فهرست مطالب

پژوهش های تربیتی - سال یک هزار و سیصد و نود و چهارم شماره 3 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال یک هزار و سیصد و نود و چهارم شماره 3 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یحیی قائدی * صفحات 1-4
  چالش های موضوع یابی در پژوهش های فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش واقعی از مساله یا مشکلی اغاز می شود که محقق با آن مواجه می شود، اما اگر شما کار آموز پژوهش در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت(یا هر زمینه دیگر) باشید و هنوز به اندازه کافی به مسایل رشته خود آشنا نشده باشید، بهتر است ابتدا موضوعی را بیابید که مایلید درباره آن پژوهش کنید . تفاوت موضو ع با مساله پژوهش آن است که موضوع کلی تر است و می توان مسایل مختلفی از آن استخراج نمود. فرد آسانتر می تواند تشخیص دهد که به چه موضوعی علاقه داردتا اینکه ابتدا با مساله ای مواجه شود. برای تشخیص این نکته که چه موضوعاتی برای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت وجود دارد ، به شیوه های مختلفی می توان عمل کرد. یک راه در نظر آوردن فلسفه و تعلیم و تربیت به عنوان دو زمینه مجزا است .
 • اسماعیل سعدی پور، اکبر کبیری * صفحات 5-15
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دارای والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش این مطالعه از نوع علی- مقایسه ای است. نمونه پژوهش 140 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران در سال 93-92 بود که در دو گروه 70 نفری با والدین (پدر)سالم و 70 نفر والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر و محرک تقسیم شدند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) بود. شاخص های آمار توصیفی و آزمون t مستقل نشان می دهد بین انگیزش پیشرفت دانش آموزان دارای والد سالم و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی، اضطراب، استرس با پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد. با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می شود مراکز مشاوره دانشجویان و کلینیک های روان شناختی به منظور ردیابی مشکلات ناشی از اعتیاد والدین که در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان تاثیر دارد، پیگیری لازم را به عمل آورند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، دانش آموز، والدین، انگیزش پیشرفت
 • حبیب احمدی ارکمی* صفحات 16-31
  این مقاله به مطالعه معرفت شناسی شخصی اساتید نسبت به انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی اجرا و جامعه آماری در این تحقیق اساتید دانشگاه کردستان بوده اند. ابزار جمع آوری داده مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که با روش نظری مبنایی تحلیل و برای ارتقای کیفی و افزایش سرعت و دقت تحلیل داده ها از ابزاری نرم افزاری به نام ان ویوو استفاده شده است. یافته های این تحقیق عوامل زیر می باشد: تحمیلی و اقتدارگرا بودن روش تدریس اساتید، ساده نگری تدریس در آموزش عالی، معتقد به حضوری و شناخت گرا بودن ماهیت یادگیری، دوگانه نگری اساتید نسبت به ارزشیابی تحصیلی و محیط های فیزیکی مهمترین محرک شرطی برای تعامل انسان می باشد. به طور کل نتایج نشان داد اساتید یک نگرش سنتی مبتنی بر تئوری های یادگیری رفتار گرایی در ابعاد مختلف تدریس، ارزشیابی، استفاده از منابع درسی و تعامل با دانشجویان دارند و آموزش مجازی را به عنوان یک روش کامل و استاندارد در آموزش مورد نظر قرار نمی دهند، بلکه آن را به عنوان یک زمینه و ابزار تکمیلی که کاستی های آموزش کنونی را می تواند تکمیل کند، می دانند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی های مجازی، معرفت شناسی شخصی اساتید، آموزش عالی
 • کامران مالکپور لپری *، علی دلاور صفحات 32-57
  کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه ها و آموزش عالی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا نقش آموزش های دانشگاهی را بر ایجاد پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه دهد. از این رو روش مورد استفاده در این پژوهش روشی آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. داده های این پژوهش در قسمت کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط صاحبنظران و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92% گزارش شده است. و در قسمت کیفی با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار جمع آوری شده اند و سپس با استفاده از روش مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری خوشه ایبرای قسمت کمی که 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند. و روش نمونه گیری کیفی- هدفمند برای قسمت کیفی که با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15 نفر از اساتید دانشگاه به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به راهکارهای ارتقاء کارآفرینی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش همه مولفه های کارآفرینی که در این پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفته اند (توفیق طلبی، تحمل ابهام، اعتماد به نفس، مخاطره پذیری و خلاقیت) کمتر از حد وسط گزارش شده اند. پس نتیجه گیری کلی این تحقیق این است که دوره های آموزشی که دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند بر پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان تاثیر ندارند. پژوهشگر بر اساس مصاحبه ای که با صاحبنظران داشته 5 مقوله عمده را برای بهبود کارآفرینی دانشگاه مطرح کرده است که عبارتند از: تحول در نقش دانشگاه ها (پذیرش نقش جدید)، بسترسازی، شبکه سازی، ارتقاء فعالیت های دانشگاهی و تغییرات مدیریتی. کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه ها و آموزش عالی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا نقش آموزش های دانشگاهی را بر ایجاد پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه دهد. از این رو روش مورد استفاده در این پژوهش روشی آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. داده های این پژوهش در قسمت کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط صاحبنظران و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92% گزارش شده است. و در قسمت کیفی با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار جمع آوری شده اند و سپس با استفاده از روش مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری خوشه ایبرای قسمت کمی که 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند. و روش نمونه گیری کیفی- هدفمند برای قسمت کیفی که با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15 نفر از اساتید دانشگاه به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به راهکارهای ارتقاء کارآفرینی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش همه مولفه های کارآفرینی که در این پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفته اند (توفیق طلبی، تحمل ابهام، اعتماد به نفس، مخاطره پذیری و خلاقیت) کمتر از حد وسط گزارش شده اند. پس نتیجه گیری کلی این تحقیق این است که دوره های آموزشی که دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند بر پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان تاثیر ندارند. پژوهشگر بر اساس مصاحبه ای که با صاحبنظران داشته 5 مقوله عمده را برای بهبود کارآفرینی دانشگاه مطرح کرده است که عبارتند از: تحول در نقش دانشگاه ها (پذیرش نقش جدید)، بسترسازی، شبکه سازی، ارتقاء فعالیت های دانشگاهی و تغییرات مدیریتی.
  کلیدواژگان: دوره های آموزشی، کارآفرینی، روحیه کارآفرینی، کارآفرینی دانشگاهی
 • مظهر بابایی * صفحات 58-77
  هدف پژوهش حاضر، توصیف، تشریح، تحلیل، واکاوی و معرفی جایگاه آموزشی هنر فیلم به مثابه ابزار/روشی نوین برای تشریح چگونگی حصول و البته تسهیل مفهوم آگاهی، ازطریق متون درسی، به مثابه یکی از لوازم و محصولات تربیت می باشد . برای دست یابی به این هدف، از روش های پژوهش توصیفی و تحلیل مفهو می از رویکردهای پژوهش کیفی استفاده شد . یافته های حاصل از این پژوهش نشان از آن دارد که باواکاوی فیلم به ماهو فیلم و نه فیلمی خاص از نگاهی فلسفی، می توان استنباط هاو استنتاج هایی بین فیلم و مخاطب در فرایند حصول و تحقق عملی مقوله ی« آگاهی»، هم چون لازمه و پیامد فرایند تربیت، انجام داد . به این صورت که با فرض فیلم همچون یک متن درسی و به تماشا نشستن آن درمحیط آموزشی از سوی معلم و فراگیر و سپس تحلیل و نقادی محتوای آن از راه گفتمان، درمعنای دقیق آن، بررسی می شود که چگونه می توان نتیجه ی این تحلیل و نقادی فیلم را «آگاهی» در معنای التفات و نوعی دانستن جدید نامید . آگاهی ای که خود تسهیل کننده ی فرایند تربیت است و اگر حاصل شود، خود هم چون دارا بودن یک نگرش، بینش و دیدگاه تلقی می شود و برنوع تفکر و عمل فراگیر موثر واقع می شود . بدین سان، در نهایت می توان روشی/ابزاری درجهت تغییر، بهبود و تعمیق مفهوم تربیت پیشنهاد کرد .
  کلیدواژگان: آگاهی، آموزش، تربیت، فلسفه ی فیلم، یادگیری، هنرفیلم
 • مینا احمدیان * صفحات 78-109
  ابتدایی ترین اقدام برای بهبود کیفیت تفکر انتقادی دانشجویان، بالا بردن انگیزه استفاده از فکر کردن به عنوان کلیدی ترین عامل کسب موفقیت در تحصیل و زندگی است؛ چرا که کسب مهارت های درگیر در تفکر انتقادی در جریان برنامه درسی رسمی، به تنهایی نمی تواند ضامن معتبری برای پرورش این مهارت ها و در نهایت، کاربست آن در موقعیت های مختلف باشد. بنابراین، یکی از موثرترین اقدامات در این راستا، بهبود جنبه های نگرشی تفکر انتقادی، توجه به کارکرد برنامه درسی پنهان در آموزش عالی است که می تواند با اهداف برنامه درسی رسمی همسو نباشد. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی، ضمن تبیین جایگاه برنامه درسی پنهان در آموزش عالی و بررسی نسبت آن با تفکر انتقادی، به تشریح سازوکار تاثیرگذاری و کاربست های برنامه درسی پنهان آموزش عالی در جهت رشد تفکر انتقادی می پردازد. با توجه به کارکرد بیشتر برنامه درسی پنهان در آموزش عالی که به دلیل آزادی عمل برنامه درسی رسمی است، نسبت برنامه درسی پنهان با بعد نگرشی تفکر انتقادی و نیز توجه به برنامه درسی پنهان در تعلیم و تربیت آزاد در جهت ایجاد گرایش به تفکر انتقادی بحث شده است. در ادامه، برنامه درسی پنهان حاصل از روش تدریس دیالکتیکی به منظور رشد تفکر انتقادی فراگیران تشریح شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، تفکر انتقادی، دانشجویان، آموزش عالی
 • فخرالسادات نصیری ولیک بنی *، الهه قنبری صفحات 110-132
  هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعشده با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهر همدان است که از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر همدان در سال 1393 است. با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 335 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری توزیعشده و اثربخشی سازمانی مدارس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده - یکطرفه، همبستگی پیرسون، t ها، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف- اسمیرونوف، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت رهبری توزیعشده و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه بالاتر از حد متوسط ( 3) است. بین سبک رهبری توزیعی مدیران، با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، مولفه توسعه حرفهای بیشترین تاثیر را برای اثربخشی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: مدارس متوسطه شهر همدان، سبک رهبری توزیع شده، اثربخشی سازمانی
 • سمانه حسینی *، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن صفحات 133-157
  مطالعه حاضر با هدف تبیین موفقیت تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف، بهزیستی ذهنی دانش آموزان و جهت گیری هدف و بهزیستی ذهنی والدین در بین دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. از میان دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 441 نفر دانش آموز دختر به همراه والدینشان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مقیاس پاناس ، مقیاس جهت گیری هدف ، مقیاس ادراک جهت گیری هدفی والدین را دانش آموزان و مقیاس پاناس و مقیاس رضایت از زندگی را والدین دانش آموزان تکمیل کردند. برای ارزیابی موفقیت تحصیلی از معدل دانش آموزان استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos انجام شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد الگوهای ساختاری مفروض با داده ها برازش قابل قبولی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد جهت گیری هدف و بهزیستی ذهنی دانش آموزان نقش میانجی را در رابطه بین جهت گیری هدف و بهزیستی ذهنی والدین با موفقیت تحصیلی دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میان دانش آموزان دختر مورد مطالعه بخشی از تمایز موفقیت تحصیلی از طریق بهزیستی ذهنی و جهت گیری هدف دانش آموزان و بهزیستی ذهنی و جهت گیری هدف والدین آنان قابل تبیین است. در واقع نتایج پژوهش معادلات ساختاری، پیش بینی موفقیت تحصیلی حمایت می کند که بر اساس ادبیات پژوهش ارائه شده است .
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، جهت گیری هدف دانش آموزان، بهزیستی ذهنی، جهت گیری هدف والدین
|
 • E. Sadipuor, A. Kabiri * Pages 5-15
  The present research aims to compare Achievement Motivation of students with Drug -dependent parents. The method of present study is Causal-comparative. The sample consisted of 140 secondary school students of Tehran in 93-92 that divided by two groups of 70 parents with normal parents and 70 Drug -dependent parents who were selected through available sampling. Research tool was Hermen’s Achievement Motivation Test (1970). Descriptive statistical parameters and t-test findings show significant difference between addicted and non-addicted parents of students in achievement motivation. The results showed correlation between depression, anxiety and stress with aggression in addicted parents. Using the findings of this research, this study suggests stems that Students and psychological counseling centers stems Psychological Clinic motivated parents to track their progress tracking problems caused by addiction and to take the necessary preventive.
  Keywords: addiction, student, parents, achievement motivation
 • Habib Ahmadi * Pages 16-31
  The present study covered the conformity barriers of virtual technologies in higher education. It was a qualitative research and population composed of the masters in Kordistan university. The instrument was a semi-structured questionnaire and analyzed based on ground theory through NVIVO software. The most significant conditional causes for interaction were master's imposed and authoritarian teaching method, taking teaching easy in higher education, believing to presence and of cognition learning entity, master's dualist attitude towards educational evaluation, and physical environments. In general, the masters own a traditional attitude based on behaviorism learning theory in different aspects of teaching, evaluation, educational resources, and interaction. They did not consider virtual education as a complete and standard teaching method but a complementary instrument to recover present education.
  Keywords: virtual education, master's personal, epistemology, higher education
 • Kamran Malekpour Lapari * Pages 32-57
  Entrepreneurial has been considered as an approach and also as a third mission of universities and higher education in recent years. So the present study investigated the role of education for creating spirit of entrepreneurial among the students of Allameh Tabatabai, at the end of this paper offered some strategies of solution for improving it. The method that was used in this research was mixed of (quantitative-qualitative) method. For quantitative data the researcher used a self-made questionnaire and the validity of that was confirmed by experts and the reliability of the instrument have been reported 92 %( Cronbach's alpha), and for collecting qualitative data it was used participant observation and semi structured then they combined by Triangulation method. The sampling method was cluster sampling witch was used for selecting 300 students of Allameh Tabatabai University they were enrolled in 1394-1393. Target qualitative sampling method with Theoretical saturation index was used for sampling so 15 Professors were selected. Attitudes and views of academic entrepreneurship promotion strategies were examined. All components of entrepreneurship, such as Achievement, Ambiguity tolerance, confidence, risk-taking and creativity have been reported less than mediocrity. The overall conclusion of the students’ training courses of Allameh Tabatabai don’t have an effect on the developing of the spirit of entrepreneurial which was held for them .The researchers who had an interview with experts for improving the entrepreneurial of university offered five main categories as: changes in the role of universities (acceptance of new), infrastructure, networking, promotion of academic activities and management changes.
  Keywords: education, entrepreneurship, entrepreneurial spirit, academic entrepreneurship
 • Mazhar Babaee * Pages 58-77
  The main goal of the present research is to describe, explaining, analyze and introduction the position of art education as a new tool/method to explain how, and of course, to facilitate consciousness, through texts, as one of the prerequisites and products of education to meet this goal, the methodology applied, consists in a descriptive, conceptual & comparative analysis. the results from this study shows that by analyzing film in universal, and nine special film, from a philosophical point of view, can be made implications and inferences between the film and the audience, in the process of obtaining and practical realization of the concept of "consciousness”, as a prerequisite and a consequence of the education process. this means that with assuming film like a textbook, and to watching it in the educational environment by the teacher and student, and then analyze and critique its content by dialogue, in its exact meaning, investigate how can the results of this analysis and critic of the film, called "consciousness", in the meaning of “intention” and a kind of new knowing. an consciousness’ which is itself facilitating the education process and if achieved, assume as an attitude, insights and perspectives and affect the kind of thinking and function of learner. thus, Finally, we can offered the method / tool to change, improve and deepen the concept of education.
  Keywords: consciousness, teaching, education, Film philosophy, learning, . art of film
 • Mina Ahmadian * Pages 78-109
  The most fundamental move to enhance the quality of critical thinking in students is the improvement of motivation to think, as the key to success in life and study. This is because acquiring the skills involved in critical thinking, in the process of official curriculum, cannot guarantee the development of these skills, and consequently, their application in different situations. Therefore, one of the most useful steps with this regard is the enhancement of the attitudinal aspects of critical thinking, paying attention to the function of hidden curriculum in higher education-something which could be in the opposite direction to official curriculum. Thus, the present study, by benefiting from the method of documentary analysis, while clarifying the position of hidden curriculum in higher education and studying its relation to critical thinking, offers the analysis of the apparatus of effects and the use of hidden curriculum in the development of critical thinking. With this regard, it is discussed that the function of hidden curriculum in higher education is due to the fluctuation in the official curriculum-which by itself is due to: lack of a complete legislation of this program in higher education, relation between hidden curriculum and the dimension of critical thinking and attention paid to hidden curriculum in liberal education with an inclination towards critical thinking. In addition, the hidden curriculum, developed out of a dialectical methodology is studied to investigate the development of critical thinking of the learners.
  Keywords: hidden curriculum, critical thinking, students, higher education
 • Fakhrossadat Nasiri Valik Bani *, Elahe Ghanbari Pages 110-132
  The main objective of this study was to investigate the relationship between Distributed Leadership and Organizational Effectiveness of high schools in Hamadan city. The research method was descriptive-correlation. The statistical population included all high school teachers of Hamadan in the academic year of 2015. Based on classical random sampling, using Krejcie and Morgan chart, 335 teachers were chosen. Two questionnaires were used for data collection, Distributed Leadership Questionnaire and Organizational Effectiveness Questionnaire. The reliability of the questionnaires was calculated by Cronbach’s Alph Coefficient which was acceptable (%91 and %99). Data were analyzed by descriptive statistics, and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, t-test for the independent groups, ANOVA and stepwise regression. Regression Analysis indicated the following results. The status quo Distributed Leadership Style and Organizational Effectiveness were above average. There were significant positive correlations between Distributed Leadership Style and Organizational Effectiveness advantage. Moreover, professional development component had greatest impact on Organizational Effectiveness.
  Keywords: Distributed Leadership, High Schools Of Hamadan, Organizational Effectiveness
 • Samane Hoseiini *, Dr Omid Shokri Pages 133-157
  Aim: The purpose of present study is testing the model of structural equation modeling for explanation of academic achievement based on student's goal orientation and subjective well-being and parent's subjective well-being and goal orientation in Third year high school students.
  Sample and Sample size: 441 females’ students and their parents selected by cluster sampling in this correlation study.
  Instruments: Students filled the Positive and Negative Affect Schedule, subscale of perceptions of parent's goal orientation and their parents filled the Positive and Negative Affect Schedule Life satisfaction scale. Obtained Data were analyzed by structural equation modeling through Amos software.
  Results
  The results of structural equation modeling show that hypothesized models have an acceptable fit to the data. Results indicate that student's goal orientation and subjective well-being mediate the relationship between academic achievement and parent's goal orientation and subjective well-being
  Conclusion
  in sum, these results indicate a part of difference in academic achievement accounted by student's subjective well-being and goal orientation and their parent's subjective well-being and goal orientation.
  Keywords: Academic achievement, Student's goal orientation, subjective well, being, parent's goal orientation