فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نوید نصیری زاده*، محمد دهقانی احمدآبادی، سعید جعفری صفحه 137
  شرایط رنگبری از محلو ل های حاوی ماده رنگزا بازیک قرمز 13 با سیستم ترکیبی سونوالکتروشیمی با کمک نانوذرات دی اکسید تیتانیم با استفاده از رویه سطح پاسخ بهینه سازی شد. اثر عوامل مختلف موثر بر فرآیند، شامل مدت زمان اعمال فرآیند، مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیم، pH محلول و مقدار ولتاژ اعمالی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، کمترین مقدار حذف ماده رنگزا در 5=pH و بیشترین مقدار رنگبری در شرایط محیطی قلیایی ملایم (8=pH)حاصل شد. با افزایش مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیم تا g/l 0.68، روند رنگبری افزایشی بوده و سپس اندکی کاهش می یابد، با افزایش مقدار ولتاژ اعمالی تا V 0.85، میزان حذف رنگزا نیز با شیب ملایم به میزان 57% افزایش یافته و بعد از آن تقریبا ثابت شده است. مدت زمان فرآیند فراصوت الکتروشیمی تاثیر مستقیمی بر رنگبری داشته است. آنالیز واریانس داده ها مشخص کرد که pH عامل تاثیرگذار اصلی بوده و زمان و مقدار ولتاژ اعمالی و مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیم به ترتیب در رده بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. بهترین شرایط جهت انجام فرآیند رنگبری شامل 8=pH ، زمان 91 دقیقه، ولتاژ V 0.85 و g/l 0.685 نانوذرات دی اکسید تیتانیم به دست آمد. نتایج نشان داد که روش ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی با کمک نانوذرات دی اکسید تیتانیم قابلیت حذف رنگزا را داشته و می تواند همواره در کاهش و حذف ماده رنگزا مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ماده رنگزای بازیک قرمز، تخریب مادهرنگزا، سونوالکتروشیمی، نانوذرات دی اکسید تیتانیم
 • فاطمه خادم، ملیحه پیشوایی*، فرهود نجفی، مهدی سلامی کلجاهی صفحه 145
  در این پژوهش نانوذرات شبه کروی پلی پیرول با ابعاد کوچک تر از 100 نانومتر با کمک آغازگر کلرید آهن III که هم زمان نقش دوپنت را برای پلیمر ایفا می کند، به روش پلیمریزاسیون امولسیونی تهیه شدند.
  ساختار شیمیایی پلی پیرول با استفاده از آزمون طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه تایید شد؛ شکل و ابعاد نانوذرات پلی پیرول نیز از طریق تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون پراش پرتو ایکس جهت شناسایی نظم ساختاری و آزمون هدایت سنجی الکتریکی چهارنقطه ای برای اندازه گیری میزان رسانایی نمونه ها انجام شد. در پژوهش حاضر دمای واکنش، غلظت آغازگر و نحوه خوراک دهی از جمله عوامل موثر بر رسانایی پلی پیرول حاصله هستند که بررسی شده اند. در این پژوهش بسادگی بدون استفاده از تجهیزات پیچیده سنتز و یا به کارگیری مواد اولیه متفاوت، با بهینه سازی شرایط واکنش محصولی با رسانایی S/cm 8.5 به دست آمد. به علاوه اثر گذشت زمان بر رسانایی محصول بررسی شده است.
  کلیدواژگان: پلی پیرول، پلیمریزاسیون امولسیونی، رسانایی، کلرید آهن III، دمای واکنش
 • کاظم استادی* صفحه 155
  پدیده رنگ از جمله موضوعات و مسائلی است که سال های زیادی به صورت معما بین برخی فیلسوفان و دانشمندان باقی مانده است و هنوز نظریه قابل قبولی که بتواند تمام مسائل رنگ را توضیح دهید ارائه نشده است. در دوران معاصر، معرفت شناسی یا شناخت شناسی در هر موضوعی دارای اهمیت فراوانی شده است. بنابراین پرداختن به پدیده رنگ با روش شناخت شناسی نیز، مورد توجه فیلسوفان و دیگر دانشمندان (خصوصا دانشمندان غربی) واقع شده است. شاید تمامی سوالات معرفت شناسی را بتوان در مساله رنگ مورد دقت و تامل قرار داد. اما پرداختن به این سوالات شناخت شناسی، نیاز به مبانی روشنی از نسبت برخی اشیاء با «رنگ» و نیز «شناخت رنگ» دارد. به نظر می رسد نمی توان بدون این بررسی نسبت ها، جوابگوی سوالات شناخت شناسی رنگ بود. در این نوشتار به عنوان اولین گام، حداقل به پنج عنوان بسیار مهم یعنی «جسم، نور، دستگاه بینایی، مغز و ذهن» و نسبت آنها در شناخت رنگ پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: رنگ، شناخت رنگ، جسم، نور، دستگاه بینایی، مغز، ذهن
 • آزاده زمانی، علی دهقانی *، سید حسین میرحسینی، لیلا شریفی صفحه 169
  هدف از اضافه کردن نانوذرات به پوشش های پلیمری، افزایش مقاومت مکانیکی این نوع پوشش ها است. در این تحقیق، سه نوع پوشش پلی یورتان خالص و پلی یورتان حاوی نانوذرات کاربید سیلیسیم و آلومینا با درصد وزنی 1، 2.5، 5 نسبت به وزن پلی یورتان آماده شد. پراکندگی و توزیع ذارت در زمینه پلی یورتان با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. جهت بررسی خواص پوشش از آزمون های چسبندگی، سختی و سایش استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد، با افزایش نانوذارت کاربید سیلیسیم تا 5 درصد وزنی، چسبندگی پوشش، سختی و مقاومت سایشی نسبت به پلی یورتان خالص کاهش یافت. در حالی که افزایش نانوذارت آلومینا تا 5 درصد وزنی، چسبندگی پوشش تا 25 درصد، سختی از H3 به H5 و مقاومت سایشی حدود 23 درصد نسبت به پلی یورتان خالص بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: کاربید سیلیسیم، آلومینا، نانوکامپوزیت، پلی یورتان، خواص مکانیکی
 • حمید مقیمی*، احسان آذین، رضوان حیدری تبار صفحه 177
  مواد رنگزای آزو گروهی از مواد رنگزای سخت تجزیه پذیر با پیوندهای آزو می باشند. هدف از این مطالعه جداسازی قارچ های توانمند در جذب مواد رنگزا آزو می باشد. در این مطالعه جداسازی قارچ های توانمند به طریق غنی سازی صورت گرفت. بررسی توانمندی جدایه منتخب در جذب ماده رنگزا نشان داد که بیشترین حذف ماده رنگزا بعد از 5 روز در غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر به میزان 90% می باشد.
  همچنین این ایزوله توانمندی رشد در 100 گرم بر لیتر نمک را دارا می باشد. شناسایی مولکولی مشخص کرد که این ایزوله 99% مشابه Neosartorya fischeri می باشد. بررسی واجذب ماده رنگزا نشان داد که استون بهترین حلال جهت واجذب می باشد. همچنین نشان داده شد که این جدایه توانمندی بالایی را در جذب مواد رنگزا از پساب نساجی دارا می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده Neosartorya sp. برای اولین بار جهت جذب مواد رنگزا آزو در محیط نمکی مورد استفاده قرار گرفته و می توان آن را به عنوان جاذب زیستی توانمند به منظور تیمار پساب صنایع نساجی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: ماده رنگزا کنگو قرمز، پساب صنایع نساجی، جذب زیستی، Neosartorya Sp
 • راضیه جعفری *، فرهاد عامری، نجمه خلیلی صفحه 185
  در این تحقیق تاثیر صفات جلوه ظاهری روکش های سطح خودرویی در میزان درک سیاهی آنها تحت شرایط نوردهی متفاوت بررسی می گردد. به منظور کاهش اثر مشخصه های رنگی نظیر روشنایی، فام و خلوص در درک چشمی سیاهی، نمونه هایی با ویژگیهای رنگی تقریبا یکسان انتخاب می شوند. همچنین با توجه به رویکرد صنعتی- تجاری موضوع، پنل های انتخابی جهت آزمون از فاکتورهای هندسی بهینه جلوه ظاهری (میزان وضوح تصویر و براقیت بالا و میزان پوست پرتقالی کم) که اغلب مورد پسند مشتریان خودروهای لوکس است، برخوردار بودند. از آزمون مقایسه جفت ها جهت ارزیابی چشمی پنل های مشکی متالیک و تعیین ترتیب سیاهی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط نوردهی متفاوت (کابینت نوری، نور پراکنده و نور تک سویه)، هیچ یک از صفات هندسی جلوه ظاهری خودرو تاثیر معنی داری در درک بصری سیاهی روکش های سطح خودرویی ندارند.
  کلیدواژگان: جلوه ظاهری مشتری پسند، روکش های سطح خودرویی، مولفه های رنگی، درک چشمی سیاهی
 • محمدرضا شاهپروری، سیامک صفاپور*، کمال الدین قرنجیگ صفحه 195
  در این پژوهش رفتار سینتیکی و قابلیت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای طبیعی روناس و قرمزدانه مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای روناس و قرمزدانه در دماها و زمان های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزا از رابطه سرعت پترسون پیروی کرده و مقادیر ثابت سرعت آنها برای مواد رنگزای قرمزدانه و روناس به ترتیب برابر با 0.0341- 0.0031 و 0.0318- 0.0024 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که دما عامل موثری در تغییر رفتار سینتیکی رنگرزی نخ پشمی می باشد. به طوری که با افزایش دمای حمام، سرعت رنگرزی و زمان تعادل رنگرزی با هر یک از مواد رنگزا افزایش می یابد. بررسی قابلیت رنگرزی نخ پشمی نشان داد که ماده رنگزای قرمزدانه از قابلیت رنگرزی بالاتری در مقایسه با ماده رنگزای روناس برخوردار است، به طوری که نخ پشمی با غلظت حدود 20% از ماده رنگزای قرمزدانه و 60% از ماده رنگزای روناس نسبت به وزن کالا به نقطه اشباع می رسد. محاسبه ضریب نفوذ دو ماده رنگزا بر روی نخ پشمی با استفاده از رابطه هیل نشان داد که دما نقش موثری در تعیین میزان ضریب نفوذ مواد رنگزا دارد، به طوری که با افزایش دمای حمام رنگرزی از 30 به 95 درجه سانتی گراد، مقادیر ضریب نفوذ ماده رنگزای روناس از 11-10×0.83 تا 11-10×7.4 و ماده رنگزای قرمزدانه از 11-10×1.02 تا 11-10×11.32 افزایش یافته است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مقادیر ثابت سرعت و ضریب نفوذ ماده رنگزای قرمزدانه بر روی نخ پشمی از ماده رنگزای روناس بیشتر است.
  کلیدواژگان: سینتیک رنگرزی، روناس، قرمزدانه، مواد رنگزای طبیعی، الیاف پشم
|
 • N. Nasirizadeh*, M. Dehghani, S. Jafari Page 137
  The decolorization conditions of aqueous solutions containing basic red 13 with sonoelectrochemistry system by titanium dioxide nanoparticles using central composite design was optimized. The effect of different parameters affecting on decolorization process, including time, the amount of TiO2 nanoparticles, initial pH and the applied potential was investigated. Based on the results, lowest amount of color removal at pH = 5.0 and the highest amount of decolorization in moderate alkaline environment (pH=8) has been achieved. Decolorization was increased by increment the amount of titanium dioxide nanoparticles to 0.68 g/l and then slightly decreases. By increasing the applied potential up to 0.85 V, the Decolorization increases with mild slope and then remains constant. The time of sonoelectrochemistry process has a direct effect on decolorization.The analysis of variance (ANOVA) showed that the main influencing factor was the pH and amount of TiO2 nanoparticles, the time and amount of applied potential followed in order to be effective. The optimum conditions for the degradation of dye were found to be as follows: pH= 8, time = 91 min, applied voltage = 0.85 V and nano TiO2 amount = 0.685 g/l. The present results showed that sonoelectrochemistry assisted by TiO2 nanoparticles have a good potential for dye removal from aqueous solution in the industrial application.
  Keywords: Basic red dye, Discoloration, Sonoelectrochemistry, TiO2 nanoparticles
 • F. Khadem, M. Pishvaei*, F. Najafi, M. Salami, Kalajahi Page 145
  In this study, spherical-like polypyrrole nanoparticles with diameter smaller than 100 nm were synthesized via emulsion polymerization using FeCl3 as dopant and initiator simultaneously. Chemical structure of polypyrrole was confirmed with FTIR spectra. Furthermore, the morphology and the size of polypyrrole nanoparticles were investigated by SEM images. The structural order of samples was investigated using XRD analysis and the conductivity of samples was measured by four point probe method. In this work, effective factors on the conductivity of resulted polypyrrole including reaction temperature, initiator concentration and feeding strategy were investigated. In this study, without the use of complex equipment of synthesis or the use of different raw materials simply by optimizing the reaction conditions, a product with a conductivity of 8.5 S/cm was obtained. Moreover the aging effect on the conductivity of product was discussed.
  Keywords: Polypyrrole, Emulsion polymerization, Conductivity, FeCl3, Reaction temperature
 • K. Ostadi * Page 155
  The color phenomenon is one of the subjects and matters that has remained as a secret among some of philosophers and scientists and has not been still presented an acceptable theory to explain all the questions and issues of the color.In contemporary times, the epistemology has acquired a great importance in every matters, so the philosophers and some other scientists - specially the western scientists- take the color phenomenon with the epistemological methods into account.Maybe it Will be possible to contemplate and investigate all the epistemological questions about the subject of color, but investigating these kinds of epistemological questions requires the precise basis in the relation of some solids with the color and also knowing the color.It seems that it is impossible to answer the epistemological questions about color without considering those relations.This research would assert to at least five great important subjects as, "solid(body)"," light "," sight system ", " brain", "mind" and their relation in knowing the color as the first step.
  Keywords: Color, Color epistemology(knowing the color), Solid, Light, Sight system, Brain, Mind
 • A. Zamani, A. Dehghani *, S.H. Mirhossieni, L. Sharifi Page 169
  The presence of nanoparticles in the polymer matrix will cause an increase in the mechanical performance of nano-composite. In this research the nature of reinforcing material was investigated by mixing pure polyurethane with two different nanoparticles, silicon carbide or alumina. The composition was selected in three levels; 1, 2.5 and 5 in weight percent. The dispersion and distribution of nanoparticles were examined by scanning electron microscopy (SEM). Adhesion, abrasion and hardness tests were applied to study the physical properties of the coated layers. The results were confirmed that in case of silicon carbide by increasing the amount of additive to 5%, all the adhesion, abrasion and hardness values reduced. While by substituting alumina with silicon carbide this trend has been changed to a positive value. Polyurethane-5% Alumina nanoparticles shows 25% increase in adhesion, 23% increase in abrasion and the hardness increases from 3H to 5H.
  Keywords: Silicon carbide, Alumina, Nano, composite coating, Polyurethane, Mechanical properties
 • H. Moghimi*, E. Azin, R. Heidarytabar Page 177
  Azo dyes are a group of hardly degradable dyes characterized by existence of azo group in their structure. The purpose of present study is the isolation of capable fungi for azo dyes biosorption. Fungi strains isolation was performed by enrichment method. The ability of selected fungal isolate in bio-decolorization was examined using different concentrations of dye. The best dye removal with a rate of 90% at concentration of 1000 mg/l was achieved after 5 days. This fungal isolate is capable to grow in 100 g/L NaCl. Molecular identification revealed 99% similarity to Neosartorya fischeri. Investigation of dye desorption showed that acetone is the best solvent for desorption. It is worth mentioning that, this strain has high ability for biosorption of dyes from textile wastewater. To our knowledge, this is the first report regarding the biosorption potential of Neosartorya sp., and it can be a potent biological agent for treatment of textile effluent.
  Keywords: Congo red dye, Textile effluent, Biosorption, Neosartorya sp
 • R. Jafari*, F. Ameri, N. Khalili Page 185
  In this research the effect of appearance factors of automotive finishes on their blackness perception is investigated under various types of illumination. In order to decrease the effect of colorimetric attributes on perceived blackness of panels, samples with nearly identical colorimetric properties, i.e., lightness, chroma and hue, are selected. Regarding the industrial and commercial approach of the subject, the selected panels benefit from the optimum geometric appearance factors (higher values of distinctness of image and gloss as well as lower orange peel values) which are preferred by the majority of luxury vehicles customers. The pair comparison method was used to visually rank the blackness perception of metallic black panels. Results showed that there is not any significant relationship between the geometric appearance factors of automotive finishes and their blackness perception under different types of illumination, i.e., light booth, diffuse illumination and the unidirectional illumination.
  Keywords: Customer, friendly appearance, Automotive finishes, Colorimetric coordinates, Visually perceived blackness
 • M. R. Shahparvari, S. Safapour *, K. Gharanjig Page 195
  In this study, kinetic behavior and dyeability of woolen yarns with madder and cochineal natural dyes were investigated. Dyeing rate was separately calculated for each dye at different times and temperatures. Results showed Patterson’s rate equation as the best model to describe dyeing rate in which rate constants in the range of 0.0031-0.0341 and 0.0024-0.0318 were obtained for cochineal and madder, respectively. Dyeing temperature had essential role on kinetic behavior and with the increase of temperature, dyeing rate and equilibrium time increased. Cochineal demonstrated better dyeability on wool than madder. Saturation point on wool was achieved using 20% and 60% owf of cochineal and madder dyes, respectively. Diffusion coefficient values at different temperatures were calculated from Hills’ equation, and it was found that temperature had key role on diffusion values. As temperature raised from 30 to 95 °C, diffusion coefficients increased from 0.83×10-11 to 7.4×10-11 in the case of madder and from 1.02×10-11 to 11.32×10-11 in the case of cochineal dye. Overall, the results of this study confirmed better dyeing performance, higher rate constant and diffusion coefficient for cochineal on wool compared to madder.
  Keywords: Dyeing kinetic, Madder, Cochineal, Natural dye, Wool fiber