فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 55 (پاییز 1395)
 • پیاپی 55 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یوسف قویدل رحیمی، داریوش حاتمی صفحه 1
  در این پژوهش به تحلیل همدید بارش سنگین 8/66 میلیمتری منجر به سیل 8 اسفند 1388 برابر با 27 فوریه 2010 ایوانغرب پرداخته شده است. ابتدا از طریق داده های ایستگاه های زمینی بارش سنگین مذکور شناسایی شد. سپس با استفاده از داده های جوبالا و ترسیم نقشه های مربوطه، بارش سنگین ایوانغرب مورد تحلیل قرار گرفت. ترسیم و تحلیل نقشه ها حاکی از ایجاد گرادیان شدید فشار بین کم فشاردو هسته ای مستقر در غرب و شمالغرب و ایران مرکزی با پرفشارهای شمال دریای خزر از سمت شمال و پرفشار شمالشرق آفریقا از سمت غرب و جنوبغرب است.کشیده شدن فرود عمیق بر روی عراق ،عربستان و شرق مدیترانه در تمامی ترازها وقرارگیری ایران در قسمت شرق ناوه و زیر منطقه واگرایی بالایی، بالاسو بودن هوا در تمامی سطوح که موجب صعود هوا و ناپایداری شده، منفی بودن مقادیر پیچانه که نشان دهنده وجود ادی برای تمامی سطوح اتسمفری است ،به علاوه ضخامت زیاد جو در زمان رخداد بارش سنگین وهمچنین مثبت بودن مقادیر تاوایی در کلیه ترازها که گویای جریان واگرایی و صعودی هوا برای تمامی سطوح جو است از عوامل رخداد بارش سنگین بوده است. استقرار رودباد بزرگ جبهه قطبی بر روی غرب کشور و ادغام آن با رودباد مستقردر اروپا و مدیترانه ازسمت غرب و رودباد مستقردر غرب چین از سمت شرق موجب تشدید ناپایداری ها و ایجاد شرایط باروکلینیک برای ایوانغرب شده است.منابع عمده رطوبتی بارش سنگین ایوانغرب در سطوح500 و 700 هکتوپاسکال دریای مدیترانه و دریای سرخ می باشد،اما در ترازهای 850و 1000دریای خزر نقش اصلی تامین رطوبت بارش سنگین را ایفا میکند. نقشه ها نشان دهنده ایجاد همگرایی و ادغام رطوبتی برروی غرب و شمالغرب ایران می باشند که از شرایط اصلی وقوع بارش های سنگین محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل سینوپتیک، بارش سنگین، مخاطره سیل، ایوانغرب
 • مصطفی میرآبادی، آزیتا رجبی، مسعود مهدوی حاجیلویی صفحه 17
  بحث نابرابری و عدالت اجتماعی میان جوامع، از دیرباز مورد توجه علوم انسانی و اجتماعی و مکاتب مختلف فکری بوده است. آنچه که باید مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد سنجش میزان و ابعاد مختلف نابرابری های فضایی، جهت جلوگیری یا کاهش شکاف و گسستگی بین محلات و نواحی شهری است. بر این اساس تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف سنجش و تحلیل نابرابری فضایی بین نواحی شهری مهاباد با تاکید بر نقش بافت ها و سکونتگاه های نابسامان در ایجاد ساختار ناهمگون فضایی شهری انجام شده است. در این پژوهش با به کارگیری شاخص های جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و همچنین مدل تاپسیس و مدل تحلیل خوشه ای به رتبه بندی و سطح بندی نواحی شهری مهاباد در سال 1393 پرداخته شده است. یافته ها و نتایج نشان از عدم توسعه یافتگی مطلوب شهر مهاباد دارد. البته این توسعه نیافتگی، تنها مختص بافت ها و سکونتگاه های نابسامان موجود شهر نیست. همچنین مشخص شد، نه تنها منابع و خدمات براساس میزان جمعیت توزیع نشده اند بلکه عکس این حالت نیز صادق است. با توجه به شکاف عمیق موجود بین نواحی شهری در شاخص کالبدی می توان گفت عامل مساله ساز و دارای اولویت در ناهمگونی ساختار فضایی شهر مهاباد، عامل کالبدی و در راس آنها تاسیسات و خدمات شهری است که ریشه این ضعف در نحوه تدوین و تحقق طرح های توسعه شهری می باشد.
  کلیدواژگان: نابرابری فضایی، مدل تاپسیس، مدل تحلیل خوشه ای، سکونتگاه های نابسامان، مهاباد
 • محسن شاطریان، گیتی صلاحی اصفهلنی، محمود گنجی پور، امیر اشنویی صفحه 45
  در دهه های اخیر تبدیل روستا به شهر به عنوان یکی از چالش های اساسی توسعه به ویژه در کشورهای درحال رشد به شمار می رود. هدف این تحقیق تبیین پیامدهای اجتماعی تبدیل نقاط روستایی به شهر در ناحیه کاشان می باشد. روش تحقیق پیمایشی از طریق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، جمعیت روستاهای ارتقائ یافته به شهر شامل شهرهای نیاسر، برزک، سفیدشهر و مشکات می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 700 نفر تعیین گردید. تعداد نمونه ها به طور مساوی بین چهار روستای ارتقاء یافته به شهر در ناحیه کاشان توزیع و به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSSو با استفاده از آزمون های t، تحلیل واریانس و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که هرچند تحولات به وجود آمده پس از نقش پذیری شهری، جنبه های منفی همچون افزایش هزینه های زندگی، رواج بورس بازی زمین را در پی داشته است، ولی جنبه های مثبت تبدیل روستاها به شهر همچون کاهش مهاجر فرستی و افزایش مهاجر پذیری، افزایش زمان اوقات فراغت و افزایش مشارکت مردم بیشتر از جنبه های منفی آن بوده است، بنابراین روند تحولات اجتماعی پس از تبدیل نقاط روستایی به شهر در ناحیه کاشان مثبت ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: تبدیل روستا به شهر، کاشان، روستا، شهر، شهرهای کوچک
 • محمد حسین رضایی مقدم، صغری اندریانی، خلیل ولیزاده کامران، فرهاد الماس پور صفحه 65
  استفاده از داده های سنجش از دور با توجه به ارائه اطلاعات به روز ، پوشش تکراری وکم هزینه بودن در ارزیابی منابع طبیعی از جایگاه خاصی برخوردار است . همچنین آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین میزان تغییرات کاربری و پوشش اراضی را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات می باشد ، می توان بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش از دور برآورد نمود . لذا در این پژوهش، تصاویر ماهواره ای لندست 8 (OLI&TIRS) سال 2013 و لندست7 (ETM+) سال 2000 به عنوان داده ورودی برای تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی در سطح 2و1 مورد استفاده قرار گرفتند. در این بین ، با توجه به جدید بودن تصاویر OLI، تصحیحات رادیومتریک با استفاده از روابط موجود در محیط مدل ساز نرم افزار Erdas فرمول نویسی شد. همچنین از شاخصهای گیاهی (NDVI) ، خاک بایر (BI) و سه مولفه اصلی آنالیز مولفه های اصلی (PCA) به عنوان ورودی در کنار دیگر باندها برای افزایش دقت طبقه بندی مورد استفاده قرار گرفت . روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) با روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و حداکثر احتمال (MLC) در تصاویرOLI مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد که روش ماشین بردار پشتیبان با دقت7/92 ٪ در کرنل چندجمله ای با درجه 5 نسبت به روش های شبکه عصبی با دقت89 ٪ و روش حداکثر احتمال با 8/91٪ مناسبترین روش برای طبقه بندی می باشد . همچنین جایی که کلاسها رفتار طیفی مشابهی را از خود نشان می دهند روش SVM کارایی بهتری از خود نشان می دهد. برای آشکار سازی تغییرات ایجاد شده در بازه زمانی 13 سال از روش مقایسه پس از طبقه بندی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده تغییر وسیع کاربری و پوشش اراضی در این حوضه می باشد که لزوم نظارت و مدیریت مناسب را می طلبد.
  کلیدواژگان: کاربری و پوشش اراضی، مقایسه پس از طبقه بندی، ANN، SVM، MLC، حوضه صوفی چای مراغه
 • اعظم خان آقایی، علی اکبر رزم پوری صفحه 87
  داشتن کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده است.در سال های اخیر مطالعات کیفیت زندگی در محیط های شهری به طورقابل توجهی از سوی اندیشمندان علوم شهری موردبررسی و پژوهش قرارگرفته است. در تعریفی کلی می توان کیفیت زندگی را یک اصطلاح کلی مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و هم چنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها ازابعاد مختلف زندگی دانست. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از شاخص های ذهنی از دیدگاه ساکنان شهر دنا است. بنابراین با توجه به جمعیت شهر و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد.برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از روش انجام پیشآزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع شاخص های پرسشنامه برابر791/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سلامت اقتصادی، سلامت روانی، سلامت محیطی، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی و بعد حمل ونقل به ترتیب با میزان 524/0، 360/0، 225/0، 213/0، 203/0 و 116/0 بیشترین تاثیرات را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح شهرستان دنا داشته اند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شاخص های ذهنی، تحلیل مسیر، شهر دنا
 • سمیه خالقی، شهرام روستایی، علی محمد خورشید دوست، محمد حسین رضایی مقدم، محمد علی قربانی صفحه 111
  نقش انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم، میزان آب و رسوب ورودی به رودخانه ها را تغییر داده و منجر به تغییر ژئومتری مجرا مانند تغییر عرض و عمق رودخانه می شود. در این تحقیق با استفاده از نقشه برداری میدانی مسیر رودخانه لیقوان و مدل HEC-RAS، تغییرات مورفولوژیکی رودخانه لیقوان و نقش انسان در این تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روند سیستماتیکی بین متغیرهای مورفولوژیکی و فاصله از پایین دست رودخانه وجود ندارد به طوری که عرض، عمق، نسبت عرض به عمق، سطح مقطع پر و دبی به طور سیستماتیک به طرف پایین دست جریان افزایش نیافته است که نشان دهنده تاثیر عوامل غیر طبیعی (نظیر مداخلات انسانی) در تغییر مورفولوژی مجرا در کنار عوامل طبیعی است. تغییرات عرض و عمق در مقاطع مختلف رودخانه متفاوت بوده به طوری که تعدادی از تغییرات در عرض مجرا در اثر کانالیزه کردن مسیر رودخانه (مقاطع 2، 6، 8 و 12) قابل مشاهده است همچنین تغییرات عرض و عمق مجرا در سایر مقاطع نظیر مقاطع 4 و 5 در اثر افزایش زمین های کشاورزی و گسترش خانه سازی و ویلا سازی در حریم رودخانه بوده است. همچنین تغییرات مورفولوژیکی مجرا طی دهه اخیر نیز نشان می دهد که فرایند غالب در بازه مورد مطالعه، حفر و باریک شدن مجرا می باشد. تنها در بعضی مقاطع، رسوبگذاری مشاهده شده که این مقاطع در بالادست بازه مورد مطالعه قرار گرفته اند و در بقیه مقاطع فرآیند حفر غالب بوده است. در مجموع در مجرای رودخانه لیقوان چای فرآیند حفر (بیش از 1 متر) و باریک شدن (بیش از 18 متر) غالب است هر چند در مقاطعی نظیر 9 و 10 مجرا عریض شده و در مقاطع 1، 2، 3، 5 و 7 رسوبگذاری اندکی مشاهده می شود. همه این تغییرات نشان داد که در تغییرات مجرای رودخانه لیقوان، در کنار عوامل طبیعی (افزایش دبی حداکثر)، نقش عوامل انسانی (کانالیزه کردن مجرا و تغییر کاربری حریم رودخانه) تاثیر بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: مورفولوژی مجرا، مقطع عرضی، دخالت انسان، رودخانه لیقوان چای
 • ایرج جباری صفحه 137
  وقوع چندین زلزله در سال های اخیر در هنگام شب و انتظار رابطه وقوع آن ها با آبهای زیرزمینی محرک انجام این پژوهش برای بررسی دو مساله ی رابطه زلزله ها با زمان وقوع و همچنین با مقادیر بارش ها در ایران و در واحدهای زمین ریخت شناختی آن بوده است که برای انجام آن زلزله ها ی 4 ریشتر و بیش از آن طی سال های 1980- 2009 از پایگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و داده های بارش10، 15، 20، 30، و 40 روز قبل از وقوع زلزله از پایگاه سازمان هواشناسی به دست آمد و در اکسل دسته بندی شد و رابطه ی آن ها با روش های آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون های کای دو و فی نشان داد که به طور کلی در طی 30 سال و همچمین در هر سال در طی دوره آماری تفاوت معنی داری در فراوانی وقوع زلزله ها در شب یا روز وجود ندارد.. در مورد رابطه ی زلزله با بارش ها نیز همبستگی سیپرمن وضعیت بدون همبستگی را در هر 5 بازه ی زمانی (10 روز، 15، 20، 30 و 40 روز قبل از وقوع زلزله) نمایان کرد. همچنین از نظر فراوانی وقوع زلزله با فراوانی بارش های قبل نیز، به طور کل رابطه ی معنی داری به دست نیامد. نظری دقیق تر به نتایج نشان داد که در بعضی سال ها در هر بازه ی زمانی یک رابطه ی معنی دار را می توان یافت ولی این روابط بیشتر در نبود بارش یا کم بودن آن معنی دارند. با وجود این ، فراوانی وقوع زلزله با فراوانی بارش قبل از آن در بعضی سال ها در واحد زاگرس نتایج معنی داری را ارائه داد؛ به طوری که آزمون های کای دو و وی کرامر نشان داد که در سال 1996 در بازه ی زمانی 10 روز و 15 روز با افزایش بارش تا مرز 38 میلی متر رخداد زلزله بیشتر شده است. به عبارت دیگر از 42 مورد زلزله ی به وقوع پیوسته در 14 مورد، زلزله ها بارشی بیشتر از 10 میلی متر و کمتر از 38 میلی متر داشتند؛ در صورتی که با گذشت بارش از مرز 38 میلی متر ، 28 مورد زلزله به وقوع پیوسته است.
  کلیدواژگان: گسل، زمین لرزه، بارش، زمان، ایران
 • شادی اوسطی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی صفحه 155
  وجود مشکلات و بحران های زیست محیطی در جهان باعث شده است تا طی نیم قرن گذشته اهمیت بحث در مورد محیط-زیست و مسایل زیست محیطی بیشتر شود. در این میان آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی ده های اخیر در ردیف یکی از زیان بار ترین بلایای طبیعی قرار گرفته است. با توجه به اثر گذاری زیان بار ذرات معلق بر روی سلامت انسانها، پیش بینی مقدار غلظت این ذرات در روزهای آینده می تواند سبب کاهش این اثرات شود. لذا در این مطالعه ازدقت مدل های خطی شامل رگرسیون خطی چند گانه (MLR) و خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و از مدل غیر خطی شبکه عصبی رگرسیون عمومی (GRNN) برای پیش بینی ذرات معلق PM2.5 در شهر سنندج برای انتخاب دقیقترین مدل مورد آزمون قرار گرفت. مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی در این مطالعه برای اولین بار است که در ایران برای پیش بینی آلودگی اتمسفراستفاده می شود. داده های مربوط به کیفیت هوا شامل PM10، SO2، NO2، CO، O3 و داده های مربوط به هواشناسی شامل میانگین حداقل دما (MinT)، میانگین حداکثر دما (MaxT)، میانگین فشار جوی (AP)، بارش کل روزانه (PR)، رطوبت نسبی روزانه سطح هوا (RH) و سرعت باد روزانه (WS) مربوط به سال 1393 به عنوان متغیر های مستقل و میزان غلظت ذرات معلق PM2.5 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی با مقدار R2=0.81، RMSE=6.9468 و MAE=5در مرحله آموزش و مقدار R2=0.74، RMSE=5.0725و MAE=3.4874 در مرحله آزمون بهترین عملکرد را نسبت به مدل های خطی در پیش بینی ذرات معلق PM2.5در شهر سنندج داشته است.
  کلیدواژگان: ذرات معلق PM2.5، پیش بینی، سنندج، رگرسیون خطی چند گانه، خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی رگرسیون عمومی
 • اسدالله شفیع زاده صفحه 177
  هدف از این مقاله، بررسی تاثیر نگرش نوگرایانه بر تحولات کالبدی شهرسازی دوره اسلامی است که با مطالعه موردی شهر اهر انجام یافته است. شهرهای ایرانی که پیدائی آنها قدمتی هزاران ساله و تا حدود زیادی تولد آنها به پیش از اسلام بازمیگردد، از جمله میراث های فرهنگی این مرز و بوم هستند که امروزه به دلیل نگرش های نوگرایانه حاصل از توسعه برون زا به شدت در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته اند. مدل کلی تحقیق که بر اساس مطالعه ساختار شهرهای ایرانی در طی دو دوره، نگرش اسلامی و نوگرایانه و تطبیق آن با شهر اهر، به روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و تا درجاتی تطبیقی و به صورت کیفی انجام شده است، این نتیجه حاصل گردید که بر اثر تاثیر دیدگاه مبتنی بر توسعه برون زا بر ساختار دوره اسلامی شهر اهر، عناصر اصلی و تشکیل دهنده شاکله شهر دوره اسلامی، یعنی بازار به عنوان ستون فقرات شهر، مسجد جامع، ارک حکومتی و محلات که در آن دوره دارای پیوندی ارگانیک و ساختار بهم پیوسته ای بوده اند، نظام ساختاری و منسجم خود را از دست داده و با تغییر عنصر انتظام بخش شهر از «بازار» در تفکر اسلامی به «خیابان» در تفکر نوگرا، باعث گردیده که کالبد شهر از درون موجب گسست، دگرگونی و تغییرات عمده شده و موجبات ایجاد بافت فرسوده گردد.
  کلیدواژگان: شهر اسلامی، نگرش نوگرایانه، بافت سنتی اهر، عناصر معماری
 • ابوالفضل بهنیافر، هادی قنبرزاده، جعفر رکنی، محسن رضائی عارفی صفحه 197
  استفاده از تصاویر ماهواره ای اسپات و لندست بصورت ترکیبی و همراه با تست میدانی اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه شناسایی مخروط افکنه ها و ژئومتری آنها ارائه می دهند.وجود مخروط افکنه های بسیار تیپیک متعلق به پلیوکواترنر در پیشانی کوهستان بینالود آزمایشگاه محیطی بسیار جالبی است که بتوان این روابط کمی را در آنها بررسی و مورد تحلیل قرار داد . این پژوهش به روش تجربی و آزمایشگاهی مبتنی بر آنالیز برداشت های میدانی و تفسیر تصاویر ماهواره ای انجام شده است. به طوریکه شناسایی مخروط ها از طریق تصاویر ماهواره ای اسپات و لندست همراه با کنترل تصاویر هوایی 40000/1 بلوک بینالود انجام گردید و برای تدقیق محدوده مخروط افکنه ها ، کنترل عملیات زمینی صورت گرفت تا نتایج محاسبات ژئومورفومتری آنها خطای کمتری داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ، ژئومورفومتری و روابط کمی مخروط افکنه های جبههبینالود جنوبی از طریق تلفیق دور کاوی و برداشت های صحرایی می باشد . مقایسه تصاویر ماهواره ای اسپات و لندست در شناسایی 20 مخروط افکنه بزرگ و کوچک پیشانی کوهستان بینالود جنوبی آشکار نمود که قدرت رزولیشن و دقت تصاویر اسپات در بررسی های ژئومتریک مخروط افکنه ها بالاتر از تصاویر لندست می باشد ولی با این وجود تصاویر ماهواره ای لندست در شناسایی فرم های بزرگ مقیاس سطوح مخروط افکنه ای از کاربرد زیادی برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: ژئومورفومتری، مخروط افکنه های پلیوکواترنر، روابط کمی مخروط افکنه هاو حوضه زهکشی، تصاویر اسپات، بینالود جنوبی
 • ملیحه محمدنیا، دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، مهندس الهه اکبری، دکتر شهرام بهرامی صفحه 217
  زمین لغزش یکی از انواع مخرب فرسایش در دامنه ها است که موجب ایجاد خسارتهای مالی و جانی در جاده ها می شود. شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه بندی خطر یکی از ابزارهای اساسی جهت مدیریت و کاهش خسارات احتمالی محسوب می گردد. در این تحقیق سعی شده است مخاطره زمین-لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه- درود با استفاده از روش بیزین پهنه بندی گردد، تا بدین وسیله بتوان از بسیاری از مخاطرات جانی و مالی پیشگیری کرد. لذا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پراکندگی لغزش ها در منطقه، ضمن تهیه نقشه پراکندگی زمین لغزش ها، به تهیه 13 لایه اطلاعاتی شامل: درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین شناسی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، شاخص توان آبراهه، شاخص حمل رسوب، خاک و پهنه های بارش منطقه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام گردید. با استفاده از تئوری احتمالاتی بیزین ارتباط هر یک از عوامل و نقاط لغزشی تعیین و وزن طبقه های هر عامل مشخص شد. نهایتا نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش با 14 رویکرد استفاده از تمام عوامل موثر و حذف تک تک عوامل، با استفاده از تئوری بیزین برای منطقه مورد مطالعه تهیه شده است. در نهایت میزان دقت و صحت نقشه ها با استفاده از منحنی ROC و 30% نقاط لغزشی صورت گرفت. در نهایت مشخص گردید که دقت مدل احتمالاتی تهیه شده با رویکرد یازدهم مدل سازی؛ (حذف عامل فاصله از گسل) ، در منطقه 5/86% (خیلی خوب) برآورد گردید. با استفاده از نقشه ارائه شده می توان مناطق ناپایدار را شناسایی و در اجرای برنامه های عمرانی و بخصوص احداث راه به آن استناد نمود.
  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر زمین لغزش، تئوری بیزین، منحنیROC، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مسیر جاده ترانزیتی طرقبه، درود
 • آقای یونس خسروی، دکتر حسن لشکری، دکتر علی اکبر متکان، دکتر حسین عساکره صفحه 239
  در پژوهش حاضر روند تغییرات یکی از مهم ترین عناصر اقلیمی یعنی فشار بخار آب بررسی شده است. بدین منظور از دو آزمون من-کندال و سنس استیمیتور به ترتیب برای تحلیل روند و شیب تغییرات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران و به دو صورت ایستگاهی و پهنه ای بهره گرفته شده است. بر این اساس ابتدا 12 ایستگاه با طول دوره آماری 44 ساله (1967 تا 2010) به عنوان ایستگاه های شاخص مورد آزمون قرار گرفتند. برای محاسبات پهنه ای نیز ابتدا محدوده مطالعاتی با توجه به بهینه ترین تفکیک مکانی، به یاخته های 9×9 کیلومتر (3338 یاخته) تقسیم و سپس مقادیر فشار بخار آب به صورت میانگین ماهانه، فصلی و سالانه برای هر یاخته و با استفاده از نرم افزار MATLAB استخراج شد. در نهایت با قابلیت برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB، برنامه آزمون های من-کندال و سنس استیمیتور نوشته شد و بر روی تمامی یاخته ها اعمال گردید. پس از ارزیابی تکنیک های مختلف زمین آماری نظیر IDW، Kriging و RBF، از بهینه رین روش یعنی کریجینگ به منظور رسم نقشه ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود روند افزایشی فشار بخار آب در نواحی پست ساحلی خلیج فارس و به ویژه استان بوشهر است. از طرف دیگر وضعیت روند معنی داری نزولی منطبق بر ارتفاعات به ویژه ارتفاعات زاگرس مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: روند، تغییرات، من، کندال، سنس استیمیتور، فشار بخار آب، جنوب و جنوب غرب ایران
 • دکتر منیژه قهرودی تالی صفحه 257
  حرکات توده ای از جمله فرآیندهایی است که سبب تحول ژئومورفولوژیکی دامنه های تند و سنگی می شود و در موقع بروز بدلیل ناگهانی بودن حادثه مسدود شدن دره ها ، آبراهه ها ، جاده ها وتخریب مناطق کوهستانی را به همراه دارد. حوضه رودخانه زنگمار واقع در شهرستان ماکو که دارای مناطق شهری از جمله شهر ماکو می باشد و از مناطق مستعد برای حرکات توده ای از جمله زمین لغزش، ریزش ، جریانهای واریزه ای و روانه های گلی می باشد. این پژوهش با هدف شناسایی مناطق مستعد وقوع حرکات توده ای در این حوضه انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل داده های توپوگرافی 1:25000، نقشه های زمین شناسی با مقیاس1:100000 ، داده های اقلیمی و مشاهدات میدانی استفاده شده است. روش انجام پژوهش شامل برداشت های میدانی و تعریف متغیرهای موثر در وقوع حرکات توده ای براساس نمونه های موجود می باشد. برای ارزش گذاری متغیرها از درجه عضویت مدل فازی استفاده شد و سپس براساس تابع گوسین فازی عضویت ها به توزیع نرمال تبدیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش ارتفاع و شیب احتمال وقوع حرکات توده ای افزایش می یابد. و حرکات توده ای با معکوس فاصله از گسل، واحد ناهمواری دامنه و سنگهای سخت یکپارچه رابطه مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: حرکات دامنه ای، شهر ماکو، مدل فازی، حوضه زنگمار
 • دکتر مهری اکبری، خانم ملودی فرحبخشی صفحه 273
  آرایش گوناگون سامانه های فشاری در طول سال همراه با تاثیر عوامل محلی و هیدروکلیماتولوژیک سبب به وجود آمدن، صعود و انتشار انبوهی از ذرات گردوخاک، بویژه در نیمه ی غربی کشور میشود. در این مطالعه، به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی موثر بر رخداد توفان های گرد وغبار در جنوب غرب ایران، به بررسی 500 روز دارای پدیده ی گرد و غبار با منشا فرامرزی (کد 06) که مقدار دید افقی را به کمتر از 1 کیلومتر داده کاهش داده بود و با استفاده از اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک اهواز، خرم آباد، ایلام و کرمانشاه در یک دوره ی آماری سیزده ساله (2000-2012) پرداخته شده است. برای تحلیل آماری پدیدهی مذکور، در گام نخست، با بررسی دید افقی در چهار ایستگاه منتخب در سه طبقه ی کوچکتر مساوی 2 کیلومتر، 2-4 کیلومتر و بیشتر از 4 کیلومتر و ترسیم توزیع های فراوانی اندازه دید افقی های کمتر مساوی 1 کیلومتر با استفاده از نرم افزار SMADA، روزهای دارای کمینه ی دید افقی که دو ویژگی شدت و فراگیر بودن را بصورت توامان داشتند، انتخاب شدند. پس از دریافت دادههای دوباره پردازش شده و با استفاده از نرم افزار گردس نقشههای سطوح ژئوپتانسیلی، باد و فرارفت تاوایی تهیه و از نظر شرایط سینوپتیکی تحلیل شد. در ادامه، برای شناسایی منشا تولید گرد و غبار و شبیهسازی مسیر حرکت این ذرات از روش پسگرد رویکرد لاگرانژی مدل هایسپلیت استفاده شد و به منظور ارائه ملموس تر، مسیرهای افقی شبیه سازی شده بر روی گوگل ارث فراخوانی شدند. بررسی سینوپتیکی توفان های گردوغبار مورد مطالعه نشان داد استقرار سلولهای کم فشار در مرکز کشور، موجب همگرایی و مکش هوا در سطح زمین شده و تاوایی منفی در جنوب عراق و تاوایی مثبت نسبتا قوی در نواحی داخلی ایران سبب تقویت حرکات سیکلونی و وزش باد شدید با جهت غربی در نواحی جنوب غربی ایران شده که این امر موجب انتقال گردوخاک از روی بیابانهای خشک مناطق مجاور به کشور شده است. بر اساس خروجی مدل هایسپلیت، برای سه توفان شدید گردوغبار مورد مطالعه، منشاهای تولید گرد و غبار ورودی به منطقه ، شامل مناطق خشک جنوب ترکیه، بیابانهای عراق و سوریه است که اغلب با جهات غربی و شمال غربی و با ارتفاع بالاتر از 1500 متر وارد منطقه شده اند.
  کلیدواژگان: توفان گردوغبار، شبیه سازی، سینوپتیک، جنوبغرب ایران
 • موسی عابدینی، ابراهیم بهشتی جاوید صفحه 293
  امروزه مخاطرات محیطی و مقابله با آنها از جمله مهمترین دغدغه های پژوهشگران در زمینه برنامه ریزی محیطی و مدیریت بحران می باشد. پدیده سیل به عنوان یکی از پرخطرترین بلایای طبیعی است که در مدیریت بحران باید نگاه ویژه ای را به آن معطوف داشت. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی به صورت نقشه های طبقه بندی شده به عنوان یکی از مهمترین کارها در زمینه کاهش خطرات سیل و پیشگیری از وقوع آن است. در این پژوهش با استفاده از مدل های فرآیند تحلیل شبکه و منطق فازی و با استفاده از 10 پارامتر طبیعی و انسانی (شیب زمین، جهت شیب، انحنای پلان و پروفیل، کاربری زمین، بارش، جنس زمین، خاک شناسی، تراکم پوشش گیاهی و تراکم شبکه آبراهه) حوضه رودخانه لیقوان چای از نظر پتانسیل سیل خیزی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق بخش های جنوبی حوضه با قرارگیری در پهنه-های با پتانسیل خیلی زیاد و زیاد، به عنوان سیل خیزترین بخش های حوضه معرفی شده اند و به ترتیب 11 و 6/23 درصد از مساحت حوضه را شامل می شوند. کلاس پتانسیل کم و خیلی کم مناطقی هستند که اغلب با کاربری کشاورزی و باغات، سازندهای با نفوذپذیری بالا و شیب کم و ارتفاع پایین مشخصه سازی شده اند. این مناطق به ترتیب حدود 7/22 و 3/12 درصد مساحت حوضه را شامل می شوند. از نظر توزیع فضایی بیشترین تمرکزشان در بخش های پایینی حوضه و در زمین-های پست و کم شیب است که در آنها به دلیل شیب کم و عمق زیاد رسوبات و مواد نفوذپذیر امکان نفوذ بیشتر بارش ها وجود دارد و قدرت تولید رواناب این مناطق در مقایسه با سایر بخش ها بسیار کم می باشد.
  کلیدواژگان: پتانسیل سیل خیزی، مدل فرآیند تحلیل شبکه، منطق فازی، پهنه بندی، لیقوان چای
 • صالح اصغری سراسکانرود، حمید جلالیان، فرهاد عزیزپور، صیاد اصغری سراسکانرود صفحه 313
  بین بسیاری از نویسندگان و سازمانهای عمده توسعه بین المللی این توافق وجود دارد که برای توسعه جوامع محلی رهیافت های گذشته و حال موفقیتی در ضرورت کاهش فقر نداشته اند و تغییر در رویکرد ضروری است. از جمله تلاش ها جهت عملی نمودن پایداری، تمرکز بر روی معیشت است. و آن، این مزیت مشخص را دارد که با آن مردم می توانند مطرح شوند. تفکر و تمرکز برروی معیشت به عنوان وسیله درک کیفیت زندگی و رفاه، از رهیافت های جدید انتخاب استراتژی بهینه توسعه در جوامع در حال توسعه می باشد بگونه ای که منابعی را فراهم می آورد که با آن مردم می توانند زندگی خویش را ارتقاء داده و از آن لذت ببرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل راهبردی بکارگیری رهیافت معیشت پایدار در مواجهه با یک دوره ده ساله خشکسالی حاکم بر مناطق روستائی است. بنابراین این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع توصیفی- تحلیلی است که به بررسی دارائی های پنج گانه در دسترس ساکنین مناطق روستائی بخش مرکزی شهرستان هشترود بمنظور انتخاب استراتژی مناسب رهیافت معیشت پایدار می پردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش اسنادی و پرسشگری بوده و ابزار تحلیل دلفی جهت انتخاب گویه ها و تکنیک SWOT جهت انتخاب استراتژی مناسب می باشد. بدین منظور 13 نقطه قوت، 16 نقطه ضعف، 15 تهدید و 14 فرصت بررسی و 18 استراتژی ارائه شده است. جهت رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های ارزیابی شده از دیدگاه صاحب نظران و نیز از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. براساس یافته ها استراتژی تهاجمی (SO)، بهترین استراتژی جهت دستیابی به معیشت پایدار روستاهای مورد مطالعه تشخیص داده شد. همچنین براساس یافته های تکنیک تاپسیس در رتبه نخست فرصت ها و در رتبه بعدی نقاط قوت بیشترین تاثیر را در پایداری معیشت ساکنین دارا می باشند بنابراین جهت دستیابی به معیشت پایدار بایستی استراتژی های تهاجمی در اولویت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: استراتژی بهینه، معیشت پایدار، خشکسالی، تکنیک تاپسیس و سوات، شهرستان هشترود
|
 • Page 1
  In this study try to synoptic Analysis heavy rainfall 66.8 mm led to flood on 27 Feb. 2010 in eyvangharb region situated in west of Iran. First by data from terrestrial station heavy rainfall was recognized. Then by data from upper atmosphere and draw related maps, heavy rainfall of eyvangharb was evaluated. drawn and analysis of maps shown that intense pressure gradient between low pressure seat in west, Northwest and central of Iran with high pressure of north of Caspian sea from north, high pressure seat on west of china from east, and also high pressure from northeast of Africa from west, and west south lodgment deep of trough on Iraq, Saudi and east of Mediterranean sea on all level and Iran lodgment in east of trough and under the region of upper divergence and also upward air in the all of level that caused climb and instability. Negative values of eddy that shown existence of it for all atmosphere levels. In addition high thickness of air at heavy rainfall time and also positive vorticity values at all levels indicate divergence flow and ascending air for all levels of air is the agents for occurrence heavy rainfall. seat of polar front jet stream on west of country and merge it with jet stream seats on European and Mediterranean sea from west and jet stream seats on west china from east, caused heightened instability and produce baroclinic conditions for eyvangharb. finally main resource of humidity of rainfall in eyvangharb at(500, 600 and 700 hectopascal)are from Mediterranean sea and red sea, but at levels near the earth surface (850, 925 and 1000 hectopascal), Caspian sea plays a main role in provide of humidity in heavy rainfall. The maps showed merge and convergence of humidity on west and northwest of Iran that one of main reason for heavy rainfall occurrence.
  Keywords: Synoptic analysis, heavy rainfall, flood, Ayvanghrb
 • Mostafa Mirabadi, Azita Rajabi, Masoud Mahdavi Hajilooie Page 17
  Inequality and social justice long has been considered by social and humanity sciences and various schools of thought in societies. That is, spatial inequality as one of the important examples of social inequality is unavoidable in allocation of resources and facilities in urban communities. Therefore, what is to be paid attention by urban planners is measurement and affective factors on spatial inequality in order to prevent or to lead to a decrease in rifts between neighborhoods and urban areas. Based on this, present research is done with the descriptive-analytical methodology and with the aim of measuring and analyzing the spatial inequality between the areas of the city of Mahabad with emphasis on the rule of poor tissues and settlements in creating an urban spatial heterogeneous structure. In this paper by using the demographic, social, economic and skeletal indicators, the TOPSIS and the cluster analysis models, different areas of the city of Mahabad are rated and leveled in the year of 1394. Results and conclusions clearly show the unfavorable development of the city of Mahabad. But this unfavorable development doesnt only link to poor and old tissues and settlements of the city. Also, it has been found that not only resources and services are not distributed based on population but vice versa is right. Considering the deep gap between urban areas in skeletal indicator, it can be inferred that the issuing and prioritized problem in the unbalanced spatial structure of the city of the Mahabad is the skeletal factor in which the urban services and facilities is in the top which this has roots in the weakness of performing and exercuting the urban projects.
  Keywords: Spatial Inequality, TOPSIS Model, Cluster Analysis Model, Poor Settlement, Mahabad
 • Mohsen Shaterian Page 45
  That is why changing rural areas to city has become one of the most significant challenges in the late decades, especially in developing countries. This study is based on an applied-basic research. Applied, because in this research, it is being tried to evaluate the theories in one region and on the other hand, it is basic because the research results can be effective in changing rural areas to city. The case study has been chosen according to the purpose of getting familiar and analytic the consequences of this change. Therefore, the impact of changing rural areas to city can be seen and analyzed in their advancement. Going through this research, documental and analytic methods can be used. To analyze the indicators it is needed to collect in formations which the sample volume (700) has been chosen according to the city population with the use of Cochran method. The number of the samples is divided equally in to four rural areas which were changed to city and distributed in Kashan randomly and finally. The data's have been analyzed by SPSS software. results have shown although having city role has got negative aspects such as increasing life, land expenses but the positive ones are more for instance increasing of quality and quantity services , decreasing immigration, increasing of accepting immigrants, development in employment, rise of leisure activities like internet and computer games, exercising, reading books ,magazines ,newspaper ,artistic activities ,travelling , listening to music, increasing people participation in political social affairs. Thus, changing rural areas to cities in Kashan has got a positive process.
  Keywords: Changing Rural Area to City, Kashan, Area, Rural, urban, small towns
 • Mohamad Hosein Rezaei Moghadam, Soghra Andaryani, Khalil Valizadeh Kamran, Farhad Almaspor Page 65
  Using remote sensing data due to providing updated information, cover repetitive, low-cost assessment of natural resources have a special place. Also change detection in the management and evaluation of natural resources is one of the basic needs. Thus the value of change of land use /land cover (LULC) is the result of the change detection process can obtain on multi-temporal remote sensing images. Therefore, in this study, both of the Landsat satellite images 8 (OLI&TIRS) the year 2013 and 7(ETM) the year 2000 were used as input data for land cover/ use mapping level 1 and 2. In the meantime, because of the new images OLI, radiometric corrections was formulation with existing equation with using in Erdas software model maker.also from Normalize Difference Vegetation Index (NDVI), Bare Soil Index (BI) and three main components from Principal Component Analyze (PCA) as input alongside other bands were used to increase the accuracy of classification. The polynomial 5 degree from SVM method compared with artificial neural network (ANN) and maximum likelihood classification (MLC). Results showed that support vector machine method using Polynomial kernel and degree 5 (accuracy 92%) gives overall accuracy higher than artificial neural network method (accuracy 89% ) and maximum likelihood method (accuracy 91.8%) . Also SVM method shows better performance where classes exhibit similar spectral behavior. Post classification method used for detect changes in the timeframe of 13 years. The results show large changes in (LULC) was occurred thus need monitoring and proper management is needed for this watershed.
  Keywords: Land use, Land cover, post classification, Support Vector Machine, Artificial Neural Network, Maximum Likelihood Classification, Sufi chay basin
 • Azam Khanaghaei, Aliakbar Razmpoori Page 87
  Having a good life quality, always has been the human wish. In recent years the life quality in urban environments significantly has been conducted by scholars of urban science and research. In a general definition the life quality is a conception word showing how it can remove some needs and understanding criteria for receiving the satisfactionor dissatisfaction and groups from the life demisions. The main goal of this study is to assess the quality of urban life using subjective measures of vision are inhabitants Dena. Given the sample size, population 384, is obtained by using the Cochran formula. To check the reliability of the study's pre-test and Cronbach's alpha coefficient was used that Cronbach's alpha for the total scale indices were calculated as 0.791, which is indicates good reliability and acceptable questionnaire. The results show that Measures of economic health, mental health, environmental health, physical health, social health, and transportation, with the 0.524, 0.360, 0.225, 0.213, 0.203 and 0.116 have greatest impact the elevation of the life quality in Dena city.
  Keywords: quality of life, Subjective indicators, path analysis, City of Dena
 • Page 111
  Human role alter the amount of water and sediment inputs to rivers, directly and indirectly and leading to changes in channel geometry, such as changing the width and depth of the river. In this study was investigated channel morphology changes of Lighvan river by using surveys and field studies of Lighvan River, HEC-RAS model and changing river morphology of Lighvan and the human role in it were studied. Results show that there are not any systematic trends between morphological parameters and distance from downstream of river so that width, depth, width/depth ratio, bankfull area and discharge have not increased systematically towards downstream that shows beside of natural factors, unnatural factors such as human interventions were important in channel morphology changes. Changes of width and depth of the river in different cross- sections varies so that the number of changes in the channel width is visible by channelization (eg in sections 2, 6, 8 and 12) also changes of channel width and depth in other cross-sections such as cross-sections 4 and 5 is due to increasing agriculture lands and housing in river front. Also channel morphological changes during the past decade indicate that the dominant process in the studied reach was incision and narrowing of the channel. Only in some sections, aggradation occurred in upstream and in other sections, incision is the dominant process. In general, incision (over 1 m) and narrowing (over 18 meters) are dominate in Lighvan Chai river, though the channel has been widening at some sections such as 9 and 10 and little aggradation in sections 1, 2, 3, 5 and 7. All these changes indicate that, along with the natural factors (increasing the maximum discharge), the role of human factors (channelization and riverfront land use changes) has a significant impact in the Lighvan river channel changes.
  Keywords: channel morphology, cross, section, human intervention, Lighvan Chai River
 • Page 137
  In this research has been tried to do a statistically study in Iran and geomorphic zones to open a statistically discussion about time of earthquakes and their probably correlation to amount of rainfalls at some days before earthquakes.Earthquakes including 4 Richter and above records was obtained from site of IIEES (International Institute of Earthquake Engineering and seismology ) and the rainfall records occurring 10, 15, 20, 30 and 40 days before the earthquakes occurrence (DFEO). All of data and then data relation to each geomorphic states sort on excel spreadsheet and analyzed at 19 version of SPSS software using to different tests. X2 test and phi test show that there isnt any significant difference between occurrence of earthquakes frequency at day times and nights during 30 years. Spearman correlation coefficient didn’t show a significant relationship between amount of rainfalls during 4 periods (10, 15, 20, 30, and 40 DFEO) and earthquakes. X2 test and Cramer's V test also showed a poor association between rainfalls and earthquakes numbers. However, more study on data elucidate that it can find a significant correlation at some years. Results showed there is a relation between frequencies of occurrence rainfalls for 10 DFEO and frequencies of earthquakes at the Zagros state. Nonetheless, it wasnt observed any relation when the rainfalls under 10 mm unaccounted in analysis. So, this clears that more earthquakes at the Zagros state occurred at lack or less rainfall situation. But, a more study on data during the time periods showed a significant relation for 10 and 15 DFEO in 1996 on which occurrence of earthquakes has increased along with increasing of precipitation to 38 mm limit namely, among of 52 earthquakes, 14 cases of earthquakes have included more than 10 mm and less than 38 mm rainfall, whiles, it has occurred 28 cases of earthquake when rainfalls have passed from 38 mm limit.
  Keywords: fault, Earthquakes, rainfall, day times, Iran.
 • Shadi Ausati, Jamil Amanollahi, Bakhtiyar Mohammadi Page 155
  Existence of environmental crises and problems in the world has led the increasing of importance of the discussion about the environment and environmental issues in the past half century. In the recent decades, the air pollution as one of the environmental crises has been known as a most harmful natural disasters. Due to harmful effects of particulate matter on human health, prediction of particulate matter concentration in the coming days could be reduce these effects. Therefore, in this study the accuracy of linear models including multiple linear regression (MLR), autoregressive integrated moving average (ARIMA), and nonlinear model of General Regression Neural Network (GRNN) to prediction of particulate matter PM2.5 in Sanandaj city were tested to choose the most accurate prediction. To date, no study has been conducted to investigate the accuracy of the GRNN model to prediction of atmospheric pollution in Iran. Air quality data consisting of O3, CO, NO2, SO2, PM10, and meteorological data such as average minimum temperature (MinT), average maximum temperature (MaxT), average atmospheric pressure (AP), daily total precipitation (PR), daily relative humidity of the air (RH) and daily wind speed (WS) of 2015 as independent variable and the PM2.5 concentration as a dependent variable were considered. The results showed that the GRNN model with a R2 = 0.81, RMSE = 6.9468 and MAE = 5 in the training phase and the amount of R2 = 0.74, RMSE = 5.0725 and MAE = 3.4874 in the test phase had been best performance to predict of particulate matter PM2.5 compared to linear models in Sanandaj city.
  Keywords: Particulate matter (PM2.5), prediction, Sanandaj, linear regression, autoregressive integrated moving average, General Regression Neural Network.
 • Page 177
  The purpose of this paper is to examine the impact of urban spatial evolution of the modern attitude that has to do with a case study Ahar. based on the structure of Iranian cities including the cultural heritage of this land are severely threatened today because modern attitudes have been found and destroyed.The overall research model cities during the two periods, Islamic and modern outlook and match it with Ahar, research methods, descriptive, analytical and comparative degree and the quality is done, the result was that the effect of exogenous influences on the development of vision-based Muslim Ahar, the configuration of the constituent elements of the original and of course, the market as the backbone of the city's mosque, Ark state and localities in which the organic link interconnect structure have been in continuous, systematic and coherent structure and changing the layout of your lost cities of the "market" in Islamic thought "Street" in modern thought, has caused the town through the body, causing a rupture, a major transformation and cause tissue to be worn.
  Keywords: Islamic city, a modern approach, the traditional context of Ahar, architectural elements
 • Aboalfazle Behniafar, Hadi Qanbarzadeh, Jafar Rokni, Mohsen Rezaei Arefi Page 197
  The use of SPOT and Landsat satellite images as combination with field test presents a very useful information on the identification of alluvial fans and their geometry. Existence of very typical alluvial fans belongs to the Plio-Quaternary on the Binalud mountain brow is a very interesting environmental laboratory in which these relationships can be studied and analyzed. This study is done by experimental and laboratory method based on fielddata analysis and interpretation of satellite images. So that identification of fans were done through SPOT and Landsat satellite images along with control of the 1/4000 aerial images of Binalud blocks. For clarification of alluvial fans boundary, ground control operations was carried out in order to their Geomorphometry results have less error. The main purpose of this research is to identify the geomorphometryan quantitative relationships of south Binalud's alluvial fans through reconciliation of round prospectand field observations. Comparison of SPOT and Landsat satellite images in identification of 20 large and small alluvial fans of southern Binaloud mountains forehead revealed that SPOT resolution strength and accuracy of images in geometric reviewing of alluvial fans is higher than Landsat but Landsat satellite images is more applicable in identification of large-scale forms of alluvial fans surfaces.
  Keywords: geomorphometry, plio quaternary alluvial fans, alluvial fans quantative relationships, drainage basin, SPOT imagery, south Binalood
 • Malihe Mohamadnia, Dr Abolghasem Amirahmadi, Miss Elahe Akbari, Dr Shaharm Bahrami Page 217
  Landslide is one of the destructive erosion events in slopes that causes financial losses on the roads. Identification of factors affecting landslide occurrence and hazard zonation mapping is considered as one of the basic tools to manage and reduce possible damage. In this research, we tried to zonate the landslide hazard at proposed Torghabeh- Darrod road by using Bayesian method, so that we can prevent many human and financial risks. Therefore, by collecting the required information on the landslides distribution in the area, the maps of landslide distribution, along with13 data layers including: slope gradient, aspect, curvature, elevation, landuse, geology, distance from road, distance from drainage, distance from fault, soil and rainfall zones was produced in the GIS environment. By using Bayesian probability theory, the relationships between each factors and landslide points were determined and subsequently the classes weights of each factors were obtained. Finally, landslide hazard zonation maps was prepared by Bayesian theory for the study area, in such a way that all effective factors were used and each factor was deleted. Finally the accuracy and precision of the maps were calculated using the ROC carve and 30% of landslide points. Data show that the precision of prepared probabilistic model by the Eleventh approach modeling (the distance from the fault was removed) was determined about 86.5% (very good) in study area. Using the provided map, we can identify unstable areas, and rely on them in the implementation of development planning particularly road construction.
  Keywords: Landslide hazard zonation, Bayesian theory, curve ROC, GIS, Torghabeh, Darrod new Transit road
 • Mr Younes Khosravi, Dr Hasan Lashkari, Dr Ali Akbar Matkan, Dr Hosein Asakereh Page 239
  In this paper, one of the most important climatic elements, water vapor pressure, has been analyzed. In this contest Mann-Kendall and Sen's Slope Estimator techniques are used to analyze the water vapor pressure trend and it's change's slope in the South and South West of Iran. Accordingly, 12 stations along the 44-year period (1967 to 2010) for stations analysis and 47 stations along the 16-year period for spatial survey were tested. To calculation Mann-Kendall and Sen's Slope Estimator tests on the whole study area, it was divided into the optimal spatial resolution, cells by 9 × 9 km resolution (3,338 cells), and then the monthly, seasonal and annual WVP time series were extracted by MATLAB software. After preparation of the matrix by size 30 × 3338, Mann-Kendall and Sen's slope estimator tests were done on all cells and after evaluating different geostatistical methods such as IDW, Kriging and RBF, the most efficient method, kriging, was chosen to derivation of maps.The results indicated that the upward trend of water vapor pressure was in the coastal areas of the Persian Gulf and especially the Boushehr province. On the other hand, the significant downward trend was observed based on the heights, especially the Zagros highlands.
  Keywords: Trend, Changes, Mann, Kendal, Sen's Slope Estimator, Water Vapor Pressure, South, South West of Iran
 • Page 257
  Mass movements is a processes which caused Geomorphological evolution at steep and rocky slopes, and due to the sudden at the time of occurrence, the valleys and the road are blocked, also the mountainous regions are destroyed. Zangmar River Basin is located in Maku province and included some urban areas such as Maku city and they have susceptible areas to mass movements like landslides, collapse, debris flows and mud flows. An aim of this study is to identify susceptible areas to mass movements. The data were used include topographic 1:25000, geological maps1:100,000, climatic data and field observations. The method are included the sampling and definition of the variables affecting the occurrence of mass movements are based on the samples. Fuzzy model was used to determine value membership degree and then they were transformed to the normal distribution based on fuzzy Gaussian membership function. The results showed that occurrence of mass movements were increased with increasing slope and height and Mass movements have a direct relationship with the inverse distance from the fault, Geomorphic unit and integrated, hard rocks of ruggedness.
  Keywords: Mass Movment, Maku city, Fuzzy Model, Zangmar basin
 • Dr. Mehry Akbary Page 273
  According to the definition of W.M.O., dust storms are storms which reduce the view visibility to lower than 1 Kilometer. So in this survey the synoptic conditions associated with the occurrence of dust storms in southwest of Iran, are analyzed. To investigate the factors influencing the occurrence of dust storms, 500 cases of dust phenomena (code:06) were selected and analyzed using 4 synoptic stations data (Ahwaz, Khoramabad, Ilam & Lorestan) for the spring and summer seasons in a period of 13 years (2000-2012). For statistical analysis of these phenomena, in the first step, dusty days were categorized in 3 catergories according to their view visibility: less than 2 Km, 2-4 Km and more than 4 Km. Then distribution frequency analysis tests using SMADA software were run for cases with view visibility of less than or equal to 1 Km and finally cases with view visibility of 500 meters which were also comprehensive and recorded in all selected stations were extracted. In next step, 3 dust storms which had been selected were analyzed. After receiving the NCEP/NCAR reanalysis data, using GRADS software, maps of geopotential heights, wind speed and vorticity advection were produced and analyzed. In order to identify the source of dust generation, tracing and simulating the path of dust particles, HYSPLIT model Lagrangian approach of backward trajectory was used. According to the findings of the synoptic analysis, in all 3 severe dust storms, existence of low pressure cells in the central regions of Iran, led to the convergence and air intake at near-ground levels and divergence at higher levels and negative vorticity in southern regions of Iraq and relatively strong positive vorticity in the Iran's central areas, resulting in cyclonic movements (dust catcher movements) in the southwestern regions of Iran. These conditions resulted in the transfer of dust from the dry desert areas of Iraq and high speed winds in the lower levels of dust particles in the region accelerated the transfer rate. Based on the HYSPLIT model outputs, major sources of dust generation included arid zones of Southern Turkey, Iraq and Syria deserts which entered the under studied areas from west and northwest directions.
  Keywords: Severe Dust Storm, Path Simulation– Synoptic, Southwest of Iran
 • Mousa Abedini Ý, Ebrahim Beheshti Javid Page 293
  Today, environmental hazards and deal with them is one of the most important concerns for researchers in the field of environmental planning and management of the crisis. In crisis management, flood risk is one of the riskiest natural disasters that have to special look to it. One of the most important tasks in the field of flood mitigation and prevention of occurrence is zoning of potential flooding and classification of the flood risk. In this study Lighvan River Basin has been studied in terms of potential flooding by using ANP and fuzzy logic models and using of natural and human parameters (Land slope, aspect, plan and profile curvature, land use, precipitation, material of land, soil, vegetation density and drainage density). According to results of the research the southern part of Basin (classes with great and high potential) have been introduced as areas prone to flooding that are included respectively 11 and 23.6 percent of the area. More areas with low and very low potential are in areas that are characteristic of often with agriculture and gardens, formations with high permeability and slow slope and low altitude and are included respectively 22.7 and 12.3 percent of the area. These areas mostly are concentrated in the lowlands and slow slope and lower part of the basin where the due to the slow slope and deep sediments and permeable materials have high the posibility of influence precipitation and runoff in this area is very low respective to the other sectors.
  Keywords: potential flooding, ANP, fuzzy logic, zoning, Lighvan river
 • Saleh Asghari Saraskanrud, Hamid Jalalian, Farhad Azizpur, Sayyad Asghari Saraskanrud Page 313
  There is an agreement among most of writers and major internatonal development organizations that for developing of local societies the past and present approaches have no success for necessity of Poverty Reduction. And change in approach is necessary. Including efforts for Implementation of sustainability, the focuse is on livelihood. and the advantage of this approach is that people can be proposed. thinking and concentration on livelihood as a means for undrestanding the quality of life and welfare are new approaches of choosing optimized developing strategy among developing societies.In a way that prepares recourses that people can optimize their life with it and enjoy. The main purpose of this research is strategic analysis of sustanaible livelihood faced with ten years term of dominant drought in rural areas. There for this study from the perspective of practical goal and in term of nature is descriptive-analytical. Which pays to checking quintent property of rural residents of central district of Hashtroud county in order to choosing suitable strategy of sustainable livelihood approach. The method of this Study is based on attributive-Questioning. and Delphi analysis tools for choosing items and SWOT technique is for choosing suitable strategy. For this purpose 13 strength points,16 Weakness points,15 treath, 14 opportunity and 18 strategy are represented. For ranking, strength points ,weakness points, threats and opportunities that are assesed by experts, also TOPSIS teqnique are used. According to findings, offensive stategy is diagnosed the best strategy for achieving the sustainable livelihood of case study villages. Also according to TOPSIS technique findings the opportunities in first rank and strength points in the second have the most effects on stability of residents lives. For achieving the sustanable livelihood the offensive strategies should be put in Priority.
  Keywords: Optimized Srtategy, Sustainable Livlihood, Drought, SWOT, TOPSIS Technique, Hashtrood county