فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 6 (پیاپی 69، بهمن و اسفند 1392)
 • ویژه نامه تکمیلی 92
 • تاریخ انتشار: 1392/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ناهید توکلی، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، زکیه پیری، راضیه میرزاییان، افسانه امینی* صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  از منافع دسترسی به پرونده برای بیماران این است که به آنها اجازه داده شود تا درک بهتر از شرایط و درمانشان بدست آورند. هدف این پژوهش مقایسه خط مشی ها و قوانین حق دسترسی بیمار به پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و مقایسه آن با ایران بود.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی- تطبیقی است که قوانین، خط مشی و رویه های حق دسترسی بیمار به پرونده الکترونیک سلامت خود را در کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و مقایسه آنها با ایران بررسی کرده است. ابزار جمع آوری داده ها به شکل فیش برداری بوده است که از طریق مطالعات کتابخانه ای مقالات، کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی همچون Pubmed صورت گرفته و مقایسه شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چهار کشور به طور معمول دارای تعدادی قوانین، خط مشی و رویه در رابطه با حق دسترسی می باشند. اما در هیچ کدام به طور واضح و مشخص میزان حق دسترسی تعیین نشده است.
  نتیجه گیری
  در کشورهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر قوانین، خط مشی ها و رویه های کلی وجود دارد که در مجموع به حق بیمار در زمینه دسترسی، محرمانگی، افشا یا واگذاری اطلاعات وی اشاره می کند؛ لذا با توجه به الزام پیاده سازی طرح سپاس، لزوم توجه به ایجاد قانون و یا حداقل خط مشی و رویه های اختصاصی و بیان کننده جزئیات این مورد کاملا مشهود می گردد.
  کلیدواژگان: قوانین، دستورالعمل ها، پرونده الکترونیک سلامت، حق بیمار، دسترسی
 • مهدی الله بخشیان فارسانی، پیام قاسمی دهکردی، نرگس عبدیان، سمیه خسروی فارسانی، امین میرزاییان، مسعود نصری، علیرضا کریمی طاقانکی، گشتاسب مردانی، سیده بهشته امیری، مرتضی هاشم زاده چالشتری * صفحات 12-24
  زمینه و هدف
  سلول های بنیادی پرتوان القایی Induced pluripotent stem cells= iPSc))، سلول های اولیه و تمایز نیافته ای هستند که قادر به ایجاد تقریبا هر نوع سلولی در بدن می باشند. هدف از پژوهش حاضر تولید و استفاده موثر از وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM جهت انتقال ژن ها به سلول های فیبروبلاست انسانی ((HDFs= Human fibroblast cells و در نهایت ارزیابی عملکرد این وکتور بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی پس از جداسازی و کشت سلول های HDF، وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM (به عنوان پلاسمید انتقال دهنده) حاوی ژن های برنامه ریزی مجدد همراه با پلاسمیدهای PsPAX2 و PMDG2 (به عنوان پلاسمیدهای کمکی لازم برای بسته بندی ویروس) به لاین سلولی HEK-293T جهت تولید ویروس ها ترانسفکت شدند. محیط رویی سلول های HEK-293T حاوی ویروس های تولید شده پس از 48 و 72 ساعت برداشت شد و این ویروس ها جهت برنامه ریزی مجدد سلول های HDF به این سلول ها ترانس داکت گردیدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان دهنده تولید موفقیت آمیز وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM، کارایی موثر روش انتقال ژن با استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی و بیان مناسب فاکتورهای رونویسی در سلول های HDF پس از ترانس داکشن بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این یافته ها می توان از وکتورهای لنتی ویروسی جهت انتقال ژن و برنامه ریزی مجدد سلول های بالغ از قبیل HDF در مطالعات بعدی و تولید سلول های iPS استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سلول های فیبروبلاست انسانی (HDF)، وکتور لنتی ویروسی TetO، FUW، OSKM، برنامه ریزی مجدد، سلول های بنیادی پرتوان القایی iPSc)، RT، PCR)
 • افسانه کیانپور *، جلیل قانی دهکردی، پروانه صالحی صفحات 25-31
  زمینه و هدف
  دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی توسط محققین، مدرسین و دانشجویان رکن اصلی و پایه آموزش و پژوهش در دانشگاه است. این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده از کتاب های لاتین موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، داده های حاصل از دفعات امانت تمامی کتاب های لاتین و ترجمه شده به زبان فارسی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در طی مدت 6 سال (اول فروردین سال 1385 تا پایان سال 1390) بر اساس نرم افزار کتابخانه نسخه Diglib و دفاتر امانتی موجود (به تفکیک سال) از طریق مشاهده توسط پ‍ژوهشگر استخراج گردید و با تلفیق اطلاعات بدست آمده در برنامه Excel و بررسی دفاتر امانت، نتیجه گیری نهایی انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان استفاده از کتب لاتین در دوره مطالعه 1818 مورد و میزان استفاده از کتب فارسی 54399 مورد بوده است. 5/70% از کتب لاتین و 46/36% از کتب فارسی حتی یکبار هم در طی مدت 6 سال مطالعه به امانت برده نشده و دفعات استفاده از کتب فارسی بیشتر از کتب لاتین بوده است. بیشترین فراوانی استفاده مربوط به رده بندی QX با 66/66% و کمترین فراوانی مربوط به رده بندی QU با 57/3% بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، بار امانت کتب لاتین به مراتب کمتر از کتب فارسی بوده و لازم است در گزینش منابع اطلاعاتی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به مراجعه کنندگان تدابیری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بار امانت، کتاب لاتین، کتاب فارسی، کتابخانه مرکز
 • سعید حیدری سورشجانی *، نیره کثیری، احمدعلی اسلامی، معصومه علیدوستی، فرزین خسروی، فاطمه هاشمی صفحات 32-40
  مقدمه
  خودپنداره ی بی ثبات و منفی، سازگاری فردی و اجتماعی فرد را مختل می سازد؛ از طرفی رفتارهای خاصی در شکل گیری شخصیت بزهکارانه موثر هستند. در این مطالعه به مقایسه خودپنداره و رفتار در نوجوانان بدون سابقه کیفری با نوجوانان بزهکار پرداختیم.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود. 79 نفر از مراکز اصلاح و تربیت به صورت سرشماری و 120 نفر که با گروه اول از نظر سن و جنس همسان سازی شده، از شهر اصفهان و در سال 1391وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل 3 بخشی، شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات خودپنداره و رفتار بود؛ آزمون های آماری T-test، فیشر و کای دو برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در گروه بزهکار میانگین و انحراف معیار نمره خودپنداره 30/10±94/58 و رفتار 81/28±26/62 و در نوجوانان بدون سابقه، نمره خودپنداره 57/9±02/63 و رفتار 22/15±66/84 به دست آمد. میانگین نمرات خودپنداره و رفتار افراد در گروه بدون سابقه کیفری به طور معنی داری بالاتر بود (0/001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که خودپنداره و رفتار نوجوانان بزهکار پایین تر از نوجوانان بدون سابقه کیفری می باشد؛ همچنین به نظر می رسد برخی عوامل دموگرافیک هم در بروز رفتار های ضداجتماعی موثر هستند. لذا به نظر می رسد روانشناسان و مشاورین شاغل در این مراکز بهتر است، برنامه های آموزشی، مشاوره ها و فنون درمانی و اصلاحی خود را با مد نظر قرار دادن چنین ناهنجاری هایی پایه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: خودپنداره، رفتار، بزهکار، اصفهان
 • مهربان صادقی، عبدالمجید فدایی *، سلیمان خیری، اکرم نجفی، کبری شاکری صفحات 41-52
  زمینه و هدف
  انتخاب ضرایب سینتیک رشد، متناسب با شرایط محلی، برای طراحی بهینه سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و دستیابی به استانداردهای تخلیه پساب ها به محیط الزامی است. این پژوهش با هدف تعیین ضرایب سینتیک رشد در فرایندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های شهری در مناطق سردسیر کشور انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مداخله ای- نیمه تجربی با استفاده از فرایند سیستم لجن فعال با هوادهی ممتد در مقیاس پایلوت انجام پذیرفته است. متغیرهای تحقیق برای محاسبه ضرایب بازده سلولی (Y)، مرگ و میر (kd)، نیمه اشباع (Ks) و رشد حداکثر (μmax) به صورت روزانه اندازه گیری شد. پایلوت برای سه غلظت 2000، 3000 و mg/L 4000 جامدات معلق مایع مخلوط و در سن لجن های مختلف در محدوده 30-20 روز و زمان های ماند هیدرولیکی بین 28-20 ساعت راهبری شد. ضرایب بیوسینتیک بر حسب COD و BOD5 محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضرایب Y، K، Kd، Ks و maxμ برحسب COD به ترتیب در محدوده 49/0-14/0، d-109/1-72/0، d-1 015/0-002/0، mg/L 16/251-99/178 و d-135/0– 15/0 بود. میزان این ضرایب بر حسب BOD5 به ترتیب برابر با 49/0-22/0، d-105/1-53/0، d-1 020/0- 008/0، mg/L 60/214- 38/102 و d-1 69 /0 – 12/0 به دست آمد. ضرایب سینتیک رشد به استثناء رنج پائینی ضریب حداکثر بازدهی سلولی و بازه ضریب مرگ و میر سلولی، که در مقایسه با سایر مطالعات مشابه کمتر بودند، در سایر ضرایب در گستره مطالعات مشابه قرار داشتند. راندمان حذف COD و BOD5 به ترتیب در گستره 6/93 - 15/85% و 85/94-2/88% بود.
  نتیجه گیری
  به منظور اثر بخشی هزینه ها، ضرایب بدست آمده از این پژوهش را می توان برای طراحی سیستم های لجن فعال در سایر مناطق کشور که از شرایط اقلیمی و فرهنگی مشابه این تحقیق برخوردار هستند استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ضرایب بیوسینتیک، تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، مناطق سردسیر
 • محمود مباشری، راضیه میرزاییان *، مینا شیروانی، سیدیوسف ضیایی نژاد، محبویه حبیبی صفحات 53-59
  زمینه و هدف
  سنجش میزان آگاهی و دانش کاربران هنگام پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مبتنی بر فناوری روز دنیا از ضروریات است؛ بنابراین این پژوهش با قصد ارزیابی آمادگی و بررسی میزان آگاهی کاربران درمانی و اداری از سیستم اطلاعات بیمارستانی در هنگام پیاده سازی این سیستم انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی است که جامعه آن را کاربران درمانی و اداری بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن تشکیل داده است. نمونه گیری به روش سرشماری و شامل 60 نفر از کاربران بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته مبتنی بر ارزیابی دانش رایانه ای کاربران (10 مولفه)، امکان آموزش مطلوب (10مولفه)، خود توصیف کننده بودن سیستم (12 مولفه) و مطابقت سیستم با نیازهای کاربران (19مولفه) براساس استاندارد ایزو 10/9241 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش رایانه ای کاربران 5/17±27/44، میانگین نمره آموزش مطلوب کاربران 38/8±36/45، میانگین نمره خود توصیف کننده بودن سیستم 57/15±34/47 و میانگین نمره مطابقت سیستم با نیازهای کاربران 00/15± 45/39 بود. همچنین بین دانش رایانه ای کاربران و امکان آموزش مطلوب آنان رابطه معنی داری وجود داشت (0/04=P) و بین دانش رایانه ای و خودتوصیف کننده بودن سیستم و نیز مطابقت با نیازهای کاربران رابطه معنی داری مشاهده شد (0/008=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، مدیران و سیاستگذاران اجرایی در هنگام پیاده سازی خدمات فناوری در نظام سلامت باید به ارزیابی سطح دانش کاربر، شناسایی سیستم و رفع نیازهای کاربر از طریق سیستم توجه داشته تا در جهت افزایش بهره وری آن موثر باشند.
  کلیدواژگان: ارزیابی آمادگی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، کاربران، دانش رایانه ای
 • منیره رئیسی نافچی، فاطمه دریس، راضیه میرزاییان* صفحات 60-67
  مقدمه
  یکی از معیارهای تعیین کارایی و اثربخشی عملکرد بیمارستان ها، محاسبه شاخص های عملکرد و مقایسه آنها با استاندارهای خدمات بهداشتی جهت بهره برداری از تخت های بیمارستانی است. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه شاخص های عملکردی در بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری و مقایسه آنها با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، اطلاعات 498 عدد فرم آماری جمع آوری شده از بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری از سال 1385 تا پایان سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی عملکرد، کلیه فرم های شماره 201 نظام نوین آماری که توسط وزارت متبوع طراحی و در سطح کشوری مورد استفاده قرار گرفته اند به شیوه سرشماری وارد پژوهش شدند.
  یافته ها
  مقایسه شاخص های ضریب اشغال تخت در استان در مقایسه با استاندارد کشوری در سال های 87 و 88 نامطلوب و در سال های 85 ،86، 89 و 90 در حد متوسط کشوری بوده است. شاخص متوسط روز بستری و شاخص فاصله چرخش تخت در این دوره، در مقایسه با استاندارد کشوری در سال های 85 و 86 مطلوب، در سال های 87 و 89 متوسط و در سال های 88 و 90 نامطلوب بوده است.
  نتیجه گیری
  شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه نسبت به استانداردهای وزارت بهداشت در حد مطلوب و متوسط قرار داشته اند؛ لذا لازم است مدیران اجرایی در جهت افزایش بهره برداری از تخت های بیمارستانی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، درصد اشغال تخت، میانگین طول اقامت، کارایی و اثر بخشی، استاندارد
 • مرجان مجتبوی نایینی، صادق ولیان بروجنی، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 68-77
  زمینه و هدف
  مهم ترین عامل ژنتیکی ایجاد کننده ناشنوایی غیر سندرمیک با وراثت اتوزومی مغلوب پس از ژن GJB2، جهش های ژن SLC26A4 هستند که امروزه در تشخیص های مولکولی مورد بررسی قرار می گیرند. در این مطالعه، خصوصیات و اطلاع دهندگی مارکر D7S496 با توالی های تکراری CA، که در ناحیه 5 ژن SLC26A4 حضور دارد، در پنج قوم مختلف جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه بنیادی-کاربردی، ژنوتیپ جایگاه ژنی مارکر D7S496 در 165 فرد شنوای غیر خویشاوند از پنج قوم فارس، آذری، ترکمن، گیلک و عرب توسط PCR و سپس ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید و در نهایت الکتروفورز فلورسنت موئینه تعیین شد. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزارهای GeneMarker HID Human STR Identity، GenePop و Microsatellite Tools استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی آلل های مارکر D7S496، نشان دهنده وجود 10 آلل در جمعیت ایرانی است که آلل 137 جفت باز با فراوانی 52/41% در جمعیت ایرانی فراوان ترین آلل به شمار می آید. هتروزیگوسیتی مشاهده شده در کلیه اقوام، تقریبا بالای 70% است، که از میان آن ها بالاترین هتروزیگوسیتی متعلق به قوم ترکمن به میزان 8/81% می باشد. در انتها، بررسی مقدار PIC مارکر حاکی از اطلاع دهندگی شدید (Highly Informative) آن در اقوام مورد بررسی جمعیت ایرانی می باشد (مقدار PIC بالاتر از 7/0).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه مارکر D7S496 را به شدت اطلاع دهنده در تشخیص های مولکولی ناشنوایی غیرسندرمیک وابسته به SLC26A4 با توارث اتوزومی مغلوب به روش آنالیز پیوستگی در جمعیت ایرانی معرفی می نماید.
  کلیدواژگان: توالی تکراری پشت سر هم، SLC26A4، ناشنوایی غیر سندرمیک اتوزومی مغلوب، جمعیت ایرانی
 • سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، سعید سعید بخش، مریم جهانبخش، محبوبه حبیبی، راضیه میرزاییان، محمود مباشری* صفحات 78-85
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین معیارهای موفقیت یک سیستم اطلاعاتی، کیفیت سیستم است که به ویژگی های مطلوب خود سیستم اطلاعاتی اشاره دارد. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و مقایسه کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل دلن و مک لین در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سال 90 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کاربران، طراحان سیستم و مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی82 نفر از گروه کاربران و با استفاده از روش سرشماری 19 نفر از طراحان و مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس معیار کیفیت سیستم، منطبق برمدل دلن و مک لین بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمره کیفیت سیستم در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی و در بین بیمارستان های مختلف تفاوت معنادار داشته است (p<0/05). بطور کلی سیستم رایاوران توسعه (66/90%) و سیستم لوح گستر (57%) بیشترین و کمترین میانگین نمره را در معیار مورد بررسی به خود اختصاص دادند. میانگین کلی معیار کیفیت سیستم در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی 61/20%، و در بین بیمارستان های مختلف 59/50 % بود.
  نتیجه گیری
  طبق مدل استفاده شده، سیستم های مورد بررسی از نظر کیفیت سیستم در حد نسبتا مطلوب بودند؛ لذا برای رسیدن به حالت کاملا مطلوب باید در طراحی سیستم به عوامل موثر در ارتقاء کیفیت سیستم، نوع فعالیت، نوع تخصص و نوع مالکیت بیمارستان توجه گردد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کیفیت سیستم، مدل دلن و مک لین
 • سمیه مختاری *، صادق اسکندری، زهرا ایازی صفحات 86-91
  زمینه و هدف
  استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در نظام سلامت در جهت پیشبرد اهداف اعتباربخشی امری اجتناب ناپذیر است. این پ‍ژوهش به منظور بررسی ارتباط عملکرد کاربران نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی با میزان کسورات هزینه های بیمارستانی در سال 1391 در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه در این مطالعه منطبق بر جامعه پژوهش بوده است و کلیه پرستارانی که به طور ثابت از سیستم اطلاعات بیمارستانی استفاده می کردند در این مطالعه شرکت نمودند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه سنجش عملکرد بود.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره ی عملکرد کاربران 31/1±72/17 بود. همچنین بین نمره عملکرد کاربران و کسورات بیمارستانی ارتباط معنی دار و معکوسی وجود داشت (r=-0/581، p=0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که میانگین نمره ی عملکرد کاربران در سطح پایینی قرار دارد؛ لذا لازم است ارتقاء سطح عملکرد کاربران و آموزش کادر درمانی در خصوص نحوه صحیح ثبت خدمات به منظور کاهش کسورات و ارتقاء اهداف حاکمیت بالینی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کسورات بیمارستانی، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی
 • مریم قاسمی برون، اسرافیل منصوری، مجید اسدی سامانی، وسام کوتی *، مسعود فروتن راد، سعاد بشیری، اشرف امیرزرگر، رضا افضل زاده، محمدحسن بازافکن، آمنه حردانی صفحات 92-100
  زمینه و هدف
  تحقیقات بالینی و تجربی متعدد اثربخشی گیاهان دارویی بر روند ترمیم زخم را به اثبات رسانده اند و انار، بارهنگ و کلم از جمله گیاهان مفید در طب سنتی هستند که برای التیام زخم مورد استفاده قرار گرفته اند؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی کرم با اختلاط گیاهان کلم برگ، پیه سفید انار و بخش های هوایی بارهنگ بر زخم پوستی در موش صحرایی طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 24 راس موش صحرایی بصورت تصادفی به 4 گروه 6 تایی شامل کنترل (سرم فیزیولوژیک)، شاهد (تحت درمان با پتادین)، کنترل مثبت (تحت درمان با فنی توئین) و گروه تجربی تحت درمان با کرم با اختلاط پیه انار، بارهنگ و کلم برگ تقسیم شدند. پس از ایجاد زخم در شرایط غیرعفونی و یکسان، حیوانات بصورت روزانه تحت درمان قرار گرفتند و در روزهای 3، 6، 9 و 14 پس از ایجاد زخم، درصد بهبودی زخم محاسبه گردید.
  یافته ها
  درصد بهبودی زخم در گروه دریافت کننده کرم درمانی در روز های 3، 6، 9 و 14 نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0/05).
  نتیجه گیری
  کرم با اختلاط گیاهان کلم برگ، پیه سفید انار و بخش های هوایی بارهنگ در بهبود زخم موثر بود که احتمالا بدلیل وجود پلی فنل ها و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان مورد استفاده بوده است.
  کلیدواژگان: کلم، پیه سفید انار، بارهنگ، ترمیم زخم
 • الهام شجاعی*، اصغر بیاتی صفحات 101-107
  زمینه و هدف
  بالا رفتن عزت نفس و تغییر نگرش در دانشجویان می تواند آنان را از آسیب های روانی مصون دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی بر روی 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرفت، بعد از اطمینان از همگن بودن جامعه، دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد (30 نفر) تقسیم شدند. یک پیش آزمون عزت نفس از طریق پرسشنامه ها ی کوپر اسمیت از آنها گرفته شد و سپس برای گروه مورد، برنامه آموزشی که شامل کارگاه آموزش مهارت های زندگی بود، ارائه شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون عزت نفس براساس همان پرسشنامه گرفته شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره گروه شاهد در پیش آزمون 6/8±3/30 و در پس آزمون 4/8±7/30 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (P>0.05). میانگین نمره عزت نفس گروه مورد قبل از آموزش 4/7±6/31 و بعد از آموزش 7/6±1/47 بود که نسبت به قبل از آزمون و هم چنین نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری نشان داد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه باید آموزش مهارت های زندگی برای مقابله با مشکلات، کنترل خشم، انتقاد پذیری و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان مورد توجه دانشگاه ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، عزت نفس، دانشجویان
|
 • Nahid Tavakoli, Sakineh Saghaeianejad, Isfahani, Zakiye Piri, Razieh Mirzaeian, Afsaneh Amini* Pages 1-11
  Background And Aims
  Of the advantages of accessing patients’ records is letting them have a better understanding of their condition and treatment. It can also raise the reliability of consistency and correctness of data in health care system. Therefore, this study was to compare between laws, policies, and procedures concerning patients’ access to electronic health records (EHR) in Australia, Canada, and New Zealand and those in Iran.
  Method
  This study was a comparative, descriptive one, investigating the laws, policies, and procedures of patients’ access right to EHR in selected countries and Iran. The instrument for gathering data was a researcher developed checklist and the data were gathered and compared through relevant websites and reliable electronic resources and articles.
  Results
  The findings of research showed that all four countries usually had some laws, policies, and procedures concerning access right, but in none of them the rate of access has been obviously and specifically determined.
  Conclusion
  Given the necessity of EHR implementation, the requirement of paying attention to codifying a law or at least specific policies and procedures and expressing the details on this issue grows completely apparent.
  Keywords: Law, Procedure, Electronic health record, Patient right, Access
 • Mehdi Allahbakhshian, Farsani, Payam Ghasemi, Dehkordi, Narges Abdian, Somayeh Khosravi, Farsani, Amin Mirzaeian, Masoud Nasri, Alireza Karimi, Taghanaki, Gashtasb Mardani, Seyedeh Amiri, Dr. Morteza Hashemzadeh* Pages 12-24
  Background And Aims
  Induced pluripotent stem cells (iPSC) are primary undifferentiated cells that are able to create almost any type of cells in the body. The purpose of the present study was production and transmission of TetO-FUW-OSKM lentiviral vector to human dermal fibroblast cells (HDFs) and investigation the application of this vector.
  Methods
  In this experimental study after isolation and culture of HDF cells, TetO-FUW-OSKM lentiviral vector containing the reprogramming genes (as transfer vector) and PsPAX2 and PMDG2 vectors (as packaging plasmids) were transfected to HEK-293T cell line for virus production. The supernatants of packaging cells were harvested in 48h and 72h after transfection. Then, these viruses were transducted to HDF for reprogramming these cells.
  Results
  The results of this study demonstrated the successful production of TetO-FUW-OSKM lentiviral vector and suitable expression of the transcription factors in HDF cells after transduction.
  Conclusion
  According to these findings lentiviral vectors could be used for gene transmission and reprogramming of adult cells such HDF to generate iPS cells in future studies.
  Keywords: HDF, TetO, FUW, OSKM lentiviral vector, Reprogramming, IPSc, RT, PCR
 • Parvaneh Kianpour*, Jalil Ghani Dehkordi, Parvaneh Salehi Pages 25-31
  Background And Aims
  The heart of university is its library. Quick and easy access to information resources by researchers, teachers and students is regarded as the main principles and the basis of teaching and research in university. This study aims to determine the rate of reference to available Latin books in the Central Library of Shahrekord University of Medical Sciences.
  Method and material: in this observational research, lending burden of all available Latin and Persian books in the central library of Shahrekord University of medical sciences during the time of 6 years (the first day of new year of 2006 up to the end of 2011) was determined based on the library software (Pars Azarakhsh), Diglib version and available loan offices (separated by year). Finally by combining the data from the Excel output and by analyzing loan offices, the conclusion was made.
  Results
  The results show that the rate of reference to Latin books in this period was 1818 cases and that of Persian books was 54300 cases. In addition, 70.5% of the Latin books and 36.46% of the Persian books were not borrowed even once during the six years under study. The Persian books were at most borrowed 1 to 5 times. The results of the study indicated that the rate of reference to Persian books were more than that of Latin books. In this study, the most frequency of the reference was related to QX classification with 66.66% and the least frequency was associated to QU classification with 3.57%.
  Conclusion
  according to the results of the present study, Latin books were borrowed lower than Persian books. More measures should be done to choose information resources and timely and accurate informing.
  Keywords: lending burden, Latin books, Persian books, Central library
 • Saeid Heidari Soureshjani*, Nayereh Kasiri Dowlatabadi, Ahmadali Eslam, Masoomeh Alidousti, Farzin Khosravi, Fatemeh Hashemi Pages 32-40
  Background And Aims
  impermanent and negative self-concept , disrupts personal and social adjustment. in this study compared self-concept and behavior in adolescents without a history of juvenile criminal and offenders.
  Methods
  The study was cross-sectional . 79 person from centers for Upbringing and correction via census sample and 120 person that with first group in regard to age-and sex- matched controls from Isfahan City were enrolled. The data collection instrument consisted of three sections include demographic information , self-concept and behavior questions. Statistic examination include T-test, Fisher and K2, were use for data analyzed .
  Results
  The mean and standard deviation of self-Concept in offenders was 58/94±10/30 and Behavior was 62/26±28/81. Adolescents with no history of criminal record, self-concept score was 63/02±9/75 and Behavior was 84/66±15/22. Self-concept and behavior scores were significantly higher in the group with no criminal record (p
  Conclusion
  The results suggest that the Self-concept and Behavior of juvenile offenders is lower than adolescents with no criminal record. It is also considered demographic factors will affect the incidence of antisocial behavior . It seems psychologists and counselors to be working in these centers must training , counseling and therapy and correction techniques with consideration to the establishment of such anomalies .
  Keywords: self, concept, behavior, delinquency, Isfahan
 • Mahraban Sadeghi, Abdolmajid Fadaei*, Solyeman Kheri, Akram Nejafi, Kobra Shakeri Pages 41-52
  Background And Aim
  Selection of bio kinetic coefficients, as local conditions, is necessary for proper designing of wastewater biological treatment processes and meeting to effluent discharge standards. This research was performed in order to determination of the bio kinetic coefficients of sewage in cold regions of Iran.
  Methods
  This study is a semi-empirical research that was done as interventional using an extended aeration activated sludge process in pilot-plant scale. Research variables were measured daily in order to calculate cell yield coefficient(Y), endogenous decay coefficient(kd), saturation constant(ks) and maximum specific growth rate(µm). The pilot was operated with three concentrations of Mixed Liquor Suspended Solids(MLSS) of 2000, 3000 and 4000 mg/l, a Sludge Retention Time(SRT) of 20-30 days and a range of hydraulic retention time(HRT) of 20-30 hours. The coefficients were calculated according to Chemical Oxygen Demand(COD), Biochemical Oxygen Demand(BOD5). Achieved data were analyzed using Pearson correlation coefficient.
  Results
  The results showed that the Y, K, Kd, Ks and µm coefficients based on the COD, were equal to 0.142–0.4915 mg/mg, 0.72–1.091 day−1, 0.0021–0.0153 day−1, 178.99–251.16 mg /l, and 0.15-0.35 day−1, respectively. The rate of these coefficients based on the BOD5, were equal to 0.2174–0.4915 mg/mg, 0.53–1.05 day−1, 0.008–0.0197 day−1, 102.38–214.6 mg /l, and 0.12-0.69 day−1, respectively. Achieved bio kinetic coefficients in this research, except to low range of the Y and kd that were less than those in the same studies, were fitted in range of reported amounts in the same studies. The results also showed that removal efficiency of COD and BOD5 was in range of 85.15 – 93.6% and 88.2- 94.85%, respectively.
  Conclusion
  The obtained coefficients in this study could be useful for designing of activated sludge processes in other regions with similar climate and culture.
  Keywords: Bio kinetic coefficients, Waste water biological treatment, Cold regions
 • Mahmoud Mobasheri, Razieh Mirzaeian*, Mina Shervani, Yousef Ziaee Nejad, Mahboobeh Habibi Pages 53-59
  Background And Aims
  assessing users’ knowledge based on the latest technologies during implementing an information system is of high significance. Therefore, this study aims to assess the readiness and awareness of clinical and official users about hospital information system while system implementation.
  Materials And Methods
  in this descriptive - analytical study, population was the clinical and official users of Valiasr Hospital of Borojen. Census sampling was carried out. Samples consist of 60 users (31 women and 29 men). To collect data, a researcher-designed questionnaire were used developed based on the assessment of computer knowledge of users (10 components), the possibility of a good education (10 components), the self-description of the system (12 components) and the system adaption with users requirements (19 components) according to standard ISO 9241/10 .
  Results
  The score mean of computer knowledge of users was 44.27 ± 17.5 the average score of a favorable education to users was 45.36 ± 8.38 mean score of self-description of the system was 47.34 ± 15.57 the average match score of system with the Users requirements was 39.45 ± 15.00. Besides, there was no significant relationship between computer knowledge of users and the possibility of favorable education (P=0.29) but there is a significant relationship between computer knowledge and self description of the system and also adaptation with the users’ requirements (P=0.008).
  Conclusion
  Executive managers and policymakers must evaluate level of users’ knowledge, system identification and meeting users’ requirements through system to increase their productivity through attention to be effective.
  Keywords: Readiness assessment, Hospital information systems, Users, Computer knowledge
 • Monireh Reisi, Nafchy, Fatemeh Drees, Razieh Mirzaeian R.* Pages 60-67
  Background and amis: One of the main issues in hospitals, to determine the efficiency and effectiveness of hospital beds are how to exploit it . For this indicator, the introduction of performance indicators are computed and compared with standards of health care services can be paid for hospital assessment activities and capabilities. This study compares the performance standards of medical care Chahar Mahal Va Bakhtiari province's health ministry.
  Methods
  This study is descriptive and analytical and trend study in which data were collected from 498 pcs form 2006 till 2012 has been studied.
  Results
  The tables and charts in this review suggest that the bed occupancy index in comparison with the standard country between 2008 and 2009 unfavorable and 2006. 2007 years, 2010 and 2011 in moderate country. Average index hospitalization days in the period, compared with a national standard was satisfactory (less than 3.5 preferred), three performance indicators examined in this study Turnover is the optimal value of this index in the standard state (less than 2 day), which is desirable in the years 2006 and 2007 years, average 2008 and 2009 years were 2010 and 2011 unfavorable.
  Conclusion
  The performance indicators of hospitals toward optimal health standards have been average.
  Keywords: Performance indicators, Bed occupancy rate, Average length of stay, Standards
 • Marjan Mojtabavi Naeini, Sadeq Vallian, Morteza Hashmzadeh Chaleshtori* Pages 68-77
  Background And Aims
  The most important currently identifiable genetic cause of autosomal recessive non syndromic hearing loss (ARNSHL) after GJB2 mutations are the SLC26A4 gene mutations. In this investigation, the characteristics and informativeness of D7S496 CA repeat STR marker in SLC26A4 gene region was examined in five ethnic groups of the Iranian population.
  Methods
  The locus were genotyped in 165 individuals of five different ethnic groups including Fars, Azari, Turkmen, Gilaki and Arabs using PCR followed by PAGE and fluorescent capillary electrophoresis. In this study, the results were analyzed by GeneMarker HID Human STR Identity software, GenePop program and Microsatellite Tools software.
  Results
  Analysis of the allelic frequency revealed the presence of 10 alleles for D7S496 marker in the Iranian population, which allele 137bp at the D7S496 locus with 41.52% allele frequency was the most frequent. The observed heterozygosity of all ethnic groups was approximately above 70%, which Turkmen ethnic had the highest heterozygosity among all. Finally, analysis of PIC value represents D7S496 marker as a highly informative marker in Iranian population (PIC value above 0.7).
  Conclusion
  Our data introduce D7S496 as a highly informative marker in diagnosis of SLC26A4 based ARNSHL by Linkage analysis.
  Keywords: Short Tandem Repeat, SLC26A4, ARNSHL, Iranian population
 • Sakeineh Saghaeian Nejad Isfahani, Saeed Saeedbakhsh, Maryam Jahanbakhsh, Mahboobeh Habibi, Razieh Mirzaeian, Mahmoud Mobasheri* Pages 78-85
  Background And Aims
  One of the most dimensions of information iystem success is system quality. It refers to measures of the information processing system itself. The aim of this study was to analysis of the quality of hospital information systems in hospital information systems in private hospitals of Isfahan based on The DeLone and McLean Model.
  Methods
  This research was an applied and analytical-descriptive study and was performed in private hospitals of Isfahan in 2010. Research population consisted of hospital information system's users, system designers and hospital information technology (IT) authorities which was selected by random sampling method from users group (n=82) and using census method from the system designers and IT authorities, (n=19). Instrument for data collection was two the researcher designed questionnaire based on the criteria system quality which was adjusted to Delone and MClean model.
  Results
  According to the findings there was a significant difference system quality mean score in all kinds of hospital information systems and hospitals, it was not the same in all (p
  Conclusion
  According to the results of the research it is identified that based on the applied model the criteria of hospital information system were implemented in a rather optimum condition. Thus in order to reach a well optimum condition, it is necessary to pay particular attention to the factors improving system quality, type of activity, type of specialty and Property Type.
  Keywords: Hospital information system, System quality, The DeLone, McLean Model
 • Somayeh Mokhtari*, Sadegh Eskandari, Zahra Ayazi Pages 86-91
  Background And Aims
  Use of information technology in healthcare has been inevitable to achieve purposes of accreditation standards. This descriptive study is to evaluate the correlation of performance of hospital information system software operators with the amount of deducted costs in 2012 in Hajar Hospital, Shahrekord.
  Methods
  The data were collected through a performance measurement questionnaire. Validity of the questionnaire were examined by several professors, experts and colleagues in the field and based on the opinion of the expert in statistics, Cronbach's Alpha was used to determine the reliability of the questionnaire.After the questionnaires were filled out, the data were analyzed by SPSS 16 through Spearman correlation coefficient, Pearson, and Regression tests.
  Results
  The results showed that there was significant and inverse relationship between performance scores of operators and hospital deductions (p=0.001). The spearman correlation coefficient between the two was found to be -0.581.
  Conclusion
  promoting operator performance level and training health staff should be more considered along with proper manner of services record to reduce deductions and to promote the clinical governance objectives.
  Keywords: Hospital information system, Hospital deficits, Clinical governance, Accreditation
 • Maryam Ghasemiboron, Esrafil Mansori, Majid Asadi, Samani, Wesam Kooti*, Masoud Foroutan, Rad, Soad Bashiri, Ashraf Amirzargar, Reza Afzalzadeh, Mohammad Hasan Bazafkan, Ameneh Hardani Pages 92-100
  Background And Aims
  Numerous clinical and experimental researches have proved the herb plants effectiveness on the process of healing. Among these useful medicinal plants in traditional medicine are cabbage (Brassica oleracea), pomegranate (Punica granatum) peel, and common plantain (Plantago major L.). The present study was designed and done by mixing cabbage, pomegranate peel, and common plantain, in order to study the healing effect of this ointment on rat.
  Methods
  In this experimental study, 24 rats as randomized were divided to 4 groups of 6 heads consisted of control (physiologic serum), control (being cured with Petadin), positive control (being cured by Phenytoin) and the experimental group being cured by the ointment made of cabbage, pomegranate peel, and common plantain. After injuring in aseptic and similar conditions, the animals were being cured daily, and in days 3, 6, 9 and 14 after injuring, the percentage of wound was studied.
  Findings: Results have shown the percentage of wound healing in the receiving ointment therapy in days 3, 6, 9 and 12 in comparison with the control group has significant difference (P
  Conclusion
  The results of study showed that pomade therapy is effective in healing of the injuries which is probably due to polyphenols and the antioxidant features of the mentioned plants.
  Keywords: Brassica Oleracea, Punica Granatum Peel, Plantago Major L, Wound Healing
 • Elham Shojaie*, Asghar Bayati Pages 101-107
  Background And Aim
  Promoting self-esteem and changing attitudes in students could immunize them against mental damages. This study was aimed to examine the effects of teaching life skills on self-esteem increase in students of Shahrekord University of Medical Sciences (SKUMS).
  Methods
  In this clinical trial conducted as a semi-experimental study on 60 students in SKUMS after the population homogeneity was confirmed, the students were randomly assigned into two case and control groups (of 30 each). A pretest of self-esteem was given to them using Coppersmith Self-Esteem Inventory and then a teaching program consisting of workshops on life skills was held for case group. Then, a post-test of self-esteem was given to the two groups by the same questionnaire and the results were compared.
  Results
  Mean score of self-esteem in control group was 30.3±8.6 prior to training and 30.7±8.4 after training, which indicated no statistically significant difference. Mean score of self-esteem in case group was 31.6±7.4 prior to training and 47.1±6.7 after training, which indicated a significant difference compared to prior to training and the case group (P
  Conclusion
  According to the results of this study, teaching life skills to cope with difficulties, to control anger, to welcome criticisms, and to promote students’ self-esteem should be paid attention by universities.
  Keywords: Life skills, self, esteem, students