فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امید امیرطاهری، مصطفی زندیه، بهروز دری نوکورانی صفحات 1-38
  در این نوشتار یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولید کننده و یک توزیع کننده تحت مدیریت غیرمتمرکز و با هدف بیشینه سازی سود از طریق تامین تقاضای بازارهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. تولید کننده ضمن انجام تبلیغات عمومی ، در بخشی از هزینه تبلیغات محلی توزیع کننده مشارکت می نماید.
  ارتباط میان تولید کننده و توزیع کننده در قالب دو سناریوی قدرت مبتنی بر بازی استکلبرگ با بهره گیری از روش برنامه ریزی دو سطحی مدل سازی شده و سیاست های بهینه تولیدکننده و توزیع کننده در حوزه قیمت گذاری، مدیریت موجودی، تبلیغات و لجستیک تعیین می گردد.
  به منظور حل مدل های برنامه ریزی دو سطحی، دو الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک با ساختار سلسله مراتبی توسعه می یابند. در انتها جهت ارزیابی اعتبار مدل های توسعه یافته، مجموعه ای از آزمایشات محاسباتی روی داده های گردآوری شده از زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین تولید توزی، بازی استکلبرگ، تبلیغات مشارکتی، برنامه ریزی دو سطحی، -، الگوریتم های فرا ابتکاری
 • علی آتش سوز، کامران فیضی، ابوالفضل کزازی، لعیا الفت صفحات 39-73
  در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیره تامین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر به کاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیره تامین و روابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک موثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناسایی و استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیره تامین با به کارگیری رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری می باشد. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق و بر اساس روش دلفی و روایی محتوایی ریسک های اصلی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری مدل نشان دهنده روابط بین ریسک ها استخراج و در نهایت بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی می شوند. نتایج نشان داد که ریسک های محیط خارجی زنجیره تامین )ریسک های طبیعی، سیاسی/اجتماعی، خط مشی و اقتصاد کلان( در سطوح پایین مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تاثیرگذاری بر دیگر ریسک ها بوده و عامل ظهور و یا تشدید ریسک های محیط صنعت )بازار محصول و رقابت، بازار نهاده ها و ارتباطات و همکاری( و محیط سازمانی )ریسک های عملیاتی، مالی، استراتژیک، تعهد و فرهنگ سازمانی و کارکنان( می باشند.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل micmac ریسک زنجیره تامین، روایی محتوایی، مدل سازی تفسیری، ساختاری
 • بهنام وحدانی صفحات 65-108
  در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند هدفه به منظور طراحی یک شبکه خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام ارائه شده است. همچنین ازآنجایی که پارامترهای مدل موردنظر دارای عدم قطعیت می باشند، برای نزدیک تر شدن مدل به واقعیت، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار، مدل در حالت غیرقطعی نیز گسترش یافته است. تابع هدف مورد اول، هزینه های مرتبط با حمل ونقل، استریلیزاسیون و همچنین جابجایی منابع را کمینه می نماید. تابع هدف دوم، حداقل سطح سرویس دهی مراکز خدمات درمانی به مشتریان را حداکثر می نماید. به علاوه به منظور حل مدل ارائه شده از یک روش چند هدفه فازی که در تحقیقات اخیر ارائه شده است، استفاده شده است. به منظور نمایش صحت و درستی مدل و روش حل ارائه شده مثال های عددی متعددی مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین بر روی پارامترهای مسئله آنالیز حساسیت انجام پذیرفته است. نتایج محاسباتی نشان می دهد، مدل استوار ارائه دهنده جواب های با کیفیت تری می باشد به طوریکه دارای انحراف استاندارد بسیار پایین تری نسبت به مدل قطعی می باشد.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه بیمارستانی، بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی استوار، اثر ریسک ادغام، مکان یابی تخصیص
 • صفر فضلی، زهرا امین افشار صفحات 109-136
  هدف تحقیق بررسی نقش محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره و عملکرد شرکتهای تولیدی استان قزوین میباشد. در این تحقیق فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تعدیلگر رابطه استفاده شده است. تحقیق شامل 1 فرضیه میباشد که داده ها با استفاده از پرسشنامه از نمونه 95 تایی از مدیران زنجیره تامین، بر اساس مدل معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی جمعآوری و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت محرکهای داخلی و تاثیر منفی محرکهای خارجی بر یکپارچگی زنجیره تامین میباشد. بررسی اثر تعدیلکنندگی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین محرکها و یکپارچگی نشان داد که فرهنگ سازمانی اثر تعدیلکنندگی در رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی زنجیره دارد، اما بر رابطه میان محرکهای داخلی و یکپارچگی اثر تعدیلکنندگی ندارد. در نهایت یکپارچگی زنجیره تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی و عملیاتی سازمان دارد. نتایج حاصل از این تحقیق درک صحیحی به مدیران زنجیره تامین ارائه میدهد و آنها را به شناسائی عوامل تاثیرگذار بر یکپارچگی و بهبود عملکرد سازمان رهنمون مینماید.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمان، فرهنگ سازمانی، محرکهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین
 • پرهام عظیمی، فرهاد هادی نژاد صفحات 137-162
  بهینه سازی قابلیت اطمینان و متوسط زمان ماندگاری سیستم همواره یکی از حوزه های مهم و جذاب برای مهندسان و طراحان سیستم ها بوده است. هدف این مساله بهینه سازی، پیدا کردن تعداد بهینه قطعات مازادی است که می بایست جهت ارضای اهداف مهندس قابلیت اطمینان در سیستم مورد استفاده قرار گیرند و تعادل لازم میان منابع موجود نظیر بودجه، فضا و وزن برقرار شود. در تحقیقات گذشته، عموما مساله تخصیص افزونگی در سیستم های با اجزای تعمیر ناپذیر و یا دارای نرخ خرابی با توزیع نمائی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در این تحقیق اجزاء تعمیر پذیر فرض گردیده و نرخ خرابی و تعمیر نیز از توزیع های غیر نمائی پیروی می کنند که در حقیقت نوآوری اصلی این تحقیق است. برای مدل سازی از تکنیک شبیه سازی و برای بهینه سازی مدل حاصل، از تکنیک های آماری، طراحی آزمایشان و روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مسئله تخصیص افزونگی، بهینهه سازی چند هدفه، تصمیم گیری چند معیاره، طراحی، آزمایشات، شبیه سازی
 • مجید اسماعیلیان، سیده مریم عبدالهی صفحات 163-187
|
 • Omid Amirtaheri, Mostafa Zandieh, Behrouz Dorri Pages 1-38
  In this paper, we investigate a decentralized manufacturer-distributer supply chain. In addition to global advertisement, the manufacturer participates in the local advertising expenditures of distributer. Bi-level programming approach is applied to model the relationship between the manufacturer and retailer under two power scenarios of stackelberg game framework and the optimal policies in pricing, advertising, inventory management and logistics are identified. Two hierarchical genetic algorithms are proposed to solve the bi-level programming models. Based on collected data from Iranian automotive spare parts aftermarket, several numerical experiments are carried out to evaluate the validity of proposed models as well as the efficiency and effectiveness of solution procedures.
  Keywords: Production, distribution supply chain, Stackelberg game, cooperative advertising, bi, level programming, meta, heuristic algorithm
 • Ali Atashsooz, Kamran Feizi, Abolfazl Kazazi, Laya Olfat Pages 39-73
  In a complex and volatile environment of the supply chain, any attempt to reduce the risks may increase or decrease other risks; thus, achieving an overall picture of the risks of supply chain and relationships between them are necessary and will lead to more effective and comprehensive strategy to response to risks. The purpose of this paper is identifying and extracting the potential risks of supply chain using interpretive structural modeling (ISM) approach. In order to do that, first an in-depth litreture review has done and Delphi method with content validity has used, and then, the ISM model, representing the structure of risks relationship has extract. The results show that the external environment supply chain risks (natural risks, political/social, policy and macroeconomic), at a low levels of the model, have the most impact on other risks and are as a emerging and or increasing factor for industrial environment (market and product competition; market inputs, communications and collaboration) and organizational environment risks (operational, financial, strategic, commitment and organizational culture and employee).
  Keywords: MICAC Analysis, Supply Chain Risk, Content Validity, Interpretive Structural Modeling
 • Behnam Vahdani Pages 65-108
  In this research, a multi-objective mixed integer programming model is presented to design a healthcare network with risk pooling effect. Since the model parameters have also uncertainty, for closing the model to reality, using robust optimization approach, the model is also extended in a state of uncertainty. Objective functions that have been used, include minimization of transportation costs, costs related to sterilization, as well as the movement of resources. We are also looking for maximizing the minimum level of service provision of healthcare centers to customers. Also, for solving the proposed model, we utilized a multi-objective fuzzy method which is developed in recent years. Moreover, several numerical examples are brought up to show the accuracy and validity of the model. The results obtained from this analysis, showed the accuracy of behavior of the model and the proposed approach in different modes. Computational results show that the robust model provides more high-quality solutions, in a way that it has far less standard deviation compared to deterministic model
  Keywords: Healthcare network design, multi, objective optimization, robust optimization, risk pooling, location, allocation
 • Safar Fazli, Zahra Amin Afshar Pages 109-136
  The purpose of this study is investigating the effect of supply chain drivers on Qazvin manufacturing companies’ supply chain integration and company performance. The organizational culture has been used as a moderating factor in this relation. The study has 6 hypotheses in which data are gathered with questionnaire form 79 supply chain managers, as required sample, using structural equation model with the partial least square analyzed. The findings revealed that internal drivers have positive impact on supply chain integration. Also none of the dimensions of external drivers have positive impact on integration. As the results show, organizational culture mediates the relation between external drivers and supply chain integration, but does not mediate the relation between internal drivers and integration. Eventually, supply chain integration has a positive and significant impact on company financial and operational performance. The results of this study provide a comprehensive understanding to supply chain managers and lead them to identify effective factors on supply chain integration and improving company performance
  Keywords: Company performance, organizational culture, Supply chain drivers, Supply chain integration
 • Parham Azimi, Farhad Hadinejad Pages 137-162
  Reliability optimization and mean time to failure are those of the areas of interest for engineers and designers of systems and the use of redundancy components is one of the most common approaches in this field. The purpose of the optimization problem, finding the optimum number of redundancy components that must be satisfied the objectives of reliability engineering in the system. But usually the reliability improves results in increased costs and changes in parameters such as volume and weight of the system; therefore, it is necessary to establish a balance between resources. In previous researches, redundancy allocation problem is studied with non-repairable components or failure rate with exponential distribution; but in this study, repairable components and rates of failure and repair a non-exponential distribution assumed. Thus the purpose of this paper is solving reliability redundancy allocation problem with the goals of increasing the mean time to failure, reduce costs and reduce the variance of the shelf life of the system, while taking into account constraints such as volume and weight of the system. To this end, the research effort will be using mathematical and statistical techniques such as multi criteria decision making models, design of experiments, simulations, and computer software associated with them, provide a new approach for solving reliability redundancy allocation problem in series-parallel systems with repairable components
  Keywords: Redundancy Allocation Problem, Multi Objective Optimization, Multi Criteria Decision Making, Design of Experiments, Simulation
 • Majid Esmaelian, Sayedeh Maryam Abdollahi Pages 163-187
  Course timetabling is an important branch of the general scheduling problem. The course timetabling problem as a step in the course planning process in universities is one of the challenges faced by managers in the field of education. The problem is defined as assigning university courses to specific periods throughout a week for a given semester while satisfying specific constraints. In this study, we present two novel binary integer linear programming models for the university timetabling problem. Using a GAMS IP Solver, several experiments through each model are solved and the results (the number of the decision variables and solution time) are compared and analyzed. The computational comparison indicates that the second model can be used for modeling large-scaled problems and has less computational and size complexity. Therefore, the second model is applied to optimal scheduling the courses planned for the faculty of administrative science and economics (ASE) at Isfahan University for one semester and the results consist of table of courses planned for teachers, students groups, rooms and workdays are presented
  Keywords: Course timetabling problem, integer linear programming, optimization
 • Alireza Alinezhad, Seyed Reza Zamani Pages 189-215
  Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard, are two common tools that have been used by many researchers for performance evaluation. But none of them investigate effectiveness of BSC indicators in efficiency evaluation. Due to complexity of mission and evaluation criteria for operating organizations in media industry, they want to know suitable indicators for effectiveness evaluation, also the role and importance of these indicators in organization efficiency. With responding to these questions, organizations can allocating resources and take decisions according to the importance of determined criteria. In this paper we purpose a novel and hybrid model of DEA and cooperative game theory to rank the effectiveness of BSC indicators in efficiency evaluation for iran media industry. Results show that (profitability ratio, size of audience, human resource satisfaction rate, accuracy in production, velocity of propagation and satisfied audience percentage) are respectively most important indicators. Therefore, with considering importance of criteria and resources constraints managers can take better decisions
  Keywords: performance evaluation, Balanced Scorecard (BSC), Data Envelopment Analysis (DEA), Cooperative Game Theory, Media Industry, Shapley value