فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1395)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امید پورحیدری، محمدحسین ودیعی، رحمت الله هوشمند زعفرانیه*، مرتضی دهقانی، فاطمه دهقانی صفحه 1
  هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تامین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
  کلیدواژگان: فرصت های رشد، دارایی های ثابت مشهود، ساختار سرمایه
 • ابراهیم عباسی*، سیعد هوشمند قربانی صفحات 25-39
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر برنامه های افزایش سرمایه بر روی بازده تجمعی و فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع است. در این مقاله منظور از افزایش سرمایه، تامین مالی از محل تبدیل مطالبات سود سهامداران (حق تقدم) و تبدیل سود انباشته به سهام جدید (سود سهمی) با هدف سرمایه گذاری ثابت و توسعه می باشد. طبق فرضیه، فشار قیمت انتشار سهام جدید سبب افزایش عرضه شده و در نتیجه بازده سهام و حجم معاملات تحت تاثیر آن قرار می گیرد. این پژوهش روی 100 شرکت انجام شده است که طی سال های 93-1382 هر یک 3 بار به قصد سرمایه گذاری افزایش سرمایه داده اند. برای این منظور با استفاده از اطلاعات تلفیقی[1] و نمونه گیری طبقه ای تصادفی، اطلاعات شرکت های نمونه جمع آوری و سازمان دهی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون OLS و آزمون T دو طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون OLS نشان داد که میزان افزایش سرمایه، تاثیر منفی و معنی داری روی بازده های تجمعی دو روزه (روز قبل و روز بعد از مجمع) ندارد. به علاوه آزمون T نشان داد که برنامه های افزایش سرمایه تاثیر معنی داری بر فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع نداشته است. بنابراین فرضیه فشار قیمت تایید نمی شود.
  کلیدواژگان: فشار قیمت، بازده تجمعی، فشار خرید (فروش)، افزایش سرمایه
 • حسنعلی سینایی*، علی مهرابی، مرجان بهفرنیا صفحات 41-63
  در این پژوهش ارتباط میان سازوکارهای راهبری شرکتی با معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است که 103 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1393 تعیین شد. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه پانل استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده از سه مدل جداگانه مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج مدل ارزش افزوده بازار نشان می دهد که میان معیارهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نوع حسابرس با ارزش افزوده بازار ارتباط منفی معناداری وجود دارد، اما میان اندازه هیات مدیره با ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت وجود دارد. نتایج مدل ارزش افزوده اقتصادی حاکی از وجود ارتباط منفی میان تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش افزوده اقتصادی است. در این مدل میان معیارهای مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره و نوع حسابرس با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ای وجود ندارد. تخمین مدل ارزش افزوده نقدی نشان می دهد که معیارهای تمرکز مالکیت و اندازه هیات مدیره با ارزش افزوده نقدی ارتباط مثبت معنی داری دارد و میان نوع حسابرس با ارزش افزوده نقدی ارتباط منفی معناداری وجود دارد، در حالی که میان معیار دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی با ارزش افزوده نقدی رابطه ای وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مکانیزم های حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی ارزش محور، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی
 • صابر مولایی*، محمد واعظ برزانی، سعید صمدی صفحات 65-81
  درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد:الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.
  کلیدواژگان: اطلاعات، معادلات دیفرانسیل تصادفی، پرش قیمت
 • سهیلا دهقانکار *، امیر محمدزاده صفحات 83-102
  نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی، بحران مالی، محدودیت مالی، ریسک بازار، نوسان های بازده سهام
 • مهدی مشکی میاوقی، مهیار صنایعی* صفحات 103-120
  در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.
  کلیدواژگان: ارزش وجه نقد، نگهداشت وجه نقد، مدیریت وجه نقد، بازار ناقص
 • مرتضی بیات*، حسن زلقی، طاهر هاشمی صفحات 121-137
  پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: وابستگی دولتی، ریسک سیستماتیک شرکت، مالکیت نهادی
|
 • Omid Pourheydari, Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi, Rahmat Houshmand Zaferanie*, Morteza Dehghani, Fateme Dehghan Page 1
  The purpose of this study was to investigation the relationship between growth type and capital structure of listed firms in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the firms are classified in to three groups low, mix and high growth and statistical analysis was performed for each one individually. Data were extracted from 940 observation year-firm during 2005 to 2014. For data analysis and hypothesis testing, multivariate linear regression model was used. The results indicate that low growth type firms turn more toward debt financing due to increase of cost of equity. Therefore, they have high financial leverage. The high growth type firms growth due to the increasing cost of debt tend to the financing of the equity. So, they have low financial leverage. Mix growth Firms have average financial leverage ratios.
  Keywords: Growth opportunities, Tangible fixed assets, Capital structure
 • Ebrahim Abbasi *, Saeed Hoshmand Pages 25-39
  The purpose of this study is to investigate the effect of capital gain plans on return cumulative and buy (sell) pressure on the days around assembly. In this study, capital gain means shareholders benefit from receivables financing (stock rights) and conversion of retained earnings into new shares (profit share) for fixed investment and development. According to the price pressure hypothesis, issuance of new shares leads to an increase in supply and accordingly, the stock returns and trading volume are affected. 100 companies which over the years from 2003 to 2014 have increased their capital investments three times were the focus of this study. For this purpose, panel data and stratified random sampling were used to collect and organize the sample companies` data. OLS regression and two-tailed T-test were used for data analysis. OLS regression results indicated that the rate of rise in capital has no significant negative effect on two day cumulative returns (the day before and the day after the assembly). Moreover, T test showed capital gain plans has no significant effect on the pressure to buy (sell) in the days around assembly. As a result, the price pressure hypothesis is not confirmed.
  Keywords: Price pressure, return cumulative, pressure of buy (sell), capital gain
 • Hasanali Sinaei *, Ali Mehrabi, Marjan Behfarnia Pages 41-63
  In this study, the relationship between corporate governance mechanisms (ownership concentration, institutional ownership, CEO duality, the size of the Board and kind of auditor) with value-based financial performance measures (market value added (MVA), economic value added (EVA), cash value added (CVA)) is investigated. The statistical population is composed of listed companies in Tehran Stock Exchange and the sample of study was selected using random sampling including 101 firms for the period 2006 to 2011. The hypotheses were examined by multiple panel regression methods and research hypotheses were estimated in three separate models. The results of market value added model show that there is a significant negative relationship between ownership concentration, CEO duality and kind of audit mechanisms with market value added, while no relationship was found between institutional ownership and size of the board with market value added. EVA model results indicate a significant negative relationship between ownership concentration and CEO duality task with economic value added. In this model, no significant relationship was found between the measures of institutional ownership, size of the board and type of audit with economic value added. An examination of cash value added model indicates that there seems a positive relationship between ownership concentration, institutional ownership and the size of the Board with cash value added while there is no relationship between CEO duality and cash value added.
  Keywords: Mechanisms of corporate governance, value, based financial performance, market value added, economic value added, cash value added
 • Saber Molaei *, Mohammad Vaez Barzani, Saeed Samadi Pages 65-81
  Deep understanding aboutthe impact of news and information on stock market is vital for analyzing and forecasting stock return. For this purpose, stochastic differential equations, such as geometric Brownian motion, geometric Brownian motion with jump and geometric Brownian motion with stochastic volatility have been used for simulation total price index. Using daily data of the total price index, index of the top 50 companies, and index of the 30 largest companies in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016, the following results were obtained:the Merton model has minimum error and geometric Brownian motion has maximum error to explain the behavior of price index. According to the log-likelihood criterion, geometric Brownian motion with stochastic volatility is preferred to geometric Brownian motion. The possibility of occurring jump in price index of large companies is more than that in the top 50 companies. During the mentioned period, the good news had the greatest impact on the total price index and price index of the top 50 companies.
  Keywords: Information, Stochastic Differential Equations, Price Jump
 • Soheila Dehghankar *, Amir Mohammad Zadeh Pages 83-102
  Liquidity is one of the desirable features of the competitive markets which can be defined as” the ability to buy and sell assets at the lowest possible cost and time.
  One of the key issues of investment is the amount of liquidity of assets. The present study have investigated the capital market liquidity in financial crisis. To this aim it has been investigated the capital market in two levels of in-company and out of company.
  The main objective of this study was to find the effect of the financial crisis on the liquidity of the stock market in the Tehran Stock Exchange from 1388 to 1392. The main hypotheses of the research have been analyzed by econometric methods, software STATA, panel data, and in order to determine whether there is a significant relationship between the variables, multiple regression analysis was used.
  The findings of the present study shows a significant negative relationship between financial constraints and liquidity of the stock market. And also there is not any significant relationship between the financial crisis and liquidity. The average amount of the expected liquidity in times of crisis to the absence of crisis is only 0.006%. This difference is not significant.
  Keywords: Liquidity, financial crisis, financial constraints, Market risk, volatility of stock returns
 • Mehdi Meshki, Mahyar Sanayeei Masuleh * Pages 103-120
  The purpose of the present research is to investigate the effect of deviation from the optimal level cash holding on the marginal value of cash holding. Statistical population of this research is companies listed on Tehran stock exchange, and statistical sample were selected between these companies that including 101 companies over the period 2010-2014.This research was used panel data, generalized least squares and multivariate regression to estimate and examine research models.This research is totally inductive and correlative from viewpoint of nature and aim.Results indicate that marginal value of cash is higher in firms with less optimal level of cash holding than firms with more optimal level of cash holding. On the other hand, results reveal that marginal value of cash in firms with positive excess cash is less than the face value of each Rial and also in firms with negative excess cash is more than the face value of each Rial.
  Keywords: Value of Cash, Cash holding, Cash management, Friction market
 • Morteza Bayat * Pages 121-137
  The present study investigates the relationship between governmental affiliation and firm`s systematic risk. In this study, data have been gathered from 76 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2005 to 2015 and the research hypothesis has been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results indicate that there is a direct and significant correlation between governmental affiliation and systematic risk. In other words, companies which depend on government may encounter political risk and it can be one of the effective factors on the systematic risk. According to Levine (2005), governmental managers affect the firm`s risk by political decorum. Therefore, governmental affiliation can be used as a significant variable in firm`s risk.
  Keywords: Governmental Affiliation, Firm's Systematic Risk, Institutional ownership