فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (1395)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1395/09/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید برزین‎منش، محسن احمدی‎طهورسلطانی، احمد رضایی صفحات 239-250
  مقدمه
  انسان جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم جهت مقابله با موقعیت های دشوار زندگی برخوردار باشد. به این ترتیب برخورداری از مهارت های زندگی و به کارگیری آن جهت دستیابی به رشد و کمال می تواند بسیاری از مشکلات، ناکامی ها و ناهنجاری ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی بانشاط، پرتلاش، روبه پیشرفت و کمال، مفید و سازنده را به ارمغان آورد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به‎بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه استان همدان پرداخته است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل از طرح پیش آزمون ‎و پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. به‎همین منظوراز بین 140 نفر ازکارکنان 30 نفرکه بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به‎دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هرگروه شامل 15 نفر بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل افراد تاثیر به‎سزایی دارد به نحوی که در ارزیابی نهایی از دوره آموزشی، اکثر آزمودنی ها، برخورداری از مهارت های زندگی را برای همه افراد مفید و لازم قلمداد نمودند. مقیاس های A (نشانگان جسمانی) B (نشانگان اضطرابی) و D (نشانگان افسردگی) و نمره کل با 99 درصد اطمینان معنادار بودند و مقیاس C (نارسا کنش‎وری اجتماعی) معنادار نشد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته‎های تحقیق پیشنهاد می‎شود مهارت‎های زندگی در بین کارکنان نیروی‎انتظامی آموزش و تقویت شود.
  کلیدواژگان: سلامت‎روان، مهارت های زندگی، منبع کنترل
 • طاهره جلیلی، افشین زارعی صفحات 251-256
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش‏آموزان پسر کلاس یازدهم شهر همدان بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان دبیرستان‏های پسرانه شهر همدان از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی 40 نفر انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 20 نفر بوده است). آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه به‎مدت هشت جلسه در مورد گروه اول اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار بودند.
  یافته ها
  داده ها با‎استفاده‎از تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند. در آمار توصیفی مشخص شد که نمرات گروه آزمایش نسبت‎به گروه کنترل کاهش زیادی پیداکرده است و پس آزمون نشان داد که مقدار F به‎دست آماده در آمادگی فعال به اعتیاد 1076/7 و در آمادگی منفعل به اعتیاد 2608/4 است که در سطح (0/001 < P) معنی دار است.
  نتیجه گیری
  تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش جرات ورزی توانسته است نمرات گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل در هر دو بعد آمادگی به اعتیاد به طور معنی داری کاهش دهد.
  کلیدواژگان: رفتار جرات مندانه، کاهش آمادگی به اعتیاد، تحلیل کوو
 • سیده نرجس زمانی، راضیه امین السادات، سحر اشرفی، فریبرز درتاج، سید علی زمانی صفحات 257-264
  مقدمه
  امروزه ترویج مواد مخدر یکی از معضلات نوجوانان می باشد و مواد مخدر صنعتی به دلیل در دسترسی و استفاده آسان زمینه گرایش توسط نوجوانان را افزایش داده است، هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون مدل نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه ی بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است، جامعه آماری آن شامل کلیه نوجوانان 15 -20 ساله که به یکی از انواع مواد مخدر اعتیاد داشتند، سپس تعداد 345 نفر به صورت در دسترس از بین نوجوانان معتاد به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده ها از طریق پرسشنامه های شیوه های فرزند پروی بامریند (1991)، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1998) و 10 سوال محقق ساخته، جهت درک نقش حمایتی نیروی انتظامی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنف و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss20 و AMOS تحلیل شدند.
  یافته ها
  ضریب تحلیل مسیر نشان دهنده اثر معکوس و غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر حمایت سهل گیرانه خانواده، اثر مستقیم حمایت اجتماعی در حمایت نیروی انتظامی، اثر معکوس و غیرمستقیم حمایت نیروی انتظامی در حمایت (سهل گیرانه و مستبدانه) خانواده، اثر غیرمستقیم حمایت نیروی انتظامی در حمایت مقتدرانه خانواده و اثر مستقیم حمایت اجتماعی در حمایت مقتدرانه خانواده بود.
  نتیجه گیری
  حمایت اجتماعی هم در سبک های مناسب حمایت خانواده و هم بر بهبود حمایت نیروی انتظامی از خانواده ها تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: حمایت خانوادگی، حمایت اجتماعی، اعتیاد، نوجوانان، نیروی انتظامی
 • حمیدرضا انصاری، کیوان جدید فرد، مهدی کرمی دهباغی صفحات 265-272
  مقدمه
  این پژوهش با موضوع مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شامل رانندگانی است که مرتکب خلاف رانندگی شده اند. روش پس علی مقایسه ای بر روی تعداد 400 نفر از رانندگان متخلف مرد و 398 نفر از شهروندان عادی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه میلون III انجام شده است نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزارspss 19 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد در مقیاس های افسردگی (T-3/12)، اختلال شخصیت نمایشی (T-11/9)، اختلال شخصیت ضداجتماعی (T-43/96)، اختلال شخصیت منفی گرایی (T-13/58)، اختلال اضطرابی (T-13/58)، مانیک (T-4/88) و اختلالات مواد (T-13/58) و الکل (T-10/92) بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (جدول شماره 2) و گروه رانندگان حوادث پرخطر دارای نشانگان اختلالات بیشتری نسبت به گروه عادی بودند؛ اما در سایر مقیاس های آزمون میلون شامل اختلالات شخصیت اسکیزوئید، دوری گزین، وابسته، خودشیفته، مرزی، دیگر آزار، وسواسی، خودآزار، اسکیزوتایپال و پارانویید و در اختلالات شبه جسمی، افسرده‎خویی، استرس پس‎از‎ ضربه، اختلال تفکر، افسردگی اساسی و اختلال هذیانی بین دو گروه تفاوت معنی داری به‎دست نیامده است.
  نتیجه گیری
  با‎توجه‎به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد در هنگام معاینات اولیه رانندگان و به منظور پیشگیری و کاهش حوادث پرخطر از سوی رانندگان، روش های غربالگری سلامت روان به طور جامع و دقیق صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: رانندگان پرخطر، نشانگان اختلال روانی، جمعیت عادی
 • مسعود فعال، سیدال فعال صفحات 273-282
  مقدمه
  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تاثیرات متفاوتی بر سلامت روانی افراد (بخصوص نظامیان) دارد. مدیریت هیجانات به منزله فرایندهایی درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارد. سلامت روانی نوعی وضعیت ذهنی است که با شماری از متغیرهای درونی و بیرونی در ارتباط است که می تواند از فقدان بیماری تا احساس رضایت و لذت بردن از زندگی را در برمی گیرد. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه نمونه شامل 125 نفر از کارکنان پایور مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در سال 94 بوده که به شیوه تصادفی ساده انتخاب و با ابزار پرسشنامه سلامت روانی(GHQ-28) و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان(GERQ) موردسنجش واقع و داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام از طریق نرم افزار SPSS.20 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داده است که بین راهبردهای سرزنش دیگران و فاجعه آمیز پنداری با اختلال جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان، رابطه مثبت و معنادار و بین راهبردهای مثبت اندیشی و پذیرش با اختلال جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبردهای سرزنش دیگران، فاجعه آمیز پنداری و مثبت اندیشی توانستند 2/33 درصد تغییرات مربوط به سلامت روانی را پیش بینی و تبیین کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج اشاره دارند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به خوبی می توانند تغییرات سلامت روانی را در کارکنان پایور مرزبانی پیش بینی و تبیین کنند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، کارکنان پایور مرزبانی، مرز
 • طاهره نوری چناشک، محسن نوری چناشک صفحات 283-290
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی و اولویت بندی آن ها به روش تحلیل سلسله مراتبی در یک مرکز نظامی انجام گرفت.
  مواد و روش‎ها:پژوهش به روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1394 در یک مرکز نظامی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش شامل 100 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ طراحی شدند. روش مورداستفاده برای اولویت بندی، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.
  یافته‎ها: یافته ها نشان داد مولفه های امنیت شغلی و دستمزد مناسب به ترتیب با ضریب اهمیت 0/29 و 0/02 در اولویت های اول و دوم و مولفه های ارتباط و خط مشی و محیط با ضریب اهمیت 0/02 در اولویت های آخر قرار دارند.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که سازمان می تواند از طریق فراهم آوردن امنیت شغلی و توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد، بستر امنی را جهت تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهتر کارکنان فراهم کنند.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، مرکز نظامی، تحلیل سلسله مراتبی
 • مهدی کرمی دهباغی، کیوان جدید فرد صفحات 291-298
  مقدمه
  غربالگری سربازان جدیدالورود به فاتب در سال 1393 و شش ماهه اول سال 1394 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کاربردی، توصیفی هست. به منظور انجام غربالگری از پرسشنامه استاندارد mmpi2 استفاده گردید. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده تعداد نمونه 9875 نفر بوده‎است و در تجزیه وتحلیل دادها از روش های آمار توصیفی جداول فراوانی و آمار استنباطی آزمون ناپارامتریک نسبت استفاده شده است.
  یافته ها
  شیوع کلی اختلالات در سربازان (6/49) است. در سربازان عادی شیوع اختلالات (8/00) و در سربازان درجه دار شیوع اختلالات (4/72) درصد بوده‎است. ازنظر شیوع اختلالات، اختلال افسردگی در هر دو گروه (سربازان عادی و درجه دار) شیوع بیشتری داشته‎است ازنظر درجه، شیوع اختلالات بین دو گروه سربازان عادی و سربازان درجه دار در مقیاس های (افسردگی، سایکوپاتیک، پارانویید، مانیا) تفاوت معنی دار بوده‎است. و سربازان عادی دارای شیوع اختلالات بیشتری بوده اند. اما در مقیاس های هیپوکندریا، هیستری، وسواس و اسکیزوفرنیا تفاوت معنی‎داری به‎دست نیامده‎است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان‎می دهد علیرغم انجام دو مرحله ارزیابی روان شناختی سربازان در بدو اعزام‎به خدمت و در مراکز آموزشی ناجا، (6/49) از سربازان دارای اختلالات روان شناختی بوده اند و در این دو مرحله تشخیص داده نشده اند و ایده معاونت بهداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص غربالگری سربازان در بدو ورود به استان های محل خدمت بسیار موثر و دارای نتایج مثبت بوده‎است. در بحث معافیت های موقت نیز به نظر می رسد تاثیرگذاری و نحوه اعمال این گونه معافیت ها به درستی مشخص نگردیده است.
  کلیدواژگان: کارکنان وظیفه، اختلالات روانی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • رقیه حضوری، رباب فرجی، افشین قاطع صفحات 299-306
  مقدمه
  پدیده فرار دختران از منزل طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده است و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن توجه متخصصان، سیاست گذاران و جمعیت عمومی را به خود معطوف کرده است. در این پژوهش به بررسی اثربخشی مددکاری در کاهش فرار دختران پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه دختران فراری مراجعه کننده به مرکز مشاوره و کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل تشکیل می داد. که 60 نفر از دختران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (20 نفر دختر فراری سالم، 20 نفر دختر فراری آسیب دیده و 20 نفر دختر غیر فراری) ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسش نامه محقق ساخته و مقیاس حمایت اجتماعی بودند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در میزان حمایت اجتماعی دختران فراری آسیب دیده در خرده مقیاس خانوادگی و عمومی تفاوت معنی‎داری با دو گروه از دختران وجود دارد.
  نتیجه گیری
  طرد خانواده و اجتناب دوستان و نهایتا از دست دادن حمایت عمومی دختران فراری را بیشتر به جداشدن از اجتماع و غوطه ور شدن در ورطه فساد سوق می دهد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، دختران فراری، عوامل آسیب زا
 • رضا محمدی، علی گراوند صفحات 307-314
  مقدمه
  طبقه بندی و استفاده از اطلاعات انبوه تولیدشده در نظام سلامت و به طور خاص اختلالات روانی و رفتاری نقش مهمی در ارائه آمارهای صحیح بهداشت عمومی و افزایش سطح سلامت جامعه دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر تبیین اهمیت استفاده از سیستم طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری با رویکرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که در سال 1394 انجام گردیده است. اطلاعات مربوطه با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیPub med وMag Iran و موتورهای جستجوی Yahoo و Google و سایت سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مطالعه در منابع کتابخانه ای مرجع به‎دست آمدند و سپس اطلاعات به دست آمده بر اساس اهداف پژوهش خلاصه‎بندی و گزارش گردیدند.
  یافته ها
  نظام طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) که توسطWHO منتشر می گردد، اختلالات روانی و رفتاری را در فصل پنج کتاب قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت با توجه به اهمیت طبقه بندی و استفاده از اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری اقدام به تهیه یک طبقه بندی خاص مربوط به آن به نام توصیفات بالینی و راهنمای تشخیصی Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines (CDDG) نموده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری کشورهای پیشرفته در علم روانشناسی ازجمله ایالات متحده اقدام به طراحی و تهیه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) نموده است. با توجه به مزایای طبقه بندی و ارائه آمارهای دقیق جهت مقاصد درمانی، آماری، پژوهشی، قانونی و غیره استفاده از این نظام های طبقه بندی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: طبقه بندی بین المللی بیماری ها، اختلالات روانی و رفتاری، توصیفات بالینی، راهنمای تشخیصی
|
 • Hamid Barzin Manesh, Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani, Ahmad Rezaie Pages 239-250
  Background
  In order to achieve development and progress in various aspects of life, human should have the ability to deal with difficult situations. Thus, life skills and applying them to achieve growth and perfection can resolve many problems, frustrations, and abnormalities, and bring a joyful, progressive, useful and constructive life, instead.
  Materials And Methods
  The present study examines the effect of life skills training on mental health and locus of control in Hamadan Police Special Uni Staff. This study aimed to investigate the effect of life skills training on mental health and locus of control used pre- and post-test design with a control group. For this purpose, the highest 30 scores of 140 Staff of Hamadan Police Special Unit from pre-test (General Health Questionnaire and Inventory control source), were selected, and were randomly divided into two experimental and control groups, each group consisted in 15 people.
  Results
  The results showed that life skills training effected significantly on people’s mental health and locus of control. According to the final assessment of the course, the majority of participants considered life skills useful and necessary for all people. Scale of A, B and D and the total score were significant at 99% confidence level and scale C was not significant.
  Conclusion
  The findings suggest that life skills among police personnel be trained and strengthened.
  Keywords: mental health, life skills, locus of control
 • Tahereh Jalili, Zarei Afshin Pages 251-256
  Background
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of assertiveness training in reducing the addiction potential of eleventh grade male students in the city of Hamadan.
  Materials And Methods
  This was an experimental study with pretest-posttest design. From Boy's High Schools of Hamadan participated in this study, one school was selected by the cluster sampling method and 40 people were randomly selected and were replaced in a test group and a control group (n = 20 subjects, per group). Assertiveness training for 8 sessions were conducted in the first group while the control group was on the waiting list.
  Results
  Data were analyzed using analysis of covariance. Descriptive statistics showed that scores of the experimental group had decreased, compared to the control group and post-test showed that the value of F for the preparation of active addiction was 1076.7 and for passive readiness to addiction was 2608.4 which is significant in the level of (P
  Conclusion
  The analysis of covariance showed assertiveness training could significantly decrease the scores of experimental group compared to the control group in both dimensions of the addiction potential.
  Keywords: assertive behavior, reduction of addiction potential, analysis of covariance
 • Seyedeh Nerjes Zamani, Razieh Aminalsadat, Sahar Ashrafi, Fariborz Dortaj, Seyed Ali Zamani Pages 257-264
  Background
  Today, promotion of drugs is one of the adolescent's problems. Because of easy access and consumption in synthetic drugs, the tendency to use them has increased among adolescents. The main purpose of the study is to examine the mediator role of the police in relationship between family support and social support among adolescent addicts living in Hormozgan (province).
  Materials And Methods
  This descriptive study is of correlation and path analysis type, population consisted of all adolescents between 15-20 years old who were addicted to one of drugs, then 345 available individuals were selected from addicted adolescents as a sample, data were collected through questionnaires including Parenting Styles by Bamrind(1991), Social Support by Zimet, et al. (1998) and 10 developed (self-designed) questions to understand the supportive role of police. The data were analyzed by using descriptive inferential Kolmogorov-Smirnov and path analysis tests as well as SPSS.20 software and AMOS.
  Results
  The coefficient of path analysis showed reverse and indirect effect of social support on careless support of family, direct effect of social support on the police support, reverse and indirect effect of the police support on careless and despotic support of family, indirect effect of the police support on strongly support of family, and finally direct effect of the social support on strongly support of family.
  Conclusion
  Social support is impressive for appropriate styles of family support and improving the police support of family.
  Keywords: family support, social support, addiction, adolescents, police
 • Hamidreza Ansari, Keyvan Jadidfard, Mehdi Karami Dehbagi Pages 265-272
  Background
  The aim of this study was to compare symptoms of mental disorders of high-risk events drivers in the general population of Tehran.
  Materials And Methods
  The study population consisted of drivers who had committed a violation. The method of causal-comparative was applied for a number of 400 male violating drivers and 398 ordinary citizens of Tehran using the MCMI-III questionnaire. Data were analyzed using the software SPSS 19.
  Results
  The results showed that there were significant differences between the two groups in the scales of depression (3.12-T), histrionic personality disorder (11.9-T), antisocial personality disorder (43.96-T), negativistic personality disorder (13.58-T), anxiety disorder (13.58-T), manic disorders (4.88-T), drugs (13.58-T) and alcohol (10.92-T) of which high-risk events drivers demonstrated more symptoms. However, in other scales including schizoid, avoidant, dependent, narcissistic, borderline, other-abuse, obsessive, self-destructive, schizotypal, and paranoid personality disorders, and somatoform, dysthymia, post-traumatic stress, thinking, major depression, and delusional disorders, there was no significant difference between the two groups.
  Conclusion
  The findings suggest that during the preliminary examinations for drivers to prevent and reduce accidents by high-risk drivers comprehensive mental health screening procedures be performed.
  Keywords: high-risk drivers, symptoms of mental disorders, general population
 • Masoud Faal, Sidal Faal Pages 273-282
  Background
  Cognitive emotion regulation strategies have different effects on individuals’ mental health (especially soldiery). Emotions management, which consists of internal and external processes, controls, evaluates and changes a person's emotional response in order to achieve their goals. Mental health is a state of mind associated with a number of internal and external variables covering from the absence of disease up to the sense of satisfaction and enjoyment of life. This study aimed to predict the mental health of border staff.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and correlational research. The sample population consisted of 125 randomly selected border cadre personnel of Sistan-Baluchistan in 2015 tested by mental health questionnaire (GHQ-28) and cognitive emotion regulation questionnaire (GERQ). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics including regression and Pearson correlation test via SPSS Software.
  Results
  The results showed that there is a positive significant correlation between strategies of other-blame and catastrophizing with physical impairment, anxiety, social dysfunction, depression and mental health, and there is a negative significant relationship between positive thinking strategies and acceptance with physical impairment, anxiety, social dysfunction, depression and mental health. Also, regression analysis results showed that strategies of other-blame, catastrophizing and positive thinking were able to predict and explain 33.2 percent of changes related to mental health.
  Conclusion
  The results suggest that cognitive emotion regulation strategies can predict and explain mental health changes in the border cadre.
  Keywords: mental health, cognitive emotion regulation strategies, cadre border, border
 • Tahereh Noori Chenashek, Mohsen Noori Chenashek Pages 283-290
  Background
  This study aimed to identify factors affecting job motivation and to prioritize them using Analytical Hierarchy Process in a military center.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional analysis that was conducted in 2015 in a military center. The sample consisted of 100 people. Data collection tools included two questionnaires that were designed based on Herzberg's theory of motivation. The method used for prioritization was Analytic Hierarchy Process (AHP).
  Results
  Results showed that the components of job security and decent wages with importance coefficients of 0.29 and 0.20 are respectively the first and second priorities and the components of communication and environmental policy with importance coefficient of 0.02 are in the last level
  Conclusion
  In this study, it was concluded that the organization can provide a secure platform for achieving organizational goals and better performance of staff by providing job security and attention to economic and livelihood problems as well as staff performance-based payment.
  Keywords: job motivation, military facility, hierarchical analysis
 • Mahdi Karami, Keyvan Jadidfard Pages 291-298
  Background
  The aim of this study was to screen for mental disorders in draftees newly arrived in Tehran metropolitan during April 2014 - Oct 2015.
  Materials And Methods
  This study was an applied descriptive research in which MMPI-2 test was used for screening. The sampling method was census, the sample number was 9875 and data analysis was done using descriptive statistics, frequency tables and nonparametric inferential statistical test.
  Results
  The overall prevalence of disorders among draftees was 6.49. In ordinary draftees, disorders prevalence was 8.00 and it was 4.72 percent in noncommissioned ones. The disorder of depression was more common in both groups. However, psychiatric disorders prevalence in scales of depression, psychopathic, paranoia and mania in ordinary draftees was significantly more than noncommissioned ones. But there was no significant difference in scales of hypochondria, hysteria, obsession and Schizophrenia.
  Conclusion
  The results show that despite two stages of psychological assessment at the time of sending draftees to serve in the Police Training Centers, 6.49 % of draftees suffer from psychological disorders who have not been identified in these two steps. Deputy police command of Tehran's Behdad idea of screening draftees on arrival at the province has been very useful and has led to positive results. Concerning deferment, it also seems that its impressions and programs have not yet been fully realized.
  Keywords: mental disorders, draftees, Great Tehran Police command
 • Roqayeh Hozoori, Robab Faraji, Afshin Qatea Pages 299-306
  Background
  The phenomenon of girls running away from home has been growing in recent years and its social, cultural and health consequences have made specialists, policy makers and the general population pay attention to that. In this research, the effect of counseling services on reduction of girls runaway has been studied.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the population consisted of all runaway girls referred to the Police Headquarters Counseling Center of Ardabil among which 60 ones were selected via convenience sampling method, (20 healthy runaway girls, 20 non-runaway girls and 20 injured- runaway girls). The instruments used were a self-designed questionnaire and social support scales.
  Results
  Results showed that there are significant differences between injured runaway girls and the two other groups of girls in the amount of family and social support subscales.
  Conclusion
  The exclusion of family and friends and ultimately losing social support, lead runaway girls more to degeneration and social separation.
  Keywords: social support, runaway girls, Traumatic factors
 • Reza Mohammadi, Ali Garavand Pages 307-314
  Background
  Classification and use of produced aggregate information in health systems and especially in mental and behavioral disorders plays an important role in presenting correct statistics in public health and increasing the health level of the society. Therefore, the aim of this study was to determine the importance of use of mental and behavioral disorders classification with the approach of international classification of diseases.
  Materials And Methods
  This study is a review study that was done in 2016. Related information was acquired through searching in PubMed and Mag Iran data bases, google and yahoo search engine , World Health Organization website and survey in librarian resources and then the collected data were reported based on the study goals.
  Results
  ICD published by WHO , classified the mental and behavioral disorders in chapter 5 of it. Due to the importance of classification and use of related mental and behavioral information, WHO decided to create and publish a special classification related to it called Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines (CDDG).
  Conclusion
  Concerning the importance of mental and behavioral related information, the advanced countries in psychology and psychiatry such as the USA has started to design and produce DSM. With regard to the benefits of classification and accurate statistics in different aspects such as treatments, statistics, researches, legal issues etc., it is recommended to use the classification of DSM-5.
  Keywords: ICD, mental, behavioral disorders, CDDG