فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نسیم سجادی، دکتر محسن گل محمدیان، دکتر محسن حجت خواه صفحات 4-17
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر بود.
  روش
  این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی دوم شهر کرمانشاه در سال 95-94 تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. دانش آموزان گروه آزمایش 8 جلسه طرحواره درمانی دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سازگاری تحصیلی زیرمقیاس پرسشنامه ی شخصیتی کالیفرنیا تراپ، کلارک و تایگز، استفاده شد. داده ها با روش آماری کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر طرحواره درمانی بر سازگاری تحصیلی مورد تایید قرار گرفته است و دختران گروه آزمایش نسبت به دختران گروه گواه در پس آزمون به طور معناداری، سازگاری تحصیلی بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رویکرد طرحواره درمانی در افزایش سازگاری تحصیلی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، سازگاری تحصیلی
 • مهرداد حاجی حسنی، دکتر کیومرث فرح بخش، دکتر محمد رضا فلسفی نژاد، دکتر سید محمد کلانتر کوشه صفحات 18-54
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران انجام شد. پژوهش حاضر مبنایی کیفی دارد. جامعه پژوهش شامل پسران طلاق ساکن شهرستان شهریار بود و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاد شد. از طریق مصاحبه نیمه عمیق تعداد 13 پسر از خانواده طلاق در دامنه سنی 12 تا 17 سال که تا زمان مصاحبه بین 1 تا 5 سال طلاق والدین را تجربه و تحت حضانت مادر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل یافته ها از از روش تقلیل گرایی و تفسیری مارشال و راسمن استفاده شد. روش تقلیل گرایی و تفسیر شامل مرتب سازی داده ها در طبقات متمایز و کدبندی آنها می باشد. با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های توانمندی روانشناختی در پنج مقوله شایستگی، معناداری، خود پنداره، تعلق و اعتماد کدگذاری شدند. با توجه به تحلیل مصاحبه با نوجوانان طلاق، عوامل خشونت بین والدین قبل از طلاق، وخیم تر شدن شرایط اقتصادی بعد از طلاق، کیفیت ارتباط با والدین بعد از طلاق، تغییر در ارتباط با شبکه های اجتماعی گسترده تر بعد از طلاق و ادراک فرزندان از نوع پاسخ دهی والدین در مورد طلاق با تاثیرات ادراک شده طلاق والدین در ارتباط بودند. می توان گفت که تاثیرات طلاق والدین و فرایندهای وابسته به آن به طور یکسانی توسط همه نوجوانان ادراک نمی شود. چنانچه نوجوانان درگیر تعارض ها و خشونت والدین باشند، حمایت محدودی از شبکه های اجتماعی دریافت کنند و کیفیت ارتباط بین نوجوانان و والدین بعد از طلاق در سطح پایینی باشد و نوجوانان درک مبهمی از طلاق و شرایط بعد از آن داشته باشند در این صورت تاثیرات منفی طلاق گسترده تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: فرزندن طلاق، توانمندی روانشناختی، شایستگی، معناداری، خود پنداره، تعلق و اعتماد
 • دکتر فاطمه سمیعی، حمید حیدری، محمود جلالی، آرزو غلامی صفحات 55-71
  هدف
  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش های شغلی بر تحول مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش، یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان 13 تا18 سال (پایه تحصیلی اول، دوم، سوم) مقطع پیش حرفه ای شهرستان اصفهان در سال 90-91 بود که از این تعداد 47 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از دو مدرسه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (12 پسر و 11 دختر) و کنترل (12 پسر و 12 دختر) گمارش شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش های شغلی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته بر اساس نظریه ی گاتفردسون جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که نقشه شناختی دوگروه کنترل و آزمایش به طور معناداری متفاوت بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  آموزش های شغلی می تواند بر مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی اثر بگذارد.
  کلیدواژگان: آموزش شغلی، تحول، مسیر رشدی انتخاب شغل
 • سهیلا کمالیان، علی اکبر سلیمانیان، مرتضی نظیفی صفحات 72-95
  یکی از عوامل ثبات زندگی زناشویی، کیفیت زندگی زناشویی است که به عنوان موفقیت عملکرد زوجین در ازدواج شان شناخته شده است. کیفیت، فرآیندی پویا و تعاملی بین زوجین است که با ارزیابی هر یک از آن ها از کیفیت رابطه شان مشخص می شود و شامل عوامل فردی و بین فردی می باشد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش متغیرهای باورهای غیرمنطقی و مهارت تنظیم هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفته است.
  روش
  روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر سبزوار (1305 نفر) است که در سال 94- 93 مشغول به تدریس بوده اند. نمونه شامل 303 نفر از این معلمان زن بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایی تک مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارها عبارت بودند از: ترجمه فارسی از مقیاس اصلاح شده سازگاری زوجین (RDAS)، پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی (ERSQ)، مقیاس 4 عاملی فارسی باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A) نیز توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و روش های استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که باورهای غیرمنطقی و مهارت تنظیم هیجانی پیش بینی کننده معناداری برای کیفیت زندگی زناشویی بودند و باورهای غیر منطقی با ضریب بتای 36/0- بیشترین سهم را در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی داشت.
  نتیجه گیری
  باورهای غیرمنطقی به صورت منفی و مهارت تنظیم هیجانی به صورت مثبت کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی زناشویی، باورهای غیرمنطقی، مهارت تنظیم هیجانی
 • علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، شکوفه رمضانی صفحات 96-112
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی بود.
  روش
  این پژوهش به روش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را کلیه‏ی مردان ناتوان جسمی-حرکتی تحت پوشش اداره‏ی بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین گشتند. شرکت‏کنندگان گروه آزمایش، امیددرمانی را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ی شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده‏ها با روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی مورد تایید قرار گرفته است و شرکت‏کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل، در پس‏آزمون به طور معناداری، شادکامی بیشتری داشتند.
  نتیجه‏گیری: بنابراین، می‏توان ‏نتیجه گرفت که امیددرمانی در افزایش شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: امیددرمانی، شادکامی، مردان ناتوان جسمی-حرکتی
 • کبری واعظی صفحات 113-134
  مقدمه
  خشونت خانگی علیه کودکان، علاوه بر جنبه های انسانی و حقوق بشری، یک مشکل عمده سلامتی به حساب می آید و عواقب جسمی، روانی و اجتماعی آن می تواند سلامت کودکان، خانواده و جامعه را در معرض آسیب قرار دهد. با توجه به شیوع و شدت خشونت خانگی در شهرستان بانه در این مقاله سعی شده است به تببین تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت خانگی از نوع جسمانی و عاطفی بپردازیم.
  مواد و
  روش
  این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. روش گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و گروه متمرکز انجام گردید. داده های حاصل از مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای گرانهایم- لاندمن مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت خانگی در قالب سه طبقه «چرخه ممتد آزار»، «پرخاشگری به مثابه راهبرد مراقبتی» و «حضور اجتماعی به مثابه یک چالش» جای گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و توجه بیش از پیش مسئولان و متولیان امر در حمایت از کودکان و پیشگیری از کودک آزاری تاکید دارد. در این راستا می توان با افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه، آموزش برای ایجاد فرهنگ بدون خشونت و نیز تربیت عاری از خشونت، تدوین اصلاح و بهسازی قانون حمایت از کودکان و شناسایی خانواده های آسیب زا و ارائه خدمات بازتوانی برای قربانیان کودک آزاری اقدامات موثری انجام داد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، کودک آزاری، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا
 • دکتر سیده سمیرا موسوی، دکتر یدالله زرگر، دکتر ایران داودی، دکتر عبدالزهرا نعامی صفحات 135-155
  مداخله سوگ بیمارگون، درمان نوینی برای اختلال سوگ بیمارگون است که درمان شناختی - رفتاری، درمان میان فردی، آموزش شفقت بر خود و مصاحبه انگیزشی را در بر می گیرد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون بود. این پژوهش در قالب یک طرح تک آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه اجرا شد. نمونه این پژوهش شامل چهار خانم (42-20 ساله) مبتلا به اختلال سوگ بیمارگون بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه نشانگان سوگ بیمارگون پریگرسون و جاکوبس در جلسات خط پایه، در جلسات 4، 8 و 12 مداخله و در جلسات پیگیری استفاده شد. بازبینی دیداری نمودارها و شاخص آمار توصیفی، کاهش معناداری را در نمرات نشانگان سوگ شرکت کنندگان نشان داد. این یافته های مقدماتی از نقش مداخله سوگ بیمارگون در کاهش نشانه های سوگ افراد مبتلا به اختلال سوگ بیمارگون حمایت می کند.
  کلیدواژگان: مداخله سوگ بیمارگون، نشانگان سوگ بیمارگون، پژوهش مورد منفرد
|
 • Pages 4-17
  Purpose
  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of schema therapy on academic adjustment in high school female students.
  Method
  Research type was semi-experimental and pre-test, post-test design with control group. Population of this study was all female the second course high school students in Kermanshah academic year 2015. 30 students were selected through cluster sampling method and assigned in 2 groups (experimental and control) randomly. The experimental group received schema therapy training in 8 sessions. The research instruments include academic adjustment scale subscales CPI Thrope, Clark & Tieges. The gathered data were analyzed through ANCOVA.
  Results
  Research findings showed that the hypothesis based the effect of schema therapy on academic adjustment has been approved and the experimental group ratio control group in post-test significantly had more academic adjustment.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that the approach of schema therapy has a significant effect on increasing academic adjustment.
  Keywords: Schema therapy, Academic adjustment
 • Pages 18-54
  This study aimed to investigation effects of parental divorce on psychological empowerment in boys. The nature of present research is qualitative. The study population consisted of boys with divorced parents who are located in Shahryar. Purposive sampling was performed. Depth interviews were conducted with a total of 13 boys from families who live with their mother and had experienced divorce five or less years. Reduction and Interpretation which developed by Marshall and Rossman were utilized. This method includes sorting data in different classes and encode them. psychological empowerment was coded in five components: Sense of competence, sense of meaning, sense of belonging, , self- concept, sense of trust . also, factors affecting the psychological empowerment in boys who experienced parental divorce were classified in five dimensions. Includes: witnessed and / or were victims of parental violence either for many years prior to the separation, severe economic decline, their relations with parents after divorce, change in social network, theire perception of parents explelanation about divorce. It however seems reasonable for one to conclude that the negative impact of divorce on children can be large if they are exposed to parental arguments, conflicts and violence if they lack support from family and social network members, if they experience a sharp decline in their standard of living if they experience negative changes in relationships with their parent.
  Keywords: children of divorce, psychological empowermen, sense of belonging, self, concept, Sense of competence, sense of trust, sense of meaning
 • Dr Fatemeh Samiee, Hamid Heidari, Mahmod Jalali, Arezo Gholami Pages 55-71
  Purpose
  The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of career training on the development of the career path of the mentally disabled students.
  Methods
  This research was a semi-experimental using a control group and pretest-posttest method. The sample was a group of 72 students in the third, fourth, and fifth grades in primary school. The sample was selected randomly based on clustered sampling from two schools and students were put into the experimental and control groups. The data was gathered using a researcher-made questionnaire based on Gatfredson’s theory and was analyzed by one-way variance analysis and covariance analysis.
  Results
  The data showed that there was a significant difference between the mean scores in the experimental and control groups and a significant difference between the careers’ cognitive map of girls and boys (p
  Conclusion
  In general, the career training effects on development of career in mentally disabled students.
  Keywords: Career Training, Career Development, Mentally Disabled
 • Soheila Kamalian, Ali Akbar Soliemanian, Morteza Nazifi Pages 72-95
  Background
  marital quality of life as an index of marriage success is among the important factors related to marital stability. Quality is a dynamic and interactive process among couples which is influenced by each couple's appraisal of their relationships and it includes both individual and interpersonal factors. Current research aimed to investigate the role of irrational beliefs and emotion regulation skills in predicting the marital quality of life.
  Methods
  in this cross-sectional, correlational study the population consisted of the married, female teachers in Sabzevar which were working as teachers in 2015. The sample included 303 of these female teachers which were selected using single stage random cluster sampling method. Instruments included Persian translations of the revised dyadic adjustment scale (RDAS) and the emotion regulation skills questionnaire (ERSQ), the Persian 4-factor irrational beliefs test-Ahvaz (4IBT-A) was also completed by the participants. Descriptive statistics, Pearson product moment correlation, and stepwise regression were used as data analysis methods.
  Results
  irrational beliefs and emotion regulation skills significantly predicted the marital quality of life. Irrational beliefs variable with a beta coefficient of -.36 was the strongest predictor of marital quality of life.
  Conclusion
  Irrational beliefs negatively and emotion regulation skills positively predict the marital quality of life.
  Keywords: marital quality of life, irrational beliefs, emotion regulation skills
 • Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Shokufehe Ramezani Pages 96-112
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of hope therapy on happiness of male in physical-motor disabilities. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of study included all the physical-motor disable male under welfare organization of Kamyaran city in 2015 year, That among them by using available sampling, 30 male were selected, and randomly assigned in experimental (15 individuals) and control (15 individuals) groups. The experimental group had received 8 sessions of hope therapy. Oxford happiness questionnaire expression inventory to data gathering. Data were analyzed by covariance statistical method. Findings indicated that the research hypothesis effect of hope therapy on happiness of physical-motor disable male had been proven and physical-motor disable male of experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly high happiness. So, we can conclude that hope therapy has a significant effect on increase the happiness of physical-motor disable male.
  Keywords: Hope Therapy, Happiness, Physical-Motor Disable Male
 • Dr Seyyedeh Samira Mousavi, Dr Yadollah Zargar, Dr Iran Davodi, Dr Abdozahra Naami Pages 135-155
  Complicated grief treatment (CGT) is a new psychotherapy for complicated grief disorder combining strategies from interpersonal therapy, cognitive-behavioral therapy, self- compassion training and motivational interviewing. The aim of the present study was to examine the effectivness of complicated grief treatment on complicated grief symptoms in patients with complicated grief disorder (CGD). This research was administrated in a multiple baseline single subject design framework. Four patients (female, ages 20-42) with CGD were selected through available sampling. To collect data inventory of Prigerson and Jacobs (ICG-R) was administered during baseline, during treatment at sessions 4, 8 and 12, and at 2-month follow-up. The visual inspection of charts and descriptive statistics index indicated significant decrease in complicated grief symptoms of participants. These preliminary findings provided support for the role of CGT in reducing complicated grief symptoms in Patients with CGD.
  Keywords: Complicated grief treatment, complicated grief disorder, single subject research