فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن زاده، رضا حسن زاده، مریم صفایی، عمران قربانی، علی اکبر دستجردی، سمیه پروین صفحه 1
  زمینه و هدف
  بررسی رفتارهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و منابع اطلاعاتی الکترونیکی و همچنین استفاده آمان از موتورهای جستجو و پایگاه های اطلاعاتی مخصوصا در برنامه ریزی های مالی و پژوهشی حائز اهمیت است. این پژوهش این رفتارها را باهدف ارائه الگوی متناسب بررسی می کند.
  روش پژوهش: پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. با نمونه گیری تصادفی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به روش خوشه ایو طبقه ای به 1149 دانشجوی تحصیلات تکمیلی پرسشنامه ارسال گردید. تعداد 837 پرسشنامه تکمیل شده عودت و مورد تحلیل قرار گرفت. در کنار آمار توصیفی از آزمون Tمستقل برای فهم تفاوت بین گروه های دوگانه و برای بررسی وجود همبستگی نیز از آزمون پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  بیش از 60 درصد دانشجویان از فرمول بندی جستجو استفاده نمی کنند یا به آزمون وخطا روی می آورند،کمتر از 40 درصد دانشجویان پایگاه های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه خود را ترجیح می دهند، در بین انواع منابع اطلاعاتی الکترونیکی، مقالات الکترونیکی، بیشترین طرفدار را در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارد. انجام تکالیف، نوشتن مقاله، یادگیری مطالب تخصصی ازجمله مهترین هدف دستیابی به اطلاعات بوده است. طبق نظر 70 درصد دانشجویان درصورت عدم دستیابی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی فعالیت پژوهشی آن ها مختل خواهد شد. تنها 18 درصد دانشجویان حاضر به پرداخت در قبال دستیابی به منابع اطلاعاتی بودند و بیشتر دانشجویان گفتند که در صورت قطعی دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی تلاش خواهند کرد به روش های مختلف به آن ها دسترسی داشته باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به جایگاه کشور به عنوان یکی از قطب های تولید علم دنیا که نزدیک 2 برابر سهم جمعیتی خود در تولید علم جهانی مشارکت دارد، با تاکید و تمرکز بر این توانمندی باید بسترسازی های مناسبی برای ارتقای دسترسی به منابع اطلاعاتی و بهبود بهره برداری از آن ها در راستای سیاست های علمی از فناوری اطلاعات و ارتباط به گونه موثری در راستای چشم اندازهای کلان ملی استفاده شود
  کلیدواژگان: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دستیابی به اطلاعات، اطلاع یابی
 • پریچهر آقاسیدجوادی، مهدی علیپورحافظی صفحه 20
  زمینه و هدف
  تسهیل در امکان نقض حقوق مالکیت فکری و استفاده های غیر مجاز از منابع دیجیتالی، یکی از مهمترین پیامدهای توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت است. هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت بهره گیری از فناوری مدیریت حقوق دیجیتالی در سامانه مدیریت پایان نامه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و به روش مطالعه موردی، به بررسی سامانه مدیریت پایان نامه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاهه وارسی است که توسط NSA INFOSEC IAM تهیه شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در سه بخش به دست آمده اند. بخش اول، اطلاعات مورد نیاز برآورد و ارزیابی امنیت سامانه مدیریت پایان نامه ها است، که به روش مشاهده و مصاحبه ساختار یافته نقاط قوت و ضعف درونی سازمان مشخص شده است. در بخش دوم جدول ماتریس OICM، رده های اطلاعاتی در گردش کاری سازمان و اهمیت هر یک در ماموریت سازمان مشخص شد. در بخش سوم نیز تهدیدهایی که سازمان با آن مواجه است و میزان تاثیرشان بر ماموریت سازمان مشخص گردید.
  نتیجه
  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به لحاظ زیرساخت های امنیتی از وضعیت مطلوبی برخودار نیست و با تهدیدهایی نظیر دسترسی غیرمجاز، اشکال مدیریتی، عدم امکان پیگرد و... مواجه است. لذا با توجه به رسالت سازمان در حفظ و نگهداری و اشاعه اطلاعات، نیازمند بهره گیری از فناوری هایی نظیر مدیریت حقوق دیجیتال است.
  کلیدواژگان: مدیریت حقوق دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، فناوری های امنیتی، منابع دیجیتالی، استفاده غیرمجاز
 • سلیمان شفیعی، محسن نوکاریزی، زهرا جعفرزاده کرمانی صفحه 33
  هدف
  هدف پژوهش شناسایی منابع دانش، بررسی تاثیر چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر بر مستندسازی دانش و ارائه مدلی عملی مستندسازی دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش روسا، معاونین و سرپرستان بخش های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران بود. اعضای جامعه 172 نفر بود که بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان 113 نفر به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شد. از این تعداد 100 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و میزان پرسشنامه های برگشتی 88 درصد بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته با 100 پرسش بود. روایی آن از طریق 8 نفر از اساتید حوزه تایید شد و پایایی آن با توجه به متوسط ضریب آلفای کرونباخ، 87.45 محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر بر مستندسازی دانش تاثیرگذار بود و متغیرهای استخراج و ثبت، اشتراک و ارزیابی با بتای 51/0، 37/0 و 28/0- بیش ترین تاثیر را بر مستندسازی دانش داشت. مدل نهایی پژوهش (تحلیل مسیر) شامل سه متغیر استخراج و ثبت، پالایش و اشتراک با اثر مستقیم و با ضرایب مسیر 39/0، 34/0 و 27/0 و دو متغیر ارزیابی/انتخاب و دسترسی با اثر غیر مستقیم و با مجموع ضرایب مسیر 22/0 و 25/0 بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی منجر به استخراج سه عامل منابع استخراج و ثبت دانش ضمنی مدیران، استخراج دانش جدید از منابع دانش عینی و منابع دانش عینی برای وب کاوی و داده کاوی شد و در مجموع 35/63 درصد از کل واریانس تببین گردید.
  اصالت/ارزش: این پژوهش اولین پژوهش صورت گرفته در زمینه مستندسازی دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران با هدف ارائه مدل عملی است.
  کلیدواژگان: مستندسازی دانش، کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران، چرخه حیات دانش سازمانی، مدل عملی
 • نگار ارمغان صفحه 44
  زمینه و هدف
  مدیریت تجارب و دانش ضمنی افراد یک سازمان، یکی از مهم ترین سرمایه های امروزه شرکت های پیشرو محسوب می گردد. تحقیق حاضر در یک شرکت تولیدکننده ماشین آلات خمکاری لوله و میله انجام شده است. با توجه به اهمیت هر چه بیشتر کیفیت خدمات پس از فروش نزد مشتریان و همچنین بهبود عملکرد تکنیسین ها در این خصوص، هدف از این پژوهش شناسایی، بازیابی، مدیریت و ساختاردهی به اطلاعات، تجارب، و دانش ضمنی متخصصین واحد تعمیرات، نگهداری و خدمات پس از فروش این شرکت صنعتی به منظور ارائه راه حل های بهینه مشکلات فنی ماشین آلات فروخته شده به مشتریان است.
  روش پژوهش: روش مطالعه این پژوهش به صورت اقدام پژوهی و میدانی و با استفاده از مصاحبه های متعدد انجام شده است. ابتدا عوامل و نشانه های بروز این مشکلات شناسایی و طبقه بندی شده است، و سپس راه حل های ارائه شده برای مشکلات تعیین و استانداردسازی شده اند.
  یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق، شامل طبقه بندی مشکلات اصلی و مشکلات فرعی، طبقه بندی نقوص فنی و قطعات مرتبط، برقرای ارتباط بین قطعات ماشین و مشکلات، شناسایی و تعیین نشانه های خرابی، ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقوص فنی ماشین مورد مطالعه و طراحی فرم های نقص فنی می باشد. برای شرکت مذکور، این امکان فراهم شده است که ضمن ارائه بهترین راهکار ها برای حل مشکلات فنی ماشین آلات مشتریان، که مبتنی بر تجارب و تخصص افراد است، آن راه حل ها به صورت استاندارد و روشنی ساختاردهی شوند.
  نتیجه گیری
  پردازش مناسب اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها با تاکید بر تعامل بهینه میان انسان-رایانه و ارائه راه حل های استاندارد شده در کوتاه ترین زمان ممکن به مشتری باعث افزایش رضایت مشتریان گردید. علاوه بر آن، به دلیل استانداردسازی روش حل مسائل امکان استفاده مجدد از آنها توسط سایر افراد به ویژه افراد کم تجربه تر نیز فراهم شده است
  کلیدواژگان: مدیریت تجارب، مدیریت دانش ضمنی، خدمات پس از فروش، نقص فنی، ماشین آلات خمکاری
 • ابوالفضل اسدنیا، احمد شعبانی، علی دلایی میلان صفحه 56
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کمی و کیفی پژوهش های کیفی انجام شده توسط پژوهشگران علم اطلاعات و دانش-شناسی شکل گرفته است.
  روش پژوهش: برای حصول به هدف فوق پژوهشگران روش مرور نظامند را انتخاب نموده و 13 مجله فارسی رشته علم اطلاعات و دانش-شناسی را در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرار دادند.
  یافته ها
  در مجموع 143 مقاله که در آنها از رویکردهای کیفی استفاده شده بود گزینش شد.نتایج نشان داد استفاده از رویکرد کیفی در علم اطلاعات و دانش شناسی به لحاظ تعداد و تنوع رویکرد جایگاه چندان مطلوبی ندارد. نتایج همچنین نشان داد تحلیل محتوا و رویکرد آمیخته محبوترین روش های کیفی در بین پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی هستند. از میان نشریات مورد بررسی دو نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های دانشگاهی و کتابداری و اطلاع رسانی بیشترین سهم را در انتشارات پژوهش های کیفی علم اطلاعات و دانش شناسی داشتند. در حالی که این پژوهشگران به منظور گردآوری داده های خود از سیاهه وارسی و مطالعه اسنادی بیشترین بهره را برده اند.
  نتیجه گیری
  سنت پژوهش کیفی با آنکه در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی قرار گرفته اما همچنان فاصله چندی با نقطه مطلوب دارد و بیشترین تمرکز بر رویکردهای کمی است، چنانچه این امر خود سبب شده تا بسیاری از رویکردهای کیفی در پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی مورد استفاده قرار نگیرد
  کلیدواژگان: علم اطلاعات و دانش شناسی، روش کیفی، روش کمی، روش شناسی
 • زاهد بیگدلی، زهیر حیاتی، غلامرضا حیدری، طاهره جوکار صفحه 67
  زمینه و هدف
  اینترنت امروزه به عنوان یک منبع جذاب کسب اطلاعات سلامت در راستای مدیریت سلامت فردی شناخته شده است. با توجه به اهمیت این امر پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اینترنت در رفتار اطلاع یابی سلامت در میان جوانان شهر شیراز پرداخته است.
  روش
  در این پژوهش پیمایشی، جامعه آماری جوانان کاربر اینترنت در شهر شیراز بودند که یک نمونه 400 نفری از میان آن ها با روش خوشه ایچندمرحله ای تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود.
  یافته ها
  اکثریت پاسخگویان از اینترنت برای اطلاع یابی سلامت استفاده می نمودند. همچنین جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه و مهارت استفاده از اینترنت با جستجوی اطلاعات سلامت از طریق اینترنت رابطه معنی داری داشت. مهم ترین اهداف جستجوی اطلاعات سلامت نیز درک یک مشکل پزشکی یا بیماری، فهم بهتر اطلاعاتی که پزشک ارائه نموده و خوددرمانی بوده است. نگرش کلی پاسخگویان نیز نسبت به اطلاعات سلامت بازیابی شده از طریق اینترنت مثبت بود.
  نتیجه گیری
  تقاضای بالایی برای استفاده از اطلاعات سلامت اینترنت برای مدیریت سلامت فردی در میان جوانان وجود دارد. بی شک دوراندیشی و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت اطلاعات سلامت وب، اهتمام در ایجاد پایگاه های اطلاعاتی معتبر در حوزه سلامت و آموزش همگانی جامعه برای ارزیابی کیفیت اطلاعات سلامت اینترنت می تواند نویدبخش توسعه بهداشت و سلامت فردی و به تبع آن سلامت جامعه ما باشد.
  کلیدواژگان: جستجوی اطلاعات سلامت، رفتار اطلاع یابی سلامت آنلاین، اینترنت و سلامت فرد، جوانان، اینترنت
 • شیوا یاری صفحه 79
  هدف و
  زمینه
  رسانه‏ های اجتماعی با توجه به ویژگی تعاملی و رایگان بودن، به طور گسترده در کتابخانه ها قابل استفاده اند، زیرا وب 2.0 برای کتابخانه ها ابزاری در جهت ایجاد ارتباط دائم در هر زمان و همچنین آموزش فارغ از مکان و زمان را فراهم می آورد. اما استفاده‏ ها و در واقع کاربرد رسانه های اجتماعی در کتابخانه‏ های عمومی شامل چه مواردی است و چه موانع و مشکلاتی بر سر راه استفاده از این ابزارها در این کتابخانه ها وجود دارد. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی کاربردهای رسانه های اجتماعی در کتابخانه های عمومی و موانع و مشکلات استفاده از این رسانه ‏‏ها از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه می باشد.
  روش
  مطالعه حاضر به روش تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه عمیق انجام شده است. افراد مشارکت‏ کننده 27 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در پاییز سال 1394 بودند. نمونه ‏گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. تحلیل داده ها هم‏زمان با جمع آوری اطلاعات با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.
  یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج 47 زیرموضوع، 9 موضوع اصلی و دو مقوله کلی شامل کارکردها و موانع و مشکلات شد. در مقوله کارکردها 7 موضوع اصلی شناسایی شد که عبارت‏اند از: انتشار، ارتباط و ارتقاء علمی، ارتقای جایگاه، بهره ‏وری خدمات و استفاده از کتابخانه، بهبود فرایندها، شناخت و جلب حمایت. در مقوله موانع و مشکلات نیز 2 موضوع اصلی موانع و مشکلات شخصی و موانع و مشکلات غیر شخصی شناسایی شد.
  نتیجه‏ گیری: با توجه به گستردگی و متنوع بودن دامنه ارائه خدمات کتابخانه‏ های عمومی به اقشار مختلف و ناهمگونی مخاطبان این کتابخانه ها نسبت به سایر انواع کتابخانه‏ ها، رسانه‏ های اجتماعی کاربردهای بسیار بیشتر و متنوع‏تری در کتابخانه‏ های عمومی دارند و به دلیل جامعه مخاطب و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کتابخانه های عمومی، موانع و مشکلات گوناگونی در استفاده از این ابزارها در کتابخانه‏ های عمومی وجود دارد. لیکن با حذف یا کاهش موانع و مشکلات، می‏ توان در راستای دستیابی به اهداف کتابخانه ‏های عمومی و ارتقای سرانه مطالعه شهروندان از رسانه‏ های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند استفاده بهینه‏ ای برد.
  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، کتابخانه عمومی، کاربردها، موانع و مشکلات، کتابداران، استان کرمانشاه
|
 • Mohammad Hassanzadeh, Reza Hassanzadeh, Maryam Safaei, Omran Ghorbani, Ali Akbar Dastjedrdi, Somayeh Parvin Page 1
  Background And Aim
  Research was carried out as a survey utilizing a researcher made questionnaire. 1149 postgraduate students were selected to fill in the research questionnaire, and 837 questionnaires were sent back. Along with descriptive statistics, independent samples t test was used to examine the difference between groups and Pearson co-efficient to measure correlations of variables.
  Findings: More than 60 percent of students evaluated electronic information resources as most valuable and responsiveness to their information needs. More than half of students were only after free search engines, databases and simple searches. Sixtey percent did not formulate their search languages and relied on trial and error to obtain pertinent information. Less than 40 percent of students prefer the databases subscribed by their university. Among different types of electronic documents, electronic papers were most popular amongst students. Most of retrieved documents were used for writing research papers. Seventy percent of students believed that in the case of cessation of electronic resources, their research activities will be hampered. Only 18 percent of students were intended to pay per access to electronic resources and most of them indicated that in the case of disconnection, they will try to find an alternative way of access.
  Conclusion
  Vis-à-vis the favored situation in science production of the country, in order to fulfill national scientific development strategies, secure access to electronic resources should be guaranteed.
  Keywords: Postgraduate Students, Access to information, Information seeking
 • Parichehr Agha Seyyedjavadi, Mehdi Alipour, Hafezi Page 20
  Background And Aim
  Easing the probability of violation of intellectual property rights and unauthorized access of digital resources is one of the most important consequences of information and communication technologies like Internet. The purpose of this research is to identify the state of Using Digital Right Management technology in IRANDOC ETD system.
  Method
  This research is an applied research and has done by case study research method. Data collection tool that is used in this research is a checklist that primarily prepared by NSA INFOSEC IAM.
  Results
  Findings of the research represented in three sections. Section one is related to needed information for security assessment of electronic theses and dissertation (ETD) system in IRANDOC. Data was collected by structured interview and observation. Section two covered data that collected by OICM matrix. In fact information categories in organization flowchart and value of each one in organization goals were identified. Section three is related to identify the threats and their effects that organization encountered with.
  Conclusion
  Results of the research demonstrate that, as a matter of security infrastructures, IRANDOC is located in an unfavorable condition. Consequently factors such as unauthorized access, forms of management, lack of prosecution and so on threaten their services. Therefore they eagerly need using techniques such as DRM for collecting, managing, maintenance and dissemination
  Keywords: Digital Rights Management, Copy right, Information, Communication Technology, Security techniques, Digital resources, electronic theses, dissertation (ETD), Unauthorized access
 • Soliman Shafee, Mohsen Nowkarizi, Zahra Jafarzade Kermani Page 33
  Objective
  This study aimed to identify the sources of knowledge, the effect of integrated life cycle model of Dalkr organizational knowledge on Knowledge documentation and a model of practical knowledge documentation in state Universities in Iran's central library
  Methodology
  research method is Survey and it is practical. Sample of the study covering directors, assistants and administrators in various parts of the central libraries of state universities.community members were 172. Which 113 members was selected based on the size of the population and Morgan and Krejcie sample through stratified random sampling. Of that number, 100 people responded to a questionnaire and return the questionnaires was 88%. E-researcher-made questionnaire with 100 questions. Its validity was confirmed through 8 out of seminary professors and reliability, according to the average Cronbach's alpha coefficient was calculated 87.45
  Results
  Multiple regression results show integrated life cycle of Dalkr organizational knowledge was effective on Knowledge documentation and recorded variables, share and evaluate the beta 51/0, 37/0 and -0/28 highest impact on knowledge documentation. The final model consisted of three variables extracted, refine and share the path with the direct effect and 39/0, 34/0 and 27/0 and two variable evaluation / selection and indirect effects and total access path 22 / 0 and 25/0 respectively. The results of exploratory factor analysis resulted in three factors extracted implied knowledge of managers, extraction new knowledge from sources of objective knowledge and resources of objective knowledge to web mining and Data minig and the total was 35/63% of the total variance explanation
  Originality/ value: This is the first study in the field of Knowledge documentation in public universities in Iran's central libraries to model of practical knowledge documentation
  Keywords: knowledge documentation, central libraries of Iran universities, organizational Knowledge Life Cycle, practical model
 • Dr Negar Armaghan Page 44
  Back ground and Aim: Experience Management and Tacit Knowledge of organization's employees are considered one of the most important capitals of today's leading companies. This study is done in a company which produces manufacturing bending machine for tube and wire. The quality of after-sales service and the performance of the technician's regarding to the customers are important in this company. The aim of this study is to identify, retrieve, manage and structure the information, tacit knowledge and experience of technicians in maintenance and after-sales service department for this company in order to propose the best solution to problems.
  Methods
  The action research and field study methods are used in this work, and, many interviews have been conducted with technicians and engineers of this industry. First, the symptoms and problems are identified and classified. Then data collection, data analysis and classification of problems, symptoms and solutions are made by proposing and standard problem solving ways.
  Results
  The results of this study include the classifications of major problems and sub-problems, classification of failures and dysfunctions of parts, create the relation among the parts of machines and problems, identification of symptoms, propose the solutions for the occurred problems in selected machines and designing failure forms.
  Conclusions
  Suitable information processing and knowledge sharing by emphasising on human-computer interaction led the company to better satisfy customers by providing them the best solution. In addition, due to the possibility of standardizing the solutions, it will be also useful for newcomers to reuse them in future diagnostic and problem solving process
  Keywords: Experience Management, Tacit Knowledge Management, After, Sales Services, Technical Dysfunction, failure, Bending Machines
 • Abolfazl Asadnia, Ahmad Shabani, Ali Dalaie Milan Page 56
  Background And Aim
  The aim of this research was to determine the quantity and quality of qualitative studies accomplished by Knowledge and Information Science (KIS) Researchers.
  Methods
  For this purpose, methodology section of articles published in 13 main Persian Journals in the field of KIS during 2004-2015 had been systematically scrutinized.
  Results
  Findings showed that: total of 143 articles had been completed by qualitative methods, indicating unfavorable status of qualitative researches among KIS researchers. Further, findings showed that mix and Content analysis methods were prevalent methods investigators had used, among the issues examined two publications informing research and academic libraries and library and information science had the highest share in qualitative research publications in KIS. While check list and document analysis were common way of data gathering.
  Conclusion
  Although the convention of qualitative research in recent years has been of interest to researchers of KIS, it is still far from preferred objective of focusing on quantitative approaches. Most focus is on quantitative approach, consequently not incorporating qualitative approaches in KIS studies
  Keywords: Knowledge, Information Science, Qualitative method, Quantitative Method, Methodology
 • Zahed Bigdeli, Zouhayr Hayati, Gholam, Reza Heidari, Tahere Jowkar Page 67
  Background And Aim
  Nowadays, Internet is known as an attractive source of health information to manage individual's health. Given the importance of it, this study examined the role of Internet in health information seeking behavior among young people in Shiraz.
  Method
  This research was a survey which target population were youth Internet users in the city of Shiraz. A sample of 400 were randomly selected using, multi-stage cluster sampling. Data were collected by a questionnaire.
  Results
  Most of respondents used the Internet to search health information. Young women were more likely to seek online health information than young men. As well as level of education, the experience and self-efficacy to search the Internet, showed a significant correlation with searching OHI, too. The main goal of respondents to search OHI was to understand their health condition or disease, better understanding of health information provided by physicians and self-medication. The results also showed that respondents have positive attitude towards health information retrieved via the Internet.
  Conclusion
  There is a high demand of OHI among young people to manage personal health. Undoubtedly, foresight and planning to improve the quality of OHI, efforts to create a reliable health information database and public education to care about assessing the quality of OHI can herald the development of individual health and consequently the health of our community.
  Keywords: online health information, health information seeking behavior, Internet, the Internet, health, young people, Shiraz
 • Shiva Yari Page 79
  Background And Aim
  Social media because of its interactive nature and the fact that it is being free of charge is widely used in libraries. Web 2.0 is a tool that offers permanent connection every time and offers educational programs without limitations of place and time. But what is included in social media application in public libraries and what obstacles and problems are there in the way of using these tools in libraries. So, the main objective was to survey librarians’ viewpoints in Kermanshah on social media and obstacles that exists in its use.
  Method
  This is a qualitative research using insightful interviews. 27 librarians in Kermanshah public libraries took part in the study. Sampling was done in a systematic method and continued until the saturation of information. Data analysis was done with information gathering in a subject analysis approach.
  Results
  Data analysis leading to extraction of 47 sub-subjects, 9 main subjects and two general categories including: Applications, obstacles and problems. 7 main subjects identified in category of applications: Publication, scientific connection and promotion, position promotion, utilization of services and use of library, improvement of processes, recognition and gaining of support. Also, in the category of personal problems, obstacles and non-personal problems two main subjects were identified.
  Conclusion
  Due to the immensity and diversity of public libraries services for divergent users, social media have an additional and diverse applications. Also, because of socio- economic, cultural and social conditions in public libraries, there are numerous obstacles in use of these tools. However, with the exclusion of obstacles - in reaching the objectives of public libraries - promotion of citizen's per study could optimize applications of social media as a influential tool
  Keywords: Social media, Public libraries, Applications, Obstacles, problems, Librarians, Kermanshah