فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»
  بابک درویشی*، کیوان صداقتی صفحات 5-16

  با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموما به دست مردم اداره شده و در ارایه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان موسسه ای دولتی، سابقه پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.

  کلیدواژگان: مسجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، حکومت، مردم، استقلال
 • بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی
  ژانت الیزابت بلیک*، فاطمه رضائی پور صفحات 17-64

  عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تاکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: بومی ها و جوامع محلی، دانش سنتی توسعه پایدار حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی، حقوق بشر، حقوق میراث فرهنگی، حقوق مالکیت فکری
 • تحلیل تطبیقی مسوولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت درحقوق ایران و انگلیس
  علیرضا یزدانیان*، الناز قدسی صفحات 65-84

  در حقوق مسوولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسوولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسوولیت نیابتی است. این مسوولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسوولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسوولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مسوولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسوولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حقوق انگلیس، فعل غیر، مسوولیت تضامنی، مسوولیت مدنی، تعهد مراقبت
 • مشروعیت عفو در حقوق بین الملل
  مهین سبحانی* صفحات 85-106

  گذار به دمکراسی همواره با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تعقیب و مجازات ماموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگ های داخلی و تلاش برای پایان بخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاح هایشان را ایجاب می نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویه کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفته اند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بین المللی موجود و نحوه برخورد ارگان های بین المللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیت ها و ممنوعیت های حقوق بین الملل در این زمینه را تبیین نماییم.

  کلیدواژگان: عفو، جرایم بین المللی، تعهد به تعقیب، حق بر جبران خسارت، حق بر حقیقت
 • جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری
  آرمین طلعت* صفحات 107-132

  دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسوولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

  کلیدواژگان: جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل زدایی، عدالت کیفری، دادگاه های داخلی، دیوان کیفری بین المللی
 • معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه
  فرزانه سیف زاده صفحات 133-170

  مطابق با اصل عام حقوق میان دوره ای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول می شوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان بین الزامات ناشی از اصل ثبات در روابط قراردادی که یکی از اصول حقوق معاهدات است و تغییراتی که احیانا در آینده در معاهده ای رخ می دهد سازش برقرار کرد؟ مساله کلی «معاهدات در گذر زمان» تنشی بین شرایط ثبات و تغییر در حقوق معاهدات را منعکس می کند. در این زمینه، تفسیر تکاملی روش ویژه ای است که برای تعیین تاثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده می شود. همچنین، توافق بعدی و رویه بعدی دولت های طرف معاهده در تفسیر معاهده، در این مبحث نقش های موثری ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: معاهدات در گذر زمان، توافق بعدی و رویه بعدی دولت ها، دیوان بین المللی دادگستری، تفسیر تکاملی
 • معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر
  یلدا خسروی* صفحات 171-198

  حقوق بشر به عنوان یکی از مسایل و دغدغه های مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحله اعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکننده حقوق بشرامکان پذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار می گیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حق ها با یکدیگر است که منجر به تحدید می گردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضایات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت می شود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادی های بشر را به دست دهد.

  کلیدواژگان: حق، حقوق بشر، تحدید درونی، تحدید بیرونی، مصلحت عمومی
 • نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای
  علیرضا رنجبر* صفحات 199-220

  فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصرا به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تاکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تاثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

  کلیدواژگان: سازمان های منطقه ای، حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای، قراردادها و نهادهای منطقه ای، فصل هشتم منشور ملل متحد، اتحادیه ملل امریکای جنوبی، اوناسور
 • نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن
  عیسی رجبی صفحات 221-242

  حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع هایی چون اختراعات، علایم و نام های تجاری، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توامان از مقررات جدید و قدیم راجع به علامت و نام تجاری، مدنظر این مقاله قرار گرفته است. با توجه به تازگی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (مصوب 1386) و تفاوت های آن با قانون ثبت علایم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و کاربرد فراوان این مساله در عرصه تجارت به نظر می رسد که هنوز درنگ در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد. تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علایم و نام های تجاری به میان می آمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع می شد که نقص ها و ابهام های زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرش های متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسه مواد پیرامون علایم و نام های تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پاره ای از نقص ها و ابهام ها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حقوق مالکیت صنعتی، علامت تجاری، علامت جمعی، نام تجاری، ثبت علامت و نام تجاری
 • جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا
  ردلفو برن وارگاس، آلبرت منول پلتتی ادرن، محمدعلی مهدوی ثابت، احسان عباس زاده امیرآبادی صفحات 243-260

  تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تاثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.

  کلیدواژگان: بزه دیده، دادرسی کیفری، جبران خسارت، نظام عدالت کیفری، عدالت انتقام جویانه
|
 • Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”
  Babak Darvishi, Keyvan Sedaghati Pages 5-16

  After nearly four decades of life of Islamic Republic of Iran, a mosque with a minimum of legal literature and consequently, less control of the government in its administration, are generally governed by the people and has been a pioneer in providing culture and lifestyle. The approach of the draft “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country” that have passed the House of representatives dated on 12 April 2015 and were detected inconsistent with the constitution on 5 May 2015 by the Guardian Council, is to weak the position of people and highlighting the role of government in the management of the mosque. In this approach first, so in broad, from construction to management of mosque, the government’s foundation has been explained. Second, qualitative looking on mosque construction is dominant on a qualitative perspective. Third, the integration of competencies and powers of the Endowment as a public institution, the glorious history of the Islamic Republic of Iran to maintain the mosques of the people has been ignored.

  Keywords: mosque, Endowments, Charity Affairs Organization, Government, People
 • Indigenous and Local Communities under International Wildlife Protection Law
  Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour Pages 17-64

  International era, in the last few decades, has witnessed the emergence of a variety of non-governmental actors such as indigenous and local communities and the gradual emphasis on bottom-up approaches to sustainable development, has proved the necessity for the presence of these actors and has considered empowering them a basic prerequisite in the struggle with global challenges. The present article aims to determine the extent to which the values and traditional practices of indigenous and local communities are integrated into international policy making and investigate their situation especially in international wildlife protection law.

  Keywords: Indigenous, Local Communities, traditional knowledge, sustainable development, International Wildlife Protection Law, Human Rights Law, Cultural Heritage Law, Intellectual Property Law
 • A Comparative Analysis of Civil Liability of Caretaker over the Actions of Persons in Need of Care in the Iranian and English Law
  Alireza Yazdanian, Elnaz Ghodsi Pages 65-84

  In the law of torts, the utmost compensation for damages suffered by victim had been always considered and in order to achieve this goal some measures and plans had been thought, which one of them is civil liability for the action of another which according to English Law is called vicarious liability. Although according to the principle of personal liability, vicarious liability should be construed as limited and exceptional but nowadays regarding the extent of its instances, there are distinct kinds of this liability which according to the specific rules and principles governing each of them is individually assessed. Civil liability of caretaker over the actions of persons in need of care is one of the types of civil liability arising from the actions of another which in this research studying the conditions and the specific rules of this kind of liability with comparative analysis with English Law is the goal.

  Keywords: English Law, Concurrent Responsibility, Joint Responsibility, the Action of another
 • Legitimacy of Amnesties in International Law
  Mahin Sobhani Pages 85-106

  Transition to democracy has always been faced a lot of challenges. One of these challenges is the prosecution and punishment of the prior regime’s officials or reconciliation and granting amnesty in return for transferring power to new government. In addition, the occurrence of internal conflicts and the struggle to end them, call for necessity of granting amnesties in order to encouraging opponents to lay down their arms. In this article, with regard to the ambiguity of international rules as to the legitimacy of amnesty, I seek to examine the legitimacy of granted amnesties in international arena and explain the constraints and prohibitions that international law applies in this respect, through a thorough examination of experience of different countries which, in past, has been in process of transition and examination of existing international rules and documents and way of reaction of international organs to it.

  Keywords: Amnesty_International Crimes_Duty to prosecute_Right to a remedy_Right to truth
 • ISIS’s International Criminal inlight of Criminal Justice
  Armin Talaat Pages 107-132

  ISIS has committed many crimes in Syria and Iraq. Some of human rights commissions and entities have stated that the terrorist group (ISIS) with inhuman and heinous acts including murder, extermination, slavery, deportation or forcible transfer, torture, grave breaches of the Geneva Conventions and other rules of international humanitarian law, and destroy all or part of a national, ethnical, racial or religious group, has committed crimes against humanity, war crimes and genocide This crime is a clear example of international crimes. The fight against the perpetrators and instigators of such crimes entails criminal justice, which aims to prosecute and punish the perpetrators. With regard to international crimes committed by ISIS, nationals and international courts are competent to hearing (On the one side, nationals’ court on the basis of universal jurisdiction principle can prosecute and punish the perpetrators, on the other side, under some of conditions, international criminal court could exercise its jurisdiction on the crimes). Hence, this paper firstly describes the crimes committed by ISIS, and then deal with the capacity of the international justice system to combat the terrorist group

  Keywords: Crimes against humanity, War Crimes, Genocide, Criminal Justice, Nationals Courts, International Criminal Court
 • Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights
  Farzaneh Seifzadeh Pages 133-170

  According to the general principle of inter-temporal law in the law of treaties, the terms of a treaty must be interpreted on the basis of their meaning at the time the treaty was concluded and according to the meaning which they possessed. But the contemporaneous meaning of a term will not always be decisive. So, we must also leave room for the consideration of treaties which evolve over time. This paper seeks to answer the question of whether can we make balance between the necessary of the principle of stability in the contractual relations, which is one of the principles of the Law of Treaties , and changes that might occur in a treaty in the future? The general question of “treaties in time” reflects the tension between the requirements of stability and change in the law of treaties. In this context, the evolutionary interpretation is a special techniques to determine the effect of the passage of time on treaties. Also, subsequent agreement and subsequent practice of States parties in the interpretation of a treaty play an effective role.

  Keywords: Treaties over time, Subsequent agreements, subsequent practice of States, The International Court of Justice, The evolutionary interpretation
 • Criteria for Limiting Human Rights and Liberties
  Yalda Khosravi Pages 171-198

  Human rights are one of the world’s most important concerns that their limiting must be precise to avoid being vague in appliance. Setting these boundaries are only possible if we clarify the criteria for limiting human rights precisely. In a general look we have two stage of limiting: inner limiting and outer limiting; on stage of inner limiting rights have conflicts with each other and must be compatible with each other, on stage of outer limiting rights have conflicts with things that are known as public interest that would cause limiting of rights. This research is written with the intent to demonstrate that inner limiting is not the only stage of limiting and to give precise criteria for outer limiting.

  Keywords: Right, Human, rights, inner limiting, outer limiting, public interest
 • The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security
  Alireza Ranjbar Pages 199-220

  The Chapter VIII of the United Nations Charter which is devoted exclusively to the regional arrangements is an essential factor in strengthening and expanding the role of regional organizations, especially in the maintenance of peace and security after the creation of the United Nations, In a way that one of the established and common principles of such organizations, as stipulated in the Article 1(1) of the Charter, is to help the United Nations in maintaining international peace and security which is interconnected with regional peace and security. Due to the capacity of regional organizations to maintain international and regional peace and security, which has been emphasized in the Article 52(3) of the Charter and Security Council’s resolutions, studying the role which could be played by one of the newly created institutions in the Latin America, i.e. the Union of South American Nations, indicates that it has significant influence on the maintenance of international and regional peace andsecurity. This Organization by highlighting confidence and security-building measures, instead of adopting an interventionist approach and coercive measures, seeks to strengthen the positive concept of peace.

  Keywords: Regional organizations, international, regional peace, security, Chapter VIII of the UN Charter, the Union of South American Nations, UNASUR
 • Name and trademark, the process of registration and related rights
  Eisa Rajabi Pages 221-242

  Intellectual property rights are divided to the two category of industrial and literary and artistic property rights. The category of industrial property rights, which is focused in this article, will support the topics such as patents, marks and trade names, industrial designs, geographical indications and trade secrets. In particular this article discussed about the analysis of both the new and old regulations relating to trademarks and tradenames According to the new regulation on Patents, Industrial designs and Trademarks (approved in 1386) and its differences with the law of Patents (approved in 1310) and Commercial Law (approved in 1311) and its imporatance in trade, it seems necessary thinking at concepts and terms of new regulation. Before the new regulation, any reference about trademarks and tradenames was just the law of Patent (1310) and the Commercial Code which have shortcomings and ambiguities. Since with the approval of the new regulation, there are different views in this regard. Because of that, In this article, by comparing the articles about trademarks and tradenames with previous Law and commercial law some shortcomings and ambiguities are solved and presented some suggestion for better amendment of new regulation.

  Keywords: industrial property rights, trade marks, collective marks, trade names, register of trade marks, trade names
 • La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal
  Rodolfo Brenes Vargas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Ehsan Abbaszadeh Pages 243-260

  Before 1995 the term «victim» in the legal literature of Spain did not use and the legislator preferred instead of this idiom scientific celebrity use common words and Common vocabulary among people. The word that under the influence of studies of victim and to pursue reforms happened In 1995 entered into The new Penal Code Spain, now has become common terms in the literature of the country's criminal law. Legal texts Spain, by type of crime and how did the victim, have predicted for him a variety of different situations and rights.

  Keywords: victim, Criminal Procedure, redress, criminal justice system, the vindictive justice