فهرست مطالب

مدیریت مهندسی و رایانش نرم - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1395)

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/07/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمدرضا قاسمی، میثم شهبازی، حمیدرضا آقاشاهی صفحات 7-29
  تعدد مدل ها و برندهای ربات، تکثر شاخص هایی که برای انتخاب یک ربات مطرح است و نیز هزینه بسیار بالای انتخاب ربات نامناسب، توجیه مناسبی برای بهره گیری از یک مدل تصمیم گیری قوی به منظور انتخاب و ارزیابی ربات ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های کلیدی و با اهمیت در گزینش ربات ها و همچنین ارائه یک مدل تصمیم گیری کارآمد برای انتخاب ربات انجام شده است. بدین منظور، در گام نخست شاخص های موثر در انتخاب ربات با استفاده از نظر خبرگان شناسایی شده و همچنین 5 ربات پرکاربرد در شرکت خودروسازی «ایران خودرو» بعنوان گزینه های اولویت بندی مشخص شدند. با بررسی نتایج پرسشنامه ها، وزن هر شاخص با روش آنتروپی خاکستری محاسبه شد و شاخص «آموزش فروشنده» و «کیفیت خدمات فروشندگان» بعنوان مهم ترین شاخص ها در انتخاب ربات صنعتی و شاخص «درجه آزادی» و «دقت» کم اهمیت ترین شاخص ها در مسئله انتخاب ربات شناخته شدند. همچنین با استفاده از تجمیع نتایج هر سه رویکرد روش مورا ربات «کوکا» اولویت اول و ربات «ای بی بی» و «موتومن» و «فانوک» اولویت های دوم تا چهارم و ربات «هیوندای» در اولویت آخر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، ربات صنعتی، مورای خاکستری، مالتی مورا
 • محمدرضا رحیمی، علی سلماس نیا صفحات 31-48
  از یک طرفحضور ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و از طرف دیگر رشد بانک های خصوصی منجر به مواجهه بانک های ایران با محیط رقابتی شده اند. بقا در چنین محیطی، سازوکارها و استراتژی های خاص خود را می طلبد. از جمله این ابزارها می توان به برنامه بازاریابی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار اشاره کرد. در این تحقیق به منظور آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران از مدل سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی استفاده می شود. در این ارتباط، پرسشنامه ای بر اساس الگوی سه شاخگی تهیه می شود که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق خبرگان و آلفای کرونباخ سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک توسعه صادرات ایران در هر سه مولفه وضعیت نامناسبی دارد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، الگوی سه شاخگی، بازاریابی، بانک توسعه صادرات ایران
 • رضا رسولی، اسکندر شیرازی، حامد مسعودی صفحات 49-74
  این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش بر منازعات قدرت در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه مدیران، سرپرستان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و نواحی ستادی چندگانه تبریز که براساس اطلاعات و آمار اخذ شده تعداد آن برابر با 1750 نفر است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، برابر با 380 نفر تعیین و بصورت تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آموس اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شده است. در بخش استنباطی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و روش تحلیل مسیر برای آزمون مدل و سنجش اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که بکارگیری مدیریت دانش بر تمامی ابعاد قدرت در سازمان مورد مطالعه تاثیرگذار بوده و در بین ابعاد قدرت، جابجایی منابع قدرت دارای بالاترین بار عاملی و کاهش انتصابات سیاسی دارای کمترین ضریب هستند. همچنین ابعاد دانش دارای تاثیر مستقیم 44/0 و تاثیر غیرمستقیم برابر با 57/0 و از طریق متغیر میانجی گروه های ذی نفوذ بر منازعات قدرت است.
  کلیدواژگان: ابعاد قدرت، مدیریت دانش، منازعات قدرت، گروه های ذ ی نفوذ
 • جلال رضایی نور، هابیل دیماذر صفحات 75-99
  سازمان هایی که قصد بکارگیری و توسعه سیستم های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را دارند در ابتدا باید آمادگی خود را جهت پیاده سازی آن بسنجند و لازم است که با توجه به فاکتورهایی، به تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری اقدام نمایند. این فاکتورهای تاثیرگذار نسبت به یکدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردارند. در این مطالعه قصد داریم میزان اثرگذاری فاکتورهای مذکور را در حوزه تجارت الکترونیکی مورد مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا به کمک تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی برای پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ارائه می شود که میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل در آن مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ در ادامه از طریق فرآیند تحلیل شبکه فازی به اولویت بندی این فاکتورها پرداخته می شود. تطابق نتایج این دو تکنیک تحلیلی متفاوت، ما را از معتبر بودن نتایج بدست آمده مطمئن می سازد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، فاکتورهای پذیرش، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
 • میلاد شاهسواری، سید حامد موسوی راد صفحات 101-127
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه چهارچوبی ترکیبی برای ترسیم نقشه استراتژی یک شرکت می باشد که در این تحقیق برای شرکت نصب نیرو که یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه مپنا است پیاده سازی شده است.در عصر حاضر مدیران به این نکته پی برده اند که منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه شرکت هستند. شرکت نصب نیرو با در اختیار داشتن این سرمایه با ارزش و انتخاب استراتژی مناسب می تواند به اهداف خود برسد.در این پژوهش به بررسی عوامل داخلی و خارجی شرکت مذکور پرداخته و با استفاده از محاسبات گوناگون بهترین استراتژی برای مواجه با سیاست ها، فرصت ها و تهدیدها انتخاب شد. سپس نقشه استراتژی شرکت بر مبنای کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مشخص شده ترسیم شده است. این نقشه استراتژی به مدیران جهت درک استراتژی های سازمان و نحوه پیاده سازی کمک بسیار می کند. در نهایت، روابط موجود در نقشه استراتژی توسط روش دیمتل بررسی و نهایی شده و تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل، کیفیت بالای کار و افزایش سود شرکت شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژی، روش دیمتل، شرکت نصب نیرو، کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی
 • امیر ذبیحی، محسن قره خانی صفحات 129-151
  مسئله مکان یابی هاب در چند سال اخیر به یکی از مسائل محبوب و مهم در ارتباطات و حمل و نقل وسائل نقلیه زمینی، هوایی و به ویژه حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر انتخاب بندر بعنوان هاب برای بنادر کانتینری است. شرکت های کشتیرانی در کنار محاسبه هزینه های مسافت و عملیاتی، شرایط کیفی را نیز برای مکان یابی هاب در نظر می گیرند. سپس مناسب ترین مکان را بعنوان بندر هاب کانتینری را انتخاب می کنند. معیارهای کمی و کیفی زیادی در انتخاب مناسب ترین بندر بعنوان هاب نقش دارند. در این مقاله، دو مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب بندر هاب در صنعت کشتیرانی ارائه شده است. در نهایت، عملکرد هر یک از روش های ارائه شده با یک مطالعه موردی مکان یابی هاب در بندر های ناحیه جنوب ایران شامل: بندر عباس، امام، بوشهر، خرمشهر، چابهار و عسلویه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از هر دو روش مقایسه می شود.
  کلیدواژگان: انتخاب مکان، بندر هاب، تصمیم گیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
|
 • Ahmadreza Ghasemi, Meysam Shahbazi, Hamidreza Aghashahi Pages 7-29
  Regarding Proliferation of Robot brands and models and contributing criteria in evaluation of them, using a powerful model to Robots evaluation and ranking is very important. This research try to find key contributing factor in Robots evaluation and present an efficient model to Robot selection. To achieve mentioned goal, in the first step main robot performance criteria identified by experts. In addition 5 popular Robot in Irankhodro automotive industry were identified. Next criteria weights were calculated by Grey Entropy method. Sellers training, quality of services, are the main important criteria’s and v.s precision and degree of freedom are least important criteria. In addition by synthesizing three Grey MOORA approaches, KOKA, ABB, Motoman, Fanuc and Hyundai are the result ranking.
  Keywords: Grey MOORA, Industrial Robot, MULTIMOORA
 • Moahammadreza Rahimi, Ali Salmasnia Pages 31-48
  On one hand the presence of Iran as an observer in the WTO, and on the other hand the development of private banks, encounter the Iranian banks with a much more competitive environment. Survive in such situations requires its own mechanism, tools and strategies. Among these tools, we can mention to a marketing plan to achieve a sustainable ompetitive advantage. In this research, three-ramification model including structural, environmental, and behavioral aspects is used for investigating the pathology of marketing program of Export Development Bank of Iran. In this regard, a questionnaire based on three-ramification model is provided that its validity and stability are evaluated using experts and Cronbach's alpha, respectively. The results show that none of the structural, environmental, and behavioral aspects are not in a suitable situation.
  Keywords: Marketing, Pathology, Three, ramification model, the export development bank of Iran
 • Reza Rasouli, Eskandar Shirazi, Hamed Masuodi Pages 49-74
  This research was conducted in the Educational Department of East Azerbaijan province in Iran and aimed at examining the effect of knowledge management on power struggles. This applied study adopted a descriptive-survey design. The statistical population of this study contains all of the 1750 educational departments’ managers, supervisors and employees in East Azerbaijan province and multiple educational Districts in Tabriz. The stratified statistical sample of this study was selected by the category sampling method. Using the Cochran’s formula 380 individuals were randomly selected as the final sample of the study. The required data was collected by a questionnaire and the Amos software was employed to analyze data. Pearson correlation coefficient was utilized to test the hypothesis and path analysis was utilized for the model testing and assessing direct and indirect effect of the variables. The results of this study indicate that all of the components re-use of knowledge by others for similar needs, removal of the knowledge because of lack of credit change the shape of knowledge creation. It was also found that new knowledge and sharing tacit knowledge both affect power conflicts. The study also revealed that out of the aspects of power, the Removable power resource has the highest factor loadings (factor analysis) and Reduction of political appointees has the lowest correlation coefficient. Knowledge aspects was found to have a direct effect of 0/44 and an indirect effect of 0/57 on a power conflict through influential groups.
  Keywords: knowledge management, power conflicts, influential groups, power aspects
 • Jalal Rezaeenour, Habil Deimazar Pages 75-99
  The concept of electronic customer relationship management (e-CRM) is among the most important subjects under discussion in academia and commercial environments. The decision on e-CRM adoption must be made based on different factors. These influential factors have different importance rates. In this paper, we studied the effects of factors for e-CRM adoption in e-commerce. To this end, we identified and examined the various factors that can be effective for implementing e-CRM in companies operating in the field of electronic commerce and proposed a conceptual model for the adoption of e-CRM by extracting some categories of effective components. Using three major components and a number of independent variables, this model evaluated their impact on the dependent variable's "adoption" as the target component. The conceptual model was presented for adoption using structural equation modeling (SEM). Furthermore, these factors were prioritized by fuzzy analytic network process (FANP) method. The consistency of the results obtained from these two different analytical techniques ensured that our results were valid and reliable.
  Keywords: Electronic Customer Relationship Management (e, CRM), e, Commerce, Influencing Factors
 • Milad Shahsavari, Seyed Hamed Mousavi Rad Pages 101-127
  The aim of this research is to develop a combined framework to to determine strategy map for companies. In this paper the framework is applied to determine the map strategy of Nasb Niroo Company which is one of the sub-organizations under the Mapna holding group. Nowadays, mangers found out that human resources are the main capital of organizations. Nasb Niroo Company aims to use this capital and select best strategies for its objectives. This research focused on assessing the internal and external factors and selecting the best strategies for this company. After selecting the best strategies, the strategy map of company based on the balanced scorecard is developed. This strategy map can help mangers to understand the company’s strategies and its implementation. Finally, the relationships in the strategy map have been evaluated by DEMATEL method. The effective and affected factors are high quality of work and the growth of company’s profit, respectively.
  Keywords: Strategic Planning, DEMATEL Method, Nasb Niroo Company, Balanced Scorecard, Strategy Map
 • Amir Zabihi, Mohsen Gharehkhani Pages 129-151
  Hub location problem is one of the most popular issues in communications and, truck transportation, air transportation, and in particular, in marine transport in recent years. The main focus of this article is on selecting and ranking the ports that suitable to be concidered as a hub for container ports. A shipping carrier not only calculates transport distances and operation costs, but also evaluates some qualitative conditions for existing hub locations and then selects an optimal container transshipment hub location in the region. Many qualitative and quantitative criteria involved in the selection of the most appropriate port as a hub. In this paper, two Multiple Criteria Decision Making (MCDM) models are applied to evaluate and select hub port in the shipping industry. Finally, performance of each presented MCDM technique have been studied in ports of south of Iran including: Abbas port, Imam, Bushehr, Khorramshahr, Chabahar and Assaluyeh and results of techniques are evaluated.
  Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Multi, criteria Decision Making (MCDM), Port location