فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمزه قربانی، مهین اشراقی* صفحات 1-9
  در این تحقیق نانوذرات فریت منگنز با فرمول MnFe_(2-X) Cr_X O_4 (75/0 ،5/0،25/0،0x=) ساخته شد. ویژگی های ساختاری نمونه ها با پراش سنجی پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی((FESEM، همچنین ویژگی-های مغناطیسی با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی و مغناطش سنج ارتعاشی (VSM) مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز XRD نشان
  می دهدکه ساختار فریت اسپینلی با فازخالص در نمونه ها شکل گرفته است و با استفاده از معادله ی شرر اندازه بلورک ها در حدود 4 نانومتر به دست آمد. تصاویر FESEM نشان می دهد که ذرات کلوخه شده اند. نتایج VSM نشان می دهد که مغناطش نانوذرات با افزایش میزان آلایش کروم،کاهش می یابد. همچنین اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونه ها نشان می دهد که پاسخ نمونه ها به میدان مغناطیسی خارجی به بسامد اعمالی وابسته است و پس از محاسبات و برازش داده ها مشخص شد که مواد ساخته شده در دماهای پایین رفتار ابرشیشه اسپینی با برهم کنش قوی بین نانوذرات دارند.
  کلیدواژگان: فریت، نانو ذرات، ابر پارامغناطیس، شیشه ابر اسپین
 • غلامرضا برون *، خدیجه قاسمیان صفحات 11-14
  تغییرات انرژی حالت پایه مزون چارمونیم براساس معادله شرودینگر غیرنسبیتی و با استفاده از پتانسیلهای کرنل ، لگاریتمی ، کلی و مارتین با کمک تئوری اختلال و روش وردشی در فضای ناجابجاگر بدست آمده است. نشان داده شده که در اولین مرتبه اختلال، تغییرات انرژی حالت پایه مزون چارمونیم در فضای ناجابجاگر با توان دوم پارامتر این فضا متناسب است. حد بالای 1/023 تخمین زده شده است. این مقادیر برای پارامتر فضای GeV 0/193 تا GeV پارامتر فضای ناجابجاگر مقادیری بین ناجابجاگر با استفاده از داده های آزمایشگاهی شکافتگی فوق ریز برای حالتهای اورتو و پارای طیف مزون چارمونیم محاسبه شده است.
  کلیدواژگان: پارامتر فضای ناجابجاگر، معادله شرودینگر، پتانسیل، مدل غیرنسبیتی، تابع موج شعاعی، روش وردش، چارمونیوم
 • منیره مسجدی، زهره محمدی، مجتبی اعلایی، اسماعیل عبدالحسینی سارسری*، توماس نیهاس صفحات 15-31
  در سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه، مولکول رنگدانه نقش جذب نور را بر عهده دارد که نقشی کلیدی در عملکرد این سلول خورشیدی است. یکی از ویژگی هایی که بر طیف اپتیکی رنگدانه ها اثر می گذارد، اندازه ی نانو مولکول ها است. در این مقاله طیف اپتیکی نانو مولکول های خانواده ی کومارین با اندازه های مختلف با استفاده از دو روش تابعی چگالی تنگابست وابسته به زمان و نظریه ی تابعی چگالی وابسته به زمان محاسبه می شود. در این محاسبات افزایش اندازه رنگدانه با کاهش گاف هومو-لومو همراه است که تطابق خوبی با تجربه است. همچنین محاسبات ما سرعت 2 مرتبه ی بزرگی بیشتر روش اول نسبت به روش دوم را تائید می کند. در نهایت روش تابعی چگالی تنگابست وابسته به زمان برای شبیه سازی سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه ی کومارین سیس Nkx-2311 شامل نیمرسانای اکسید روی را پیشنهاد می دهد.
  کلیدواژگان: سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه، روش تابعی چگالی تنگابست وابسته به زمان، نظریه ی تابعی چگالی وابسته به زمان، کومارین
 • رضا باقری، فریده شجاعی* صفحات 33-43
  در کار حاضر محاسبه ی سطح مقطع جزئی و کل برای تولید اتم پوزیترونیوم در برخورد پوزیترون کم انرژی با اتم هیدروژن در کانال انتقال بار توسط تقریب مرتبه اول روش جفت شدگی نزدیک انجام شده است. در این محاسبات اتم هیدروژن در حالت پایه در نظر گرفته شده و احتمال تشکیل اتم پوزیترونیوم در حالت پایه به صورت یک مسئله سه جسمی مورد بررسی قرار گرفته است. در کانال اولیه تابع موج توسط پایه های متعامد لگر بسط داده شده است. نتایج بدست آمده به صورت نمودارهای سطح مقطع جزئی و کل با داده های تجربی و تئوری های مختلف در دسترس مقایسه گردیده است. سطح مقطع اطراف انرژی eV20 بیشینه بوده و نشان می دهد که احتمال تشکیل پوزیترونیوم در این انرژی نسبت به سایر مقادیر انرژی بیشتر است.
  کلیدواژگان: جفت شدگی نزدیک، ربایش الکترون، سطح مقطع پراکندگی، انرژی های پایین
 • لیلا صفایی کوچکسرایی* صفحات 45-58
  در این مقاله از یک روش اپتواکوستیکی برای تولید صوتهای اول ودوم در هلیوم چهار ابرشاره استفاده شده است . با استفاده از معادلات هیدرو دینامیک خطی و انجام محاسبات عددی به دو معادله موجی مربوط به نوسانات فشار و دما نسبت به زمان می رسیم و دو سازوکار دمایی و الکترواستریکشن را در این معادلات مشاهده می کنیم. در این مقاله بررسی ها به قسمت های شفاف هلیوم چهار ابرشاره معطوف می باشد. در این قسمت ضریب جذب اپتیکی β بسیار ناچیز می باشد در این قسمت نور ورودی جذب نمی شود بلکه عبور میکند و تنها سازوکار غالب سازوکار الکترواستریکشن می باشد . در این مقاله دو صوت مورد بررسی قرار می گیرد صوت اول که انتشار ارتعاشات فشار و صوت دوم که انتشار ارتعاشات دما در هلیوم چهار ابرشاره می باشند. بعد از تولید معادلات موجی ، نور لیزر را به شکل یک موج پیوسته بر هلیوم چهارابرشاره وارد کرده ، نتایج آن را که تولید صوتهای عادی و سریع حرکت و آرام حرکت می باشند ، مشاهده می کنیم. همچنین با کاهش دامنه شعاعی پرتو لیزر، دامنه ارتعاشات فشار و دما در هلیوم چهار ابرشاره افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: صوت، هلیوم ابرشار، مکانیزم الکترواستریکشن، معادلات موجی
 • علی فاضلی کیسمی*، سید جواد موسوی صفحات 59-65
  در این مقاله خواص ساختاری، گذار فاز وخواص فونونی و ترمودینامیکی AlAs مورد بررسی قرار گرفت. با کمک برنامه گیبس2 و مدل شبه هماهنگ دبای- اینشتین، داده های انرژی- حجم حاصل از بسته ی محاسباتی کوانتوم اسپرسو با معادله حالت خطی بیرچ- مورناگون برازش داده شد ودرنتیجه ثابت شبکه، مدول کپه ای استاتیک ومشتق آن B0 برای سه فاز B3 و B8 وB1 به دست آمد. گذارهای فاز از فاز B3 به B8 ونیز از فاز B3به B1به ترتیب برابر GPa9/7 وGPa2/11 به دست آمدند که با نتایج نظری و تجربی همخوانی خوبی دارند. به علاوه خواص فونونی فاز B3 با داده های تجربی مقایسه شد، که به ویژه در راستای گاما که مبنای محاسبات ترمودینامیکی است نتایج حاصل سازگاری خوبی با نتایج تجربی نشان می دهد. همچنین با بررسی نمودار ظرفیت گرمایی در حجم ثابت و داده های ظرفیت گرمایی در فشار ثابت برحسب دما برای فاز B3، سازگاری بسیار خوب نتایج با دیگر داده های نظری و تجربی نشان داده شد.
  کلیدواژگان: مدل شبه هماهنگ دبای اینشتین، خواص ترمودینامیکی، گذارفاز، آلومینیوم آرسناید
 • بتول نخعی امرودی، سعید دوست محمدی، حمید ارجمند کرمانی، سید جلیل الدین فاطمی* صفحات 67-71
  بهمن های گسترده هوایی که در اثر برهمکنش پرتوهای کی هانی پرانرژی با جو تولید می شوند، در دو جهت طولی و عرضی گسترش یافته که بررسی چگالی الکترون ها در این دو جهت به پارامتر عمر در آن جهات بستگی دارد. دای و همکارانش در سال 1990 [1] اختلاف بین پارامتر عمر طولی و عرضی را بیان کردند. این در حالیست که برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که پارامتر عمر عرضی در مدل نیشیمورا، کاماتا، گریسن (NKG)، که برای توصیف پراکندگی عرضی الکترون ها و در همه ی فاصله ها استفاده می شود، کافی نیست. در این مقاله تلاش گردیده با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی، وابستگی پارامتر عمر طولی و عرضی بهمن گسترده هوایی به فاصله از مرکز بهمن، با تکیه بر مفاهیم آمده در کار دای و همکاران، مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه اینکه بر خلاف نظریه NKG، در نظریه لینسلی، در گسترش عرضی بهمن گسترده هوایی، دیگر پارامتر عمر به عنوان یک مقدار متوسط در نظر گرفته نشده، بلکه با افزایش فاصله از محور بهمن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پرتوهای کیهانی، آبشار الکترومغناطیسی، بهمن گسترده هوایی، پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن
 • احمد کمپانی*، بشرا قنبری شوهانی، علی خرسند زاک صفحات 73-80
  نانوپودرهای تلوراید کادمیم به روش هیدروترمال، در دماهای مختلف و زمان واکنش متفاوت سنتز شدند. نمونه های آماده شده با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف آنالیز EDS و طیف سنجی مرئی-فرابنفش پخشی (UV-Vis DR) مشخصه یابی گردیدند. طرح پراش پرتو ایکس نشان می دهد که فازهای ثانویه در نمونه سنتز شده در دمای 180 درجه سانتی گراد و زمان واکنش 80 ساعت تقریبا ناپدید می شوند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که متوسط اندازه ذرات تلوراید کادمیم سنتز شده در حدود 85 نانومتر است. بررسی خواص اپتیکی نشان داد که نانوپودرهای تلوراید کادمیم سنتز شده به روش هیدروترمال می توانند به عنوان لایه جاذب در ساخت قطعات اپتیکی از قبیل سلول های خورشیدی بکار روند.
  کلیدواژگان: تلوراید کادمیم، نانوپودر، هیدروترمال
|
 • Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi * Pages 1-9
  In this investigation, the manganese ferrite nanoparticles MnFe2-xCrxO4) x=0, 0.25, 0.5, 0.75) were prepared. Structural properties of samples were analyzed using X- ray diffraction and field emission scanning electron microscopy (FESEM). By evaluating XRD results, using Scherrer's equation, the size of the crystallites was obtained about 4 nm. FESEM images indicated agglomerated nanoparticles for samples. The magnetic properties have been characterized by using AC susceptometer and vibrating sample magnetometer (VSM). Given the results of VSM, the study found that the magnetization of nanoparticles decreased with increasing Cr doping. AC magnetic susceptibility of samples shows, the response of samples is dependent on the applied frequency. Results showed that the prepared samples at low temperatures indicate super spin–glass behavior with strong interaction between nanoparticles.
  Keywords: Ferrite, Nanoparticles, Super paramagnetic, Super spin, glass
 • Khadijeh Ghasemian, Gholamreza Boron* Pages 11-14
  A nonrelativistic model was used to determine the energy shift of low lying states of meson charmonium with respect to the Cornell, Martin, logarithm and global potentials. It is shown that at the lowest order of perturbation, the ground state acquires an energy shift that is proportional to the inverse square of the noncommutative length scale. We estimated an upper bound on noncommutative scale of order 0.397_ 3.021GeV, by using the recent most accurate experimental data on ortho and paracharmonium meson spectra.
  Keywords: Noncommutative space parameter, Schro ̈dinger equation, Potential, Nonrelativistic model, Trial wave function, Variational method, Charmonium
 • Ismaeil Abdolhosseini Sarsari *, Thomas Niehaus Pages 15-31
  In the dye sensitized solar cell, the dye molecules play the role of light absorption that is a key role in performance of the solar cells. One of the features that affect the optical spectrum of dyes is size of the nano molecules. In this paper, the optical spectrum of nano molecules of coumarin families was calculated with different sizes by using the Time-Dependent Density-Functional Tight-Binding and Time-Dependent Density-Functional methods. In this calculation, the HOMO-LUMO gap increases as the size of the dyes decreases in accordance with the experiment. Our computations confirm the 2 order of speed of first method compared to the second method. Finally, Time-Dependent Density-Functional Tight-Binding method proposed the S-cis Nkx-2311 with ZnO for the simulation of the dye sensitized solar cell.
  Keywords: Dye sensitized solar cell, Time, Dependent Density, Functional Tight, Binding method, Time, Dependent Density, Functional method, Coumarin
 • Reza Bagheri, Farideh Shojaei * Pages 33-43
  In the present work, the calculation of differential and total cross sections is done for the formation of the positronium atom in low-energy in the collision of positron with the hydrogen atom. In these calculations, the hydrogen atom was considered in the ground state and the probability of forming the positronium atom by three-body problems was examined by method close-Coupling. In the first channel, the wave function was extended by orthogonal basis Laguerre. The discussed region of energy is 10-100 eV and the scattering angles are selected to be from 0 to 180 degree. The obtained results and the total cross section results were compared with different available experimental and theories data. The cross section is the maximum around the energy 20eV and shows the possibility of positronium formation in this energy higher than the other.
  Keywords: Close Coupling, Electron Capture, Scattering Cross Section, Low Energies
 • Leyla Safaei Kouchaksaraei * Pages 45-58
  The present paper applies an optoacoustic method for generation of the first and second sound waves in superfluid helium4. Two wave equations related to pressure and temperature vibrations in time unit are concluded using linear hydrodynamic equations and conducting numeral calculations, and two thermal and electrostriction mechanism are observed. Analyses incurred in this paper are related to crystal parts of superfluid helium. Absorption coefficient of these crystal parts is nearly zero, and the only dominant mechanism is electrostriction one. Two sound waves are studied including first sound wave that is propagation of pressure vibrations and second sound wave that is propagation of temperature vibration in superfluid helium4. We shine laser light in the form of a continuous wave on superfluid helium4 after generating wave equations, and observe generation normal first and second sound waves and fast and slow sound waves in superfluid helium4.We Also observed that reducing of the laser beam radius amplitude (w), increases the pressure and temperature vibrations amplitude in superfluid helium4.
  Keywords: Sound, Superfluid helium, Electrostriction mechanism, Wave equations
 • Ali Fazeli Kisomi * Pages 59-65
  This paper is an attempt to investigate the structural properties, phase transition, and thermodynamic and phonon properties of AlAs. Quasi-harmonic Debye- Einstein model was used to obtain lattice constant and static Bulk modulus B0 for B3, B8 and B1phases. These results showed good consistency with experimental results and other theoretical data. Afterwards, the phase transitions of B3 to B1 and B3 to B8 obtained were equal to 7.9 GPa and 11.2 GPa respectively, which also indicated a good consistency with the theoretical and experimental results. In addition, phonon properties of B3 phase were compared with experimental data, and the results demonstrated a good consistency with experimental results especially in the gamma point that is the basis of thermodynamic calculations. Furthermore, the diagrams of heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure were investigated in terms of temperature for B3 phase, and the results showed their significant consistency with theoretical and experimental results.
  Keywords: Quasi, harmonic Debye, Einstein model, Thermodynamic properties, Phase transition, Aluminum Arsenide
 • Seyed Jalil Fatemi * Pages 67-71
  Colliding high energy cosmic rays to the earth atmosphere produces secondary particles which generate extensive air shower (EAS) that develops in lateral and longitudinal directions. It was found that electron density in two directions is related to the age parameter. Dai et. al. [1] clarified the difference between the lateral and longitudinal age parameters in 1990. However, some scientists believe that the lateral age parameter from NKG model is not sufficient to describe the electro lateral dispersion. In the current study, given the experimental and simulation data and also given the results of Dai et. al. work, the dependence of the lateral and longitudinal age parameter to core distance is investigated. Finally, contrary to NKG theory, at Linsley theory, the age parameter is not a constant parameter, so it increases with an increase in core distance.
  Keywords: cosmic rays, electromagnetic cascade, extensive air shower, lateral, longitudinal age parameter
 • Ahmad Kompany*, Boshra Ghanbari Shohany, Ali Khorsand Zak Pages 73-80
  Cadmium telluride nanopowders were synthesized through the hydrothermal method at different temperatures and reaction times. The prepared samples were characterized using x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and diffuse reflectance UV-vis spectroscopy (DR UV-vis). The XRD patterns revealed that the secondary phases almost disappeared in the sample synthesized at 180 ° C for 80h. SEM images showed that the average particle size of the prepared CdTe powders is about 85 nm. Investigation of optical properties confirmed that CdTe nanopowders synthesized by hydrothermal are ideal materials to be used as the absorber layer in fabricating optical devices such as solar cells.
  Keywords: CdTe, hydrothermal, nanopowder