فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 38 (تابستان 1395)
 • پیاپی 38 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم شفیع خانی *، فاطمه باقریان، امید شکری صفحات 1-24
  هدف
  این پژوهش باهدف بررسی رابطه میان چشم انداز زمانی و گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان اجرا شد.
  روش
  به این منظور405 نفر از نوجوانان دختر دوره دوم متوسطه مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه های چشم انداز زمانی زیمباردو و مقیاس آمادگی اعتیاد مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد میان گرایش به سوءمصرف مواد مخدر با چشم انداز زمانی گذشته گرای منفی، حال گرای لذت طلب، حال گرای تقدیرنگر، رابطه مثبت و با چشم انداز زمانی آینده گرا رابطه منفی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین ابعاد چشم انداز زمانی چهار بعد گذشته گرای منفی، حال گرای لذت طلب، آینده گرایی و حال گرای تقدیرنگر به عنوان متغیرهای پیش بین شرایط ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را دارا بودند و درنهایت چهار بعد فوق 38% از واریانس گرایش به مصرف مواد را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  چشم انداز زمانی عامل مهم و کلیدی در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر است. نتایج این پژوهش نشان می دهد آموزش فرد به سمت آینده گرایی و یاد دادن به تاخیر انداختن لذت فوری و در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای اعمال حال حاضر می تواند در ایجاد گرایش به چشم انداز زمانی متعادل و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: چشم انداز زمانی، گرایش به سوءمصرف مواد مخدر، دختران نوجوان
 • سیمین حسینیان، رویا رسولی *، معصومه صادقیان صفحات 25-40
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک اسنادی خوش بینانه برکاهش آمادگی اعتیاد و تغییر سبک اسناد در دانش آموزان دختر انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر پژوهشی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. تعداد 40 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از جامعه آماری دانش آموزان دختر دبیرستان های پاکدشت انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه طی 9 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. از پرسش نامه سبک اسناد و مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه منجر به کاهش معنادار آمادگی اعتیاد شد. همچنین آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه منجر به تغییر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان به خوش بینانه شد.
  نتیجه گیری
  آموزش سبک اسنادی خوش بینانه می تواند نقش موثری را در پیشگیری از اعتیاد ایفا کند.
  کلیدواژگان: سبک اسناد، خوش بینی، آمادگی اعتیاد
 • زینب فلاحی، فلور خیاطان * صفحات 41-54
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای عامیانه در باب علل اعتیاد در بین مردم انگلیس و ایران می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل 100 نفر از مردم ایران (شهراصفهان) و 100 نفر از مردم انگلیس(شهر لندن) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نمونه ها همتاسازی شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسش نامه باورهای عامیانه در باب اعتیاد از فرن هام و تامسون به فارسی و انگلیسی بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین باورهای عامیانه در مورد علل اعتیاد در بین مردم ایران و انگلیس در 3 مولفه از 6 مولفه، یعنی در علل (خانوادگی، روان شناختی و زیستی) اعتیاد تفاوت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  می توان گفت بین مردم ایران و انگلیس در سه حوزه ی خانوادگی، روانشناختی و زیستی در باب باورهای عامیانه تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: باورهای عامیانه، علل اعتیاد، مردم انگلیس، مردم ایران
 • سجاد بشرپور * صفحات 55-70
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود انگیزش درمان افراد وابسته به مواد انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. افراد دارای وابستگی به مواد که در نیمه اول سال 1394 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 60 نفر از این افراد به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. در مرحله بعد اعضای نمونه در سه گروه مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری (20=n)، گروه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی (20=n) و گروه کنترل (20=n) به تصادف جایگزین شدند. سپس مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان به عنوان پیش آزمون در هر سه گروه اجرا شد. در مرحله بعد، مداخلات درمانی روی گروه های آزمایشی اجرا و در نهایت هر سه گروه به مقیاس فوق به عنوان پس آزمون پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون سه گروه در متغیرهای بازشناسی و گام بردای تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در افزایش بازشناسی دو روش درمان به یک اندازه موثر بوده اند ولی در گام برداری درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی موثرتر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه لزوم بکارگیری روش های آموزش مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی را به عنوان روش های مکمل درمان دارویی در افراد تحت درمان وابستگی به مواد پیشنهاد می کنند.
  کلیدواژگان: مهارت هاي مقابله اي شناختي رفتاري، پيشگيري از عود مبتني بر ذهن آگاهي، انگيزش درمان
 • شیما کوثری، قاسم کشاورز گرامی *، روح الله حدادی، رضا شهریاری پور، سمیرا نجفی صفحات 71-86
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر، بر بهبود ولع مصرف و لغزش سوء مصرف کنندگان کراک هروئین تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
  روش
  در یک پژوهش شبه آزمایشی 30 نفر از معتادان کراک از بین تمامی معتادانی که دریکی از مراکز درمان نگهدارنده در سطح شهر تهران، خدمات درمانی دریافت می کردند، انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره (آزمایش و گواه) گمارده شدند. گروه آزمایش از (داروی متادون و مشاوره کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر، 25 جلسه 90 دقیقه ای) و گروه گواه (تنها از متادون) بهره می بردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش، در آغاز پژوهش و شش ماه پس از پایان درمان، پرسش نامه سوء مصرف مواد مخدر افیونی و رفتارهای پرخطر را تکمیل نمودند. از نظر مرفین و محرک، ادرار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر میزان ولع مصرف در مرحله پس آزمون تفاوت وجود داشت. همچنین نتایج آزمون مجذورخی نشان داد تفاوت دو گروه از لحاظ دفعات رفتار لغزش وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مشاوره کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر بر بهبود ولع مصرف و رفتار لغزش سوءمصرف کنندگان کراک هروئین تحت درمان نگهدارنده موثر است.
  کلیدواژگان: مشاوره کاهش مصرف مواد، رفتارهای پرخطر، ولع مصرف، لغزش، و درمان نگهدارنده
 • زهرا قنبری زرندی *، شهرام محمدخانی، محسن هاشمی نسب صفحات 87-102
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مدل مفهومی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر سوءمصرف مواد و ارایه یک مدل جامع برای پیش بینی و تبیین رفتار مصرف مواد طراحی شده است.
  روش
  به همین منظور 413 دانش آموز مقطع متوسطه (199 پسر و 214 دختر) شهر کرمان که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از دو پرسشنامه ی رفتارهای پرخطر و پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مواد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری عوامل خانوادگی، اجتماعی و مدرسه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق مهارت های خودکنترلی و مهارت های اجتماعی (مهارت های فردی و اجتماعی) مصرف مواد را پیش بینی می کنند. همچنین عزت نفس و نگرش به مواد که در حیطه عوامل فردی مورد بررسی قرار گرفتند و متاثر از پیوند عاطفی نوجوان با خانواده و مدرسه بودند، بطور مستقیم با مصرف مواد رابطه ندارند، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق مهارت های خودکنترلی و مهارت های اجتماعی بر مصرف مواد تاثیر می گذارند.
  نتیجه گیری
  مدل ارزیابی شده از برازندگی قابل قبولی برخوردار است و گامی مهمی در جهت شناخت حیطه های مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و مدرسه ای مرتبط با مصرف مواد در نوجوان در معرض خطر و همچنین به عنوان الگویی مناسب برای طراحی و تدوین برنامه های جامع برای پیشگیری از انواع رفتارهای پرخطر بسیار مفید می باشد.
  کلیدواژگان: مصرف مواد، نوجوانان در معرض خطر، عوامل فردی اجتماعی
 • محمد اکبری بورنگ *، محمدحسن دلاکه، رضا صابری، بهمن یاسبلاغی صفحات 103-117
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خودکار آمدی و تاب آوری در بیماران تحت درمان متادون صورت گرفته است.
  روش
  به این منظور، 60 نفر از بیماران تحت درمان متادون که در دو مرکز ترک اعتیاد خصوصی شهرستان زیرکوه و مرکز گذری کاهش آسیب توکل زیرکوه پرونده داشتند با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30نفره) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت درمان شناختی-رفتاری به سبک کارول قرار گرفتند و گروه کنترل فقط داروی متادون دریافت کردند. پرسش نامه های خودکار آمدی و تاب آوری در هر دو گروه قبل و بعد از درمان مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درمان شناختی-رفتاری بر خودکار آمدی بیماران تحت درمان متادون تاثیر مثبت داشته است (05/0 >p). همچنین نتایج نشان داد درمان شناختی-رفتاری بر تاب آوری تاثیر معنادار نداشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق تلویحات کاربردی و بالینی دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، بیماران تحت درمان متادون، خودکارآمدی، و تاب آوری
 • آیت الله فتحی *، بابک موسوی فر صفحات 119-136
  هدف
  وابستگی و سوءمصرف مواد از مهم ترین مشکلات عصر حاضر است که گسترش جهانی پیداکرده و عوارض آن شامل اختلالات روانی، جسمانی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی همه مرزهای فرهنگی و اجتماعی را درمی نوردد و سلامت بشر را مورد تهدید قرار می دهد. با توجه به تاثیرگذاری عوامل اجتماعی در فرایند ترک اعتیاد، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات معتادین در خصوص حمایت های اجتماعی و خانوادگی به عنوان عوامل تسهیل کننده ترک اعتیاد می باشد.
  روش
  این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه عمیق بر روی 17 نفر از معتادین در حال ترک شهر تبریز انجام گرفت و نتایج این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و روش کولیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل حاکی از به دست آمدن سه مضمون اصلی انتظارات از جامعه، انتظارات از خانواده و علل اجتماعی عود در اعتیاد و نه مضمون فرعی شامل؛ نیاز به اشتغال، نگرش نسبت به افراد معتاد، حمایت عاطفی، بی اعتمادی به جامعه، آگاهی بخشی به جامعه، حمایت عاطفی خانواده، نگرش منفی خانواده نسبت به اعتیاد، دوستان ناباب و مشکلات خانوادگی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده این نکته می باشد که در عرصه اجتماعی افراد معتاد نیازمند حمایت های مادی، عاطفی و اجتماعی اعضای جامعه و خانواده می باشند و بایستی نگرش افراد جامعه را نسبت به اعتیاد و افراد معتاد تغییر داد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، درمان، نیازهای اجتماعی، حمایت عاطفی
 • امیر جلالی، داود قادری * صفحات 137-150
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و دارو درمانی بر بهبود علائم خلقی در بیماران معتاد می باشد.
  روش
  این تحقیق بر روی جامعه بیماران معتاد شهرستان مهاباد انجام گرفت. به شیوه نمونه گیری داوطلبانه تعداد 30 نفر انتخاب شدند که به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. جهت مقایسه دو رویکرد واقعیت درمانی گروهی و دارو درمانی، گروه ها در معرض واقعیت درمانی گروهی و دارودرمانی قرار گرفتند. پرسش نامه DASS-21 در پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد علائم خلقی در گروه تحت تاثیر واقعیت درمانی گروهی نسبت به گروه تحت تاثیر دارودرمانی به طور معناداری از بهبود بیشتری بر خوردار بوده است.
  نتیجه گیری
  در نتیجه واقعیت درمانی گروهی می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی مناسب در درمان علائم خلقی معتادان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دارودرمانی، علائم خلقی، معتادان، واقعیت درمانی گروهی
 • یدالله خرم آبادی، طاهره اسدی فرهادی * صفحات 151-162
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرموسیقی درمانی بر کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر در شهر همدان بود.
  روش
  در این طرح شبه آزمایشی تعداد 60 نفر از معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بهزیستی همدان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی تعداد 30 نفر به گروه گواه و 30 نفر به گروه آزمایش تخصیص یافتند. گروه آزمایش به مدت 8 ماه بطور سه روز در هفته به مدت 5 ساعت در معرض موسیقی قرار گرفتند. هر دو گروه با مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس و آزمایش متادون پیش و پس از موسیقی درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده ها نشان داد موسیقی درمانی موجب کاهش میزان افسردگی و استرس می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان گفت موسیقی درمانی روش مفیدی در کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر می باشد. بنابراین به عنوان یکی از شیوه های کارآمد درمان پیامدهای اعتیاد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، اعتیاد، افسردگی، استرس
 • زهرا چشمه سنگی، بهمن کرد تمینی *، فرهاد کهرازیی صفحات 163-182
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتار جراتمندانه در خودتاب آوری و خودکنترلی زنان معتاد در شهرستان زاهدان انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر یک طرح توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معتادان زن مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان زاهدان بود که 200 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و پرسش نامه جراتمندی راتوس (1984)، مقیاس خودتاب آوری (کلاهنن، 1996) و مقیاس خودکنترلی (تانجنی، بومیستر و بون، 2004) را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد رفتار جراتمندانه با خودتاب آوری و خودکنترلی همبستگی مثبت دارد و رفتار جراتمندانه نقش پیش بینی کننده ی مثبتی در خودتاب آوری و خودکنترلی داشت. همچنین نتایج نشان داد میانگین نمرات رفتار جراتمندانه و خودتاب آوری زنان معتاد با توجه به گروه های سنی و سطح تحصیلات تفاوت دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که رفتار جراتمندانه در خود تاب آوری و خودکنترلی زنان معتاد نقش تعیین کننده ای دارد.
  کلیدواژگان: رفتار جراتمندانه، خودتاب آوری، خودکنترلی، زنان معتاد
 • سمیه صفرزاده *، پرویز صباحی صفحات 183-198
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به هروئین با افراد بهنجار انجام شد.
  روش
  روش پژوهش حاضر علی-مقایس های بود که روی دو گروه افراد وابسته به هروئین و بهنجار انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، افراد وابسته به هروئین شهرستان گناباد بودند که در بازه ی زمانی فروردین تا شهریور ماه سال 1392 به مراکز ترک اعتیاد شهرگناباد مراجعه می نمودند. در نهایت 30 نفر وابسته به هروئین به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه مقایسه شامل 30 نفر از افراد عادی بودند که از میان همراهان بیمار انتخاب شدند و از لحاظ سن، جنس و تحصیلات با گروه افراد وابسته به هروئین همتاسازی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افراد وابسته به هروئین مشکلات بیشتری در حافظه ی دیداری داشتند و نمرات پایین تری در هر سه مرحله ی اجرای آزمون نسبت به گروه بهنجار کسب کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف مزمن هروئین، نقایص و آسیب های شناختی از جمله در عملکرد حافظه دیداری برای فرد به همراه دارد. می توان در برنامه های توان بخشی که برای بهبود شرایط معتادان و درمان آن ها در نظر گرفته می شود به این نوع از نقایص و تدوین برنامه هایی برای کاهش آن توجه شود.
  کلیدواژگان: وابستگی، اعتیاد، هروئین، حافظه دیداری
 • مهدی ذوالفقارزاده کرمانی *، محمدعلی خلیل زاده، مجید قشونی، پیمان هاشمیان صفحات 199-210
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر شدت ولع مصرف در بیماران وابسته به مواد کریستال مت آمفتامین (شیشه) انجام گرفت.
  روش
  به این منظور20 نفر از بیماران وابسته به شیشه که در مرکز اجتماع درمان مدار شهر مشهد نگهداری می شدند، به شیوه در دسترس بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-V و نتایج نشانه های مرضی پرسش نامه (SCL-90-R) انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. در ابتدای دوره و پایان دوره بیماران دو گروه به وسیله پرسشنامه مقیاس خودسنجی ولع مت آمفتامین مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران گروه آزمایش علاوه بر روان درمانی گروهی، به مدت 4 هفته، هر هفته 5 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت کردند و بیماران گروه کنترل تنها جلسات روان درمانی گروهی را پشت سر گذاشتند.
  یافته ها
  گروه آزمایش در متغیرهای تمایل و قصد به سوء مصرف مواد، تقویت منفی و میانگین کل شدت ولع مصرف نسبت به گروه کنترل بهبود نشان می داد.
  نتیجه گیری
  بنابراین این مطالعه نشان داد که بیماران وابسته به مواد مت آمفتامین می توانند تحت تاثیر نوروفیدبک، شدت ولع مصرف خود را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک آلفا، تتا، وابستگی به مت آمفتامین، ولع مصرف، اثربخشی
 • سیاوش طالع پسند *، نسیم جاهدی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 211-232
  هدف
  هدف این مطالعه رواسازی فهرست وارسی شریکان زندگی در اعضای خانواده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بود.
  روش
  طرح پژوهش حاضراز نوع توصیفی است. شرکت کنندگان 397 نفر از خانواده های مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد استان سمنان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند.
  یافته ها
  دامنه ضریب اعتبار در بعد فراوانی از0/57(سلامتی) تا 0/81 (مالی) و در بعد شدت، از 0/53 (اجتماعی/ عاطفی) تا 0/81 (درگیری با مراجع حقوقی/ دولتی) بود. شواهد روایی نشان داد که عملکرد خانواده ها با و بدون دریافت کمکهای مالی از سازمان های حمایتی، و خانواده ها با و بدون داشتن پرونده در مراجع قضایی در خرده مقیاسهای ابزار به طور معنادار متفاوت بود. نمرات خرده مقیاسهای مالی، اجتماعی/عاطفی، ارتباط با خرده مقیاس های مالی و ابراز گری عاطفی و ارتباطات پرسشنامه عملکرد ازدواج مرتبط بود. خرده مقیاس سوء استفاده فیزیکی با پرسشنامه پرخاشگری رابطه معنادار داشت. الگوهای متفاوتی از فراوانی و شدت مشکلات تجربه شده به تبع نوع شریکان زندگی مشاهده شد. شایع ترین مشکل شریکان زندگی (والد/ همسر) در بعد فراوانی در خرده مقیاسهای سبک زندگی، ارتباط و اجتماعی/ عاطفی و در بعد شدت در زمینه اجتماعی/ عاطفی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  چک لیست شریکان زندگی ابزاری معتبر و روا در تشخیص فراوانی و شدت مشکلات خانواده افراد سوء مصرف کننده است و در بعضی از خرده مقیاس ها نسبت به اثر مداخلات حساسیت دارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، خانواده، شریک زندگی، اعتبار، روایی
 • مجتبی لشگری *، حسین رامشگر، ارمغان مهمدی، مصطفی درویشی صفحات 233-249
  هدف
  با توجه به روند فزاینده تکرار جرم در ایران و سهم قابل اعتنای جرائم مربوط به مواد مخدر در بین جرائم واقع شده، هدف تحقیق بررسی ابعاد جرائم، به خصوص بعد اقتصادی در عرصه سیاست گذاری های کلان جزایی و اقتصادی می باشد.
  روش
  با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و بیکاری با تکرار جرائم مربوط به مواد مخدر در طول سال های 1385-1358مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه ای مثبت مابین نرخ بیکاری و تورم با متغیر وابسته به دست آمد. متغیر بیکاری 16% و تورم 74% از متغیر ملاک را تبیین نمود.
  نتیجه گیری
  بنابراین تورم و بیکاری از بین شاخص های اقتصادی قادر به تبیین 85 % از تغییرات تکرار جرائم اقتصادی می باشند. در حالی که ضریب جینی، تحصیلات و شهرنشینی تاثیری نداشته اند.
  کلیدواژگان: تکرار جرائم مربوط به مواد مخدر، بیکاری، تورم، ضریب جینی، درآمد سرانه
|
 • Maryam Shafikhani *, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri Pages 1-24
  Abstract
  Purpose
  This Research was conducted to study relationship between time perspective and tendency to substance abuse in adolescents.
  Methods
  statistical society were all high school girls in Tehran, Among them 405 students were selected by multistage sampling, Zimbardo Time Perspective Inventory and addiction potential scale were employed.
  Results
  Pearson correlation and stepwise regression were used to analyze data. results of Pearson correlation showed a significant positive correlation between Past negative, Present Hedonistic, Present fatalistic and tendency to substance abuse. Results also showed a significant positive correlation between future time perspective and tendency to substance abuse. In addition, Result of Regression analysis revealed that among dimensions of time perspective, Four dimensions of past negative, Present hedonistic, future and Present fatalistic are predictor variables with conditions of entry to final regression equation to explain tendency to substance abuse.
  Conclusion
  time perspective as important and key factor in tendency to substance use. The study suggests training one toward future time perspective and educating one how to delay immediate enjoyment by considering the consequences of present actions in order to have a balanced time perspective can be effective in preventing substance abuse in adolescents.
  Keywords: time perspective, tendency to substance abuse, girl adolescents
 • Simin Hosseinian, Roya Rasooli *, Masoome Sadeghian Pages 25-40
  Aim:This study aimed to determine the effectiveness of optimistic attribution styles training on reduction of addiction potential and change of attribution.
  Method
  This study is a semi-experimental with pre and post-test design with control group. 40 students among statistical population of Pakdasht high school girl students was selected by the cluster sampling and they have put in two groups of experimental and control equally. It has been used from questionnaire of Attributional Style and Iranian Addiction Potential Scale for gathering information and data was analyzed by analysis of covariance.
  Results showed that optimistic attribution styles training caused the meaningful decrease of addiction potential among the girls students. So the results showed that optimistic attribution styles training led to change the pessimistic attribution styles to optimistic one in the experimental group.
  Conclusion
  Therefore we can apply this kind of data for preventing students from contrasting addict.
  Keywords: Attribution styles, Optimistic, Addiction potential
 • Zeinab Falahi, Folor Khayatan* Pages 41-54
  Purpose, The comparison of lay theories regarding the drug addiction causes between Iranian and British people is the objective of the present research.
  Method, this study has been conducted based on causal and comparative method. The population include 100 Iranian people from Isfahan and 100 British people from London. They were selected based on the convenient sampling, then samples were replicated. The research instruments include Furnham`s questionnaire of demographic features and thomsons questionnaire of lay theories regarding addiction in both Persian and English version.
  Findings, There was a significant different Among 3 factors like familial, psychological, and biological reasons; In a way that in comparison with Iranian people, the average scores of British people in 3 mentioned factors were in higher level.
  Results, the outcomes of the research have shown that a great difference exist among British and Iranian people regarding lay theorys in familial, psychological and biological factors.
  Keywords: Lay theories, Addiction, causes, Iranian people, British people
 • Sajjad Basharpoor* Pages 55-70
  Objective
  The current research was conducted in order to investigating effectiveness the triaing of cognitive behavioral coning skills and mindfulness based relapse prevention in improving the treatment motivation of people with substance dependency.
  Method
  The research method of this study was experimental and its design was pretest-posttest with control group. The whole people with substance dependency were referring to Ardabil centers of addiction treatment in the half of 1393 year, comprised statistical population of this research. Sixty people from this society were selected by cluster sampling and participated in this study. In the next stage, subjects were assigned randomly to three groups of cognitive-behavioral coping skills (n=20); mindfulness based relapse prevention (n=20) and control group (n=20). Then, the readiness to change and treatment eagerness conducted as pretest, in the next stage, therapeutic interventions were conducted on experimental groups. Ultimately, three groups responded to listed test as post test. The gathered data was analyzed by multivariate covariance and benferony post hoc tests.
  Results
  The results showed that there are significant differences between the scores mean of three groups in recognition and step taking. The results of beforeny test also showed that these methods were equally effective in recognition but in step taking, the mindfulness-based relapse prevention was more effective than cognitive-behavioral coping skills training.
  Conclusion
  The results of this study suggest the need to use methods of cognitive-behavioral coping skills and mindfulness based relapse prevention programs as complementary methods for the treatment of substance dependence.
  Keywords: cognitive, behavioral coping skills, mindfulness based relapse prevention, treatment motivation, substance dependency
 • Shima Kosari, Ghasem Keshavarz Gerami *, Rohallah Hadadi, Reza Shahriarypour, Samira Najafi Pages 71-86
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of reducing drug abuse and risky behavior counseling (BDRC) on improving craving and lapping in heroin crack addicts were receiving methadone maintenance therapy.
  Methods
  In a semi-experimental study, 30 individuals of heroin crack addicts who health care received in maintenance treatment centers in Tehran, Iran, selected and were randomly divided into an experimental (15subjects) and a control (15subjects) group. The experimental group underwent Twenty-five90 minutes sessions of reducing drug abuse and risky behavior counseling and the second group received only Methadone. All participants completed the substance abuse and risky behavior questionnaire at the beginning of the study and six months following the completion of treatment and underwent Urine tests for morphine and amphetamine. Data were analyzed using descriptive statistics, Multivariable Analyze of Covariance (MANCOVA).
  Results
  The results MANCOVA showed a significant difference between the two groups regarding craving rate in the post test stage (p
  Conclusion
  reducing drug abuse and risky behavior counseling is effective in the improvement of craving and lapse in heroin crack abusers.
  Keywords: reducing drug abuse, risky behavior counseling, craving, lapse, maintanence treatment
 • Zahra Ghanbari Zarandi *, Shahram Mohammadkhani, Mohsen Hasheminasab Pages 87-102
  Objective
  The present study was conducted to evaluate a conceptual model of substance abuse among at-risk students to provide a comprehensive model to predict and explain the behavior of substance abuse.
  Methods
  A sample of 413 high school students (199 boys and 214 girls) were studied in Kerman for academic year 2015-2016 was selected using multi-stage cluster sampling and was surveyed regarding their use "risky behavior questionnaire" and "risk and protective factors questionnaire". This study employed a latent variable approach including a series of structural equation model using LISREL software.
  Results
  The results of structural equation mode confirmed conceptual of substance abuse among at-risk students in that social risk factors such as school and family bonding and social disorganization were the most powerful direct predictor of substance abuse among high risk students and individual factors such as self-concept, self-management skills and social mediate relationships of social factors and drug use. According with structural model of substance abuse, self-concept mediated the relationship between school and family bonding and social disorganization and self-management and substance abuse.
  Conclusion
  The tested model fit is acceptable and important step in learning about different aspects of individual, family, community and school related to substance use in adolescents at risk. Also this model is very useful as an ideal model for design and development of comprehensive programs for the prevention of risky behaviors.
  Keywords: substance abuse, at risk adolescents, social, individual factors
 • M. Akbaribooreng *, Mh Dalakeh, R. Saberi, B. Yasbelaghi Pages 103-117
  Objective
  The present study has been conducted to determine the effectiveness of cognitive - behavioral therapy onion creasing self- efficacy and sustainability of patients treated with methadone.
  Materials And Methods
  In this study, 60 patients undergoing methadone treatment in two drug rehabilitation centers in Zirkooh and harmr education center of Zirkooh were examined using random sampling in the two experimental groups(n = 30) and control (n = 30). The experimental group received 12 sessions of cognitive-behavioral in Carol style and the control group only received methadone. All subject sat baseline and during the study (after receiving cognitive-behavioral therapy) completed self-efficacy and sustainability questionnaires and the effectiveness of cognitive-behavioral therapy was evaluated.
  Results
  The results showed that cognitive and behavioral therapy had a positive effect on the patients undergoing methadone treatment (f= 52.700, p0.05). But there was a significant statistical relationship between examining of sustain ability in the two groups (f=11.92, p
  Conclusion
  cognitive-behavioral therapy is effective in increasing self-efficacy and sustainability in patients undergoing methadone treatment.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, patients undergoing methadone treatment, efficacy, sustainability
 • Ayatollah Fathi *, Babak Mosavifar Pages 119-136
  Dependence and drug abuse one of the Most important problems of the present age has found that global expansion,that it's Symptoms include mental, psychological, familial, cultural, economic and social disorders that sweeps all social and cultural boundaries. Because addiction is a multidimensional phenomenon, its treatment must be multidimensional. The purpose of this study was to survey the Experiences of social support and family in drug addicts as facilitators of Leave addiction. To achieve this objective a qualitative study using in-depth interviews were conducted on 17 addict. The results of the interviews were analyzed by using a phenomenological approach and Colaizzi method. Analysis results indicated that Three major themes: expectations of society, the expectations of family and social causes of relapse in addiction and nine sub-themes include the need for employment, attitudes towards addicts, emotional support, lack of trust in the community, community awareness, emotional support from family, negative attitudes of family toward addiction, family problems and bad friends. results indicate that addicts need in social support, financially and emotionally and emotional support in family, Society's attitude toward addiction and addicts should be changed.
  Keywords: addiction, treatment, social support, family support
 • Amir Jalali, Davod Ghaderi * Pages 137-150
  Objectives
  The aim of this study was to compare the effectiveness of group reality therapy and medication on mood symptoms in patients are addicted. The research on the city of Mahabad was addicted patients.
  Method
  The community and voluntary sampling method, 30 people were selected randomly in two experimental and control groups were replaced. To compare the two approaches reality therapy and drug therapy, group reality therapy and medication groups were exposed togroup reality therapy and meditation, as well as all the participants at the beginning and end of the test substance Depression Scale DASS-21 (Lovibbond, and Lovibbond, 1995) completed.
  Results
  The results obtained through analysis of covariance and t tests for independent groups were analyzed. At the end of the training period, the difference between the scores before and after treatment showed the therapy improved mood symptoms group reality therapy and drug addicts have a significant positive impact, it became clear that symptoms in people affected reality therapy significant difference between the groups is under the influence of medication.
  Conclusion
  As a result, reality therapy can be considered as a therapeutic approach for treatment of mood symptoms used to be drug addicts.
  Keywords: medication, mood symptoms, drug addicts, group reality therapy
 • Yadollah Khorramabadi Yadollah Khorramabadi, Tahere Asadi Farhadi * Pages 151-162
  Introduction
  The overall goal of this study, was "the Effect of music therapy on relapse reducing depression and stress in the addicts Drugs city of Hamedan".
  Methods
  In this study, semi-experimental total 60 of Person addict Drug Referred, toWelfare Addiction Treatment center city of Hamedan were selected to random sampling method, and the numbers 30 of to They After equalm, the different variables to control group and 30 numbers were assigned to experimental groups. The experimental group, treated for 8 months and three days a week for 5 hours were exposed to music.experimental group by scale anxiety,depression and stress, Morphine test pre- post test of than intervention were tested. Data were analyzed using analysis of covariance.
  Results
  The findings in experimental group showed that to, the effect music therapy reduction relapse depression and stress addicts Drugs. music therapy is a significant correlation between with relapse reduction depression and stress addict.
  Conclusion
  The results of research to, effect music therapy on reduction relapse depression and stress addicts Drugs were show, that music therapy style relapse reduction depression and stress addicts Drugs. so, this the technique can at Strategy therapy to title one of way efficient to therapy privates addicts to be used. Keywords: music therapy, addictions , depression, stress.
  Keywords: music therapy, addictions, depression, stress
 • Zahra Cheshme Sangi, Bahman Kord Tamini *, Farhad Kahrazei Pages 163-182
  Purpose
  purpose of the study was to investigate the role of assertiveness behavior in ego – resiliency and self – control in addict women of Zahedan city.
  Method
  the present study was a correlation – descriptive design. The population of this research included all addict women in Zahedan city which 200 of them were selected through accessible sampling method and they completed Rathus (1984) Assertiveness Schedule, Ego-resiliency Scale (Klohnen, 1996), and Self – control Scale (Tangney, Baumeister, and Boone, 2004).
  Findings: the obtained results revealed that assertiveness behavior had significant positive correlation with self – control and ego – resiliency and assertiveness behavior had a predictor role in self – control and ego – resiliency. Results demonstrated that there was a significant difference on the scores of ego – resiliency and assertiveness behavior with regard to age and also there was a significant difference on the scores of assertiveness behavior with regard to education level.
  Conclusion
  results illustrated that assertiveness behavior has a determinant role in ego – resiliency and self – control of addict women.
  Keywords: Assertiveness Behavior_Ego – Resiliency_Self – Control_Addict Women
 • Somayeh Safarzade *, Parviz Sabahi Pages 183-198
  Objective
  The aim of current study was to investigate visual memory functions in heroin abusers and normal Individuals.
  Method
  The method of research was causative-comparative that two groups of heroin abuse is normal Individuals. Statistical population this research consist of in Gonabad city heroin users in 1391 that referred to the Centre for Addiction Treatment Ghonabad. Finally, 30 patients of heroin abuse were selected according to available sampling. The comparison group consisted of 30 normal individuals in terms of age, gender and education groups were matched. To collect data, Rey-Sterrieth Complex Figure Test was used. Data analyzed with Spss software. For data Analyzing used of Multivariate Analysis.
  Findings: The results of the present study showed that individuals of heroin abusers had more difficulties in visual memory and gained lower scores in all three stages performances compared to the normal group.
  Conclusion
  Chronic use of drugs, including impairment and cognitive impairment in visual memory function is associated with a person. Therefore, rehabilitation programs that are considered to improve the conditions and treatment addicts, it is necessary to be noted to these types of deficits and to formulate programs for reduce it.
  Keywords: addiction, Heroin, visual memory, Rey, Sterrieth Complex Figure Test
 • Mahdi Zolfagharzadeh Kermani *, Mohammadali Khalilzadeh, Majid Ghoshuni, Payman Hashemian Pages 199-210
  Introduction
  The aim of this study is to find how neurofeedback can affect patients who are addicted to methamphetamine.
  Method
  For this purpose 20 male patients who were already addicted to methamphetamine were selected and kept in therapical community (TC) in Mashhad. Patients were chosen based on age, sex and IQ level. All of the male patients were at the average age of 35.3 and the minimum IQ level over 70. According to psychologist and neurologist clinical interview from patient and their family and SCL-90-R questioner all of patients were addiction to methamphetamine. After taking desire for drug questionnaire methamphetamine, We divided the patients in two groups; the experimental group and the control group. The patients in the experimental group were only treated for 4 weeks and each week for 5 sessions with neurofeedback and the patients in the control group were only treated with therapical community. The study used the pretest-posttest experimental and control group. At the beginning and the end of this process the patients were given a DDQ evaluation questionnaire. The collected results were analyzed with the use of covariance method.
  Findings: The patients in the experimental group showed a significant improvement compare to the patients in the control group.
  Conclusion
  This study proved that the patients who are addicted to methamphetamine can reduce their crave in using methamphetamine with the use of neurofeedback.
  Keywords: neurofeedback, methamphetamine abusers, craving, effect of educating
 • S. Talepasan *, N. Jahedi, E. Rahimianbogar Pages 211-232
  Aim: the aim of this study was to validate the Significant Other Checklist in family members of drug abusers.
  Method
  Research design was descriptive. Participants were 397 of families who were referred to addiction clinics in Semnan province. They were recruited by random sampling.
  Results
  Reliability range were for frequency dimension .57 (health) until .81 (financial), and in severity dimension .53 (emotional/social) until .81(involvement with legal and other government agencies). Validity evidences showed that in family performance with and no financial aids received, and family performance with and no problem in legal organization were different in subscales of the instrument, significantly. The Subscales scores of financial, emotional/ social, relationship with the subscales scores of financial, emotional expression and relations of marriage performance questionnaire were associated. Physical abuse subscale scores was associated with aggression scale, significantly. Different patterns of frequency and severity of problems were experienced as a result of the significant other. The most common problem the significant other (parents / spouse) in frequency dimension in subscales of lifestyle, communication and social / emotional, and in the severity in the social / emotional observed.
  Discussion
  The significant other checklist is a valid and reliable instrument to diagnose frequency and severity of family problems of abusers and in some subscales sensitive to the effects of interventions
  Keywords: addiction, family, significant other, Reliability, validity
 • Mojtaba Lashgari *, Hosein Rameshgar, Armaghan Mohmedee, Mostafa Darvishi Pages 233-249
  Purpose
  in regard to increasing trend of recidivism in Iran and notable share of drug-related crimes in all of reported crimes, analysis of various dimensions especially economic type in sphere of macro-economic and penal policies can be necessary
  Method
  using descriptive and analytic method and using OLS regression analysis technic, the relationship between inflation and unemployment with drug-related re-offending during 1979-2006 in Iran has been studied.
  Findings: There is a positive relationship between inflation and unemployment with dependent variable that all coefficients are statistically significant. R2 coefficient for unemployment variable is 0.16 and for inflation has shown 0.74.
  Conclusion
  Conclusively, inflation and unemployment among other socio-economic measures such as Gini coefficient, education and urbanization could explain 85% variations of dependent variable.
  Keywords: Drug related re, offending, Unemployment, inflation, Gini coefficient, Per capita income