فهرست مطالب

سامانه های سطوح آبگیر باران - سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهرام بختیاری، زهرا افضلی گروه، کورش قادری صفحات 1-12
  روش هرشفیلد یکی از پرکاربرد ترین روش های آماری برآورد PMP است. در این مطالعه نخست، معادله های منحنی های تجربی روش هرشفیلد شامل منحنی عامل فراوانی (Km)، تصحیح میانگین و انحراف معیار بر اساس حداکثر بارش مشاهداتی و اندازه طول دوره آماری، تصحیح بر اساس ثابت مشاهداتی و منحنی های کاهش سطح استخراج گردیدند. پس از رقومی سازی منحنی ها، معادله ها بر منحنی ها برازش داده شد، سپس بهترین معادله بر اساس ضریب تبیین (R2) انتخاب گردید. بر اساس معادله های استخراج شده اقدام به طراحی نرم افزار کاربر دوست در محیط جاوا به نام PMP Calcualtor گردید. همچنین به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته، اطلاعات حداکثر باران 24 ساعته سالانه 22 تا 34 ساله هفت ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی واقع در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مطابق نگرش اول، حداکثر و حداقل Km و PMP24 در منطقه به ترتیب در محدوده 69/18-91/14 و 754-178 میلی متر برآورد شد. در نگرش دوم مقدار حداکثر و حداقل Km و PMP24 در منطقه به ترتیب در محدوده 77/4-95/1 و 363-65 میلی متر برآورد گردید. نسبت PMP24 به حداکثر باران 24 ساعته به عنوان یک معیار مستقل از شرایط آب و هوایی برای مقایسه PMP24 در ایستگاه های مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر PMP حاصل از نگرش دوم به ترتیب 2/48-5/36 درصد نگرش اول می باشد.
  کلیدواژگان: حداکثر بارش محتمل (PMP)، نرم افزار PMP Calculator، روش آماری هرشفیلد، عامل فراوانی(Km)، گیلان
 • ام البنین بذرافشان، شهلا دهقانپیر صفحات 13-24
  دمای خاک یکی از متغیرهای مهم در مطالعات هیدرواقلیمی کشاورزی و هواشناسی کشاورزی می باشد و کمبود آن در نقاط فاقد ایستگاه سینوپتیک که فعالیت های کشاورزی صورت می پذیرد یکی از چالش های بزرگ در بسیاری از مطالعات و تحقیقات بخش کشاورزی است. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین متغیرهای هیدرواقلیمی همچون بارندگی، دمای هوا، رطوبت هوا، فشار بخار آب، سرعت باد، میزان تبخیر و تراز آب زیرزمینی با دمای خاک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری در منطقه ساحلی بندرعباس طی دوره آماری (1371-1392) است. بدین منظور پارامترهای ذکر شده به صورت نرمال استاندارد شده محاسبه شد و همچنین تاثیر دو پارامتر باران و تراز آب زیرزمینی در قالب دو شاخص SPI و GRI بررسی و با ضریب همبستگی پیرسون معنی داری ارتباط بین آن ها تعیین گردید، و بر اساس روش رگرسیون خطی چند متغیره مقادیر دما در اعماق مختلف خاک برآورد گردید. بیشترین همبستگی بین دمای خاک در عمق 100 سانتی متری خاک با دمای هوا، تبخیر از تشتک و شاخص SPI در پنجره زمانی 3 ماهه دیده می شود که ضرایب همبستگی آن ها به ترتیب برابر با 992/0، 885/0 و 71/0- می باشد. این بدان معنی است که در واقع دما و رطوبت هوا به طور مستقیم بر تغییرات دمای خاک از سطح تا عمق موثر است، اما تاثیر باران بر دمای خاک معکوس بوده به طوری که میزان دمای خاک در ماه های ترسال کاهش معنی داری (P-value=-0.59) را نشان می دهد. در نتیجه، تحقیق فوق این امکان را فراهم می آورد تا در ماه های مختلف امکان برآورد سریع دمای خاک با استفاده از داده های هیدرواقلیمی فراهم آید.
  کلیدواژگان: پارامترهای هیدرواقلیمی، شاخص نرمال استاندارد شده، شاخص بارش استاندارد شده، شاخص منبع آب زیرزمینی
 • حشمت الله اقارضی، علی اکبر داودی راد، شمس الله نیکجه فراهانی صفحات 25-34
  کشور ما دارای شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک است لذا کم آبی و کمبود رطوبت خاک یکی از عوامل اصلی محدودیت رویش گیاهان مثمر دیم در دوره خشکی است. یکی از راه کارهای اساسی جهت مقابله با این چالش ها و امکان سنجی رویش گیاهان در دوره خشکی و حفظ منابع آب و خاک استفاده صحیح و مدیریت منابع آب و خاک موجود در حوضه های آبخیز است. سامانه های سطوح آبگیر باران راه کار مناسبی برای نیل به اهداف فوق است. لذا هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارایی سه نوع سامانه جمع آوری نزولات در تامین نیاز آبی بادام به منظور توسعه باغات بادام دیم در اراضی شیب دار منطقه خسبیجان اراک است. در این تحقیق سه نوع سامانه عایق، مرتع طبیعی و مرتع تمیز شده انتخاب شدند. هر تیمار دارای چهار تکرار است. مساحت هر سامانه 15 متر مربع است. در انتهای هر کرت تجهیزات جمع آوری و اندازه گیری رواناب قرار داده شد. در مدت پروژه 95 بارش رخ داده که 35 بارش بالاتر از ده میلی متر که رواناب ایجاد می کرد اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین رواناب سالانه به ترتیب برای سامانه های مرتع، زمین تمیز شده و عایق عبارتند از 130،110 و 2044 لیتر و میانگین به ازای هر متر مربع در سال به ترتیب 6، 8 و 136 لیتر آب می توان جمع آوری نمود که نشان از کارایی بالای سامانه عایق جهت جمع آوری آب باران و تامین نیاز آبی بادام به منظور توسعه باغات بادام دیم در اراضی شیب دار است.
  کلیدواژگان: بارش، رواناب، سطوح آبگیر باران، عایق، مرتع
 • غلامرضا چمن پیرا صفحات 35-46
  جمع آوری آب باران با استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف در مناطق خشک و نیمه خشک به منظور تامین آب بیشتر برای کشاورزی، شرب و صنعت را اصطلاحا Harvesting Water یا استحصال آب
  می گویند. در واقع بیشتر مواقع استحصال آب یک نوع روش آبیاری است، با این تفاوت که بهره بردار زمان لازم برای بهره برداری از آب را در اختیار ندارد. بهره بردار می بایست آب ناشی از بارندگی را به شکل ممکن ذخیره نماید تا در فصل مورد نیاز از آن استفاده کند. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر حوضچه های ذخیره آب بر روی استحصال و جمع آوری رواناب ناشی از بارندگی حوضه دادآباد صورت گرفت. روش کار در گام نخست بر اساس نقشه برداری و بررسی حجم عملیات سازه های اجرا شده، و آگاهی از تعداد، وضعیت و مشخصات آن ها می‍ باشد. در مرحله بعد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS نسبت به برآورد سیلاب اقدام گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی و مقایسه هیدروگراف های مشاهداتی و شبیه سازی شده نشان داد، مدل از کارآیی لازم برای شبیه سازی حوضه دادآباد برخوردار بوده و به پارامترهای شماره منحنی و تلفات اولیه حساسیت زیادی دارد. با محاسبه حجم مخازن، قابلیت آن ها در ذخیره سازی رواناب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین پاسخ حوضه در مقابل رگبارهای طرح، با اعمال تغییرات ایجاد شده در ورودی های مدل، اقدام به شبیه سازی رفتار سیلاب برای دوره بازگشت های مختلف گردید. نتایج نشان داد، حوضچه های ذخیره آب قادرند، بیش از 80 درصد از رواناب حاصل از بارندگی های با دوره بازگشت 2 و 5 سال را جمع آوری و ذخیره نمایند. در دوره بازگشت های 10، 25، 50 و 100 به ترتیب 63.4، 54.3، 38.8 و 28.6 درصد از رواناب ایجاد شده در مخزن حوضچه ها ذخیره شده و مابقی از خروجی حوضه خارج می شود. در مجموع سامانه های استحصال آب حوضه دادآباد قادرند 236645 متر مکعب رواناب را ذخیره نمایند.
  کلیدواژگان: حوضچه ذخیره آب، شبیه سازی، کنترل سیلاب، سیل~خیزی، مدل ریاضی HEC، HMS
 • سید حمید مصباح، محمدرضا نگهدار صابر صفحات 47-52
  ایجاد و گسترش پوشش گیاهی، به ویژه درختان و درختچه ها، در کنار جاده ها، تلاشی برای هماهنگی عملیات سازه ای و محیط زیست است. پوشش گیاهی نه تنها صدای رفت و آمد را کاهش می دهد، بلکه چشم اندازی زیبا از مسیر برای مسافران فراهم می کند. محدودیت اصلی این برنامه، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، تامین حداقل آب مورد نیاز گیاهان در دوره خشکی برای ادامه زندگی است. اگر چه در این مناطق سطح غیر قابل نفوذ آسفالته جاده ها حجم قابل توجهی رواناب تولید می کند، بهره برداری از سیلاب آبراهه های متعدد که جاده ها را قطع می کنند نیز فرصتی فراهم می سازد تا نه تنها زیان های سیل کاهش یافته و آمد و رفت مختل نشود، بلکه سبب سرسبزی کنار جاده گردد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد درختان اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) کاشته شده در کنار جاده است. درختانی که در 2 اسفند سال 1364 به وسیله دانش آموزان مدرسه ابتدایی رحیم آباد در کنار جاده نصیرآباد-رحیم آباد (دشت گر بایگان) کاشته شد و فقط با سیلاب آبیاری شدند. پس از انتخاب تصادفی 90 درخت، شاخص های کمی و کیفی آن ها به مدت 4 سال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزون بر زنده مانی 100%، رویش قطری و طولی درختانی که با سیل آبیاری شده اند نسبت به آن هایی که سیل دریافت نکرده اند در این منطقه بیابانی، قابل توجه است. بنابراین، افزون بر حفظ راه در برابر سیل، با تامین نیاز آبی درختان، چشم اندازی زیبا خلق شده است. سامانه ی گرد آوری آب باران، راه کاری پایدار و سازگار با محیط زیست برای ایجاد و گسترش پوشش گیاهی در کنار راه ها است.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، چشم انداز، راه، سیل، فارس، فسا، گربایگان
 • حسن ساقی، مهندس فرهاد رشیدزاده صفحات 53-64
  جریان های زیرسطحی ناشی از بارش باران، یکی از منابع اصلی تامین آب به شمار می رود. در این شرایط، زه دار بودن اراضی کشاورزی در فصول مختلف سال، یکی از عمده ترین مشکلات کشاورزان است که بر اثر بالا آمدن سطح آب های تحت الارضی و یا نامناسب بودن بافت خاک، پدید می آید. در این شرایط، شوری و سدیمی شدن خاک باعث کاهش راندمان برداشت محصولات کشاورزی می شود. علاوه بر این، تعیین ضریب زهکشی جهت تخمین زه آب ناشی از آب باران در مناطق شهری و غیرشهری، که یکی از منابع آبی به شمار می رود، حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق، روش های مختلف تعیین ضریب زهکشی در اراضی شور و سدیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، حداکثر ضریب زهکشی در روش هم گام، معادل 4/2 میلی متر در روز است. در حالی که، این ضریب بر اساس روش تقویم آبیاری بین حداقل 37/0 تا حداکثر 49/2 میلی متر در روز متغیر است. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد، مقدار به دست آمده برای ضریب زهکشی، با استفاده از روش همگام همواره بیشتر از مقدار به دست آمده با استفاده از روش غیرهمگام است. اما مقدار این ضریب در ابتدای تابستان و با استفاده از دو روش تقریبا با هم برابر هستند. بنابراین، استفاده از روش هم گام باعث افزایش مقدار جریان زیرسطحی تخمینی شده و پیشنهاد می شود از روش غیرهمگام جهت تخمین ضریب زهکشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اراضی سدیمی، اراضی شور، جریان های زیرسطحی، روش غیرهمگام، روش هم گام، شبکه زهکشی
 • جواد طباطبایی، رمضان کاظمی گلیان صفحات 65-71
  منطقه کوهسرخ کاشمر با وسعت حدود 16000 هکتار بادامزار، یکی از قطب های تولید بادام دیم کشور است که خشکسالی های متوالی و کمبود آب منجر به خشک شده آنها شده که به این خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای را برای مالکین آن ایجاد نموده است. هدف از این مطالعات، رسیدن به یک راهکار پایدار در رابطه با حفظ بادامزارهای منطقه کوهسرخ کاشمر می باشد که بدین منظور اقدام به شناسایی و انجام مطالعات بر روی یکی از راهکارهای سنتی و بومی منطقه شده است. این راهکار شامل احداث بند خاکی تغذیه ای در بالادست حوضه های فرعی میباشد که رواناب حاصل از جاری شده باران بر روی ارتفاعات سنگی مشرف به آن را استحصال نموده و باعث تغذیه تدریجی آن به داخل بافت نفوذ پذیر پایین دست خود می گردد. جریان سطحی ایجاد شده تا فاصله مناسبی از بند که سنگ کف همچنان بالا می باشد، به مصرف ریشه درختان کاشته شده در مسیر می رسد. برای انجام این مطالعات، ابتدا زیرحوضه های آبریز در مقیاس کوچک، تفکیک و مطالعات فیزیوگرافی انجام گردید. پس از مطالعات اقلیم (هواشناسی) و هیدرولوژی، رواناب سالیانه زیرحوضه ها با روش های تجربی برآورد و مقادیر حاصل از روش جاستین به سبب تاثیرگذاری فاکتورهای مهم شیب زیر حوضه ها و ضریب جاستین، مورد قبول واقع گردید. در مطالعات زمین شناسی و آب زیرزمینی، ضمن حفاری چاه های دستی برای بررسی ضخامت و بافت آبرفت و تعیین سنگ کف، مشخص گردید که پهنه آبرفتی در گستره بادامزارها، فاقد آب زیرزمینی است و نقش آب زیرزمینی در تامین رطوبت بادامزارها منتفی گردید. در مطالعات بهره برداری از رواناب زیرحوضه ها، به سبب وجود بند خاکی در انتهای زیرحوضه شماره 2، ابتدا محدوده محور و مخزن بند، نقشه برداری و سپس با تعیین نفوذپذیری سطحی و عمقی آبرفت به روش های صحرایی و شبیه سازی جریان زیرسطحی به وسیله نرم افزار Seep/w، الگوی و میزان جریان زیر سطحی در ترازهای مختلف آبگیری بررسی گردید. نتایج نشان داد که با توجه به نفوذپذیری بالای رسوبات بستر بند و آبراهه، بند تغذیه ای موجود قابلیت خوبی از نظر تغذیه پایین دست دارد که میتواند الگوی مناسبی برای حفظ بادامزارهای کاشته شده در مناطق بالادستی حوضه های مشرف به منطفه مورد مطالعه باشد.
  کلیدواژگان: جریان زیرسطحی، بند تغذیه ای، بادامزارهای کوهسرخ، روش های سنتی، سطوح آبگیر صخره ای
|
 • Bahram Bakhtiari, Zahra Afzali Gorouh, Kourosh Qaderi Pages 1-12
  Hershfield method is one of the most widely used for PMP calculation. In this study, at first the equations of adjustment factors of Hershfield method including frequency factor (Km), average and standard deviation for maximum observed event and sample size, fixed observational time intervals and area reduction curves were extracted. After digitizing curves, equations were fitted on curves then the best equations were determined based on R2. Based on the extracted equations, a user friendly multi-platform JAVA application called PMP Calculator was designed. In this study the annual maximum 24 hours precipitation during 22-34 years for 7 synoptic and climatological stations located in Gilan province were evaluated. The results indicated that for the first approach, minimum and maximum values of Km and PMP24 were found to be varied in the range of 14.91-18.69 and 178 -754 mm in this area. The minimum and maximum values of Km and PMP24 for the second approach were within the range 1.95-4.77 and 65 -363 mm, respectively. The ratio of PMP24 to maximum of 24 hours precipitation, as an independent criteria of climatic conditions was used for comparing PMP in studied stations. The results indicated that the amount of PMP using the second approach is 36.5-48.2 percent of the first approach.
  Keywords: Probable Maximum Precipitation (PMP), PMP Calculator Application, Hershfield Statistical Method, Frequency Factor (Km), Gilan
 • Ommolbanin Bazrafshan, Shahla Dehghanpir Pages 13-24
  Soil temperature is one of the most important parameters affecting hydro-climatic and agricultural processes. Since it is measured only in the synoptic meteorological stations, lack or deficiency of data is the major challenge in many agricultural studies. In this study, soils temperature were predicted at six different depths of 5, 10, 15, 30, 50 and 100 cm by Multivariate Linear Regression Models (MLRM) using meteorological parameters recorded at Bandar Abbas synoptic station during the period 1991-2013. The meteorological parameters precipitation, evaporation, wind velocity, vapor water pressure, relative humidity, air temperature and ground water level were utilized in this work. Precipitation and ground water were studied in the form of SPI and GRI. Relationship between these factors was identified using the Pearson's correlation coefficient. Temperatures were estimated in difference depths using MLRM. There is a significant correlation among soil temperature with air temperature, pan evaporation for soil depth of 5cm and SPI-3 for soil of 100cm with R2 0.992, 0.885 and -0.71 respectively. It means that air temperature and relative humidity affects soil temperature directly while precipitation impacts soil temperature, inversely. Soil temperature decreased in wet month (P-value=-0/59), significantly. This research could provide a rapid estimation of soil temperature in different months using hydro climatic factors data.
  Keywords: Hydro climatic factors, Standardized Precipitation Index, Ground water Resource Index, Soil Temperature Estimation
 • Heshmatolah Agharazi, Aliakbar Davoudirad, Shamsollah Nikje Farahani Pages 25-34
  Markazi Province have arid and semi-arid climatic. Lack of soil moisture is one of the factors limiting the growth of productive plants during the dry period. One of the basic strategies to deal with these challenges is feasibility growth of plants during drought periodand conserve soil and water resources, proper soil and water resources management in the watershed. System of rainwater is an effective solution to achieve the above objectives. The aim of this research is to compare of three types of systems to collect rain water requirement in order to develop dryland orchards of almond in the steep lands of Khosbyjan in Arak. Therefore, in this study, three types of systems include insulation, natural pasture and cleanranch were chosen. each treatment was repeated four times.The area of the system was 15 meters square. At the end of each plot, runoff collecting and measuringequipment were put. During the project 95 rainfalls occured that measured 35 above 10 mm which created runoff. The results showed that average annual runoff respectively for pasture, clean pasture and insulated are 110,130,2044 liters and average collected water per square meter per year, respectively were 6,8 and 136 liters. Insulated system have highly efficiency for rainwater harvesting and providing water requirement in order to develop almond orchards in sloping dryland.
  Keywords: Harvesting system, Insulatoin, Pasture, Rain, Runoff
 • Gholamreza Chamanpira Pages 35-46
  Rainwater collection using various techniques and methods in arid and semi-arid regions for supplying greater volumes of water for agriculture, drinking, and industries is called water harvesting (WH). In most cases, water harvesting is an irrigation method, with the difference that the user does not have the required time for using the water and has to somehow store water resulting from rainfall and use it when needed. This research intended to evaluate the effects of water storage ponds(Turkeynest) on water harvesting and on collection of runoff resulting from rainfalls in the Dadabad basin. Mapping and determining the volume of the structures and their numbers, status, and characteristics constituted as the first step of this research. The mathematical model HEC-HMS was then employed to estimate flood volumes. Results of simulations and comparison of the observed and simulated hydrographs indicated the model had the required efficiency for simulating the Dadabad basin and was very sensitive to the parameters of curve number and initial loss. The capability of the storage ponds in storing runoff was then determined through calculating their volumes. The behavior of floodwater for the various return periods was simulated to determine the response of the basin to design storms by applying the changes that had happened in the input part of the model. Results indicated the water storage ponds could collect and store more than 80 percent of the runoff resulting from rainfalls with return periods of 2 and 5 years. In return periods of 10, 25, 50 and 100 respectively, 63.4, 54.3, 38.8 and 28.6 percent of the runoff stored in the ponds and the remaining water removes from the basin from its outlet. In all, the water harvesting systems in the Dadabad basin could store 236,645 cubic meters of runoff.
  Keywords: Turkeynest, Flood control, Flood generation, Simulation, HEC, HMS
 • Sayyd Hamid Mesbah, Mohammad Raza Neghdarsabar Pages 47-52
  Roadside amelioration, particularly with trees and shrubs, is an effort to harmonize civil engineering works and environment the vegetation not only introduce noise pollution, but also provides a nice view of the countryside for passengers. The main limitation of this program, especially in arid and semi-arid areas, is the water requirement of plants, as even the most drought-enduring plants need a minimum amount of water for survival. Although the impermeability surface of asphalted roads produce a considerable volume of runoff, the presence of numerous ephemeral watercourses cut by the roads offer an opportunity not only to reduce the flooding hazards and inconveniences of stalled traffic, but also to green the roadsides. The objective of this study was to assess the performance of Eucalyptus camaldulensis Dehnh trees planted by the Nasir Abad-Rahim Abad roadsides (the Gareh Bygone Plain) on 21 February 1985 by the students of the Rahim Abad Elementary School and irrigated with floodwater90 trees were selected and measured their qualitative and quantitative parameters for 4 years. Results indicated that besides a survival rate of 100% in that desert, the height and diameter growth of the trees were spectacular. Therefore, in addition To protection of road, a verdant landscape has been created by providing the water requirement of trees. Rain water harvesting system, is adapted to environment solution for the roadside planting.
  Keywords: Vegetation, Landscape, Road, Flood, Fars, Fasa, Gareh Bygone
 • Dr. Hassan Saghi, Farhad Rashidzadeh Pages 53-64
  The sub surface flows resulting by rainfall are one of the main sources of supplying water. In these conditions, swap of agricultural lands in different seasons is one of the main problems of farmers which are caused by an increase in the level of subsurface water or impropriety of the soil texture. In such conditions, the sodium and salty soil cause a decrease in the efficiency of crops harvest. In addition, water collected from rainfall is one of water resource in urban and non-urban areas, therefore determining the drainage coefficient for estimating drainage water of it is very important. Therefore, in this study, different methods of determining the drainage coefficient in sodium and salty soil have been investigated. The obtained results have shown that the maximum of drainage coefficient in steady method is 2.4 mm/day. However, this coefficient changes throughout the day according to the irrigation calendar method from the minimum 0.37 to the maximum 2.49 mm/day. The results have indicated that the amount of the obtained drainage coefficient by steady method is always more than the amount obtained by unsteady method. But the amount of this coefficient is the equal in the beginning of summer using both methods. Therefore, using steady method causes an increase in the estimated subsurface flow amount so it is suggested to use the unsteady method to estimate the drainage coefficient.
  Keywords: Sodium soil, Sandy soil, Subsurface flow, Unsteady method, Steady method, Drainage network
 • Ramezan Kazemi Gelyan Pages 65-71
  A total of 16000 ha of Kohsorkh flat in Kashmar area (Khorasan Razavi Province) has been cultivated with almond trees. These trees used to be rainfed using direct rainfall and occasional flood water. It is supposed that because of climate change and consequent draught condition, most of 5 to 50 years old trees being affected by water shortage and are getting dried. It was noticed that some trees located in the upstream parts of the catchment have been survived looking very green and productive. Field witnessing showed that in those particular areas, there exist small earthfills being constructed along the stream channel, right after mountains and before the cultivation zone. The purpose of this study was to analyze the role of this system of earthfills with regard to possible relation to watering downstream trees. The study started with routine investigations such as physiography, meteorology, hydrology and geological survay ending to a seepage analysis for evaluating the role of earthfills for flood control and recharge of downstream areas. The results showed that because of geological nature of the mountains and permeable stream bed, small earthfills could have captured, slow down and infiltrated appropriate amount of surface runoff -up to some extend- into the downstream soil profile so that it could have been used by trees’ root existed nearby the earthfills. This is considered as a great opportunity and paradigm in order to survive the remaining part of the cultivation having similar condition.
  Keywords: Earthfill dam, Rainfed agriculture, Floodwater harvesting, subsurface recharge