فهرست مطالب

غدد درون ریز و متابولیسم ایران - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 88، مهر و آبان 1395)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 88، مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نیلوفر نادری نژاد، هانیه سادات اجتهد، گلاله اصغری، پروین میرمیران *، فریدون عزیزی صفحات 231-242
  مقدمه
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط الگوهای غذایی با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا طراحی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی طولی بر روی 1521 فرد مبتلا به پیش پرفشاری خون و پرفشاری خون شرکت کننده در مرحله ی چهارم مطالعه ی قند و لیپید تهران با سن≥ 27 سال که در شروع مطالعه فاقد بیماری مزمن کلیه بودند، انجام شد. دریافت رژیمی افراد با استفاده از پرسش نامه ی بسامد خوراک معتبر جمع آوری شد. از روش تحلیل عامل اصلی جهت تعیین الگوهای غذایی استفاده شد. اندازه گیری های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی انجام شد. بیماری مزمن کلیه بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمینی کمتر از 60 میلی لیتر بر دقیقه تعریف شد. از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه جهت بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی با خطر بیماری مزمن کلیه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان این مطالعه 59/11±32/46 سال بود. پس از 6/3 سال پی گیری، 255 نفر (8/16درصد) به بیماری مزمن کلیه مبتلا شدند. سه الگوی غذایی غربی، سالم و سنتی ایرانی شناسایی شد. پس از تعدیل اثر مخدوش گرهای مرتبط، خطر بیماری مزمن کلیه در افرادی که در بالاترین چارک الگوی غذایی غربی قرار داشتند، در مقایسه با افراد پایین ترین چارک، بیشتر بود (نسبت شانس: 12/2 و فاصله اطمینان 95 درصد: 19/1– 76/3). بین هیچ یک از دو الگوی غذایی سالم و سنتی با خطر بیماری مزمن کلیه ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  پیروی از الگوی غذایی غربی سبب افزایش بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشارخون بالا می شود.
  کلیدواژگان: بیماری مزمن کلیه، الگوی غذایی، فشارخون بالا
 • فاطمه ابهرزنجانی، طوبی کاظمی، بیتا بیجاری، مینا همتی * صفحات 243-250
  مقدمه
  شایع ترین علت ایسکمی میوکارد، آترواسکلروز است که می تواند منجر به انفارکتوس حاد قلبی شود. با توجه به اینکه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی، سطح استرس اکسیداتیو بالا می رود، هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آسیب به DNA و ارزیابی سطح پروتئین شوک حرارتی 27HSP در این بیماران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مورد شاهدی، 30 بیمار با تشخیص انفارکتوس حاد قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27HSP، به عنوان شاخص آسیب سلولی 8- هیدروکسی داکسی گوانوزین (OHdG-8) به عنوان شاخص آسیب DNA، تروپونین I قلبی، آنزیم کراتین کیناز، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و سطح مالون دی آلدئید، ارزیابی شدند.
  یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد میانگین سطوح سرمی 27HSP و OHdG-8 در افراد دچار انفارکتوس حاد قلبی 48 ساعت پس از انفارکتوس به حداکثر مقدار خود رسید (1/2± 8/9 OHdG=-8 و1/3±81 =27HSP). میانگین این دو عامل نسبت به افراد گروه شاهد (با مقادیر 8/1±7/9=27HSP، 2/1±4/4=OHdG-8)، افزایش معنی داری نشان داد 05/0≥P. میزان آنزیم کراتین کیناز در 24 ساعت و تروپونین I و میزان مالون دی آلدئید در 48 ساعت پس از انفارکتوس، بیشترین مقدار را در سرم نشان دادند.
  نتیجه گیری: افزایش نشانگر آسیب به DNA و سطح پروتئین شوک حرارتی نشان دهنده استرس اکسیداتیو در انفارکتوس حاد قلبی است. از این رو، مطالعه ی تغییرات سطح سرمی 27HSP و OHdG-8 در کنار نشانگرهای دیگر قلبی می تواند روشی ارزشمند برای ارزیابی سطح آسیب به ماکرومولکول ها در حین انفارکتوس حاد قلبی باشد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد قلبی، استرس اکسیداتیو، 27HSP، OHdG، 8
 • طوبی کاظمی، شیلا نایبی فر *، محمد اسماعیل افضل پور صفحات 251-259
  مقدمه
  در این مطالعه، تاثیر 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر سازگاری های ساختاری و عملکردی قلبی در زنان دارای اضافه وزن بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی تصادفی شده شاهددار، 24 زن دارای اضافه وزن سالم (سنین 30-20 سال) به طور تصادفی در سه گروه زنجبیل (8=تعداد)، تمرین+ زنجبیل (8=تعداد) و تمرین+دارونما (8=تعداد) تقسیم شدند و به مدت 10 هفته به انجام تمرین تناوبی شدید )40 متر سرعت رفت و برگشت) و مصرف روزانه 3 گرم قرص زنجبیل یا دارونما پرداختند.
  یافته ها
  افزایش معنی دار ابعاد بطن چپ سیستولی (LVDs) در گروه های تمرین+زنجبیل (006/0p=) و تمرین+دارونما (002/0p=)؛ و افزایش حجم ضربه ای (019/0p=) و قطر دهلیز چپ (015/0p=) در گروه تمرین+زنجبیل مشاهده شد. به علاوه، کاهش معنی دار فشار سیستولی در گروه های تمرین+زنجبیل (001/0p=) و زنجبیل (001/0p=) و کاهش معنی دار فشار دیاستولی در گروه زنجبیل (01/0p=) وجود داشت. اختلاف معنی داری بین سه گروه در میانگین تغییرات هیچ یک از شاخص ها به دست نیامد (05/0
  نتیجه گیری
  تمرین تناوبی شدید به تنهایی یا همراه با مکمل زنجبیل، بهبود نسبی ویژگی های ساختاری و عملکردی قلب زنان دارای اضافه وزن را به همراه دارد؛ در حالی که زنجبیل به تنهایی، اثرات کاهنده ای بر فشار خون سیستول و دیاستول دارد. بین انجام تمرینات تناوبی شدید و مصرف زنجبیل بر سازگاری های ساختاری و عملکردی قلبی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، سازگاری های ساختاری و عملکردی قلب، زنجبیل، اضافه وزن
 • راضیه کریم بیکی، مرتضی صفوی *، آوات فیضی، بهنود عباسی، مجتبی نیک پور صفحات 260-269
  مقدمه
  هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی امتیاز تنوع غذایی DDS)) در میان بزرگسالان تهرانی چاق، دارای اضافه وزن و وزن طبیعی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مورد-شاهدی، روی 200 مورد (100 بزرگسال چاق و 100 بزرگسال دارای اضافه وزن) و 300 شاهد (بالای 18 سال نرمال که از لحاظ وضعیت اجتماعی اقتصادی همسان سازی شده بودند) تهرانی انجام گرفت. پرسش نامه ی نیمه کمی بسامد خوراک (FFQ) 168 قلمی، پرسش نامه ی ساده ی خود ایفای فعالیت بدنی و پرسش نامه دموگرافیک توسط شرکت کنندگان پر شدند. DDS با استفاده از روش کانت و همکارانش و براساس امتیازدهی به پنج گروه هرم راهنمای غذایی وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) محاسبه شد. اندازه گیری های تن سنجی، از قبیل قد، وزن، دور کمر و دور باسن انجام شد و نمایه ی توده ی بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین DDS شرکت کنندگان چاق (32/1±65/5) بیشتر از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن (23/1±23/5) و نیز شرکت کنندگان دارای اضافه وزن بیشتر از شرکت کنندگان دارای وزن طبیعی (42/1±97/4) بود (001/0P<). شانس چاقی با افزایش یک واحد از DDS افزایش یافت (74/1-22/1CI: 95%;46/1OR:) که پس از تعدیل برای سن، جنس، وضعیت تاهل، استعمال دخانیات، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، فعالیت بدنی و انرژی دریافتی اندکی ضعیف تر شد (68/1-07/1CI: 95%;34/1OR:).
  نتیجه گیری
  رابطه مثبت و معنی داری بین DDS و چاقی در بزرگسالان تهرانی وجود دارد. بنابراین، توصیه برای افزایش تنوع غذایی به منظور بهبود سلامت در بزرگسالان نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
  کلیدواژگان: امتیاز تنوع غذایی، چاقی، اضافه وزن، مطالعات مورد، شاهدی
 • رحمان سوری *، محمدرضا اسد، محبوبه خسروی، صادق عباسیان صفحات 270-278
  مقدمه
  فعالیت ورزشی، به عنوان روشی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمنی همچون چاقی و دیابت، تغییراتی را در عضلات اسکلتی موجب می شود که تولید مایوکاین ها از آن جمله است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه شدت‎های ورزش هوازی منظم بر تغییرات سطح سرمی مایوکاین وابسته به PGC1-α و هم چنین، بررسی تغییرات پروفایل لیپیدی در مردان چاق کم تحرک بود.
  مواد و روش‏ها: در تحقیق حاضر، 39 داوطلب چاق با نمایه ی توده ی بدنی بیش از 27 کیلوگرم بر مترمربع در سه گروه ورزش هوازی با شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه (شدت پایین)، گروه ورزش هوازی با شدت 70 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه (شدت بالا) و گروه شاهد قرار گرفتند. گروه های تمرینی، ورزش هوازی را به مدت 10 هفته و سه جلسه در هفته و به مدت 30 الی 45 دقیقه انجام می‏دادند. پس از ارزیابی های اولیه (آنتروپومتریکی، حداکثر اکسیژن مصرفی و نمونه‎گیری خونی)، 10 هفته ورزش هوازی انجام شد و 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی ورزش، دوباره ارزیابی ها تکرار شدند.
  یافته ها: یافته ها بیانگر افزایش معنی دار میزان آیریزین در گروه ورزشی با شدت پایین (005/0=p) و افزایش 27 درصدی در گروه ورزش با شدت بالا بود که به لحاظ آماری معنی دار نبود (08/0=p). هم چنین، مقادیر HDL- کلسترول افراد هر دو گروه ورزشی به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>p) که با کاهش معنی داری در نسبت LDL به HDL همراه بود (05/0>p). به علاوه، همبستگی معنی داری بین برخی از شاخص های لیپیدی و آنتروپومتریکی با مقادیر آیریزین وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری: هر دو مداخله ی ورزشی بر تغییرات میزان سطح آیریزین در گردش خون و بهبود پروفایل لیپیدی داوطلبین چاق اثر مطلوبی دارد. با این وجود، اثربخشی شدت پایین در این داوطلبان بهتر است. به علاوه، به نظر می‎رسد تمرین ورزشی بتواند از میزان مقاومت آیریزینی بکاهد.
  کلیدواژگان: ورزش هوازی، مایوکاین، آیریزین، چاقی، پی جی سی 1، آلفا
 • الهام مرادقلی، محسن جعفری، مهرداد فتحی *، کیوان حجازی صفحات 279-286
  مقدمه
  مولکول های سلکتین، مسئول آغاز چسبندگی لکوسیت ها به اندوتلیوم عروقی هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر ای-سلکتین و پی- سلکتین زنان چاق بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی نیمه تجربی، 16 زن چاق با میانگین سنی 62/3±06/28 سال و نمایه ی توده ی بدنی 15/5±49/31 کیلوگرم برمترمربع به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند، به صورت تصادفی به دو گروه مساوی هشت نفری (تجربی و شاهد) تقسیم شدند. برنامه ی تمرین تناوبی شدید، شامل هشت هفته، هر هفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 90 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی، تست راکپورت استفاده شد. پیش از شروع، و پایان هفته ی هشتم، سطوح ای-سلکتین و پی- سلکتین سرمی ارزیابی شدند. برای مقایسه ی میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی استیودنت در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0≥p آزمایش شدند.
  یافته ها
  تمرین تناوبی شدید، وزن بدن و نمایه ی توده ی بدن را کاهش داد، اما این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود. نسبت دور کمر به باسن پس از مداخله کاهش معنی داری یافت (007/0p=). مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی داری یافت (0001/0P<). ای- سلکتین از 76/89 به 27/84 نانوگرم بر میلی لیتر و پی- سلکتین از 88/7 به 47/7 نانوگرم بر میلی لیتر در گروه تمرین هوازی کاهش یافت، اما این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش وزن و سطوح سلکتین و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی به واسطه اجرای تمرینات تناوبی، می توان از آن به عنوان یک شیوه درمانی غیردارویی جهت بهبودی بیماران قلبی عروقی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سلکتین، زنان چاق، تمرین تناوبی شدید
 • مرضیه رستمی دوم، فهیمه رمضانی تهرانی *، پانته آناظری، شهرام علمداری، فریدون عزیزی صفحات 287-296
  مقدمه
  تهیه ی نقشه ی علمی یکی از راه هایی است که می تواند ما را از وضعیت پژوهش های انجام شده در موضوعی خاص و یا حوزه های مختلف پزشکی آگاه نماید. سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین بیماری های زنان است که موضوع بسیاری از مطالعات علمی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، ترسیم و تحلیل نقشه ی علمی در زمینه ی میزان تولید علم در زمینه سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران با توجه به تعداد مقالات و نویسندگان شاخص و مقایسه ی آن با میزان تولید علم، به ویژه در جهان، است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع پیمایشی است و با روش علم سنجی صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه تولیدات علمی در خصوص سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) است که از تاریخ اول ژانویه 2000 تا ژوئیه 2016 در پایگاه استنادی WEB of SCIENCE، نمایه شده اند. در مجموع، 6598 مقاله در زمینه PCOS چاپ شده است که هم استنادی مقوله های موضوعی با استفاده از تکنیک تحلیل و نرم افزار BIBEXCEL مورد بررسی قرار گرفت . نقشه ها با استفاده از نرم افزارهایpajek و VOS VIEWER ترسیم شدند.
  یافته ها
  ایران جزو ده کشور اول پیشتاز در تولیدات علمی در زمینه PCOS است. از مجموع 6598 تولیدات علمی در زمینه PCOS، 209 مقاله (3/4 درصد) توسط پژوهش گران ایرانی تولید شده اند. آمریکا با 1670 (3/34 درصد)، چین با 567 مقاله (7/11 درصد) و ترکیه با 564 مقاله (6/11 درصد) به ترتیب رتبه اول تا سوم در خصوص تولیدات علمی در زمینه PCOS را درجهان در طی سال های مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. ایران در رتبه بندی جهانی، مقام هشتم و در رتبه بندی کشورهای خاورمیانه، در رتبه دوم قرار دارد. در ایران، افراد شاخص که در زمینه پژوهش PCOS بیش از 7 مقاله دارند، حدود 15 نفر هستند که در 4 خوشه ی علمی با یکدیگر همکاری می کنند، ولی با کشورهای مطرح جهان همکاری ندارند. ترکیه در بین کشورهای خاورمیانه، ده مقاله مشترک با امریکا دارد که از میزان همکاری بالایی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است.
  نتیجه گیری
  اگرچه کشور ما جزو ده کشور پیشتاز در جهان در زمینه ی تحقیقات سندرم تخمدان پلی کیستیک است، اما میزان پژوهش های لازم در زمینه ی این بیماری، علی رغم شیوع نسبتا بالای آن در کشور، کم است. شناسایی افراد پیشگام در انجام پژوهش های مرتبط با این سندرم، در کنار مشخص کردن زمینه هایی از دانش که خلاء آن در کشور در خصوص این بیماری وجود دارد، می تواند زمینه ی بسیاری از مطالعات پژوهشی را برای محققین علاقه مند فراهم کند.
  کلیدواژگان: نقشه علمی، تحلیل هم استنادی، سندرم تخمدان پلیکیستیک
 • حسین زادی، فرناز سهراب وند، مامک شریعت *، معصومه معصومی صفحات 297-302
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) از شایع ترین اختلالات غدد در زنان سنین باروری است و از مهم ترین علل ناباروری محسوب می شود. این سندرم با بیماری کبد چرب غیرالکلی، اختلالات آنزیم های کبدی، سندرم متابولیک و درجات مختلف مقاومت به انسولین مرتبط است. هدف این مطالعه، بررسی میزان اختلال آنزیم های کبدی در زنان ایرانی مبتلا به PCOS بود. که تاکنون مطالعه ای در این زمینه در ایران انجام نشده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه بر روی 120 نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولی عصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شد. گروه مورد شامل 60 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تایید شده بر اساس معیارهای تشخیصی روتردام بود که با 60 زن سالم (گروه شاهد) که علت مراجعه در آن ها ناباروری با علت مردانه بود و اولین مراجعه برای درمان ناباروری را داشتند، مقایسه شدند. کلیه ی بیماران برای اولین بار مراجعه کرده بودند و لذا سابقه ی اقدام درمانی برای نازایی اعم از مصرف دارو و مداخلات خاص را نداشتند. داده ها از طریق پرونده های بیماران جمع آوری و سپس تحلیل شدند.
  یافته ها
  در دو گروه مبتلا و شاهد، سطح آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز اختلاف معنی داری نداشت، ولی سطح آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) به طور معنی داری در گروه مبتلا بالاتر بود (001/0P =)، هر چند سطح آنزیم های کبدی در محدوده ی طبیعی بود. دو گروه از نظر سن، سطح چربی های LDL، HDL و TG، قند خون ناشتا، سطح انسولین ناشتا و شاخص (HOMA-IR) homeostatic model assessment for insulin resistance، همسان بودند. و از نظر (نمایه ی توده ی بدنی (BMI)، غیرهمسان بودند. هم چنین سطح GGT در خانم های PCOS با BMI طبیعی بالاتر از گروه شاهد با BMI طبیعی بود (002/0P value=).
  نتیجه گیری
  بر اساس این پژوهش، بیماری PCOS فارغ از تاثیرگذاری چاقی وBMI بالا می تواند بر روی کبد اثر گذاشته و افزایش سطح برخی آنزیم های کبدی را منجر شود.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، کبد چرب، آنزیم های کبدی، مطالعه مورد، شاهدی
 • مرضیه صالحی جهرمی، فهیمه رمضانی تهرانی، آزیتا زاده وکیلی * صفحات 303-313
  مقدمه
  مواجهه با مقادیر مازاد آندروژن ها در دوران پیش از تولد، به عنوان یک عامل محیطی موثر بر اپی ژنوم جنین و هم چنین عامل زمینه ساز بروز فنوتیپ های ویژه در بزرگسالی، در دهه های اخیر موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. نتایج مطالعات مولکولی متعدد این واقعیت را نشان دادند که مواجهه با آندروژن ها، در مقاطع خاصی از رشد و تکامل جنین، فرآیندهای سلولی و به دنبال آن فرآیند تکامل بافت ها و اندام ها را به گونه ای متاثر می سازند که در نهایت به تغییرات فنوتیپی و رفتاری جاندار در بزرگسالی منجر می شود؛ که یکی از اصلی ترین این تغییرات ایجاد استعداد ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در بزرگسالی است. هورمون تستوسترون به عنوان مهم ترین آندروژن در دوران جنینی، دارای اثراتی مداخله گر در مسیرهای متابولیک و اندوکرین است که بسیاری از آن ها از طریق تغییرات اپی ژنتیک اعمال می شوند. با شناخت مسیرهای منحرف شده منتهی به ایجاد شرایط بیماری و در نظر گرفتن امکان مداخله در سطح مولکولی در این مسیرها، می توان کنترل شرایط دوران پیش از تولد را اولین و مهم ترین گام در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مرتبط در نظر گرفت. این مقاله، به مرور مطالعات انجام شده درباره تغییرات اپی ژنتیکی و بیان ژن های مسیرهای مختلف بیولوژیکی ناشی از مواجهه پیش از تولد با مقادیر مازاد آندروژن، با تکیه بر بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک مدل مناسب برای نمایش اثرات این مواجهه، می پردازد.
  کلیدواژگان: مواجهه پیش از تولد، آندروژن مازاد، اپی ژنتیک، بیان ژن، تکامل جنینی، سندرم تخمدان پلی کیستیک
|
 • Niloofar Naderinejad, Hanieh, Sadat Ejtahed, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran *, Dr Fereidoun Azizi Pages 231-242
  Introduction
  To investigate the association between major dietary patterns and the incidence of chronic kidney disease (CKD) over a 3.6 year follow up in adults with high blood pressure.
  Materials And Methods
  This cohort study was conducted on 1521 prehypertensive and hypertensive subjects, aged ≥ 27 years, without CKD at baseline, who participated in the fourth phase (2009-2012) of the Tehran Lipid and Glucose Study. Dietary data were collected using a valid food frequency questionnaire. Principal component analysis was performed to derive dietary patterns. Anthropometrics and biochemical measurements were obtained. CKD was defined as estimated glomerular filtration rate (eGFR)
  Results
  The mean age of participants was 46.32±11.59 years. After 3.6 years of follow-up, 255 (16.8%) cases of CKD occurred. Three dietary patterns were identified, the western, healthy and the traditional Iranian patterns. After adjustment for relevant confounders, subjects in the highest, compared to the lowest quartile category of the Western dietary pattern score, had a higher risk of CKD (OR: 2.12; 95% CI: 1.19-3.76). Neither the healthy nor the traditional dietary patterns were significantly associated with incidence of CKD.
  Conclusions
  Adherence to the Western dietary pattern is associated with increased risk of CKD in adults with high blood pressure.
  Keywords: Chronic kidney disease, Dietary patterns, High blood pressure
 • Fatemeh Abharzanjani, Tooba Kazemi, Bita Bijari, Dr Mina Hemmati * Pages 243-250
  Introduction
  Atherosclerosis is most common cause of acute myocardial infarction (MI) and can lead to increased oxidative stress and damage to macromolecules. The aim of this study was to determine the amount of 8-Hydroxydeoxyguanosine (8- OHdG) as a marker of damage to the DNA and the levels of heat shock protein HSP27 in acute myocardial infarction (MI) patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 30 patients with acute MI were enrolled. Serum levels of HSP27, 8-OHdG, cardiac troponin I (C-TnI), creatine kinase (CK-MB) and levels of total antioxidant and malondialdehyde were assessed. Data were analyzed by SPSS 16 and T-test analysis at the significant level of P≤0.05.
  Results
  Data analysis showed that serum levels of HSP27 and 8-OHdG in acute MI patients peaked (8-OHdG=9.8±2.1, HSP27=81±3.1) after 48 hours of the attack showing a significant increase (HSP27=9.7±1.8, 8-OHdG=4.4±1.2) (P≤0.05) in comparison to healthy controls. Levels of the enzyme CK-MB 24 hours and CTnI and malondialdehyde after 48 hours after acute MI showed the highest values.
  Conclusion
  Increase in markers of DNA damage and heat shock protein levels in MI patients, verify high levels of oxidative stress in MI, indicating that evaluation of changes in 8-OHdG and heat shock proteins is a valuable way to assess the level of damage to macromolecules during acute MI.
  Keywords: Acute myocardial infarction, Oxidative stress, HSP27, 8, OHdG
 • Dr Tooba Kazemi, Dr Shila Nayebifar *, Dr Mohammad Esmaeil Afzalpour Pages 251-259
  Introduction
  The present study investigates the effects of 10 weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) and ginger consumption on structural and functional cardiac adaptations in overweight women.
  Materials And Methods
  In this semi experimental randomized, placebo controlled study, 24 overweight women aged 20-30 years, randomly divided into 3 groups of Ginger (n=8), HIIT舩 (n=8) and HIITꙖ鱹 (n=8), were followed for 10 weeks of HIIT (40m-maximal Shuttle run) and ginger consumption (3 gr of ginger supplement or placebo pills daily).
  Results
  Systolic Left Ventricular Dimensions (LVDs) increased in the HIIT舩 (p=0.006) and HIITꙖ鱹 (p=0.002) while stroke volume (SV) (p=0.019) and left atrium dimension (LA) (p=0.015) increased in the HIIT舩 group. In addition, significant decreases of systolic blood pressure were seen in the HIIT舩 (p=0.001) and the ginger (p=0.001) groups, and diastolic blood pressure attenuation in ginger (p=0.01) group only. However, no significant difference between groups in any variable was detected (p>0.05).
  Conclusion
  Either HIIT per se or with ginger, leads to modest improvements of structural and functional cardiac adaptations in overweight women, while, consumption of just ginger, attenuated systolic and diastolic blood pressure. No significant difference was observed between the effects of High Intensity Interval Training and ginger consumption on cardiac structural and functional adaptations.
  Keywords: High Intensity Interval Training, Cardiac structural, functional adaptations, Ginger, overweight
 • Razieh Karimbeiki, Dr Morteza Safavi *, Dr Awat Feizi, Dr Behnood Abbasi, Dr Mojtaba Nikpour Pages 260-269
  Introduction
  The aim of current study was to compare dietary diversity score (DDS) among obese, overweight and normal-weight Tehranian adults.
  Materials And Methods
  This was a case-control study conducted on 200 cases (100 obese and 100 overweight) and 300 controls, all aged over 18 years with (normal-weight matched by socioeconomic status), in Tehran. The study was based on self-administered questionnaires, including a 168-item semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ), a simple self-report physical activity questionnaire and a sociodemographic questionnaire. DDS was computed based on the scoring of the five food groups of the United States Department of Agriculture (USDA) food guide pyramid according to the Kant et al method. Anthropometric measurements including height, weight, waist and hip circumferences were measured and body mass index (BMI) and waist-to-hip ratio (WHR) were calculated.
  Results
  Mean DDS in obese (5.65±1.32) was higher than in overweight participants (5.23±1.23) and that of overweight participants was higher than normal-weight ones (4.97±1.42), (P
  Conclusion
  There was a significant positive association between DDS and obesity among Tehranian adults, emphasizing the need for more investigations to recommend increasing dietary diversity to improve health in adults.
  Keywords: Dietary diversity score, Obesity, Overweight, Case, control studies
 • Dr Rahman Soori *, Dr Mohammad Reza Asad, Mahbobe Khosravi, Dr Sadegh Abbasian Pages 270-278
  Introduction
  The aim of current study was to compare on the effects of regular aerobic training intensities on PGC1-α- dependent myokine serum changes and to evaluate lipid profile changes in sedentary obese men.
  Materials And Methods
  Thirty-nine obese men with BMI > 27 were selected and were divided into three groups; group I carried out exercise training with 50-60% of maximum heart rate (Low intensity), group II with 70-80% of maximum heart rate (High intensity), and group III do not carried out exercise training (control group). All training groups carried out exercise training for 30 continuous sessions (3 sessions/per-week for 30 to 45 min per session). After initial assessments anthropometrical, VO2max and blood sampling), followed by 10 weeks of exercise training, post-intervention assessments were completed 24 hours after the last training session.
  Results
  Findings were clarified that Irisin was significantly increased in the low intensity group (p=0.005), and increased by twenty-seven percent in high intensity group, difference however not statistically significant (p=0.08). Also, HDL-cholesterol significantly increased significantly in both groups (p
  Conclusion
  Both of the training interventions had a good effect on of Irisin changes and improvement of lipid profiles in obese subjects. Nevertheless, compared to other intensities, the effectiveness of low intensity training in these subjects was better. In addition, it seems that exercise training can ameliorate Irisin resistance.
  Keywords: Aerobic training, FNDC5 protein, Irisin, Obesity, PGC1, ?
 • Elham Moradgholi, Dr Mohsen Jafari, Dr Mehrdad Fathei *, Keyvan Hejazi Pages 279-286
  Introduction
  Selectin molecules are responsible for leukocyte adhesion to vascular endothelium. We evaluated the effects of eight weeks high-intensity interval training (HIIT) on E-selectin and P- selectin in obese women.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 16 obese women participants (age: 28.06±3.62 years, BMI: 31.49±5.15 kg/m2) using the convenience sampling method, were randomly categorized into two groups (n=8 each), the experimental and the controls. In the trained group, the volunteers participated in 8 weeks HIIT, 3 days/week the HIIT program training included: 45-60 min duration with 90% HRR per session. The Rockport test was used to estimate maximal oxygen consumption. Blood samples were taken from the participants at the beginning end of 8 weeks in order to measure factors such as (E-selectin and P- selectin). Data were analyzed using paired and independent sample t-test for comparison of means within and between groups respectively, with level of significance set at p≤0.05.
  Results
  Weight and BMI levels reduced, although changes were not significant. WHR reduced significantly at the end of the 8 week period (p=0.007) and Vo2max increased significantly. (p=0.00). In the aerobic exercise group, E-selectin decreased from 89.76 to 84.27 ng per ml and P-selectin from 7.88 to 7.47 ng per ml, again the difference not statistically significant (p>0.05).
  Conclusion
  Considering reduction in weight and selectin molecules and increased Vo2max, following HIIT training, this can be used in as therapy for management of cardiovascular patients.
  Keywords: Selectin, Obese women, High, intensity interval training
 • Marzieh Rostami Dovom, Dr Fahimeh Ramezani Tehrani *, Pantea Nazeri, Dr Shahram Alamdari, Dr Fereydoon Azzizi Pages 287-296
  Introduction
  Polycystic ovary syndrome (PCOS), one of the most common gynecological diseases, has been the subject of many scientific studies. Scientific map is one way to obtain useful information about a particular research field status. We aimed to compare the quantity of scientific publications on PCOS in Iran to those of the Middle East and other countries.
  Materials And Methods
  In this scientometric study, the samples included all medical scientific publications about PCOS, indexed in the Web of Knowledge from 2000 to 2016. Bibexcel software was used for calculating subject category co-citation, analyzing social networks and two Pajek and VOS viewer software were used for creating maps.
  Results
  Iran ranked eighth among the top ten leading countries in the production of scientific articles in the field of PCOS. Of overall 6598 scientific publications related to PCOS worldwide, 209 articles were authored by Iranian researchers. In other words, 4.3 % of scientific productions in this field are from our country. In this list, America ranks first with 1670 (34.3%) articles, followed by China with 567 (11.7%), and Turkey with 564 (11.6%) publications ranking second and third. Of the fifteen Iranian research pioneers, each one had at least seven papers in the field of PCOS.
  Conclusion
  Iran ranks among the top ten countries with regard to scientific publications worldwide. Considering the lack of knowledge in certain aspects of PCOS identifying more pioneers in this research field will help highlighting new research topics for future researches in this field.
  Keywords: Scientific map, Polycystic ovary syndrome, Co, author analysis
 • Dr Hosein Zadi, Dr Farnaz Sohrabvand, Dr Mamak Shariat *, Masoumeh Masoumi Pages 297-302
  Introduction
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy among women of reproductive age. Women with PCOS commonly display a cluster of metabolic abnormalities, including impaired glucose tolerance, insulin resistance and dyslipidemia. Some recent studies have also shown an association between PCOS and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). The aim of the present study was to investigate liver enzymes in Iranian women with PCOS and controls to explore determine any possible independent effects of PCOS on liver enzymes.
  Materials And Methods
  Sixty PCOS and sixty non-PCOS women were studied at Vali-e-Asr Hospital of Tehran University. PCOS was diagnosed according to Rotterdam criteria. Data were obtained from patient's files and analyzed using SSPS version 19.
  Results
  Gamma glutam­yltransferase (GGT) level and BMI were significantly higher in PCOS women than in controls (p=0.001). No significant differences were found between groups regarding age or serum levels of Alanine aminotransferase, Aspartate aminot­ransferase, triglycerides, high density lipoprotein, low density lipoprotein, fasting glucose, fasting insulin levels and HOMA-IR. GGT was significantly higher in lean PCOS women compared to their controls (p=0.002), although there was no significant differences in GGT levels between overweight/obese PCOS women and overw­eight/obese controls, and hence no correlation between BMI and GGT.
  Conclusion
  Considering the association between PCOS and NAFLD, women with PCOS should be screened for liver disease.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Nonalcoholic fatty liver disease, Gamma glutamyltransferase
 • Marziyeh Salehi Jahromi, Dr Fahimeh Ramezani Tehrani, Dr Azita Zadeh, Vakili * Pages 303-313
  Introduction
  Prenatal exposure to excess androgens, as environmental factors affecting the fetal epigenome, and also a potent agent for developing special phenotypes in adulthood, has been the subject of many studies during recent decades. Results of various molecular studies conducted in this area indicate that exposure to androgens, during certain periods of growth and development of the fetus, affects cellular processes, tissues and organ development leading to phenotype and behavior alterations, one of which is causing susceptibility to polycystic ovary syndrome in adulthood. Testosterone, the most important androgen, has interfering effects in metabolic and endocrine pathways, usually a result of epigenetic changes. In recognition of diverted pathways leading to the development of disease conditions and considering possible interventions at the molecular level in these directions, control of prenatal environment and conditions can be taken to account as the first and most important step in prevention of related diseases. This article reviews the studies on the epigenetic and gene expression changes of various biological pathways as a result of this exposure, using the polycystic ovarian syndrome as an appropriate model to illustrate this exposure.
  Keywords: Prenatal exposure, Androgen excess, Epigenetics, Gene expression, Fetal development, PCOS