فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 40 (تابستان 1395)
 • پیاپی 40 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین رضاییان بیلندی، نادر منیرپور*، حمیدرضا حسن آبادی صفحه 7
  تنوع طلبی جنسی، نوعی رفتار جنسی است که با میزان اشتغال ذهنی به روابط جنسی متعدد و حیطه ی رفتاری آن با میزان تلاش فرد برای برقراری رابطه ی جنسی با افراد جدید، یا به اشکال متفاوت مشخص می شود. هدف پژوهش حاضر، ارایه ی مدل ساختاری برای تبیین تنوع طلبی جنسی بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری و خلق و خو بود. بدین منظور، 422 مرد متاهل از جامعه ی طلاب و دانشجویان قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و از نظر تنوع طلبی جنسی، سرشت و منش، طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های فرزندپروی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه (43 درصد)، سبک های فرزندپروری پدر به صورت مستقیم (32 درصد) و به صورت غیرمستقیم (9 درصد) تنوع طلبی جنسی را تبیین می کنند. سبک های فرزندپروری مادر و خلق و خو به صورت غیرمستقیم (به ترتیب 13 درصد و 19 درصد) و به واسطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه تنوع طلبی جنسی را تبیین کردند. در مجموع به نظر می رسد که طرح واره های ناسازگار اولیه نقش مهمی در تبیین تنوع طلبی جنسی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: تنوع طلبی جنسی، طرح واره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری
 • فرهاد رادفر*، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی صفحه 17
  نارسا خوانی، یک اختلال عصب- شناختی پیچیده است که رشد سواد آموزی، روند رشدی رمزگشایی و رمزگذاری را تحت تاثیر قرار داده و نقایص چشمگیری در روند رشدی مهارت های اساسی خواندن و هجی کردن بوجود می آورد. هدف پژوهش حاضر، تاثیر توانبخشی شناختی توجه بر حافظه کاری و روانی کلامی در دانش آموزان نارساخوان بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی تک آزمودنی از نوع ABA با گروه کنترل، 8 دانش آموز با تشخیص نارساخوانی که در پرونده ی آنها مشکلات شناختی همچون توجه و حافظه ی کاری برجسته بود، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 15 جلسه تحت توانبخشی با تکالیف مربوطه کارکردهای توجهی قرار گرفتند و در سه مرحله و در هر مرحله 3 بار و همچنین در یک فاصله ی زمانی چهار ماهه از نظر حافظه ی کاری و روانی کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع آزمودنی های هر گروه، 10 بار با استفاده از آزمون N-BACK و آزمون روانی کلامی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ( تحلیل بصری و اندازه ی اثر ) نشان داد که مداخلات شناختی مبتنی بر بازی های توجهی بر میزان کارآیی حافظه کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان موثر است. تقویت عوامل شناختی پایه ای همچون توجه با استفاده از توانبخشی شناختی در سا ل های اول تحصیل می تواند رویکرد موثری در بهبود کارکردهای اجرایی و درمان اختلال دانش آموزان نارساخوان باشد.
  کلیدواژگان: نارساخوانی تحولی، تقویت توجه، حافظه کاری، روانی کلامی
 • عباس روحانی* صفحه 27
  رابطه بین اختلال وسواسی- جبری و بیماری های سایکوتیک بویژه اسکیزوفرنیا، همیشه مورد توجه بوده و استفاده از نمونه های اسکیزوتایپی به عنوان روشی برای بررسی طیف اسکیزوفرنیا به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که پژوهش در مورد شخصیت اسکیزوتایپی در جمعیت عمومی ممکن است فرصت مهمی برای مطالعه شاخص های زیستی و شناختی آسیب پذیر برای اسکیزوفرنیا، بدون مداخله ی اثر بلند مدت بستری شدن در بیمارستان، دارو و علایم شدید روانی فراهم آورد، هدف پژوهش حاضر بررسی همایندی ابعاد و عامل های صفات اسکیزوتایپی با علایم اختلال وسواسی- اجباری بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 627 نفر از جامعه ی آماری دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه تبریز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و از نظر شخصیت اسکیزوتایپی و علایم وسواسی- اجباری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مولفه های سوظن، اضطراب اجتماعی مفرط، تجارب ادراکی غیرمعمول، عاطفه ی سطحی، گفتار غریب و عقاید انتساب و عامل های بین فردی و شناختی- ادراکی توان پیش بینی علایم اختلال وسواسی- اجباری را دارند. همچنین اسکیزوتایپی منفی در مقایسه با اسکیزوتایپی مثبت توان بیشتری در پیش بینی علایم OCD دارد. شواهد از این موضوع حمایت می کند که بین اختلال وسواسی- اجباری و شخصیت اسکیزوتایپی، همپوشی بالایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: علایم اختلال وسواسی، اجباری، اسکیزوتایپی، همپوشی
 • فخری طلایی زاده، سعید بختیارپور* صفحه 37
  رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 220 زوج به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت جنسی می توانند 57 درصد از واریانس سلامت روان را در دوره ی سنی 20 تا 30 سال پیش بینی کند. در واقع، رضایت زناشویی می تواند 38 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 31 تا 40 سال و 44 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 41 تا 50 سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی جنسی با سلامت روان شناحتی زوجها است.
  کلیدواژگان: سلامت روان، رضایت جنسی، رضایت زناشویی، زوجین
 • سهراب امیری *، اسفندیار آزاد مرزآبادی، مرضیه نصیری، مهسا قاسمی قشلاق صفحه 47
  عاطفه، به خلق و احساسات ذهنی افراد اشاره دارد که به صورت عاطفه ی مثبت یا منفی تجربه می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان نگرانی آسیب شناختی، نشخوارگری و همچنین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در سطوح عاطفی مثبت و منفی بود. بدین منظور، ابتدا 287 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه ارومیه از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 74 نفر از آنان بر اساس نمرات انتهایی توزیع (Z استاندارد) در مقیاس عاطفه ی مثبت و منفی جدا شدند و درنهایت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، شرکت کنندگان جهت سنجش نگرانی آسیب شناختی، نشخوارگری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره واریانس تک متغیره و آزمون های تعقیبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نگرانی آسیب شناختی و نشخوارگری با سطوح عاطفه ی منفی بالا و عاطفه ی مثبت پایین مرتبط هستند، از سویی نتایج نشان داد که افراد با عاطفه ی منفی بالا (HNA) در راهبردهای تنظیم هیجانی منفی نمرات بالا تری داشتند و گروه عاطفه ی مثبت بالا (HPA) در راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت نمرات بالا تری به دست آوردند. به نظر می رسد ابعاد عاطفه ی مثبت و منفی از طریق میانجی گری نگرانی آسیب شناختی، نشخوارگری و همچنین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان به عوامل مستعد کننده ی آسیب شناسی روانی هستند.
  کلیدواژگان: نگرانی، نشخوارگری، عاطفه ی مثبت و منفی، تنظیم هیجان
 • رضا عبدی*، ناهید کبودی صفحه 58
  استرس ادراک شده، حالت یا فرایندی روان شناختی است که طی آن، فرد بهزیستی جسمی و روان شناختی خود را تهدیدآمیز ادراک می کند. هدف پژوهش حاضر، نقش تعدیل کننده ی اجتناب تجربه ای در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده در دانشجویان بود. بدین منظور 360 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و از نظر استرس ادراک شده، حساسیت اضطرابی و پذیرش و عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استرس ادراک شده با اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی همبستگی مثبت و اجتناب تجربه ای با حساسیت اضطرابی همبستگی مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی، به تنهایی و در تعامل با یکدیگر، توانایی پیش بینی استرس ادراک شده را دارند؛ نتایج تحلیل شیب ساده نشان داد که اجتناب تجربی در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده، نقش تعدیل کننده داشته و اجتناب تجربه ای اثر فزاینده دارد به طوری که در هر دو سطح پایین و بالای اجتناب تجربی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده رابطه ی معنادار وجود دارد اما، وقتی حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی در سطح بالایی قرار دارند، میزان استرس ادراک شده در بالاترین سطح قرار دارد در حالی که وقتی سطح حساسیت اضطرابی پایین است، استرس ادراک شده در سطوح مختلف اجتنابی تجربی (بالا و پایین) تا حدی نزدیکتر است. به نظر می رسد اجتناب تجربه ای نقشی تعدیل کننده در رابطه ی بین حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده دارد.
  کلیدواژگان: اجتناب تجربه ای، حساسیت اضطرابی، استرس ادراک شده
 • معصومه شفیعی، سجاد بشرپور، حدیث حیدری راد* صفحه 68
  اختلال استرس پس از سانحه، مجموعه واکنش هایی است که فرد به دنبال مواجهه با یک استرسور شدید از خود بروز می دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود. بدین منظور طی یک پژوهش مقایسه ای، 200 نفر از زنان مواجه شده با رویداد آسیب زا در شهرستان گیلان غرب به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بر اساس مصاحبه ی بالینی و نمره ی برش بالاتر از 107 در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه به دو گروه با و بدون اختلال استرس پس از سانحه تقسیم شدند. دو گروه به صورت انفرادی از نظر معنای زندگی، افکار خودکشی و تحریفات شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) نشان داد که میانگین نمرات گروه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در متغیرهای معنای زندگی و زیر مولفه های آن که شامل، معنای حاضر در زندگی، جستجوی معنا در زندگی و تحریفات شناختی به طور معناداری پایین تر از افراد بدون اختلال استرس پس از سانحه بود اما، در افکار خودکشی و زیر مولفه های آن، تمایل به مرگ، آمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی واقعی، میانگین نمرات گروه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه به طور معنا داری بالاتر از افراد عادی است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت وجود معنا در زندگی، افکار خودکشی و تحریف های شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در اولویت کار رواندرمان گران قرار گیرد. شناختی جهت افزایش وضعیت سلامت روان آنان با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، افکار خودکشی، تحریفات شناختی، اختلال استرس پس از سانحه
 • فرح لطفی کاشانی* صفحه 78
  آگاهی و گریز از آگاهی از مفاهیم بنیادی رویکرد یکپارچه نگر است. در این رویکرد باور کلی بر آن است که چیزی به عنوان آگاهی انتزاعی در فضا بدون وابستگی به مغز وجود ندارد و آگاهی از تولیدات عملکرد کل مغز است. به همین دلیل، هرگاه عملکرد مغز به طور موقت یا دایم متوقف شود، چیزی به اسم آگاهی وجود نخواهد داشت. توانایی آگاهی، باز آفرینی ها، یکپارچه سازی ها و شناسایی اعمال و احساسات، نیازمند استفاده از معیارهای عملکرداست که می تواند به هزاران راه از منبع رفتار، شخص (و باورهایش) و محیط مایه بگیرد و بر اساس قوانین یادگیری، پایدار یا نسبتا پایدار شود. آنچه آنا فروید، فروید و سایرین در رابطه با مکانیسم های دفاعی گفته اند یا آنچه متاخرینی متفاوت مانند بندورا در رابطه با فرایندهای خود تبریه ساز مطرح کرده اند، نتیجه ی کارکردی است که با گریز از آگاهی به دنبال حفظ یکپارچگی، راحتی، لذت، یکسانی و حتی حل و فصل ناهماهنگی است. ما عمیقا معتقدیم انسان ها همواره از تدابیری استفاده می کنند که وظیفه ی آنها احساس راحتی و بر حذر داشتن فرد از درد و رنج و سرزنش است. الگوهایی که به صورت خودکار و در پاسخ به ادراک خطر یا تعارض روانی، در قبال تغییر غیرمنتظره در محیط درونی یا بیرونی یا در پاسخ به ناهماهنگی شکل می گیرند و افراد را قادر می سازند ضمن گریز از آگاهی، رفتارهای خود یا دیگران را توجیه کنند، آرمان های غیرعقلانی را بجویند، رفتارهای غیرمنطقی خود را منطقی بدانند و اهدافشان را بر بنیان های سست بنا کرده و به هزار شیوه، جلوی آگاهی خودشان را بگیرند.
  کلیدواژگان: درمان یکپارچه نگر، گریز از آگاهی
|
 • Hussein Rezaeian BilondĪ, Nader Monirpour*, Hamid Reza Hasanabadi Page 7
  Sexual variety seeking is a sexual behavior that is characterized by the preoccupation with multiple sexual relationships and, in behavioral domains with the attempt to establish sexual relationships with new people and in different forms. The aim of this study is to provide a structural model to explain the sexual variety seeking based on early maladaptive schemas, parenting styles and moods. In this study, 422 married men from the community of theologians and students of Qom were selected through random sampling method and tested for sexual variety seeking, temperament, early maladaptive schemas, and parenting styles. The results of exploratory, confirmatory and modeling factor analysis of structural equation indicated that early maladaptive schemas (43 percent), paternal parenting styles directly (32%) and indirectly (9%) account for sexual variety seeking. Maternal parenting styles and moods indirectly (respectively 13% and 19%) and through the early maladaptive schemas explain sexual variety seeking. In general, it seems that early maladaptive schemas play an important role in explaining sexual variety seeking.
  Keywords: sexual variety seeking, early maladaptive schemas, parenting styles
 • Farhad Radfar *, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi Page 17
  Dyslexia, a complex neurocognitive disorder that affect literacy development, decoding and encoding processes causes significant deficiencies in the process of developing the basic skills of reading and spelling. The purpose of this study is to examine the effect of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency among dyslexic students. Therefore, in an ABA single subject study with a control group, 8 students with dyslexia diagnosis for whom cognitive difficulties such as attention deficit, and working memory was significant were selected through purposive sampling method and randomly divided into control and experimental groups. The subjects participated in 15 sessions of rehabilitation and were presented by assignments related to attentional functions. The subjects were evaluated for working memory and verbal fluency three times in three stages, and also in a time span of four months. The subjects in each group were evaluated10 times using N-BACK and verbal fluency test. The results (visual analysis and effect size) showed that cognitive interventions based on attention games are effective on dyslexic students’ working memory and verbal fluency performance. Strengthening basic cognitive factors such as attention with the use of cognitive rehabilitation in the early years of school can be an effective approach to improve executive functions and treatment among dyslexic students.
  Keywords: developmental dyslexia, strengthen attention, working memory, verbal fluency
 • Abbas Rohani* Page 27
  The relationship between obsessive-compulsive disorders and psychotic disorders, in particular schizophrenia, has always been important and studying schizotypal samples as a way to research the schizophrenia spectrum has been increasingly considered. Since the research on schizotypal personality among the general population may be an important opportunity to study susceptible bio-cognitive parameters of schizophrenia, without the effect of long term hospitalization and medical intervention and severe psychological symptoms, the purpose of this study is to examine the collateral dimensions and operating traits of schizotypal and obsessive-compulsive symptoms. Therefore, in a descriptive and correlational study, 627 undergraduate students of Tabriz University were selected using stratified random sampling method and evaluated for schizotypal personality and obsessive-compulsive symptoms. The results revealed that variables such as paranoia, extreme social anxiety, unusual perceptual experiences, superficial emotion, bizarre speech, attribution opinions, and interpersonal and cognitive-perceptual factors could predict obsessive-compulsive symptoms. Additionally, negative schizotypal could better anticipate OCD symptoms compared to positive schizotypal. Evidence supports high overlap between obsessive-compulsive disorder and schizotypal personality.
  Keywords: obsessive, compulsive disorder symptom, schizotypal, overlap
 • Fakhri Talayizadeh, Saeid Bakhtiyarpour* Page 37
  Marital satisfaction is a very important aspect in a couple relations and plays an important role in their psychological health. On the other hand, the couple’s psychological health can be affected by factors such as marital and sexual satisfaction. The purpose of this study is to investigate the relationship between marital and sexual satisfaction with mental health among married couples. Therefore, in a descriptive and correlational study, 220 couples were selected through availability sampling method and evaluated for marital satisfaction, sexual satisfaction, and mental health. Regression analysis showed that marital satisfaction and sexual satisfaction have a significant and positive relation to psychological health among the group ranges of 20 to 30, 31 to 40, and 41 to 50. Furthermore, marital satisfaction and sexual satisfaction could predict 57% of the variance in mental health in the age period of 20 to 30 years. In fact, marital satisfaction could predict %38 and %44 of the variance in mental health for the age periods of 31 to 40 years and 41 to 50 years respectively. The results indicate the importance of a positive and significant relationship between marital and sexual satisfaction with mental health among the married couples.
  Keywords: mental health, sexual satisfaction, marital satisfaction, married couples
 • Sohrab Amiri*, Esfandiyar Azad, Marzeye Nasiri, Mahsa Ghasemi Gheshlagh Page 47
  Affectivity refers to the individuals’ mood and states of mind that is experienced as positive or negative emotions. The aim of this study was to examine the pathological anxiety, rumination, and cognitive emotional regulation strategies within the positive and negative affectivity levels. For this purpose, 287 male and female students of Urmieh University were selected through multistage cluster sampling method. Following initial analysis of the results, 74 of the subjects were designated based on the end distribution of scores (Z standard) on a scale of positive and negative affectivity. Lastly, to test the hypothesis of the study, participants were evaluated for pathological anxiety, rumination and cognitive emotional regulation strategies. The data were analyzed using uni-variate and multivariate variance and follow-up tests. The results showed that pathological anxiety and rumination are related with high levels of negative affectivity and low level of positive affectivity. Further, the results indicated that individuals with high negative affectivity (HNA) had higher scores in negative emotional regulation strategies and subjects with high positive affectivity (HPA) obtained higher scores in positive emotional regulation strategies. It seems that the positive and negative aspects of emotions are the predisposing factors of psychopathology through the mediation of pathological anxiety, rumination and cognitive emotional regulation strategies.
  Keywords: anxiety, rumination, positive, negative affectivity, emotional regulation
 • Reza Abdi*, Nahid Kabodi Page 58
  Perceived stress is a psychological state or process in which a person perceives their physical and psychological well being as threatening. The purpose of this study is to examine the moderating role of experiential avoidance in the relationship between anxiety sensitivity and perceived stress among students. For this purpose, 360 students of Islamic Azad University of Tabriz were selected through multistage cluster random sampling method and evaluated in terms of perceived stress, anxiety sensitivity, and acceptance and practice. Regression analysis revealed a positive correlation between perceived stress with anxiety sensitivity and experiential avoidance. Further, it was indicated that experiential avoidance has a significant positive correlation with anxiety sensitivity. Additionally, hierarchical regression analysis showed that anxiety sensitivity and experiential avoidance, alone and in interaction with each other, have the ability to predict the perceived stress. Furthermore, simple slope analysis presented that experiential avoidance has a moderating role in the relationship between anxiety sensitivity and perceived stress; it has an increasing effect so that in both high and low levels of experiential avoidance there is a significant relationship between perceived stress and anxiety sensitivity; however, when anxiety sensitivity and experiential avoidance are at a high level, the amount of perceived stress at the various levels of experiential avoidance (highest and low) is relatively closer. It seems that experiential avoidance has a moderating role in the relationship between anxiety sensitivity and perceived stress.
  Keywords: experiential avoidance, anxiety sensitivity, perceived stress
 • Masoomeh Shafiei, Sajad Basharpour, Hadis Heidarirad* Page 68
  Post-traumatic stress disorder (PTSD) is the sets of individual’s reactions following exposure to an extreme stressor. The aim of this study is to compare the meaning of life, suicidal thoughts and cognitive distortions between women who experience PTSD after trauma and women who does not experience PTSD after trauma. For this purpose, during a comparative study, 200 women who had been exposed to traumatic events in Gilane Gharb were selected by simple random sampling method and allocated into two groups (with and without PTSD symptoms) based on clinical interview and the cut off point of 107 on the scale of post-traumatic stress disorder. All the subjects in both groups were individually evaluated for meaning of life, suicidal thoughts and cognitive distortions. Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the mean scores of subjects with PTSD were significantly lower than the other group in cognitive distortion and meaning of life and its subcomponents such as; the meaning present in life, and the search for meaning in life; however, it was significantly higher in suicidal thoughts and its subcomponents including; tendency to death, preparation for suicide, and suicide completion tendencies. Given the importance of meaning in life, suicidal thoughts and cognitive distortions among PTSD patients, it is critical to prioritize these topics in therapeutic interventions and derive a formulation to reduce suicidal thoughts and cognitive distortions in order to increase mental health among patients.
  Keywords: the meaning of life, suicidal thoughts, cognitive distortions, post, traumatic stress disorder
 • Farah Lotfikashani* Page 78
  Awareness and escape from awareness are the fundamental concepts of integrated and holistic treatment approach. In this approach, it is believed that intangible awareness that is independent of the brain is nonexistent and awareness is the production of the entire brain functions. For this, when brain functions is temporarily or permanently halted, there would be no consciousness. The ability of awareness, recreations, integrations and identifying actions and emotions requires the use of performance measures that can be emanated from various ways in individual’s behaviors, character, beliefs, and environment; and becomes stable or relatively stable based on learning principles. What Anna Freud, Freud and others have believed in respect to defense mechanisms; or what recent psychologist such as Bandura have proposed in relation to self-exoneration processes are the result of an operation that through escape from awareness seeks to preserve the integrity, comfort, pleasure, homeostasis and even resolving inconsistency. We strongly believe that humans have always used the measures that facilitate feeling of comfort and prevent feeling of suffering and blame. Patterns that are formed involuntarily and in response to the perceived danger or psychological conflict, and in the face of unexpected internal or external changes and imbalances in the environment and enable the individual, in addition to escape from consciousness, justify own or other’s behavior, pursue unreasonable ideals, rationalize their irrational behaviors, and center their objectives upon fragile foundations.
  Keywords: integrated holistic therapy, escape from consciousness