات اخلاقی: پس از توضیح اهداف و ماهیت پژوهش به تمامی افراد، رضایت آگاهانه جهت شرکت در تحقیق از آن ها اخذ گردید. پرسشنامه ها بی نام بوده و به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد که اطلاعات فردی آن ها محرمانه خواهد ماند.
  یافته ها
  مهم ترین موانع مراقبت معنوی از نظر پرستاران شامل عدم وجود تعداد کافی کارکنان جهت ارائه مراقبت جامع (78/1 درصد)، نبود فضای خصوصی برای گفتگو با بیماران (70/3 درصد)، حجم کاری بالا و خستگی ناشی از آن (67/4 درصد)، آموزش ناکافی (66/3 درصد)، توجه عمده به نیازهای جسمی (66/3 درصد)، عدم حمایت سازمانی (62/8 درصد)، زمان ناکافی (62/7 درصد)، ناتوانی در برقراری ارتباط (56/9 درصد)، تفاوت جنسی پرستار و بیمار (56/2 درصد) و اعتقاد به بهتر انجام شدن مراقبت معنوی توسط روحانیون و روانشناسان (54/3 درصد) گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاکی از عدم وجود تعداد کافی کارکنان جهت ارائه مراقبت جامع و نبود فضای خصوصی برای گفتگو با بیماران، به عنوان مهم ترین موانع ارائه مراقبت معنوی بود. توصیه می گردد، برنامه ریزان امر سلامت، موانع ارائه مراقبت معنوی به بیماران و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع آن ها در جهت بهبود کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر و افزایش رضایتمندی بیمار و پرستار مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، معنویت، پرستاری کل نگر، مراقبت بیمارمحور
 • میلاد اعظمی، کیومرث مهدیان، حامد توان، میلاد برجی* صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  احترام به شان انسانی بیماران، نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی آن ها ایفا می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی شان انسانی بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام در سال 1394 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که بر روی 150 نفر از افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی شهر ایلام در سال 1394 به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه شان ذاتی (IDQ) استفاده شد. پژوهشگر با مراجعه روزانه به بخش های مراقبت ویژه و پس از مراقبت ویژه مردان و زنان، پرسشنامه شان انسانی را به روش مصاحبه تکمیل می نمود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 17 استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی رعایت شده در مطالعه حاضر عبارت از توضیح اهداف و فرایند نجام مطالعه برای هر یک از افراد مورد مطالعه، اطمینان از بی نامی و محرمانگی اطلاعات و اخذ رضایت آگاهانه شفاهی جهت شرکت در پژوهش بود.
  یافته ها
  (56/7 درصد) 85 نفر از بیماران مورد مطالعه مرد و (86%) 129 نفر از آنان متاهل بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 8/43±55/61 و میانگین تعداد فرزندان آن ها 1/55±3/94 بود. میانگین نمره شان انسانی بیماران 1/15±3/79 از 6 بود. کم ترین میانگین شان انسانی بیماران مربوط به شان انسانی در جامعه (3/43 از 6) و بیشترین آن مربوط به محیط های درمانی (4/29 از 6) بود. شان انسانی با سن، جنس، تحصیلات و شغل ارتباط آماری معنی داری داشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر شان انسانی بیماران مورد مطالعه در سطح متوسطی قرار داشت. بنابراین نیاز است تا مداخلات لازم مانند تکنیک شان درمانی و یا استفاده از مدل های مراقبتی پرستاری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی، شان اخلاقی، شان انسانی، شان ذاتی، ایران
 • مقاله مروری
 • میثم شیخ طلیمی*، رضا عمانی سامانی صفحات 69-79
  زمینه و هدف
  رازداری اصلی بنیادین در اخلاق پزشکی قلمداد می شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رازداری و نقض آن در بیماری های مقاربتی از منظر مکاتب فلسفی نتیجه انگار و وظیفه انگار صورت گرفته است تا «خیر اخلاقی» در زمینه مورد نظر آشکار گردد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مروری حاضر با بهره گیری از کلید واژه های بیماری های مقاربتی و رازداری و هشدار به شریک جنسی که طیف وسیعی از مطالعات اخلاق پزشکی را به خود اختصاص داده است، در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، SID و Google Scholar جستجو و مقالات و متون مرتبط جستجو و مورد تحلیل قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی در جستجو و استناد به متون رعایت شد.
  یافته ها
  این دیدگاه ها خود دستخوش دیدگاه های جدیدی شده، چنانکه دیگر نمی توان رازداری مطلق را از مکتب وظیفه انگار دریافت، لذا در گام اول پزشک با بیان حقایق به بیمار، وی را رهنمون به گفتن موضوع به شریک جنسی اش نماید. اگر فرد مبتلا توانایی بیان موضوع به شریک جنسی اش را نداشته باشد، پزشک می تواند با راهنمایی ها و آموزش های لازم به بیمار، به وی در این راه کمک نماید و در صورتی که بیمار همچنان قادر به اقدام نباشد با کسب رضایت از او، این امر را بر عهده گیرد. از آنجایی که جستجو و شناسایی شریک جنسی مسوولیت پزشک تلقی نمی شود، اگر شریک جنسی به پزشک مراجعه نماید، پزشک می تواند با رعایت بندهای پیشین، راز بیمار را در حد «ضرورت» با شریک جنسی وی در میان گذارد. هرگاه بیمار مبتلا فاقد اهلیت باشد و ضرورت اقتضا نماید، باید سرپرست یا اولیای وی را در جریان راز بیمار قرار داد، در غیر این صورت باید بهترین نفع بیمار مد نظر قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  در جمع بندی دیدگاه های موجود در اخلاق هنجاری، مناسب است از مطلق اندیشی دست شسته و با تجمیع دیدگاه ها در عین احترام به اصل رازداری، بهترین نفع را برای هیات اجتماع و در راس آن ها شریک جنسی بیمار بر اساس آنچه عقل سلیم آن را بدیهی می یابد، در نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، رازداری، بیماری های مقاربتی، هشدار به شریک جنسی
 • فروزان اکرمی، زهرا بهادران* صفحات 81-89
  زمینه و هدف
  انتشار نتایج یک تحقیق بخشی از فرآیند تبدیل دانش ذهنی به دانش اجتماعی، انتقال دانش و کاربردی سازی آن محسوب می گردد. یافته های تحقیقات منتشره، مبنایی برای تحقیقات جدید بوده و ممکن است کاربردی گردد. از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف تبیین ملاحظات اخلاقی در انتشار و کاربردی سازی نتایج تحقیق انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این مرور روایتی ابتدا کلید واژه های Publication Ethicsیا Ethics Research وResearch Utilization در پایگاه های اطلاعاتی Magiran ، SID ، Google ، Scholar و PubMed جستجو و مقالات مرتبط مطالعه و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانت داری در تحلیل متون و استناددهی رعایت گردید.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر پس از مروری بر موارد نقض اخلاق در انتشار نتایج تحقیق، اصول اخلاقی در نشر نتایج پژوهش تحلیل شده و لزوم کاربردی سازی آن را به عنوان یک پلکان ضروری برای ترجمان دانش استدلال گردید. صداقت در تمامی جنبه های تحقیق، مسوولیت پذیری و پاسخگویی در هدایت تحقیق، انصاف و حسن نیت حرفه ای در همکاری با دیگران و نظارت دقیق بر پژوهش چهار اصل مهمی است که در پایه ریزی یک تحقیق اخلاق مدار معرفی شده اند. در این مطالعه قاعده انتشار به موقع نتایج تحقیق و عدم تاخیر زمانی در انتشار و کاربردی سازی نتایج به عنوان یکی از مهم ترین ملاحظات اخلاقی شناخته شد.
  نتیجه گیری
  به منظور رفع شکاف های دانش و تامین شواهد علمی مورد نیاز در تصمیم گیری های بالینی و همچنین، سیاستگذاری سلامت، محققین ملزم به ارائه و انتشار به موقع نتایج تحقیق خود بر مبنای اصول اخلاقی می باشند. یافته های پژوهش بر نیاز به بازنگری راهنمای ملی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی، آموزش و ظرفیت سازی برای ضمانت اجرای آن، و نیز اضافه نمودن زیرعنوان اخلاق در بهره برداری از نتایج تحقیق به مواد آن دلالت دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، اخلاق نشر، کاربردی سازی، اخلاق، ترجمان دانش پزشکی
|
 • Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh* Pages 7-16
  Background And Aim
  Delivering bad news to the patient and his/her family can pose moral challenge s to the nurses. This study, therefore, aimed to determine the relationship between moral sensitivity of the nurses working in critical care units and their skills of delivering bad news.
  Materials And Methods
  This cross - sectional study was conducted on 222 nurses working in critical care units (ICU , CCU, NICU and Dialysis) of the hospitals affiliated to the Medical University of South Khorasan province. The participants were selected by convenience sampling. Data were collected through a questionnaire which consisted of three parts: demographic info rmation; Spikes’ 20 - question questionnaire for the skills of delivering bad news; and a 25-question questionnaire regarding moral sensitivity. The collected data was analyzed by SPSS 16 software.
  Ethical Considerations: T he participants were provided with the full information about the objectives of the study and how to answer the questionnaires. Verbal informed consent was ob tained.
  Findings: There was a significant positive correlation between moral sensibility and the skill of delivering bad news (P=0.04 , r=0.5). The mean total of nurses’ skills of delivering bad news was 3.5 ± 0.8 out of 5. The mean for psychological dimension was (3.6 ± 0.8) and for environmental dimension was (3.41 ± 0.77). The mean total of nurses’ moral sensibility was 3 ± 0.6 out of 4. In vestigating the mean moral sensitivity based on separation of its components indicated the highest mean for the moral behavior 3.3±0.41) and the lowest mean for respect for patients (2.5±0.65). The relationship between moral sensitivity and the work exper ience and the age of the nurses was also significant (P
  Conclusion
  The findings indicate that nurses w ho were more sensitive had more skills when faced with such moral situations . It is recommended that hospital administrators, considering the nurses’ level of moral sensitivity, take some measures regarding teaching communication skills in such special cir cum stances as delivering bad news.
  Keywords: Moral Challenge, Moral Sensitivity, Breaking Bad News, Critical Care Units, Nursing
 • Mahmoud Abbasi, Forouzan Akrami * Pages 17-25
  Background And Aim
  Intercultural studies have shown the relationship between the religious beliefs and health improvement. This study, hence, aimed to determine the relationship between dyna mic - traditional religiosity and modernity, and the event of myocardial infarction.
  Materials And Methods
  This case - control study was done on patients referring to Taleghani Hospital, affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2016. Th e data collection instrument was a researcher - made questionnaire on dynamic -traditional religiosity consisting of 15 items on a 5 - item Likert scale . Census sampling was utilized and t he obtained data were analyzed using SPSS s tatistical software version 20 . Ethical
  Considerations: After explaining the objectives of the study and emphasizing anonymity and confidentiality of the questionnaires, the participants’ verbal informed consent was obtained.
  Findings: The case group consisted of 165 patients (40%) and 246 patients (60%) comprised the control group. Most participants were Persian, Shi a, in the age group of 30 - 39 years. They mostly had high school education, were employees with a monthly income of ten million Rial s or more, had physical activity and were nonsmokers. The mean of dynamic - traditional religiosity in all of the studied patients was 3.98±0.45 (0 -5). 14% percent of the participants had a medium level of religiosity (48 - 70%) and 86% of them had a desired level of religiosity (more than 70%). Ther e was, however, a significant difference between the mean of dynamic - traditional religiosity among the patients with or without physical activit y , different educatio nal levels , different inc ome levels , and different ethnicities (p
  Conclusion
  Although , the most of participants had a desirable level of religiosity, lack of a significant difference between two groups indicates that to reduce the incidence of this event, it is necessary that susceptible patients receive spiritual care in order to use th eir beliefs to gain the necessary abilities with the help o f trained health care providers. Hence, planning to provide spiritual care for the susceptible patients by the health care system is recommended.
  Keywords: Religiosity, Spirituality, Modernism, Myo cardial Infarction
 • Seyed Morteza Ghayour Baghbani, Narges Shojaei Kalate Bali, Hosein Chenarani, Jamal Ashoori * Pages 27-36
  Background And Aim
  Nursing due to its demand to work under high pressure, night shifts, deal with difficulties and other reasons has always been associated with stress and mental pressure, and its duties have always been intertwined with moral issues. Therefore, this study aimed to determine the relationship be tween organizational commitment, job satisfaction and social orientation, and moral behavior of the nurses w orking in hospitals in Varamin.
  Materials And Methods
  The present research was a correlational descriptive study. The study population consisted of all nurses working in Shahid Mofatteh and 15-e-Khordad hospitals in the city of Varamin in 2015, out of which 120 nurses were randomly selected .T he participants answered the questions regarding demographic variables, and completed the standardized questi onnaires of organizational commitment, job satisfaction, social orientation, and moral behavior. The data were analyzed by using SPSS s tatistical software version 19.
  Ethical Considerations: After presenting the research objectives, emphasizing the anonymi ty of questionnaires and confidentiality of personal information, and getting a written informed consent, the questionnaires were handed to the participants. Data collection was conducted by people of the same sex as nurses.
  Findings: A total of 120 nurse (78 females and 42 males) with a mean and standard deviation of 32.67±4.39 years participated in this study. Mean and standard deviations were 60.66±13.50 for organizational commitment, 142.20±28.52 for job satisfaction, 83.58±19.38 for social orientation, and 53.67±10.09 for moral behavior. Organizational commitment (r=0.5 71), job satisfaction (r=0.438) and social orientation (r=0.295) presented a significant positive relationship with the moral behavior of the nurses. Moreover, there was a significant pos itive correlation between organizational commitment and nurses’ job satisfaction, and also between job satisfaction and the nurses’ social orientation (P≤0.01). O rganizational commitment, job satisfaction and social orientation could significantly predict 52.7 percent of the nurses’ moral behavioral changes. According to the standard beta of the variable, it can be stated that organizational commitment had a greater contribution than job satisfaction and social orientation in the predictions.
  Conclusion
  Re gard ing the positive significant relationship between the predicting variables and moral behavior of the nurses, running appropriate workshops is recommended.
  Keywords: Organizational Commitment, Job Satisfaction, Social Orientation, Moral Behavior, Nursing
 • Zahra Hashemi *, Maryam Hadavi, Mina Valinejad Pages 37-47
  Background And Aim
  A good and effective communication between physician and patient is the backbone of desirable medical care. This study aimed to determine the fear of physician and communication apprehension in the patients referring to the clinics of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2015.
  Materials and
  Methods
  150patients were selected through Quota sampling method to participate in this study. Data gathering was done by a questionnaire which consisted of three parts: demographic information ;Personal Report of Communication Apprehension questionnaire (PRCA 24); and the fear of physician (FOP) questionnaire. The data were analyzed using T Test, Fisher and Chi square tests by SPSS software version 18.
  Ethical Considerations: patients consent for research participation was obtained and confidentiality was observed.
  Findings : The mean age of the participants was 31.31±9.78. The youngest participant was 13 and the oldest participant reported to be 63. 68% of the respondents were female and 32% were male and overall 30.7% of the pa rticipants were single. Regarding the job status, 31.1% of the participants had jobs in the governmental sections while 4.1% were unemployed. The rest were either self - employed or were farmers or laborers. The mean score of the communication apprehension w as in medium level ( 71.3±6.46 ). The communication apprehension in 95.3% of the patients was medium but in 4.7% of the patients was high. The mean score of FOP was 12.97 ± 2.99 . The fear of physician in 64.6% of the patients was medium and in 35.4% of the patients was high.
  Conclusion
  Effective treatment requires effective communication between physician and patient. So it is necessary for the patients to feel comfortable talking with the doctor. The patients should see themselves as a partner in the treatmen t process in order to receive the best care.
  Keywords: Patients, Physicians, Communication Apprehension, Fear
 • Mohsen Adib, Hajbaghery *, Zahra Saeadnejad Pages 49-59
  Background and Aim: Spiritual care is an essential part of holistic nursing care. The present study, therefore, aimed to determine the barriers to provide patients admitted to hospitals in Kashan with spiritual care from the viewpoint of the nurses.
  Materials and
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 306 nurses working at hospital affiliated with Kashan University of Medical Sciences in 2015. Quota sampling was chosen to select the participants. The data collection instr ument was a researcher - made questionnaire designed through library research and reviewing various articles. Running descriptive and inferential statistics in SPSS version 16 statistical software, the data were analyzed.
  Ethical Considerations: After explai ning the purpose and the nature of the research to all the participants, their informed consent was obtained. The questionnaires were anonymous and the participants were assured that their personal information will remain confidential.
  Findings: In the nur ses’ point of view, the major barriers to spiritual care were reported to be the lack of a sufficient number of staff to provide comprehensive care (78.1%), lack of private space for having a dialogue with the patient (70.3%), heavy workload and its relate d fatigue (67.4%), inadequate training (66.3%), dedication of more attention to the physical needs (66.3%), lack of organizational support (62.8%), insufficient time (62.7%), inability to communicate (56.9%), nurses and patients’ sexual differences (56.2%) and the belief in a better spiritual care by clerg ymen and psychologists (54.3%).
  Conclusion
  The finding s pointed to the lack of a sufficient number of staff to provide comprehensive care and the lack of private space for having a dialogue with the patie nt as the most important barriers to provide spiritual care. It is recommended that health planners take the barriers into account to provide the patients with spiritual care, adopt appropriate measures to address them in order to improve the quality of ho listic nursing care, and increase the patient and nurse satisfaction.
  Keywords: Nursing Care, Spirituality, Holistic Nursing, Patient, Centered Care
 • Milad Azami, Kioumars Mahdian, Hamed Tavan, Milad Borji * Pages 61-68
  Background And Aim
  Respecting the patients’ human dignity plays a key role in improving their quality of life. This study aimed to assess the human dignity of the patients with cardiovascular disease at Shahid Mostafa Khomeini Hospital in the city of Ilam in 2015.
  Methods and Materials: The present study was a cross - sectional study conducted on 150 patients with cardiov ascular diseases in Ilam in 2015 through availability sampling. To collect the data, the inherent dignity questionnaire (IDQ) was used. Daily visiting the men’s and women’s CCU and Post CCU sections, the researcher completed the human dignity questionnaire by interviews. To analyze the data, SPSS statistical software version 17 was used.
  Ethical Considerations: Ethical considerations observed in the present study were: explaining the purpose and processes of the study to each of the participants, assuring t he participants of the anonymity and confidentiality of the information, and obtaining the verbal informed consent of the patients to participate in the research.
  Findings: 85 (56.7%) of the patients were males and 129 (86%) were married. The mean age of the participants was 55.61±8.43 and the average for the number of their children was 3.94±1.55. The mean score for human d ignity of the patients was 3.79 ±1.15 out of 6. The lowest mean for human dignity of the patients was for their human dignity in the soc iety (3.43 out of 6), and the highest mean was for their human dignity in the healthcare environment (4.29 out of 6). In addition, the relationship between human dignity and age, gender, education and occupation was statistically significant (P
  Conclusion
  In the present study, human dignity of the patients was at an average level. It is, therefore, necessary to do such appropriate interventions as carrying out dignity therapy techniques or using nursing care models.
  Keywords: Cardiovascular Disease, Moral Dignity, Human Dignity, Inherent Dignity, Iran
 • Maysam Sheykh Talimi *, Reza Omani Samani Pages 69-79
  Background And Aim
  Confidentiality is recognized as a fundamental principle in medical ethics. The present study aimed to evaluate the breach of confidentiality in sexually transmitted diseases from the perspective of consequential and deontological philosophic al schools so as to reveal the "moral good" in the interested area.
  Materials And Methods
  In the present review study, using such keywords as sexually transmitted diseases, confidentiality, and partner notification - which account for a broad spectrum of medical ethics studies - in PubMed, SID, and Google Scholar databases, the relevant literature were searched and analyzed.
  Ethical considerations: Ethical principles were observed in searching and citing the literature.
  Results
  Both these schools have however been subject to new perspectives in such a way that we do not seem to observe an absolute confidentiality even in the deontological school anymore. On the other hand, consequential perspectives also do emphasize on observance of the ethical princi ples, in addition to considering the benefits. It is therefore recommended that in the first step, the doctors lead the patients to tell their partners by telling the truth to the patient. If the patients are not able to tell the issues to their partners, the doctors can help them with the necessary guidance and training. In case some patients are still unable to do it, the doctors, taking the patients’ permission, can do it on their behalf. Given that searching for and identifying the sexual partners is not considered as a medical responsibility, if the sexual partners consult a doctor, s/he can share the patients’ secrets with their sexual partners according to the preceding paragraphs. When a patient is not eligible, or when it is of necessity, the doctor ought to notify the patient’s hierarch or parents. Otherwise, what is to the best benefit of the patient should be considered.
  Conclusion
  To encapsulate the perspectives on the normative ethics, it is appropriate to avoid absolute thinking and by aggreg ating the perspectives, while respecting the principle of confidentiality, we should take the best benefits of the community board, and on top of whom the patient’s sexual partner, into account based on what common sense discerns as axiomatic.
  Keywords: Confidentiality, Medical Ethics, Partner Notification, Sexually Transmitted Disease
 • Forouzan Akrami, Zahra Bahadoran* Pages 81-89
  Background And Aim
  Research publication and diffusion is one part of the changing of internal knowledge to social knowledge, knowled ge transfer and utilization. The findings of the published researches are a new base for further researches and may be utiliz ed. Hence, this study aimed to explain ethical considerations in research publication and utilization.
  Methods
  In this review mai n key words: " Research ethics " or " P ublication ethics " and "Research utilization" were searched in PubMed, scholar. Google, SID and Magiran databases and then, related articles were analyzed.
  Ethical Considerations: Honesty and integrity were observed duri ng review and citation.
  Findings: In this study after review ing of the breaches of publication ethics , the ethical principles in research publication were analyzed, and the necessity of research utilization as an essential step for knowledge translation wa s argued . Honesty in all aspects of research, accountability in the conduct of research, Professional courtesy and fairness in working with others , and good stewardship of research on behalf of others are four principles that introduced as the foundations of ethical research. In this study,we identified the rule of on time research diffusion, and no lag or delay in research publication and utilization as one of the most important ethical considerations .
  Conclusion
  In order to cover knowledge gaps and prov ide the scientific evidence needed in clinical decisions as well as health policy, t he researchers have obligate to diffuse and publish their findings based on ethical principles , timely. The findings indicates on the need to revi se the National Directory of Ethics in Medical scholarly works , educating and capacity building for its enforcement and also necessity of adding the subtitle of research utilization ethics to its matters.
  Keywords: Research Ethics, Publication Ethics, Utilization, Translational Me dical Research, Ethics