فهرست مطالب

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی - پیاپی 2 (تابستان 1393)
 • پیاپی 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مهدی محمدی، شیما پرندین*، پریسا بهره مند صفحات 1-8
  مقدمه
  بسیاری از پرستاران در به کارگیری دانش اخلاقی خود با مشکل مواجه هستند و درعمل نمی توانند یک اخلاق حرفه ای را به نمایش بگذارند.
  روش
  مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع رعایت اصول اخلاق حرفه ای در مراقبت های بالینی انجام شده است. این مطالعه که یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 217 پرستار و 18 نفر از اساتید پرستاری در سال 1394 انجام شد. روش نمونه گیری در پرستاران، تصادفی ساده و درمورد اساتید، به روش سرشماری بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته شامل 33 سوال بود که موانع رعایت اصول اخلاق حرفه ای را می سنجید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون t مستقل تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  از دیدگاه پرستاران، مهم ترین مانع مدیریتی در اجرای اصول اخلاق حرفه ای کمبود پرسنل (92/0±12/4) و از دیدگاه اساتید پرستاری، کمبود آموزش های لازم در زمینه موضوعات اخلاقی در دوران تحصیل کارشناسی پرستاری (89/0±72/3) بود. مهم ترین مانع محیطی از دیدگاه پرستاران، ازدحام بخش (88/0±66/3) بود و از دیدگاه اساتید پرستاری، تغییرات بیولوژیک بدن در شیفت کاری شبانه (82/0±72/3) بود. کمبود وقت، مهم ترین مانع فردی مراقبتی از دیدگاه پرستاران (62/0 ± 44/4) و از دیدگاه اساتید پرستاری (66/0±28/4) بود.
  نتیجه گیری
  با عنایت به یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود ضمن به کارگیری نیروهای پرستاری بیشتر، در برنامه آموزش پرستاری اصول مدیریت صحیح زمان گنجانده شود.
  کلیدواژگان: موانع، اخلاق
 • حمید رحیمی* صفحات 9-18
  مقدمه
  معنویت به عنوان یک نیروی قوی در مرکز زندگی انسان قرار دارد و با احساس خوب داشتن و رضایت از زندگی پیوند خورده است. داشتن سلامت معنوی و نگرش دینی موجب رضایتمندی از زندگی، به خصوص در دانشجویان پرستاری که در مراقبت از بیماران نقش دارند، می شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین نگرش دینی و سلامت معنوی با رضایت از زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.
  روش
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 176 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان که از بین 326 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد نگرش دینی، مقیاس رضایت از زندگی و پرسش نامه سلامت معنوی الیسون استفاده شد. پایایی پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ برای نگرش دینی 83/0 و رضایت از زندگی 81/0 و سلامت معنوی 86/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نگرش دینی (47/0±14/4) بالاتر از حد متوسط، میانگین سلامت معنوی (6/5±47/56) در سطح متوسط و میانگین رضایت از زندگی (11/3±24/27) بالاتر از متوسط می باشد. نتایج حاصل از آزمون هم بستگی حاکی از این بود که بین نگرش دینی و رضایت از زندگی و بین سلامت معنوی و رضایت از زندگی هم بستگی مثبت وجود دارد؛ اما این ارتباط ازنظر آماری غیرمعنا دار است.
  نتیجه گیری
  نگرش دینی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی در دانشجویان پرستاری با یکدیگر ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: نگرش دینی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی، دانشجویان پرستاری
 • فریده معارفی *، رسول اسلامی اکبر، طاهره اشک تراب، عباس عباس زاده، حمید علوی مجد صفحات 19-26
  مقدمه
  ازآنجایی که به کارگیری کدهای اخلاقی تعهد حرفه ای پرستار می تواند مراقبت ایمن را برای بیمار فراهم کند، هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه بیماران دررابطه با میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای، تعهد حرفه ای پرستاران در بیمارستان های علوم پزشکی جهرم بوده است.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی210 نفر از بیماران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم شرکت داشتند که به روش سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه پژوهشگرساخته شامل اطلاعات جمعیت شناختی و هفت سوال اختصاصی در حیطه تعهد حرفه ای با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین میزان رعایت کدهای اخلاق تعهد حرفه ای 86/7±57/24 بود. بیشترین میانگین مربوط به گویه: «احترام به حریم خصوصی» با میانگین 99/2±69/3 و کمترین میانگین مربوط به گویه: «داشتن صداقت» با میانگین 63/1±75/2 (ازکل0تا 4) بود. بین هیچ کدام از مشخصات جمعیت شناختی بیماران و رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاران ارتباط معنا دار آماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به نظر می رسد حفظ و ارتقاء وضعیت موجود و شناسایی علل بروز برخی کاستی ها در رعایت معدودی از کدهای اخلاق حرفه ای می بایست مدنظر مسئولین ذی ربط قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کدهای اخلاق حرفه ای، تعهد حرفه ای، دیدگاه، بیمار، پرستار
 • مهدی طالبی*، بهار سیفی، محمد امین میرزایی، علی افشاری، مهدی ترکمانی، رضا عباسی، داود گمار صفحات 27-32
  مقدمه
  در آیین اخلاق پرستاری ایران، یکی از وظایف پرستار در قبال همکاران تیم درمانی، برقراری ارتباط مبتنی بر اعتماد می باشد. ازطرفی شناسایی عوامل رضایت و عدم رضایت نیروی انسانی در سازمان ها جهت اتخاذ راهبردها و برنامه های موثر، ضروری می باشد. این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به همکار و رضایت شغلی پرستاران انجام شد.
  روش
  پژوهش از نوع توصیفی هم بستگی بود که تعداد 168 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان همدان (سال 1391) با روش سرشماری توسط پرسش نامه اعتماد به همکار و پرسش نامه رضایت شغلی مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. به این منظور، داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS، ویرایش 15 شدند.
  یافته ها
  ضریب هم بستگی بین ابعاد اعتماد به همکار (شایستگی و اعتبار و خیرخواهی) و رضایت شغلی به ترتیب 263/0 (P= 0.006) و 271/0 (P= 0.006) و 393/0 (P= 0.000) بود و نتایج حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیر خیرخواهی نسبت به سایر ابعاد اعتماد به همکار در تبیین واریانس رضایت شغلی مشارکت بیشتری دارد. (158/0 r=، P= 0.003).
  نتیجه گیری
  اعتماد به همکار و رضایت شغلی دو مولفه مهم تاثیرگذار بر یکدیگر و بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری می باشند. ضروری است که با شناسایی عوامل موثر بر این دو مولفه به دنبال برنامه ریزی جامع جهت ارتقای این دو متغیر در بیمارستان ها باشیم.
  کلیدواژگان: کدهای اخلاق پرستاری، اعتماد به همکار، رضایت شغلی، پرستار
 • شهره بنی داوودی*، لیلا جعفری، الهام علی چیتگر، فرزانه مقیم زاده هندیجانی صفحات 33-44
  مقدمه
  کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان شرط اساسی در توانمندسازی انسانی شناخته شده است. بهره وری پرسنل پرستاری نیز عامل مهمی در موفقیت بیمارستان است. چنانچه ارتباط بین این دو متغیر مشخص شود، مدیران با بالابردن کیفیت زندگی کاری می توانند زمینه بهره وری پرسنل را فراهم نمایند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری پرستاران می باشد.
  روش
  این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع هم بستگی است که دو متغیر کیفیت زندگی کاری و بهره وری با استفاده از ابزارهای پژوهشگرساخته مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش، کلیه پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های شهر اهواز تشکیل می دادند که 100 نفر به صورت سرشماری بودند. روش جمع آوری داده ها خودگزارشی بودند. پایایی پرسش نامه های کیفیت زندگی کاری (45 سوال) و پرسش نامه بهره وری (25 سوال) ازطریق محاسبه ثبات درونی با اندازه گیری ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 96/0 و 90/0 بود. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کاری پرستاران 60/0±12/3 و در سطح متوسط بود. میانگین و انحراف معیار بهره وری 39/0±02/4 و در سطح نسبتا مطلوبی بود. آزمون آماری پیرسون هم بستگی مستقیم و معناداری بین بهره وری و کیفیت زندگی کاری پرستاران را نشان داد 23/0=r (001/0>P).
  نتیجه گیری
  سطح متوسط کیفیت زندگی کاری و وضعیت نسبتا مطلوب بهره وری پرستاران نشان می دهد برای دستیابی به وضعیت مطلوب، تلاشی بیشتر جهت ارتقا کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران لازم است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، بهره وری، پرستاران
 • حمید رحیمی*، فریبرز صدیق ارفعی، زینب قدوسی صفحات 45-53
  مقدمه
  سلامت جسمی و روانی پرستاران و راهبردهای آن ها برای مقابله با استرس ها به شکل مستقیم با کیفیت عملکرد آن ها در مراقبت از بیماران در ارتباط می باشد. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران می باشد.
  روش
  نوع پژوهش توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری، کلیه پرستاران بیمارستان بود که 114 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد سلامت روانی با 28 گویه و پرسش نامه استاندارد سبک های مقابله با 48 گویه بود که ضریب پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 83/0 به دست آمد.
  یافته ها
  میانگین سبک های اجتناب مدار و هیجان مدار بالاتر از حد متوسط و سبک مسئله مدار پایین تر از حد متوسط است. میانگین علائم جسمانی، علائم اضطرابی و علائم اجتماعی بالاتر از حد متوسط است؛ اما علائم افسردگی پایین تر می باشد. میانگین سلامت روان پرستاران به میزان 20/36 بالاتر از نقطه برش فرضی 23 می باشد. از میان سبک های مقابله، فقط سبک مسئله مدار و هیجان مدار قابلیت پیش بینی سلامت روان را دارند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهشی توجه فزاینده به سلامت روان پرستاران ازطریق آموزش راهبردها و سبک های سالم برای مقابله با استرس های محیط کاری شان پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: سلامت روان، سبک های مقابله، پرستاران، بیمارستان
|
 • Mohammad Mehdi Mohammadi, Shima Parandin *, Parisa Bahrehmand Pages 1-8
  Introduction
  Many nurses are facing with problem in implementing their ethical knowledge and they cannot demonstrate a professional ethics in practice.
  Methods
  This study aimed to determine the barriers to performance of professional ethics in clinical care. This study is a analytical-descriptive study that was conducted on 217 nurses and 18 nursing professors in 2015. Sampling method in nursing was simple random and among professors was census method. Data collection tool was a Researcher-Made questionnaire included 33 questions, which measure barriers to professional ethics. Data were analyzed by using SPSS 22 and independent t-test.
  Results
  The most important management barriers from the view of nurses was lackshortage of nursing personnel (4/12±0/92) and from the view of nursing professors was lack of the necessary training in the field of ethical issues in nursing school (3/72±0/89). : The most important environmental barriers from the view of nurses was overcrowding of the wards(3/66±0/88) and from the view of nursing professors was biological and physical changes during night shifts (3/72±0/82). Shortage of time was the most important individual care-giving barrier from the view of nurses (4/44±0/62) and from the perspective of nursing professors (4/28±0/66).
  Conclusion
  According to findings of present study, it is recommended to utilize more nursing workers and also be included principles of the time management in nursing education program.
  Keywords: Barriers, ethics
 • Hamid Rahimi * Pages 9-18
  Introduction
  Spirituality as a powerful force is at the center of human life, and is linked by having good feeling and life satisfaction. Spiritual health and religious attitudes makes life satisfaction especially in nursing students who are important in the care of patients. The purpose of this study was investigating of relationship between religion attitude and spiritual health with life satisfaction in nursing students at University of Kashan Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive-analytic study on 176 nursing students of Kashan University of Medical Sciences was selected through stratified random sampling method from among 326 people was performed. To collect data, it was used standard questionnaire of religious attitudes, scale of Satisfaction of Life and Ellison spiritual health questionnaires. Questionnaires reliability estimated through Cronbach Alpha coefficient for religion attitude 0.83, life satisfaction 0.81 and spiritual health 0.86. The analysis of date was done in descriptive & inferential level with using SPSS 19 statistical software.
  Results
  The findings showed that the means of religious attitude (4.14±0.47) was higher than average, spiritual health (56.47±5.6) was in average level and life satisfaction (27.24±3.11) was higher than average. There are positive and no significant relationship between religion attitude and life satisfaction (r=0.08) and spiritual health and life satisfaction (r=0.04).
  Conclusion
  Religious attitude, spiritual health and life satisfaction in nursing students communicate with each other.
  Keywords: Religion Attitude, Life Satisfaction, Spiritual Health, Nursing Students
 • Faride Maaarefi *, Rasool Eslamiakbar, Tahere Ashktorab, Abas Abaszade, Hamid Alavimajd Pages 19-26
  Background
  Since the application of ethical codes of professional commitment, nurses can provide safe care to the patient, the aim of this study was to evaluate patient's perception regarding compliance of codes of professional ethics, nurses’ professional commitment in Medical Sciences hospitals of Jahrom.
  Method
  In this cross - sectional study, 210 patients of Hospitals in Jahrom University of Medical Sciences were attended who selected by quota sampling. The data gathering tool consisted of a researcher-made questionnaire including two sections of demographic information and 7 specify questions in domain of professional commitment with 5-point Likert scale. Data analysis was performed by descriptive and analytic statistics via SPSS.
  Result
  The mean of compliance of codes of professional ethics by nurses in domain of professional commitment in patient's perspective was 24/57±7/86(total of 0 to 28). The most mean compliance was "respecting privacy while care" with a mean of 3/69± 2/99 and in this regard and the lowest mean compliance was" having honest" with a mean of 2/75±1/63(total of 0 to 4).There was no meaningful relationship between demographic characteristics of patients and the observance of nurses’ professional ethics codes.
  Discussion
  With respect to results, it appears maintaining and improving the existing situation and identifies the causes of some deficiencies in the observance of codes of professional ethics should be considered by relevant authorities.
  Keywords: Codes of Professional Ethics, professional commitment, Perspective, Patients, nurses
 • Mehdi Talebi *, Bahar Seifi, Mohammad Amin Mirzaei, Reza Abasi, Davood Gomar Pages 27-32
  Introduction
  In Iranian Nursing Ethic Codes , one of the nurse's duties towards the medical team collaboration is "interactive relationship based on trust". On the other, identification of satisfaction and dissatisfaction of staffing in the organization to adopt effective strategies and programs is essential. This study aimed to investigate the relationship between job satisfaction and trust in co-worker.
  Method
  This research is a descriptive - correlation study. 168 nurses that working in social security hospitals in Hamadan province (2011) Were studied by census method with trust in co-worker and the job satisfaction questionnaire .The data were processed using descriptive and analytical statistics. For this purpose, Data were entered into the statistical package for the social sciences version 15.
  Results
  The correlation coefficient between dimensions of trust in co-worker (competence, reliability and benevolence) and job satisfaction, respectively is 0.263(P= 0.006), 0.271(P= 0.006), and 0.393 (P= 0.000). The results of multiple linear regressions showed that benevolence variables in explaining the variance in job satisfaction were higher than other aspects of trust in co-worker (0/158, P= 0.003).
  Conclusion
  Trust in co-worker and job satisfaction are two important factors affecting the each other and quality of nursing care. It is necessary to identify factors influencing these two components follow a comprehensive plan to promote these two variables in our hospitals.
  Keywords: Nursing Ethic Codes, trust in co, worker, job satisfaction, Nurse
 • Leyla Jafari, Elham Ali Chitgar, Farzaneh Moghimzadeh Hendijani, Shohre Banidavod* Pages 33-44
  Introduction
  High quality of work life is known as basic of empowering human. Nurses ‘productivity plays an important role in hospitals’ success. Knowing the correlation between quality of work life and productivity, managers can improve staffs’ productivity by promoting nurses’ quality of work life. This study aimed at assessing relationships between quality of work life and productivity of nurses.
  Methods
  This cross- Sectional correlation study was conducted with a Census sample of 100 nurses drawn from one of the hospitals in Ahvaz. Data were gathered through self-administered questionnaires. Both questionnaires were developed by the researchers. The questionnaires reliability work quality of life (45 questions) and productivity (25 questions) from the calculation of internal consistency with Cronbach's alpha were measured in order 0.96 and 0.90. All statistics were computed using the SPSS software (version 16).
  Results
  Mean and standard deviation of nurses’ work quality of life 3.12±0.60 was in moderate level. Mean and standard deviation of productivity 4.02±0.39 was relatively in good level. The Pearson demonstrated direct and significant correlation between work quality of life and productivity level of nurses r=0.23 (P
  Conclusion
  Mid- level of work life and relatively good quality of productivity in nurses shows to achieve the desired state; more effort is needed to improve the quality of working life and productivity of nurses �� oa�� size:11.0pt;line-height:89%;font-family: "B Mitra";mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA'>=r (001/0>P).
  Keywords: Quality of work life, productivity, nurses
 • Hamid Rahimi *, Fariborz Sedigh, Zeynab Ghodusi Pages 45-53
  Introduction
  Nurse’s physical and mental health and their strategies for coping with stress is directly associated with quality of their performance in patient care. Thus purpose of this research was examining the relationship between coping styles and mental health among nurses.
  Method
  Research type was descriptive - correlative. Statistical population of research included all nurses in hospital that were 114 nurses and were selected as sample. To gather data, two questionnaires were used: standard questionnaire of mental health with 28 items and standard questionnaire of coping styles with 48 items that their reliability through Cronbach alpha coefficient obtained equal with 0.85 and 0.83.
  Result
  Means of avoidance and emotional styles were higher than average and problem-oriented style lower than average. Mean of physical, anxiety and social symptoms were higher than average but depression symptoms were lower. Also mean of mental health nurses with 36.20 was higher than cut-off point (23). Among the coping styles, only problem-oriented and emotion-oriented styles have the ability to predict mental health.
  Conclusion
  According to research results, increasing attention is recommended to nurse’s mental health through strategies education and appropriate styles for cope with the stress of working environment for nurses
  Keywords: Mental Health, Coping Styles, Nurse, Hospital