فهرست مطالب

بیمارستان - سال پانزدهم شماره 4 (1395)
 • سال پانزدهم شماره 4 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزاده سیاری فرد، فرید ابوالحسنی *، لاله قدیریان، مریم نظری، فاطمه رجبی، لیلا حق جو، لیلا مونسان صفحات 9-19
  مقدمه و هدف
  نظام پاداش دهی، ابزار سرمایه گذاری سازمان به منظور بهبود کیفیت خدمات است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی چالش های نظام پاداش دهی و راهکارهای بهبود آن براساس دیدگاه گروه های ذینفع در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوای جهت دار بود که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و در نیمه دوم سال 1393 و نیمه اول سال 1394 انجام گرفت. نمونه گیری هدفمند بود و با طیف متنوعی از صاحب نظران و افراد مجرب شامل مدیران، اعضا هیئت علمی و کارکنان بیمارستان ها به صورت نیمه ساختاریافته عمیق و چهره به چهره مصاحبه شد. پس از پیاده سازی کلمه به کلمه متن مصاحبه ها و استخراج کدها (عبارات معنادار)، مجددا این عبارات به منظور دستیابی به زیرطبقات مرور گردید. براساس زیرطبقات، اطلاعات به طبقات مرتبط دسته بندی گردید. برای اطمینان از روایی، پایایی و مقبولیت داده ها نیز از روش بازنگری مشارکت کنندگان و نظرات تکمیلی همکاران و اعضاء هیئت علمی استفاده شد.
  یافته ها
  درمجموع با 29 نفر مصاحبه گردید و نظرات، در 6 طبقه اصلی، 19 زیرطبقه و 1100 کد دسته بندی گردید. طبقات اصلی عبارت از سازوکارهای موجود در بیمارستان به منظور افزایش انگیزه کارکنان، چالش های سازوکارهای پاداش دهی، فرصت های منتج از تجارب پاداش دهی، اقدامات نظام مند برای پاداش دهی، انواع پاداش مناسب برای کارکنان، بسترسازی برای اجرای بهتر نظام پاداش دهی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به جنبه های متعدد نظام پاداش د هی و نقش پاداش موثر در افزایش انگیزه کارکنان و پاداش ناکارآمد در کاهش آن، استقرار یک نظام پاداش دهی موثر در بیمارستان ها، از طریق طراحی الگویی مناسب براساس عوامل کلیدی شناسایی شده در این مطالعه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نظام پاداش دهی، بهبود عملکرد، کارکنان، بیمارستان
 • زهره کاهه، علی حسین زاده کاشان * صفحات 21-38
  زمینه و هدف
  مکان یابی مراکز درمانی از جمله مسائل مهمی است که باید از ابعاد متفاوت و با هدف ارتقای خدمت دهی به آن توجه شود. در این مقاله، مسئله مکان یابی حداکثر پوشش سلسله مراتبی مراکز درمانی بیماری های قلبی با دو سطح خدمت دهی شامل کلینیک و بیمارستان و با در نظر گرفتن نرخ خدمت دهی به بیماران قلبی بررسی شد. هدف اولیه حداقل نمودن نقاط تقاضای پوشش نیافته، و هدف ثانویه کمینه سازی نرخ تقاضاهای از دست رفته به عنوان معیاری برای حفظ بیماران بالقوه در شعاع پوشش بود.
  روش
  به منظور تحلیل سیستم های صف، سیستم نوبت دهی مرکز قلب تهران بررسی شد.روش پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی ریاضی دومرحله ای احتمالی است . به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی چند مثال عددی در نرم افزار GAMSاجرا شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد بهترین حالت برای احداث مراکز درمانی، احداث کلینیک در مجاورت یک بیمارستان است.اتخاذ تصمیم در ارتباط با مکان یابی مراکز درمانی،با در نظر گرفتن نرخ خدمت دهی به بیماران در هر یک از مراکز درمانی موجب افزایش اعتماد به نتیجه حاصل از مدل بهینه سازی و کاهش هزینه ها و نرخ تقاضای از دست رفته شده است.
  نتیجه گیری
  مدل پیشنهادی قادر است با الگو قرار دادن مراکز درمانی در مناطق با طیف جمعیتی مشابه، به تصمیم گیرندگان برای استقرار بهینه مراکز درمانی در مناطق محروم یاری رساند.مکان یابی کلینیک ها و بیمارستان ها با در نظر گرفتن حالت سلسله مراتبی و نرخ خدمت دهی در آنها، موجب افزایش رفاه بیماران خواهد شد.
  کلیدواژگان: سیستم های خدمات درمانی، مکان یابی سلسله مراتبی، مدل دو مرحله ای احتمالی، تئوری صف
 • مرتضی ملکی *، امین کهیاری حقیقت، علی کهیاری حقیقت صفحات 39-48
  زمینه و هدف
  اهمیت روزافزون بیمارستان ها در ارتقاء سلامت جسمی و روانی منجر به تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات شده است و بیمارستان‎ها آن را به عنوان یک مزیت کلیدی ویژه و رقابتی مورد توجه قرار داده اند. هدف از این مطالعه تعیین نقش ارائه خدمات با کیفیت در ایجاد ترجیح برند بیمارستان در صنعت خدمات درمانی بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق توصیفی و کاربردی بود. جهت انجام پژوهش نمونه 394 نفری از بیماران بیمارستان های شهر شیراز با نمونه گیری طبقه ای و در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. داده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزارهای SPSS نسخه 19و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های برای تایید روابط بین متغیرها استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که کیفیت مطلوب خدمات بر رضایت بیمار، وفاداری بیمار و ارزش ویژه برند بیمارستان تاثیری مثبت و معنادار داشت؛ رضایت بیمار بر وفاداری بیمار به بیمارستان و وفاداری بیمار بر ارزش ویژه برند بیمارستان و در نهایت ارزش ویژه برندبیمارستان بر ترجیح برند بیمارستان تاثیر مثبت معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان اظهار نمود مدیریت بیمارستان ها با توجه به اقدامات لازم در زمینه ارائه خدمات با کیفیت تر می‏توانند منجر به ترجیح برند خود در بین بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی شوند، که علاوه بر گسترش عادلانه مراقبت های بهداشتی در کلیه سطوح جامعه، افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، ترجیح برند، بیمارستان
 • منیره کوهساری، بهرام محبی، رویا صادقی *، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی صفحات 49-57
  زمینه وهدف
  باتوجه به اهمیت رعایت احتیاطات استاندارد در پیشگیری از آسیب های ناشی از نیدل استیک و سلامت کارکنان درمانی ، این مطالعه باهدف تعیین میزان تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی دربهبود تبعیت از احتیاطات استاندارد در نیدل استیک درکارکنان بالینی حرفه ای دو بیمارستان «شهدای یافت آباد » و «غیاثی» انجام شد .
  مواد و روش ها
  این پژوهش ، یک مطالعه مداخله ای دوگروهی بود. جامعه مورد مطالعه تعداد90 نفراز کارکنان بالینی حرفه ای بیمارستان شهدای یافت آباد به عنوان گروه مداخله و 90 نفر از بیمارستان غیاثی به عنوان گروه مقایسه به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و سوالات عملکرد را تکمیل نمودند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  نتایج
  قبل از مداخله بین دوگروه از نظر متغیرهای دموگرافیک ، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد تفاوتی نداشت. بعد از مداخله، سازه های شدت درک شده ، حساسیت درک شده ، موانع درک شده ، خود کارآمدی و عملکرد درگروه مداخله از نظر آماری تغییر معنا دار نشان داد ( 05/0p<) که بیانگر تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بود.
  نتیجه گیری
  آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی ، می تواند با افزایش سطح آگاهی ، دانش ، ایجاد توانمندی و خودکارآمدی در کارکنان بالینی پاسخگوی نیاز افراد باشد تا احتیاطات استاندارد را رعایت کنند
  کلیدواژگان: نیدل استیک، کارکنان بالینی بیمارستان، مدل اعتقاد بهداشتی، احتیاطات استاندارد
 • علی محمد مصدق راد، محمد عرب، آرزو موجبافان * صفحات 59-69
  زمینه و هدف
  تعارض غیر قابل اجتناب بوده و در هر سازمانی وجود دارد. بیمارستان ها به خاطر نوع ساختار و فرهنگ سازمانی و ماهیت خدمات آنها همواره مستعد بروز تعارض منفی هستند. این پژوهش با هدف تعیین میزان تعارض در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و بررسی علل آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شد. نمونه پژوهش شامل 563 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه خود ساخته روا و پایا جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 19 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
  نتایج
  میزان تعارض در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در حد متوسط بود (73/2 از 5 امتیاز). عوامل سازمانی بیشتر از عوامل فردی در ایجاد تعارض تاثیر داشت. از بعد عوامل سازمانی کار زیاد، محدودیت منابع و بروکراسی و قوانین و مقررات نامناسب و از نظر عوامل فردی خصوصیات رفتاری متفاوت، تفاوت دانش و تخصص و تفاوت توانایی ها و مهارت های کارکنان بیشترین تعارض را ایجاد کردند. میزان تعارض در بیمارستان های تخصصی بیشتر از بیمارستان های عمومی بود. میزان تعارض در مدیران ارشد بیش از مدیران میانی و عملیاتی گزارش شد. در واحدهای درمانی و تشخیصی تعارض فردی بیشتری مشاهده شد. بین گذراندن دوره آموزشی مدیریت تعارض با میزان تعارض ناشی از عوامل فردی رابطه آماری منفی مشاهده شد. بین میزان تعارض و سطوح مدیریت، میزان تحصیلات، تعداد تخت بیمارستان، تعداد کارکنان تحت سرپرستی و تمایل به ترک سازمان رابطه آماری مثبت مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  وجود تعارض در بیمارستان ها امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است. مدیران با کسب آموزش های لازم و بکارگیری سبک مناسب، باید میزان تعارض را در حد سازنده نگاه دارند تا منجر به توسعه سازمانی بیمارستان ها شود.
  کلیدواژگان: تعارض، علل تعارض، بیمارستان های آموزشی
 • محمد جواد ناییجی *، فاطمه غلامی صفحات 71-78
  زمینه و هدف
  اگر چه نقش معنویت در ادبیات کارآفرینی اجتماعی مورد تائید قرار گرفته است، اما در کمتر پژوهشی به صورت تجربی رابطه هوش معنوی و نیات خیرین بخش بهداشت و درمان بررسی شده است. در این راستا، هدف این مقاله ارائه و سنجش تجربی یک مدل نظری مبنی بر رابطه معنویات با محوریت هوش معنوی بر نیات خیرین بیمارستان ساز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بود و داده های آن از 164 خیر بیمارستان ساز گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون شد. برای سنجش هوش معنوی، از ارزیابی 360 درجه استفاده شد.
  نتایج
  نتایج تحقیق بیانگر این بود که هوش معنوی و سایر متغیرهای مدل، قدرت تبیین 41 درصد از تغییرات نیات خیرین بیمارستان ساز را دارا بود (41/0(R2= که در مطالعات رفتاری، بسیار قابل توجه می باشد. همچنین این موضوع که داشتن فلسفه اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی، نقش میانجی در رابطه هوش معنوی و نیات خیرین بیمارستان ساز دارد نیز مورد پشتیبانی کامل قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با فرصتهایی که برای سرمایه گذاری های سودآور اقتصادی فراهم است، خیرین بیمارستان ساز باید از سطوح بالایی از هوش معنوی برخوردار باشند تا انگیزه کافی برای ارزش آفرینی اجتماعی به دست آورند. در این راستا، به سیاستگذاران نظام سلامت نیز پیشنهاد می شود برای افزایش فعالیتهای خیرخواهانه، بر شکوفایی و ارتقای سطح هوش معنوی در بخش بهداشت و درمان تمرکز کنند.
  کلیدواژگان: معنویات، هوش معنوی، بهداشت و درمان، خیرین بیمارستان ساز، نظام سلامت
 • محمد رحیم رمضانیان، حامد غیب دوست * صفحات 79-93
  زمینه و هدف
  بالا بودن کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی و درمانی منجر به جامعه سالم می شود. هدف از این تحقیق سنجش کیفیت خدمات در بخش مراقبت های بهداشتی بر اساس رویکرد کیفیت خدمات سروکوال در بیمارستان های دولتی بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی در اواخر سال 1393 تا 1394 بر روی پنج بیمارستان دولتی شهر رشت انجام گرفت. در این تحقیق از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای برای اولویت بندی عوامل موثر کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی و تاپسیس فازی برای اولویت بندی بیمارستان ها استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکه ای و تاپسیس بود.
  نتایج
  یافته های تحقیق مبتنی بر شش معیار اصلی و 19 زیر معیار نشان می دهد که بیمارستان 4 با ضریب نزدیکی 714/0 در رتبه اول قرار گرفت و بیمارستان 3 با ضریب نزدیکی 243/0 رتبه آخر را کسب کردند که نشان از عملکرد بهتر بیمارستان 4 در ارائه خدمات است در بین معیارها قابلیت اطمینان با وزن 205/0 و پاسخگویی با وزن199/0 به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند که نشان از اهمیت آنها در این تحقیق می باشد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق یک رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای و تاپسیس فازی را به منظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان ها پیشنهاد کرد که نتایج حاکی از آن است که بیمارستان ها با توجه به نقاط ضعف خود می توانند خدمات بهتری را برای بیماران فراهم کنند در نتیجه رضایت بیماران افزایش می یابد و منجر به افزایش وفاداری بیماران به بیمارستان ها می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات سروکوال، مراقبت های بهداشتی، بیمارستان های دولتی
 • میلاد شفیعی، محمدحسین غفوری، فاطمه ابویی، سارا فروتن، محمد عرب * صفحات 95-102
  زمینه و هدف
  اندازه گیری کیفیت، بخصوص در مورد خدمات بیمارستانی امری مهم ولی پیچیده می باشد. روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) جهت دستیابی به این هدف ما را یاری می دهند. هدف مطالعه حاضر شناسایی و وزن دهی شاخص های سنجش کیفیت و رتبه بندی بخش های بستری یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تاپسیس(TOPSIS) بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی بود. ابتدا با مروری بر ادبیات و استفاده از نظر خبرگان، شاخص های کیفیت گزینش شدند. سپس با استفاده از نظر نخبگان و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی شاخص ها انجام شد. در مرحله نهایی با استفاده از تکنیک تاپسیس و نمونه ای 300 نفری از بیماران بستری در بخش های منتخب بیمارستان مورد نظر، بخش ها از نظر کیفیت ارائه خدمت رتبه بندی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خبرگان و بیماران بود.
  نتایج
  هشت حیطه اصلی (پاسخگویی، ایمنی و مدیریت بحران، ملموسات، توجه به بیمار، ارتباطات سلامت، شایستگی و حرفه ای بودن، دسترسی، اعتبار و تضمین) برای سنجش کیفیت گزینش شد. از این شاخص ها شایستگی دارای بیشترین و توجه به بیمار دارای کمترین الویت بودند. همچنین بخش قلب دارای بالاترین کیفیت و بخش مغز و اعصاب دارای کمترین کیفیت بودند.
  نتیجه گیری
  انتخاب و استفاده از شاخص های مناسب کیفیت و وزن دهی آن ها و سنجش کیفیت خدمات به شیوه ای صحیح و با ابزارهای مناسب، با توجه به نقش بسیار مهم کیفیت خدمات در رضایتمندی بیماران می تواند نقشی اساسی در سیاست های سلامت ایفا نماید.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، کیفیت خدمات، بخش های بستری بیمارستان
 • خدیجه اکبرنژاد نشلی، آذر طل، فرشته مجلسی *، مهدی یاسری، هادی علیزاده صفحات 103-114
  زمینه و هدف
  سبک زندگی سلامت محور در دنیای امروز بهترین راه برای پیشگیری از بیماری و داشتن یک زندگی سالم می باشد. این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش گویی کننده سبک زندگی سلامت محور در بهورزان طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی و توصیفی- استنباطی روی 222 نفر از بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل به صورت سرشماری در سال 1394انجام شد. ابزار این مطالعه پرسشنامه دو بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی سلامت محور بود. تکمیل پرسشنامه به صورت خود اظهاری بود. داده ها در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 23 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین روابط بین هر عامل از جداول فراوانی و آزمون هایt-test، من ویتنی، آنالیز واریانس و یا کروسکال والیس و برای بررسی توام عوامل روش آنالیز رگرسیون لجستیک استفاده شد. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 بود.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد متغیر محل زندگی روستای دشتی با ابعاد ورزش ، تغذیه ناسالم ، مراقبت از خود و متغیر تغذیه ناسالم در افراد کمتر از 35 سال ، کمتر از دیپلم ، بیماری مزمن ، فشار خون بالا ، مردان با بعد توصیه های پزشکی ، ورزش ، تغذیه ناسالم ، مصرف دخانیات و الکل ، بهداشت خرید ، تحرک روزانه ، تغذیه مناسب و متغیردرآمدی که کفاف زندگی را می دهد با تغذیه ناسالم ، سلامت روانی ، ایمنی محیط زندگی ارتباط معناداری داشتند.
  نتیجه گیری
  عوامل متعددی با سبک زندگی بهورزان ارتباط دارد. با توجه به اینکه اکثر بهورزان بخصوص مردان سبک زندگی سلامت محور را رعایت نمی کنند لازم است جهت تغییر رفتار این افراد اقدام نمود زیرا این افراد آگاهی بهداشتی دارند اما رفتار های مربوط به سلامت را اتخاذ نمی نمایند .
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سلامت محور، بهورزان
 • بهناز کرمانی، حسن درویش *، محمدعلی سرلک، پیرحسین کولیوند صفحات 115-125
  مقدمه و هدف
  در دنیای پرتلاطم کسب وکار کنونی، سازمانها در تلاش و رقابت اند تا شایسته ترین مدیران را بعنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط شایستگی های رهبری کادر اجرایی و مدیران با عملکرد بیمارستانها بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که بصورت مقطعی در سال 1394 انجام شد. این مطالعه در یک بیمارستان دولتی آموزشی و یک بیمارستان دولتی غیر آموزشی و یک بیمارستان خصوصی انجام شد که هر سه به لحاظ تخصص، عمومی و از نظر اندازه درحد متوسط و در شهر تهران بودند. جامعه پژوهش مسئولین کلیه واحدها و بخشها مطابق با استانداردهای اعتباربخشی بود. روش نمونه گیری سرشماری بود و از پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبری مبتنی بر چارچوب شایستگی های رهبری بالینی (CLCF) و برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها نیز از امتیازات ارزشیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها سال 93 که مبنای رتبه بندی سال 94 بیمارستانها بود استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t، کای دو، رگرسیون چندمتغیره و ANOVA تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین شایستگی های رهبری و عملکرد بیمارستانها بود (001/0-=α ، 556/0R=). کلیه مولفه های شایستگی (خصوصیات فردی (446/0R=)، کار با دیگران (529/0R=)، مدیریت خدمات (569/0R=)، بهبود خدمات (445/0R=)، تعیین مسیر (269/0R=) نیز با عملکرد رابطه مثبت ومعناداری داشتند. شایستگی های رهبری با تحصیلات (368/0R=)، نوع استخدام (209/5f=) و نوع بیمارستان (252/15f=) وعملکرد با وضعیت تاهل (038/0R=)، سابقه مدیریت (273/0R=) و نوع بیمارستان (352/4f=) رابطه مثبت ومعناداری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند شایسته ترین ها را جذب، حفظ ونگهداری کرده واز خدمات آنها درجای مطلوب بهره بگیرند. بی توجهی به این مهم وعدم استفاده از پتانسیل های موجود می تواند تاثیر منفی برعملکرد افراد، واحدها و بیمارستانها داشته باشد. استفاده از رویکردها، الگوها و تجربیات در بیمارستانها با عملکرد برتر در این راستا مثمرثمر خواهد بود.
  کلیدواژگان: شایستگی رهبری، عملکرد، بیمارستان، مدیران و کادر اجرایی
|
 • Dr Azadeh Sayarifard, Dr Farid Abolhasani *, Dr Laleh Ghadirian, Maryam Nazari, Dr Fatemeh Rajabi, Dr Leila Haghjou, Leila Mounesan Pages 9-19
  Background
  Reward system program is an investment tools in order to improve quality of services. Accordingly, this study was conducted aimed to identify the challenges of the reward system and the solutions for improving that based on the views of stakeholders in Tehran University of Medical Sciences hospitals.
  Materials And Methods
  This directional content analysis qualitative study was performed in Tehran University of Medical Sciences during 2014and 2015 using content analysis method. Targeted sampling was done and in-depth semi structured and face to face interviews were performed with a wide variety of experts and professionals including managers, faculties and hospital staffs. After word by word transcripting and extracting codes (meaningful phrases), these codes was reviewed again in order to achieve subcategories. Based on subcategories, information was classified to assossiated categories. For validity and reliability checking, stakeholders and faculties member check and peer debriefing were used.
  Results
  Eventually, a total of 29 interviews were held. The comments were classified within 6 main categories, 19 subcategories and 1100 codes. The main categories included existing arrangements in hospitals in order to improve staff motivation; reward system challenges; derived opportunities from rewarding experiences; rewarding systematic actions; types of appropriate rewards and making infrastructure for better rewarding system implementation.
  Conclusion
  Regarding multiple aspects of a reward system which could have an effective role in increasing staff motivation or a contradictory effect when it is inefficient, implementation of an effective reward system in hospitals by designing an appropriate model based on identified key factors in this study, is recommended.
  Keywords: Reward system, Improvent of performance, Staff, Hospital
 • Zohreh Kaheh, Dr Ali Husseinzadeh Kashan* Pages 21-38
  Background
  medical centers location is one of the most important problems, which should be considered in different dimensions to improve the services. In this paper, we consider the hierarchical maximum covering problem for bi-level healthcare systems including Clinics and hospitals, by taking the service rates into account. In this problem, the initial objective is minimizing the uncovered demand nodes, and secondary objective is the minimizing the lost demand rate as a measure of potentially patients’ retention in coverage radius.
  Methods
  In this paper, the serving system in the Tehran heart center hospital is considered for queue analyses. The proposed method is a mathematical optimization model called probabilistic two-stage programming model. To evaluate this model, a number of numerical problems are solved through GAMS software.
  Results
  according to the results, we have found that the best condition for locating the medical centers is that the clinic are located adjacent to a hospital. Decision making about the location problem by considering the service rate in each healthcare centers, increases the reliability to the result of the optimization model.
  Conclusion
  The proposed model is able to help the decision makers to attain an optimized decision for locating the medical centers in deprived areas, inspired by the medical centers in areas with similar population. Therefore, if the clinics and hospitals are located by considering the hierarchical mode and their service rates, the patients’ welfare will be enhanced.
  Keywords: Healthcare systems, Hierarchical healthcare facility location, Probabilistic two, stage model, Queuing theory
 • Dr Morteza Maleki *, Amin Kohyari Haghighat, Ali Kohyari Haghighat Pages 39-48
  Background
  The growing importance of hospitals in improving the physical and mental health has led the focus on improving service quality and hospitals have considered it as a major competitive advantage. The aim of this study was to investigate the role of improving services quality on brand preference in healthcare industry.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and applied study. A sample of 394 patients have been selected using stratified and convenient sampling. Questionnaire were used for collecting primary data; for data analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling techniques were used in LISREL 8/80 and SPSS 19. Data analysis was used to confirm the relationships between variables.
  Results
  Research findings indicate significant positive effect of service quality on patient satisfaction, and their loyalty and hospital’s brand equity. The impact of patient satisfaction on their loyalty to the hospital and the loyalty on hospital’s brand equity has been supported. Finally, the effect of hospital brand equity on hospital brand preference was confirmed.
  Conclusion
  According to the results, it can be suggested that hospitals management take some measures for improving service quality that can improve hospital brand preference among other hospitals, both spreading justly public health in all layers of society as well as increasing profitability.
  Keywords: Service quality, Brand Preference, Hospital
 • Monireh Koohsari, Dr Bahram Mohebbi, Dr Roya Sadeghi *, Dr Azar Tol, Dr Abbas Rahimi Forooshani Pages 49-57
  Background
  Considering the importance of standard precautions to prevent needle stick injuries and health care staff, this study aimed to determine the effectiveness of educational interventions to improve adherence to standard precautions, health belief model based on professional clinical staff needle stick two hospital "yaftabad" and "Ghiyasi" done.
  Materials And Methods
  This study was an experimental study of two group. The study population was 90 persons of professional clinical staff Shohada Hospital Yaftabad as the intervention group and 90 patients from the hospital Ghiyasi as compared to randomly selected and three part questionnaire including demographic, structures, health belief model , and practice questions were completed. In analyzing the data, descriptive and inferential statistical methods were used.
  Results
  At baseline, the two groups regarding demographic variables, health belief model structures and functional do not different between them. After intervention structures perceived severity, perceived susceptibility, perceived barriers, self-efficacy and performance of the experimental group showed statistically significant change (p
  Conclusion
  education based on health belief model, you can increase the level of knowledge and capacity building and efficacy in clinical staff needs people to observe standard precautions
  Keywords: Needlestick, Hospital clinical staff, Health Belief Model, Standard precautions
 • Dr Alimohammad Mosadeghrad, Dr Mohammad Arab, Arezo Mojbafan * Pages 59-69
  Introduction
  In the hospital’s environment, conflict is unavoidable due to differences in gender, educations, and Career goals, frequent and complex interactions between their personnels. Both of two extremely level of conflict (minimum & maximum) are preventing desired performance. Appropriate level of conflict should avoid recession, encourage creativity and reduce stress. The present research aims to determine the amount of conflict in Tehran University of Medical Science’s hospitals. (TUMS).
  Method
  This study is descriptive - analytic. The study population consists of 706 managers (senior, intermediate, basic) from 14 hospitals affiliated with TUMS. Data was collected by a self-made questionnaire and was analyzed with SPSS software.
  Results
  The level of conflict in Tehran University of Medical Science’s hospitals was average. 84% of total conflict was caused by organizational factors. There were a significant association between conflict and level of management, educations, work experience, type of unit, bed numbers, the number of employee under supervision, conflict management training course
  Conclusion
  Hospital managers should change their organizational cultures and revise some structural variables such as goals, procedures… In order to maintain the optimal level of conflict.
  Keywords: Conflict, a mount of Conflict, Managers, Hospital
 • Dr Mohammad Javad Naeiji *, Fatemeh Gholami Pages 71-78
  Background
  Although the role of Spirituality has been acknowledged in the social entrepreneurship literature, we know of no research that has empirically investigated relationships between spiritual intelligence and health and care benefactors. Thus, this paper aims to propose and empirically test a theoretical model positing relationships among spiritual intelligence and intentions of hospital-makers benefactors.
  Materials and Methods
  This study is descriptive which is conducted with total number of 164 hospital-makers benefactors, and is tested by path analysis. For measuring spiritual intelligence, three questionnaires distributed between every subject and two of his/her acquaintances.
  Results
  The results suggest that spiritual intelligence and other related variables explained 41 per cent of the variance in the rate of hospital-makers benefactors intentions (R2=0/41) that is a sizable amount in behavioral studies. Results provide strong support for the proposition that social mission and social responsibility fully mediate the positive effect of spiritual intelligence on intentions of hospital-makers benefactor.
  Conclusion
  With existence of opportunities for merely finical investments, hospital-makers benefactors should have high levels of spiritual intelligence to gain motivation for social wealth creation. Policy-makers of health system, to increase charitable activities, should focus on heightening spiritual intelligence in health and care sector.
  Keywords: Spirituality, Spiritual Intelligence, Healthcare, Hospital, Makers Benefactors, Health System
 • Dr Mohammad Rahim Ramezanian, Hamed Gheibdoust* Pages 79-93
  Introduction
  High quality health care service leads us towards a healthy society. Present paper aimed to use the service quality concept in health care sector based on service quality approach (SERVQUAL) in public hospitals.
  Methods
  In present research a hybrid approach based on Analytic Network Process (ANP) and Fuzzy TOPSIS was used where the former was used for prioritization of healthcare service quality measures and the latter was used to operationalize the hospitals. Questionnaires and ANP and Fuzzy TOPSIS were used for data collection and analysis. Five public hospitals in Rash were evaluated. The time period of the study including data collection was 2014-2015.
  Results
  The service quality criteria comprised of 6 main criteria and 19 sub-criteria in present study. Among five hospitals studied in present research, Rasoul Akram hospital obtained the first rank and other hospitals obtained the other ranks. All criteria and sub-criteria used in present study obtained some rank indicating their importance in the research context.
  Conclusions
  With conducting present research, various criteria and sub-criteria related to service quality (SERVQAL) and their importance were identified and this may contribute to improved performance of health care services
  Keywords: SERVQAL Service Quality, Health care, Public hospitals
 • Milad Shafiee, Mohammad Hossein Ghafoori, Fatemeh Aboee, Sara Forootan, Dr Mohammad Arab* Pages 95-102
  Background And Aim
  Especially in the case of Hospital services, quality assesment is an complicated and vague issue. For achieving this goal Multiple Criteria Decision Making methods help us. These studies aims to knowledge and prioritize quality indicators and rank selected inpatient wards in an elected hospital of Tehran university of medical science by using Analytical Hierarchy Process and TOPSIS methods.
  Materials And Methods
  This is a descriptive-analytical and cross-sectional research. At the first, with an overview of the research literature and expert opinion, indicators of quality assessment were selected. Then we did prioritization of these indicators with using of expert opinion and AHP method. In the final stage, selected inpatient wards the Hospital were ranked in terms of quality of service using TOPSIS by a sample consist of 300 of inpatients.
  Results
  Eight main domains (Responsiveness, Safety and risk management, Tangibles, attention to patient, Health communications, Competency and professionalism, accessibility, Credit and assurance) were selected for quality assessment. Among these indicators, competency had the highest priority and attention to patient had the lowest priority. Also the department of Heart had the highest quality of service and the department of Neurology had the lowest quality.
  Conclusion
  According to crucial role of the service quality on patients’ satisfaction, the use of appropriate indicators for quality of services, prioritizing them and also proper assessment of the quality of hospital services can play a major role in health policies.
  Keywords: Analytical Hierarchy Process, TOPSIS, Quality of Services, Hospital Inpatient Wards
 • Khadijeh Akbarnejad Nashli, Dr Azar Tol, Dr Fereshteh Majlessi *, Dr Mahdi Yaseri, Hadi Alizadeh Pages 103-114
  Background
  health-oriented lifestyle in today’s world is the best way for preventing illness and healthy life. This study conducted to determine the predictor ofhealth-orientedlifestyle in health workers of Amol city.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional research conducted on 222 persons of health workers of Amol city. Instrument was a questionnaire including two parts; demographic information was extracted through 15 questionsand the data collected fromthe reliable and valid questionnaire of lifestyle .Data collection. Health workers filled questionnaires in a self-declaration way. To data analyze,t-tests, Mann-Whitney, ANOVA or Kruskal-Wallis and logistic regression used. Data were analyzed statically using SPSS.
  Results
  This study showed that there is a significant relationship between living place of Prairie village with dimensions of sport , malnutrition , self-care ; and malnutrition dimension in persons below 35, below diploma degree, suffering a chronic disease , suffering high blood pressure ;and tobacco and alcohol consumption dimension in individuals less than35 years;men with medical advice,sport,Malnutrition,tobacco and alcohol consumption ,Health of buying,daily mobility,proper nutrition and owning a personal car with the consumption of tobacco and alcohol dimension ,safety in driving,Health of buying .
  Conclusion
  Considering that most of the health workers especially men do not behave based on the health-orientedlifestyle, some actions should be taken to change thebehaviorof these individuals, professional educationalworkshops or workshops that do not need to basic information shouldbe activated, because these individuals have health knowledge but do not behave according to this knowledge.
  Keywords: Lifestyle, Health oriented, Health workers
 • Behnaz Kermani, Dr Hasan Darvish *, Dr Mohammad Ali Sarlak, Dr Pirhossein Kolivand Pages 115-125
  Background
  In the current turbulent world of business, organizations have to try and compete to identify, recruit and retain the most qualified managers as a competitive advantage. The aim of this study was to investigate the relationship between leadership competencies of managers and administrative staff with the performance of hospitals.
  Materials And Methods
  This descriptive correlational study was conducted in2015. This study was done in a public teaching hospital, a public non-teaching hospital and a private hospital in Tehran that were general and in average size. The study population was head for all units and departments in accordance with accreditation standards. Sampling methods was Census and leadership competencies using clinical leadership competency framework(CLCF) questionnaire and hospital performance using evaluation scores based on national accreditation standards in2014 that were used in2015 as the basis for the ranking were assessed. Data using Pearson correlation coefficient and test-t, chi-square, regression and ANOVA analyzed.
  Results
  results showed significant positive correlation between leadership competencies and performance of hospitals(α=0/001,R=0/556). All components of competency (personal qualities(R=0/446), working with others(R=0/529), managing services(R=0/569), improving services(R=0/445), setting direction(R=0/269)) have also positive and significant correlation with performance. Leadership competencies with education (R=0/368), type of employment(f=5/209) and type of hospital(f=15/252) and performance with marital status(R=0/038), type of hospital(f=4/352) and management experience(R=0/273) have showed a significant positive correlation.
  Conclusion
  Today, organizations will be success if they able to attract and maintenance the most qualified, and employ their services in proper place. Neglect of this important and non-use of existing potentials could have negatively impact the performance of individuals, units and hospitals.
  Keywords: Leadership competency, Performance, Hospital, Managers, administrative staff