فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید طه هاشمی، علی اکبر رضایی صفحات 9-25
  در دهه های اخیر موضوع وفاداری و به ویژه احساس وفاداری ملی به یکی از مسائل مورد توجه در سیاست گذاری های فرهنگی کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. مقاله حاضر با هدف سنجش احساس وفاداری ملی در میان دانشجویان، جهت تدوین سیاست های فرهنگی موثر، صورت گرفته است. در این پژوهش، وفاداری ملی در ابعاد چهارگانه فداکاری شخصی، آمادگی دفاع از سرزمین در هنگام بروز خطر، دلبستگی و تعلق خاطر به سرزمین مادری و عدم تمایل به مهاجرت، مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها از طریق نرم افزار SPSS تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان شاغل به تحصیل در داخل کشور بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شاغل به تحصیل در سال 1394 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که وضعیت احساس وفاداری ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در برخی مولفه ها، مانند توجه به پیشرفت و آبادانی کشور، تحویل اشیا و آثار تاریخی قیمتی، همکاری در مسائل اقتصادی با دولت و توجه به منافع جمعی نیازمند سیاست گذاری های فرهنگی دقیق تر و تلاش جهت تقویت روحیه ملی هستیم.
  کلیدواژگان: وفاداری ملی، احساس، دانشجویان و دانشگاه آزاد اسلامی
 • جواد مصرآبادی، پیمان یارمحمدزاده، ایوب فیضی صفحات 27-48
  با توجه به اهمیت تنوع قومی در جوامعی با اقوام و نژادهای مختلف و متفاوت، تاثیر آن بر وحدت و انسجام و یکپارچگی ملی آشکار و بدیهی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد هویت قومی و ملی و بررسی مقایسه ای ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. روش پژوهش حاضر علی– مقایسه اییا پس رویدادی بوده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان سه قوم (ترک، لر و کرد) مشغول به تحصیل (سال تحصیلی 92-1391) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. با توجه به نبود آمار تفکیکی قومیت ها با در نظر گرفتن تقریبی 7 هزار نفر دانشجو طبق برآورد جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه برابر با 364 نفر در نظر گرفته شد که اعضای نمونه به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. برای اندازه گیری ابعاد هویتی قومی - ملی دانشجویان از مقیاس محقق ساخته و برای سنجش هویت جهانی دانشجویان از مقیاس پذیرش جهانی سازی لطف آبادی و نوروزی (1383) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش در مورد ابعاد هویتی ملی- قومی دانشجویان نشان دهنده 9 بعد هویتی بود که بر روی هم 70 درصد از واریانس هویت ملی- قومی دانشجویان را تبیین می کرد. از بین 9 بعد هویتی 6 مورد مربوط به مولفه قومیت گرایی و 3 مولفه مربوط به ملیت گرایی بودند. همچنین نتایج نشان داد: به طور کلی دانشجویان سه گروه قومی از لحاظ ترکیب نمرات مولفه های هویت قومی، ملی و جهانی با هم تفاوت دارند. در بین گروه های قومیتی از لحاظ مولفه ارتباط با اقوام و تعصب ملی تفاوت وجود دارد؛ ولی چنین تفاوتی از لحاظ مولفه های زندگی ملیتی و جهانی شده مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: هویت قومی، هویت ملی، جهانی شدن و دانشجویان
 • سعید معدنی*، مهدی عابدینی صفحات 49-75
  تکنولوژی های اطلاعاتی تاثیرات شگرفی بر جامعه گذاشته اند که مهم ترین بخش از این تاثیرات بر فرهنگ بوده، چیزی که بارلو آن را جدی ترین تحول فرهنگی از کشف آتش تا کنون می داند. از مهمترین تکنولوژی های اطلاعاتی در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی هستند که رشد غیر قابل باوری به لحاظ جذب کاربر داشته اند. در ایران نیز شبکه اجتماعی با نام فیس نما توانسته در عرض 3 سال حدود 2 میلیون کاربر به خود جذب کرده و در صدر پربیننده ترین سایت های ایرانی قرار گیرد. هدف از این تحقیق، این است که بدانیم کابران شبکه اجتماعی فیس نما در چند گونه فرهنگی جای می گیرند. به دلیل اینکه تا به حال کار تحقیقی خاصی در این موضوع صورت نگرفته و نظریات خاصی در این مورد وجود نداشت، لاجرم از روش نظریه زمینه ای که مبتنی بر نظریه نیست استفاده کردیم. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب بود که 5 گونه اصلی کاربری در شبکه اجتماعی فیس نما با عناوین «عاشق و توجه به زندگی عاشقانه»، «علاقه مند به زندگی دینی و عمل به توصیه های دینی»، «توجه به سخنان بزرگان برای زندگی بهتر»، «شاد و سرزنده و با نشاط»، «تنها و منزوی و دلشکسته» وجود دارد.
  کلیدواژگان: هویت، مصرف، جامعه اطلاعاتی، شبکه اجتماعی و فیسنما
 • محمودرضا رهبر قاضی، سمانه رحمانی، ابوالفضل باقری اژیه صفحات 77-94
  سنجش تاثیر بنیان های اخلاقی بر زوایای مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مشکل است زیرا هنوز داده های کافی در این مورد وجود ندارد. اما بدون شک نفوذ عوامل اخلاقی بر رفتار انسان قطعی است. اولویت های اخلاقی اگرچه به خودی خود تعیین کننده نیستند اما یک مولفه از نظام پیچیده عوامل علی هستند که می توانند عامل برانگیزاننده مهمی در بلند مدت باشند. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از الگوی بنیان های اخلاقی هیت و گراهام، به بررسی تاثیرات ارزش های اخلاقی بر جهت گیری شهروندان نسبت به محافظه کاری در عرصه های سیاسی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته شود. این پژوهش همچنین به مقایسه میزان اهمیت نسبی بنیان های اخلاقی به عنوان متغیر تبیین کننده هر یک از نگرش های محافظه کاری سیاسی و فرهنگی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بنیان های اخلاقی با ضریب تعیین 45% بیشترین واریانس محافظه کاری فرهنگی را توضیح می دهد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد تنها دو متغیر مراقبت و احترام به مرجعیت بر روی متغیر محافظه کاری سیاسی تاثیرگذار هستند که در این میان درحالی که اخلاق مراقبت باعث کاهش محافظه کاری سیاسی می گردد، اما متغیر احترام به مرجعیت باعث افزایش گرایش به محافظه کاری سیاسی می شود. از سوی دیگر یافته ها برای محافظه کاری فرهنگی حاکی از آن است که سه متغیر مراقبت، احترام به مرجعیت و تقدس عوامل تاثیرگذار بر روی محافظه کاری فرهنگی بودند. در این راستا، درحالی که متغیرهای تقدس و احترام به مرجعیت باعث افزایش گرایش به محافظه کاری فرهنگی می گردد اما متغیر مراقبت افزایش در میزان کثرت گرایی فرهنگی را سبب می شود.
  کلیدواژگان: مراقبت، عدالت، وفاداری به گروه، احترام به مرجعیت، تقدس و محافظه کاری
 • اسماعیل کاوسی، داود ستوده یگانه صفحات 95-125
  هدف اصلی در این مقاله شناسایی و ارایه الگوی توسعه روابط بین فرهنگی درعصر جهانی شدن در کشور می باشد.روش این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل دست اندرکار امور فرهنگی و روابط بین الملل در سازمان های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز ملی مطالعات جهانی شدن می باشند. به منظور بررسی نظرات جامعه آماری محدود و با هدف افزایش دقت نتایج از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد نمونه برآورد شده 120 نفر بود. یافته های تحقیق در بعد نظری فرهنگ را به عنوان مقوله ای هم وزن با سایر مولفه های قدرت هم چون سیاسی، اقتصادی، نظامی دانسته و حتی در برخی از تئوری ها آن را مهمترین عامل و مبنای همگرایی یا واگرایی ملت ها پنداشته است. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان داد که فرهنگ در مقایسه با 3 مولفه قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی در رتبه سوم اولویت قرار دارد. اما در بخش میدانی، اعضای جامعه آماری به رغم مهم انگاشتن نقش فرهنگ در سیاست خارجی، تاثیر فرهنگ را در این زمینه کمتر از قدرت سیاسی و اقتصادی دانسته اند. در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل نتایج آماری بر آمده از تحقیق میدانی یک الگوی عملیاتی بومی بر مبنای عامل فرهنگ که حاوی راهکارهایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین الملل برای توسعه روابط بین فرهنگی می باشد، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه، الگوی توسعه، روابط بین فرهنگی و جهانی شدن
 • محسن نیازی، مرتضی جعفرپور برزکی، زینب پروری آرانی صفحات 127-157
  در این مطالعه، رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی به عنوان مولفه های کلیدی علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. در دهه های اخیر، در مفهوم سرمایه اجتماعی و مولفه های اساسی آن شامل مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی و نیز فرهنگ شهروندی به عنوان عوامل اساسی توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به این امر، هدف اساسی این مقاله، تبیین وضعیت فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی و بررسی چگونگی پیوند و ارتباط این دو مفهوم در جامعه آماری مورد مطالعه میباشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جامعه آماری گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر تهران در نیمه سال 1393 است. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 1112 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنادار بین هر یک از متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و آگاهی اجتماعی در مجموع سرمایه اجتماعی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی را در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار داده است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر میران فرهنگ شهروندی به ترتیب برابر با 0/21، 0/17 و 0/06 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ شهروندی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی
|
 • Pages 9-25
  Nationality is one of the nation's surfaces Loyalty which Compliance with a political unit called the country. Nationality means a huge social group in a specific political geography and under a specific political government. The members of a nation have Solidarity to each other and to their country; they also have common feel for past, present and future. The purpose of this research was to estimate feelings of national loyalty among Islamic Azad University, Region 8.
  National loyalty divided to four aspects in this research, such as Personal sacrifices, being ready for defense of the homeland in danger situation, love and devotion to his/her homeland and Lack of tendency for immigration. Questionnaire was the main tool for gathering information in this research. Statistical population was the students of Islamic Azad University, Region 8 and the method was Cluster sampling and simple random. The sample size was 200 students and was used Cochran formula and SPSS Statistical software for sample size determination.
  The Results of this research show feelings of national loyalty among Islamic Azad University, Region 8 is in good condition but in some Components such as country development, Delivery of precious objects and monuments, cooperate with government in economic Issues and attention to common interests are needed reinforcement national spirit.
  Keywords: national loyalty, students, Islamic Azad University
 • Pages 27-48
  Considering the importance of diversity in communities with different ethnic background, its impact on national unity and integration is obvious. The aim of this study was to determine the national-ethnic identity dimensions and comparing ethnic, national and global identity in the students from different ethnic groups in Azerbaijan Shahid Madani University. The method of this study was causal-comparative and population includes students of three ethnic groups (Turk, Lor and Kurd) who were enrolled in the academic year 91-92. The sample size was 364 subjects that calculated by krejcie and Morgan sample size table. The study sampling method was snowball sampling. To measure the dimensions of ethnic and national identity, were used the ethnicity and nationality scale and acceptance of globalization scale to student global identity. For data analysis, was used the exploratory factor analysis and multivariate analysis of variance. The results in national-ethnic identity dimensions indicate nine identity dimensions that was explained 70% of the variance of the students’ national-ethnic identity. From the nine identity dimensions, six components were for ethnic and three for nationalism. Also the results showed that in general, composition of students’ scores were different together in three components of ethnic, national, and global identity. Finally, there are differences between ethnic groups in terms of component related with non-ethnic and prejudice national, but these differences wasn’t observed in national and global dimensions of life.
  Keywords: ethnic, national identity, globalization, students
 • Pages 49-75
  The Information technologies have had significant impacts on society in a way that their most impacts are being on the culture sector. Barlow marks it as the most serious cultural evolution since the discovering of fire. In recent years, one of the most important information technologies is social networking which has grown incredibly in terms of attracting the users. In Iran, the social networking of Facenama could have attracted about 2 million users in 3 years and is located on top of the most popular sites in Iran. The aim of this research is to know that how many cultural types of the Facanama social networking’s user can be categorized. Since no studies have been performed on this issue and no specific theories exist about it, the grounded theory was used in this study which is based on no theories. The results showed that 5 main types of users exist in Facenama social networking, including: “lover and paying attention to romantic life”, “interested in religious life and doing religious recommendation”, “paying attention to the words of elders for a better life”, “happy, lively and joyful” and “single, isolated and heartbreak”.
  Keywords: Identity, consumption, information society, social networking, Facenama
 • Pages 77-94
  Assessing the effect of moral foundations on different aspects of socio-cultural and political life is difficult because there has not been sufficient data yet. However, doubtlessly, the influence of moral factors on humans’ behaviors is definitive. Although moral priorities are not necessarily determinant, they construct a complicated system of causal factors which can be important motivating factor in long term periods. Accordingly, the present study aims at investigate the effects of moral values on citizens’ orientations towards conservatism in cultural and political domains among students of University of Isfahan using Haidt and Graham’s Moral Foundations Theory. The present study also is to compare the degree of the relative significance of moral foundations as a variable determining of each ideas of political and cultural conservatism. The results of the present study indicate that moral foundations with coefficient determination as 45% can explain the highest variance of cultural conservatism. In addition, findings of the present study indicate that only two variables of care and respecting authority are effective on political conservatism, while care morality causes the reduction in political conservatism and the variable of respecting authority causes the increase in tendency towards political conservatism.
  Keywords: Fairness, loyalty to a group, respecting authority, sacredness, conservatism
 • Pages 95-125
  In this article, a model for the development of intercultural relations in the era of globalization was presented. The method in this study was a descriptive - survey and data collection tool was a researcher –made questionnaire with 52 questions. The research population consisted of experts involved in cultural affairs and international relations in the organizations of Strategic Research Center of the Expediency Council, the Ministry of Foreign Affairs, IRIB, the SCCR and the National Center for Globalization Studies. In order to study the opinions of the limited statistical community and aiming to increase the accuracy of the results of sampling, census method was used, and the sample size was estimate 120 people.
  The results of the research in terms of theoretical dimension, has considered culture as the issue as important as other factors such as the strength of political, economic, military and even in some theories, as the most important factor and the basis of convergence or divergence of nations. Results from the Friedman test showed that, compared with the 3 components of political, economic and military; culture was ranked as the third priority. But in the field section, members of the population, despite considering significance of the role of culture in foreign policy, have known the impact of culture less important than political and economic power in this field. Finally, by ending up and analyzing of the survey results, practical model based on the factor of cultures containing solutions has been developed at three levels of domestic, regional and international for the development of inter-cultural relations.
  Keywords: development, development model, cultural relations, globalization
 • Pages 127-157
  This paper aims to study the relationship between social capital and culture of citizenship as key elements of social sciences. In the recent decades, the variables such as social cooperation, solidarity, trust and awareness have been discussed by sociologists as the fundamental factors of social capital and the values and norms of citizenship. Thus, the current research aims at specifying the status of citizenship culture and social capitals, and the link between them in the statistical population of this study. This study is a social survey and its data are collected through questionnaire and interview. The statistical population includes all the citizens over 15 living in Tehran in 1393. Using the Cochran sampling formula, 1112 subjects are chosen as the sample. The results of this study, using Pearson correlation coefficient, confirms the positive and meaningful correlation between social capitals and the citizen's compliance with the citizenship culture(r=0.34) with a level of reliability as 99%. Additionally, the results of multivariate regression analysis indicate that the effects of variables including social cooperation, awareness and trust on citizenship culture are %21, %17 & %6, respectively.
  Keywords: citizenship culture, social capital, social trust, social cooperation, social solidarity