فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 20 (زمستان 1395)
 • پیاپی 20 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا توکلی طرقی *، مهدی مساحی خوراسکانی، حسین همیشه بهار، داوود ثمری صفحات 1-24
  با توجه به اهمیت زیاد و تخصصی بودن فرآیند تجاری سازی فناوری در کنار تاثیر آن بر توسعه، پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی، وجود مراکزی که به صورت نظام مند و تخصصی به این زمینه بپردازند ضروری به نظر می رسد. لذا، در این پژوهش پس از بررسی تجارب، معضلات و اقدامات سایر کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری با رویکرد سرمایه گذاری در آن، مدلی نوین برای کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری کشور و مدیریت پارک های علم و فناوری در حل چالش های موجود پیشنهاد شده است که بصورت یک مطالعه موردی در پارک های علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام شده روی مدل های مختلف اداره پارک های علم و فناوری در جهان و کشور ایران، مدلی برای مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین مدل پارک غیر دولتی کشور در این وسعت در این پژوهش ارائه شده است. از مزایایی این مدل، مشارکت دانشگاه آزاد در سرمایه گذاری بر روی شرکت های دانش بنیان بصورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. علاوه بر این نظارت، مدیریت، رصد مستمر و مشارکت در شرکت های مستقر و پروژه ها از دیگر ویژگیهای این مدل می باشد. ارائه خدمات متنوع تجاری سازی در قالب زنجیره خدمات از یک سو و خدمات ارائه شده برای جذب و هدایت سایر سرمایه گذاران خطر پذیر از سوی دیگر از نقاط متمایز این مدل می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری در تجاری سازی فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی تجاری سازی، زنجیره خدمات
 • علی صالح آبادی، میثم علی محمدی*، سیدجواد مرزانی صفحات 25-38
  شرکت های کارگزاری از جمله مهم ترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند و با توجه به ماهیت خدماتی شرکت های کارگزاری، رتبه بندی آن ها لازم و ضروری به نظر می رسد. این شرکت ها را به طرق بسیار زیادی می توان مورد رتبه بندی قرارداد که هر کدام بر اساس معیارها و ضوابط خاصی می باشد. یکی از فرآیندهای پرمخاطره بازارسرمایه، تسویه می باشد. صندوق تضمین تسویه به عنوان یکی از روش های مدیریت ریسک های تسویه معاملات اوراق بهادار، درخور توجه می باشد.
  در این مقاله برآنیم که شرکت های کارگزاری را بر اساس معیارهای صندوق تضمین تسویه مورد ارزیابی قرار دهیم. صندوق تضمین تسویه به عنوان واحدی از تشکیلات شرکت سپرده گذاری مرکزی فعالیت کرده و ریسک تسویه اعضای پایاپای درتسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت می کند. با استفاده از معیارهای دفعات نکول کارگزاری، مبلغ نکول و زمان تاخیر و با استفاده از روش TOPSIS به رتبه بندی کارگزاران فعال بورس تهران در سال 1392 می پردازیم.
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین شرکت های کارگزاری عضو صندوق تضمین تسویه شرکت کارگزاری ساوآفرین بالاترین رتبه و درجه و شرکت کارگزاری صباجهاد پایین ترین رتبه بندی را از نظر شاخص های ریسک تسویه دارند. همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی جهت ارزیابی و رتبه بندی نهادهای فعال بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، صندوق تضمین تسویه، شرکت های کارگزاری، مدل های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)
 • هاشم نیکومرام، علی سعیدی، کیارش مهرانی* صفحات 39-66
  این پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری توالی و معکوس را تحت شرایط مالی رفتاری و بر اساس دوره های مختلف احساسات خوش بینی، بدبینی و نرمال بازار آزمون نموده است. در این پژوهش ابتدا شاخص احساسات بر اساس شاخص دادو ستد تعدیل یافته آرمز محاسبه گردید.سپس با استفاده از تحلیل پرتفوی، بر اساس راهبردهای توالی و معکوس سبدهای سهام در دوره های یک و سه ماهه بر اساس عامل ریسک تشکیل و در دوره های مختلف رفتاری با استفاده از مدل پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که وقتی احساسات بازار نرمال باشد بیشتر راهبردهای مالی رفتاری موفق هستند اما کارایی رویکرد معکوس در شرایط نرمال نسبت به راهبرد توالی بیشتر است. نتایج نشان میدهد که تشکیل سبد سهام در دوره های خوش بینی و بدبینی نه تنها ایجاد بازدهی اضافی نمی نماید بلکه عمدتا منجر به زیان میشود. تشکیل سبد سهام بر اساس رویکرد توالی بازده مناسبی را برای دوره های کوتاه مدت ارائه میدهد ولی راهبرد معکوس کارایی لازم را ندارد. نهایتا با استفاده از آزمون VAR نشان داده ایم که خوش بینی بر بازده سهام اثر داشته و بازده سهام عامل بدبینی است. نوسان قیمتها(تلاطم) نیز علیت گرنجری برای احساسات نرمال بوده و بازده مازاد بازار علیت گرنجری بدبینی می باشد.ازآنجاییکه احساسات پدیده ای مانا و غیر تصادفی بوده و فرضیه صفر وجود ریشه واحد تایید نگردیده بیانگر ناکارایی بازار سهام بوده ، همچنین سوء گیری خوش بینی طی دوره پژوهش مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: راهبرد توالی و معکوس، شاخص تعدیل شده آرمز، احساسات خوش بینی و بد بینی، تلاطم و بازده مازاد و بازده سهام
 • سیدحمید میرمعینی، غلامحسین اسدی، محمدرضا حمیدی زاده، احمد روستا صفحات 67-94
  ایفای نقش موثر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی و هم چنین تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، ارائه مدلی مناسب از نحوه پذیرش و جذب شرکت ها در بورس اوراق بهادار و هم چنین چگونگی ایجاد تقاضای سرمایه گذاری برای عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده را ایجاب می نماید. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود، ازنظر نوع داده های موردنیاز آمیخته(کمی-کیفی) و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی شامل ده نفر از اساتید دانشگاهی، خبرگان اقتصادی-مالی و بازاریابی که به روش هدفمند انتخاب شدند و فعالان بازار سرمایه که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 384 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها بر اساس بررسی مدارک و اسناد، مصاحبه اولیه با خبرگان و پرسشنامه صورت گرفت. پرسش نامه محقق ساخته بسته 52 سوالی استفاده شد که به اندازه گیری ابعاد اقدامات پیش از عرضه، الزامات پس از عرضه، عرضه اولیه موفق سهام، پذیرش سهام، نقد شوندگی سهم و توسعه بورس اوراق بهادار پرداخت. روایی سوالات مصاحبه توسط نظرسنجی از خبرگان تایید گشت (روایی محتوا)؛ درحالی که برای بررسی روایی سوالات پرسشنامه از روایی سازه در دو بخش روایی همگرا و واگرا استفاده شد. هم چنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی گشت که نتایج روایی و پایایی، هر دو قابل قبول بود. از سوی دیگر، بررسی و تحلیل داده های کیفی با استفاده از کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد و بررسی وتحلیل داده های کمی نیز با آزمون همبستگی توسط نرم افزار SPSS و روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد در بخش عرضه، برگزاری نشست معارفه و اطلاع رسانی مناسب؛ تبلیغات عرضه اولیه اوراق بهادار؛ تعیین زمان مناسب عرضه اولیه؛ قیمت گذاری مناسب از عوامل موثر بر اقدامات پیش از عرضه سهام و مدیریت نقد شوندگی سهم، مدیریت نوسان سهم و نوآوری در ارائه ابزارهای مشتقه از عوامل موثر بر الزامات پس از عرضه سهام در بورس اوراق بهادار می باشند؛ با توجه به مولفه های شناسایی شده مدلی در زمینه پذیرش و عرضه سهام شرکت ها برای نیل به توسعه بورس اوراق بهادار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 ارائه شد که معیارهای برازش مدل نیز قابل قبول بود. همچنین آزمون بخش عرضه مدل نشان داد اقدامات پیش از عرضه و الزامات پس از عرضه بر عرضه اولیه موفق سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؛ عرضه اولیه موفق سهام بر توسعه بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؛ پذیرش سهام بر توسعه بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؛ نقدشوندگی بازار بر عرضه اولیه موفق سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؛ نقدشوندگی بازار بر توسعه بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: عرضه اولیه موفق سهام، توسعه بورس، پذیرش سهام، نقد شوندگی، سند چشم انداز 1404
 • محمدرضا کاشی پز *، هومن پشوتنی زاده، حسن رنگریز صفحات 95-122
  بدنبال تاثیر فناوری اطلاعات در تحول صنایع کشورهای مختلف، بازار سرمایه نیز مستثنی نبوده و سریع تر از سایر حوزه ها دست خوش تحولات فناوری قرار گرفته است. به دنبال سیر تحول نحوه ی انجام معاملات در بازار سرمایه، دسترسی مستقیم به بازار به عنوان ابزاری فناورانه در تکامل این حلقه نقش بسزایی را ایفا می نماید. آنچه اهمیت به کارگیری این ابزار را مشخص می کند مشکلات ناشی از خلا وجود آن است. به خصوص در زمانی که مبحث جذب سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران مطرح است و تمام اقدامات به این سمت معطوف است. در این تحقیق پس از معرفی دسترسی مستقیم به بازار، براساس مدل های اندازه گیری آمادگی الکترونیکی جهت استقرار تجارت الکترونیک، عوامل مختلفی که به نحوی بر پیاده سازی این ابزار دخیل هستند استخراج شده و پس از تطبیق با نهادهای دخیل بازارسرمایه در شش زیرگروه فنی/زیرساختی، حقوقی، فرهنگی/آموزشی، اقتصادی، سازمانی/اجتماعی و مدیریت ریسک، طبقه بندی گردیده است. از روش تحلیل عاملی به منظور تلخیص عوامل و سپس از روش تاکسونومی درراستای اولویت بندی عوامل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور انجام اقدامات تحولی در نحوه ی انجام معاملات بازار سرمایه و پیاده سازی دسترسی مستقیم به بازار باید به طور جدی در عوامل فنی و زیرساختی سرمایه گذاری شده و زیرساخت فنی موجود را بازنگری نموده تا بستر مناسب فراهم گردد. مدیریت ریسک به طور منسجم به عنوان یکی از مهم ترین پیش شرط های این تحول است که متاسفانه در حال حاضر به صورت بسیار غیرکارا و سنتی انجام می پذیرد. در خلال این دو مهم به منظور دریافت بازخورد مناسب و داشتن تحولی مطلوب باید در این حوزه فرهنگ سازی شده و برای آن سرمایه گذاری شود تا دسترسی مستقیم به بازار به نحو مطلوب پیاده سازی گردد.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، سرمایه گذاران نهادی، دسترسی مستقیم به بازار، فناوری اطلاعات، آمادگی الکترونیکی
 • محمدرضا امامی نائینی*، فروغ رحیمی موگویی صفحات 123-144
  با توجه به مبانی نظری موجود در خصوص توان اثرگذاری ریسک ورشکستگی بر سه جزء از مبانی طراحی مدل های ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیرعادی (فرض تداوم فعالیت، میزان محافظه کاری و سود حسابداری) در این پژوهش ضمن طراحی مجدد مدلهای پیش بینی عایدات غیر عادی و ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیر عادی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995)، با لحاظ نمودن متغیر ریسک ورشکستگی، به مقایسه عملکرد مدلهای اولیه و تعدیل شده با استفاده از داده های ترکیبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت مدلهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995) طی هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می شود، اما به سبب افزایش شدید ارزشهای سهام در سالهای پایانی دوره ی تخمین 10 ساله (به خصوص سالهای 91 و 92) ، ارزشهای برآورد شده توسط مدل های اولیه و تعدیل شده طی دوره تخمین 10 ساله به نحو معناداری پایین تر از ارزشهای واقعی بازار است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیر عادی، ریسک ورشکستگی، محافظه کاری، سود حسابداری، تداوم فعالیت
 • حسین فخاری*، الهام فصیح صفحات 145-164
  ارتباط بین نوع مالکیت وساختار سرمایه از جمله موضوعهای بحث انگیز در امور مالی وحسابداری است همچنین فراگیر شدن مالکیت خانوادگی در اقتصادهای نوظهور در سالهای اخیر مطالعه وپژوهش در این زمینه را ضروری می سازدبر این اساس تحقیق حاضر در صدد است تا در ابتدا به مطالعه تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برمبنای تئوری نمایندگی پرداخته وسپس عوامل موثر بر این ارتباط را مورد بررسی قرار دهد به منظور پاسخ گویی به سوالات فوق داده های مربوط به 22 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1387 تا1391 جمع آوری وبه روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی دارد. هم چنین رشد وسودآوری هم اثر تعدیل کننده ی مثبت ومعنی داری بر رابطه ی بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه ی شرکت ها در بازار سرمایه ایران دارد.
  کلیدواژگان: مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه، تئوری نمایندگی، سودآوری، رشد، بورس اوراق بهادار تهران
 • پیام حنفی زاده، مینا زارعی صفحات 165-186
  ضرورت وجود سازمان مادر از طریق شناسایی نحوه تاثیرگذاری و هم چنین میزان ارزش‏آفرینی تصمیمات و استراتژی‏های سازمان مادر در برآورده ساختن انتظارات ذی‏نفعان کسب و کارهای تابعه مشخص می‏شود. استراتژی‏های سازمان مادر اگر منجر به افزایش جریان‏های نقدی ، نرخ رشد مورد انتظار ، مدت زمان رشد فزاینده و یا کاهش هزینه استفاده از سرمایه نشوند، ارزشی در کسب و کارهای تابعه خود خلق نمی‏کنند. در این تحقیق استراتژی‏ها و تصمیمات سازمان مادر را به عنوان یک دارایی نامحسوس در نظر می‏گیریم و با استفاده از رویکردهای ارزش‏گذاری فرآیندی را ارائه می‏دهیم که بتوانیم میزان ارزش آفرینی تصمیمات سازمان مادر را در کسب وکارهای تابعه آن بسنجیم.
  کلیدواژگان: سازمان مادر، کسب وکارهای تابعه، استراتژی های ارزش آفرین سازمان مادر، ذی نفعان، رویکردهای ارزش گذاری
 • شکرالله خواجوی، محمد حلاج، کیانوش گنجی صفحات 187-204
  نظریه چشم انداز، برای اولین بار در سال 1979 به وسیله کاهنمن و تورسکی معرفی شد و به عنوان بهترین توصیف از نحوه ارزیابی ریسک توسط افراد در محیط آزمایشگاهی مد نظر قرار گرفت. با توجه به کاربرد اولیه این نظریه در شرایط آزمایشگاهی، این پرسش مطرح است که آیا نظریه چشم انداز در محیط های غیر آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد؟ از این رو، این پژوهش در تلاش است با ارائه شواهدی از دنیای واقعی، وجود و کاربرد خارجی این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این پژوهش از طریق مرور پژوهش های داخلی و خارجی، کاربرد نظریه چشم انداز در حوزه مالی تشریح و در سایر حوزه ها مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مطابق کاربرد های ذکر شده از نظریه چشم انداز در حوزه مالی و سایر حوزه های مورد اشاره بر اساس پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی، این نظریه در شرایط غیر آزمایشگاهی و واقعی نیز کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: نظریه چشم انداز، ریسک گریزی، مالی رفتاری، شرایط غیر آزمایشگاهی
 • سید علی نبوی چاشمی*، جابر قاسمی چالی صفحات 205-222
  ابزارها و فرایندهای نوین مالی جهت ارائه راه حل های مبتکرانه برای حل مسائل و مشکلات مالی بازار هدف سازماندهی گردیده و حوزه های فعالیت آن مواردی چون نوآوری در مهندسی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک را در بر می گیرد. ابزارهای مشتقه و به طور خاص؛ قرارداد اختیار معامله سهام نیز بخشی از این نوآوری ها است.
  در پژوهش حاضر بر روی سهام 41 شرکت، اختیار معلاملات مانع صادر شده و فرصت های ایجاد سود از طریق معامله ی این نوع قراردادهای غیراستاندارد بررسی شده است. نتایج تحقیق توصیف گر چگونگی تحقق سود در اختیارخرید با ارزش رو به بالا، به ازای قیمت های بالاتر از قیمت مانعUp و اختیار خرید و اختیار فروش بی ارزش رو به بالا ، به ازای قیمت های پایین تر از قیمت مانعUp است. همچنین نتایج توصیف کننده ی تحقق سود در اختیار خرید با ارزش رو به پایین و اختیار فروش بی ارزش رو به پایین، به ازای قیمت های قبل از قیمت مانع Downو در اختیار فروش با ارزش رو به پایین بعد از قیمت مانع Down است.
  کلیدواژگان: اختیار معاملات غیر استاندارد، اختیار معامله توام با مانع، اختیارات بی ارزش، اختیارات ارزشمند
 • محمد علی آقایی، سحر سپاسی*، مرتضی کاظم پور صفحات 223-242
  هدفپژوهش حاضر بررسی جامع روابط درونی ساختار سرمایه، جریان های وجه نقد آزاد، انتروپی تنوع پذیری محصولات و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، تعداد 107 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1393(642 سال- شرکت) مورد بررسی قرار گرفتند. ساختار سرمایه با اهرم بدهی، تنوع پذیری محصولات با معیار آنتروپی و عملکرد با شاخص کیوتوبین اندازه گیری شدند. هم چنین، برای اندازه گیری جریان های وجه نقد آزاد از مدل لن و پلسن (1989) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که جریان وجه نقد آزاد و اهرم بدهی بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار، تنوع پذیری محصولات بر عملکرد تاثیر منفی و معنادار، اهرم بدهی بر جریان نقد آزاد تاثیر منفی و معنادار، جریان وجه نقد آزاد و اهرم بدهی بر روی تنوع پذیری محصولات تاثیر مثبت و معنادار، شاخص کیوتوبین بر تنوع پذیری محصولات تاثیر منفی و معنادار، تنوع پذیری محصولات و شاخص کیوتوبین بر اهرم بدهی تاثیر مثبت و معنادار می گذارند.
  کلیدواژگان: انتروپی تنوع پذیری محصولات، جریان وجه نقد آزاد، ساختار سرمایه، عملکرد شرکت
 • محمد نمازی، سیدروح الله موسوی نژاد صفحات 243-262
  هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نوع پژوهش های شبه تجربی است. با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود، 134 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
  دارایی های نامشهود نیز به دو گروه دارایی های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم بندی گردید. برای محاسبه دارایی های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی و رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی های نامشهود شرکت های مورد بررسی و عملکرد مالی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد. در برخی از موارد این رابطه مثبت معنی دار و در برخی دیگر منفی معنی دار بود. شدت این ارتباط برای دارایی های نامشهود ثبت نشده قوی تر از دارایی های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنی دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی تری با دارایی های نامشهود برخوردار بود.
  کلیدواژگان: دارایی نامشهود ثبت شده، دارایی های نامشهود ثبت نشده، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • ابراهیم عباسی* صفحات 263-276
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود با استفاده از رابطه رگرسیونی بین جریان نقد عملیاتی سال بعد و سود فعلی بدست می آید. جریان نقد آزاد و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. با استفاده ازنمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای 1387تا1392 پژوهش انجام می شود. برای تخمین مدل، از رگرسیون خطی چند گانه در سطح داده های تجمعی استفاده شده است. نتیجه نهایی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود تاثیری ندارند.
  کلیدواژگان: پیش بینی سود، جریان نقد آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی
 • محسن قاسمیان*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 277-296
  هرچند دانش ستاره بینی مالی مدتهاست که جایگاه خود را به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال در دنیا تثبیت نموده است اما این دانش در بین تحلیل گران و پژوهشگران بازارهای مالی ایران همچنان ناشناخته است . دیدگاه همراه با شک و تردید به این مقوله از یک سو لازمه ی پژوهش و آزمون آنست اما از سوی دیگر کمبود منابع و ناشناخته بودن ابزارهای آن باعث خواهد شد تا روند توسعه و سرعت بررسی آن کاهش یابد .
  در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم اولیه در ستاره بینی مالی ، نگاهی خواهیم داشت به برخی از منابع این حوزه شامل کتاب ها ، مقالات و نرم افزارهای توسعه یافته در این خصوص ، تا بتوانیم ضمن تعریف جایگاه آن در بین ابزارهای موجود ، گامی در جهت معرفی این دانش در حوزه ی تحلیگری مالی برداریم . نتایج این پژوهش حاکی از کارکردهای دانش ستاره بینی مالی در تحلیل بازار سرمایه بوده و علاوه بر آن نشان می دهد که این دانش امکان درک چرخه های معاملات و به تبع، انتخاب سبد سرمایه گذاری مناسب را نیز فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: ستاره بینی مالی، تحلیل تکنیکال، مالی رفتاری، چرخه زمانی معاملات
 • سیدرضا سیدجوادین، طاهر روشندل اربطانی، علیرضا نوبری صفحات 297-327
  جهان در حال ورود و تجربه اقتصاد سبز است ،اقتصادی که نیرو و سرمایه انسانی به عنوان محور اساسی در رشد اقتصادی، برتری سهم خود را در مقابل سرمایه های فیزیکی نشان می دهد. و لازمه بقا در آن توجه به خواست مصرف کنندگان و تغییرات آینده مشاغل خواهد بود که مباحث زیست محیطی و توسعه پایدار از اولویت های این تغییرات می باشد. مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریت منابع انسانی سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعالان و سرمایه گذاران فراهم می آورد تا با مشارکت در این برنامه ها ضمن بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاستهای توسعه پایدار رابطه ای سودمند را برای خود خلق نمایند. مدیریت سبز با بهینه سازی منابع و کاهش اتلاف انرژی در حال گذر از سیستم های مالی مبتنی بر صنعت به سمت اقتصاد مبتنی بر استعداد و ظرفیت ها می باشد. در این مقاله ضمن معرفی سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی در توسعه پایدار که موجبات توسعه اقتصادی است الگوی مدیریت منابع انسانی سبز را به عنوان مسئله اصلی تحقیق ارائه خواهیم داد. برای این منظور با استفاده از روش فراترکیب و مراحل هفتگانه این روش به مطالعه تجربیات گذشته محققین در سالهای 2010 تا 2015 می پردازیم.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت محیط زیست، توسعه پایدار، سرمایه انسانی
|
 • Alireza Tavakoli Toroghi *, Mahdi Masahi Khourasgani, Hosein Hamisheh Bahar, Davod Samari Pages 1-24
  Regarding the great importance of commercialization process of technology and its influence on development, progression and improvement of economy, there is great necessity for some centers to work in this area professionally. Thus, in this research we proposed a business and investment model for science and technology park's management considering the experience of preeminent countries in technology commercialization. As a case study, the proposed model is employed in Islamic Azad University Science and Technology Park. According to our study on different models of management in science and technology parks in Iran, the propounded model for Islamic Azad University Science and Technology Park is the first nongovernmental model used in such an extent. The possibility of direct and indirect investment in innovative companies existing in the park is a great advantage for Islamic Azad University. Moreover, supervision, administration and cooperation of the park are some privileges for companies existing in it. Furthermore, various commercialization services in the form of the Service Chain, on the one hand, and the efforts in order to attract other venture capitalists, on the other hand, are some distinctions of the proposed model.
  Keywords: Investment in Technology Commercialization, Islamic Azad University Science, Technology Park, Venture Capital, Commercialization Financing, Service Chain
 • Ali Salehabadi, Meysam Alimohammadi *, Javad Marzani Pages 25-38
  Brokerage firms are major financial institutions in the capital market and Due to the nature of the service brokerage firms, ranking them seem necessary.
  These firms can be compare and rank in different aspect that based on specific criteria. One of the risky processes in capital market is Settlement. Settlement Guarantee Fund as a risk management is one of common settlement method of securities transactions and need to be notice.
  This research is looking to evaluated brokerage firms based on the criteria of Settlement Guarantee Fund. Now Settlement Guarantee Fund is active as a unit of the Central Depository Company Formation and manage settlement risk in Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB). Using measures brokerage repeated default, default amount of latency and using TOPSIS method to rank list of active firms described Tehran Stock Exchange in 2013.
  The results show that in the list of members, SavAfarin and Saba Jahad Brokerage Company are highest and lowest ranking degree of settlement risk factors. There also appears to be a risk rating system established in the capital market seems necessary.
  Keywords: Ratings, settlement guarantee fund, brokerage firms, Multiple Attribute Decision Making (MADM)
 • Hashem Nikoomaram, Ali Saeedi, Kiarash Mehrani * Pages 39-66
  This study has tested momentum and reverse investment strategies in a behavioral finance framework, based on various optimistic, pessimistic and normal market sentiments. At the first step, sentiment Index by means of ARMS Adjusted Trading Index was measured. Then, making use of portfolio analysis, we formed portfolios for 1 month and 3 month periods based on momentum and reverse strategies. Portfolios classification was done based on volatility factor in various behavioral periods. Then returns of different portfolios and strategies was tested by a probit model in different market sentiments (i.e. optimism, pessimism and normal)
  Finding of the study reveal that in a normal market sentiment, most of behavioral finance strategies has been successful in terms of return. Moreover, reverse strategies have shown higher efficiency in a normal market state, compared to a momentum strategies. It was surprising when we found that both in a pessimistic and optimistic period, not only any excess return was experienced, but also mostly lead to loss.
  In short term, momentum portfolios produced higher return than reverse ones.
  Unit root test proved stationary of the sentiment. Since the market was found to be non-stochastic, we conclude stock market inefficiency.
  We found in a VAR model framework that optimism is a one-way Granger Couse of stock return, furthermore stock return is a one-way Granger Couse of pessimism.
  Keywords: ARMS Index, momentum, reverse strategies, volatility, sentiments
 • Hamid Mirmoini, Gholamhosein Asadi, Mohammadreza Hamidizadeh, Ahmad Roosta Pages 67-94
  The present research was conducted with the aim of designing and explaining the model of registration and public offering of stocks in order to develop Tehran Stock Exchange based . The research was applied in terms of aim, correlational and survey based in terms of method of data collection, and mixed (quantitative-qualitative) and exploratory in terms of type of collected data. The population consisted of two parts: qualitative part which is including ten persons of university teachers and economic-financial researchers those selected by targeted method and capital market participants, in Tehran among whom 384 individuals were selected as a sample size using Cochran formula and random sampling method. In the section of questionnaire, a researcher-made questionnaire with 52 questions was utilized which were about pre-offering measures, post-offering requirements, Successful Initial Public Offering of shares, accepting shares, liquidity and Tehran Stocks Exchange. The validity of the interview questions were approved using the opinions of the related experts (Content Validity) while the validity of the questions used in the questionnaire were approved using construct validity in two parts of convergent and divergent. In addition, the reliability of the questionnaire was approved using the Cronbach's alpha method which the results of the validity and reliability were acceptable. On the other hand, analysis of the qualitative data was carried out through coding and content analysis. Moreover, analysis of the quantitative data was done using Correlation test through SPSS software and Structural Equation Modeling (SEM) through Smart PLS software. The results demonstrated that holding meeting for introducing and appropriate informing, advertising initial public offering of securities, determining the right time of initial offering and appropriating pricing are factors affecting pre-offering measures, and management of liquidity of securities, management of fluctuations in securities, and innovation in derivative instruments are among factors influencing post-offering requirements in Tehran Stocks Exchange. According to the identified components, a model was presented in the field of accepting and offering stocks in order to develop Tehran Stock Exchange based on Islamic Republic of Iran's horizon vision in 2025 which the model fitting criteria were acceptable. Moreover, the test results indicated that pre-offering measures and post-offering requirements had impact on IPO in Tehran Stocks Exchange; IPO had impact on Tehran Stocks Exchange; accepting shares had impact on Tehran Stocks Exchange; liquidity had impact on Tehran Stocks Exchange; liquidity had impact on IPO.
  Keywords: initial public offering, development of stock exchange, accepting stocks, liquidity, 2025 horizon vision
 • Mohamadreza Kashipaz*, Hooman Pashootanizadeh, Hasan Rangriz Pages 95-122
  Following information technology influence in industrial solstice in the world, Iran Capital Market included too and even has a faster solstice toward other fields. In continuation of dealing methods change chain, Direct Market Access (DMA) as a technological tool improves this way to achieve better e-dealing. The problems engender because of DMA lack are an important reason to use it. Specially now when Iran Capital Market try and plan to attract foreign investors. In this research tries to introduce DMA and taxonomy various factors influenced in implementation after detection. Based on E-readiness measurement models to implementing E-commerce some factors extracted and after adjusting them with related Iran Market Capital organizations divides these factors in six sub-groups inclusive in Technical/Infrastructure, Juridical, Cultural/Training, Economical, Organizational/Social and Risk Management. First uses Factor Analysis to summarize factors and then prioritizes them by using Taxonomy method.
  This research results represent to do evolutionary activities in how to trade and implementing DMA in a best platform must seriously invest in infrastructural technical factors. One of the most important preconditions of this evolution is Centralized Risk Management unfortunately applies inefficiently and in traditional mode. Furthermore a comprehensive culture building needs to get a suitable feedback and implement DMA in best way.
  Keywords: Capital Market, High Frequency Traders (HFTs), Direct Market Access (DMA), Information Technology (IT), Electronic Readiness (E, Readiness)
 • Mohammadreza Emami Naeini *, Forough Rahimi Moogouie Pages 123-144
  Based on the literature Review about the influence of bankruptcy risk on three principle factors of the abnormal earning valuation models (the going concern assumption, the accounting conservatism and the accounting earnings) in this research, ohlson (1995) and feltham-ohlson (1995) abnormal earning valuation models are adjusted considering the bankruptcy risk and primary models are compared with adjusted models during the 5-years period (from 2003 to 2008) and 10-years period (from 2003 to 2013) using panel data for 110 companies listed on Tehran Stock Exchange. The research results indicate that considering the bankruptcy risk improves the prediction and valuation power of the abnormal earning valuation models during both 5 and 10 years estimated periods. However, due to the uncontrolled growth of prices in the last years of the 10-years period (especially 2012 and 2013) the estimated values by both primary and adjusted models during 10-years estimated period are significantly lower than the actual market values.
  Keywords: Abnormal Earnings Valuation, Bankruptcy Risk, Conservatism, Accounting Earnings, Going Concern
 • Hossein Fakhari *, Elham Fasihe Pages 145-164
  Ralationship between the type of ownership and capital structure is such a controversial issue in financial affairs and accounting. also pervasiveness of family ownership in new tangled economies in recent years makes surveys necessary in this respect.accordingly,this study intends to initially the effects of family owner ship on capital structure of companies accepted in Tehran exchang(based on agency theory). Then factors in fluencing this relation ship is examined.in order to meet the above questions the related data of 22 companies accepted in Tehran exchang over the years 1387-1391 was collected and studied by mixed analysis. Research findings shows that domestic owner ship has positive and meaning ful effect on the accepted firms capital structure inTehran stock Exchange. Also growth and profitability has positivee and meaning ful coordination effect on the relationship between familyownership and capital structure Iran capital market.
  Keywords: family ownership, Capital Structure, agency theory, profitability, growth, Tehran Exchange
 • Payam Hanafizadeh, Mina Zzarei Pages 165-186
  The need for the parent company identifies by impacts and valuable decisions and strategies of parent company to meet stakeholder expectations subsidiary businesses. if the parent company’s strategies and decisions led to an increase in cash flow, expected growth rate, duration of growth or reduce the cost of capital, they create value in its subsidiary businesses. In this study, we consider the parent company's strategies and decisions as an intangible asset and by using valuation approaches offer process that could measure the value creation of valuable decisions and strategies of parent company at its subsidiaries.
  Keywords: parent company, subsidiary businesses, valuable decisions of parent company, stakeholder, valuation approaches
 • Shokrollah Khajavai, Mohammad Hallaj, Kianoosh Ganji Pages 187-204
  Prospect theory first was created in 1979 by Kahneman and Tversky and got considered as the best explanation of risk assessment in laboratory environment. As the first use of the theory in laboratory circumstances, a question comes to mind whether the theory is applicable in non-laboratory environment? Thus, this research is going to discuss theory existence and its applicability, exploring real evidence. In this research Prospect theory use in Finance through internal and external review has described and some other areas have referred. Results show that the theory is an applicable one in non-laboratory environment according to studied researches in Finance and other areas.
 • Seyed Ali Nabavi Chashmi *, Jaber Ghasemi Chali Pages 205-222
  Modern financial tools and processes are organized to provide innovative solutions for solving the problems of the financial market and areas of its activity include the innovations in financial tools engineering and risk management. Derivatives and especially stock option is part of this innovation.In this research, issued barrier options on the stocks of 41 companies and profit opportunities through a transaction of this type of exotic contracts have been investigated. The results describe how the profit realized on Up & in call option for a price higher than the up barrier price and on Up & out call and put option For a price lower than the up barrier price. The results also describe the realization of profits on Down & in call option and Down & out put option for a price before Down barrier price and on Down & in put option for a price after Down barrier price.
  Keywords: Exotic Options, Barrier Options, Knock, out Options, Knock, in Options
 • Mohammadali Aghaei, Sahar Sepasi *, Morteza Kazempour Pages 223-242
  The present study is a comprehensive review of the relationship between capital structure, free cash flow, diversification and firms performance. A total of 107 companies who were listed on theTehran stock exchange from 2008 to 2013 were studied. Tobin’s Q was used to measure firm performanc, Debt leverage was used to measure capital structure and diversification was used to measure entropy. The Lehn and Poulsen (1989) model was used to measure free cash flow.The results showed that free cash flow and debt leverage had positive and significant effects on performance and that diversification had a negative and significant effect. Debt leverage had a negative and significant effect on free cash flow and free cash flow and debt leverge had a positive and significant effect on diversification.Tobin's Q index showed a negative and significant effect for diversification. Diversification and Tobin's Q index showed positive and significant effects on debt leverage.
  Keywords: Entropy, Product Diversification, Free Cash Flow, Capital Structure, Firm Performance
 • Mohammad Namazi, Seyed Rouhollah Mousavinejad Pages 243-262
  The purpose of this study was to investigate the relationship between intangible assets and the financial performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Therefore, the present study is a practical and quasi-experimental research. Totally 134 companies for the 12-year period (1380 to 1391) were classified and examined in four categories using available databases.
  Intangible assets also was divided into two categories; registered and unregistered intangible assets. We used a few proxies for calculation of intangible assets. The results of the partial correlation coefficients and hierarchical regression test with regard to the control variables showed that there is a significant relationship between intangible assets and financial performance of the companies. In some cases, there is a positive and in others a negative sign relationship. The intensity of this relationship for unregistered intangible assets is stronger that registered intangible assets. The most significant positive correlation is between ROA and Tobin-Q, and then between markets over book value and net income respectively. Also, the net income measure was strongly associated with intangible assets among the other measures.
  Keywords: Registered intangible assets, Unregistered intangible assets, financial performance, Tehran Stock Exchange
 • Ebrahim Abbasi * Pages 263-276
  The aim this paper is investigates the impact of corporate governance mechanisms on the relationship between excess free cash flow and earnings predictability. Earnings forecasts using regression relationship between of one-year-ahead operating cash flow and current earningsachieved.
  Free cash flow surplus and corporate governance mechanisms (the ratio of independent directors, the Board of Directors, the duality of the role of the Director, the percentage of shares owned by institutional investors and management ownership of shares) as independent variables.Using a sample of 102 firms listed in the Tehran Stock Exchange between2010 to 2014 research done. To estimate the model, multiple linear regression model is used in the the cumulative data. The final result of the test hypotheses indicates that the excess free cash flow and Earnings forecasts and there is also corporate governance mechanisms (the ratio of independent directors, the Board of Directors, the duality of the role of Director, the percentage of shares owned by institutional investors and ownership of shares management) on the relationship between excess free cash flow and Earnings forecasts have no effect.
  Keywords: Earnings predictability, Surplus free cash flow Governance structure
 • Mohsen Ghasemian*, Feraydoon Rahnamay Roodposhti Pages 277-296
  Financial Astrology as a tool in field of Technical Analysis is used in stock market analysis for many years. Although it's an old science and a known way for market analysts but in Iran it's unknown for traders and academic researchers. A doubt in point of view is necessary for investigators to test the claims but mysterious tools and unknown references would make it slow in science development and use it by market technicians.
  In this research some references in financial astrology including books, articles and related soft ware would be introduced to know the position of this field in financial markets. Results of this research show the usage of Financial Astrology in Capital Market Analysis and would help us to have a better realization of trading cycles and finally can help in portfolio stock selection.
  Keywords: Financial Astrology, Technical Analysis, Behavioral Finance, Trading Cycles
 • Seyed, Reza Seyedjavadin, Taher Roshandel Arbatani, Alireza Nobari Pages 297-327
  The world is entering and experiencing green economy. In this economy, human resource and human capital as the bases of economic growth showed its superiority over physical capital. Considering consumer's demand and future changes of jobs are survival necessities of economy. Of course environmental issues and sustainable development are priorities of these changes. Human resource management introduce green Human Resource Management by focusing on human capital, environmental management plans and integrating them. In this way, they provide facilities and interesting conditions for all actors and investors. Consequently, by practicing in these programs, in addition to improving environmental performance of organization and considering sustainable development policies, the create beneficial relationships. Green management by optimizing resource and reducing waste of energy is passing industry- based financial systems and moving toward talent and capacity- based economic. In this paper, we introduce human capital as a key factor in sustainable development for improving economic development. Moreover, as a model of green Human Resource Management that is the main problem of the study. To fulfill the purpose of the study, seven stages of meta- synthesis were applied for investigating previous studies of researchers in 2010 to 2015.
  Keywords: green human resource management, environmental management, sustainable development, human capital