فهرست مطالب

نهال و بذر - سال سی و دوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال سی و دوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسلم جعفری، حمید زارع، غلامرضا گلکار، لادن جوکار، ضیاءالدین طباطبایی صفحات 147-163
  شناسایی و جمع آوری ذخایر توارثی هر محصول، اولین کار جهت اجرای برنامه به نژادی و معرفی ارقام سازگار در هر منطقه است. به منظور شناسایی و ثبت ژنوتیپ های بومی انجیر در استان های فارس، مرکزی، لرستان و کرمانشاه سیزده ژنوتیپ انجیر و برانجیر طی سال های 1388تا1389مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی54 صفت ریخت شناسی بر اساس دستورالعمل ملی انجام آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری انجیر انجام شد. براساس نتایج به دست آمده از تجزیه خوشه ایداده ها و با در نظر گرفتن شباهت 50 درصد، ژنوتیپ های انجیر مورد بررسی به پنج گروه اصلی تقسیم شدند. در این تقسیم بندی بیشترین شباهت بین ژنوتیپ های سبز و رونو و کمترین آن بین ژنوتیپ های سبز و سیاه درشت از استان فارس وجود داشت. نتایج نشان داد 27 صفت از صفات ارزیابی شده توانایی کافی درجدا کردن ژنوتیپ های مورد نظر را دارند و برای شناسایی هر ژنوتیپ صفت یا صفات کلیدی تعیین شد. موارد کاربردی نتایج این پژوهش، استفاده از صفات ریخت شناسی در تفکیک ارقام مختلط در باغ ها و کلکسیون ها، معرفی صفات کلیدی هر رقم برای تشخیص آسان و سریع، انتخاب والدین برای تلاقی در برنامه های به نژادی و تسهیل شناسایی مولکولی است.
  کلیدواژگان: انجیر، ژنوتیپ ها، صفات ریخت شناسی، خصوصیات میوه، _ صفات کلیدی
 • محمود باقری، ساسان کشاورز، علی کاخکی صفحات 165-180
  در این مطالعه یازده توده بومی بادمجان (Solanum melongena L.) ایران در قالب دو آزمایش جداگانه و به مدت سه سال در برنامه اصلاحی انتخاب لاین خالص مورد بررسی قرار گرفتند. سال اول و دوم، هر دو آزمایش به طور جداگانه در منطقه ورامین و سال سوم به صورت یک آزمایش واحد در چهار منطقه ورامین، مشهد، مازندران و میناب انجام شد. در آزمایش اول، توده های محلی قلمی ورامین، چاه بلند نیشابور، سرخون بندرعباس، جویبار مازندران و قصری دزفول و در آزمایش دوم، توده های پابلند یزد، دستگرد اصفهان، جهرم، لرستان، شندآباد و برازجان بررسی شدند. انتخاب در سال اول به صورت مشاهده ای بود که در نهایت 47 تک بوته در آزمایش اول و 36 تک بوته در آزمایش دوم انتخاب شدند. در سال دوم آزمایش که به صورت آگمنت اجرا شد، 16 و 19 لاین به ترتیب از آزمایش های اول و دوم انتخاب شدند. سال سوم آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که با انجام تجزیه های جداگانه، مرکب و تجزیه پایداری به روش AMMI برای صفت عملکرد و منظور کردن خصوصیات کیفی لاین ها، نهایتا 22 لاین برتر جهت انجام مراحل آتی به نژادی انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: بادمجان، عملکرد، خصوصیات کیفی، تجزیه مرکب، تجزیه پایداری، AMMI
 • شکیبا شاهمرادی، مهدی زهراوی صفحات 181-200
  تعداد 277 مورفوتیپ از ژرم پلاسم جو زراعی بانک ژن گیاهی ملی ایران، متعلق به یازده استان کشور با اقلیم گرم و خشک، از نظر تحمل به خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مورفوتیپ ها در دو آزمایش تنش خشکی و نرمال کاشته شدند. بر اساس عملکرد دانه، شاخص های تحمل به تنش محاسبه شدند. بررسی آماره های توصیفی عملکرد در هر دو شرایط و شاخص های تنش نشان داد که شاخص STI دارای بزرگ ترین ضریب تغییرات بود. شاخص های GMP و STI براساس همبستگی بالا با عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی به عنوان مناسب ترین شاخص ها شناسایی شدند و 59 مورفوتیپ در گروه متحمل به خشکی قرار گرفتند که از بین آن ها مورفوتیپ های 70227 از یزد، 2/6507، 6436 و 1/6252 از بوشهر، 70013 و 70014 از کرمان، 2/6652 از خوزستان، 6421 از خراسان و 70017 از سیستان و بلوچستان دارای مقدار شاخص STI بیشتری بودند و به عنوان مورفوتیپ های برتر در این تحقیق شناسایی شدند. بر اساس فاصله اقلیدسی بین منشاء مورفوتیپ مورد بررسی، مورفوتیپ های سیستان و بلوچستان و بوشهر، کمترین و مورفوتیپ های خوزستان و لرستان بیشترین شباهت را داشتند. در نمودار پراکنش منشاء مورفوتیپ ها، مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی، استان های لرستان، فارس، هرمزگان، خوزستان و مرکزی در اطراف نمودار و دورتر از سایر استان ها و بوشهر و اصفهان در نزدیکی مرکز نمودار واقع شدند. از آن جا که مورفوتیپ های مورد بررسی در این تحقیق بومی اقلیم گرم و خشک کشور بودند، تحمل بالایی نسبت به تنش خشکی نشان دادند و تنوع ژنتیکی بالائی از این نظر در ژرم پلاسم وجود داشت.
  کلیدواژگان: جو، ذخایر توارثی، شاخص تحمل به تنش، محدودیت آب، مقیاس بندی چندبعدی
 • زهرا حاجی برات، عباس سعیدی، رضا طالبی صفحات 201-214
  شناسائی ژنوتیپ هائی با تنوع ژنتیکی در گیاهان، یکی از عوامل کلیدی برای نگهداری ژرم پلاسم و پتانسیل مواد اصلاحی برای آینده است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی سی ژنوتیپ نخود با استفاده از 11 نشانگر CDDP (DNA محرک محافظت شده) و 9 نشانگر SCoT (کدون های آغاز هدف) استفاده شد. ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی باسه تکرار درمزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کاشته شدند. در طول آزمایش برخی صفات مانند عملکرد دانه، تعداد بذر درغلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک گیاه و ارتفاع گیاه یادداشت برداری انجام شد. بر اساس نتایج، ماتریس فاصله ژنتیکی در محدوه‏ای بین 24/0 تا77/0 برای نشانگرCDDP و بین37/0 تا 88/0 برای نشانگر SCoT محاسبه شد. درصد چند شکلی نشانگرهای CDDP، 91 درصد و نشانگرهای SCoT، 88 درصد بود که تقریبا مشابه بودند. تجزیه خوشه‏ای نشانگرهای مولکولی و مورفولوژیک، ژنوتیپ‏ها را به سه گروه تقسیم بندی کرد. نتایج مطالعه نشان داد نشانگرهای CDDPو SCoT نسبت به دیگر روش ها از قدرت تفکیک پذیری بسیار بالایی در آشکارسازی تنوع و اطلاعات ژنومی برخوردار هستند. نشانگرهای CDDP و SCoTبه عنوان سیستم های مولکولی جدید برای ارزیابی ژرم پلاسم نخود قابل توصیه هستند.
  کلیدواژگان: نخود، تنوع ژنتیکی، نشانگر SCoT، نشانگر CDDP، صفات مورفولوژیکی، تجزیه خوشه ای
 • ناهید بیگ زاده، ورهرام صفحات 215-230
  به منظور ارزیابی هشت ژنوتیپ لوبیا از نظر تحمل به خشکی، آزمایشی در سال 1393 به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد. تنش خشکی در مرحله پرشدن غلاف به صورت قطع آبیاری به مدت دوهفته اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه بین ارقام مورد بررسی از نظر مقاومت روزنه ای، تعداد نیام دربوته، وزن نیام خشک در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن خشک بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه تک بوته، عملکرد بیولوژیک تک بوته و شاخص سطح برگ در سطح احتمال 1درصد و از نظر صفت شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. بالاترین ضریب همبستگی مثبت و معنی داربا عملکرد مربوط به صفت وزن نیام خشک در بوته بود (89/0 =r ). تجزیه رگرسیونی برای عملکرد، تعداد دانه در نیام، وزن صددانه، شاخص سطح برگ و وزن نیام خشک در بوته به عنوان صفات تاثیرگذار وارد مدل شدند. تجزیه علیت برای عملکرد دانه نشان داد که تعداد دانه در نیام، وزن نیام خشک در بوته، وزن صد دانه و شاخص سطح برگ به ترتیب بیشترین اثر مستقیم را روی عملکرد دانه داشتند. حداکثر سرعت رشد محصول(CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR) در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی، مربوط به رقم قرمزگلی بود. متحمل ترین ژنوتیپ بر اساس شاخص هایGMP ، MP، STI و نیز رقم قرمزگلی ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: تجزیه رگرسیون، تجزیه علیت، تحمل به خشکی، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، لوبیا
 • منصوره باکویی، ابراهیم پورجم، سیدباقر محمودی، ناصر صفایی صفحات 231-244
  چغندرقند یکی از میزبان های نماتد مولد گره ریشه است. در این مطالعه طی سه آزمایش جداگانه، دو جمعیت گرده افشان باز و فامیل های نیمه خواهری آن ها (37 فامیل)،دو هیبرید چغندرقند و ارقام تجاری مقاوم به نماتد سیستی (Heterodera schachtii)شامل توکان، کاکتوس، سانتا، پائولتا، پائولینا، فرناندو، ساکارا و شکوفا، در برابر Meloidogyne javanica وM. arenaria در شرایط گلخانه ارزیابی شدند. برای ارزیابی، گیاهچه ها با 500 و 750 لارو سن دوم نماتد مایه زنی شدند. حدود 70 روز پس از مایه زنی، گیاهان برداشت و تعداد گره های روی ریشه شمارش شدند. گیاهان با10 و کمتر از 10 گره در ریشه به عنوان مقاوم شناخته شدند. نتایج نشان داد که جمعیت های گرده افشان باز SB33 و SB34 و کلیه فامیل های نیمه خواهری آن ها مقاوم به نماتد مولد گره ریشه بودند و مقاومت در جمعیت SB33 به صورت غالب به ارث می رسد. همچنین تمامی ارقام مقاوم به نماتد سیستی، حساس به نماتد مولد گره ریشه بودند.
  کلیدواژگان: چغندرقند، فامیل نیمه خواهری، نماتد مولد گره ریشه، مقاومت
 • افشاراستخر، بهرام حیدری، علی دادخدایی، کرامت الله ایزدپناه صفحات 245-269
  این تحقیق در سال های 1390 تا 1393در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ودانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. تلاقی بین اینبرد لاین های ذرت MO17 و K1263/1 به ترتیب به عنوان حساس و مقاوم به ویروس موزائیک ایرانی ذرت انجام شد. پس از تولید جمعیت های F1 و F2، از طریق تلاقی برگشتی نسل اول با هر دو والد، بذر نسل های BC1(F1×MO17) و BC2(F1×K1263/1) به دست آمد. نسل های F3(F2:3) و BS1(BC1S1) و BS2(BC2S1) از خودگشنی بوته های نسل های F2 و BC1 و BC2 تولید شد. ارزیابی نسل های مختلف به مدت دو سال در گلخانه و مزرعه با آلوده سازی بوته ها توسط زنجرک انجام شد. صفات مرتبط با بیماری شامل شدت علائم بیماری، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری و جذب نور نمونه ها در طول موج 405 نانومتر در آزمون الیزا (ELISA) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نسل های والدینی MO17 و K1263/1 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این صفات را دارا بودند و بنابراین حساس ترین و مقاوم ترین نسل ها بودند. نسل های F1 و BC2 واکنشی شبیه به والد مقاوم نشان دادند. نتایج تجزیه میانگین نسل ها و آزمون های مقیاس نشان داد که مدل 3 پارامتری شامل میانگین (m)، اثر افزایشی [d] و اثر غالبیت [h] بهترین برازش را در هر دو محیط داشت. در مدل ژنتیکی، میانگین، اثر افزایشی و اثر غالبیت صفات مختلف معنی دار بود. آثار اپیستازی در کنترل صفات معنی دار نبود که نشان دهنده عدم وجود اثر متقابل ژن ها در توارث این صفات در جمعیت در حال تفرق حاصل از این تلاقی بود. درجه غالبیت نزدیک به یک تایید کننده غالبیت کامل یا غالبیت نسبی ژن ها در کنترل صفات بود. متوسط توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی بیش از 90 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد با استفاده از روش های گزینشی مناسب و به کارگیری اثرهای افزایشی و غالبیت ژن های مقاومت، تولید لاین های مقاوم به ویروس موزائیک ایرانی ذرت امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: ذرت، وراثت پذیری، موزائیک ایرانی ذرت، مقاومت
 • ساسان قنبری، مجید زمانی، وحید رهجو صفحات 271-273
|
 • M. Jafari, H. Zare, Gh. Golkar, L. Jokar, Z. Tabatabaei Pages 147-163
  Identification and collection of germplasm of each crop is the first step in breeding programs and introducing adapted cultivars in each region. This study was carried out to characterized and register thirteen fig and caprifig genotypes in Fars, Markazi, Lorestan and Kermanshah provinces during 2009 to 2010. Fifty four morphological characters were evaluated based on National Distinction Tests Guidelines of Uniformity and stability of fig genotypes. Based on the results of the data cluster analysis and considering of the 50% similarities, studied fig genotypes were classified into five groups. In this classification, the highest similarity was between Sabz and Rono and the lowest between Sabz and Siah-e-Dorosht genotypes. The results also showed that 27 evaluated characters had the ability for separating the desirable genotypes, and key characters were determined for identification of each genotype. Practical cases of these results are the use of morphological characters for separation of complex cultivars in orchards and collections, introduction of key characters of each genotypes for easy and quick diagnosis, selection of parents for crosses in breeding programs and molecular identification facilitating.
  Keywords: Fig, genotypes, morphological characters, fruit characterization, key characters
 • M. Bagheri, S. Keshavarz, A. Kakhki Pages 165-180
  Breeding of eleven Iranian eggplant (Solanum melongena L.) landraces was conducted via pure line selection method in two separate trials for three years. In the first and second years, trials were conducted separately in Varamin and in the third year a single experiment was carried out in four locations Varamin, Mashhad, Mazandaran, and Minab. Landraces of Varamin-Long, Chahboland-Neishabur, Sarkhon-Bandarabbas, Joybar-Mazandaran, and Ghasri-Dezful were studied in trial I, and landraces of Paboland-Yazd, Dastgerd-Esfahan, Jahrom, Lorestan, Shend-Abad and Borazjan in trial II. In the first year, some plants of each landrace (47 plants from trial I and 36 plants from trial II) were selected based on the quantitative and qualitative traits. In year two, selected plants of the first year (as treatment) and their landraces (as control) were planted in two augment designs and 35 lines (16 from trial I and 19 from trial II) were selected based on the yield and quality of fruits. In third year, selected lines of second year along with a control were planted in a randomized complete block design with three replications in four locations. Analysis of variance for each location and combined analysis of variance for all locations were done. Finally, 22 lines with best quality and highest yield were selected from studied landraces.
  Keywords: Eggplant, yield, qualitative traits, combined analysis, stability analysis, AMMI
 • Sh. Shahmoradi, M. Zahravi Pages 181-200
  A total of 277 barley landraces belonging to barley collection of National Plant Gene Bank of Iran, originating from eleven provinces in arid-zone of Iran were evaluated for drought tolerance. The genetic materials were planted in two normal and stress experiments in augmented design scheme. The grain yield was measured and stress tolerance indices were computed. Results of descriptive statistics indicated that STI had higher coefficient of variation (56.56%) than the other stress indices. GMP and STI with large coefficient of correlation with grain yield under stress and normal conditions were identified as the best indices. Fifty-nine morphotypes were located at group A of Fernandez category, among them, 70227 from Yazd, 6507.2, 6436 and 6252.1 from Boshehr, 70013 and 70014 from Kerman, 6652.2 from Khozestan, 6421 from Khorasan and 70017 from Sistan and Balochestan had the largest STI and were identified as superior morphotypes in this research. Based on Euclidean distance between origins of the accession, morphotypes of Sistan and Balochestan had the lowest and morphotypes of Khozestan and Lorestan had the highest similarity. Provinces Lorestan, Fars, Hormozgan, Khozestan, and Markazi were located at the margin of scatter plot drawn based on multi-dimensional scaling, while Boshehr and Isfahan were located near to origin. Since the morphotypes in this research were all originating from arid climates, most of them exhibited high tolerance to drought stress, but a high genetic diversity was observed in local germplasm of barley for drought tolerance.
  Keywords: Barley, genetic resource, water deficit, stress tolerance index, multi, dimensional scaling
 • Z. Hajibarat, A. Saidi, R. Talebi Pages 201-214
  Identification of genetically resources variability is one of the key factors for conservation of germplasm and their potential of breeding for the future. In order to study the genetic diversity of chickpea, thirty genotypes were analyzed using 11 Conserved DNA-Derived Polymorphism (CDDP) and nine Start Codon Targeted (SCoT) Polymorphism markers. Genotypes were cultivated in a randomized complete block design with three replications in the Sanandaj Islamic Azad University farm. During the experiment, some morphological traits such as seed yield, biomass, harvest index, 100-seed weight, number of seeds/pod and plant height were scored. Based on the result, matrix of genetic distance ranged from 0.24 to 0.77 in CDDP and from 0.37 to 0.88 in SCoT markers. The level of polymorphism generated by CDDP markers (91%) was relatively similar to SCoT (88%) markers. Cluster analysis for CDDP and SCoT markers divided genotypes in three groups. Results of the study suggested superiority of CDDP and SCoT over other used marker techniques due to their high resolution and high variability in detection of genomic information, therefore, CDDP and SCoT are introduced as new molecular markers system for evaluation of chickpea germplasm.
  Keywords: Chickpea, genetic diversity, SCoT marker, CDDP marker, cluster analysis
 • N. Beigzadeh Pages 215-230
  In order to evaluate eight bean genotypes for drought tolerance, an experiment in randomized complete block design with three replications was conducted at the Agricultural Research Station of Islamic Azad University of Tabriz, Iran in 2014. Drought stress was applied by cutting irrigation for two week at pod filling stage. Results of analysis of variance showed significant differences among genotypes in terms of stomata resistance, number of pods per plant,weight of dry pods per plant, number of seeds per pod, plant dry weight, 100 seed weight, seed yield per plant, biological yield per plant and leaf area index at 1% and harvest index at 5% probability levels. Weight of dry pods per plant had the highest correlation with seed yield (r = 0.89). In regression analysis for seed yield, number of seeds per pod, 100 seed weight, leaf area index and weight of dry pods per plant as effective traits were entered into the model. Path analysis for seed yield showed that number of seeds per pod, weight of dry pods per plant,100 seed weight and leaf area index had the maximum influence on the seed yield, respectively. The maximum Crop Growth Rate (CGR) and maximum Relative Growth Rate (RGR) in drought stress and non-stress conditions were recorded in Goli cultivar. According to GMP, MP, STI, and HARM indices, Goli cultivar was evaluated as the most tolerant genotype.
  Keywords: Regression analysis, path analysis, drought stress, crop growth rate, relative growth rate, bean
 • M. Bakooie, E. Pourjam, S. B. Mahmoudi, N. Safaie Pages 231-244
  Sugar beet (Beta vulgaris) is one of the hosts for root-knot nematodes. In this study, two open-pollinated populations and their half-sib families (37 families), two hybrids of sugar beet and the commercial resistant cultivars to cyst nematode (Heterodera schachtii), including Tucan, Cactus, Saneta, Pauletta, Paulina, Fernando, Sucarra and Shokufa, were evaluated against Meloidogyne javanica and M. arenaria in the separate experiments under greenhouse condition. Seedlings were inoculated with 500 and 750 second-stage juveniles. About 70 days after inoculation, the plants were taken off and the number of root-galls in roots was counted. Individual plants with 10 and less than 10 galls in root were considered as a resistant. Results indicated that SB33 and SB34 open-pollinated populations and total their half-sib families were resistant to root-knot nematode and the resistance in SB33 population is inherited in a dominant manner. Also the all resistant cultivars to cyst nematode, were susceptible to root-knot nematode.
  Keywords: Sugar beet, half, sib family, root, knot nematode, resistance
 • A. Estakhr, B. Heidari, A. Dadkhodaie, K. Izadpanah Pages 245-269
  This study was conducted during 2011-2014 at the College of Agriculture, Shiraz University and Research Center for Agriculture and Natural Resources of Fars Province. A cross between MO17 and K1263/1 was conducted as susceptible and resistant lines against MIMV. Following the production of F1 and F2 populations, BC1 (F1 × MO17) and BC2 (F1 × K1263/1) generations were produced by backcrossing of F1 with either parental lines. Evaluation of different generations was performed by inoculation of plants by Laodelphax striatellus in greenhouse and field trials in two years. Traits related to MIMV resistance were measured as area under disease progress curve (AUPDC), the percentage of chlorotic disease symptoms, and absorbance value of samples at 405 nm in ELISA test. Based on the results, the highest and lowest amounts of neasured trails were scored in parental lines MO17 and K1263, respectively. Results of GMA and scaling tests indicated that 3-parameters model including mean (m), additive [d] and dominance [h] effects had the best fitness in both experiments. In genetic model, m, [d] and [h] were significant for all traits. Not-significant epistatic effects indicated the lack of inter-genic interactions in inheritance of traits in segregating populations derived from parental lines. Dominance ratio close to unit (1) confirmed complete or partial dominance gene action in genetic control of traits. Heritability of traits was higher that 90%. Therefore, production of resistant inbred lines via selection methods for benefaction of additive effects of resistance genes and dominance effects in production of resistant hybrids would be useful in breeding programs of resistance to MIMV.
  Keywords: Maize, heritability, MIMV, resistance
 • S. Ghanbari, M. Zamani, V. Rahjoo Pages 271-273
  Common smut is an important disease of maize that occurres in many maize growing countries as well as in Iran and causes considerable damages on yield. Damage of the disease varies by race of the pathogen, susceptibility of host, agronomic procedures and nitrogen fertilizers application on crop. Damages up to 50% on susceptible cultivars have been reported frequently. Control of the disease through common methods is difficult and use of resistant cultivars is the best method for control of the disease. In the present study response of 29 maize genotypes including 16 hybrids and 13 parents to prevalent races of the pathogen was evaluated in field condition in Karaj and Isfahan in 2014. All ears of plants in each plot were inoculated with a suspension of sporidia of five isolates of the pathogen and disease severity was scored at the end of the season and respose of genotypes was evaluated. Based on the results, only line S61 was resistant and the remaining were moderately resistant except OH43/1-42 and KE 78008/212 which were highly susceptible. Among hybrids, KSC 201 (K1263/17 × S61) was highly resistant, KSC 400 (KE 72012/12 × KE 1263/1), KE 75016.321 × K 1264/5-1 and KSC 260 (K 615/1 × K 1264/5-1) were resistant and the remaining hybrids were moderately resistant or moderately susseptible.
  Keywords: Maize, early maturing hybrids, parental lines, resistance, common smut