فهرست مطالب

یافته - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1395)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آزیتا ظفرمحتشمی، غلامرضا لشکرآرا، فاطمه خدادادی، ناصر معتمدی صفحات 5-11
  مقدمه
  فنیل کتونوری یک بیماری متابولیک با الگوی وراثت اتوزوم مغلوب است که به علت کمبود یا فقدان آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز در کبد ایجاد می شود. بروز بیماری فنیل کتونوری به طور متوسط 1 از 10000 نفر است. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری فنیل کتونوری در استان لرستان است.
  مواد و روش ها
  با انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تمامی 81 بیمار فنیل کتونوری شناخته شده در استان لرستان تا اسفند 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس اهداف و متغیرهای مطالعه پرسشنامه ای طراحی شد که اطلاعات لازم جهت تکمیل آن از طریق مصاحبه با والدین و بررسی پرونده بیماران به دست آمد و یافته ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با تهیه جداول، گراف و آزمون های کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که شیوع فنیل کتونوری در استان لرستان 3/4 در 100000 نفراست. از این تعداد 20 نفر (7/24%) از طریق غربالگری و 61 نفر (3/75%) از طریق سایر روش ها شناسایی شدند. از این تعداد 46 نفر(8/56%) دختر و 35 نفر (2/43%) پسر بودند. تقریبا 75 درصد موارد فنیل کتونوری سابقه ازدواج فامیلی در والدین داشتند.. شیوع بیماری در نورآباد با سایر شهرستان ها اختلاف معنی داری دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  غربالگری نوزادان از نظر ابتلا به فنیل کتونوری ضروری است و بایستی تاکید بر انجام آن در روزهای 5-3 تولد باشد. درخانواده های دارای فرزند مبتلا بیماری، انجام آزمایش تشخیص پیش از تولد برای سایر موارد حاملگی لازم است.
  کلیدواژگان: فنیل کتونوری، ازدواج فامیلی، غربالگری، شیوع، لرستان
 • سمانه خادمی کیا، علی حقی زاده، حاتم گودینی، قدرت الله شمس خرم آبادی صفحات 12-23
  مقدمه
  در دو دهه اخیر کاربرد مدل های هوش مصنوعی به منظور بهره برداری صحیح از تصفیه خانه و حفظ پایداری فرآیند های تصفیه در شرایط مطلوب، توسط محققین بسیار فراگیر شده است. این مدل ها به منظور شبیه سازی رفتار سیستم تصفیه خانه می توانند به عنوان یک ابزار موثر برای پیش بینی عملکرد تصفیه خانه به کار برده شوند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب خرم ‏آباد توسط شبکه هوش مصنوعی می ‏باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از مدل ANN-LM و مبنا قرار دادن مشخصه های کیفی اندازه گیری شده در ورودی تصفیه خانه (T، pH،DO ، BOD، COD، TSS،TDS ، NO3، PO4)، مقدار متناظر سه مشخصهBOD ،COD و TSS در خروجی تصفیه خانه پیش بینی گردید. شاخص های آماری مورد استفاده شامل R، MSE و نرم افزار های مورد استفاده شامل Matlab و spss (آزمون آماری T-test) بودند.
  یافته ها
  براساس نتایج،BOD ،COD و TSS به ترتیب با حداکثر R، 98/0، 91/0 و 92/0 برای داده های آموزش و 5/0، 66/0 و 5/0 برای داده های آزمایش و حداقل MSE، 5/3، 15/33 و17/2 برای داده های آموزش و 11، 115 و 99/20 برای داده های آزمایش پیش بینی شدند و نتایج قابل قبولی ارائه شد. همچنین، با محاسبه درصد بازده حذف آلاینده ها در خروجی تصفیه خانه مشخص شد حداکثر بهره وری حذف در تصفیه خانه مربوط به آلاینده TSS بوده و معادل 68/87 درصد است. سایر آلاینده ها نیز مقادیری نزدیک به TSS داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه ANN-LM یک ابزار قابل اطمینان برای پیش بینی عملکرد سیستم تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد ایجاد نمود و توانست بر مبنای پارامتر های اندازه گیری شده، کیفیت پساب خروجی را پیش بینی نماید. بازده حذف آلاینده ها از طریق مقادیر برآوردی با شبکه ANN-LM به گونه ای بوده که به واسطه نزدیکی با مقادیر مشاهداتی مبین کارایی خوب این مدل به کار برده شده است. همچنین تصفیه خانه در کاهش مقادیر کیفی در حد مقادیر استاندارد توصیه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از کارایی خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد، بازده حذف، شبکه هوش مصنوعی، الگوریتم LM
 • سمانه محمدپور، هدایت نظری، پرستو بهاروند، زهرا توکلی صفحات 24-33
  مقدمه
  وجود علایم وسواس گونه در افراد سوءمصرف کننده مواد و نبود مطالعه ای منسجم در این زمینه ضرورت انجام مطالعه حاضر را نشان می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلال وسواسی-جبری در بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود. در این پژوهش 200 نفر از بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دی ماه تا اسفند ماه سال 1393 به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه غربالگری وسواس Zohar-fineberg انجام شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS-20 استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تمام شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن و مدت مصرف مواد به ترتیب 96/11±72/41 و 87/8±02/12 بود. از این افراد 71% متاهل، 56/0% دارای شغل آزاد و 43/0% تحصیلات دیپلم داشتند. همچنین 31 نفر (5/15%) افراد با اختلال وسواسی-جبری و 169 نفر (5/84 %) بدون اختلال وسواسی-جبری بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  در ایجاد اختلال سوءمصرف مواد، اختلالات و علایم دیگر می توانند سهم داشته و مهم باشند، بنابراین تشخیص و توجه به آن ها بسیار مهم است. بر همین مبنا، متخصصین بالینی می توانند براساس نتایج چنین پژوهش هایی به طراحی کارآزمایی های بالینی مناسب و یا اصلاح مداخله های موجود اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: سوءمصرف مواد، اختلال وسواسی، جبری، مواد مخدر
 • رجب رشیدی، محمد الماسیان صفحات 34-41
  مقدمه
  با توجه به تولید آلاینده های گازی و آیروسولی فراوان توسط صنعت چاپ و تکثیر، ارزیابی کیفیت هوا در داخل و خارج این مراکز در سطح شهر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، پنج آلاینده گازی از آلاینده های معیار(CO،NO ،NO2 ،SO2 وO3 ) و ترکیبات آلی فرار مورد سنجش قرار گرفت. در کل 360 نمونه از هوای داخل و خارج مراکز چاپ و تکثیر در دو فصل تابستان و زمستان گرفته شد. نمونه برداری به دو روش قرائت مستقیم و نمونه برداری محیطی انجام گرفت. در روش قرائت مستقیم از دستگاه آنالایزر محیطی برای سنجش آلاینده های معیار گازی و از دستگاه phochek5000 برای اندازه گیری VOCs استفاده گردید. در نمونه برداری محیطی از پمپ های محیطی و لوله های جاذب کربن فعال SKC به صورت تصادفی-مداوم استفاده گردید. نمونه ها با حلال دی سولفید کربن آماده سازی شدند و با دستگاه کروماتوگراف گازی مورد تجزیه قرار گرفتند. از آزمون آماری t برای آنالیز نتایج استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که در بین آلاینده های شاخص بجز گاز CO و در بین ترکیبات آلی فرار غلظت آلاینده های بنزن و تولوئن در هوای مراکز چاپ و تکثیر بیشتر از استاندارد EPA برای اماکن بسته می باشد. همچنین بین غلظت بنزن و تولوئن در فصل تابستان و زمستان اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P<). در همه اندازگیری ها در فصول تابستان و زمستان میزان گاز O3 در داخل مراکز چاپ و تکثیر به صورت معناداری بیشتر از فضای آزاد بود (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  هر چند مراکز چاپ و تکثیر نمی توانند بعنوان یک کانون جدی انتشار آلاینده ها برای سایر اماکن عمومی اطراف خود باشند، اما آلاینده های حاصل از آنها بخصوص آلاینده O3 می تواند سلامت کارکنان این مراکز را تهدید نماید.
  کلیدواژگان: چاپ و تکثیر، آلاینده های شاخص، ترکیبات آلی فرار
 • فریده ملکشاهی، شیرزاد فلاحی صفحات 42-51
  مقدمه
  کودک معلول ذهنی، خانواده را در معرض مشکلات زیادی قرار داده که بیشتر بر روی والدین احساس می گردد. لذا درک و شناسایی صحیح از مشکلات و عوامل مرتبط با آن جهت یاری و حمایت آن ها ضروری است. در این راستا این مطالعه باهدف تعیین مشکلات روانی اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی خرم آباد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود که نمونه های ما را والدین کودکان عقب مانده ذهنی تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مشکلات روانی و مشکلات اجتماعی بود. 144 پرسشنامه توسط والدین به روش مصاحبه و در منزل تکمیل گردید، روایی و پایایی با استفاده از اعتبار محتوا کسب و اطلاعات با 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کلیه والدین دارای مشکلات روانی و اجتماعی بودند؛ اما مادران به علت تعدد نقش ها در خانواده از میانگین مشکلات بیشتری (مشکلات اجتماعی مادر 69/0±54/1، مشکلات روانی 55/0±46/1 و مشکلات اجتماعی و روانی پدر 74/0±43/1، 55/0±36/1) برخوردار بودند. بین تحصیلات والدین و جنس فرزند معلول ارتباط معنادار (05/0 P<) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تاثیر معلولیت بر والدین بستگی به توان و ظرفیت آن ها دارد. به نظر می رسد جهت کاهش مشکلات والدین دارای کودک معلول ذهنی، نیاز به حمایت های همه جانبه هست.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی، والدین، کودک، معلولیت ذهنی، معلول
 • علی اصغر کیانی، فرهاد شاهسوار، کلثوم احمدی، وحیده حیدری نظرآباد، بنفشه بهمنی، مجتبی گرجی صفحات 52-58
  مقدمه
  لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) زمانی تشخیص داده می شود که وجود کروموزوم فیلادلفیا و فیوژن های ABL-BCR در بیماران اثبات شود. در این مطالعه 58 بیمار مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن از نظر شیوع انواع فیوژن های ABL-BCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات پایه، نمونه خون بیماران با کسب رضایت آگاهانه گرفته شد. RNA از نمونه خون استخراج شد. با استفاده از سنتز cDNA و روش Multiplex RT-PCR فیوژن های مختلف ABL-BCR از جمله فیوژن های b3a2، b2a2 و e1a2 مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  از میان 58 بیمار که از نظر فیوژن های ABL-BCR مثبت بودند، 18 نفر (5/30 درصد) فیوژن b2a2، 37 نفر (71/62 درصد) فیوژن b3a2 و سه نفر (08/3 درصد) فیوژن e1a2 را دارا بودند. 25 مرد و 33 زن در این مطالعه حضور داشتند که برخلاف مطالعات مشابه، جمعیت زنان مبتلا به CML از مردان مبتلا بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  فیوژن b3a2 که تولیدکننده ی پروتئینی 210 کیلو دالتونی است، دارای بیشترین شیوع در بین بیماران مورد مطالعه بود. نتایج این مطالعه در استان لرستان (به استثنای جمعیت بیشتر زنان مبتلا) با سایر مطالعات انجام شده در ایران مطابقت داشت.
  کلیدواژگان: فیوژن b3a2، کروموزوم فیلادلفیا، ABL-BCR
 • آرزو امتی، خالد رحمانی، فرزام بیدارپور، محمد کریمی صفحات 59-67
  مقدمه
  عفونت سایتومگالوویروس ((CMVیکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر و بیماری در افراد دارای نقص ایمنی، همانند دریافت کنندگان عضو یا بافت، بیماران مبتلا به HIV و نوزادان تازه متولد شده می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع آنتی بادی های CMV در بیماران مبتلا به HIV در استان کردستان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 151 نفر از مبتلایان به HIV تحت پوشش مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری استان کردستان در سال 1394 انجام گرفت. نمونه سرم بیماران از نظر آنتی بادی های اختصاصی ضدCMV با تکنیک الایزا (ELISA) و کیت تشخیصی رادیم بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار stata ورژن 13 و با استفاده از آزمون های t مستقل و رگرسیون خطی ساده و چندگانه تحلیل گردید.
  یافته ها
  116 نفر (8/76%) از مبتلایان مرد و 35 نفر (2/23%) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران به ترتیب 3/39 و 1/9 سال بود. از نظر شیوع سرمی آنتی بادی های ضد CMV، تمامی بیماران بررسی شده از نظر IgG مثبت بودند و تنها یک مورد (7/0%) از نظر IgM مثبت بود. بین سن بیماران و مقدار آنتی بادی CMV رابطه معنی دار آماری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع بالای CMV در بیماران مبتلا به HIV بود. بنابراین در کنار توجه بیشتر به بحث عفونت همزمان HIV و CMV، در مورد لزوم و ارزش انجام درمان ضد رتروویروسی زودتر از موقع انجام مطالعات بیشتر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سایتومگالوویروس، HIV، AIDS، شیوع
 • حمید بیضایی، بهزاد قاسمی، محمدرضا مقدم منش صفحات 68-79
  مقدمه
  مقاوم شدن انتروکوکوس فکالیس در برابر طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، به یکی از نگرانی های اصلی بخش بهداشت و درمان در اکثر جوامع مبدل شده است و سبب شده است تا بسیاری از محققین شناسایی و استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی جدید بر علیه انتروکوکوس فکالیس را به عنوان یکی از مهمترین راه کارهای کنترل این پاتوژن مطرح کنند. در این تحقیق به بررسی اثرات ضد باکتریایی 30 مشتق جدید از خانواده های تیازول، تیازولیدین، ایمیدازول، تتراهیدروپیریمیدین، اکسازولیدین و تیازپین بر این باکتری پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه مشتقات به صورت محلول در DMSO، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، از روش براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) در مقایسه با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و پنی سیلین استفاده گردید.
  یافته ها
  پس از تهیه مشتقات به صورت محلول در DMSO، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، از روش براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) در مقایسه با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و پنی سیلین استفاده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتق جدید ایمیدازول بر روی سویه استاندارد انتروکوکوس فکالیس نشان داده شد و بررسی اثر این مشتق روی سویه های مقاوم این پاتوژن، گام بعدی برای شناسایی بیشتر این ترکیب می باشد.
  کلیدواژگان: اثرات ضد باکتریایی، مشتقات جدید شیمیایی، انتروکوکوس فکالیس
 • سوده شادکام، جواد ملازاده، امیرحسین یاوری صفحات 78-87
  مقدمه
  بررسی های انجام شده توسط مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت نشان می دهد موارد ابتلا به ایدز از طریق رفتارهای پر خطر جنسی رو به افزایش است که می تواند زنگ خطری برای تشدید عواقب ناگوار این بیماری در جامعه باشد. دشواری تنظیم هیجان و مواجهه با واقعه آسیب زا از مهم ترین عوامل دخیل در رفتار پرخطر جنسی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه رفتار پر خطر جنسی و مواجهه با واقعه آسیب زا بود.
  مواد و روش ها
  200 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز درمان و بازپروری اعتیاد در شیراز با روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتارهای پرخطر مربوط به HIV، چک لیست وقایع زندگی و مقیاس مشکلات در نظم بخشی هیجانی استفاده شد. با استفاده از مدل معادله ساختاری مدل علی احتمالی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش از نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه مواجهه با واقعه آسیب زا و رفتار پرخطر جنسی حمایت می کند (0001/0 P=،31/0=β).
  بحث و نتیجه گیری
  شواهد نشان می دهد که مواجهه با وقایع آسیب زا و دشواری تنظیم هیجان می توانند زمینه ایجاد رفتار پر خطر جنسی را فراهم کنند. به بیان دیگر واقعه آسیب زا با اختلال در تنظیم هیجانات منجر به رفتار پر خطر می شود.
  کلیدواژگان: رفتار پر خطر جنسی، واقعه آسیب زا، دشواری تنظیم هیجان، HIV
 • صدیقه میرزاده، رزاق محمودی، کیومرث امینی صفحات 88-94
  مقدمه
  سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس یکی از مهم ترین عوامل مسبب سالمونلوزیس غیرتیفوئیدی می باشد که از نظر بالینی ‏شدت کمتری نسبت به تب تیفوئیدی دارد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ژن های ویرولانس در سویه های سالمونلا انتریتیدیس ‏جدا شده از نمونه های غذایی به روش ‏Multiplex-PCR‏ می باشد.‏
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 بر روی 1250 نمونه غیرتکراری غذایی انجام گردید. روش PCR چندگانه به منظور شناسایی ژن های invA،ttrC، mgtC، spi4D و agfA انجام شد.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 60 سویه سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب 37 سویه از گوشت مرغ (6/61%) و 23 سویه از تخم مرغ (4/38%) بدست آمد. بیشترین و کمترین فراوانی متعلق به ژن های mgtC و spi4D و برابر 6/51% و 3/1% می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  ب بررسی ژن های حدت در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده در نمونه های غذایی به دلیل فراوانی شاخص های ویرولانس و کارایی روش M-PCR در بررسی های اپیدمیولوژی و ارزیابی انتقال بین گونه ای این ژن ها در بین نمونه های مختلف می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، مواد غذایی، ژن های حدت، Multiplex PCR
 • سمیرا باباییان امینی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، میترا نیافر صفحات 95-103
  مقدمه
  دیابت شیرین از بیماری های متابولیک شایع در جهان است. مطالعات نشان داده است که میوه ها و سبزیجات و نوشیدنی های غنی از ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی احتمالا میزان ابتلا به بیماری قلبی-عروقی و دیابت را کاهش می دهند. یکی از میوه های غنی از فلاونویید، انار است. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر فرآورده تجاری بدون شیرین کننده آب انار بر روی الگوی قند، لیپید، شاخص های تن سنجی و آنتی اکسیدانی و فشار خون انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی،50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 در محدوده سنی 50-30 سال به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله (25 نفر) روزانه 240 سی سی آب انار شیرین نشده و گروه کنترل (25 نفر) که روزانه 240 سی سی آب مصرف کردند. شاخص های تن سنجی، الگوی قندی و لیپیدی، فاکتورهای آنتی اکسیدانی و فشار سیستولی و دیاستولی در قبل و پس از هشت هفته مداخله ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در ابتدا افراد از نظر نمایه توده بدنی، فشار خون، قند خون، الگوی لیپیدی تفاوت معنی داری نداشتند. در پایان هفته هشتم، در گروه مداخله شاخص مقاومت انسولینی، فشار خون سیستولی و دیاستولی، وزن بدن، دور کمر و دور باسن به صورت معنی دار کاهش و غلظت گلوتاتیون پراکسیداز به صورت معنی دار افزایش یافت. سطح قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در گروه مداخله تغییر معنی داری نیافت. آب انار مانع از کاهش معنی دار سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از تاثیر مثبت آب انار بر بهبود مقاومت انسولینی، فشار خون، وزن، دور کمر و دور باسن و غلظت گلوتاتیون پراکسیداز و سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا بود.
  کلیدواژگان: آب انار، فشار سیستولی، فشار دیاستولی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، الگوی لیپیدی
 • مهستی شهسواری، علی فتحی آشتیانی، کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 104-113
  مقدمه
  چاقی یک مشکل شایع برای سلامت عمومی است که با خطر ایجاد بیماری های مختلف همراه است. به منظور بهبود درمان و مداخله مناسب در برابر موج فزاینده چاقی، شناسایی عوامل قابل توجه استعداد ابتلا به اضافه وزن و چاقی دارای اهمیت حیاتی است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی مقایسه ای تنظیم هیجان و رفتار خوردن در زنان با شاخص توده بدنی بالا و طبیعی پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای بوده، جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده به بیمارستان ها و کلینیک های تغذیه مناطق یک و دو شهر تهران و زنان با وزن طبیعی ساکن در این مناطق بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و رفتار خوردن (TFEQ) را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و نمره کل تنظیم هیجان و نیز خوردن هیجانی و خوردن کنترل نشده در افراد چاق به طور معناداری بیشتر از افراد با وزن طبیعی است. برعکس خویشتن داری شناختی در افراد چاق به طور معناداری کمتر از افراد با وزن طبیعی است.
  بحث و نتیجه گیری
  دشواری در تنظیم هیجان و رفتار خوردن می تواند نقش مهمی را در چاقی داشته باشند که نیازمند توجه بیشتر است.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، رفتار خوردن، شاخص توده بدنی
|
 • Azita Zafar Mohtashami, Gholam Reza Lashkarara, Fateme Khodadadi, Naser Motamedi Pages 5-11
  Background
  Phenylketonuria (PKU) is a metabolic disease with autosomal recessive pattern of inheritance caused by a deficiency or absence of the enzyme phenylalanine hydroxylase in the liver. Phenylketonuria incidence is 1 in 10¡000 births. This study aimed to determine the epidemiological characteristics of phenylketonuria in Lorestan province.
  Materials And Methods
  All 81 phenylketonuria patients known in Lorestan province up to winter 2014 were considered in this descriptive epidemiologic study. Based on the goals and variables of the study¡ a complete questionnaire was developed to collect data through interviews with parents and the records and they were analyzed by use of SPSS v.16 software with preparing tables and graphs and using chi-square and t-test.
  Results
  Results showed that phenylketonuria prevalence is 4.3 out of 100¡000 people in Lorestan province. Twenty of the patients (24.7%) were identified through screening and 61 patients (75.3%) through other methods. Forty-six of the samples (56.8%) were female and 35 cases (43.2%) were male. Nearly 75% of PKU patients had a positive history of consanguinity marriage in their parents. The prevalence of the disease was significantly different from other cities.
  Conclusion
  Neonatal screening for phenylketonuria is necessary and should be done within 3-5 days of birth. In families with children suffering from PKU¡ prenatal diagnosis is necessary for other pregnancies.
  Keywords: Phenylketonuria, Consanguineous Marriage, Screening, Prevalence, Lorestan
 • Samneh Khademikia, Ali Haghizadeh, Hatam Godini, Ghodratolah Shams Khorramabadi Pages 12-23
  Background
  In the last two decades the using of artificial intelligence models for correct operation of the water treatment plant and maintain the stability of systems in favorable conditions, much researches has been done in this area. These models to simulate the behavior of water treatment systems can be used as an effective tool and to be used in the prediction of plant performance. The aim of this study was to evaluate of Khorramabad wastewater treatment plant performance (WWTP) using artificial intelligence network (AIN).
  Materials And Methods
  In this study, by using the AIN-LM and underlying the quality parameters measured at the entrance of plant (T, PH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, NO3, PO4), the corresponding three parameters BOD, COD and TSS in the output of wastewater treatment plant was predicted. Statistical indicators used in this study were R, MSE and the software Matlab and SPSS (test T-test), respectively.
  Results
  Based on the results, BOD, COD and TSS, respectively, with a maximum R, 0/98, 0/91 and 0/92 for the train data and 0/5, 0/66 and 0/5 for the test data and minimum MSE, 3/5, 33/15 and 2/17 for the train data 11, 115 and 20/99 were predicted for the test data, and the results were acceptable. Also, by calculating the percent removal of pollutants in the output of plant was revealed that TSS had the maximum efficiency of pollutant removal in wastewater treatment plant and was equal to 87/68 %. Also, other amounts of pollutant were closed to TSS.
  Conclusion
  In this study, AIN-LM created a reliable tool for predicting the performance of Khorramabad wastewater treatment plant and could predict the quality of effluent on the basis of measured parameters. So, remove of pollutants through the results were obtained by using the AIN-LM network, showed that, it was a good model, so the observed data indicates that confirm of the performance this model, as well. Also, the reduction of qualitative values as standard values recommended by the DOE indicates that the relatively good performance of the WWTP.
  Keywords: Khorramabad wastewater treatment plant, Removal efficacy, Artificial intelligence network, LM Algorithm
 • Samaneh Mohamadpour, Hedayat Nazari, Parasto Baharvand, Zahra Tavakoli Pages 24-33
  Background
  The existence of OCD-like symptom in patients with opium addiction , , the lack of a coherent, and shows the necessity of this study. The aim of this research is to study of prevalence of obsessive-compulsive disorder in patients with opioid dependency that refer to the addiction clinics affiliated to the lorestan university of medical sciences.
  Materials And Methods
  This research is a cross-sectional descriptive study. In this study, 200 patients with opioid dependency who attended to the addiction clinics affiliated to the Lorestan University of Medical Science were selected by convenience sampling method from December to February in 2013. Data collected by using instruments including Demographic Questionnaire and Zohar-fineberg screening questionnaire obsession. Descriptive and inferential statistical indicators by spss-20 software were used for data analysis.
  Results
  In this study all participants were man. The mean and standard deviation of the respondents’ age and term drug abuse were in order 41/72±11/96 and 12/02±8/87. Patients were % 71 married, % 56 self-employed and in terms of education % 43 level of diploma. Also, 31 patients were with (% 15/05) obsessive-compulsive disorder and 169 patients were (% 84/5) without obsessive-compulsive disorder.
  Conclusion
  In creating drug abuse disorder, other disorders and symptoms may contribute and have important roles. Therefore, diagnosis and attention to it is important. Accordingly, clinical specialists on the results of such research design appropriate clinical trials or modify of existing interventions.
  Keywords: substance abuse disorder, obsessive, compulsive disorder, opium addiction
 • Rajab Rashidi, Mohammad Alamsian Pages 34-41
  Background
  Given the large amount of gaseous and aerosol pollutants produced by the printing press industry, the indoor and outdoor air quality of such centers in Khorramabad, Iran was assessed.
  Methods and Materials: In a descriptive study, five gaseous pollutants from among criteria air pollutants (CO, NO, NO2, SO2, O3) and volatile organic compounds (VOCs) were measured. Overall, 360 samples were taken from the indoor and outdoor air of printing press centers during the two seasons of summer and winter. In addition to the direct reading sampling method, environmental sampling was also conducted. In the direct reading method, the environmental analyzer device was used to measure criteria gaseous pollutants and the phocheck5000 device was used to measure the VOCs. In the sampling by environmental pumps, SKC activated carbon absorbent tubes were used randomly/continuously during the work hours and periodically for all centers. The samples were prepared using a carbon disulfide solution and were analyzed using a gas chromatograph device. Statistical t-tests were used to analyze the results.
  Results
  The results of the study demonstrated that, the concentrations of the all of the criteria pollutants except for the CO gas and, among the VOCs, the concentrations of benzene and toluene in the air of the printing press centers was higher than the standards set by the EPA for indoor areas. Further, there was a significant difference between the concentrations of benzene and toluene during the summer and winder seasons (p
  Conclusion
  Although printing press centers cannot be considered as serious hotspots for the emission of pollutants into public places in urban areas, the pollutants produced in these centers, especially O3 can jeopardize the health of the employees of these centers.
  Keywords: Printing, Copying, Criteria air pollutants, Volatile organic Compounds
 • Ali Asghar Kiani, Farhad Shahsavar, Kolsom Ahmadi, Vahideh Heydari Nazarabad, Banafsheh Bahmani, Mojtaba Gorgi Pages 52-58
  Background
  Diagnosis of Chronic myeloid leukemia (CML) is according to the existence of ABL_BCR fusions and Philadelphia chromosome. Various type of ABL_BCR fusions were studied on 58 cml patients.
  Materials And Methods
  Blood samples were obtained with informed consent after completing basic information. RNA was extracted from blood samples and cDNA was synthesized. By multiplex RT-PCR method, ABL-BCR fusions containing b3a2 and b2a2, e1a2 and b3a2 were studied.
  Results
  From 58 patients, who were positive ABL_BCR fusion, 18 patients (30.5 %) with fusion b2a2, 37 patients (71/62%) have b3a2 fusion and three (08/3 percent) fusion's e1a2 respectively. In this study 25 men and 33 women participated. In contrast with other studies, women with (CML) had more population than men in this study.
  Conclusion
  The results of the ABL-BCR fusion in the Lorestan province (with the exception of higher prevalence in women) were same to the other studies in Iran and b3a2 fusion has the highest prevalence in the patients were studied.
  Keywords: Chronic myeloid leukemia, Philadelphia chromosome, ABL, BCR fusion, Lorestan
 • Arezo Omati, Khaled Rahmani, Farzam Bidarpour, Mohammad Karimi Pages 59-67
  Background
  Cytomegalovirus (CMV) infection is one of the most common causes of death in people with immune deficiency diseases such as: organ or tissue recipients, patients with HIV/AIDS and newborn infants. The aim of this study was to determine the prevalence of anti-CMV antibodies in patients with HIV/AIDS in the Kurdistan province.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study carried out on 151 patients with HIV/AIDS covered by behavioral health counseling centers in Kurdistan province, 2015. For all patients the values of CMV antibodies, include IgG and IgM, were determined by ELISA technique and Diagnostic Kits (EIA WELL, Rome, Italy). Data analyses were done by use of t-test and multiple linear regression tests in stata software, version 13.
  Results
  116 (76.8%) and 35 (23.2%) of the patients were male and female, respectively. Mean (SD) age of the patients were 39.3 (9.1) years. All studied patients were found positive for CMV-IgG (prevalence=100%), whereas only one case (0.7%) was found positive for CMV-IgM. The relationship between age and CMV-IgG levels was statistically significant.
  Conclusion
  The results showed that high prevalence of CMV in patients with HIV/AIDS, so in addition to paying more attention to the issue of HIV and CMV co-infection, about value of early antiretroviral treatment conducting further studies seems necessary.
  Keywords: Cytomegalovirus, HIV, AIDS, Prevalence
 • Sodeh Shadkam, Javad Molazadeh, Amir Hosein Yavari Pages 78-87
  Background
  Survey conducted by the center for disease control of the ministry of health shows that cases of AIDS through risky sexual behavior are increasing that could be warning for the intensification of the negative consequences of the disease in the community. Difficulty in emotion regulation and exposure to traumatic event are the most important factors in risky sexual behavior. The aim of this study was to investigate the mediating role of emotion regulation difficulty in the relationship between risky sexual behavior and exposure to traumatic events.
  Materials And Methods
  Two hundred substance abusers admitted to addiction treatment and recovery centers in Shiraz were selected by convenient sampling. To collect the data HIV Risky Sexual Behavior Scale (HRSB), Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS) and Life Event Checklist (LEC) were used. Possible causal model was analyzed by Structural Equation Model (SEM).
  Results
  The results of this study support the mediating role of emotion regulation difficulties (β=0.31, P=0.0001) in the relationship between exposure to traumatic event and risky sexual behavior.
  Conclusion
  According to evidence, it can be concluded that exposure to traumatic event and difficulty in emotion regulation can provide risky sexual behavior. Furthermore, trauma by disrupting the emotion regulation can lead to risky behavior.
  Keywords: Risky sexual behavior, Traumatic event, Difficulty in emotion regulation, HIV
 • S. Mirzadeh, R. Mahmoudi, K. Amini Pages 88-94
  Background
  Salmonella enterica serotype Enteritidis is one of the most important cause of non-typhoidal ýsalmonellosis, a clinically less severe infection than typhoid fever. The present study aimed to ýdetection of virulence genes in the S. enteritidis isolated from the food samples by multiplex-PCR ýmethod.ý
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study was performed during a year in 2014 on the 1250 no ýduplicative and non-repetitive food samples. M-PCR assay was done in order to detection of ýinvA ý¡ttrC¡ý mgtC¡ý spi4D and agfA genes.ý
  Results
  Totally, sixty S. enteritidis strains were obtained from the poultry meat (38 strains, 61.6%) and ýthe eggs (23 strains, 38.3%), respectively. The highest and lowest prevalence of these genes were ýrelated to mgtC (51.6%) and spi4D (1.3%).ý
  Conclusion
  Evaluation of virulence genes in the S. Enteritidis isolated from food samples are useful because ýof the incidence of the virulence elements and efficiency of M-PCR in the epidemiological study ýand evaluation of intraspecies genes transfer in the various samples.ý
  Keywords: Salmonella enteritidis, Food samples, Virulence genes, Multiplex PCR
 • Samira Babaeian Amini, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani, Mitra Niafar Pages 95-103
  Background
  Diabetes mellitus is one of the prevalence metabolic disorders in the worldwide. Studies have shown that fruits, vegetables and drinks that are rich in phenolic and antioxidants components may reduce cardiovascular and diabetes diseases. One of these fruits is Pomegranate that is rich in phelavonoid. Therefore, this study was designed to determine pomegranate juice effect on fast blood sugar, lipid profile, anthropometry, total antioxidant capacity and blood pressure in diabetic patients.
  Materials And Methods
  In the present study, 50 patients with diabetes aged 30-50 were recruited into the study and randomly assigned into 2 groups:1) intervention group (n=25) that fed 240cc pomegranate juice daily, 2) control group (n=25) that fed 240cc water daily. Weight, hip circumstance, waist circumstance, lipid profile (HDL-C, LDL-C, TG, TC) glucose, HbA1C, GPX, total antioxidant capacity, systolic and diastolic blood pressure were measured at the baseline and end of 8 weeks.
  Results
  Insulin resistance, systolic and diastolic blood pressure, body weight, hip circumstance, waist circumstance decreased significantly and GPX increased in intervention group whereas pomegranate juice had no significant effect on glucose, HbA1C, lipid profile and total antioxidant capacity.
  Conclusion
  These findings indicate that beneficial effect of pomegranate juice on insulin resistance, systolic and diastolic blood pressure, body weight, hip circumstance, waist circumstance, GPX
  Keywords: Diabetes, Pomegranate juice, Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure, Total antioxidant capacity, Lipid profile
 • Mahsti Shahsavari, Ali Fathi Ashtiani, Kazem Rasoolzadeh Tabatabae Pages 104-113
  Background
  Obesity is a common problem for public health around the world, which are associated with the risk of developing various diseases. In order to improve treatment and appropriate intervention to combat this growing wave of obesity, identify significant factors in susceptibility to overweight and obesity is critical. Thus, the present research investigated the relationship between emotion regulation and eating behavior among women with high and normal body mass index.
  Materials And Methods
  The present study was causal-comparative where the population included women referring to hospitals and clinics in districts 1 and 2 in Tehran as well as women with normal weight living in these two districts. Among them, 150 women (75 overweight and 75 normal weights) were selected using convenience sampling. They were asked to complete Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ). The data obtained were analyzed using independent t-test.
  Results
  The results showed that non–acceptance of emotional responses, difficulties engaging in goal-directed behavior, impulse control difficulties, limited access to emotion regulation strategies, and total scores in emotion regulation, as well as emotional eating, and uncontrolled eating in obese individuals were significantly higher than those of normal weight. Conversely cognitive restraints in obese individuals were significantly less than those who had a normal weight.
  Conclusion
  Difficulty in emotion regulation and eating behavior can play an important role in obesity are requiring more attention.
  Keywords: Body Mass Index, Emotion Regulation, Eating Behavior